DAGBLAD VOOR 16 SCHEPEN IN DE WATEREN ROND AMERIKA TOT ZINKEN GEBRACHT. De operaties rondom Mersa Motroe. De onderhandelingen te Washington. Versterkte heuvel bij Sebastopol genomen. Zestien vijandelijkeschepen tot zinken gebracht. Bolsjewieken aan de Wolchof teruggeslagen. Meer dan 30.000 gevangenen gemaakt. MANNERHEIM BRENGT HITLER EEN TEGENBEZOEK. Britsche troepen naar het Oosten teruggeworpen. Sebastopol nog slechts een puinhoop. Churchill en Roosevell zijn optimistischer dan het vorige jaar. Hevige gevechten in Chineesche provincies. TOENEMENDE BOLSJEWIST!- SCHE INVLOED IN BRITSCH-INDIE. Amerikaansche senaat neemt vlootprogramma aan GENERAAL SEYFFARDT NAAR GRAZ. Deze courant verschijnt dagelijks. Abonnementsprijs per 3 maanden bjj vooi uitbetaling voor Alkmaar 2.10; franco door het geheele Rijk 2.63. Losse nummers 5 cents. Tel. Administratie (abonn., advert.) 3320, Redactie 3330. ALKMAARSCHE EDITIE. NOORD-HOLLAND Prjjs der gewone advertentiën: J 010 per m.M., minimum 14 m.M. 1.40. elke 31/, m.M. meer 0.35. Tarieven op aanvrage. Brieven aan de üitg. N.V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. Herms. Coster Zoon, Voordam 9, Alkmaar, postgiro 37060. 144e Jaargang No. 149 4 pagina's Hoofdredacteur: A. R. JONKER, Alkmaar Maandag 29 Juni 1942 Ingesloten Sovjet-Russische strijdkrachten zoo goed als vernietigd. HOOFDKWARTIER VAK DEN FüHRER, 28 Juni. D.N.B.) Het op perbevel der weermacht deelt mede: Aan het Oostelijke front van Sebastopol hebben Duitsche en Roemeensche troepen den tegen stander in zware bunkergevechten uit verscheidene sterk gefortifieer- tle hoogtestellingen geworpen. Door het succes van dezen aanval werd de vijand gedwongen tot het opgeven van een belangrijken verdedigingssector. Het luchtwa- pen heeft voorts met sterke strijd krachten versterkingsinstallaties en veldstellingen ten Oosten van de stad gebombardeerd, benevens een vliegveld der vesting. Teil Zuidoosten van Feodosia is een bolsjewistische torpedobootjager door een bom van zwaar kaliber ge troffen. Bij de zeeëngte van Kertsj heeft zware kustartillerie vijande lijke scheepsconcentraties onder doeltreffend vuur genomen. De seheepsformatie werd uiteengedre- gen en een schip in den grond ge boord. In den Zuidelijken sector van het Oostelijke front hebben Duitsche en ïtaliaansche troèpen verscheidene vijandelijke aanvallen onder bloe- EXTRA BERICHTEN. Duitschland strijdt voor Europa. HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 28 Juni1. (D.N.B.) Het opperbevel der weermacht maakt bekend: Duitsche duikbooten hebben ondanks krachtige Amerikaan- sche afweer op de Caribische zee, in de golf van Mexico, aan de Oostkilst der Ver. Staten en op den Atlantischen Oceaan zestien schepen met een inhoud van 107.000 brt. tot zinken ge bracht. Daarbij heeft zich de duikboot onder leiding van den luitenant ter zee eerste klasse Von Bülow bijzonder onderscheiden. HOOFDKWARTIER. VAN DEN FüHRER, 28 Juni. (D.N.B.) Het opperbevel der weermacht maakt bekend: In Februari van dit jaar had den het tweede Sow jet-Russi sche s-torm-lte-ger benevens on derdeden van het 52ste en 59ste Sowjet-Russische leger kans gezien door een aanval over de bevroren Wolchof ten noorden van het Ilmenmeer een diepe deuk in het Duitsche af- weerfront tot stand te brengen. Onder aanvoering van cava- lerie-generaal Lindemann heb ben troepen van 't leger en van de Waffen S.S., waaronder ook formaties Spaansche, Neder- landsche en Vlaamsche vrijwil ligers met voortreffelijken steun van de luchtvloot van generaal Keiler, na een verbitterden stryd van maanden in het moei lijkste terrein en onder de on gunstigste weersomstandig heden deze vijandelijke legers in de eerste plaats afgesneden van hun achterwaartsche ver bindingen, vervolgens steeds dichter opeengedrongen en thans definitief vernietigd. Da-a rdoör is het grootscheepsche doorbraakoffensief van den vij and' oven de Wolchof met 't doel Leningrad te ontzetten mislukt en geworden tot een zwaren nederlaag van den tegenstander. Den grootsten last van deze zware -gevechten hebben infan terie en pioniers gedragen. De vijand heeft volgens de thans beschikbare gegevens verloren: 32.759 gevangenen, 649 stukken geschat, 171 tanks, 2904 machinegeweren, granaat werpers en machinepistolen, be nevens een groote hoeveelheid andersoortig oorlogstuig. De bloedige verliezen van den vij and bedragen een veelvoud van het aantal gevangenen.. dige verliezen voor den tegenstan der afgeslagen. In den centralen sector hebben troepen van een infanteriedivisie bij een aanval tegen verbitterden weerstand in 148 vij'andelijke bun kers veroverd. Aan het front van de Wolchof is de vernietiging van de ingeslo- "\ten groep strijdkrachten bijna vol tooid. Sterke vijandelijke aanval len op een bruggehoofd zijn ineen gestort. De vijand leed zware ver liezen. Verscheidene pantsers -wer den vernield. In de wateren van de Finsche Golf werden verscheidene kleins koopvaarders door gevechtsvliegtui gen tot zinken gebracht, resp. in brand geworpen. Nachtelijke aan vallen van formaties gevechtsvlie gers op spoorwegdoelen aan den midden-Don veroorzaakten vernie lingen en branden in spoorwegin- stallaties. In Noord-Afrika zijn voor ons suc cesvolle gevechten in het gebied van Mersa Matroe aan den gang. Op Malta is het vliegveld Lucca vannacht wederom met bommen be stookt. Britsche bommenwerpers hebben in den afgeloopen nacht eenige plaatsen in het Noordwest- duitsche kustgebied, vooral de stad Bremen en haar voorsteden aange vallen. De burgerbevolking leed verliezen. Van het relatief geringe aantal aanvallende vliegtuigen wer den door nachtjagers, afweergeschut en marineartillerie' 14 toestellen neergehaald. In den strijd tegen Engeland heeft het luchtwapen in den nacht van. 27 op 28 Juni eqn kleine haven aan het Kanaal van Bristol met suc ces gebombardeerd. Op de Noordzee en in het Kanaal hebben\^ mijnen vegers op 26 Juni vier Britsche ja gers, marineartillerie en patrouille booten drie gevechtsvliegtuigen neergesahoten. Zooals in een extrabericht is medegedeeld, hebben Duitsche duikbooten ondanks krachtiger, Amerikaanschen afweer op de - Caribische Zee, in de Golf van Mexico, aan de Oostkust der Ver- eennigde Staten en op den At lantischen Oceaan 16 schepen tot zinken gebracht met een inhoud van 107.000 brt. Daarbij heeft zich de duikboot onder bevel van den luitenant ter zee eerste klasse von Bülow bijzonder onderschei den. Jachteskader 52 behaalde aan het Oostelijke front zijn 2000-ste lucht overwinning. Een Ontmoeting in het teeken der hartelijkste vriendschap. UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 28 Juni. (DNB). De maarschalk van Finland, baron Mannerheim, heeft den Führer een tegenbezoek gebracht. In gezelschap vpn luitenant-generaal Tuompo, den chef van den commandostaf van het Finsche opperbevel, andere Fin sche officieren en den Duitschen ge neraal in het Finsche hoofdkwartier, generaal der infanterie Erfurth, kwam de Finsche opperbevelhebber den 27sten Juni in het hoofdkwartier van den Führer aan. De ontmoeting der beide man nen, die in diepe soldateske ver bondenheid op het slagveld den bestaansstrijd van hun volken tegen het bolsjewisme voeren, stond In het teeken van harte lijke vriendschap. Het bezoek gaf gelegenheid tot diepgaande mili taire besprekingen der weder- zijdsche opperbevelhebbers. Des middags hield de Führer ter eere van den maarschalk van Fin land een receptie. In zijn kwaliteit van opperbevelhebber van het leger stelde de Führer des middags zijn gast in de gelegenheid bijeen te zijn met de officieren van het opperbevel van het leger. Tot slot van zijn verbluf was de maarschalk van Finland de gast van rijksmaarschalk Göring in diens hoofdkwartier. Göring verleent een onder scheiding. Tijdens bovengenoemd bezoek v. d. maarschalk van Finland aan het hoofdkwartier van rijksmaarschalk Göring heeft deze laatste hem als uitdrukking van kameraadschappe lijke verbondenheid van de Duitsche, luchtmacht met de Finsche weer macht en haar veldheer het flie- gerabzeichen in goud met de brillan- ten oyerhandigd. Den 28sten Juni is maarschalk Manrserheim, nadat hij nog een lang onderhoud met rijksmaarschalk Gö ring had gevoerd, per vliegtuig naar zijp ho.ofdfcw$riier tetggfiteerd, TOBROEK - NIEUWE ROEM VOOR DE DUITSCHE EN ÏTALIAANSCHE AFRIKA1STRIJDERS. Duitsche pantsereenheden dringen in den ves tinggordel van Tobroêk door. De Infanterie geniet van een korte rust. (Atlantic-Holland-P, K. Koch) De opvatting van Duitsche deskundigen. BERLIJN, 28 Juni. ((D.N.B.) Naar het opperbevel van de weermacht meldt, werden in Noord-Afrika de aan den kustweg ten W. van Mersa Matroe staande Britsche strijdkrach ten op 26 Juni door Duitsche en Italiaahsche troepen naar het O. teruggeworpen. In een aanval werd het gebied ten Z.W. van Mersa Ma troe béreikt. Welke zware verliezen de Brit ten behalve hun hoogen, bloedige verliezen tijdens den slag in de Cyrenaica tot aan het overschrij den van de LibyschEgyptische grens hebben geleden, (dijkt uit een optelling van kapotgeschoten pantserwagens. Volgens deze tel ling zijn in de gevechten van dezen slag 977 Britsche pantserwagens vernietigd of buitgemaakt. De buit aan geschut, welke eveneens ver scheidene honderden stukken om vat, is nog niet nauwkeurig geteld. Duitsche gevechtsvliegtuigen en duikbommenwerpers richtten aan bet Noord-Afi'ikaansche front hun aanvallen op Britsche voertuigcoion- nes ten Z. en ten Z.O. van Mersa Matroe. De Britten hadden vooral bij het woestijnplaatse El Boeiib onge veer 60 K.M. ten Z. van Mersa Ma troe talrijke met oorlogsmateriaal geladen autocolcnnes geconcentreerd. In verscheidene golven werd deze met bommen bestookt, zoodat tal rijke voertuigen in brand vlogen en vele andere door de bommen zwaar werden beschadigd. De overblijfselen der colonne werden bij nieuwe aan vallen door het vuren met boord- wapens uiteengedreven. Steeds weer werden Britsche vliegtuigen, die de Duitsche pantser voorhoeden aanvielen, door Duitsche jagers in hevige luchtgevechten ge wikkeld. In totaal vielen 27 vijande lijke vliegtuigen, waaronder een Bristol-Blenheim bomm en werper, aan de aanvallen van de Duitsche jagers ten offer. Alle in den strijd geworpen Duitsche vliegtuigen keer den op hun bases terug. De meening van de Duitsche militaire kringen. Berlijn, 27 Juni. (D.N.B.) De mili taire correspondent van het D.N.B. schrijft: De aandacht 'van Duitsche militaire kringen is thans geconcen treerd op het gebied rondom Mersa Matroe en op de vraag naar de ge- vechtswaarde van het 9e en 10e Britsche leger. In uit Syrië afkomstige berich ten wordt gezegd, dat de in het Nabije Oosten gestationneerde Britsche legers in allerijl naar Egypte onderweg zijn en dat Syrië bijna geheel en Palestina gedeelte lijk door de Engelschen is ont ruimd. DE, AS-TROEPEN 30 K.M. TEN O. VAN MERSA MATROE. ROME, 28 Juni (Stefani). Het ïtaliaansche weermachtbericht van heden luidt: 'Gisteren zijn .eenheden van de spil opgerukt ten Z.O. van Mersa Ma troe. Zij hebben den kustweg op een dertigtal k.rti. ten O. van Mersa Ma troe bereikt. Eenige ^onderden krijgsgevangenen werden binnenge bracht, eenige tientallen tanks en talrijke batterijen werden vernield. Colonnes vractwagens en verkeers knooppunten werden getroffen door onze bommenwerpers achter het front van den vijand. Tijdens lucht gevechten werden vijf vijandelijke toestellen door Duitsche jagers ver nield. Drie onzer toestellen zijn niet van de. operaties van 26 en 27 Juni teruggekeerd. Aan het kanaal van Sicilië werden zes Spitfires, die trachten een hulpwatervliegtuig aan te vallen snel opgevangen door onze begeleidingsjagers, die er twee brandend deden neerschieten. In het Oosten van dé Middellandsche Zee is een geqscorleerdd sch/ip van 5000 ton getroffen door onze torpedo vliegtuigen, De feitelijke kern in deze berichten vormt voor de officieren van den Duitschen generalen staf geen nieuws, daar het ontbieden van de Britsche strijdkrachten, die het dichts bij het Egyptische oorlogstoo- neel gelegerd zijn. na de uitschake ling van het 8ste Britsche leger door maarschalk Rommel een logische noodzakelijkheid is. Doch men achte te Berlijn het feit, dat dergelijke nauwkeurige bijzonderheden over de Britsche positie in het Nabije Oosten hunnen doorsijpelen, zeer opmerke lijk. Wat betreft de geveehtswaarde van het 9e en 10e Britsche leger zijn des kundigen van meëningj dat de taak van deze legers tot dusver heeft be staan in het bezetten van landen in het Nabije Oosten en dat hun bewa pening, zij het ongetwijfeld modern, doch bijna uitsluitend berekend is gewees op deze taak. Daartegenover was het vernie tigde leger een uitsluitend voor den strijd in de voorste linie be stemde strijdmacht, samengesteld uit uitgelezen menschenmateriaal, met oorlogservaring en schitterend uitgerust, kortom een leger van keurtroepen. Men kan de geveehts waarde van het 9e en 10e Britsche leger niet zonder meer met het vernietigende leger 'vergelijken. De veldslag rondom Mersa Matroe beschouwt men in militaire kringen te Berlijn als een versterkte stad. Een groote, sterke vesting is het niet. Wel is het terrein aldaar voor een handigen verdediger niet ongunstig. Thans is de vraag wie den wed loop wint: Rommel met een lan gen opmarschweg met troepen, die sedert weken reeds marcheeren en strijden of Auchinleck, met zijn versche, uitgeruste en ongetwijfeld niéuw bewapende reserves met eeii veel korteren opmarschweg. Rommel staat reeds voor de poor ten van Mersa Matroe. Heeft Auchin leck het gros van zijn reserves, die, wanneer zij in haar geheel in den strijd zouden worden geworpen, op het slagveld zuiver numeriek supe rieur zouden zijn aan het Duitsch ïtaliaansche aanvalsleger, reeds kun nen aanvoeren? In ieder geval schij nen de Engelschen in dit gebied een regelrechten veldslag te willen aan gaan. In dergelijke veldslagen is tot- dusver echter steeds Rommel over winnaar geweest. MOSKOU, 27 Juni. (A.N.P.) De correspondent te Sebastopol van het blad „De Roode Ster" heeft ver klaard, dat de kracjht en de inten siteit van het vuur der Duitsche ar tillerie al wat men tot nog toe heeft gezien verre overtreft. De correspondent voegde hier nog aan toe, dat de hevigheid der Duit sche aanvallen van dag tot dag toe nam en d%t de stad Sebastopol feite lijk nog slechts een puinhoop is. STOCKHOLM, 2 Juni. (D.N.B). Na den terukeer van den Britschen minister-president Churchill heeft de Britsche berichtendienst een ver klaring gepubliceerd, waarin ge zegd wordt, dat bij de besprekingen tusschen Roosevelt en Churchill alle belangrijke problemen van den oor log, die op ieder continent en op alle zeeën gevoerd wordt, behandeld zijn, ten aanzien van de productie van oorlogsmateriaal van allerlei aard heeft het overzicht „over het geheel genomen" een optimistisch beeld te zien gegeven. De eertijds geraamde productie, zoo verklaart het communiqué, heeft haar maxi mum nog niet bereikt. Als gevolg van de groote uitgestrektheid der fronten, zoo wordt verder - gezegd, is het transport-vraagstuk het be langrijkste van alle. De duikboot- oorlogvoering der spilmogendheden blijft nog steeds zware- offers aan vrachtschepen eisehen, doch een' in- tehsiveering van den scheepsbouw zal de mogelijkheid @van den duik bootoorlog verminderen. De verbon den naties zijn het nog nooit zoo hartelijk eens geweest als thans het geval is. Zij waardeeren en erken nen deq tegenstand der bolsjewis ten tegen Duitschland en verheugen zich eveneens over het verzet van het Tsjoengkingleger. De militaire raadslieden hebben diepgaande besprekingen gevoerd over de operaties, die tegen Japan zullen worden gevoerd cm Tsjoeng- king te gteunen. De achtste Tsjoengkineesche divisie verslagen. SJANSIFRONT, 28 Juni. (Do mei). Japansche legerafdeelingen hebben gisteren de resten van de achtste Tsjoengkineesche divisie aan gevallen en verslagen op 27 K.M. tert noorden van Lingtswan in het Z.O. van de provincie Sjansi. Uit berich ten van het front blijkt, dat de vijand 300 dooden moest achterlaten, ter wijl de Japansche troepen twee gra naatwerpers, vier zware machine geweren, .tien lichte machinegewe ren, 130 geweren en andere wapens buitmaakten. 20 KM. ten Z. van Lingtswan werden 500 man Tsjoengkineesche troepen verslagen, terwijl drie andere Japansche af deelingen resten van het 27ste leger ach tervolgen, die vluchten naar de grens van de provincie Honan. Naar uit Peking wordt gemeld, heeft de commandant van een Ja pansche af deeling verklaard, dat de Japansche troepen in het gebied aan de grens tusschen de provincies Sjansi en Honan twintigduizend man Tsjoengkineesche troepen hebben omsingeld. Dezelfde zegsman'deelde mede, dat de troepen van Nanking tijdens hun operaties tegen de vijan delijke troepen schitterende resul taten hadden bereikt. Vierde Tsjoengkineesche leger gaat vernietiging tegemoet. Het hoofdkwartier van de Japan sche expeditiestrijdkrachten in China heeft medegedeeld, dat Japansche troepen thans bezig zijn met een hevige vernietigings-campagne tegen het 4e Tsjoengkiriëesche leger, dat op den rechteroever van de Iwang, ten Z. van Foetsjou in de provincie Kiangsi is opgesloten. Het gros der' Japansche troepen deden 25 Juni te middernacht een plotselingen aanval op het 4e leger, dat uit Tsjangsja was gezonden ter versterking van de aanzienlijk verzwakte troepen in de derde oorlogszone. Ondanks de he vige regens kregen de Japansche troepen bij het aanbreken van den dag op 27 Juni contact met de vijan delijke troepen op den rechteroever van de Iwang, waarna zij deze troe pen omsingelden. Daarna begonnen zij onmiddellijk met de vernieti gingscampagne. VOOR HET HOOFDKWARTIER VAN N.W.B.) TE DEN HAAG is een aangebracht, met behulp waarvan men kan stallen. In het bovenvlak van den waaraan het rijwiel met ketting en slot DEN NEDERL. TOERISTENBOND (A. betonnen rijwielparkeertegel metsleuf zijn rijwiel zonder angst voor diefstal tegel is (verdiept) een ring bevestigd, kan worden vastgelegd. (Polygoon-Meyer) Vervolgeus wordt verklaard, dat op de conferenties te Washington de aanstaande qperaties in alle bijzonderheden zijn besproken, die de Duitsche strijdkrachten van een aanval op de Sovjets zullen afleiden. Churchill en Roosevelt zijn van meening, dat er geen twijfel aan bestaat, dat het totale beeld voor de overwinning der geallieerden gunstiger is dan in Augustus of December van het vorige jaar. MELDT U AAN BIJ HET GEWESTELIJKE ARBEIDSBUREAU MAX BLOKZIJL SPREEKT. 's-GRAVENHAGE, 29 Juni. He denavond van 21.1521.30 houdt Max Blokzijl zijn politiek week- praatje voor den 'ender Hilver sum 2. De gevangenisdeuren' gaan voor de commu nisten open. BANGKOK. 28 Juni (D.N.B.). Uit een bericht van den zender Madras blijkt, de toenemende invloed der Sovjet-Unie in Britsch-Indië. Vol gens dit bericht zijn alle processen, die aanhangig zijn tegen de com munistische partij gestaakt. Verder meldt genoemde zender, dat 31 ge arresteerde communisten, vrijgela ten zijn. Vliegkampschepen be langrijker dan slag schepen. GENEVE," 27 Juni. (D.N.ljS.) Uni ted Press meldt uit Washington, dat de senaat het vlootbouwprograrn heeft aangenomen en aan het Witte Huis doorgestuurd. I-n het program worden de vliegkampsc-hepen be langrijker geacht dan de slagsche pen. Voor een bezoek aan de vrijwilligers, die daar in opleiding zijn. 's'-GRAVENHAGE, 27 Juni. He denochtend is de commandant van het vrijwilligerslegioen Nederland de luitenant-generaal H. A. Seyf- fardt in gezelschap van mr. Tuinsti'a, hoofd van de .juridische afdeeling van het hoofdkwartier van het vrij willigerslegioen en den heer H. W. Th. Ruyters, perschef van het vrij- willegsrlegioen naar Graz vertrok ken, waar hij een bezoek zal brengen aan de vrijwilligers die daar in op leiding zijn. Voorts zal generaal Seyffardt van deze gelegenheid gebruik maken om een 750-tal pakketten uit te rei ken, de eerste van de ruim 3000 z.g. voorjaarspakketten, welke door de zorgen van het hoofdkwartier van het vrijwilligers legioen aan dc Ne- derlandsche strijders worden afge zonden. VERDUISTER GOED! ZON 29 Juni onder: 22.04 30 Juni op: 5.23 'MAAN 2-9 Juni op: 22.40 ond®: 6.41 5 Juli Laatste kwartier.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1942 | | pagina 1