Mersa Mafroe I'd handen der As. DAGBLAD VOOR De ontzetting van Leningrad definitief mislukt. Na den val van Mersa Matroe. Mersa Matroe stormerder- hand veroverd. De meening van Duitsche militaire kringen. Commentaar van de Berlijnsche bladen. Koningin en uitgeweken regeering van Londen naar Amerika. Ontgoocheling en verbijstering in West-lndië over deze „zetelverplaatsing". Wat behelst Britsch-bolsjewisiische overeenkomst in zake het moederland Nederland? AMERIKAANSCH MILITAIR BEVEL IN WEST-INDIE. De Britten steeds verder op den terugtocht. De positie van Churchill. JOODSCHE VERMOGENS WAARDEN. Luchtaanvallen op het gebied van Alexandrië. Kostelooze melk voor kinderen. 1i|2 K.G. AARDAPPELEN OP RANTSOENBONNEN. Deze courant verschijnt dagelijks. Abonnementsprijs per 3 maanden bij vooiuitbetaling voor Alkmaar 2.10; franco door het geheele Rijk 2.63. Losse nummers 5 cents. Tel. Administratie (abonn., advert.) 3320, Redactie 3330. ALKMAARSCHE EDITIE. NOORD-HOLLAND Prijs der gewone advertentiën: 010 per m.M., minimum 14 m.M. 1.40. elke 3V, m.M. meer f 0.35. Tarieven op aanvrage. Brieven aan de Ditg. N.V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. Herms. Coster Zoon, Voordam 9, Alkmaar, postgiro 37060. 144e Jaargang No. 150 4 pagina's Hoofdredacteur: A. R. JONKER, Alkmaar Dinsdag 30 Juni 1942 Bressen geslagen in ver sterkte stellingen van Sebastopol. HOOFDKWARTIER VAN DEN FUHRER, 29 Juni. (D.N.B.) Het op perbevel van de weermacht maakt bekend: „In het vestinggebied forceer den Duitsche en Roemeensche troepen, door sterke luchtstrijd krachten gesteund, in. een dappe ren aanval den overgang over het diep ing'esneden Tsjernaja-dal en sloegen bressen in zwaar ver sterkte stellingen op de beheer- schende Saprunhoogte. In de tot dusver gevoerde gevechten om de vesting werden in de periode van 7 tot 26 Juni 15.667 gevangenen gemaakt, 221 stukken geschut, 462 'granaatwerpers buitgemaakt of vernietigd, 2579 kazematten ver overd en 122.644 mijnen onschade lijk gemaakt. Ten oosten van de Donets werden by den afweer van verscheidene plaatselijke pantseraanvallen 15 vij andelijke pantserwagens kapotge schoten. Bij nachtelijke luchtaanval len op belangrijke ravitailleerings- stations der Sovjets in het gebied van den bovenloop van den Don werden 14 transporttreinen door bommen vernietigd. In 'den centralen sector van het front verloor de vijand bij succes volle eigen operaties van stoot troepen 332 gevangenen en 900 doo- d'en. Een batterij luchtdoelgeschut alsmede 216 kazematen eg kwartier ruimten werden vernield. Zooals in een extra bericht is me degedeeld, was het 't tweede Sov- jetrussische stormleger benevens onderdeelen van het 52ste en 59ste Sovjetrussische leger in Febuari van dit jaar gelukt over de bevroeren Wolchof ten noorden van het Ilmen- meer aanvallend, een diepe deuk in het Duitsche afweerfront tot stand tef brengen. Onder aanvoering van den gene raal der cavalerie, Lindemann, heb ben troepen van het leger en van de Waffen-SS, waaronder ook for maties Spaansche, Nederlandsehe en Vlaamsche vrijwilligers, met voor- treffelijken steun van de luchtvloot van generaloberst Keiler, ija een verbitterden strijd van maanden in het moeilijkste terrein en onder de ongunstigste weersomstandigheden, deze'vijandelijke legers in de eerste plaats afgesneden van hun achter- waartsche verbindigen, vervolgens steeds dichter opeengedrongen en thans definitief vernietigd. Daardoor is het grootscheepsche doorbraakcffensief van den vijand over de Wolchof met het doel "Le ningrad te ontzetten, mislukt en een zware nederlaag van den te genstander geworden. Den grootsten last van deze zware gevechten hebben infanterie en pio niers gedragen. De vijand heeft volgens de thans beschikbare gegevens verloren: 32.759 gevangenen, 649 stukken ge schut, 171 tanks, 2904 machinegewe ren, granaatwerpers en machins- pistolen, benevens een groote hoe veelheid andersoortig oorlogstuig. De bloedige verliezen van den vij and bedragen een veelvoud van het aantal gevangenen. EXTRA BERICHT. EXTRA BERICHT. HOOFDKWARTIER VAN DEN FtiHRER, 29 Juni (D.N.B.) Het opperbevel van de weermacht maakt 'bekend: „In Noord-Afrika werd van ochtend de door diepe verdedi gingsinstallaties en talrijke mijnenvelden yersterkte vesting Mersa Matroe ondanks taaien, vijandelijken tegenstand stor menderhand veroverd. 5.000 Britten werden gevangen geno men, 36 pantserwagens kapot geschoten en talrijke batterijen vernietigd. Een omvangrijke hoeveelheid oorlogsmateriaal viel in handen van de Duitsche en Italiaansche troepen. Bij de bestorming van Mersa Matroe heeft zich de 90ste Duitsche lichte divisie bijzonder onder scheiden." Zware artillerie van het leger nam fabrieken in Leningrad en het scheepvaartverkeer in de baai var. Kroonstad doeltreffend onder vuur. In het gebied van Moermansk wierpen formaties gevechtsvliegtui gen en duikbommenwerpers spoor weginstallaties en opslagplaatsen ir. brand. Vergezellende jagers schoten 12 vijandelijke vliegtuigen neer zon der zelf verliezen te lijden. In Noord-Afrika werden Brit- sche strijdkrachten in het gebied ten zuiden van Mersa Matroe op nieuw verslagen en tot een verde ren terugtocht naar het oosten gedwongen. Hierbij leed de vijand zware verliezen aan pantserwa gens. Het zwaar versterkte Mersa Matroe werd ingesloten en de achtervolging van den vijand werd voortgezet. Formaties van de Duitsche en Ita liaansche luchtmacht voerden doel treffende aanvallen uit op Britsche verdedigingsstellingen en bombar deerden vijandelijke colones op den terugtocht. Formaties jachtvliegers bewaakten het geveehtsgebied boven het pantserleger en schoten zonder eigen verliezen 10 vijandelijke vlieg tuigen neer. Bij den ravitailleeringsdienst naar Noord-Afrikaansche havens schoten commando's luchtdoelartillerie aan boord van de schepen der Duitsche marine op 27 Juni 6 Britsche bom menwerpers neer. In de Middellandsche zee bracht een Duitsche duikboot voor Haifa een tankschip en een vrachtschip met een gezamenlijken inhoud van 5000 brt. tot zieken. Op Malta werd in den afgeloopen nacht het vliegveld Halfar gebom bardeerd. Aan de zuidwestkust van Enge land wierpen in den afgeloopen nacht vrij sterke formaties gevechts vliegtuigen voor een deel vanaf ge ringe hoogte een groot aantal bom men op voor den oorlog belangrijke doelen. BERLIJN, 29 Juni. (A.N.P.) „Wat nu gebeurt onttrekt zich aan onze kennis en is afhankelijk van Rom mel" met deze woorden kenschetst men hedenavond in militaire kringen te Berlijn den toestand in Noord- Afrika na de verovering van Mersa Matroe. Bij bevoegde Berlijnsche in stanties vindt het bericht, dat de spil- troepen reeds 80 K,M. ten Oosten van Mersa Matroe zouden staan, gee nerlei bevestiging. Men noemt het een bericht van Britsche herkomst. In politieke kringen te Berlijn acht men een belangrijk probleem de vraag in hoeverre de Engelschen, evenals in Birma, ook thans in Egypte zullen trachten de tactiek der „verschroeide aarde" toe te passen. Men gelooft hier niet, dat de Egypr tenaren werkloos zouden toezien bij zoo'n optreden der Britten. Vluchtelingen verlaten Alexandrië. Volgens een bericht van Nya Dag- ligt Allehanda' uit Ankara hebben Egyptische ambtenaren en arbeiders te Alexandrië en andere groote Egyptische plaatsen hun woonplaat sen verlaten. Een eindelooze vluchte lingenstroom met automobielen, kar ren en voertuigen van eiken aard verstopt de wegen van Alexandrië naar het Oosten en Zuiden. De trei nen, die Alexandrië verlaten, worden door de vluchtelingen bestormd en verlaten het station met passagiers op de daken der wagons. Zaterdag nam de paniek op het voornaamste station te Alexandrië een zoodanigen omvang aan, dat de Britsche mili taire autoriteiten het terrein bezetten en slechts personen met bijzondere vergunningen lieten passeeren. BERLIJN, 29 Juni (DNB). De Ber liner Lokalanzeiger wijst er op, dat het dep verslagen Britten klaar blijkelijk niet meer mogelijk is ge,- weest voet te vatten in hun om Mersa Metroe gebouwde verdedi- gingsstellingen. zoodat de spiltroe- pen thans 2/3 van de afstand van Tobroek naar Alexandrië in storm loop hebben kunnen afleggen. De Deutsche Allgemeine Zeitung schrijft „Het is den Engelschen ook opge vallen, dat het verlegen slotwoord van de beide onderhandelaars van Washington van Tobroek en den strijd in Noord-Afrika met geen woord vermeldt, terwijl de Engel- sche pers onder de bezorgdheid van „den slag van Egypte" leeft. Eenige bladen verklaren reeds, dat wan neer Engeland thans niet stand houdt en de Middellandsche zee ge heel verliest, de voordeelen voor de spil nauwelijks te denken, zijn. De Berliner Nachtsausgabe citeert een hoofdartikel van de Washington Post, volgens hetwelk ook verder het bittere feit blijft bestaan, dat da vereenig.de naties in het defensief zijn en Öat geen enkele hoeveelheid militaire uitrustingstukken, hoe groot ook, dit automatisch vermag te veranderen. Praatjes vullen geen gaatjes, ^het komt op daden aan. Wordt lid van den Nederlandschen Volksdienst. Sinds eenigen tijd zijn in diverse buitenlandsche bladen geruchten in omloop over een vertrek der voor malige Koningin Wilhelmina naar Canada. Deze zijn thans officieel bevestigd in dien zin, dat de voor malige Koningin -inderdaad in Otta wa aangekomen is en daar bij haar dochter intrek genomen heeft. Het zou it| haar voornemen liggen, ver volgens naar Washington te reizen om Roosevelt een bezoek te brengen. Thans wordt officieel uit Londen gemeld, dat ook een deel der Ne derlandsehe emigrantenregeering de wijk naar Amerika heeft genomen. Het eerst werd dit bericht verbreid vanuit Curasao, waar het een niet geringe verbazing, verontrusting en tenslotte verbittering gewekt heeft. Reeds het feit, dat de voormalige Koningin erf leden van haar laatste regeering in het moederland 'wèl tot een .verblijf in Londen een toevlucht namen en er niet de voorkeur aan gegeven hadden, zich naar een der overzeesche gebieden te begeven, ontlokte destijds aan de West-Indi sche pers wrevelige commentaren. Tusschen bittere opmerkingen lie ten diverse West-Indische bladen destijds evenwel toch nog in hun commentaren de hoop doorscheme ren, dat indien misschien een direc te overkomst uit bijzondere politie ke overwegingen niet mogelijk was, zulk een komst dan toch zeker op een tijdstip kon worden tegemoet gezien. Toen daarop Amerikaansche en Engelsche troepen en hun offi cieren het commando van de aldaar gestationeerde Nederlandsehe troe- penonderdeelen overnamen, maakte deze laatste hoop voor eeq niet ge ringe verbijstering plaats. De jongste berichten over het uit wijken der voormalige Koningin naar Canada en het overbrengen van een deel der emigrantenregee ring naar Amerika, heeft nog in veel sterker mate opzien gewekt. De teleurstelling en ontgoocheling hebben een dieptepunt bereikt. Zoo wel in Curasao als in Nederland sehe handelskringen in Londen ziet men in deze vlucht en hernieuwde „zetelverplaatsing" een directe aan wijzing, dat bij het jongste Engelsch Sovjet-Russische verdrag ook ten aanzien van den toekom.stigen sta tus van het- moederland vergaande afspraken gemaakt zijn. Men neemt aan, dat dit verdrag tevens inhoudt, dat Sovjet-Rusland bij een over winning der Geallieerden naast vol ledige vrije hand in Oost-, Noord en Midden- en Zuid-Oost-Europa 'n gelijke zeggenschap in Nederland zal krijgen. Wat men onder zulk een zeggenschap verstaat, blijkt duide lijk uit de veelzeggende commenta ren, die men daarover onder verwij zing naar het Sovjetoptreden in Iran en de Baltische staten ten bes te geeft. Dat de Nederlandsehe emigranten regeering derhalve zijn zetel naar Amerika verplaatst, zoo constateert men voorts niet zonder bitterheid, zou in zooverre juist zijn, omdat de Nederlandsehe bezittingen in het Westelijke halfrond de eenig over gebleven gebieden zijn, waarover zich deze emigrantenregeering nog zorgen kan maken.- Zonder twijfel is New York de juiste plaats, van waaruit men die zorgen het best overzien kan. In hoeverre echter ook een „zetel" in New York nog nut heeft, wordt hierbij ten .slotte opgemerkt, kan afgeleid worden uit in den jongsten tijd uitgevaardigde Amerikaansche militaire bevelen die reeds thans allerwegen in de West-Indische gebieden doorslagge vend zijn. VOOR SEBASTOPOL. De laatste stellingen van de bolsjewisten op de Krim worden door de Duitsche troepen in een dapperen aanval genomen. (Orbis-Holland-P.K. Karbach) BOMMEN OP GIBRALTAR. MADRID, 29 Juni. (D.N.B.) Vol gens berichten uit de Spaansche grensstad La Linea zijn bij een luchtaanval op Gibraltar in den afgeloopen nacht alle Engelsche ge- vechts- en jachtvliegtuigen, die zich op het vliegveld bevondgn, ver nietigd. De branden, die door het bom bardement zijn veroorzaakt, woed den Maandagochtend gedeeltelijk nog voort. Ook een benzine-opslag- plaats werd in 'brand geworpen. ENGELSCHE VLIEGTUIGEN BOVEN DUITSCHLAND. BERLIJN, 30 Juni. (D.N.B.). Brit sche bommenwerpers hebben van nacht boven het Noordwest-Duitsche kustgebied gevlogen. In enkele woonwijken der stad Bremen ont stond eenige brandschade. Volgens tot dusver ontvangen berichten werden tien der aanvallende vlieg tuigen neergeschoten. Duitsche gevechtsvliegtuigen bom bardeerden vannacht een stad in midden-Enge land. Alle machines keerden op haar basis terug. Het achtste Britsche, leger trekt verder terug in Oostelijke richting, hevig in het pauw gebracht door de achtervolgende DuitschItaliaansche troepen. De snelle vorderingen van Rommels tankcorps dwingt den te genstander zijn oorlogstuig, tanks en vrachtauto's achter te laten en zijn geprepareerde stellingen te laten schieten om meer naar het Oosten nieuwe verdedigingsstellingen te be trekken. Hij verwacht een zeer critisch gestemd Lagerhuis. STOCKHOLM, 29 Juni (DNB). Naar de Londen sche correspondent van Nya Dagligt Allehanda meldt, bestaat, volgens welingelichte kringen in Londen weinig kans, dat Chur chill accoord zal gaan met een offi cieel onderzoek, naar de oorzaken van de catastrophe in Libye. Hij zal ook niet bereid zijn de functie van minister-president en van minister van verdediging van elkaar te schei den. Sedert zijn terugkeer is Chur chill er mede bezig de rapporten over de politieke onrust in Enge land en de inlichtingen uit het hoofdkwartier van het achtste Brit sche leger door te zien. Churchill verwacht weliswaar 'n zeer critisch gestemd Lagerhuis, doch hij is er van overtuigd, dat een stemming de wereld zal bewijzen, dat hij nog steeds het vertrouwen van het land geniet. Hij heeft besloten om aan het slot van de debatten in het La gerhuis het woord te voeren. Dit is een verrassing voor de leden, die verwacht hadden, dat Churchill eerst een tot in bijzonderheden nauweukrige schildering zou geven van den veldtocht in Libye tezamen met de tot dusver nog niet bekende feiten, voordat aan de kritiek het woord verleend zou worden. Critiek in de Britsche pers. Een steeds grooter aantal bladen te' Londen en in de, provincie eischen thans, naar de Londensche corres pondent van Goeleborg Handels Och Sjoefarts Tidning meldt, meer of minder openlijk, dat Churchill aftreedt als minister van defensie.' Als bewijs voor de schaduwzijden van het huidige stelsel wordt aan gevoerd, dat bij den aanvang' van het beslissende stadium van Ren strijd in Libye de premier noch de chef van den generalen staf van het empire in het land waren. t DE BRITTEN ZIJN THANS BEROOFD VAN MUN BE- 'LANGRIJKSTE RAVITAIL- LEERINGSHAVEN TUSSCHEN SOLLOEM EN ALEXANDRIË BERLIJN, 29 Juni. (D.N.B.) Het opperbevel der weermacht deelt om trent de nieuwe overwinning der DuitschItaliaansche troepen bij Mersa Matroe het volgende mede: Aan de bestorming van de vesting gingen gevechten vooraf, die den Britten zware verliezen kostten. Na dat de Britsche achterhoede was teruggeslagen, brak het Duitsch Italiaansche tankleger door de hoofd stellingen van den vijand ten Z.O. van Mersa Matroe en drong tot den grooten kustweg door. In deze zware gevechten leden de Britsche formaties zware verliezen aan menschen, tanks en artillerie. De hevig geteisterde vijand werd in verscheidene groepen gesplitst, die ten deele werden omsingeld en ver pletterd ten Z.O. van Mersa Matroe,' ten deele werden teruggedreven naar deze stad. Door aanvallen van de Duitsche i 90ste lichte divisie en van een Italiaansch corps infanterie werd de ring rondom Mersa Matroe ge sloten en steeds nauwer aange trokken. In den nacht van Zater dag op Zondag ondernam de vijand verscheidene uitvalspogin- gen uit de vesting, waarhij hij be halve zware verliezen aan dooden en gewonden, meer dan 1000 ge vangenen en een groote hoeveel heid oorlogstuig verloor. Maandag ochtend vroeg werd toen de vesting bestormd. De beteekenis van Mersa Matroe. De groote beteekenis van Mersa Matroe bestaat niet alleen in zijn gunstige ligging aan een ruime, na tuurlijke haven, manr ook in het feit, dat hier het eerste groote station van den kustspoorweg naar Alexandrië ligt en de stad tevens het beginpunt vormt van den grooten woestijnweg naar de oease van Siwa benevens van andere karavaanwegen naar het Z.O. Vliegvelden en waterleidingen bewijzen de beteekenis van deze versterkte plaats en tevens den om vang van het verlies der Britten, die in Mersa Matroe zijn beroofd van hun belangrijkste ravitailleeringshaven tusschen Solloem en Alexandrië. De val van de stad werd in den afgeloopen nacht door een verras- Het vrije maximum dat toegestaan kan worden. In verband met het gewijzigde vrije maximum van gelden, die Joodsche personen in hun bezit mo gen hebben, wordt bekend gemaakt, dat het aan werkgevers is toege staan, aan hun Joodsche' werkne mers of vroegere werknemers ar beidsloon, arbeidspensioen of wacht geld uit te keeren tot een maximum van 250 per persoon per maand. Mochten meerdere Joodsche werk nemers uit één gezin zoodanige ver goedingen van denzelfden werkge ver ontvangen, dan mag aan deze werknemers gezamenlijk slechts maximum 250 per maand uitbe taald worden. ■m De werkgever is verplicht even- meel overschietende bedragen voor rekening hunner werknemers of vroegere werknemers op den ver valdag bij de firma Lippmann, Ro senthal en Co., Sarphatistraat te storten. Het wordt dringend aangeraden geen andere betalingen, behoudens met toestemming der firma Lipp mann, Rosenthal en Co. Sarphati straat, rechtstreeks aan' Joodsche personen te doen, daar men anders kans loopt; dat deze op grond van artikel 7 der verordening 58/42 nie tig verklaard worden, waarna debi teuren dergelijke betalingen op nieuw zouden moeten verrichten. Doodelijk ongeluk in de „Ju lia". - In de' mijn Julia kreeg de 20-jarige mijnwerker H. E. uit Kerkrade een stuk ijzer op het hoofd. Zijn hoofd werd verbrijzeld. De dood trad onmiddellijk in. Het gebied van Alexandrië is door vliegtuigen van de spil aangevallen, welke materieele schade aanrichtten, maar geen slachtoffers eischten. Cairo een open stad? Uit Istanboel deed het gerucht de ronde, dat Cairo tot open stad zai worden verklaard. Men acht het niet waarschijnlijk, dat Nahas Pasja hierover stappen zal ondernemen bij de Britsche autoriteiten; Men weet dal Ali Mabas Pasja in 1940 ontslag heeft moeten nemen wegens een soortgelijke poging. senden klap van Duitsche gevechts vliegtuigen -en bommenwerpers voorbereid, nadat den vorigen dag de luchtmacht de vijandelijke etappe, spoorlijnen en vliegvelden vernieti gend had aangevallen. Gedurende 22 minuten ontploften zonder onder breking brisantbommen van het zwaarste kaliber in de stad, die vol troepen en oorlogstuig was, en in'de talrijke opslagplaatsen in het haven gebied. In het centrum en in de stel lingen aan den rand. der stad ont stonden na buitengewoon hevige ont ploffingen uitgestrekte braftden, die vanochtend nog de geheele stad in dichte wolkensmook hulden. Vandaag waren in de avondsche mering nieuwe, hevige aanvallen van Duitsche gevechtsvliegtuigen ge- richt op de verbindingen der Brit- sche formaties, die naar het Oosten waren gevlucht. Te El Alam, een plaats bij de kust van de Arabische Golf, en ten W. daaiwan werden con centraties van vrachtauto's lucht- afweerstellingen en versterkte loop graven doeltreffend met bommen bestookt. De Britten hadden hier bijzonder omvangrijke voorraden munitie en brandstof, waarvan er verscheidene in de lucht ylogert. De zeer uitgestrekte branden tastten talrijke geparkeerde voertuigen aan. Andere voltreffers vernielden lucht- afweerstellingen, waarvan het ge schut tot zwijgen werd gebracht. UIT DE VERTE NIET VAN HET LANDSCHAP TE ONDERSCHEIDEN. De wachtpost heeft zich goed ge camoufleerd, om zoodoende de vijande lijke stellingen goed waar te kunnen nemen. (Atlantic-Holland-P.K. Zschaekel) BEAUFTRAGTEN VOOR UTRECHT EN GELDERLAND. 's-GRAVENHAGE, 29 Juni. Als plaatsvervanger voor den Beauf- tragte van den Rijkscomissaris voor de provincie Utrecht is aangewezen de Oberbereichsleiter Müller-Rei- nert en als plaatsvervanger van den Beauftragte voor de provincie Gel derland de Referent Brandes. 's-GRAVENHAGE, 27 Juni. De secr.- generaal van het dep. van sociale zaken heeft thans een regeling getroffen ter uitvoering van de voorgenomen koste looze melkverstrekking aan kinderen van werkloozen. Deze zal in dier voege geschieden, dat aan de ondersteunde werkloozen me* kinderen beneden 14 j. bonnen worden verstrekt, welke zij, met de in hun bezit zijnde gewone melkbon(nen) bij hun melkboer inleve ren. Deze is verplicht de beide bonnen aan te nemen en de daarvoor verschul digde hoeveelheid gestandaardiseerde melk kosteloos af te levren. Ieder kind ontvangt het volledige rantsoen, waar voor het krachtens de distributie-bepa lingen in aanmerking komt, n.l. 7 liter per 'week beneden 4 jaar en 3 1/2 liter per week voor kinderen van 4 t.m. 14 j. In gemeenten, waar een plaatselijk schoolmelkcomité is gevestigd, zijn de kinderen van ondersteunde werkloozen, die een school bezoeken, alwaar school- melkvoorziening plaats vindt, verplicht met ingang van het nieuwe schooljaar (1 Sept. 1942) hieraan deel te nemen. Voor de deelneming is slechts één vierde van het aantal bonnen vereischt waarop de kinderen van vier tot en met veertien jaar recht hebben. De ouders houden dus nog drie kwart van het rantsoen over, om dit thuis voor het kind te gebruiken. 's-GRAVENHAGE, 29 Juni. De se cretaris-generaal van het departe ment van landbouw en visscherij vestigt er, ter voorkoming van mis verstand, de aandacht op, dat de met „een rantsoen aardappelen" ge merkte bonnen gedurende het tijd vak van 28 Juni t/m 4 Juli, recht geven op het koopen van 1 y2 kg aardappelen. VERDUISTER GOED ZON 30 Juni onder: 22.04 1 Juli op: 5.23 MAAN 30 Juni op: 23.24 onder: 7.53 5 Juli Laatste kwartier. t

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1942 | | pagina 1