DAGBLAD VOOR SEBASTOPOL'S HARNAS VRIJWEL DOORBROKEN. Tweede beschikking INSTRUCTIE ALKM4ARSCHE EDITIE. Woensdag 1 Juli 1942 DE BETEEKENIS YAN DEN STRIJD IN NOORD-AFRIKA. ROMMEL NEUTRALISEERT BRITSCHE STRIJDKRACHT OP MALTA. DE STRIJD ROND SEVASTOPOL IN NIEUW BESLISSEND STADIUM. Yief Chineesche divisies omsingeld. Vele gevangenên bij Wolchof. Meer dan zesduizend Britsche soldaten ge vangen genomen. BEKANNTMACHUNG. HET GEBIED VAN FOEKA BEREIKT. DE STRIJD IN HET VERRE OOSTEN. CHURCHILL NIET VAN PLAN HET LAGERHUIS IN TE LICHTEN. AANWIJZING NIEUWE ZEEPBONNEN. DE „STAD DORDRECHT" ZWAAR BESCHADIGD. Deze courant verichfln» dzgelykz. Abonnement» rrt)s Per 3 maanden b« vooiuitbetaki' g voor Alkmaar 2.10; franco door liet geheele Rijk 2.63. Losse nummc't 3 cents- Tel. Admini tratie (abonn., advert.) 3320, Redactie 333#- NOORD-HOLLAND Prijs der gewone advertentiën: t 0 10 per m.M.. minimum 14 m.M. 1.40. elke 31/, m.M. meer 0.35. Tarieven op aanvrage. Brieven aan de tJitg. N.V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. Herms. Coster Zoon, Voordam 9, Alkmaar, postgiro 37060. 144e Jaargang No. 151 4 pagina's Hoofdredacteur s A. R. JONKER, Alkmaar GENEVE, 30 Juni (DNB). Van den afloop van de op het oogenblik in Noord-Afrika woedende veldsla gen hangt voor" Engeland niet min der dan het geheele lot van het Britsche empire af, zoo verklaart de News Chronicle. Een blik op de landkaart bevestigt deze waarheid. Zouden Alexandrië en Suez ook nog verloren gaan, dan zou daardoor ook de oude luister van een Britsche heerschappij in het gebied van de Middellandsche Zee verloren gaan. In dit geval zouden ook Malta en Cyprus niet lang meer kunnen standhouden. De pumhoopen van het Britsche empire ten,Oosten van de Roode Zee zouden dan misschien nog iets langer bestaan, doch ook dezen zouden dan van hun verbin ding met het Westen zijn afgesne den, te meer daar bij een opmarsch van de spiltroepen in de Nijldelta geheel Afrika aan de voeten van den vijand zou liggen. Aan een her- Tij zenis van het Britsche empire valt dan ook niet meer te denken. Men ziet hieruit, wat voor een ver strekkende^ gevolgen de ineenstor ting van hét leger van Ritchie even tueel voor Groot-Britannië kan hebben. NA DEN VAL VAN MERSA-MATROE. Na den val van Mersa-Matroe zijn de spileenheden ten Oosten van deze stad opgerukt in de richting van Alexandrië, zij heben den kustweg bereikt. Mersa-Matroe is het begint- punt van den spoorweg naar Cairo en was een vooruitgeschoven Britsch steunpunt. :Het kaartje geeft een al gemeen overzicht van het gevechts- gebied. Admiraal Cunningham spreekt onverbloemde taal. VIGO, 1 Juli (DNB). De vroegere opperbevelhebber van de Britsche vloot in de Middellanische Zee, ad miraal Sir Andrew Cunningham, is dezer dagen in Wa4ington aan gekomen. Gevraagd n;ar de neder laag der Engelschen in Noord- Afrika zeide hij: De lulfymachtvan de As heeft Malta zoc ".zwaar be werkt, dat de Britsche strijdkrach ten aldaar geneutraliseerd werden. Rommel heeft daardoc alle ver sterkingen kunnen kijgen, zelfs heel wat meer dan wij dachten. BERLIJN, 30 Juni (DN3). In aan vulling op het weermiehtbericht verneemt het DNB van n^jlitaire zijde: De strijd om de vesting üjebastopol heeft een nieuw beslissent stadium bereikt. Het succes van de door-' braak naar de Saproen-iauvels is vergroot. De bestorming 'an deze kazematstellingen draagt if l de ge vechten een beslissend karakter, daar deze heuvels een beteerschen- de keten rond de binnenst! vesting stellingen vormen. Aan den voet der heuvels ligt het Engelsche kerkhof, waar de gevallenen van het Britsche leger uit den Krim-oorlog liggen. Dit is door de bolsjewisten eveneens tot een sterk steunpunt gemaakt. pe beheersching van de Sewerna- ja-Baai vormt een voorwaarde voor Het binnendringen van de Duitsehe troepen in den binnenste vesting gordel van uit het Noorden. Aange zien de Noordelijke oever van de Baai zich stevig in handen van de Duitsehe wapenen bevindt, stiat het voet krijgen op den Zuidelijken oever gelijk met het overwinnen van een der zwaarste hindernissen jn tiet Noordelijk deel 'van het ves tingfront. rjijjekiang meldt hebben Japansche gtjjjdkrachten, die van Foetsjou uit in Z-"rlentmg oprukken, verbinding tot steno gebracht met een andere japanscne eenheid die van Kien- -tsjanë <paar het W. trekt. Daarmede hebt^Pf1® Japanners den omsinge- Iinf>suS&ron£ fier Tsjoengkineesche df'nl en Z. van Foetsjou geslo- ten. ij® ë^cotnbiricercle Japansche stliJ iwT n doen thans hevige aanv®~~n °P de ingesloten troepen, die °n.® 10,000 man sterk ziin. HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 30 Juni (DNB). Het op perbevel van de weermacht maakt bekend: „Bij den aanval op Sebastopol hebben Duitsehe divisies van het Noorden uit de Sewernaja-Baai overwonnen. Zij zijn ten O. van de stad in weerwil van taaien vijandelijken tegenstand in de binnenste vestingsgordel door gedrongen. Tegenaanvallen der bolsjewisten leverden geen re sultaat op. Bij den aanval vanuit het Oosten werden in samenwerking met Roe- meensche formaties de beheer- schende Saproenheuvels over bijna de geheele oppervlakte bestormd. Sterke formaties gevechtsvliegtui gen vernielden vijandelijke verste'r- kingsinstallaties vooral op de Sa- proen-heuvel en brachten troepen concentraties der bolsjewisten zware verliezen toe. Bij Kertsj werd de aanval van een formatie bestaande uit 18 vijandelijke schepen over de Straat van Kertsj door doeltreffend artillerievuur verijdeld. In het Donetsbekken stortte een door artillerie en luchtmacht ge steunde plaatselijke aanval van den vijand onder zware verliezen ineen. In het gebied van d,e vroegere omsingeling van de Wolchof werden bij zuiveringsoperaties verscheidene verstrooide, vijan delijke strijdgroepen vernietigd en opnieuw 1.100 gevangenen gemaakt. Herhaalde aanvallen van den vij and op het bruggehoofd aan de Wolchof mislukten na hevige ge vochten als gevolg van den taaien tegenstand der infanterie, die door artillerie en luphtmacht doeltreffend gesteund werd. Daarbij werden 21 vijandelijke pantserwagens vernie tigd en verscheidene batterijen door bomvoltreffers buiten gevecht ge steld. In de wateren van de Finsche Golf brachten gevechtsvliegtuigen een vijandelijke motortorpedoboot tot zinken en beschadigden zij twee andere kleine oorlogsvaartuigen. In de Kola Baai kregen twee groo- te koopvaardijschepen der bolsje wisten bomtreffers van zwaar ka liber. In Noord-Afrika werd, zooals reeds in een extra bericht 'is medegedeeld, gisterochtend de door diepe verdedigingsinstalla ties en talrijke mijnenvelden versterkte vesting Mersa Matroe ondanks taaien, vijandelijken tegenstand, stormenderhand ver overd. Meer dan 6.000 Britten wer den gevangen genomen, 36 pantserwagens kapot geschoten en talrijke batterijen vernietigd. Een omvangrijke hoeveelheid oorlogsmateriaal viel in handen van de Duitsehe en Italiaansche troepen. Bij de bestorming van Mersa Ma troe heeft ich de 90ste Duitsehe liehte divisie bijzonder onderschei den. Duitsehe en Italiaansche pant serformaties wierpen den verslagen vijand verder terug eh bereikten het gebied ten Oosten van Foeka. Sterke Duitsehe en Italiaansche luchtstrijdkrachten vielen de terug tochtswegen en verdedigingsinstal- laties der Britten met succes aan, vooral ten Zuiden van de Arabische Golf. In den strijd tegen Groot-Brittan- nië bestookte de luchtmacht in den afgeloopen nacht militaire installa ties in de Midlands en in het kust gebied van l"he Wash met bommen. Britsche bommenwerpers vielen in den nacht van 29 op 30 Juni op nieuw de stad Bremen en haar voor steden voornamelijk met brandbom men aan. De burgerbevolking leed enkele verliezen. Een poging van den vijand om ook het gebied van Hamburg te bereiken, mislukte door het samengebundelde vuur van de luchtdoelartillerie. De Britsche lucht macht verloor opnieuw, voor zoover tot dusver is vastgesteld, 13 der in den strijd geworpen bommenwerpers. In de periode van 17 tot 26 Juni verloor de Britsche luchtmacht 200 vliegtuigen. Hiervan werden 23 door eenheden van de Duitsehe' marine neergeschoten. Gedurende dezelfde periode gingen in den strijd tegen Groot-Brittannië 37 eigen vliegtui gen verloren. Zooals in een extra bericht is medegedeeld, hebben Duitsehe duibooten haar successen nog vergroot. In twee dagen hebben zij in het Westelijke gedeelte van den Atlantischen Oceaan, in de Golf van Mexico en in de Caraibische Zee 14 vijandelijke koopvaardijschepen met een ge- zamenlijken inhoud van 98000 brt. tot zinken gebracht en nog twee andere schepen door tor pedotreffers zwaar beschadigd. Een deel van de tot zinken ge brachte schepen was volgeladen met vliegtuigen, munitie en an der oorlogsmateriaal, dat be stemd was voor Afrika. Musterung der geburts- jahrgaenge 1906 und 1907. Alle mannliehen Reiehsdeutschen der Geburts jahrgange 1906 und 1907 haben sich zur Musterung wie folgt zu melden: a. Aus den Provinzen Friesland, Groningen, Drente und Overijsel bei der Wehrmachtkommandantur Zwolle, Roijensingel 13: am 3.7.42 vorm. 8 Uhr 30, die Buchstaben A-M; am 4.7.42 vorm. 8 Uhr-30, die Buchstaben N-Z. b. Aus den Provinzen Gelder land, Utrecht und Nordbrabant bei \er Ortskommandantur 's-Hertogen- l&sch, Julianaplein 2: am 6.7.42 vorm. 8 Uhr 30, die Buchstaben A-M; am 7.7.42 vorm. 8 Uhr 30, die Buch staben N-Z. c. Aus^der Provi,nz Limburg bei der Wehrmachtkommandantur Maas tricht, Vrijthof 46: am 8.7.42 vorm. 8 Uhr 30, die Buchstaben A-F; am 9.7.42 vorm. 8 Uhr 30, die Buchstaben G-M; am 10.7.42 vorm. 8 Uhr 30, die Buchstaben N-R; am 11.7.42 vorm. 8 Uhr 30, die Buchstaben S-Z. Die Meldepflichtigen haben Aus- weispapiere und 2 Passbilder, grosse 37 x 52 mm in bürgerlicher Kleidung, ohne Kopfbedeckung, Brillentrager das Brillenrezept mitszubringen. Ju- den habén nicht zu erscheinen. Den Meldepflichtigen wïrd das Fahrgeld 3. Klasse gegen vorzeigen der Fahrkarte bei der Meldung zu- rückerstattet. Sie erhalten ferner bei einer Ab- wesenheit vom Wohnort von mehr als 8 Stunden ein Zehrgeld. Den Haag, den 29. Juni 1942. gez. RAUTER, SS-Gruppenführer und General- leutnant der Polizei. Onstuimige stormloop der aanvallende formaties. ROME, 30 Juni. (Stefani). Het hoofdkwartier van de Italiaansche weermacht maakt het volgende be kend: Italiaansche en Duitsehe gemoto riseerde pantsercolonnes hebben de vijandelijke pantsereenheden verder teruggedrongen en het ge bied van Foeka bereikt, dat zij achter zich hebben gelaten. Aan de verovering van de afgesne'- den vesting Mersa Matroe hebben de luchtstrijdkrachten van de spilmo- gendheden een groot aandeel gehad. Alle soorten vliegtuigen van de luchtmacht waren in den strijd ge worpen en wedijverden met elkaar in snelheid en dapperheid. Mersa Matroe werd veroverd door den ge- lijktijdigen, onstuimigen stormloop van de van het Westen uit aanval lende formaties van ons 2'le leger corps waaraan het zevende Ber- saglieri regiment was voorafgegaan en door de van het Oosten uit aan vallende troepen van de 90ste Duit sehe divisie. Bij de-zuivering van Mersa Matroe werden opnieuw en kele duizenden gevangenen gemaakt. Oorlogsmateriaal van elke soort werd in zeer groote hoeveelheden buitgemaakt. Formaties van de luchtmacht vie len gisteren de terugtochtlinies van den vijand hevig aan en plaatsten talrijke treffers op de doelen. Drie Curtiss-toestellen werdenin lucht gevechten neergeschoten. In den nacht van 28 op 29 Juni werd Gi braltar door onze vliegtuigen gebom bardeerd. De in de installaties van het vliegveld ontstane branden wa ren nog vanaf een grooten afstand zichtbaar. Natoena-eilanden bezet. TOKIO, 30 Juni (Domei). Naar een Japansche marinecorrespondent van het eiland Natoena meldt is dit 21 Juni door Japansche mariners bezet. De landing werd uitgevoerd onder bescherming van het vuur van oorlogsschepen. Het vuur werd niet beantwoord. Toen de landings troepen het radiostation naderden vloog dit in de lucht. Bij aankomst aan de militaire barakken bleek de tegenstander ontweken. Tevoren waren de overige eilan den van de Natoena-groep reeds be zet door de Japansche troepen. GROOT BRITSCH OORLOGSSCHIP TOT ZINKEN GEBRACHT. BANGKOK, 30 Juni. (D.N.B.) Een groot Britsch oorlogsschip zou in de Golf van Bengalen getorpedeerd en gezonken zijn. MELDT U AAN BIJ HET GEWESTELIJKE ARBEIDSBUREAU Hij weigert rapporten tè publi- ceeren en een verklaring af te leggen. STOCKHOLM, 30 Juni (ANP). .Churehill heeft vandaag in het Lagerhuis geweigerd de van Wavell ontvangen rapporten over het ver lies vaii Malakka en Singapore te publiceeren. In antwoord op een desbetreffende vraag verklaarde hij: ,,De verschillende rapporten, die wij van Wavell op grond van de con centratie van materiaal waartoe hij opdracht had gekregen, en over het verlies van Malakka en Singapore hebben ontvangen, zijn niet geschikt om in oorlogstijd gepubliceerd te worden". Toen men bleef aan dringen op publicatie verklaarde Churehill, dat deze documenten „al leen bestemd \varen om de militaire autoriteiten op de hoogte te brengen en uitvoerig in te lichten en dat zij ongetwijfeld een groote ontstem ming in het geheele empire zouden veroorzaken". Toen men opnieuw op inlichtingen aandrong verklaarde Churehill: „Ik heb thans op het 's-GRAVENHAGE, 30 Juni. De secr.- generaal van het dept. van handel, nij verheid en scheepvaart maakt bekend, dat gedurende het tijdvak van 1 Juli tot en met 15 Aug. a.s. de volgende bonnen recht geven op het koopen van de daar achter vermelde hoeveelheden zeep. De met „algemeen 335" gemerkte bon geeft recht: hetzij op het koopen van een stukje van 75 gram eenheidstoiletzeep 21 pet.; hetzij op het koopen van een stukje van 28 gram luchtgevulde eenheidstoi letzeep 57 pet.; hetzij op het doen wasschen van 8 kg droge vuile wasch. Voor zoover voorradig kan voorts te gen inlevering van bovengenoemden bon gekocht worden: hetzij 45 gram huishoudzeep; hetzij 50 gram zachte zeep. De met „afgemeen 336" gemerkte bon geeft recht op het koopen van 250 gram waschpoeder of zeeppoeder (oude of nieuwe samenstelling) of op het doen wasschen van 12 kg droge vuile wasch. De met „L zeep" gemerkte bonnen der kaarten, welke aan kinderen bene den den leeftijd van 8^ jaar zijn uitge reikt, geven recht op het koopen van 250 gram waschpoeder of zeeppoeder, benevens hetzij 75 gram eenheidstoilet zeep 21 pet., hetzij 28 gram luchtgevul de eenheidstoiletzeep 57 pet., voor zoo ver voorradig, 45 gram huishoudzeep of 50 gram zachte zeep. Voorts geven deze bonnen recht op het doen wasschen van 20 kg droge vuile wasch. De met „L toiletzeep" gemerkte bon nen der kaarten welke kinderen bene den den leeftijd van 2 jaar ontvangen hebben, geven recht op het koopen van 75 gram toiletzeep 80 pet. De vóór of op 30 Juni 1942 bij den handelaar ingeleverde bonnen „alge meen 211", „algemeen 228", „algemeen 272", „algemeen 293", „algemeen 300", VERDUISTER GOED! ZON 1 Juli onder: 22.04" 2 Juli op: 5.24 MAAN 1 Juli op: 24.00 onder: 9.09 5 Juli Laatste kwartier. „G zeep", „H zeep", „I zeep", „J zèëp", „K zeep" en „een rantsoen zeep" geven recht op het koopen van: f> hetzij 2 stukjes van 75 gram eenheids- zeep 21 pet.; hetzij 2 stukjes van 28 gram eenheids- zeep 57 pet.; hetzij 250 grqm waschpoeder; 0 of, voor zoover voorradig: hetzij 90 gram huishoudzeep; hetzij 100 gram zachte zeep; hetzij 250 gram zeeppoeder (oude of nieuwe samenstelling). Men dient er rekening mede te hou den, dat op 1 Juli nog niet bij alle win keliers een voldoende hoeveelheid zeep voorradig zal zijn om direct geheel aan de vraag te voldoen. Verwacht kan echter worden, dat het gedurende dit tijdvak een ieder mogelijk zal zijn, alle zeep te koopen, waarop hij nog recht heeft. oogenblik geen verklaring op grond van deze documenten af te leggen". Uit Lissabon wordt no|j gemeld, dat Churehill gister in het Lagerhuis verklaard heeft, dat hij thans niet voornemens is, eenige verklaring •af te leggen over den zwaren slag, welke zich op dit oogenblik ih Egypte afspeelt. CHURCHILL BIJ DEN KONING. LISSABON, 30 Juni (ANP). Naai de Britsche berichtendienst meldt, heeft Churehill Dinsdag een 'bezoek gebracht aan den koning in Buc kingham Palace, en met dezen de re sultaten van zijn bezoek aan de Vereenigde- Staten besproken. ANTHRACIETNOOTJES EN BAGGERTURF. Nieuwe bonnen aangewezen. 's-Gravenhage, 30 Juni. De secr.- gen. van het dep. van handel, nij verheid en scheepvaart maakt be kend, dat gedurende het tijdvak van 1 Juli 1942 tot en met 31 Juli 1942 de met de woorden „generator- anthraciet 7e periode" gemerkte bonnen recht geven op het koopen van 1 hl (maximaal 75 kg) anthra- cietnootjes IV tot V, terwijl de met de woorden „generatorturf 7e pe riode" gemerkte bónnen gedurende hetzelfde tijdvak recht geven op het koopen van" 50 stuks baggerturf. BERLIJN, 1 Juli (DNB). Uit de Zweedsche haven Nykoeping wordt gemeld, dat het Nederlandsche s.s. „stad Dordrecht" (3781 ton), dat zich onderweg bevond van Lulea, Maandagmiddag met zware averij te Nykoeping is aangekomen. Het schip was ten Noorden van Oxeloe- sund aan den grond geloopen. De lading moest gelost worden. van den Commissaris-Generaal voor de openbare veiligheid over het optreden van Joden in het openbaar. Op grond van artikel 45 der ver- órdening nr. 138/1941 van den Rijks commissaris voor het bezette Neder landsche gebied betreffende het handhaven van de opènbare orde wordt bepaald: Artikel 1. Joden moeten zich van 20 uur tot 6 uur binnen hun woningen ophou den. Artikel 2. Aan Joden is het verboden, zich op te houden in woningen, tuinen, als mede in andere voor herstel of ont spanning dienende particuliere in richtingen, van niet-Joden, voor zoo ver deze niet op grond van bestaan de huur- of arbeidsovereenkomsten noodzakelijk is. Joden, die met niet- Joden getrouwd zijn, vallen buiten deze bepaling. Artikel 3. (1) 'Joden mogen winkels, die niet als Joodsche zaken gekenmerkt zijn, alleen in den tijd van 15-17 uur be treden. Uitgezonderd zijn apotheken. (2) Het is den Joden verboden, zich goederen thuis te laten bezor gen. f3) Deze verordening valt buiten de bijzondere maatregelen, die voor de stad Amsterdam door den Beauf- tragten van den Rijkscommissaris reeds getroffen zijn of nog getroffen zullen worden. Artikel 4. Het is den Joden verboden, kap perszaken en andere paramedische inrichtingen te betreden of van hun diensten gebruik te maken, voor zoover deze zaken of inrichtingen niet als Joodsche gekenmerkt zijn. Er wordt verwezen naar paragraaf 2 van de instructie van den Rijks commissaris voor het bezette Neder landsche gebied ter uitvoering van de verordening nr. 198/1941 betref fende de regeling van het uitoefenen van een beroep door Joden van 30 Juni 1942 Artikel 5. (1) Joden is het betreden van spoorwegemplacementen en het ge bruikmaken van alle openbare en particuliere vervoermiddelen verbo den. (2) Uitgezonderd zijn: 1. het benutten van ponten; 2. het fietsen binnen de gemeente Amsterdam; 3. gebruikmaking van bakfietsen voor goederenvervoer voor zakelijke doeleinden voor zoover de uitoefe ning van hun beroep toegestaan is; 4. het vervoeren van ernstige zie ken met een ziekenwagen en het vervoeren van invaliden met spe ciale voertuigen; 5. gebruikmaking van staSsver- keersmiddelen door den bezitter van een door de Rüstungsinspektion Nie- derlande voorgestelde en door Si- cherheitsjDolizei verleende rijvergun ning; 6. gebruikmaking van verkeers middelen door bezitters van een door de Zentralstelle für jüdische Auswanderung Amsterdam afgege ven reisvergunning. (3) Joden, die in deze gevallen van openbare verkeersmiddelen ge bruik mogen maken, moeten plaats nemen in de laagste klasse (rook- afdeeling). Zij mogen slechts dan in stappen en zitplaatsen innemen, wanneer er voldoende plaats voor niet-Joodsche reizigers is. Artikel 6. Aan Joden is het verb#oden van openbare telefooninstallaties gebruik te maken. Artikel 7. Jood in den zin van deze veror dening is hij, die in gevolge artikel 4 der verordening no. 189/1940 over de aanmelding van ondernemingen Jood is of als Jood geldt. Artikel 8. Uitvoeringsbepalingen en verdere uitzonderingen op de bepalingen 1-6 worden in het Joodsche weekblad bekend gemaakt. Artikel 9. (1) Hij, die in strijd handelt met de bepalingen der artikelen 1-6, dan wel deze ontduikt, wordt voor zoover ingevolge andere voorschrif ten een zwaardere straf is bedreigd gestraft met he'chtenis van ten hoogste zes maanden en geldboete van ten hoogste duizend gilden of met een van deze straffen. Aan dezelfde is onderhevig hij, die een ontduiking dezer •bepalingeh in de hand werkt, deze mogelijk maakt, of daarbij zijn medewerking ver leent. Het nemen van maatregelen op het gebied der Sicherheitspolizei blijft hierdoor onaangetast. Artikel '10. Deze beschikking treedt in wer king op den dag harer afkondiging. 's-Gravenhage, 30 Juni 1942. De, Commissaris-Generaal voor de openbare veiligheid RAUTER, SS-Gruppenführer und General- leutnant der Polizei. van den Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche ge bied ter uitvoering van de ver ordening no. 198/1941 betreffen de de regeling van 'het uit oefenen van een beroep door Joden. Op grond van artikel 2 der veror dening' no. .198/1941 betreffende de regeling van het uitoefenen van een beroep door Joden bepaal ik: Artikel 1. Aan Joden is het verboden werk zaam te zijn als vendumeester, pand- beleener, arbeids- of beroepsbemid delaar, voorlichter inzake beroeps keuze, economische, financieele en belasting-aangelegenheden, drogist, huwelijksmakelaar -of gids voor vreemdelingen. Artikel 2. (1) Aan Joden is het verboden werkzaam te zijn als accoLgitant, evenals op het gebied van het bij zonder onderwijs of varr de parame dische beroepen, tenzij deze werk zaamheid uitsluitend ten behoeve vxan een Jood geschiedt. (2) Onder paramedische beroep in den zin van het vorige lid wordt verstaan het beroep van leeraar in de heilgymnastiek, van natuurge neeskundige, van oculist, van chiro podist (manicure en pedicure), van bandagist, van masseur, van schoon heidsspecialist en van kapper. Artikel 3. (tl) Aan Joden is het verboden werkzaam te zijn als straatventer, met uitsluitingop het gebied van den handel in goederen van oude metalen, lompen en afval. (2) Voor het gebied der gemeente Amsterdam of voor bepaalde gedeel ten van dit gebied kan aan Joden, op verzoek van den gevolmachtigde van den Rijkscommissaris voor de gemeJhte Amsterdam, ontheffing van het verbod van-het eerste lid worden verletend. Voor de onthef- fing zijn rechten verschuldigd. Artikel 4. Een werkzaamheid in den zin van de artikelen 1 en 2, zoomede een werkzaamheid, voor welke geen ontheffing in den zin van artikel .3 bestaat of wordt verkregen, mag tot en met 31 Juli 1942 worden uitge oefend, voor zoover dit geschiedt ter vervulling van een bij het. in werking treden van deze verorde ning bestaande overeenkomst. Artikel 5. (1) Jood in den zin dezer instruc tie is hij die ingevolge artikel 4 der verordening no. 189/1940 betreffende, het aangeven van ondernemingen Jood is of als - Jood wordt aange merkt. (2) Handelingen in strijd met de bepalingen* dezer instructie worden gestraft met de jn artikel 6 der ver ordening no. 138/1941 betreffende de handhaving van de openbare orde, zooals gewijzigd bij de verordening no. 182/1941, vastgestelde straffen. Artikel 6. Deze instructie treedt in werking op den dag harer afkondiging. 's-Gravenhage, 30 Juni 1942. De Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied: namens dezen: Dr. HANS FISCHBöCK. Commissaris-Generaal voor financiën en economische zaken. em Hij aar Tog L*e- aar en een gin [en, 'er ge- een LUt- aar ïie- tide iijn tote het da- >nt- irts

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1942 | | pagina 1