VERKLARING VIN BEK GROOTMOEFTI DAGBLAD VOOR Sovjet-troepen bij Sebastopol gaan vernietiging tegemoet. DE REDE VAN CHURCHILL. WEER 2% K.G, AARDAPPELEN. Bij het veroveren der vesting werden 50.000 gevangenen gemaakt. VORDERINGEN DER AS TROEPEN BIJ EL ALAMEIN. Eeri doodelijke omsingeling. Nieuw-Zeelandsche troep bezetl Cairo. Uitzonderingstoestand in Protectoraat opgeheven. De onafhankelijkheid van Egypte. De As-mogendheden zullen haar eerbiedigen. Britsche kruiser verloren gegaan. De vorming van een joodsch leger. Verliezen der Bolsjewistische luchtmacht. Chauffeur door gas gedood. Alle vitrage nu onder de distributie. Gedwongen verbouw van koolzaad. Deze courant verschijnt dagelijks. Abonnementsprijs per 3 maanden bij rooi uitbetaling voor Alkmaar 2.10; franco door het geheele Rijk 2.63. Losse nummers 5 cents. Tel. Administratie (abonn., advert.) 3320, Redactie 3330. ALKMAARSCHE EDITIE. NOORD-HOLLAND Prijs der gewone advertentiën; 01 -" 1.4 10 per m.M., minimum 14 m.M. 1.40 elke 3V, m.M. meer 0.35. Tarieven op aanvrage. Brieven aan de Citg. N.V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. Herms. Coster Zoon, Voordam 9, Alkmaar, postgiro 3,060. 144e Jaargang No. 154 4 pagina's Hoofdredacteur: A. R. JONKER, Alkmaar Zaterdag 4 Juli 1942 HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 3 Juli (DNB). Het opper bevel van de weermacht maakt bekend: Ten Zuidwesten van Sebastopol staan de laatste overblijfselen van de bolsjewistische troepen op de uiterste landtong- van het schier eiland Chersones voor hun vernie tiging. In den strijd om de vesting Sebastopol werden tot en met 2 Juli meer dan 50.000 gevangenen gemaakt. 21 pantserwagens, 503 stukken geschut, 622 granaatwer pers, alsmede talrijke andere wa pens en oorlogsmateriaal vaii elke soort buitgemaakt of vernietigd. In het zeegebied voor de Krim brachten Duitsche en Italiaansche motortorpedobooten drie gewapende vijandelijke bewakingsvaartuigen tot zinken. Zij namen de overleven den gevangen. Aan de Zwarte Zeekust van de Kaukasus, alsmede in de "Zee van Asof vielen gevechtsvliegtuigen en duikbommenwerpers verscheidene havens ahn met bijzonder succes o.a. Noworosiisk en Anapa, alsmede vijandelijke schepen. Een mijnen- legger en tien kustvaartuigen wer den tot zinken gebracht, vier tor pedojagers en zeven koopvaardij schepen alsmede een opleidings schip en een drijvend dok werden vernietigend getroffen. In den Zuidelijken sector van het Oostelijke front sloegen Duitsche en Italiaansche troepen verscheidene plaatselijke aanvallen der bolsjewis ten met ware, bloedige verliezen af. De aanvalsoperaties van de Duitsche en verbonden troepen hebben over een breedte van bij na 300 km. het vijandelijke front doorbroken. De verbitterde tegen aanvallen van vijandelijke pant- serbrigades werden met ware ver liezen voor den vijand afgeslagen. Alleen één snelle divisie vernie tigde zonder eigen verliezen aan pantserwagens in de periode van 28 Juni tot 2 Juli 100 bolsjewisti sche pantserwagens. Sterke formaties gevechtsvliegtui gen bombardeerden vijandelijke stellingen en ravitailleeringsbewe- gingen op wegen en spoorlijnen. In het gebied van Rzjef drongen Duit sche troepen ondanks den taaien Meer dan 2000 geran- genen gemaakt. ROME. 3 Juli. Stefanj.) In zijn legerberieht no. 766 maakt het Ita liaansche opperbevel het volgende bekend: In de zóne ten Z.O. van El Alamein blijven de operaties van de strijdkrachten der asmogend- heden zich gunstig- ontwikkelen. De zwaar versterkte stellingen van den vijand werden bezet. Er wer den meer dan 2.000 gevangenen ge maakt. Dertig kanonnen en talrijke pantserwagens werden buitgemaakt of vernietigd. Onze luchtmacht heeft ook gisteren krachtig deelgenomen aan den strijd te land en tijdens luchtgevechten vijf Britsche ma chines neergeschoten. De vliegvelden Micaibba en Ta Venezia werden krachtig gebom bardeerd en met tal van bommen van allerlei kaliber werden reeht- streeksche treffers geplaatst op de inrichtingen van die vliegvelden. Tijdens luchtgevechten werden door Italiaansche en Duitsche jagers, die de bommenwerpers vergezelden, zestien Engelsche vliegtuigen neer gehaald. Van de ondernomen opera ties gedurende den dag keerden vijf van onze toestellen niet 'op hun basis terug. Onze „Mas" (motortorpedobooten) die in de Zwarte Zee opereeren, heb ben vijandelijke transportvaartui gen aangevallen, die uit Sebastopol vluchtten. In de baai van Balaclawa hebben zij een Sovjet-bewakings vaartuig tot zinken gebracht. tegenstand de vijandelijke stellingen binnen en veroverden verscheidene plaatsen. In de Kolabaai werden kade- en werfinstallaties alsmede ravitaillee^ ringsbedrijven van de havens Rosta en Moersmansk opnieuw door bom men getroffen. In het stad- en ha vengebied werden branden veroor zaakt. In "Egypte werden 'bij de ver grooting van de doorbraalf door de El Alamein stelling verschei dene zwaar versterkte steunpun- ten stormenderhand genomen. Meer dan 2.000 Britten werden ge vangen genomen, 30 stukken ge schut en talrijke pantserwagens werden buitgemaakt of vernie tigd. Nachtelijke aanvallen van de luchtmacht waren gericht op mi litaire installaties bij Alexandria In het zeegebied ten Noordoosten van IJsland werd een koopvaardij schip van 1500 brt. door een ge vechtsvliegtuig tot zinken gebracht. Bij een korten aanval overdag van vijf Britsche bommenwerpers op de stad Flensburg verloor de vijand twee vliegtuigen. De burgerbevol king leed enkele verliezen. In den afgeloopen nacht wierp de Britsche luchtmacht met vrij zwak ke strijdkrachten brand- en bri santbommen op de stad en buiten wijken van Bremen. De verliezen onder de burgerbevolking zijn ge ring. Vooral in woonwijken ont stond brandschade. Veertien der aanvallende bommenwerpers werden neergeschoten. Overblijfselen van het Sovjet- leger nog meer opeenge drongen. BERLLJN, 3 Juli. (D.N.B.) In zake de gevechten in den Zuidelij ken sector van het Oostelijke front, deelt het opperbevel van de weer macht mede: Ten Zuidwesten van de stad Se bastopol werden de op het schier eiland Ohersones gevluchte over blijfselen van het vijandelijke Se- bastopelleger nog meer' opeenge drongen. Opnieuw probeerden de in gesloten bolsjewisten in wanhopige tegenaanvallen uit de doodelijk om singeling te geraken.- Zij werden echter met zware verliezen afge slagen. De luchtmacht mengde zich in deze gevechten. Bommen van zwaar kaliber troffen de uit gemo toriseerde en bespannen voertuigen bestaande colonnes en brachten den, vijand zware, bloedige verliezen toe. Talrijke voertuigen bleven brandend op de wegen van het bergachtige ge vechtsterrein liggen. Nieuwe zware treffers troffen de in allerijl gegra ven veldstellingen van den vijand, alsmede talrijke tot kazematten ver sterkte huizen, waar de vijand zich probeerde te verschansen. Nieuwe verliezen aan men- schen en materiaal. Door scheeraanvallen van Duit sche jachtvliegtuigen leden de inge sloten vijandelijke strijdkrachten nieuwe verliezen aan menschen en materiaal. Tegelijkertijd werd de zuivering van" het stadsgebied van Sebastopol stelselmatig -voortgezet. In den N. sector bestookten Duit sche gevechtsvliegtuigen schepen in de Finsche Golf met bommen van elk kaliber. Verscheidene kleine koopvaardijschepen moesten na bonntreffers stoppen, omdat zij zwaar getroffen waren. Duitsche jachtvliegtuigen waren wederom ab soluut superieur in het luchtgebied aan het heele Oostelijke front. Vol gens tot dusverre ontvangen rap porten werden 16 bolsjewistische vliegtuigen neergeschoten en meest al nog ver voor de Duitsche linies, zcodat de bolsjewistische vliegers nooit goed hun activiteit konden ontplooien. Kaart van Pelt DE SPILEENHEDEN NADEREN ALEXANDRIE. De Duitsche- Ptaliaansche troepen zijn momenteel slechts 70 km van Alexandrië ver wijderd nadat zij de Britsche stellingen bij El Hamein (El Almem) hadden dc srbroken. Het kaartje geeft het opmarsehgebied aan van Mersa Matroe tot Alexandrië; vanuit deze laatste plaats is een straal van 50 km ge^ trokken, in dit gebied hebben de Britsche strijdkrachten zich nu terug getrokken. HET FORT „MAXIM GORKI" eens het vesting Sebastopol, nu een puinhoop. sterkste ^bolwerk van de (Hoffmann-P.K. Horter) De Arabische natie zal met behulp der as-troepen haar ketenen afwerpen. BERLIJN, 3 Juli (DNB). De Groot Moefti van Jeruzalem heeft heden ten overstaan van vertegenwoordi gers der wereldpers een verklaring afgelegd, waarin hij o.m. zegt: De geweldige overwinningen van de Duitsch-Italiaansche troepen heb ben groote vreugde gewekt in het geheele Oosten en in het bijzonder bij alle Arabische volken. Deze overwinningen hebben de bewonde ring van alle Arabieren voor gene raal veldmaarschalk Rommel, voor zijn geniale strategie en de dapper heid der formaties der spilmogend- heden vergroot, aangezien zij in den strijd tegen de gemeenschappelijke vijanden, Engeland en het Jodendom benevens tegen het gevaar van het bolsjewisme werden bevochten, dat na de bezetting van Irjp nabuur is geworden van de Arabische landen. Algemeen gezien zuilen deze sue- cesse een groot effect -hebben op het resultaat van den oorlog. Egypte vat de berichten van de huidige^gebeurtenissen met groote voldoening op en weet, dat htet oogenblik gekomen is om 'zich defi nitief van de vreemde heerschappij te bevrijden en de onafhankelijkheid van de Nijldelta te verwezenlijken. De toekomst van Egypte zien alle Islamietische enArabische volken met bijzondere belangssteling, gezien hun nauwe betrekkingen met dat land. Ik bn er zeker van, dat Egypte dat in het bezit is van het Suez- kanaal, op grond vaft zijn onafhan kelijkheid en zijn vriendchap met de spilmogendheden de beste garant zal zijn voor de vrijheid en veilig heid van dezen internationalen wa terweg. De Arabische natie, die evenzeer als de spilmogendheden onder den geweldvrede van .Versailles heeft ge leden, en die de bewondering van de spilmogendheden1 tijdens haar strijd om de vrijheid heeft verworven, ziet in de in Egypte oprukkende strijdkrachten der spil bondgenoo- ten, die haar helpen haar ketenen af te werpen -en zich te bevrijden van vijanden. Ik ben er zeker van, dat Egypte en alle overige Arabi sche landen in het nabije Oosten hun- nationale doel in volledige vrij heid en sóuvereiniteit bereiken. ROME, 3 Juli (DNBV). Nieuw-Zee: landsche troepen hebben, naar Ste- fani meldt, als gevolg van den door de militaire gebeurtenissen in Egyp te ontstanen toestand, de stad Cairo bezet. PRAAG, 4 Juli. (D.N.B.) In een hier gehouden massabetooging, die de sluiting vormde van een sinds 8 Juni - gehouden reeks openbare bijeenkomsten in de groote steden van Bohemen en MoraVië, heeft de voorzitter der regeering van Aet protectoraat, di'. Krejci, bekend''ge maakt, dat de plaatsvervangende Rijksprotector den over Bohemen en Möravië afgekondigden uitzon deringstoestand heeft opgeheven. In zijn toespraak, die mede werd aangehoord door president dr. Hacha, verklaarde Krejci o.a. nog, dat geen eerlijke Tsjech voortaan nog gehoor schenken kan en mag aan de vijan den van het Duitsche Rijk en aller minst aan den erfvijand van het Tsjechische volk, den gèkochten verrader Benesj. Vervolgens heeft de minister van propaganda, Moravec, verklaard, dat de opheffing van den uitzonderings toestand niet beteekent, dat Duitsch- land morgen in Bohemen en Möra vië nieuwe kuiperijen door verra ders en agenten van Benesj zal toe laten. ROME, 3 Juli. (Stefani). In een communiqué van Stefani wordt het volgende medegedeeld: Terwijl'de strijdkrachten van de as- mogendheden zegevierend over Egyptisch grondgebied 'optrekken, bevestigen zij plechtig, dat het in hun voornemen ligt de onafhanke lijkheid en de sóuvereiniteit van Egypte te eerbiedigen en te waar borgen. De strijdkrachten van de as betreden Egypte niet als een vijan dig land, doch uitsluitend met het doel, de Engelschen van Egyptisch grondgehied te verdrijven en tegen Engeland de militaire operaties voort te zetten die bestemd zijn het nabije oosten te verlossen van de Britsche overheersching. De politiel van de' as is gebaseerd op het begin sel, dat Egypte toebehoort aan de Egyptenaren. Bevrijd van de banden die het verbinden met het Britsche empire en die het genoodzaakt heb ben' de'gevolgen van den oorlog te ondergaan, is Egypte bestemd zijn plaats in te nemen in. de gemeen schap der onafhankelijke en souve- reine volkeren. Een Duitsche conclusie Men verklaarde hedenavond in de Wilhelmstrasse, dat de thans voor de eerste maal bekend gemaakte ge meenschappelijke verklaring van Duitschland en Italië ook den Egyp tenaren ter oore zal zijn gekomen. Hierop is, naar men in Berlijn op merkt, volstrekt geen rechtstreeksëfi antwoord van den kant van de Egyptische regeering noodig. Dit kan -evenzeer ook gezien worden in de houding, die het Egyptische volk thans zal aannemen. Men zal zeer snel in staatzijn deze houding He constateeren, aldus de Duitsche op vatting, vooral aangezien immers een deel van Egypte reeds oorlogs- tooneel is geworden. In de Wilhelm strasse is hedenavond voor verte genwoordigers der pers de tekst van de gemeenschappelijke Duitsch-Ita liaansche verklaring ten aanzien van Egypte opnieuw voorgelezen, waaruit blijkt, dat de operaties der spilmogendheden in Noord-Afrika moeten dienen tot de bevrijding van het nabije oosten van de Britsche heerschappij. Uit de strekking dezer verklaring, zoo zegt men in toon aangevende kringen te Berlijn, blijkt zonder meer, dat daarmee ook de andere landen van het nabije oosten bedoeld worden, 1 ook al wordt de verklaring zelf vooreerst slechts tot het dichtstbij liggende Egypte gericht. Praatjes vullen geen gaatjes, liet komt op daden aan. Wordt lid van den Nederlandschen Kolksdienst, Het derde congres voor de cul tuur van spraak en zang. (A.N.P.) - In de prachtige Mainfrankische sta l Würzburg, de oude vorstbissehops- veste, kwamen van 21 tot 25 Juni de congresgangers van de jaarlijksche bijeenkomst, die georganiseerd wordt door den „Deutschen Fgch- beirat" van den internationalen raad voor zang- en spreekkultuur, bijeen. Wat in Juni is gezonken- STOCKHOLM, 3 Juli (DNB). De Britsche kruiser Hermione is, naai de Britsche berichtendienst offi cieel meldt, op de Middellandsche Zee bij convooioperaties verloren gegaan. Eveneens zijn vier Brit sche en een vroegere Poolsche tor- dedobootjager verloren. Naar het opperbevel der Duitsche weermacht mededeelt, zijd* door ma rine en luchtmacht in Juni de vol gende vijandelijke oorlogsschepen tot zinken gebracht: twee kruisers, zeven torpedojagers, twee duikboo- ten, elf motortorpedobooten, een mijnveger, een duikbootjager, zeven bewakings- en convooieeringsvaar- tuigen, alsmede een luchtafweer- vaartuig. Verder werden twee kruisers, vier torpedojagers en een vrij groot aan tal lichte oorlogsschepen beschadigd. Wat ook moge vallen Churchill zal blijven. Het is opgevallen 'dat de rede van Churchill ditmaal een veel matteren indruk maakte dan tevoren,ook <J 'deed hij nog ::oo zijn best het verloop van zaken optimistisch voor te stellen. Churchill is een man, van woor den en. niet van- daden en hij paste ook riu weer. de oude tactiek toe de catastrophale nederlagen op ande ren af te wentelen. Het is opmerkelijk, dat hij niet over het resultaat van zijn reis naar Washington sprak en daarnaast ook volkomen begrijpelijk, omdat deze reis geen enkel tastbaar resul taat heeft opgeleverd. Churchill zinspeelt slechts op toekomstige krachtige Amerikaansche hulp waarhij hij zelf het beste weet, dat zijn toekomstbeloften niet dan holle phrasen zijn. Hij is een meester m het drama tis eer en van den toestand om zich zelf daarna als de redder in den nood voor te stellen en hij huldigt blijkbaar de leuze, dat wat ook moge vallen zelfs het geheele Imperium Churchill, s, als het meest waardevolle deel der natie, zal moeten blijven. Niet ten onrechte heeft Mac Govern den Britschen premier eens het meest aanmatigende lid van het Lagerhuis genoemd, een bewinds man, die noch.den vredefweet te be houden, noch den oorlog" weet te voeren. De uitrusting ontbreekt. STAMBOEL, 3 Juli (D.N.B.) Volgens hier uit Palestina ontvangen berich ten zouden de voorbereidingen voor de vorming van Joodsehe troepen formaties op het punt staan voltooid te worden. De noodige uitrusting ontbreekt e.venwel. Het aanwezige materiaal heeft een bestemming el ders gevonden 'en als men de nieu we Joodsehe eenheden zou uitrus ten, zou dit alleen kunnen geschie den ten koste van reeds bestaande formaties. O.a. wordt overwogen de Griek- sche troepen, waarmee men teleur stellende ervaringen heeft opge daan, te ontbinden en hun wapens aan de Joden over te dragen. De Joodsehe soldaten zullen slechts op treden als hulpformaties, b.v. voo: transportdoeleinden. De Engelsche autoriteiten in Pa lestina hebben ook uit Washington de vermaning gekregen het niet aan de noodige voorzichtigheid te laten ontbreken, als men van Joodsehe soldaten gebruik maakt. VERDUISTER GOED! MAAN ZON MAAN ZON 4 Juli onder: 22.02 5 Juli op: 5.27 4 Juli/op: 0.57 onder: 12.50 5 Juli onder: 22.02 6 Juli op: 5.28 5 Juli op: 1.21 onder: 13.59 5 Juli Laatste kwartier. 55 vliegtuigen per dag. BERLIJN,-3 Juli (DNB). De bols jewisten hebben in de afgeloopen zes dagen aan het Oostelijke front 329 vliegtuigen verloren. Dit komt neer op een gemiddelde van 55 vliegtuigen per dag. De boerenopstand in ïndië. (D. N.B.) - Asahi Sjimboen meldt, dat de Britsche autoriteiten in Indië den in Bihar liggentien Britschen troe pen wapens en munitie verschaffen öm den boerenopstand, die in alle provincies om zich heen grijpt, te onderdrukken. De Britsche autori teiten hebben de politie gelast, alle Indiërs, die verzet bieden aan de Britsche autoriteiten, dood te schie ten. AMSTERDAM, 3 Juli. Een 52-jarige chauffeur, werkzaam in een garage op den Amstelveenscheweg bij de 3e Schin- kelstraat werd sedert gisterochtend ver mist.- Waar men ook zocht, men kon den man niet vinden, totdat men vanochtend op de gedachte kwam, eens bovenop de gestalde auto's te gaan kijken. Op een der wagens, van een gasbal- lon voorzien, vond men het lichaam van den chauffeur, die, bij nader onderzoek, door gasverstilcking om het leven bleek te zijn gekomen. Vermoedelijk is de ,man bij werk zaamheden aan den ballon, bedwelmd geraakt, met het bovenvermelde droe vige gevolg. CONCENTRATIE. (Polygoon-Nöske) In de komende week. Op bon 34 A l1/, k.g. 's-GRAVENHAGE, 3 Juli. Het Rijksbureau voor de voedsel voorziening in oorlogstijd maakt bekend, dat het aardappelrant soen in de komende week op nieuw verhoogd zal worden en weer ïy„ kg zal bedragen. Gedurende het tijdvak van 5 Juli tot en met 11 Juli a.s. geeft elk der met „34A" gemerkte bonnen van de Aardappelkaart recht op het koopen van 11/4 kg aardappelen. De aandacht wordt erop gevestigd, dat op Zaterdag 4 Juli geen aard appelen op genoemde bonnen mogen worden gekocht of verkocht, doch dat dit eerst mag geschieden op Maandag 6 Juli a.s. Voorts geeft gedurende bovenge noemd tijdvak de met „1 rantsoen aardappelen" gemerkte bon recht op het koopen van 2% kg aardappelen. 's-GRAVENHAGE, 4 Juli. De" se cretaris-generaal van hél departe ment van haqdel, nijverheid en scheepvaart maakt "bekend, dat met ingang van heden vitrage van kunst zijde en/of celvezel niet meer tot de vrijgestelde'artikelen zal behooren. Deze vitrage kan derhalve in den vervolge uitsluitend op leverings- vergdnning betrokken worden. Aan vragen hiervoor moeten bij de plaat selijke distributiediensten worden ingediend. Invoering scheurplicht. 's-GRAVENHAGE, 3 Juli. De Ne- dferiandsehe bevolking is voor de vet- voorziening thans vrijwel geheel aangewezen op de grondstof melk. Door de verminderde melkopbrengst is -de vetpösitie minder dan in nor male tijden het geval is. Er zijn derhalve maatregelen noodig om tot een zekere aanvulling van de gerin gere opbrengst te komen. De eenige mogelijkheid daartoe is de verbouw van oliezaden, waarvan winterkool- zaad het belangrijkste is. Er zal hiermede onder de gegeven omstan digheden een oppervlakte van onge veer 50.000 H.A. dienen te worden uitgezaaid. Daar een en ander niet aan het' vrije initiatief kan worden over gelaten, zal tot gedwongen kool- zaadverbouw moeten worden overgegaan, d.w.z. dat de ge- bruiksgerechtigden van bouw land op klei- en zavelgrond ver plicht zullen worden ongeveer 8 van hun bouw.andopper- vlakte met koolzaad te verbou wen en groote bedrijven op an dere grondsoorten 5 van de oppervlakte bouwland. Deze maatregelen zullen een tekort aan akkerbouwland doen ontstaan. In dit tekort kan slechts worden voorzien, indien wordt overgegaan tot het scheuren van grasland. Scheurplicht. Derhalve is vap overheids wege besloten ten behoeven van den oogst 1943 ongeveer 75.000 H.A. grasland te doen scheuren. Het staat wel vast, dat dit aan tal langs vrij willigen weg niet zal worden bereikt, zoodat het scheuren van grasland verplicht zal worden gesteld. Deze er- plichting zal hoofdzakelijk daar worden opgelegd, waar ook ver leden jaar tot scheuren is over gegaan, In de eerste plaats dient er immers zorg voor te worden gedragen, dat de te scheuren gronden zich inderdaad voor akkerbouw leenen en dat overi-, gens omstandigheden aanwezig zijn, welke een redelijk gewas waarborgen. Nadere gegevens omtrent het scheuren van grasland en den ver- bouw van oliezaden zullen zoo spoe dig mogelijk bekend^ worden ge maakt, opdat iedere belanghebbende straks volledig op de hoogte zij van de richtlijnen en deevoorWasrden, onder welke een en ander dient te worden uitgevoerd.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1942 | | pagina 1