DAGBLAD VOOR DE SLAG OM SEBASTOPOL GEËINDIGD. VAN DANZIG TOT CALCUTTA. Bolsjewistische verliezen voor Sebastopol. Duitsche en verbonden troepen bereikten de Don. Hevige gevechten in het gebied van El Alamein, Vliegveld bij Suez-kanaal aangevallen. Nog taaie tegenstand. Duitsche en verbonden troepen met succes in den aanvat. De cardinale fout der Britsche politiek. 5 jaar conflict tusschen Japan en China. DE JAPANSCHE SUCCESSEN IN CHINA. 12G0 vrouwen en kinderen omgekomen Nationaal-Sociolisme en techniek". Portefeuille met f 12000- gestolen. Deze courant verschijnt dagelijks. Abonnementsprijs per 3 maanden bij ,vooi uitbetaling voor Alkmaar 2.10; franco door bet geheele Rjjk 2.63. Losse nummers 5 cents. Tel. Administratie (abonn., advert.) 3320, Redactie 3330. 4LKM4A0SCHE EDITIE. NOORD-HOLLAND Pr|js der gewone advertentiën: 6 10 per m.M. minimum M m.M. 1.40, elke 31/, m.M. meer 0.35. Tarieven op aanvrage. Brieven aan de Ditg. N.V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. Herms. Coster Zoon, Voordam 9, Alkmaar; postgiro 37060. 144e Jaargang No. 155 4 pagina'* Hoofdredacteur: A. R. JONKER, Alkmaar Maandag 6 Juli 1942 HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 5 Juli (DNB). Het opper bevel van de weermacht maakt be kend: Ten Zuidwesten van Sebasto- pol zijn de laatste vijandelijke groepen na hardnekkig verzet vernietigd of gevangen geno men. Hiermede is de -slag om Sebastopol geëindigd. De defini tieve cijfers van de gevangenen en de buit worden nog gepubli ceerd. In het zeegebied van Rostof heb ben jachtvliegtuigen van de Kroati sche luchtmacht een vijandelijke motortorpedoboot tot zinken ge bracht en een andere boot zwaar be schadigd. Na de doodbraak door dé bolsjewistische stellingen tus- schen Charkof en Koersk heb ben de voorste afdeelingen van de Duitsche en verbonden troe pen de Don bereikt. Wanhopige tegenaanvallen van bolsjewisti sche j pantserformaties werden met zeer zware verliezen voor den vijand afgeslagen. Sterke formaties gevechtsvliegtui gen en torpedovliegtuigen steunden door onophoudelijke aanvallen de oprukkende divisies en brachten den vijand nieuwe zware, bloedige ver liezen aan menschen en materiaal toe. In luchtgevechten werden 51 bolsjewistische vliegtuigen neerge schoten Ook in het gebied van Rzjef werd de aanval, ondanks hardnekkige vijandelijken tegenstand, in sterke veldversterkingen en het ondermijn de moeilijk begaanbare terrein voort gezet. Overdag werden luchtaanvallen gedaan op vijandelijke kwartier ruimten voor troepen en op ravi- tailleeringscolonnes in het gebied van het Ilmenmeer en 's nachts op het spoorwegverkeer en ravitaiüee- ringssteunpunten ten W. van Moskou Artillerie van het leger bestookte voor den oorlog belangrijke in- dustrieele installaties in Leningrad. "Het tusschen de Noordkaap»-.en Spitsbergen in Oostelijke richting varende cdnvooi werd ook gisteren door duikbooten en vliegtuigen aan gevallen. Hierbij vernietigden ge vechtsvliegtuigen vier koopvaardij schepen met een gezamenlijken in houd van 24.000 brt. en beschadig den elf schepen. Duikbooten brach ten van deze beschadigde schepen een met pantserwagens geladen Amerikaansch transportschip van 7.000 brt. en een ander schip van 5.000 brt. tot zinken. In Egypte wer den Britsche tegenaanvallen in het verdedigingsstelsel bij de El Ala- meinstelling afgeslagen. De vijand verloor in luchtgevechten 19 vlieg tuigen. Aan het Suez-kanaal werd het Britsche steunpunt voor vliegtuigen Cantara met bommen bestookt. Bij luchtaanvallen op Malta wer den overdag 14 Britsche vliegtuigen neergeschoten. HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 4 Jjuli. (D.N.B.) Het opperbevel van de weermacht maakt bekends Ten zuidwesten van Sebastopol werd het verzet van laatste resten" bolsjewis tische troepen op het schiereiland Chersonesus gebroken. De vernietiging van afzonderlijke verstrooide en in ka zematten opgesloten kleine afdeelingen kan binnenkort tegemoet worden ge zien. In de wateren ten zuiden van de Krim brachten gevechtsvliegtuigen een vijandelijk bewakingsvaartuig tot zin ken. In de sectoren Charkow en Koersk hebben de Duitsche en verbonden troe pen den vijand aan het geheele aan- valsfront^verslagen. Vrij sterke strijd krachten van den tegenstander zijn door een uitgebreiden aanval ingesloten. Snelle formaties rukken op naar de rivier de Don. Formaties gevechtsvliegtuigen, torpe dovliegtuigen en jagers ondersteunden onophoudelijk de aanvalsoperaties en brachten den vijand gevoelige verliezen toe aan menschen en materiaal. Een re giment luchtdoelgeschut vernietigde in den strijd te land 47 vijandelijke pant serwagens en schoot negen Sovjet vliegtuigen omlaag. Aan het front van de Noordelijke IJszee bombardeerde de luchtmacht stellingen luchtdoelgeschut in de stad en haven van Moermansk, alsmede een be langrijke luchtbasis ten oosten van de Baai van Kola. In den nacht van 3 op 4 Juli werd in de Noordelijke IJszee een vijandelijke koopvaarder vgn 10.000 brt. door luchtaanvallen tot zinken ge bracht. In Egypte duurt de verbitterde strijd om de zwaar versterkte stelling van El Alamein nog voort. Tegenaanvallen, die de vijand met aangevoerd^1 verster kingen ondernam, werden in felle gevechten afgeslagen. Andere nesten van verzet werden overwonnen. In luchtgevechten sVhotcn Duitsche en Ilaliaansche jagers 28 Britsche vlieg, tuigen omlaag. STRIJD OM EEN BOLSJEWISTISCH DORP. Duitsche Infanteristen in strijd met bolsjewistische scherpschut ters. Een aan den arm- zwaar gewonde soldaat, wijst den Duitschen bataljons commandant uit welke richting het vuur komt. (Transatlantic-Reela-P.K. .Wetterau) ROME, 5 Juli (Stefani). Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: Gisteren namen de gevechten in het gebied van El Alamein een bijzonder hevig karakter aan in den Zuïd-Ooste- lijken sector waar zij gelocali- seerd werden. Herhaalde vijan delijke tegenaanvallen werden afgeslagen. Verscheidene Ame- rikaansche pantserwagens wer den vernietigd. De luchtmacht der spilmogendhe- den heeft bij haar onvermoeid in grijpen in de gevechten 19 Britsche 1 vliegtuigen neergeschoten. Het vliegveld van El Cantara (Suez Kanaal) werd door een van onze formaties aaitgevallen. Het ge bied, waar de vliegtuigen waren ondergebracht en het station wer den met duidelijk zichtbaar succes gebombardeerd. Boven het eiland Malta verloor de Britsche luchtmacht in een bijzon der hevig luchtgvecht vele vliegtui gen, waarvan twee door onze bom menwerpers en de overige door de vergezellende jagers werden neerge schoten. De pok bij verscheidene ac ties des nachts aangevallen doelen kregen vele malen voltreffers. Drie van onze vliegtuigen zijn niet te ruggekeerd. Enkele leden der be manningen zijn gered. In het Ooste lijke deel van de Middellandsche Zee werd een vijandelijk koopvaar dijschip van 5.000 ton door een Ita- liaansch torpedovliegtuig getroffen en z^aar beschadigd. BERLIJN, 4 Juli (D.N.B.) Naar van militaire zijde verluidt, heeft de vijand in de door hem bezette steun punten van de stelling van El Ala mein ook den tweeden Juli nog taaien tegenstand geboden: Tijdens het opruimen van steunpunten in dit gevechtsgebied werden soldaten van een Indische divisie infanterie gevangen genomen. In tegenaanvallen, die gest'eund werden door pantserwagens, leed de vijand groote verliezen. Nadat zij deze tegenaanvallen hadden afge slagen, gingen de Duitsch-Italiaan- sche troepen weer tot aanvallen over. Ufaf de Hongaren deden. BERLIJN, 4 Juli. (D.N.B.) Naar het opperbevel van de weermacht om trent de gemelde aanvalsoperaties aan het Oostelijke front nog mee deelt, bevinden zich de Duitsche en verbonden troepen sinds de laatste dagen van Juni met succes in den aanval. Na de doorbraak door de vijandelijke hoofdstellingen, won de aanval ondanks den slechten toe stand van de wegen en soms ongun stige weersongesteldheid spoedig aan terrein. Hongaarsche troepen in den aanval. BOEDAPEST, 4 Juli. (D.N.B.) De chef van den generalen staf van de Honved maakt het volgende be kend: Het met Duitsche eenheden versterkte Hongaarsche leger is op' 28 Juni tot den aanval overgegaan reeds op den eersten dag van den aanval gelukte de doorbraak door de tijdens de wintermaanden tech nisch zwaar versterkte en taai ver dedigde Sovjet-stellingen. De door de bres opdringende troepen traden op 3 Juli in contact met de van hét Zuiden uit optrekkende Duitsche formaties. Aén de operaties namen Hongaarsche verkenners met bij zonder resultaat^ deel. Tusschen en kele verkenners en vijandelijke jagers, die de verkenners probeer den te belemmeren bij de uitvoering van hun taak, ontstonden herhaalde luchtgevechten, waarbij in totaal zes Sovjet-vliegtuigen werden neerge schoten. Een eigen verkener ging verloren. MAX BLOKZIJL SPREEKT. 's-GRAVENHAGE, 6 Juli. Heden avond spreekt Max Blokzijl van 21.— tot 21.15 uur, via den zender Hilversum 2, in zijn politiek week- praatje over het onderwerp: „De Capnenburgtrals voorbeeld". VERDUISTER GOED! ZON 6 Julj onder: 22.01 7 Juli op: 5.28 MAAN 6 Juli op: 1.45 onder: 15.05 13 Juli Nieuwe Maan. DE HOUTZAAGMOLEN „IIET KLA VERBLAD" TE WESTZAAN zal worden gesloopt. Na sinds 1942 het werk met behulp van een motor te hebben verricht, zal nu ook deze boven kruier uit het Noordhollandsche kind schap verdwijnen. (Polygoon-Sagers) ZIJ OVERTREFFEN ALLE RAMINGEN. De Britsch-Amerikaansche invloed moet wordën uitgeroeid. TOKIO, 4 Juli. (Domei.) Ter ge legenheid van den vijfden verjaar dag van het uitbreken van het con flict met China 7 Juli 1937 heeft kapitein Ogawa, de chef der persafdeeling van de Japansche ma rine, een verklaring afgelegd, waar in hij o.a. zeide, dat de sleutel voor de regeling van het conflict met China gezien moet worden in de volledige uitroeiing van den Brit- schen en Amerikaanschen invloed uit Oost-Azië. Japan staat-thans ge reed om Tsjoengking van het N. en van het Z. aan te 'vallen, nu de En- gelsch-Amerikaansche hulpwegen voor Tsjoengking zijn afgesneden en alle vijandelijke steunpunten in Tsjekiang en Kiangsi, vanwaar Tsjang Kai Sjek Japan wilde be dreigen, vernietigd zijn. Japan aan dén eenen kant, Duitschland en Italië tezamen aan den anderen kant, behalen overwinning na overwinning in het Oosten en het Westen. Generqal Hata, bevelhebber van BERLIJN. In aanvulling op het legerbericht van 4 Juli verneemt het D.N.B. van militaire zijde: In de rotsstellingen en kazematten van het vestingterrein, van Se bastopol worde hoopen doodë bolsjewistische soldaten gevonden bij de opruimingswerkzaamheden. Het is vooreerst niet mogelijk de gevallen bolsjewisten nauwkeurig te tellen, maar de verliezen zijn zoo groot, dat zij alle bekend ge worden ramingen overtreffen. De successen, die bij aanvalsope raties aan het overige front zijn be haald, werden- bevochten op die plaatsen van het front, waar de bolsjewistische oorlogsleiding een doorbraak van haar linies voor on mogelijk had verklaard. De omsingeling van sterke strijd krachten van den vijand noemt men van Duitsche zijde een, gevolg van het karakter der operaties die niet gericht zijn op een terugdringen doch op vernietiging van de betrok ken Sovjet-Russische strijdkrachten. het Japansche expeditieleger in Chi na, heeft verklaard het regime van Tsjoengking te zullen vernietigen. De heilige kruistocht kan niet tot een goed einde worden gebracht zonder dat het regime van Tsjoerifs- king wordt onderworpen. Door hun onophoudelijke aanvallen op ds Tsjoengkineesche hoofdmacht heb ben -de Japansche troepen de voor genomen gemeenschappelijke actie van Tsjoengking, Engeland en de Yereenigde Staten tegen Japan ver ijdeld. In het bezette Chineesche gebied wordt de opbouw op politiek en economisch gebied voortgezet, waar door de nationale Chineesche regee ring het bestaan van het Chineesche volk kan verbeteren. De bliksem snelle Japansche operaties, onlangs in Noord-China en Tsjekiang onder nomen, hebben de operatiebases van Tsjang Kai Sjek vernietigd, zoo be sloot Hata. Bijna 2V« millioen ton scheepsruimte tot zinken gebracht. TOKIO, 5 Juli. (D.N.B.) Het Ja pansche hoofdkwartier heeft Zon dagmiddag de successen van leger en vloot van Japan in het Chineesche conflict van het begin tot half Juni j.l. bekend gemaakt.' Tsjoengking heeft 2.338.000 ton scheepsruimte verloren. 7 kruisers, 1 torpedojager, 12 kanonneerbooten en 130 andere schepen van Tsjoeng king werden in den grond geboord of beschadigd en 1480 Tsjoengkinee sche schepen gekaapt. Het aantal neergeschoten of be schadigde vijandelijke vliegtuigen be draagt 2800, de buit 5000 stukken ge schut, 24.200 lichte en zware machi negeweren, 603.000 geweren en 3000 auto's, waaronder tanks en andere voertuigen. De Japansche verliezen bedroegen in dezelfde periode 111.000 ton en 240 vliegtuigen. Hooge officieren gevangen genomen. Duitsche motortorpedobooten heb ben op den dag van den val van Sebastopol twee Sovjet-Russische duikbootjagers die. met groote snel heid trachtten te ontkomen, tot den strijd gedwongen en tot zinken ge- brach. Aan boord der duikbootjagers bevonden zich behalve de beman ning een aantal hooge officieren en funetionnarissen, die gevangen wer den genomen. Onder hen bevonden zich een bevelvoerend generaal, een commandant van een kruiser en een commissaris, die hun troepen in den steek hadden gelaten. Onder de puinhoopen van een ondermijnd fort. BERLIJN. 5 Juli (D.N.B.) Na den val van Sebastopol is, naar van militaire zijde wordt vernomen, een Vreeselijke ramp ontdekt, waardoor meer dan twaalfhonderd vrouwen en kinderen zijn getroffen. Toen manschappen van een Duit sche divisie infanterie tot een storm aanval op de vesting Inkerman over gingen, bemerkten zij plotesling, dat door een geweldige ontploffing het oostelijk deel van het massief om hoog geheven werd. Onder groot geraas viel het geheel ondermijnde f rt uit elkaar en meer dan twaalf honderd vrouwen en kinderen, die daarheen gedreven waren op bevel van den bolsjewistischen opperbevel hebber, werden tezamen met een groot deel der militaire bezetting in de lucht geblazen of onder puin be graven, ter wijl de commissaris der vesting, Tsjoechnof, met enkele an dere commissarissen de stad kon ver laten. DUITSCHE KUNSTENTOON- STELLING. MüNCHEN, 4 Juli. (D.N.B.) Rijks minister dr. Göbbels heeft vandaag in aanwezigheid van het diploma tieke corps, vertegenwoordigers van weermacht, partij en staat, alsmede andere persoonlijkheden de „Groote Duitsche kunsttentoonstelling 1942" geopend. De Amerikaansche verliezen. (D.N.B.) De door de Amerikaansche admiraliteit gepubliceerde zesde lijst met de door de Amerikaansche ma rine geleden verliezen, bevat de na"- men van 190 dooden, 54 gewonden en 642 vermisten. Hierdoor is het officièele aantal der ver-liezen sedert het uitbreken vah den oorlog tot 11.000 gestegen. 2000 Egyptenaren in Cairo ge arresteerd. (D.N.B.) - Het blad Ya verneemt, uit Londen, dat de Brit sche autoriteiten alleen in Cairo meer dan 2.000 Egyptenaren hebben, gearresteerd, die beschouwd worden als leden van de vijfde colonne en als „gevaarlijk voor de veiligheid van den staat". (Van onzen Haagschen redacteur.) We zouden het haast vergeten, maar de oorlog is eens om Danzig begonnenNu zijn vijf werelddee- len erbij betrokken en ook Voor- Indië, oorsprong en bron der Brit sche rijkdom, ziet thans de poort ge opend, waardoor de oorlog mogelijk zal binnenrukken. De Engelsche zorgen voor de be veiliging der Britsche heerschappij in Indië zijn sedert Egypte binnen het Engelsche machtsbereik getrok ken werd, vele malen onderwerp van beschouwingen geweest. Het is misschien wel niet teveel gezegd, indien wij constateeren, dat zij in het algemeen alle besluiten en over leggingen der Britsche politiek be paald hebben. In deze zorgen ligt in zekeren zin de sleutel tot de prin cipes, waarvan men in Downing- street steeds placht uit te gaan. Het Indische rijk, in het Noorden door natuurlijke hindernissen en in het Zuiden door den oceaan zelf be schermd, bood de Britsce zeemacht twee problemen: de flank-beveili ging naar het Oosten en het Westen. Tot den liuidigen wereldoorlog toe werd met steeds weer nieuwe mid delen naar deze beveiliging ge streefd. Frankrijk werd ten dage van Faschoda van de kusten van den Indischen oceaan definitief terugge dreven, Duitschland werden zijn ko loniën ontnomen en het Osmaansche Rijk werd neergeslagen, terwijl ook de Boerenoorlog en de poging om Italië de verovering van Abessinië te verhinderen, kunnen worden ge zien als voorwaarden van de Brit sche strategie ter beveiliging-naar- het-Westen van de heerschappij over Indië. Aan den Indischen oceaan mocht geen andere machtsfactor in het spel zijn; zijn kusten moesten één enkele borstwering vormen, die de land macht opmarsch- en ravitailleerings- mogelijkheden en de zeemacht steunpunten bood. Geen enkel mid del heeft Groot-Britannië geschuwd om deze beveiliging te verwerkelij ken. Eenzelfde doel (jienden de Brit sche maatregelen naar de andere zijde. Naar het. Oosten waren de voorzieningen gemakkelijker, daar het hier partners betrof, die reeds lang in liet Engelsche machtssysteem betrokken waren of wier belangen daarmee parallel liepen: Frankrijk in Indo-China; ons land in Ned.- Indië; Amerika op de Philippijnen; Australië als deel van het Empire; China tenslotte Birma als militaire borstwering, indien men deze ooit noodig mocht hebben. Juist aan deze Oostflank van China scheen de be veiliging het zekerst, daar Japan, dat zijn eigen wegen ging, werd vastge houden door Amerika, waaraan de taak, in den wijden kring dezer Oostflank voor Indië de wacht te houden, ten deel gevallen was. Het anker ligt in Europa. Het anker van dit systeem, dat als een net over de wereld gespannen was, ligt in Europa. Hier lagen de verknoopingen het dichtst bij elkaar en hier kon het loslaten van één knoop het geheele net, dat zoo zorg vuldig ter beveiliging der Britsche heerschappij in Indië uitgespannen was, uiteen doen vallen. Zoo is voor een deel de stijfhoofdigheid der Britsche politiek te verstaan, die slechts met één oog op Europa ge richt was en waarvoor alle schok kende gebeurtenissen op ons conti nent een hinderlijke opgave betee- kenden, waaraan men zich met te genzin moest wijden alleen uit liefde voor de heerschappij in Indië. II Rede Werner Daitz. 's-GRAVENHAGE, 4 Juli. In een door den nationaal-soeialistischen bond voor de Duitsche techniek georganiseerde bij eenkomst van Duitsche en Nederland- sche genoodigden heelt Zaterdagnamid dag in het gebouw Kneuterdijk 20 Reichsamtsleiter Werner Daitz uit Berlijn gesproken over „Nationaal- socialisme en techniek". De heer. Fiebig, leider van het bureau voor techniek van de NSDAP hier te lande, opende deze samenkomst welke werd bijgewoond o.a. door commissaris-generaal Schmidt en door dr. Schwebel, gevolmachtigde van den rijkscommissaris voor de provincie Zuidholland met een kort woord, waarin hij deed uitkomen, dat de tech niek als middel tot vormgeving en niet als doel op zichzelf moet worden ge zien. In zijn hieyna aangevangen voordracht de heer Daitz de grondslagen waarop juist in dezen tijd van „Umwertung aller Werte" de geheele .techniek dient te ze telen namelijk op die van de gebonden heid der volken aan hun natuurlijke levensruimte. Wij leven, zoo zeide spr., thans aan het einde van een vierhonderdjarige periode, waarin Europa, na de bronnen in het oosten van het eigen wereld deel te hebben prijsgegeven, zijn le vensruimte in Noord- en Zuid-Amerika meende te moeten zoeken. Allerlei bio logische vermengingen zijn daarmede gepaard gegaan, doch tevens zijn er vele conflicten en ontaardingen uit ge boren. Tot ongeveer 1500 leefden vier groote mensehenrasgroepen naar verhouding vredig jegens elkander de gele rassen in Oost-Azië, de bruine rassen in de Indische en Maleische gebieden, de Van Calcutta uit ziet de wereld er anders uit dan vanuit Danzig. Maar van Danzig uit ziet zij er ook an ders uit dan vanuit Calcutta, en dat niet erkend, niet begrepen te heb ben, is de cardinale fout der Britsche politiek in deze eeuw geweest. Want niet in Delhi, maar reeds in Danzig begon het einde der Britsche we reldheerschappij Het zijn de militaire gebeurtenis* sen op 't Europeesche continent, die gaten geslagen hebben in het systeem, dat de verdediging der heerschappij in Indië moest dienen: het uitschakelijken van Frankrijk, met zijn uitwerkingen in Indo-Chi na; de nederlaag van ons land; het gevaar in de Middellandsche zee. Terwijl Gróot-Britannië zich voor bereidde en inspande, om zijn heer schappij in Indië op de Westelijke flank te verdedigen, werd met het deelnemen van Japan aan den oor log, de verovering van Singapore en Ned.-Indië, de bezetting der Philip pijnen en tenslotte ook van Birma het Britsche verdedigingssysteem juist aan de andere zijde vernietigd. De Oostflank van Britsch-Indië is ineengestort, het geheele bouwwerk van dit systeem, dat in een eeuw tij ds werd opgetrokken en waarvoor 'stroomen bioeds in Europa moesten vloeien, is in vijf maanden oorlog voering tegen Japan in elkaar ge zakt. Nog slechts één bergketen scheidt de Japansche troepen van den Britsch-Indischen bodem. Van Calcutta ziet de wereld er inderdaad anders uit dan vanuit Europa, en Calcutta ligt maar 500 km van de zen bergketen verwijderd! De samenhang van het systeem. Men moet dit systeem in zijn ge- heelen samenhang kennen, om de draagwijdte van het ineenstorten der- r Oostflank te kunnen overzien. Dan zal men tevens ontdekken, welk een geringe wezenlijke beteekenis een actie heeft, die zich afspeelt aan de Oostkust van Afrika, zooals b.v. de bezetting van Madagascar. Want op de Westflank van Indië, aan de lcust van Afrika, waar Madagascar ligt, zit Engeland toch al; de Oost flank wordt daardoor echter noch ontlast, noch gered. Terwijl de Brit sche soldaten met de verovering de zer zwak-verdedigde eilanden open deuren intrappen, stort de Oostflank in elkaar en verdwijnt iil de Koraal zee de Anglo-Amerikaansche macht in de golven, zij het dat ook Japan hier niet zonder verliezen vandaan kwam. Hoe lang zal het nog duren, voor dat de wereld er vanuit Calcutta opnieuw anders uitziet? blanke rassen van Gibraltar tot den Oeral en van de zwarte rassen in Afrika. Zij konden hun levensruimte niet blij vend verlaten, zonder den" prijs der ontaarding te betalen. In de laatste vier eeuwen heeft Europa zijn welvaart voor een be langrijk deel meenen te moeten zoeken in den invoer van grondstoffen en den uitvoer van eindfabrikaten. De wereld oorlog van 19141918 heeft daaraan een einde gemaakt. Ten einde de hjonnen in het Oosten van het oude Europa weer open leggen strijden Europa's beste zonen aan het Oostelijk front. Amerika maakt een periode door, welke te ver gelijken is met de vlegeljaren van kin deren. die zichzelf overschatten en hun ouders onderschatten. De techniek heeft tot taak alle bron nen ten bate der volken dienstbaar te maken en wat Europa betreft, hebben wij nog de beschikking over enorme watervallen, o.a. in Noorwegen, die ais energiebronnen kunnen worden ge bruikt. Daarvoor zal, worden gezorgd. Ook uit de beweging der lucht kan nog veel energie worden geput. Volgens den regel, dat diengene het land toebe hoort, die het zelf bewerkt, heeft ook de techniek in Europa tot taak, de Voorziening in de levensbehoeften van dit werelddeel naar haar beste krachten te bevorderen. De nieuwe ordening brengt onge kende mogelijkheden. Duitschland en Italië zijn voorgegaan in deze ordening, zij hebben daaraan hun leidende taak ontleend. De Führer van het Duitsche rijk heeft zijn volk de levenswet als grondwet voorgehouden en dit volk, toen het door den wereldoorlog lijdende was ge worden, doen weten, dat het voorname lijk op zelfgenezing was aangewezen. In 1932 drukte op het Duitsche rijk een ondraaglijke schuldenlast, terwijl zeven millioen zijner ingezetenen werk loos waren. Het is aan den Führer te danken, dat aan dien onhoudbaren toestand een einde is gekomen en dat er thans arbeid voor allen is. Het nationaal inkomen is sinds de machtsoverneming door den Führer ongeveer verdrievoudigd, ter wijl ondanks den aan Duitschland op gedrongen oorlog het volk zijn koop kracht heeft behouden. De Führer, zoo eindigde spr., heeft voor het oude Europa nieuwe grond slagen gelegd en hij' is niet slechts de grootste Duitscher, doch tevens de grootste Europeaan. AMSTERDAM, 4 Juli. Een in woner van de hoofdstad, die met een portefeuille, waarin 12000 gulden was geborgen, eenige café's in het centrum had bezocht, bemerkte op een gegeven moment, dat hij zijn portefeuille was kwijt geraakt. De politie tracht1 thans uit te zoeken waar en door wien de portefeuille is ontvreemd.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1942 | | pagina 1