Ingesloten Sovjet-troepen DAGBLAD VOOR worden vernietigd. Rijkscommissaris bracht eeri bezoek aan Zeeland. 144e Jaargang No. 156 Dinsdag 7 Juli 1942 Hevige aanval ten N. van Orel algeslagen. De strijd aan het Egyptische front. EEN OPROEP VAN KAILANI TOT DE EGYPTENAREN. Werkcommissie var» hef Voor-Indische congres bijeen. New-York in oorlogstijd HULDIGING VAN FELIX TIMMERMANS. NIEUWE WEGEN OP HET GEBIED DER OPVOEDING. Deze courant verschijnt dagelijks. Abonnementsprijs per 3 maanden bjj vooiuitbetaling voor Alkmaar 2.10; franco door he* geheele Rijk 2.63. Losse nummers 3 cents. Tel. Administratie (abonn., advert.) 3320. Redactie 3330. ALKMAARSCHÉEDITIE. NOORD-HOLLAND Prys der gewone advertentiën: J 010 per m.M., minimum 14 m.M. 1.40. elke 31/, m.M. meer 0.35. Tarieven op aanvrage. Brieven aan de Uitg. N.y. Boek- en Handelsdrukkerij v/li. Herms. Coster Zoon, Voordam 9, Alkmaar, postgiro 37060. 4 pagina'* Hoofdredacteur: A. S. JONKER, Alkmaar HOOFDKWARTIER VAN DEN FUHRER, 6 Juli (D.N.B.) Het op perbevel van de weermacht maakt bekend: De operaties in den. Z. sector van het Oostelijke front 'verloopen volgens de plannen. Sterke vijan delijke strijdkrachten, die ten W. van den Don zijn ingesloten, staan voor hun vernietiging. Nieuwe door pantserwagens gesteunde ontlastingsaanvallen der bolsje wisten stortten ineen. De luchtmacht steunde met sterke strijdkrachten de operaties en deed zware aanvallen op het vijandelijke ravitailleeringsverkeer op wegen en spoorlijnen. Ten N. van Orel viel de vijand met sterke strijdkrachten, ge steund door talrijke pantserwagens en formaties van de luchtmacht, aan. Hij werd soms in een tegenaanval, met zware, bloedige verliezen afge slagen. Talrijke vijandelijke pant serwagens werden vernietigd. De gevechten duren nog voort. In het gebied van Rzjef werd de eigen aanval voortgezet. In hevige luchtgevechten gisteren overdag schoten Duitsche jagers aan het Oostelijke front 127 vijandelijke vliegtuigen neer, waarbij slechts .3 eigen toestellen verloren gingen. In Egypte duren de gevechten om de El Alameinstelling voort. Luchtstrijdkrachten bombardeer den de haveninstallaties van Alexandrië en Port Said en vielen Britsche concentraties van pant serwagens en auto's aali. Op Malta veroorzaakten aanval len overdag en des nachts van Duit sche gevechtsvliegtuigen vrij zware branden in de installaties van het vliegveld La Venezia. Havens aan het Kaukasus- front gebombardeerd. BERLIJN, 6 Juli (D.N.B.) In het zeegebied van de Zwarte zee heb ben Duitsche gevechtsvliegtuigen, naar van militaire zijde wordt me degedeeld, bolsjewistische havens aan het Kaukasusfront gebombar deerd. Waargenomen kon worden, dat in de haveninstallaties vernielin gen waren aangericht. Verscheidene kleine koopvaardijschepen werden met goede uitwerking getroffen. Haveninstallaties gebombardeerd. ROME, 6 Juli (Stefani). Het weer- machtbericht van het Italiaansche hoofdkwartier luidt als volgt: Aan het Egyptische front acti viteit van gemotoriseerde afdee- lingen en wederzijdsche leven dige activiteit van de artillerie, Aanvallen van vijandelijke ge pantserde verkenningswagens werden overal snel afgeslagen. Formaties van de Duitsch-Italiaan- sche luchtmacht vielen troepenaf- deelingen en autocolonnes met mi- trailleurvuur aan en sloegen deze uiteen. Een zeer groot aantal vracht auto's werd in brand geworpen of zwaar beschadigd. In verschillende luchtgevechten werden 12 vijandelijke vliegtuigen neergeschoten. Eenheden van de Italiaansche luchtmacht bombardeerden de ha veninstallaties van Alexandrië, Suez en Port Said. Van de overdag uitge voerde operaties keerden vier van onze vliegtuigen niet op hun steun punten terug. Het tot zinken brengen van 'een schip van 5.000 ton. waarvan in het weermachtbericht van gisteren werd gemeld, dat het in het Oostelijke deel van de Middellandsche Zee was getorpedeerd, is bevestigd. In de omgeving van Lentini wierp een Engelsch vliegtuig gisteren en kele bommen neer. Er vielen hier door geen slachtoffers. Ook schade werd niet aangericht. Onze vliegtuigen hebben het vliegveld Micabba op Malta doel treffend gebombardeerd. Bij een andere actie hebberr'Duitsche jagers een Spitfire vernield. Vele Amerikaansehe tanks vernietigd, BERLIJN, 6 Juli (D.N.B.) Bij de gevechten in Noord-Afrika is het den Duitschen en Italiaanschen troe pen, naar het opperbevel van de '«'eermacht mededeelt, gelukt, aan vallen van vijandelijke tanks, die in het midden van de El Alamein-stel- lingen gericht waren op de bres, welke door de troepen der spilmo- gendheden was geslagen, af te we ren. Daarbij werden verscheidene Amerikaansehe tanks vernietigd. Duitsche gevechts- en torpedovlieg tuigen steunden de gevechten van de spiltroepen door aanvallen op DE ENGELSCHE' PERS OVER HET OOSTELIJKE FRONT. GENEVE, 7 Juli (D.N.B.) De Londensche ochtendbladen wijden groote laandacht aan de gevechten aan het Oostelijke front. De' Daily Mail schrijft onder het opschrift „Timosjenko in gevaar" dat uit de Sowjet Unie zeer verontrustende berichten binen komen. Terwijl de aandacht was gericht op Rommels overwinningen, in gypte, heeft Von Bock aan het Oostelijke front niet stilgezeten. Zelfs Moskou spreekt den Dhitschen opnrarsch naar den Westelijken oever van den Don niet tegen en verheelt ook niet, d:at voor de troepen vani Timosjenko een gevaarlijke! toestand is ontstaan. De militaire correspondent van de Daily Herald schrijft, dat het tempo van den Duitschen opmarsch tus sehen Koersk en Charkof in eens op alarmeerende wijze versneld is. 'Het ziet er naar uit, dat de Duitseifq pantsercololonne de Sowjets linies over een breed front onder den voet hebben geloopen en inderdaad dén Don bereikt hebben. Door het Dondal loopt de belangrijkste spoorweg tussehen Moskou en Rostof. Voor de Sowjets ziet de toestand er droeviger uit dan tevo ren in dit jaar. NA DE INNEMING VAN SEBASTOPOL. Gevangenen worden weggevoerd. (Telefoto Weltbild-Polygoon) Irak en Egypte in hetzelfde schuitje. BERLIJN, 6 Juli (D.N.B.) De mi- nister-president van Irak, Rasjid el Kailani, heeft een oproep gericht tot de Egyptenaren, waarin hij zegt tot hen te spreken als een strijder, die voor hetzelfde doel heeft gevochten, waarvoor ook de Egyptenaren heb ben gestreden, en die aan het hoofd staat van een natie, die van gelijken bloede en gelijke traditie zijn als de Egyptenaren. Zoowel voor Egypte als voor Irak is Engeland steeds de arglistige en doodelijke vijand ge weest, die zich voordeed als vriend, maar verderf beraamde. Egypte valt de eer te beurt, baanbl'eker te zijn in den Arabischen vrijheidsstrijd. Het is een geluk, dat Egypte en de andere Arabische landen thans niet meer alleen staan tegenover den vijand. Trotsch weten de Arabieren, dat deze vrienden hun strijd waar- deeren en hun vriendschap wen- schen. Sprekende over de verklaring van Duitschland en Italië betreffende Egypte, zegt Kailani in zijn oproep vast overtuigd te zijn van de goede bedoelingen der spilmogendheden tegenover de geheele Arabische natie. Voor de vrijheid, eensgezind heid en zelfstandigheid willen wij, zoo besluit Kailani, gemeenschappe lijk oprukken. Het recht is met ons, God is onze helper en de overwin ning is aan ons. Een nieuwe ongehoor zaamheidsbeweging op komst. BANGKOK, 6 Juli (DNB). Te Wardha is vanochtend de bijeen komst der werkcommissie van het Voor-Indische congres begonnen. Pandit Nehroe heeft in tegenwoor digheid van den congresleider Pra sad besprekingen met Gandhi ge voerd. De meeste congresleiders, on der wie de voorzitter, Azad, zijn gis teren aangekomen. Geheel Indië verwacht met span ning de besluiten der commissie, waarvan de politiek der congrespar tij .afhangt. De commissie zal be raadslagen over de eind Juni geno men besluiten van Azad, pandhi en Nehroe, waarin geëischt werd, dat de Britsche regeering zich uit Indië zou terugtrekken. Bij afwijzing^van dezen eisch zou de partij een nieu we ongehoorzaamheidsbeweging be ginnen. vijandelijke troepenconcentraties in het gebied ten Z. van El Alamein. De autocolonnes, die het ravitaillee ringsverkeer tussehen het kustge bied en de aan den N. rand van het Cattara-dal verschanste Britten in stand trachtten te houden, werden herhaaldelijk met zware bommen be stookt. In de met munitie en benzi ne geladen colonnes ontstonden tal rijke branden en ontploffingen. Ver scheidene batterijen luchtdoelge schut, welke in het steenachtige, slechs met kreupelhout bedekte ter rein ten Z.O. van El Alamein -waren ingegraven als verdediging tegen de Duitsche en Italiaansche pantserfor- maties, werden door bomtreffers buiten gevecht gesteld. In luchtgevechten werden door Duitsche jagers 5 vijandelijke vlieg tuigen, w.o. 4 van het type Spitfire, neergeschoten. MIDDELBURG, 6 Juli. Rijksmi nister Seyss Inquart heeft van Don derdag tot en met Zondag in Zee land vertoefd met het doel zich per soonlijk van de toestanden in dit gewest op de hoogte te stellen. Donderdagmiddag bereikte de Rijksminister met klein gevolg per auto de grens tussehen Noord-Bra bant en Zeeland, waar hij werd ver welkomd door den heer W. Münzer, Beauftragter voor Zeeland en den heer Korte, Referent voor sociale aangelegenheden. Vervolgens werd naaf Yerseke gereden. Tijdens het oponthoud in het Zeeuwsche oesterdorp heeft de Rijkscommissaris zich uitvoerig over de oester- en mosselcultuur doen voorlichten. De burgemeester, de heer- G. J. Gunning, gaf een over zicht van de mogiiijkheden, waar mede deze cultuur te kampen heeft en van de eischen, welke zij stelt. Na deze inleiding begaf het gezel schap zich aan boord van het oester vaartuig Yerseke 28 van gebr. Pad- mas, waarmede naar de oesterper- ceelen werd gevaren om den Rijks commissaris een inzicht in het zoo genaamde korren, d.i. het vis- schen der oesters, te geven. Voor het bezoek aan Yerseke bestond veel belangstelling. Te Wemeldinge be klom de Rijkscommissaris den be kenden vluchtheuvel op het grond gebied van oud-burgemeester Wa- beke, van waar men een pfachtig uitzicht 'op het Z.-Bevelandsche landschap heft. De tocht leidde vervolgens over Kapelle en Kloetinge, langs de uit gestrekte Bevelandsche boomgaar den, over Goes -en Middelburg naar Koudekerke, waar de Rijkscommis saris ten huize van den heer Mün zer in gezelschap van een klein aan tal genoodigden, den avondmaaltijd gebruikte. Kosten van levensonder houd 25 7. gestegen. STOCKHOLM, 6 Juli (A.N.P.) „Stockholms Tidningen", „Svenska Dagbladet" en „Socialdemokraten" pubiliceeren de eerste uitvoerige be richten van hun .door de Ameri kaansehe persvereeniging uitgenoo- digde medewerkers over hun in drukken uit New-York in oorlogs tijd. De correspondent van „Stock holms Tidningen" schrijft o.m., dat de New-Yorksche haveft, afgeziei) van het Zweedsche diplomatenschip Drottingholm en de geschonden romp ren de Normandië, volkomen leeg is. In New-York zelf zijn de kosten van levensonderhoud met 20 tot 30 pet. gestegen. Het straatver keer tussehen de wolkenkrabbers ziet er, vergeleken met vroeger zeer onschuldig uit nu de rantsoeneering van benzine het verkeer van parti culiere autojs sterk verminderd beeft. Vergeleken met Londen en Stockholm ziet men opvallend wei nig soldaten, wel ziet men ook vrou welijke uniformen. De medewerker van „Svenska Dagbladet" schrijft, na het weerge ven van soortgelijke indrukken, dat men niet veel ziet van de z.g.n. gru welpropaganda zooals die in den yo- rigen wereldoorlog ook in Amerika naar voren is gekomen. Men maakt geen onderscheid tussehen Zweden, Polen en 100 pet. Amerikanen. De oorlog zal echter ingrijpen. Met be paalde tussehenruimten verwacht men rantsoeneeringen, want schaarschte aan goederen zal niet vermeden kunnen worden. Naar Z.-Vlaanderen. Den tweeden dag werd na een prachtigen tocht per extra boot over de Westerschelde, koers gezet naar Breskens, waar de wnd. commissaris der provincie, mr. P. Dieleman, plaats nam in de'auto van den Rijks commissaris, ten einde dezen tijdens den tocht van voorlichting te die- nei\. Het eerste oponthoud gold de gemeente Retranchement, waar de resten yan de oude wallen werden bezichtigd. Te IJzendijke werd de hofstede van den heer Dovelaere bezocht, een der bekendste fokkers van het Zeeuwseh-Vlaamsche trekpaard. Nadat met het veer Perkpolder Hansweert Zuid-Beveland weer was bereikt, leidde de rondreis naar Kat- tendijke, waar een bezoek werd ge bracht aan het groote landbouwbe-, drijf, de "Wilhelminapolder, en Goes, waar de Rijkscommissaris een oogen- blik op de eere-begraafplaats van de weermacht vertoefdé en enkele Goe- sche merkwaardigheden bekeek. Een der hoogtepunten vormde het bezoek aan Middelburg op Zaterdag morgen, nadat op een 'zeer vroeg uur reeds een bedrijf in Vlissingen was bezichtigd. In Zeeland's hoofdstad vond n.l. een bijeenkomst plaats, die betrek king had op den wederopbouw van deze stad. Aan deze bijeenkomst na men o.a. deel prof. dr. Goedewaagen, secr.-gen. van het dep. van volks voorlichting en kunsten, prof. dr. G A. S. Snijder, pres. van den Kul- tuurraad, dr. J. Kalf en prof. v. d. Steur van Rijksmonumentenzorg, ir. W. Munster, gevolgmachtigde voor het Wohnungs^ und Siedlungswesen en bouwinspecteur de wnd. com missaris der provincie, de burge meester van Middelburg, mr. dr. J van Walre de Bordes, de directeur van de stichting „Herbouw Middel burg", ir. P. Verhagen en enkele vooraanstaande architecten. De burgemeester gaf een over zicht van de financieele en andere problemen, die aan den herbouw van Middelburg zijn verbonden. Ir. Verhagen behandelde de architec tonische gedeelten van den herbouw, ir. v. d. Steur lichtte de restauratie van het stadhuis toe. waarna dr. La- bouchere de aandacht vestigde op een nieuw-plan t.a.v. de restauratie van dit Middelburgsche monument. De Rijkscommissaris stelde her haaldelijk vragefi over de onderhavi ge onderwerpen, gaf zijn opvatting van verschillende moeilijkheden te kennen en. bleek tot in onderdeelen met den herbouw van Middelburg vertrouwd te zijn. Zaterdagmiddag boden de Beauf- tragte voor Zeeland en mevrouw Münzer een thee en een concert aan. Hierbij heeft de heer Münzer zijn vreugde over het verblijf van den Rijkscommissaris in Zeeland uitge sproken. Na het concert heeft de heer J. Dekker, gemachtigde van den leider der N.S.B. voor Zeeland, den Rijks commissaris namens de N.S.B. in dit- gewest dank gebracht voor zijn be langstelling in Zeeland, en hem een waardevol boekwerk over admiraal Michiel de Ruyter aangeboden. Ten slotte volgde Zondag v een rondrit door Walcheren, des mid dags een vaartocht naar Zierikzee en vervolgens op Schouwen een bezoek aan tal van gemeenten. Na dezen laatsten tocht heeft de Rijkscommissaris den gevolmachtig de zijn bijzondere erkentelijkheid voor- zijn verblijf in Zeeland betuigd en de terugreis naar Den Haag aan vaard. LIER EERT HAAR GROOTEN SCHRIJVER. LIER; 6 Juli. (Belgapress). Het Nethestadje Lier huldigde gisteren zijn grooten zoon, Felix Timmermans naar aanleiding van het feit, dat hij den Rembrandtprijs voor het jaar 1942 heeft ontvangen. In den ochtend vond een ontvangst plaats in het stadhuis, waarbij tal rijke vooraanstaande Vlaamsche en Duitsche personen aanwezig waren. De Hansische universiteit te Ham burg was vertegenwoordigd door prof. dr. Noack, ook majoor von Maereker, kreiscommandant van Mechelen wilde de plechtigheid bij wonen. Na een hartelijke toespraak door burg. Alfred van der Halle sprak kreiscommandant majoor von Maere ker, om den schrijver van „Boeren psalm" te eeren. Namens de pro vincie bracht ook dr. Jan Grauls hulde aan den gevierden schrijver. Voor de Hansische universiteit te Hamburg hield prof. dr. Noack een rede waarbij hij op de cultureele wisselwerking tussehen Vlaanderen en heit Duitsche Rijk wees. Mevrouw Timmermans deelde met bloemen in de hulde, waarop de „fee" op de hem eigen sappige wijze dankte: Timmermans besloot zijn rede met de woorden: ,,Ik ben blij, dat ik vandaag mj 56 jaar oud geworden ben ook sedert 56 jaar de lucht van Ljer .inasem". Hoe de hemel er uit ziet, weet ik niet, maar ik hoop, dat het een tweede schoon Lier is en, in dit'geloof, wil ik leven en nog niet sterven". Daarop werd de eerewijn geschonken. 's-Namiddags ging, te midden vgn een overgroote belangstelling, in het museum Wuyts-van Campen de academische zitting door, ingericht door het Vlaamsche kunstenaarsgil- d'e der stad Lier. Redevoeringen wer den uitgesproken door Ernest van der Hallen, voorzitter der kamer van letterkundigen, onderaideeling van het kunstenaarsgilde, Ernest Claes en Thomas de Backer, voorzitter van den provincialen cultuurdiensh Muziek en zang sloten dezen mid dag af. Des namiddags begaven de genoo-' digden zich naar de Stadswandeling „Begijnhof-Pallieterland", welke of ficieel door den burgeme.ester tot „Felix Timmermans Wandeling" werd gedoopt. Aan de Begijnhof straat werd vervolgens een gedenk steen geplaatst, waarbij de heer Al fred van der Halle," een toespfaak hield. Hierna moest de schrijver eigenhandig een lindenboom plan ten, welke voor het nageslacht de gedachtenis aan Timmermans zal.be stendigen. Al deze plechtigheden werden door een dichte menschen- massa gevolgd. 's Avonds werd de woning van Timmermans door buren en afvaar digingen van de verschillende stads wijken in de „bloemekens" gezet. VERDUISTER GOED ZON 7 Juli onder: 22.00 8 Juli op: 5.29 MAAN 7 Juli op: 2.09 onder: 16.10 13 Juli Nieuwe Maan. De paus hersteld. (D.N.B.) - Woensdag zal de paus, na zijn her stel, de gebruikelijke ontvangsten hervatten. De geneesheeren staan er echter op, dat de paus geen langdu rige toespraken houdt. De groote Duitsche tentoonstel ling in München. (A.N.P.) - Voor de derde maal in dezen oorlog opent het staatsgebouw voor Rijksduitsche kunst zijn poorten om, in de nieuwe werken op het gebied der schilder kunst, der beeldhouwkunst en - der grafiek, getuigenis af te leggen van de cultureele kracht en den levens lust in kunstzinnig opzicht van het Duitsche v-olk. De traditioneele bij zondere tentoonstelling is ditmaal ^ewijd aan den Berlijnschen meester Karl Leipold, van wien men een keuze heeft gedaan onder zijn mystisch-aandoende vizioen-beelden. De Etna actief. (D.N.B.) - Gis teren' is de Etna opnieuw actief ge worden. Er werd veel lava en asch uitgeworpen, die neerkwamen op de Oostelijke zijde tot aan Catania. De eruptieactivitei, die Zondagochtend vroeg zeer hevig was, verminderde des nachts geleidelijk. Halifax naar Engeland. (A.N P.) - De Britsche ambassadeur te Washington, lord Halifax, is, naar de Britsche berichtendienst meldt, naar Engeland gevlogen om met zijn regeering overleg te plegen. Verkeer tussehen Palestina en Egypte gestaakt. (Stefani.) - Sedert acht dagen staat het civiele verkeer tussehen Palestina en Egypte stil. Naar voorts gemeld wordt, is op eenige belangrijke wegen in Egypte ieder particulier verkeer verboden. (Van onzen Haagschen redacteur.) Dezer dagen heeft men in de krant kunnen lezen, dat de Rijks-"' commissaris het initiatief heeft ge nomen tot de stichting van twee z.g'. „Reichsschüien" - hier te lande, waarmee een eerste schrede zal wor den geziet op den Weg naar nieuWe opvoedkundige mogelijkheden voor een bepaalde categorie kinderen, n.l. de „allround-uitblinkers". Voor dit soort, scholen, dat in Duitschland reeds langer bestaat, wordt een zeer bijzondere selectie toegepast, die zich niet alleen uitstrekt tot de ver standelijke prestaties, doch ook tot de lichamelijke ontwikkelingen de karaktereigenschappen der jeugdige candidaten. Gedurende een achtjari ge gemeenschapsopvoeding vormt de Reiehsschule haar leerlingen tot zelfstandige jongemenschen, die „voor alles te gebruiken" zijn, maar bovenal voor de gemeenschap. In de Reichsschulen wordt dan ook de „Führerschicht", de leidinggevende groep, die later de sleutelposities in den staat zal moeten en mogen in nemen, opgekweekt. In Duitschland zullen 100 dezer scholen, met 3000 leerlingen, wor den opgericht, waarvan een gedeel te reeds eenige jaren met veel suc ces werkzaam is. Bij dit alles zit de gedachte op den achtergrond, te voorkometi, dat een periode van bloei zal worden gevolgd door in zinking en verval, gelijk tot heden veelal geschiedde. Dank zij de Reichsschulen z'al men nu echter al tijd de beschikking hebben over een aantal naar lichaam, geest en ka rakter eminente jonge mannen en vrouwen, die in staat zijn, op elk gebied de, noodige leiding te geven. Door de oprichting van twee van dergelijke-scholen één voor jon gens en één voor meisjes zullen nu ook Nederlandsche kinderen en Duitsche kinderen in Nederland de gelegenheid krijgen, van deze nieu we wegen op het terrein van opvoe ding' en vorming gebruik te maken. De finïmcieele factor speelt geen, rol, want eerst na de tot tweemaal toe herhaalde selectie eerst bij de aanmelding en vervolgens voor de goedgekeurden nogeens na een week „op proef' de school bezocht te heb ben wordt de door de ouders te betalen vergoeding, naar het inko men, vastgesteld. De leeftijdsgrens ligt, naar wij meenen, bij het tiende jaar en niet, gelijk bij middelbare scholen het geval pleegt te zijn,_ on geveer bij het twaalfde levensjaar. Na acht jaren intensieve en veel zijdige opleiding, in internaatsver- band, staan dan alle mogelijkheden tot verdere ontwikkeling, in over eenstemming met aard en aanleg, open. TELEFOONVERKEER MET HET DUITSCHE RIJK. 's-GRAVENHAGE, 6 Juli. Met in gang van 1 Juli a.s. valt het tele foonverkeer van Nederland met het protectoraat Bohemen en Moravië, het generaal-gouvernement, de El- zas, Lotharingen en Luxemburg on der de zöneregeling, welke geldt in het verkeer met Duitschland; het aantal zones wordt echter van vijf tot vier teruggebracht. Nadere in lichtingen verstrekken de kantoren. DE BURGEMEESTER, PROF. Mr.' Dr. II. WESXHA, OVERHANDIGT DEN ZILVEREN LEGPENNING DER GEMEENTE AAN DEN VOORZITTER VAN A.D.ODEN HEER CHOUFOER. (Polygoon-Meyer)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1942 | | pagina 1