1 NKEMA, zijn BpJ ISJÉ DAGBLAD VOOR BESCHAVING. Hevige aanval afgeslagen. Alleen schoenenbonnen 1 b. Doorbraak tusschen Charkow en Koersk vergroot. Nóg zuiniger met de zeep. verzet Mkmaar. •bad. I AZIJN Oorlogsdoelen in Dover vanaf de Kanaalkust beschoten. Middlesborough gebombardeerd CRISISVERSCHIJNSELEN IN EGYPTE. WORONESJ GEZUIVERD. He dood van den Turkschen KLEIN NEDERLANDSCH SCHIP GETORPEDEERD lp Het vermogen van As- onderdanen in Amerika. De Oorlogsraad voor de Stille Zuidzee. Inlevering oud glaswerk ter verkrijging van nieuw. Potten en flesschen mèt de „sluiting. Opgaven nieuwsbladen en tijdschriften. Jheden exploi- >nze stamgasten dranken nd, Alkmaar. am vaar hevig om vierd ge» j. Mentz en P.K. Kurschat); IELJE DUITSCHE MIJNEN. jop patrouille in de Noorde- lantic-Hollan<j-P.K. Hirsche). Deze courant verschijnt dagelijks. Abonnementsprijs per 3 maanden bij vooruitbetaling voor Alkmaar 2.10; franco door het geheele Rijk 2.63. Losse nummers 5 cents. Tel. Administratie (abonh., advert.) 3320, Redactie 3330. ALKMAAR5CHE EDITIE. NOORD-HOLLAND Prjjs der gewone advertentiën: J 010 per m.M., minimum 14 m.M. 1.40, elke 31/, m.M. meer 0.35. Tarieven op aanvrage. Brieven aan de Citg. N V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. Herms. Coster Zoon, Voordam 9, Alkmaar, postgiro 37060. 144e Jaargang No. 158 k pagina's Hoofdredacteur: A. R. JONKER, Alkmaar Donderdag 9 Juli 1942 Er zijn van die zoogezegde Ne derlanders, die den mond vol hebben over „beschaving". Het zijn dezelfden, die steeds met woor den schermden, maar "metterdaad zichzelf en hun volk verloochenden. Zoo staan dezulken thans op veili- gen afstand, om van daar hun ver foeilijke misleiding voort te zetten. Zoet fluiten zij als volleerde voge laars, Hóe zoet bewees onlangs de Lon- densche Brandaris-zender in een uitlating, waarbij slechts werd ver geten te zeggen, dat men bedoelde een bijdrage te leveren tot de ver dere verheffing van de beschaving, zooals de met de bolsjewisten ge lieerde Nederlanders in Londen deze thans (moeten) zien! Luister: „De R.A.F. aldus de spreker heeft boven Nederland een bom la ten vallen, die op de juiste plaats is neergekomen. Zes Hollandsche Quislings, die N.S.B.-ers, die de Duitschers zoo goed kunnen flik flooien, zijn bij dezen aanval der R.A.F. gedood. Zoo komt loontje om zijn boontjeNa een relaas over de begrafenis van de slachtoffers, zeide spreker: „Deze Quislings heb ben geluk gehad, want later krijgen de anderen géén begrafenis meer. Hun zal het gaan zooals een aange- spoelden N.S.B.-er, die Heil Hitier riep, nadat men kunstmatige adem haling op hem had toegepast. De omstanders riepen Hou Zee, en gooi den hem weer in, het water. Dat wordt het lot van de andere Hol landsche Quislings". Men merkt het de school der bolsjewisten- is goed! de vogelaar munt uit door zuiverheid, door hoog- cultureel gevoelDe beschaving druipt er af Maar slechts zij zullen dit kun nen bewonderen, die vroeger reeds blijk gaven geestelijke afwijkingen te bezitten; die de dwaze negerryth- men, de kronkelende lichaamsbewe gingen der oervolken aangaapten als hoogste cultuuruitingen; die in slecht geschilderde kubussen land schappen meenden te zien; die den vroeger verguisden-Stalin vereeren als redder der menschheid Zelfs de meest verstokte ozo-klant zal van deze „beschaving" walgen! Een beschaving uitgedragen door dezelfde menschen en dezelfde mi crofoon, die al dan niet met be hulp van de geestelijkheid! het Christendom tegelijk met Stalin vérheerlijken Gelukkig is er letterlijk en figuur lijk een behoorlijkeafstand tusschen het Neder! arische volk-in-al-zijn- moeilijkheden-thuis en de wegloo- pers daar aan den overkant, die zooals nu blijkt niet alleen hun land en volk, maar ook het Christen dom en de beschaving verloochenen. Bommen op Messina en Reggio Calabria. ROME, 8 Juli. (Stefani.) Het Ita- ïiaansche legerbericht luidt als volgt: „Aan het Egyptische front werd een hevige vijandelijke aanval onmiddellijk met gevoelige ver liezen voor deh vijand afgesla gen. Het aantal pantserwagens en ge pantserde verkenningswagens, dat bij de acties der laatste dagen is vernietigd, bedraagt 35. Er werden talrijke gevangenen gemaakt. Aan beide zijden intensieve activiteit in de lucht. De luchtmacht der spilmo- gendheden mengde zich in de ge vechten te land en bestookte vijan delijke colonnes met bommen en mitrailleurvuur, waardoor talrijke branden werden veroorzaakt. In verscheidene luchtgevechten werden 9 Engelsche vliegtuigen neergescho ten. Formaties van de Italiaansehe en Düitsehe luchtmacht zetten het bombardement op de vliegtuig- en vlootsteunpunten op Malta voort en vernielden 14 vliegtuigen van de Britsche luchtmacht. In het verloop van de operaties overdag keerden 3 van onze vliegtuigen niet terug. 2 der in de afgeloopen dagen als ver mist opgegeven vliegtuigen zijn op hun steunpunten teruggekeerd. De vijand wierp in den nacht van 7 op 8 Juli enkele bommen in de omgeving van Messina en Reggio Calabria. Er -vielen geen slachtoffers. Ook schade werd niet aangericht. Een van de Britsche vliegtuigen, dat door de luchtdoelartillerie werd ge troffen, stortte bij San Ranieri bran dend omlaag. Van de bemanning werd een officier en een- onderoffi cier gered en gevangen genomen. IS ontvangt per jaar pijn. Ide dieren". (Pol.-Meyer) 's-GRAVENHAGE, 9 Juli. Ten behoeve van personen boven de negen jaar worden tot nader te be palen datum geen bonnen la voor gewone schoenen verstrekt, doch uitsluitend lb. Aan verzoeken tot ruiling van bennen lb tegen bonnen la kan niet worden voldaan. Op bonnen lb zijn verkrijgbaar: a. gewone schoenen, met zolen ver vaardigd van ander materiaal dan leder of rubber; b. sandalen, opanken, lederen Sa moa's, schoenen met open teen en open hiel, schoenen niet open ldel en volledig open gelengsluk en geheel wit lederen schoenen, ook al zijn deze schoenen van een lederen zool voorzien. HOOFDKWARTIER VAN DEN FUHRER, 8 Juli (D.N.B.) Het op perbevel van de weermacht maakt bekend: De doorbraak van de Duitsche en verbonden troepen vanuit het gebied tusschen Charkow en Koersk werd naar het Zuiden sterk vergroot. Vijandelijke te genaanvallen ten N.W. van Woro- nesj mislukten. In den strijd met ingesloten en uiteengejaagde troe pen werden talrijke gevangenen en «een groote buit gemaakt. Ten Noorden en N.W. van Orel duren de aanvallen van den vijand voort. Zij werden in hevige ge vechten en gesteund door sterke formaties gevechtsvliegtuigen af geslagen. Alleen in den sector van een legercorps werden hierbij in de laatste drie dagen 75 vijande lijke pantserwagens vernietigd. In het achterwaartsche frontge bied ten Zuiden van Rzjef werden sterke vijandelijke groepen op een groot gebied ingesloten. 20 bolsje wistische pantserwagens werden buitgemaakt. In den N. sector Van het O. front viel de vijand op enkele plaatsen tevergeefs aan. in het hooge Noor den werden vijapdelijke vliegtuig en vlootsteunpunten in het gebied van de Kola-baai gebombardeerd. In het zeegebied ten Noorden van het schiereiland Kanin werd een vijandelijk bewakingsvaartuig door bomtreffers tot zinken gebracht. Zooals in een extra-bericht is me degedeeld, hebben formaties ge vechtsvliegtuigen en duikbooten een groot Engelsch-Amerikaansch con- vooi in de Noordelijke IJszee aange- vallep en vqor het grootste deel ver nietigd. Het convooi bestond uit 38 koopvaardijschepen, was geladen met vliegtuigen, pantserwagens, mu nitie en levensmiddelen met bestem ming Archangelsk en werd door zware, vijandelijke zeestrijdkrach ten, torpedojagers en korvetten zeer4 krachtig 'beschermd. In nauwe sa menwerking tusschen marine en luchtmacht werden door gevechts vliegtuigen 1 zware Amerikaansche kruiser en 19 koopvaardijschepen met een gezamenlijken inhoud van 122.000 brt., door duikbooten 9 sche pen met een gezamenlijken inhoud van 70.400 brt. tot zinken gebracht. Bij de achtervolging van de over blijfselen van het convooi slaagden duikbooten erin nog 4 schepen met een gezamenlijken inhoud van 24.700 brt. tot zinken te brengen. Zoodoende werden van dit convooi 32 vijandelijke schepen met een to talen inhoud van 217.100 brt. vernie tigd. Door zeereddingsvlieetuiHen werd een vrij groot aantal Ameri kaansche zeelieden gered en gevan gen genomen. Talrijke arrestaties. BERLIJN, 8 Juli. (A.N.P.) In Egypte doen zich, naar politieke kringen alhier op grond van zekere inlichtingen aannemen, crisisver schijnselen voor. Zco zijn er mee- ningsverschillen in den boezem der Wafdpartij en vallen talrijke ar restatiemaatregelen enz. waar te nemen. Hieruit kan, naar de opvat ting alhier, geconcludeerd worden, dat de nervositeit vrij groot is. De oorzaak hiervan valt niet moeilijk te raden. Turksche onderdanen uit Egypte terug. ISTANBOEL, 8 Juli. (A.N.P.) De Turksche1 consulaten in Egypte heb ben hun landslieden in Egypte, welker verblijf aldaar niet volstrekt noodzakelijk is, aangeraden naar Turkije teru'g te keeren, zoo wordt uit Cairo gemeld! Duizepden Turken hebbejn. bij de Egyptische autoritei ten reeds een visum aangevraagd. Weer twee koopvaarders getor pedeerd. (A.N.P.) - Volgens een bericht van het Amerikaansche mi nisterie van marine zijn in de Ca- raibische Zee opnieuw 2 koopvaar dijschepen door Duitsche Suikbooten vernietigd. De bemanningen zijn in een haven aan de kust aan land ge gaan. Het eene was een Engelsch schip en het andere seen onder En gelsche vlag varend Noorsch schip. Britsche vliegtuigen boven Noord-Duitschland. (D.N.B.) - Naar het D.N.B. verneemt, hebben Brit sche bommenwerpers in den afge loopen nacht brand- en brisantbom men boven Noord-Duitsch kustge bied laten vallen. In Wesermünde en Wilhelmehaf en ontstond eenige scha de, vooral in woonwijken. Volgens de tot dusver ontvangen berichten zijn drie der aanvallende bommen- jwrpers neergeschoten. In Egypte leden de Britten bij een vergeefschen aanval op den Zuide lijken vleugel van het" Duits Aiilta- liaansche front zware verliezen. Op Malta werden overdag en 's nachts vliegvelden en vlootsteun .punten gebombardeerd. In luchtge vechten verloor de vijand 14 vlieg tuigen. Aan de Kanaalkust bestookten batterijen verdragend geschut van het leger voor den oorlog belang rijke doelen in het gebied van Dover. Voor de Engelsche Zuidkust brachten lichte gevechtsvliegtuigen overdag een vijandelijk schip van ongeveer 10.000 brt. tot zinken. Een ander schip van dezelfde afmetin gen werd door bommen zwaar be schadigd. Formaties gevechtsvliegtuigen bombardeerden in den afgeloopen nacht opnieuw het haven- en in-' dustriegebied ..van Middlesborough. Uitgestrekte branden en groote ver nielingen werden waargenomen. BERLIJN, 8 Juli. (Q.N.B.) Naar het opperbevel der weermacht mededeelt, is op 7 Juli de veroverde stad Woronesj door de Duitsche troepen van uiteengedreven resten der bolsjewieken gezuiverd. Ten N. van de stad zijn bij' het afweren van vijandelijke tankaanvallen 15 zware tanks der bolsjewieken vernield. In een anderen sector van het Donge- bied Zijn de Duitsche troepen in rustelooze achtervolging van den terugwijkenden vijand verder opge rukt naar het Z.O. Talrijke heuvel- stellingen en plaatsen werden inge nomen en het verzet van den vijand gebroken. In de bocht van den Don werd de wijkende vijand, die met veren de rivier probeerde over te ste ken, door achtervolgende tanks aangevallen, van den oever ver drongen en op een zeer kleine oppervlakte opeengeperst. Hierbij leden de bolsjewieken de zwaarste verliezen. Ook deze gevechten werden doeltreffend gesteund door formaties der Duitsche luchtmacht. Andere aanvallen van Duitsche gevechtsvliegtuigen waren gericht op spoorwegdoelen. Zes treinen met munitie werden door voltreffers ver nietigd, terwijl vijf andere treinen door versperring van, de spoorbaan als gevolg van ontspoorde, branden de wagens hun bestemming niet konden bereiken. •- Duitsche jagers beveiligden het luchtruim boven het gevechtsgebied en schoten in gevechten 35 vijande lijke vliegtuigen omlaag. nunisier presicent. Na c rukken dag plot seling overleden. ISTANBOEL, -8 Juli. (D.N.B.) Het ■lotselinge overlijden van minister president dr. Fefik Saydam kwam als een totale verrassing, daar hij de sfgclcopen dagen in istanboel nog zeer veel gewerkt heeft. Hij heeft weliswaar eenigen tijd geleden ziek teverschijnselen getoond, doch hij scheen zich weer hersteld te hebbel- Gisteren voerde hij een beraad slaging, welke 10 uur heeft geduurd, over de voorziening van Istanboel. Tijdens deze beraadslagingen be kleedde hij de functie van voorzit ter. De overledene genoot het bij zondere vertrouwen van president Xsmet Ineunoe. D» president van den staat heeft krachtens een ^verordening den mi nister van binnenlandsche zaken, Fikri Tuezuer, v.oorloopig belast met de leiding der regeering. Uit Ankara wordt nader gemeld: Het stoffelijk overschot van den Turkschen minister-president dr. Saydam zal Vrijdag te Ankara wor den bijgezet. Gisteren is het ge balsemd te Istanboel, waarvan het Donderdagavond naar Ankara zal worden overgebracht. Er was geen redding mogelijk. Men verneemt thans, dat de over ledene, die medicus was, wist, dat er geen redding meer voor hem mo gelijk was, toen bij -in den nacht van zijn overlijden onwel werd. Men haalde onmiddellijk genees kundige hulp, doch Saydam zeide tpt zijn secretaris, terwijl hij zijn polsslag telde: ,,de dokters kunnen hieraan niets meer veranderen. Dit maal stérk ik zeker". Eenige minu ten later was hij dood. Hitier heeft in een telegram aan den president der Turksche repu bliek, Ineunu, zijn deelneming be tuigd. Von Ribbentrop heeft namens de regeering een telegram aan zijn Turkschen ambtsgenoot, Saradzjog- loe, gezonden. Ook de koning van Bulgarije heeft uiting gegeven aan zijn deel neming. De Bulgaarsche pers brengt in door rouwrand omgeven artike len hulde aan den Turkschen staats man, die veel heeft gedaan voor zijn land en de Bulgaarsch-Turksche vriendschap. De overlevenden aan land gebracht. STOCKHOLM, 8 Juli (D.N.B.) Het Amerikaansche departement van marine heeft volgens de New-York- sche radio bekend gemaakt, dat een kleine Nederlandsche koopvaarder, die jn dienst der Ver. Staten voer, in de nabijhei der Zuid-Amerikaan- sche kust is getorpedeerd door een duikboot der asmogendheden. De overlevenden zijn in een havenstad aan land gebracht. OOK- ZOQ TEVREDEN W. L*- siüSs MELDT U AAN BIJ HET GEWESTELIJKE ARBEIDSBUREAU Zij worden verdeeld. STOCKHOLM, 8 Juli (D.N.B.) President Roosevelt heeft volgens de New-Yorksche radio bepaald, dat de in beslag genomen vermogens van Duitschers, Japanners en Italianen gelijkelijk worden verdeeld tusschen de commissie tot steun aan immi granten en 'öe schatkist. Een vergadering in Washington. LISSABON, 8 Juli. (A.N.P.) Vol gens den Engelschen nieuwsdienst heeft de oorlogsraad voor de -Stille Zuidzee vandaag te Washington een bijeenkomst van anderhalf uur ge houden. Daarbij zijn hoofdzakelijk de si-tuatie in, Egypte en de gevolgen daarvan voor' de operaties in andere landen behandeld. EEN 180 EEUWEN OUD SKELET GEVONDEN IN DE „GROTTA DELLA ARENE CANDIDE." SAVONA, 8 Juli (A.N.P.) De opgravingen in de holen van de .„Arene Candide" in de Ital. prov. Savona Zij'n thans opnieuw vcfortgezet. Eerst heeft men de kiezellaag doorboord en onder zocht, waai bij talrijke resten van oude culturen te voorschijn kwamen. Daarna stiet men op een drie meter dikke palaeoly- thische laag. op den bodem waarvan de ^belangrijkste ont dekking van de werkzaamheden werd gedaan. Hier vond men namelijk het skelet van een nog betrekkelijk jongen man, wiens lichaam bij de teraardebestel ling zorgvuldig was gelegd op eer. bed van rood oker, terwijl •links en rechts de geschenken, die den doode- in zijn graf waren meegegeven, verspreid lagen. iJaartoe behoort onder meer een soort hoofddeksel, dat bestaat uit duizenden schelpjes, die doorboord zijn. Hierop zijn nog hertentanden_ en fragmenten van beendérep aangebracht, blijkbaar ter versiering. Een dergelijke, uit dezelfde bestand- deeien vervaardigde tooi, lag over ded linker schouder, ter wijl een soort rmband, even eens van schelpen, geklemd lag om het polsgewricht. In de rechterhand klemde de doode een steenen kling, terwijl ande re, fijn bewerkte voorwerpen van hertshoorn terzijde lagen. Deskundigen, die deze hoogst belangrijke vondst in oogen- schouw genomen hebben, nemen aan. dat deze resten tenminste 18000 jaar oud zijn. MAX BLOKZIJL SPREEKT. 's-GRAVENHAGE, 9 Juli. Heden avond óm 21 uur spreekt Max Blok zijl via den zender Hilversum II in de serie Brandende Kwesties' over liet onderwerp: „U zult ons nooit meekrijgen", Verpakkingsglas heelt waarde. 's-GRAVENHAGE, 8 Juli. Er be gonnen zich langzamerhand teeke nen te vertoonen, dat (het verpak kingsglas „in de verdrukking" kwam. Doordat blikverpaking steeds moei lijker toegepast kan worden in ver band met de grondstoffenpositie, gingen de fabrikanten er meer en meer toe over het blik door glas te vervangen, hetgeen uit den aard der zaak de moeilijkheden op den duur afleen maar verlegde, zoodat ingrij pen van overheidszijde noodig werd. Ontoelaatbare prijsopdrijving'. Sinds eenigen tijd Bestond reeds een regeling, waarbij alleen voor bepaalde, door het rijksbureau voor de voedselvoorziening in oorlogstijd aangewezen fabrikanten nieuw glas ter beschikking werd gesteld. Het gevolg hiervan was, dat andere fa brikanten, die om een of andere re den buiten dpe regeling vielen, we gen zochten om toch over glas de beschikking te krijgen. Het aange wezen middel daartoe was het op- koopen van oud glaswerk bij het publiek. Zoolang nu de wegen van den normélen handel werd gevolg, behoefden daartegen geen overwe gende bezwaren te bestaan. Het bleek evenwel dat hierbij in de ge vallen, waarin deze nandel werd uitgeschakeld, ontoelaatbare prijsop drijving plaats had. Kortelings werd daarom een maximumprijzenbe- schikking uitgevaardigd, waarbij werd vastgesteld, dat de maximum prijs van oude flesschen nooit hoo- ger ïhag zijn dan 75 pet. van den prijs, die men voor de nieuwe flesch moet betalen, de sluiting in begrepen. Statiegeld. Vervolgens werd de oplossing gezocht in de vaststelling van het statiegeld. De overheid heeft deze thans, volgens de heden verschenen beschikking, bepaald op maximaal ongeveer den kostprijs. Elké prijs daarboven is verboden. Op deze wijze hoopt men den clandestienen handel in oude flesschen enz. tegen te gaan doch deze hoop zou ijdel blijken, indien niet tegelijkertijd op de leveran ciers en den handel druk werd uitge oefend om het oude materiaal van den klant terug te ontvangen. Daarom zal straks nog' worden be paald, dat de fabrikant slechts dan nieuw verpakkingsglas krijgt toege wezen, indien hij een voldoend aan tal oudé flesschen, enz. van zijn afnemers terug ontvangt. Het spreekt vanzelf, dat bij de berekening van die hoeveelheid rekening wordt ge houden met een percentage, dat wegens breuk uitvalt. Het gevolg van dit voorschrift voor den fabri kant zal ongetwijfeld zijn, dat hij zijn detaillisten (winkeliers) slechts nieuwe artikelen in glas verpakt zal verstrekken, wanneer de oude fles schen worden teruggegeven. Deze maatregel zal begrijpelijkerwijs te rugslaan op den kooper, de huis vrouw in het bijzonder. „Geen nieuw zonder .inlevering van oud" zal de leus zijn, die de huis vrouw in haar ooren zal moeten knoopen. 's-GRAVENHAGE, 8 Juli. Het de partement vaji volksvoorlichting en kunsten, afdeeling perswezen, ves tigt, ter voorkoming van ingrijpende maatregelen ten aanzien van de bee trokken bedrijven, de aandacht op de bij zijn schrijven nr. 1037; P.W., opgelegde verplichting' aan de lei ders van grafische "bedrijven en copieerinrichtingen om uiterlijk voor of op 22 Juli 1942 aan de afdeeling perswezen van het departement on der inzending van een exemplaar der betrokken nieuwsbladen en tijd schriften een schrifetijke opgave in te djen'en van alle nieuwsbladen en tijdschriften, welke door hen wor den gedrukt en/o^uitgegeven. Begripsbepaling. Onder „nieuwsbladen" en „tijd schriften" worden verstaan: druk werken, welke met tusschenruimten van ten hoogste drie maanden in voortdurende opeenvolging verschij nen, zonder dat de verkrijging daar van tot een bepaalden kring van personen bepBkt is Onder „drukwerken" worden ver staan: alle voor verspreiding be stemde) vermenigvuldigingen van ge schriften of illustraties, welke op een voor massavermenigvuldiging ge- eigende wijze zijn- vervaardigd. Behalve de dagbladen, moeten dus alle nieuwsbladen en tijdschrif ten van welken vorm of welke ver schijningswijze ook, dus weekbladen, maandbladen, 14-daagsche bladen, driemaandelijksche bladen, geïl lustreerde bladen, kerk-, school-, sport- of vereenigingsbladen, dus ieder blad zonder eenige uitzonde ring, onder bovenbedoelde opgave worden begrepen. Johanna Breevoort f. - De in prot. christelijke kringen bekende schrijfster Johanna Breevoort. pseudoniem voor mevrouw M. G. Bakhoven—Michels, is te Rotterdam in den ouderdom van bijna 73 jaar overleden. Zij was voortgekomen uit bescheiden kring en is van dienst meisje geworden tot schrijfster. Medicijnfleschje$, enz. Het valt licht te begrijpen, dat deze voorwaarde bij medicijnfleschjes en bij in glas verpakte specialité's niet steeds kan worden nagekomen. In bepaalde gevallen zal daarom aan den eisch van inlevering niet de hand behoeven te worden gehouden, b.v. in spoedgevallep. Bovendien zal men niet steeds eenzelfde ftesch kunnen inleveren, al.: die, waar in de nieuwe medicijn wordt verstrekt. De groote sorteering flesschen en potjes, waarin medicijnen op de- markt ver schijnen, levert moeilijkheden op, zoo niet voor de huisvrouw of apdere ge bruikers, dan toch voor de apothekers en drogisten zelf, die wellicht flesschen zullen ontvangen, gebruikt voor een fabrikaat, dat zij als regel niet in hun zaak voorhanden hebben, omdat zij met den desbetreffenden fabrikant geen relaties onderhouden. Overwogen wordt daarom eep speciale centrale verzamelplaats in te stellen, waar zulke flesschen, potten enz. kun nen worden gesorteerd naar fabrikaat. Ook bij cadeau-artikelen eau de cologne, parfums, cosmetische artikelen, enz. doet zich de moeilijkheid voor, dat niet altijd een oud fleschje kan worden ingeleverd. Vermoedelijk zal hiervoor een aparte regeling worden getroffen. Ook de sluiting inleveren. Voor levensmiddelen zullen echter het zij hier uitdrukkelijk gezegd vri'-./el geen uitzonderingen op de verplichting tot inlevering van het oude verpakkingsmateriaal worden toegelaten. Ter vermijding van mis verstand, vestigen wij er de aan dacht op, dat steeds bij elke inleve ring ook de sluiting van flesch of pot of kruik moet worden bijgele verd. Ontbreekt deze, dan zal zeker niet het volle statiegeld kunnen worden terug gegeven. In de eerste pjaats kunnen deze deksels nog voor bepaalde doel einden worden gebezigd, en ten tweede vermindert zoo'n deksel het gevaar van breuk bij het vervoer .der potten. Bij melkflesschen is inlevering van de staniolsluiting verplicht. De cartonnen sluiting van melkflesschen heeft echter geen waarde en behoeft niet te wor den ingeleverd. 's-GRAVENHAGE, 8 Juli. Wie de vorige week het bericht betreffende de nieuwe zeepbonnen goed heeft gelezen, zal hebben begrepen, dat wij met onze zeep thans nog zuiniger moeten zijn, dan wij al gewend wa ren. Het is niet ongewenscht het voornaamste uit het bericht nog eens in het kort te vermelden. De nieuwe bonnen zijn geldig t.m. 15 Augustus. Wij moeten dus met ons rantsoen zes weken toekomen in plaats van één maand. Er zijn ditmaal 2 bonnen aange wezen. De eene, bon 335, geeft recht op het koopen van 75 gram. een heidstoiletzeep, de andere bon 336 op het koopen van 250 grai i wasch- poeder of zeeppoeder. Bon 335 kan. men desgewenscht in plaats van voor het koopen van zeep, bezigen voor het doen wasschen van acht kg waschgoed en bon 336 voor het doen wasschen van twaalf kg wasch goed. Op de bonnen kan men teza men dus, evenals vroeger, 20 kg waschgoed laten wasschen. Het voordeel is, dat men nu niet- ineens een bon voor 20 kilo behoeft af te geven. Voor kinderen beneden 8 jaar is één extra bon aangewezen, de bon „L-zeep". Op deze eene bon kan men echter hetzelfde krijgen als op bon 335 en 336 tezamen. Desge wenscht kan men dezen bon ook aan de wasscherij geven voor het was schen vafr 20 kg waschgoed. Op bon 335 kan men in plaats van een stukje eenheidstoiletzeep van 75 gram ook een stukje van 28 gram, luehtgevulde eenheidstoiletzeep koo pen. Door de verschillende samen stelling komt dat vrijwel op het zelfde neer. De oude zeepsoorten mogen, voor zoover voorradig, ook verkocht wor den. Op bon 335 en op de bon „L- zeep" kan, in plaats van de 75 gram eenheidstoiletzeep of de 28 gram luehtgevulde, ook 45 gram huis houdzeep of 50 gram zachte zeep gekocht worden. De oude bonnen, die men tijdig heeft ingeleverd bij zijn leverancier, blijven hun volle waarde behouden, d.w.z. als er zeep op geleverd1 wordt, dan heeft men recht op 2 stukjes eenheidszeep. Kan de winkelier er huishoudzeep op leveren, dan mag men ook 90 gram per bon verlangen. Ook geven ze recht op 250 gram waschpoeder of zeeppoeder of 100 gram zachte zeep per bon. Men moet echter van zijn leve rancier niet vergen, wat hij niet •heeft en zoo noodig, eenig geduld hebben. Tenslotte zij nog vermeld, dat voor kinder.en beneden de 2 jaar de bon „L-toiletzeep" recht geeft op het oude rantsoen van 75 gram toi letzeep. VERDUISTER GOED! ZON 7 .Juli ondiea 22.00 8 Juli op: 5.29 MAAN 7 Juli op: 2.09 onder: 16.10 13 Juli Nieuwe Maan. i

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1942 | | pagina 1