DAGBLAD VOOR 500 k.m. wankelt. breed Sovjet-front De vernietiging van het convooi in de N. IJszee, Vijand vlucht in wanorde. Nieuwe successen bij Orei. De strijd in het gebied van Woranesj. Saradzjogloe kabinetsforma teur in Turkije. Het convooi was machteloos tegen den Duitschen strijdlust. Belangrijke stellingen bij EI Alamein bezet. Bonlooze bijvoeding voor alle schoolkinderen. Een Amerikaansche stem tegen inval in Europa. Sovjet -verliezen in de Finsche Golf: Nieuwe voorzorgsmaatregelen in Egypte. De nieuwe bonnen. Extra rantsoen sigaretten. Extra rantsoenen zeep. Deze courant verschijnt dagelijks. Abonnementsprijs per 3 maanden bij vooiuitbetaling voor Alkmaar t.IQ; franco door bet geheele Rijk 3.63. Losse nummers 5 cents. Tel. Administratie (abonn., advert.) 3330, Redactie 3330. ALKMAARSCHE EDITIE. NOORD-HOLLAND Prijs der gewone advertentlën: J 010 per m.M., minimum 14 m.M. f 1.40, elke 31/, m.M. meer 0.35. Tarieven op aanvrage. Brieven aan d^ Uitg. N V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. Herms. Coster Zoon, Voordam 9, Alkmaar, postgiro 37060. 144e Jaargang No, 159 4 pagina's HoofdredacteurA. R. JONKER, Alkmaar Vrijdag 10 Juli 1942 HOOFDKWARTIER VAN DEN FUHRER, 9 Juli (D.N.B.) Het op perbevel van de weermacht maakt bekend: „De doorbraak in den Zuidelij ken sector van het Oostelijke front heeft het bolsjewistische af- weerfront ten, Westen van den Don over een breedte van meer dan 500 km aan het wankelen ge bracht. Over deze gehéele opper vlakte zijn Duitsche en verbonden troepen in beweging. Snelle for maties en vooruitgeschoven afdee- lingen der infanterie achtervolgen den wanordelijk wegvluchtenden vijand scherp. Sterke formaties van de luchtmacht mengden zich door voortdurende aanvallen in de gevechten te land en sloegen overdag en des nachts de terug trekkende vijandelijke colonnes uiteen. In het gebied ten N. en N.W. van Orel hebben de Duitsche troepen in hevige gevechten, die vier dagen duurden, met schitte rende ondersteuning door de luchtmacht, den ter ontlasting van zijn Z. front aanvallenden vijand afgeslagen en hem zware verlie zen toegebracht. Tot dusverre werden in totaal 289 vijandelijke pantserwagens vernietigd. In het achterwaartsche gebied ten Zuiden van Rzjef werden de inge sloten vijandelijke strijdgroepen van alle zijden aangevallen en meer en meer opeengedrongen. Aan het Wolchoffront mislukten nieuwe vijandelijke aanvallen op een bruggehoofd. De vijand leed bierbij zware verliezen en verloor 17 pantserwagens. Na luchtaanvallen op Moermansk ontstonden in het stads- en haven gebied verscheidene uitgestrekte branden. Gisteren overdag werden bolsjewistische vliegtuigen neer geschoten. Twee eigen vliegtuigen worden vermist. In de periode van 23 Juni tot 6 Juli verloor de bolsjewistische lucht macht 980 vliegtuigen, daarvan wer den 837 in luchtgevechten, 99 door de luchtdoelartillerie en 2 door for maties van het leger vernietigd; de overigen werden op den grond ver nield. In dezelfde periode gingen 89 eigen vliegtuigen verloren. In Egypte werd de vijand in het Z. deel van de El Alameinstelling door een plaatselijken aanval terug geworpen. Op Malta plaatsten Duitsche en Italiaansche gevechtsvliegtuigen bij aanvallen overdag en des nachts bomvoltreffer|, op vliegveld-instal laties. In luchtgevechten werden 11 Britsche vliegtuigen neergeschoten. De Britsche luchtmacht viel in den afgeloopen nacht enkele plaat sen in het N.W.-Duitsche kustgebied aan. De burgerbevolking, vooral tn de stad Wilhelmshaven, leed verlie zen. Drie der aanvallende bommen werpers werden neergeschoten. Bij de operaties van de lucht macht tegen het groote Engelsch- Amerikaansche convooi in de N. IJs zee hebben le luitenant Behnke, lui tenant Hennemann en onderofficier Braun zich door zeer dapper optre den onderscheiden. Luitenant Hen nemann vond bij de vernietiging van den zwaren Amerikaanschen kruiser den heldendood. De bolsje wistische bewering, dat het Duitsche slagschip Tirpitz torpedotreffers heeft gekregen, is geheel verzonnen. Het slagschip is noch beschadigd, noch aangevallen geworden". Vlammenwerpers en pantserwagens in den strijd. BERLIJN, 9 Juli. (D.N.B.) Naar het opperbevel van de weermacht mededeelt, wordt het het oogenblik het door de Duitsche aanvalsopera- ties in het gebied KoerskWoronesj gewonnen terrein van verstrooide bolsjewistten gezuiverd. In het ge bied van Orel werd op 1 Juli tijdens de aanhoudende zware gevechten de vijand, die met pantserwagens in een plaats was binnengedrongen,- door de Duitsche troepen in een snellen tegenaanval teruggeworpen en werd een anderen aanval,, die gesteund -werd door 20 pantserwa gens, met doeltreffenden steun van duikbommenwerpers -"bloedig afge slagen. Ook op andere plaatsen in dezen sector van het front zette de vijand zijn aanvallen op de Duitsche stellingen, gepaard met hevig artil lerievuur, waarbij tevens vlammen werpers en pantserwagens in den strijd werden geworpen, tevergeefs voort. Bij deze gevechten zijn 48 vijandelijke pantserwagens vernie tigd. Bij een nieuwen pantseraanval op 7 Juli des avonds werden verschei dene vijandelijke pantserwagens van het modernste type kapótge- schoten, zoodat de aanval begon te haperen en de overige pantserwa gens rechtomkeert maakten. De luchtmatht mengde zich in de' gevechten in het gebied van Orel met sterke formaties gevechtsvlieg tuigen en duikbommenwerpers, toen de bolsjewisten met behulp van talrijke pantserwagens tracht ten een rivier over te steken. Door het opterden van de Duitsche lucht macht werden de aanvalsbewegin- gen der bolsjewisten deels reeds in de kiem gesmoord. Twee schepen voor kust van Oost-Afrika getorpedeerd. (D.N.B.) - .Naar de Britsche berichtendienst uit Durban meldt, zijn voor de Oost kust van Afrik,* twee geallieerde schepen tot zinken gebracht. Daar de zee ruw was, vreest men, dat er menschenlevc-ns te betreuren zijn. Hij is vele jaren minister geweest. ISTANBOEL, 9 Juli (D.N.B.) Het bureau van den president der rapu- bliek heeft medegedeeld, dat de mi nister van buitenlandsche zaken, Sa radzjogloe, belast is met de vorming van een kabinet. De nieuwe Turksche premier, Sa radzjogloe, is in 1887 in Oedemisch in de provincie Izmir geboren. Zijn vader was eigenaar van een looierij. Na de school Oedemisch en Izmir te hebben doorloopen haalde Saradz jogloe zijn eindexamen op de hooge school voor politiek in Istanboel. Vervolgens studeerde hij aan de uni versiteit te Geneve, en de hóoge- school voor politiek'aldaar, waafr 'hij eveneens zijn diploma haalde. Na in Turkije te zijn teruggekeerd werd hij secretaris van het districtsbe- stuur van Izmir. Gedurende korten tijd was hij ook leeraar in de wis kunde aan het lyceum van Izmir, (Cliché Archief) waarna hij belast werd met de directie van 'de politieke schoolvan Izmir. Saradzjogloe heeft deelgeno men aan den Turkschen onafhanke lijkheidsoorlog. Later werd hij af gevaardigde van Izmir in de eerste Turksche nationale vergadering. In de daarop volgende jaren was hij achtereenvolgens minister van finan ciën, van onderwijs en van justitie.-, In 1938 werd hij minister van bui-' tenlandsche zaken, welke functie hij tot heden toe bekleed heeft. DE AARDBEIENPLUK in Beverwijk en omgeving is thans -in vollen gang. (Polygoon-Kuiper) Twee Britsche duikbooten tot zinken gebracht. ROME, 9 Juli (Stefapi). Het 772ste communiqué van het Italiaansche hoofdkwartier luidt: „In de zone van El Alamein heb ben Italiaansche en Duitsche ge pantserde afdeelingen na met succes bekroonde gevechten vijandelijke groepen gedwongen, zich met verliezen terug te trek ken, en eenige belangrijke stel lingen bezet. Groote afdeelingen der luchtmacht hebben centra der achterwaartsche Britsche linies aangevallen en den vijand aanzienlijke verliezen toege bracht. Acht toestellen der Britsche luchtmacht zijn na gevechten met jagers der spil neergestort. Italiaansche en Duitsche bommen werpers hebben talrijke aanvallen ondernomen op de vliegvelden Mi- cabba en Luca op Malta, boven het eiland werden bij gevechten 10 vij andelijke toestellen' vernield. Een onzer vliegtuigen is niet terugge keerd. In de Middellahdsche Zee hebben lichte vlootstrijdkrachten en zee- verkenningsvliegtuigen, die pen kon vooi begeleidden, twee vijandelijke duikbooten ontdekt, die achtereen volgens tot zinken werden gebracht door de torpedoboot Pegaso onder bevel van korvetten-kapitein Fran cesco Aqtph'. Onder de weinige zeelieden, die1 door Duitsche reddingsvliegtuigen in veiligheid konden worden gebra'cht, bevindt zich de stuurman Jonny Knudsen, een Noorsche zeeman, die door de Amerikanen door deze on derneming was aangemonsterd. Hij heeft het volgende medegedeeld: Wij waren het Bereneiland al ge passeerd en hoopten nu de gevreesde Duitsch „bommenpoort" achter d^n rug te hebben. De weeromstandig heden, die ten deele zeer ongunstig waren, schenen ons tegen luchtaan vallen te beveiligen. Wij waren derhalve volslagen verrast, toen plotseling uit het laag hangende wolkendek DuitSthe ge vechtsvliegtuigen op ons afschoten en ons met bommen en schietwa pens aanvielen. Nog voor wij onze luchtdoelartillerie schietvaardig had den, waren al de eerste branden op onze schepen uitgebroken. De oorlogsvaartuigen van ons escorte openden nu een wild, onon derbroken spervuur, waai'door de Duitsche vliegers echter telkens weer heenbraken. Tegen den Duit schen strijdlust waren wij eenvoudig machteloos. Het convooi voer ver uiteen, maar het eene schip na het andere werd herhaaldelijk door bommen getrof fen en de brandende vrachtbooten met haar kostbare lading tanks, vliegtuigen en munitie lichtten als laaiende fakkels en kleurden den nevel bloedrood. Hoe de Amerikaansche kruiser ten onder ging. Over den ondergang van der. Amerikaanschen kruiser in de N. IJszee heeft de Amerikaansche zee man William Foreet, die door een Duitsch reddingsvliegtuig werd ge red en in gevangenschap geraakte, als ooggetuige het volgende meege deeld: Onze vrachtboot voer in het con vooi aan bakboord achter den Ame rikaanschen kruiser. Ik stond aan het scheepskanon en moest uitkijken naar duikbooten. De aanvallende Duitsche gevechtsvliegtuigen hadden de gelederen van onze schepen al sterk gedund en ook wij hadden reeds te lijden gehad van den onon derbroken aanval. Onder bescherming van den Ame rikaanschen kruiser achtten wij ons betrekkelijk veilig. Onophoudelijk donderden de salvo's van zijn ver dragende en luchtafweerkancmnen, gericht op de aanvallende vliegtui gen. In vermetele duikvluchten wieden de Duitsche xHegers hi> het doel en veroorzaakten brand op onze schepen .met-- hun waardevollc- lading. De dekhuizen van den krui ser waren reeds uiteengereten door Duitsche bommen. Toen beleefde ik iets, dat rhi.j het bloed in de aderen deed stol len. Een groepje Duitsche ge vechtsvliegtuigen ging in scheer- vluc'ht tot den aanval over en stortten zich rechtstreeks op het oorlogsschip. Drie vliegtuigen boorden zicli in het dek daarvan. De geweldige- ontploffing die den kruiser uiteenreet, deed blijken dat de munitiekamers waren ge troffen. Uiteengebarsten zonk hij binnen enkele oogenblikken on der lievige ontploffingen in een dichte rookwolk voor mijn oogen in de golven weg. Het geheel ging veel gauwer dan ik het kan ver tellen. De aanval der Duitsche gevechts vliegers vol doodsverachting, die de vernietiging van den Amerikaan schen kruiser met hun leven betaal den, maakte op ons een verplette renden indruk. Honderden matrozen verdronken. Onder de weinigen, die door de Duitsche reddingsvliegtui gen werden opgenomen, bevond ook ik en ik zal deze ervaring nooit vergeten. «Ti *'?"r VAM «TUT De strijd, die in de Noordelijke IJs zee gaande blijft, bepaalt zich voor namelijk tot aanvallen van de Duit sche luchtsti-ijdkrachten op de Anglo-Amerikaansche convooien, die ladingen oorlogstuig probeeren in te voeren te Moermansk, de Noorde lijkste haven van de Sovjet-Unie (kop van Kola). Volgens de Duitsche weermachtsberichteil van 2 tot 7 Juli, werden 28 schepen door hun gevechtsvliegtuigen tot zinken ge bracht Aller medewerking gewenscht. Om de gezondheid van de schoolgaande jeugd te bevorde ren,, heeft de burgemeester, in overleg met den Ne'd. Volks- ■dienst en met medewerking van den dienst der Centrale keu ken,, het voornemen om aan de schoolgaande jeugd van alle ouders, die dit wenschen, bo'n- looze bijvoeding te verstrekken. Deze voeding zal bestaan uit een warmen maaltijd, te weten aardappelen, groenten en jus of peulvru'Chtensoep en zal wor den verstrekt in een van wege de gemeente beschikbaar te stellen lokaliteit, terwijl de verstrekking zal aanvangen zoo- dra de nieuwe cursus begint, dus direct na de groote vacantie. Voor deze voeding zullenv geen distributiebonnen behoe ven te Worden ingeleverd, zoodat de bijvoeding geheel aan het kind ten goede komt en ook tot steun van de ouders strekt, die thans vaak, om den weerstand van hun kinderen- te bfhouden, van hun eigen- rantsoen afstaan. Verstrekt zal worden 3/4 li-ter per- dag per kind, waarvan df kosten zullen bedrag'en 0.15, welke kosten dooi de ouders -moeten worden gedragen. Met uitzondering van den Zaterdag zal op werkdagen- het voedsel dagelijks verstrekt worden, zoo dat d-e kosten per week en per kin-d- op 0.75 komen. Wanneer dit om fm-ancieele redenen noo- di-g is, dan kan op den prijs van 15 cent per portie een reductie van 5 of 1-0 cent word-en verkre gen. terwijl voor de kinderen van ouders, die niet in staat zijn iets bij te dragen, -de bijvoeding gratis verstrekt zal worden, omdat het de v enseh van den burgemeester is, dat alle kinde ren van de lagere scholen van deze bijvoeding kunnen ge nieten. «Dit mooie plan- verdient dus aller instemming. De ouders ontvingen van de schoolhoofden reeds een circu laire, waarin- dit plan nader werd uiteen gezet, met het resultaat, dat th-ans 400 kind-eren zich voor deelname aan deze bijvoeding - hebben opgegeven. Het is eehteir wensehel-ijk, dat van deze mooie gelegenheid door meer-dere kin deren gebruik zal worden ge maakt. Ouders, die dit alsnog wenschen, doch geen circulaire meer hebben, kunnen bij, de schoolhoofden een nieuwe, be komen. Het is ook voldoende, als ze daarvoor aan h-un kin deren een briefje mede geven. Hoofdzaak is, dat dit spoedig ge schiedt, opdat de voorbereidende maatregelen getroffen kun-n-en worden. Een invasie zou tot mislukken gedoemd zijn. STOCKHOLM, 9 Juli (ANP). In een radiodiscussie heqft de Ameri kaansche luchtvaartexpert majoor Seversy zich uitgesproken tegen een inval op het Europeesehe vasteland. Seversky, aan wiens meeningen het Amerikaansche publiek groote waarde hecht, verklaarde, dat voor een invasie duizenden schepen noo- dig zouden zijn en dat de - troepen- transportschepen een gemakkelijk doel voor de Duitsche luchtmacht zouden vormen-. Een invasie is daar door tot mislukken gedoemd. Se versky verklaarde zich voorstander van een groot luchtoffensief tegen de Duitsche fabrieken en verkeers- centra. Dit noemde hij df beste hulp voor de Sovjet-Unie. Choleraepïdemie in Bombay. (D.N.B.) - In de province Bombay heerscht, volgens radio-Bcmbay een ernstige cholera-epidemie. Tot, dus ver worden in het district 416 geval len van cholera gemeld, waarvan 218 met doodelijken afloop.-Ook uit andere^districten vai dp provincie Bombay komen berichten binnen over honderden ziektegevallen, waarvan reeds vier met doodelijken afloop. Verscheidene, duikbooten verloren gegaan. HELSINKI.. 9 Juli. (D.N.B.) Heden is een extra bericht uitgege ven over de oorlogvoering ter zee. Dit extra bericht luidt als volgt: In de twee laatste weken heeft de Sovjetvloot in het. Oostelijk deel van de Finsche Golf een bijzondere levendige activiteit ontplooid. De vijand heeft, zonder rekening te houden met verliezen, verder ge tracht met zijn duikbooten door te breken naar de Oostzee, maar dit is slechts aan eenige eenheden gelukt. 7 duikbooten zijn tot zinken gebracht. Er zijn minstens 5 -zwaar beschadigd. Tot 8 Juli werden in de Finsche Golf in totaal 14 vijandelijke duik booten tot-zinken gebracht, waarbij nog 12 gevallen komen, waarin de bodems waarschijnlijk in den grond zijn ge-boor d,. CAIRO, 9 Juli. (Afip). Reuter meldt, dat men in Egypte nieuwe voorzorgsmaatregelen neemt, omop elke gebeurtelijkheid te zijn voorbe reid. Zoo wbrdt door een decreet den huiseigenaren bevolen binnen 14 dagen schuilplaatsen op te richten. Een ander decreet geeft den gouver neurs en den ondergouverneurs van de gebieden, waar geen vertegen woordiger van den militairen gou verneur is, volmacht om de veilig heid en openbare otde te hand haven. Ook zijn nieuwe maatregelen ge troffen om de beveiliging van de spoorweginstallaties uit te breiden. DE STEMMING IN HET LAGERHUIS. GENEVE, 9 Juli (D.N.B.) De poli tieke correspondent van de Evening Standard meldt, dat alle Lagerhuis leden, die bij de jongste stemming over de motie van wantrouwen tegen Churchill hebben gestemd, door hun resp. partijbesturen zullen worden geroepen om hierover rekenschap af te leggen. Men gaat daarbij zelfs zoover, zoo schrijft de correspon dent, om ook stappen te ondernemen tegen die Lagerhuisleden, die zich bij de stemming over de motie van wantrouwen van stemmen hebben onthouden. Op zijn minst genomen zal geen van hen er zonder een be risping afkomen. In tegenstelling hiermede is een bericht van Goeteborgs Handels och Sjoefarts Tidning uit Londen, dat zoowel de Engelsche arbeiderspartij als de conservatieven besloten heb- ben geen disciplinaire maatregelen te nemen tegen die leden, welke ge stemd hebben vóór een motie van wantrouwen tegen de regeering'. Nieuw Japansch offensief in Tsjekiang. (Domei) - De Japansehe afdeelingen in het Z.O. van Tsje- kiang hebben plotseling een nieuw offensief geopend en de vijandelijke Stellingen te Haikausji, 18 kilometer ten Z.O. van Lisjoei, aan de Woe, genomen. Op den tweeden dag van het offensief rukten de Japanners tot 8 kilometer ten Z.O. van Hai kausji op. In de provincie Tsjekiang heeft de rechtervleugel der Japan ners Woensdag Tsji'hsitausji op 28 km ten Z.W. van Lisjoei ingenomen. Voorts wordt gemeld, dat de Japan- •sche linkervleugel Woensdagmiddag was gevorderd tot Lengtsjoean op 30 km ten Z.W. van Lisjoei. 's-GRAVENHAGE, 10 Juli Ter verkrijging van de gebruikelijke rantsoenen brood, beschuit en vleesch zijn voor de volgende week aangewezen de bonnum mers 36. Mannelijke personen kunnen hua 2 rantsoenen tabak (siga ren, sigaretten enz.) betrekken op de nummers 36 A, terwijl de dames op ditzelfde nummer haar veertiendaagsch rantsoen siga retten kunnen koopen. Bovendien zijn gedurende de volgende week zoowel voor de dames als voor de heeren 2 extra rantsoenen sigaretten beschikbaar op de met R5 gemerkte bon nen. Tijdens de vierweeksche pe riode van 12 Juli tot 8 Augustus zijn geldig de volgende bonnen: 337 voor suiker, 339 voor jam, 340 voor peulvruchten of haver mout, 341 voor 125 gram gort, 342 voor 125 gram gemengd meel; 343, 344, 345, 346 voor bloem. 347, 348, 349, 350 en 351 voor' kaas, 352 voor vermicelli of maizetta, 36, 37, 38 en 39 voor melk, 36 en 37 voor chocolade, 38 en 39 voor suikerwerk en 4-33 en 4-34 voor rijst. Tenslotte kan koffiesumogaat gekocht worden op bon 338, wel ke bon echter een geldigheids duur heeft van acht weken. 's-GRAVENHAGE, 10 Juli. Met ingang van 1 Aug. 1942 komen, vol gens officieele mededeeling van het departement van handel, nijverheid en scheepvaart, voor extra rantsoe nen zeep opnieuw in aanmerking: a. personen, die z.g.n, „vuile ar beid" verrichten; b. kappers; c. practiseerende artsen, tandart sen, dierenartsen en medische stu denten. Vuile arbeid, Zij, die vuilen arbeid verrichten, kunnen van 20 Juli tot en met 1 Aug. a.s. bij den plaatselijkan aistri- butiedienst het formulier DM 80 af halen, waarop hun aanvrage dient te géschieden. Wanneer dit formulier moet wor den ingeleverd, zal -door den plaat selijken dienst bekend gemaakt wor den. Er worden rantsoenbonnen ver strekt voor 2 maanden. Kappers. Kappers dienen een aanvraagfor mulier MD 269 te gebruiken. Dit kan afgehaald worden bij den plaatselij - kén distributiedienst, vanaf 20 Juli tot en met 25 Juli a.s. Kappers ont vangen rantsoenbonnen voor 3 maanden. Medici, Zij, die onder c genoemd zijn, kun nen vanaf 1 Aug. eveneens voor een periode van 3 maanden extra zeep ontvangen. De plaatselijke distribu tiediensten zullen zes bonnen „één rantsoen toiletzeep" uitreiken aan practiseerende artsen, tandartsen en dierenartsen en drie bonnen aan me dische studenten. Nadei-e bijzonderheden kunnen belanghebbende vernemen uit de publicatie van den distributiedienst in de gemeente hunner inwoning. VERDUISTER GOED! ZON 8 J-ul'i onder; 22.00 9- Julli op: 5.30 MAAN 8 Ju-li op: 2.35 onder: 17.13 13 Juli Nieuwe Maan. HET DUITBOOTGEVAAR. Een Exchange-bericht hit Cairo meldde: „Op de Egyptische kust is een aantal houten periscopen, die op kleine vlotten waren bevestigd, aangespoeld. Het betreft hier een krijgslist. De btedoeling is de Britsche scheepvaart op de '-Middelland- sche Zee te verontrusten door de ge suggereerde aanwezigheid van Duitsche duikbooten". Wilt u zoo goed zijn uw pijp weg te bergen, Sir? Ze doet-te veel aan een duikboot denken. Onze commandant is er al beroerd van geworden (Foto .Vox)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1942 | | pagina 1