DAGBLAD VOOR Achtervolging over breed front voortgezet. De strijd in China. NIEUWE AANVALLEN BIJ OREL. Extra bericht van het Finsche hoofdkwartier. Diplomatieke betrekkingen met de Sovjet-unie. Bijzonderheden ov$r den «lag in het Oosten. Meesterlijke Duitsche zetten. Artillerie-gevechten aan Egyptisch front. Gandhi dient resolutie bij het congres in. Het nieuwe Turksche kabinet. ARN h EM'S WATERBERG weerspiegeling van NEERLANDS VOLKSLEVEN. L Sovjet duikbooten schenden Zweedsche neutraliteit. De elfde Chineesche divisie vernietigd. I k.g. aardappelen op bonnen 36a. Gort en gemengd meel resp, verkrijgbaar op 341 ?n 342. Deze courant verschijnt dagelijks. Abonnementsprijs per 3 maanden bij vooi uitbetaling voor Alkmaar 2.10; franco door het geheele Rijk 2.63. Losse nummers 5 cents. Tel. Administratie (abonn., advert.) 3320, Redactie 3330. ALKMAARSCHE EDITIE. NOORD-HOLLAND Prgs der gewone advertentiën: t 0.10 per m.M.. minimum 14 m.M. J 1.40. elke 3*/« m.M. meer 0.35. Tarieven op aanvrage. Brieven aan de Uitg. N.V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. Herms. Coster Zoon, Voordam 9, Alkmaar, postgiro 37060. 144e Jaargang No. 160 pagina's Hoofdredacteur: A. K. JONKER, Alkmaar Zaterdag 11 Juli 1942 Rest van het eonvooi opnieuw oangevallen. HOOFDKWARTIER VANDEN FüHRER, 10 Juli (DNB). Het op perbevel van de weermacht maakt bekend: „In den Zuidelijken sector van het Oostelijke front wordt de ach tervolging van den terugtrek- kenden vijand door de Duitsche en verbonden troepen over een breed front voortgezet. Plaatse lijke tegenstand werd gebroken. Door pantserwagens gesteunde ontlastingsaanvallen van den vij and ten Noordwesten van Wo- ronesj stortten onder zware ver liezen ineen. Sterke formaties gevechts- en slagvliegtuigen steunden den afweer van de vijandelijke ontlastingsaan vallen en bestookten met groot succes de terugtrekkende Sovjet- Russische colonnes, die zich bij en kele vernielde overgangen tot groo- te groepen opeenhoopten. Ten Noorden en Noordwesten van Qrel, hernieuwde de vijand zijn aanvallen met sterke infanterie- en pantserstrijdkrachten. Zij werden in hevige gevechten afgeslagen. Plaatselijke bressen werden ge dicht en in een tegenaanval opgehe ven. Het aantal der in succesvolle samenwerking van leger en lucht macht in deze gevechten vernietig de pantserwagen is tot 390 gestegen. In het achterwaartsche gebied ten Zuidwesten van Rzjef mislukten uït- valspogingen van de ingesloten bolsjewistische strijdkrachten. Door jagers en luchtdoelartille werden 'gisteren overdag 78 bolsjewistische vliegtuigen neergeschoten. Vijf eigen vliegtuigen zijn niet terugge keerd. De overblijfselen van het groo- te Engelsch-Amerikaansche eon vooi in de Noordelijke IJszee wer den gisteren opnieuw door ge vechtsvliegers en duikbooten aan gevallen. Van het eonvooi, dat nog uit drie schepen met drie tor pedojagers en twee bewakings vaartuigen bestond, werden alle drie schepen, tot zinken..gebracht, waarvan tyee door duikbooten. De luchtaanvallen op vliegtuig steunpunten op heteiland Malta werden overdag eri des nachts met succes voortgezet. In luchtgevechten werden 6 vijandelijke jachtvlieg tuigen zonder eigen verliezen neer geschoten. Aan de Zuidkust van Engeland brachten lichte gevechtsvliegtuigen gisterenochtend vroeg van het tevo ren reeds door Duitsche motortorpe- dobooten aangevallen Britsche eon vooi een koopvaardijschip van 3.000 brt. alsmede een tamelijk groot be wakingsvaartuig tot zinken en be schadigden een ander koopvaardij schip van middelbare grootte. In het Kanaal heeft een mijnen veger in den nacht van 9 op 10 Juli een Britsche motorkanonneerboot na een hevig gevecht op korten af stand door rammen tot zinken ge bracht. In de Duitsche bocht schoten con- vooivaartuigen env marine-artillerie 3Britsche gevechtsvliegtuigen neer. HELSINKI, 10 Juli D.N.B.) Het Finsche hoofdkwartie heeft een extra-bericht uitgegeven met den volgenden inhoud:: In den nacht van 7 op 8 Juli heeft de vijand met belangrijke strijd krachten een veroveringspoging ondernomen op het ten noorden van Suursaari gelegen eiland So- merinsaari. Bijna .we, dagen is om het bezit van het eilhnd te land, ter zee en in do lucht hevig gestreden. Vijandelijke sldaten die er n slaagden op het eiland Somerin- saari voét te zetten, zijn 128 man gesneuveld. 143 man; werden ge vangen genomen waarvan ongeveer TO, die gered werden uit zinkende vijandelijke schepen Bovendien gingen met de vernietigde vaartui gen verscheidene honderden man schappen van den vijand onder. Aan oorlogsmateriaal werden o.a. 150 machine pistolen buitgemaakt. On ze^ zeestrijdkrachten leden geen verliezen. Van de verdedigers van het eiland sneuvelden 15 man, 42 werden gewond. Een van onze vliegtuigen moest een noodlanding maken, de piloot werd echter door een van onze wachtschepen gered. Eenheden van de Duitsche zee strijdkrachten hebben op schitte rende wijze aan den strijd deelge nomen. Overeenkomst met de Ned. emigrantenregeering. STOCKHOLM, 10 Juli. (D.N.B.) Tusschen de Sovjet-Unie en de Nederlandsche emigran ten-regeering is heden, naai de Bpitsche berichtendienst meldt, een overeenkomst onderteekend, welke het aanknoopen van diploma tieke betrekkingen inhoudt. De bei de verdragssluitende partijen zijn overeengekomen zich wederkeerig te doen vertegenwoordigen door gezanten. HET VERTREK VAN DE JEUGD- STORMERS NAAR HET OOSTEN. Tijdens de rede van hoofdstormer van Geelkerken op het Binnenhof. (Polygoon-Meyer) ROME, 10 Juli (Stefani). Het 773ste communiqué van het Ita- iiaansche hoofdkwartier luidt: Aan het Egyptische front weder zij dsch artillerievuur. Eenige aan vallen van lichte pantserwagens op onze achterwaartsche linies. Eenige auto's werden vernield of onbruik baar gemaakt, andere werden door onze vliegtuigen met machinege- weervuur bestookt en in brand ge zet. Italiaansche en Duitsche jagers hebben twee Britsche vliegtuigen neergehaald in Noord-Afrika en zes boven Malta, waar het vliegveld Micabba opnieuw gebombardeerd werd. Een onzer vliegtuigen is niet tefuggekeerd. In het Oostelijke deel der Middel- landsche Zee is een vijandelijk koopvaardijschip van 5.000 ton dat deel uitmaakte van een beschermd konvooi en tanks en auto's vervoer de, door onzer torpedovliegtuigen aangevallen en tot zinken gebracht. BERLIJN, 10 Juli (DNB). Het grootscheepsche offensief van dit jaar is terstónd met een dusdanige concentratie van strijdkrachten in gezet, dat men zich in kringen van Duits'che militaire deskundigen heeft afgevraagd, hoe het mogelijk was, dat Timosjénko niet tijdig door de lucht ver kenning hiervan was verwittigd. Dit raadsel vindt zijn oplossing in twee meesterlijke zetten der opperste Duitsche leiding. In de eerste plaats werden de Duitsche opeenhoopingen van troepen en wapens bewegelijk uitgevoerd, d.w.z. dat zij met behulp van de consequente motoriseering alle 24 uur van plaats veranderden volgens een vast plan, waardoor eerst op den dag vóór het begin van het offensief de benoodigde forma ties op de aangewezen plaatsen stonden opgesteld. In de tweede plaats was het of fensief van meet af over zulk een groote uitgestrektheid ontworpen als totdusver nog niet is voorgekomen. Hierdoor moest de vijandelijke lei ding wel in onkunde blijven verkee- ren omtrent de eigenlijke Duitsche bedoelingen. Duitsche militaire instanties wil len thans wel erkennen, dat deze manoeuvre schitterend is geslaagd, maar over het verloop van den slag wenschen zij zich niet uit te laten. De bolsjewistische oorlogsleiding schijnt niet meer bekend met de verblijfplaats van haar strijdkrach ten en weet zelfs niet, of deze nog bestaat. Timosjenko's positie is als gevolg van de Duitsche doorbraak in Z. richting wanhopig geworden. Uit zijn bevelen blijkt, dat hij met het oog op het dreigende gevaar wilde terugtrekken naar den Kaukasus. Dit gaat nu niet meer, want de Duitsche tanks en gemotoriseerde afdeelingen hebben zich op de on- derdeelen van Timosjenko's- divisies geworpen, die aanvankelijk terug trokken, zoodat van 'n strategischen terugtocht naar het Zuiden niet meer gesproken kan -worden. Een reusachtige slag woedt op. Op een slagveld van ontzaglijke afme tingen. De Duitsche leiding geeft het -adembenemende tempo aan. Het zal reeds dezer dagen bewe zen worden, dat Timosjénko weer verliest. MAARSCHALK ANTONESCU reikte hooge Roemeensche ordeteekens uit aan Duitsche officieren, die zich onder scheiden hebben bij den strijd op Kertsj. (Hoffmann-P.K. Dey) Een massale veldtocht van burgerlijke ongehoorzaam heid aangeraden. STOCKHOLM, 10 Juli. (D.N.B.) Gandhi zou de arbeidscommissie van het eongres een besluit hebben voorgelegd, zoo meldt de Britsche berichtendienst, dat het congres er toe moet brengen een beweging van burgerlijke ongehoorzaamheid en tijdelijk verzet te beginnen evenals in 1921. Het besluit zegt, flat de terugtocht van de Britsche macht uit Indië de eenige weg is, waar langs Indië zijn onafhankelijkheid kan verwerven. Voorts bevestigt het besluit dat door de Britsche po litiek in Indië het congres zich niet langer verplicht veelt, de politiek eener ondersteuning der Britsche oorlogsinspanning in Indië voort te zetten. Om de bevolking van Indië haar rechten en vrijheden te geven moet het congres een massale veld tocht van burgerlijke ongehoor zaamheid beginnen, .Gevoel van doodelijke gevaar in Moskou. Volgens te Berlijn ontvangen be richten heeft de Duitsche doorbraak aan het front van Kursk-Charkow, het gevoel van het doodelijke gevaar voor de Sovjet-Unie in Moskou doen herleven en aanleiding gegeven tot een verdere mobilisatie van alle bolsjewistische materieele en moree- le hulpmiddelen voor den op handen zijnden beslissingsstrijd. Omtrent de positie te velde wordt in Moskou gemeld, dat ten Westen van Woronesj en in de streek van Stary Oskol de toestand voor de troepen van Timosjénko ernstig blijft. Aangezien de Sovjet-troepen in verscheidene sectoren terugge trokken zijn, zijn verscheidene be woonde sectoren in handen van de aanvallers gekomen. De stad Stary Oskol is opgegeven, aangezien de bocht in het Sovjetfront hier te zeer blootgesteld was aan flankaanvalleö. Het is den Duitschers gelukt, den sector, die in handen is op den W. oever van den Don, iets te verbree- den en zij zijn langs de rivie rin N. richting opgerukt en hebben ver scheidene bewoonde plaatsen bezet. In den Zuidelijken sector van het Oostelijke front hebben de achter volgde bolsjewieken weliswaar hier en daar tegenstand geboden, doch die werd snel gebroken. De punten van nieuwe Duitsche aanvalswiggen bereikten op verscheidene plaatsen den Don en wierpen den vijand over den stroom. Ten Oosten van den Don liet het luchtwapen den vijand niet tot rust komen. In den sector Woro nesj werden veertien goederentrei nen door bommen van Duitsche vliegtuigen tot ontsporing gebracht en talrijke met oorlogsmateriaal ge laden treinen in brand geworpen. ISTNBOEL, 10 Juli. (DNB). In het kabinet-Saradzjogloe is Behdsjer Oez benoemd tot minister van han del en Hatipogloe tot «minister van landbouw. Overigens zijn' er geen wijzigingen. De nieuwe premier zal de portefeuille van buitenlandsche zaken voorloopig zelf behouden. Al gemeen neemt men aan, dat Mene- mentsjogloe, directeur-generaal van het departement van buitenlandsch zaken, minister van buitenlandsche zaken zal 'worden. Daartoe moet hij echter eerst afgevaardigde worden, wat waarschijnlijk dezer dagen zal geschieden. De Wilhelmstrasse over de nieuwe regeering. BERLIJN, 10 Juli (ANP). Het feit, dat de Turksche regeering nu geleid wordt door den minister van buitenlandsche zaken. Saradzjogloe wordt in Duitsche politieke kringen met groote belangstelling opgeno men. Men herinnert er aan, dat de nieuwe Turksche minister-president het Duitsch-Turksche vriendschaps verdrag heeft geteekend, waardoor de Duitsch-Turksche betrekkingen bevestigd en de solidariteit bekrach tigd is. WAARHEEN MET VACANTIE? Praatjes vullen geen gaatjes, het komt op daden aan. Wordt lid van den Nederlandschon ÜVolksdienet, I. Jaren vergaan, een volk blijft leven. Met dit volk altijd iets wat in vo rige generaties is gegroeid en opge bouwd aan wétenschap en cultuur, aan zeden en gewoonten, gebruiken, zegs wijzen, kleederdrachten, woningtypen kortom, alles wat eens het bezit van een volk uitmaakte. Maar, de maalsteen van den tijd slijpt af en wat eens levende, bloeiende werkelijkheid was, wordt na honderden jaren tot een vriendelijke herinnering.... En na nog eens hon derden jaren Ieder levenskrachtig volk leeft in het heden en werkt voor de toekomst, doch als het van gezonden stam is, zal het altijd weer moeten putten uit het ver leden. Daarom mag het verleden niet doodbloeden. Wij zullen niet vluchten in het ver leden. Integendeel, wij moeten onze toekomst opbouwen en daarvoor zullen klare hoofden en stevige knuisten noo- dig zijn, boven alles nuchterheid van geest. Maar daarbij zullen wij toch graag in ons verleden moeten terug blikken. Wij kunnen daartoe boeken lezen, wij kunnen naar musea gaan beide zullen echter maar al te vaak teleur stellen, juist omdat een fleurige schilr dering van het volk fn zijn breede lagen ontbreekt, het volk dat toch de voe dingsbodem is geweest der volgende generaties. Wat er ook van de oude volkscultuur verdwenen is en wat er in de toekomst nog zal afsterven, het nageslacht zal de gelegenheid blijven houden die oude waarden in oorspronkelijken vorm te leeren kennen. Want daarvoor bezit ons land een museum, geen verdord, verdroogd instituut, maar een stuk natuur, waar de plattelandscultuur voor altijd bewaard blijft en dat niet ach ter vitrines Het is een groot stuk bosch, waar tus schen zVare eiken en glanzende beuken de oude huisjes en boerderijen staan met hun oorspronkelijke meubileeringen, waar de molens uit Noord-Holland en andere streken oprijzen uit het groen of van achter het water, waar een ouderwetsche papiermolen in werking is en waar men kan zien hoe in oeroude tijden kaas werd gemaakt, de wasch ge bleekt, het linnen gemangeld en bet vlas gesponnen. Het Openluchtmuseum op den Water berg te Arnhefti heeft, om het in wei nig woorden te 2eggen, de bedoeling de studie te bevorderen der plattelandsbe schaving, zooals die tot uiting komt in woningbouw, dorpsaanleg, huisraad, kleederdrachten, werktuigen en zoo meer. Het is een reusachtige onover dekte museumzaal, 46 hactare groot, waar het Nederlandsche volksleven in rijke sehakeeringen voor ons wordt opengelegd. (Foto Bouvet) Voor Noord-Hollanders is de buurt van de molens in het museum bijzon der interessant, vooral om het Zaan- sche buurtje, dat er onlangs is inge richt. Over een karakteristieke ophaal brug komt men in een straatje met aan weerszijden vroolijk gekleurde huisjes met de aardige geveltjes uit de Zaanstreek. Er staan nu zeven huisjes, die aan de Zaan afgebroken en naar Arnhem overgebracht werden. Bij het afbreken kwamen een mooie vloer en wand schilderingen te voorschijn, die nu weer in eere hersteld werdén. Een speciale schilder uit Zaandam zorgde voor de restauratie. Vacantie-in-eigen-land is het parool ook voor dezen zomer. Tal van adspirant-vacantiegangers stelt het voor dilemna's, omdal heiaas nog zoo weinige Nederlanders weten hoe schoon het eigen land wel "is. Om de duizenden, die straks met vacantie zullen gaan, wat op weg te helpen, zullen wij in een aantal ar tikelen de aandacht vestigen op en kele piekjes in-"hét land, waarvan wij 'zeker weten dat ze ook de meest verwende vacantiegangers niet teleur zullen stellen. Als eerste dient zich dan aan de prachtige hoofdstad van Gelderland, dat als uniek centrum ligt in ongetwijfeldeen der fraaiste en meest afwisselende deelen van ons land. De Veluwsche natuur moge hier voor zichzelf spreken wij willen in het' bijzonder eens be lichten het Rijksopenluchtmuseum op den Waterberg, dicht tegen de stad gelegen, dat een zoo, getrouwe af spiegeling geeft van ons land, zooals het leefde en streefde. Neerlands karakteristieke boerderijen, zijn molens en bruggen, Zaansche huisjes en al wat typiseh-Nederlandsch is staat er in natuurgetrouwe omge ving. „Nederland in een notedop", dat is de Waterberg. Een bezoek ten volle waard, zooals. uit deze serie artikelen zal blijken. Zweedseh schip door torpedo getrofien. STOCKHOLM, 10 Juli. (D.N.B.) Hier is een nieuw geval "van schen ding der Zweedsche neutraliteit door de Sovjet-Unie bekend gewor den. Het te Stockholm thuisbehoo- rende schip Margareta van 1.950 ton werd Donderdagavond in de Zweed sche wateren bij Arkösund door een torpedo getroffen, die van een af-' stand van ongeveer hondèrd meter door een boven water gekomen duikboot was afgeschoten. Het schip zopk binnen een minuut. Veertien leden van de uit 18 koppen bestaan de bemanning gingen met het schip de diepte in. Zweedsche oorlogs schepen en vliegtuigen werden naar de plaats des onheils gezonden. Vol gens berichten van de overlevenden was de vreemde duikboot ongeveer zoo groot als de Zweedsche kust- duikbooten. Zij dook vlak bij de Margareta op, voer geen nationali- teitsvlag en vuurde ook geen waar schuwingsschot af. Het schip werd, volgens de verklaringen van lood sen, die alles van land af hebben kunnen volgen, na de ontploffing "van de torpedo letterlijk in twee stukken gereten. De duikboot ging na de torpedeering weer -onder water. Zweedseh commentaar. STOCKHOLM, 10 Juli. (D.N.B.) Onder het opschrift „Bandieten in de Oostzee" levert Svenska Dagbla- det commentaar op het tot zinken brengen van Zweedsche schepen door Sovjet-duikbooten. Na wat thans gebeurd is, aldus het blad, kan de Zweedsche regee ring het niet laten bij platonische diplomatieke stappen bij de Sovjet- regeering. Zweedsche oorlogsschepen en vliegtuigen moeten, met alle be schikbare middelen optreden tegen Sovjet-duikbooten. Alleen zoo kan Zweden rijn neutraliteit handhaven. VERDUISTER GOED! ZON 9 Juli onder: 21.59 10 Juli op: 5.31 MAAN 9 Juli op: 3.03 onder: 18.14 ZON 10 Juli onder: 21.58 11 Juli op: 5.32 MAAN 10 Juli op: 3.36 onder: lll.ll 13 Juli Nieuwe Maan. TOKIO," 10 Juli (DNB). Naar de Jomioeri Sjimboen meldt, is de on der bevel van generalRl Tsjang To- Kwai staande 11e divisie van Tsjoenking, die pas kort tevoren was samengesteld, bij Tienhsintsjieh in Kiangsi door de Japanners omsingeld en vrijwel geheel vernietigd. Alle officieren kwamen daarbij om het leven, ook generaal Tsjang vond op de vlucht den dood. De Japansche troepen zetten op 7 Juli hun op- marsch voort om het gros van het 58e leger van Tsjoengking, dat stellingen heeft betrokken aan de oevers van de Kan, aan te vallen. Japansche troepen veroveren Tsingtien. TOKIO, 10 Juli (DNB). Naar Do mei van het front in Tsjekian meldt; hebben Japansche strijdkrachten vandaag de stad Tsingtien stormen derhand veroverd! De stad ligt 50 km. ten Z. O. van Lisjoei. 50.000 kampeerkaarten. - De Ned. Toeristenbond (A.N.W.B.) zal de volgende week de 50.000ste kam- peerkaart uitreiken. Weekrantsoen 2i/u k.g. 's-GRAVENHAGE, 11 Juli. De Secre taris-Generaal var. hat-Departement van Landbouw' en Visscherij maakt bekend, dat voor de distributieperiode van 12 tot en met 18 Juli a.s. het aardappel rantsoen wederom is vastgesteld op 2Vj kilogram. In verband hiermede geeft gedurende het tijdvak van Zondag 12 tot en met Zaterdag 18 Juli a.s. elke der met „36a" genummerde bonnen van de aardappelkaart recht op het koopen van H/4 kilogram aardappelen. Met na druk wordt er de aandacht op gevestigd, dat het verboden is reeds op Zaterdag II Juli aardappelen op bon 36a te koopen of af te leveren. 's-GRAVENHAGE, 10 Juli. De se cretaris-generaal van het departe ment van landbouw en visscherij maakt bekend, 'dat gedurende heit tijdvak van 12 Juli tot en me\, 8 Aug. a.s. de ter verkrijging van gort aangewezen bon „algemeen 341" recht geeft op het koopen van 125 gram gort e.d. in plaats van op het normale rantsoen van 250 gram. Daarnaast is evenwel bon „algemeen 342" aangewezen, welke uitsluitend recht geeft op het koopen van 125 gram gemengd meel. Het totale rantsoen blijft derhalve gehand haafd op 250 gram. De bovenomschreven wijziging brengt tevens -mede, dat degenen, die hun rantsoen in den vorm van gort pap wenschen op te nemen, voor het rantsoen van vier liter gortpap zoowel bon 341 als bon 342 daarvoor moeten inleveren. Met nadruk wordt er de aandacht op gevestigd, dat het niet geoorloofd is het rantsoen van vier liter gortpap te koopen voor twee bonnen 341 of twee bonnen 342, terwijl het evenmin is toege staan een half rantsoen, d.i. 2 liter gortpap te koopen op bon 341 of bon 342. Degenen, die hun rantsoen willen opnemen in gemalen gort, bereid met gemalen magere blokmelk en suiker, moeten per drie pakjes twee bonnen 341 inleveren. Voorts wordt ditmaal wederom havermout verkrijgbaar gesteld op den peulvruchtenbon. Het zal even wel in verband met den bij den han- uel aanwezigen voorraad havermout niet mogelijk zijn, dit artikel op alle bonnen, waarover men beschikt, te koopen, zoodat men er genoegen mee zal moeten nemen, gedeeltelijk havermout en gedeeltelijk peul vruchten te ontvangen. Tenslotte wordt er de aandacht op gevestigd, dat bon „algemeen 338" aangewezen voor koffiesurrogaaf, in plaats van gedurende vier weken, gedurende acht weken geldig zijn. TERZAKE Ja, laat ons eindigen met het sta melen van veronderstellingen, ge baseerd t op wenschdroomen die toch nooit irf vervulling zullen gaan. La ten wij ter zake komen en ons af vragen wat ons belang is: de chaos van het bolsjewisme of een nieuw Europa waarin arbeid en brood zul len zijn voor 'n ieder die werken wil en kan. Ongetwijfeld ,valt ook uw keuze op dit laatste. Maardan dient gij ook volkomen te staan ach ter onze mannen die aan het Oost front voor dat nieuwe Europa strij den. Dan zult gij ook ons fonds, dat zorgt voor de samenstelling en ver zending van duizenden pakketten voor deze strijders, willen steunen. Daarom: ter zake. i Het gironummer is 432100 t.n. Ver zorgingsfonds Vrijwilligerslegioen Nederland, Koninginnegracht 22 te 's-Gravenhage. Geheime debatten over de scheepsverliezen in Engeland. (D.N. B.) He't jongste besluit van de Brit sche regeering om de debatten over de scheejpsverliezen tijdens een ge heime zitting te houden, vormde, naar de Evening Standard verklaart, voor het Lagerhuis een verrassing. De debatten zouden, zooals reeds bekend gemaakt was, in het open baar gehouden worden. Er bestaat reden om aan te nemen, zoo schrijft het blad, dat de debatten .over de scheepsverliezen in het Hoogerhuis eveneens op een geheime zitting zul len worden gehouden. HET ROOIEN VAN DE NIEUWE AARDAPPELEN IS OVERAL IN VOLLEN GANG. (Polygoon-Kuiper)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1942 | | pagina 1