BEKENDMAKING. Don over breedte van 350 k.m. bereikt. DAGBLAD VOOR Verordening Rijkscommissaris. Sovjets in Z.-front steeds verder achteruit gedreven. Achttien koopvaarders in Amerikaansche wateren getorpedeerd. Hevige gevechten bij El Alamein Extrö bericht van het Duitsche hoofdkwartier DE TOESTAND IN DE SOVJET-UNIE. Zweedsche verklaring over scheepslorpedeering. EEN ENGELSCH-EGYPTISCH INCIDENT. Een anti-Engelsche beweging in Britsch-lndië. Verordening voor de bezette Nederlandsehe gebieden tof afweer van handelingen tegen de bezettende macht. BEKENDMAKING Vernietigingsslag ten Z.W. van Rzjef. Deze courant verschijnt dagelijks. Abonnementsprijs per 3 maanden b\j vooruitbetaling voor Alkmaar 2.10; franco door het geheele Rijk f 2.63. Losse nummers 5 cents. Tel. Administratie fabonn., advert.) 3320, Redactie 3330. ALKMAARSCHE EDITIE. NOORD-HOLLAND Prjjs der gewone advertentiën: J 010 per m.M„ minimum 14 m.M. 1.40. elke 3t/, m.M. meer 0.35. Tarieven op aanvrage. Brieven aan de Citg. N.V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. Herms. Coster Zoon, Voordam 9. Alkmaar, postgiro 37060. 144e Jaargang No. 161 4 pagina's Hoofdredacteur: A. R. JONKER, Alkmaar Maandag 13 Juli 1942 HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 12 Juli (DNB). Het opper bevel der weermacht deelt mede: „In de Zuidelijke zone van het Oostelijke front rukten snelle formaties en bewegelijke af dee lingen der infanteriedivisies in i'ustelooze achtervolging" achter den wijkenden vijand op. Plaat selijke tegenstand wérd overal ge broken. In Rostof en in verscheidene Kau- kasnshavens werden voor den oorlog belangrijke installaties gebombar deerd. Vijandelijke ontlastingsaan- vallen ten Noordwesten van Wo- ronesj bleven ook gisteren zonder resultaat. Daarbij werden in,samen werking met de luchtmaht 63 vijan delijke pantserwagens vernietigd. In het gebied ten Noorden en ten Noordwesten van Orel herhaalde de vijand zijn aanvallen met vrij sterke infanterie- en pantserafdeelingen. Na harde gevechten werden zij met doeltreffenden steun van de lucht macht afgeslagen. Aan het Wolchof- front misLukten vijandelijke aanval len met groote verliezen voor den vijand. De Sovjetluchtmacht heeft gisteren 74 vliegtuigen verloren. Zes Duitsche iflegtuigen worden ver mist. In Egypte duren de hevige ge vechten in de stelling van El Ala mein voort. Afdeelingen gevechts vliegtuigen en stuka's bestookten de Britsche stellingen en gemoto riseerde troepen met bommen van zwaar en van het zwaarste kaliber Zij brachten den vijand groote schade toe. Bij luchtgevechten werden dooY Duitsche en Italiaan- sche vliegers 14 vijandelijke vlieg tuigen neergeschoten.' Op Malta zijn steunpunten der Britsche luchtmacht gebombardeerd. Aan de Zuidkust van, Engeland hebben lichte gevechtsvliegtuigen twee torpedobootjagers, die deel uit maakten van een vijandelijke vloot- formatie, tot zinken gebracht. In den afgeloopen nacht heeft de lucht macht voor den oorlog belangrijke doelen aan de Engelsche Oostkust met zware bommen bestookt. In het Zuidelijke deel van het Kanaal van St. George werd. bij een aanval op een vijandelijk konvooi een vracht schip door bomtreffers beschadigd. Na een vruchteloozen storingsaan- val op de stad Flensburg in de avonduren van gisteren vlogen in den afgeloopen nacht eenige Brit sche bommenwerpers het gebied van Dantzig binnen. Door brisant- en brandbommen ontstonden in woonwijken der stad Dantzig mate- rieele schade en schade aan gebou wen. In een vernield ziekenhuis vonden talrijke kinderen den dood. Vier der aanvallende vliegtuigen werden neergeschoten. Zooals in een extrabericht is medegedeeld, hebben Duitsche duikbooten op den Ailantischen Oceaan en in de Amerikaansche kustwateren 18 vijandelijke koop vaarders met een gezamenlijken inhoud van 116.000 ton tot zinken gebracht. Een ander schip van 70C0 ton werd door torpedotreffers beschadigd. Drie zeiltranspörtsche- pen werden door artillerievuur tot zinken gebracht. Daarmede heeft de Duitsche duikboolVloot op de oorlogstooneelen van Atlantische» Oceaan, Noordelijke IJszee en Middellandsche Zee sedert 1 Juli 34 schepen met een gezamenlijken inhoud van 225.900 ton tot zinken gebracht' en het vijandelijke ravi- tailleeringsverkeer naar alle fron ten wederom zwaai- getroffen". REEDS IN DE EERSTE DAGEN NA DE INNAME VAN SEBASTOPOL werd de burgerbevolking door de Duitsche bezetting aan den arbeid gezet bij het opruimingswerk. (Schel-Fellinga-P.K. Horter-Pax Holland m) HOOFDKWARTIER VAN DN FüHRER, 11 Juli (D.N.B.) Het opperbevel der weermacht maakt bekend: Duitsche en. verbonden %roe- pep schitterend gesteund door het iuehtwapen hebben in den •lioop van de aanvalsoperaties ten westen van den Don van 28 Juni tot 9 Juli den vijand vernieti gend verslagen. Na de verovering van Wo- ronesj op 7 Juli werd ten zui den daarvan de Don over een breedte van 350 km bereikt en verscheidene bmggehoofden werden over de rivier gewon nen. Tusscheh dit front aan den Don en de vroeger bedreigde thans 300 km achterwaarts ge legen steden Charkow en Koersk bevindt zich geen noe menswaardige vijiand mee r Volgens de tot dusver ont vangen beschikbare berichten' werden dn den loop van deze ge vechten 88.689 gevangenen bin nengebracht 1007 tanks en 1688 kanonnen benevens een c .loverzienibare hoeveelheid an dere wapens pn oorlogstuig van allerlei aard buitgemaakt of vernietigd. 540 vliegtuigen wer den neergeschoten. De aantallen gevangenen en buit nemen voortdurend toe. De bij deh af weer van vijandelijke aanvallen in het gebied ten noorden en noordwesten van Orel vernietig de 390 tanks zijn niet opgeno men in deze getallen. De rustelooze achtervolging van den vijand wordt voortge zet. Het.legerbericht van 11 Juli vermelch na den inhoud van het extra-weef- machtbericht betreflende de successen in Rusland nog het volgende: Het Iuehtwapen heelt overdag haveninstallaties aan de Kaukasisehe kust en aan de Zee van Azov met bom men bestookt en zijn vernietigende aan vallen op achteruit trekkende vijande lijke colonnes, rivierovergangen en ra- vitailleeringsverbindingen voortgezet. Ten noorden en noordwesten van Orel heeft de vijand na de zware ver liezen der laatste dagen slechts met vrij zwakke strijdkrachten aangevallen. De aanvallen werden algeslagen. Eigen tegenaanvallen hadden succes. De in het gebied ten zuidwesten van Rzjef ingesloten vijandelijke strijd krachten zijn verder opeengedrongen. Hun weerstandskracht is in hoofdzaak gebroken. Pogingen om uit te breken van afzonderlijke vijandelijke groepen bleven zonder succes. Aan het Wolchoffront mislukten door tanks gesteunde plaatselijke aanvallen der bolsjewieken, voor een deel in ver- bitteide gevechten van man tegen man. Plaatsen,- waar hier en daar de vijand was binnengedrongen, werden in te genaanvallen gezuiverd en daarbij wer den 19 vijandelijke tanks vernietigd. De zwaarste artillerie van het legér heelt met succes voor den oorlog belangrijke installaties in Leningrad beschoten. In de Finsche Goll hebben formaties van de Finsche weermacht in zware gevechten van twee dagen een Vijande lijken aanval op het eiland Somari ver ijdeld. Aan dit succes hebben lichte Duitsche zeestrijdkrachten deel ge nomen. Zij verdreven in artilleriege vecht bolsjewistische geschutdragers en transportschepen, zetten stoottroepen aan land en maakten een aantal ge vangenen. In het hooge noorden heeft het Iueht wapen vijandelijke infanterie- en ar tilleriestellingen op het vissc'nersschier- eiland gebombardeerd Op de Noorde lijke IJszee, werden twee vijandelijke koopvaarders met een tbtaalinhoud van 13.000 brt., een torpedobootjager en een, bewakingsvaartuig door bomtreffers vernietigd. Bovendien bracht het iueht wapen i.i de Kolabaai een vijandelijken koopvaarder van 6000 brt. tot zinken. Het Sovjet-luchtwapen heeft gisteren 94 vliegtuigen verloren, 7 eigen vlieg tuigen worden vermist. In Egypte zijn hevige gevechten in het gebied van El Alamein aan den gang. Krachtige Britsche aanvallen op het centrum en het noordelijk deel van het Duitsch-Italiaansche front werden afgeslagen. In den zuidelijken sector is de vijand door een verrassenden aanval van Duitsche en Italiaansche troepen teruggeworpen. Sterke luchtstrijdkrach ten steunden de operaties aan het gfe- heele front, vielen opslagplaatsen van materiaal en concentraties auto's 'aan en schoten in luchtgevechten 33 Britsche vliegtuigen neer. Luchtaanvallen op vliegvelden van het eiland Malta deden nieuwe vernielingen ontstaan. Begelei dende jagers schoten 12 Britsche vlieg tuigen neer. In den tijd van 27 Juni tot 9 Juli heeft het Britsche Iuehtwapen 223 vlieg tuigen verloren, daarvan werden 27 door eenheden van de Duitsche piarine neergeschoten. In dienzelfden tijd gin gen in den strijd tegen Groct-Britannië 54 eigen vliegtuigen verloren. Japanners be-zetten Wentsjau. - (Domei). De in Tsjekiang opruk kende Japansche troepen hebben Wentsjau bezet. DE OPLEIDING DER DUITSCHE VALSCHERMJAGERS. De manschappen oefenen zich in de handelingen, welke '.ij tijdens het landen hebben uit te voeren. (Transatlantic-Reela-P.K. Seeger-Pax Holland m) In twee weken werden de Sovjets honderden mijlen teruggeworpen. GENEVE, 12 Juli (DNB). De Daily Telegraph schrijft, dat de Sovjet-Unie zeer te lijden heeft on der den Duitschen militairen druk. De Sovjet-Unie heeft het verlies van Woronesj nog niet toegegeven, maar men mag aannemen, dat de stad ge vallen is. Uit het Duitsche offensief heeft zich langzaam maar zeker een opmarsch over een breed front ont wikkeld, waarbij de troepen van Ti- mosjenko getroffen zijn door zware, ja vernietigende slagen. In niet meer dan veertien dagen zijn de Sovjettroepen honderden mijlen te ruggeworpen, hetgeen beteekept, dat zij alleen hier al territoriale verlie zen hebben geledén, welke zij zich onder de tegenwoordige omstandig heden niet meer kunnen veroorlo ven. De Sovjet-Unie, aldus hét blad, beschikt dit jaar niet meer over het uitgestrekte, voor terügochtén ge schikte gebied, dat zij verleden jaqr bezat. - Opnieuw Zweedsch schip getorpedeerd STOCKHOLM, 11 Juli (D.N.B.) Het Zweedsche ministerie van bui- tenlandsche zaken antwoordt op een Sovjet-dementie, waarin de exces sen van bolsjewistische duikbooten in strijd met het volkenrecht tegen de Zweedsche kodpvaardij in de Zweedsche territoriale wateren ca tegorisch worden ontkend, dat be kend is, dat een aantal Sovjet-duik- booten half Juni de mijnversperring voor Kronstadt hebben geforceerd, waarbij enkele door mijnontploffin- gen zijn ondergegaan, terwijl andere konden doorbreken. Van officieele Sovjet-Russische zijde is destijds be kend gemaakt, dat Sovjet-onder zeeërs in de Oostzee opereerden. Bij de torpedeering in Zweedsche territoriale wateren van de vracht boot Ada, Gorthen en bij de poging tot torpedeering van de Galeon, eveneens in de Zweedsche territo riale wateren, zijn zooals uit het onderzoek is gebleken torpedo's met opschriften in het Russisch ge bruikt. Deze en andere feiten, aldus de verklaring, bewijzen dat de neutra- liteitsschendingen door de Sovjet- duikbooten zijn gepleegd. Het Zweedsche ministerie van buitenlandsche zaken acht het mogelijk, dat men te Moskou ten gevolge van gebrekkig contact met de betrokken onderzeeërs niet vol doende op de hoogte is van hun ontreden in strijd met de neutra liteit van Zweden. Derhalve zijn ten einde de feiten geiieel op te helderen en herhalin gen te voorkomen diplomatieke on derhandelingen gaande. De militaire maatregelen ter bescherming van de Zweedsche scheepvaart zijn ver- sterkt. Escorteerende oorlogsschepen vielen de duikboot aan. Naar de staf van de Zweedsche weermacht meedeelt, is het Zweedsche schip Lulea (5659 ton) der reederij Granzesberg Zater dagmiddag in de Uxelsont ter hoogte van Vastervik door een ondergedoken onderzeeër getorpe deerd. Het schip, dat in Zweedsch kon vooi voer, zonk terstond na de ont ploffing. De escorteerende Zweedsche oor logsschepen en vliegtuigen vielen de duikboot terstond met alle beschik bare middelen aan. Bijzonderheden omtrent het lot der bemanning en den aanval zijn nog niet ontvangen. MAX BLOKZIJL SPREEKT. 's-GRAVENHAGE, 13 Juli. He- denavohd om 21.uur spreekt Max Blokzijl, via den zender Hilversum 2, in zijn politiek weekpraatje óver het onderwerp: „Engeland overleeft alle veldslagen, behalve den laatsten". Na Egyptische waarschuwing braken de Britten het beleg van het kon. paleis op. TUNIS, l'l Juli (D.N.B.) Uit de Egyptische hoofdstad wordt melding gemaakt van een audiëntie met dra matisch verIoopj,van den Britschen ambassadeur, sir Miles Lampson, bij koning Faroek. De ambassadeur was in gezelschap van d.en opperbevelhebber der Brit sche strijdkrachten in Egypte, ge neraal Stone, aan het hof versche nen om den koning een ultimatum te overhandigen. Daarin werd ge- eischt, dat het Egyptische leger ter stond zou deelnemen aan den oor log. Ih geval van een weigerachtig antwoord werd de koning gedreigd met verbanning, waarvoor men reeds een kasteel in gereedheid had gebracht. Evenals bij de ambtsaanvaar ding van Nahasj Pasja werd de Britsche eisch ook ditmaal onder steund door de opstelling van Britsche tanks en troepen rondom het Abdin-paleis. De situatie dreigde kritiek te worden, toen een Egyptische offi cier als afgezant van den genera- len staf verscheen en in opdracht daarvan verklaarde, dat Egypte zich binnen het uur in oorlogstoe stand met Engeland zou bevinden, als het beleg van het koninklijk paleis niet werd opgeheven. Daar op trokken de Engelschen zich terug. SJANGHAI. 11 Juli. (D.N.B.) Als resultaat der gisteren gehou den vergadering van het dage- lijksch bestuur van het Indische Nationale Congres, dat meer dan 70 pCt. der geheele Hindoeïstische en Mahomedaansche bevolking- van Indië vertegenwoordigt, is be sloten over te gaan tot een anti- Engelsche beweging in -het geheele land onder leiding van Gandhi. De eerste stappen tot verwezen lijking van dit plan zullen in Octo ber, als het Congres zijn jaarlijksche conferentie houdt, wo -"en onder nomen, indien dc Engelschen tevo ren nog niet tot een vergelijk met het congres zijn gekomen. De Engelsche nieuwsdienst meldt, volgens een mededeeling uit Stock holm, dat het dagel'jksch bestuur der- Congrespartij een motie heeft aangenomen voor de toekomstige orienteering van de partij. Deze motie eischt algeheele schadevergoeding voor alle door de regeering gerequireerde goederen en stelt voor geen accijns meer te heffen van het aan de kust of in het binnenland gewonpen zout. Dc gezondheidstoestand van Tardieu. - (D.N.B.) Naar uit Nice gemeld wordt, is de toestand van den voormaligen Franschen minis ter-president Tardieu, die, zooals be kend, totaal verlamd is en niet meer spreken kan, de laatste dagen zeer veel slechter geworden. Den laatsten tijd heeft de vijand, met het oog op de hem bedreigen de vernietigende nederlagen in het Oosten, in versterkte mate door radiouitzendingen en verspreiding van vlugschriften de bevolking van de door Düitschland bezette^ westelijke gebieden aangezet tot daden van sabotage. Ter waarschuwing van onbezonnen elementen tegen dergelijke handelingen heb ik, ter beveiliging van de uitvoering van mijn mili taire opdracht, een vrij groot aantal inwoners des lands als gijzelaars gevangen doen zetten. Deze gijzelaars zullen bij daden van sabotage der bevolking aangepakt worden. Zij staan borg met hun leven. De bevolking heeft het in de hand om door een bezonnen optreden en door medewerking bij de verhindering van daden van sabotage van iederen aard de veiligheid van het leven haver medeburgers, die als gijzelaars zijn aangewezen, te waarborgen. De lijst met de namen der gijzelaars zal gepubliceerd worden. w. g. W Jirmachtsbefehlshaber in Nederland, Generaal der Vliegers, Fr. CHRISTIANSEN. EEN Z2LDS5AAM JUBILEUM. Jan Rijnsburg en Maria van der Horst, wonende in de Zakkendragerssleeg te Utrecht, vierden Vrijdag hun 70-jarig huwelijksfeest. (Fax Holl.-De Haan m) Op grond van par. 5 van het de creet van den Führer over de uit oefening der regeeringsbevoegdhe- den in Nederland van 18 Mei 1940 (Rgbl. I.S. 778) verorden ik: Artikel 1. 1) Wie opzettelijk een* op dracht tot bewaking niet of niet voldoende uitvoert, die hem ter bescherming tegen daden van sabotage is gegeven door den Wehrmachtsbefehlshaber in Nederland of een door hem aan gewezen instantie, door den Ge- - neral-Kommissar für das Si- cherheitswesen und hÖhere SS- und Polizeiführer, of een door hem aangewezen instantie, of krachtens machtiging van een dezer instanties door een Neder landsehe instantie, wordt met den dood, in minder ernstige ge- Vallen. met vrijheidsstraf ge straft. 2) Indien de daad door nalatigheid is begaan, dan is de straf gevange nis of hechtenis. Indien ingevolge der nalatigheid schade is ontstaan, wordt gestraft volgens allhea 1). Artikel 2. 1) Wie in geloofwaardigen vorm kennis krijgt van. een misdrijf tegen de bezettende macht of van het voornemen tot zulk een misdrijf en nalaat een instantie der Duitsche po litie of der Duitsche weermacht ter stond daarvan te verwittigen, wordt gestraft met de straf, waarmede de dader wordt bedreigd in geval het mis'drijf is volvoerd. 2) In minder ernstige gevallen kan tot gevangenisstraf worden ver- oqrdeeld. 3) Indien geen poging tot het mis drijf is gedaan, kan worden afgezien van straf. Artikel 3. 1) Wie een persoon, van wien hij weet of de omstandigheden in aanmerking genomèn moet aanne men, dat deze deel heeft aan een misdrijf tegerf de bezettende macht, of een dergelijk misdrijf in den zin heeft, niet terstond aangeeft bij een instantie der Duitsche politie of der Duitsche weermacht, of wie een dergelijk iemand verbergt, bij zich opneemt af ondersteunt, wordt ge straft met de straf, waarmede de dader wordt bedreigd, ingeval het misdrijf is volvoerd. 2). Artikel 2, alinea 2 en 3, gel den eveneens. Artikel 4. De strafbare handelingen volgens de artikelen 1 tot 3 zijn misdrijven in den zin van artikel 2, tweede alinea, der verordening nr. 52/1940, betreffende de Duitsche rechterlijke macht voor strafzaken, in de versie der bekendmaking nr. 72/1942. Artikel 5. Indien een functionaris der Ne derlandsehe politie of een lid van een formatie, die ondergeschikt is aan de instructie en bevelen der Ne derlandsehe politie, een strafbare handeling tegen de bezettende macht pleegt, dan is voor zijn be rechting de buitengewone rechter lijke macht voor leden der S.S. en voor leden der politieformaties in bijzonderen dienst uitsluitend be voegd, voor zoover deze bevoegdheid niet volgt uit artikel 1 der Verorde ning 12/1940 over de bevoegdheid van den (Duitschen) Krijgsraad van 8 Juni 1940. Artikel 6. Deze Verordening treedt in wer king op den dag van haar afkondi ging. Den Haag, 13 Juli 1942. De Rijkscommissaris voor de bezette Nederlandsehe gebieden. VERDUISTER GOED l ZON 11 Juli onder: 21.58 12 Juli op: 5.33 MAAN 11 Juli op: 4.13 onder-.20.04 13 Juli Nieuwe Maan. aan familie en vrienden van. in Nederlandsch-Indië ge- interneerden. Naar aanleiding van de in die bladen van 11 Juli geplaatste be kendmaking aan familieleden en vrienden van in Nederlandsch-Indië geïnterneerden verzoekt het com missariaat voor Indische zaken van de N.S.B., Zeestraat 76, den Haag, er nog eens met nadruk op te wijzen dat de geplaatste bekendmaking, uitsluitend-betrekking heeft op de aanvankelijk in Nederlandsch-Indië geïnterneerden, en later naar Britsch-lndië vervoerde leden va» oi sympathiseerenden met de N.S.B, Zij betreft dus niet de k rij g s g e- van genen in het alge meen. Op verzoeken oip inlichtingen be treffende 'krijgsgevangenen kan het genoemde commissariaat dus geen uitsluitsel geven. Stelende spoorwegbeambten, - De politie te Kerkrade arresteerde zes spoorwegbeambten, wegens diefstal van koren en meel uit ge plombeerde zakken in geplombeer de wagons te Spekholzerheide. Al len hebben bekend. Een der gear resteerden heeft meer dan 20 dienst jaren bij de spoorwegen. Düitschland wint op alle fronten. Reeds 30.000 gevangenen en groote oorlogsbuit. HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 13 Juli. Het opper bevel der weermacht maakt bekend: In het gebied ten Zuidwesten van Rzjef heeft de op 2 Juli be gonnen omvattende aanval der Duitsche troepen, doeltreffend ge steund door formaties van het Iuehtwapen, na een doorbraak door het vijandelijke systeem van stellingen, in zware boschgevechten geleid tot insluiting en vernietiging van verscheidene divisies in fanterie, divisies cavalerie en een tankbrigade. In dezen slag van II dagen werden ruim 30.000 gevangenen binnengebracht, 218 tanks, 591 kanonnen en 1301 machinegeweren en granaatwerpers, bene vens groote hoeveelheden andere wapens en oorlogstuig van allerlei aard buitgemaakt of vernietigd. De bloedige verliezen van den tegenstander zijn zwaar. De aantallen gevangenen en de buit nemen nog toe.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1942 | | pagina 1