Brandstoffen handel onder de loupe Obligatie DAGBLAD VOOR De ervaringen die het publiek den laatsten tijd met zijn vasten kolenleverancier opdoet, zijn niet altijd van even aangenamen aard. Die handelaar kan daar evenwel weinig aan doen. Geschil over Fransche schepen in Alexandrië. CRIPPS VERDEELT EUROPA. PIEL IDSERT, ALKMAAR. EKD AG JTEIT! in Noord-holland Rechtvaardige ver deeling der beschik bare hoeveelheden brandstoffen in gevaar. Publiek en vrije handelaren in onze provincie dpor ernstige wantoestanden gedupeerd. Amerika eri Frankrijk niet tot overeen stemming vgekomen. Achtervolging wordt rusteloos voortgezet. Sovjef-tankaanvallen bij Wororiesj bloedig afge slagen, De nieuwe bonnen. 115.000 ton tot zinken gebracht aan Afrika's Westkust. De AmerikaanschFinsche betrekkingen. ER FREUND) t o p p r e s- e n s a t i e. enswaardige en lamenwerking litiehond t i v e. ide beklemming se inhoud tmosfeer. 14 jaar. ekeerd. ;ezonden .30 uur tot II. West-Friesland hoorbaar. nder den titel: Knap, gevolgd Zuiderkerk te >.a.: Folkloristi- dijn. irische beelden- fanfare-orkest het kinderkoor Ier leiding van portages uit de Hiddinga. ie voor verdere juisterspel door it West-Friesche en echte en on- Jan Roselaar, Mosterdzaadje" en als eeregas- ool, Jury Abels, k van den Hul.¥ n te luisteren!' Ier. H. Knap en nd stoffen van Elk fleschje tenrijk vruch- er zullen mil- naar hen die zond is. Maar an voldoende geen voor» Iturk als geleend, n lever se weer Icmdfiekil Deze courant verschijnt dagelijks. Abonnementsprijs per 3 maanden bij VOO»uitbetaling voor Alkmaar 2.10; franco door het geheele Rijk 2.63. Losse nummers .5 cents. Tel. Administratie (abonn., advert.) 3320, Redactie 3330. ALKMAARSCHE EDITIE. NOORD-HOLLAND Prijs der gewone advertentiën: 010 per m.M., minimam 14 m.M. 1.40. elke 31/, m.M. meer 0.35. Tarieven op aanvrage. Brieven aan de Cltg. N V. Boe;- en Handelsdrukkerij v/h. Herms. Coster Zoon, Voord im 9. Alkmaar, postgiro 37060. 144e Jaargang No. 165 4 pagina'i Hoofdredacteur; A. R. JONKER, Alkmaar Vrijdag 17 Juli 1942 POLIEP&ORMING «OP GROOTE SCHAAL ■De brandstoffenpositie is dusdanig, dat er in het algemeen reeds de aandacht op gevestigd is, dat men genoegen dient te nemen met die brandstoffen, welke de handelaar aanbiedt. Het is namelijk zoo, dat men niet op al-zijn bonnen anthraciet zal kunnen verlangen en tevreden moet zijn met een redelijke verdeeling anthraciet-eierkolen. Dit moge niet prettig zijn men aal zich ongetwijfeld bij dezen toestand neerleggen als er sprake is van een gelijke behandeling voor iedereen. Maar hoewel die eerlijke verdeeling inderdaad voor ieder een bedoeld is, doen zich op het oogenblik gevallen voor die niet door den beugel kunnen. De eene handelaar kan zijn klan ten slechts eierkolen leveren zonder een stukje anthraciet en een ander stopt zijn klapten vol met de prachtigste anthraciet zonder de minste eierkolen. Dat zet kwaad bloed bij het pu bliek, dat zich gedupeerd meent door zijn handelaar; en de vol komen naar eer en geweten handelende leverancier-zonder- anthraeiet ziet in de toekomst zijn zaak te gronde gaan Wat van dezen toestand de oorzaak is? i Men kan niet spreken van een bepaalde instantie, die hier on juiste handelwijzen zou bedrijven, doch veeleer van een funest systeem, dat reeds lang uitgebannen had behooren te zijn. OP bijna alle gebieden van het economisch leven' in Nederland heeft zich de laatste decennia een noodlottige po liepvorming voorgedaan, waar op reeds vele malen is gewezen. Het .behoeft derhalve geen ver bazing te wekken, dat er ook in den 'handel in vaste brandstof^ fen dergelijke machtsposities zijn ontstaan, welke tot gevolg hebben, dat degenen die zich als kleine of middelmatige zaken lieden met den kolenhandel be zighouden, een strijd om het bestaan moeien voeren, welke in de meeste gevallen te eeniger tijd ,hun krachten te boven gaat. Nu er tengevolge van den Oorlog een rijksdistributie van brandstoffen .is gekomen, wordt het én voor den zelfstandigen zakenman én voor het publiek des te noodlottiger dat diezelfde plutocratische machten de touw tjes in den brandstoffenhandel nog steeds in handen hebben. Dit valt allerwegen in den lande te constateeren. Door on- oirbare machtsuitbuiting is het vrijwel overal mis, maar vooral in het Noorden van Noordhol- land^en in het bijzonder in Alk maar en omgeving. Zoodanig zelfs, dat ingrijpen van hoogerhand geen dag uitstel meer kan lijden. De gevolgen hiervan worden in dezen tijd immers ook door het publiek dat bij zijn handelaar niet meer datgene aan brandstoffen kan krijgen waar het recht op heeft, terwijl bevoorrechte groothan delaar-detaillisten nog louter anthraciet afleveren aan den lijve ondervonden. De klachten die ons over dit onderwerp bereikten waren zoo ernstig, dat wij eens een onder zoek hebben ingesteld. De resul taten daarvan hebben wij vast gelegd in nevenstaand artikel. Ridderkruisdrager Oberst Mikosch, laat zich op een gevechtspost in het strijd gebied tusschen Donetz en Don een kort bericht geven over de positie en deelt verdere aanwijzingen uit voor de oprukkende troepen. (Scherl-Fellinga- P.K. .Weber-Pax Holland m) Men kent in Alkmaar en omgeving de N.V. Vereenigde Brandstoffen- handel, waarvan de heer Lakeman directeur is. Dit is op zichzelf niets bijzonders, maar wel bijzonder zijn de feiten, dat deze directeur tevens districts-adviseur is van het Rijks- kolenbureau in Den Haag, en dat zijn N.V. niet slechts kleinhandel bedrijft maar ook groothandel. In deze merkwaardige combinaties zijn enkele redenen te vinden van den vreemden gang van zaken bij den brandstoffenhandel in een be langrijk deel van Noordholland. Bijzondere praktijken. De Vereenigde Brandstoffenhandel houdt er namelijk zooals reeds ja ren achtereen gebleken is, bijzonde re praktijken op na. Meedoogenloos poogt de N.V. ten koste van den zelfstandigen middenstander,- die op het terrein van den brandstoffen handel werkzaam is, haar macht zoo ver mogelijk uit te breiden. De me thode welke hierbij aangewend wordt is niet nieuw; zij werd reeds door vele grootmachten in den han del gebezigd. Het recept luidt: Be machtig zooveel mogelijk leveranties van kleine zakenlieden en' stop die menschen vol! Dat is dan het be gin van alle ellende, want de kwa liteit van het geleverde op het on derhavige gebied dus brandstoffen laat veelal te wenschen over, zoo dat de kleine handelaar er op den duur de schade van ondervindt. Hij raakt klanten kwijt, en is niet meer bij machte aan zijn Verplichtingen te voldoen. Men dient niet uit het oog te verliezen, dat de groothande laar in deze gevallen tevens zelf de taillist is en er niet voor terugdeinst aan de klanten van zijn vastgeloo- pen afnemer te leveren. Dat ver haast het proces en is de nood dan hoog genoeg, dan komen de verlok kelijke aanbiedingen: gemakkelijke betalingscondities in den geest van „betalen komt wel" en tenslotte valt de kleine zaak aan de groote onder neming ten offer Een eigen distributie- dienst. De oorlog deed den dienaren van het kapitalisme nieuwe middelen aan dc hand omde eigen belangen te dienen. In Den Haag lag reeds lang voor den oorlog een volledige distributie regeling voor brandstoffen ge reed, doch voor deze na den oorlog afgekondigd werd, voerde men in Alkmaar buiten Den Haag om een eigen distri butieregeling in! Er werd een voorloopige brand- stoffencommissie aan het werk ge zet, die de handelaren afging om te zien welke voorraden zij nog beza ten endaar rustig beslag op leg de. Slechts 'met vergunning van be doelde „brandstoffen-commissie" mochten de handelaren uit hun eigen voorraad afleveren, echter niet dan nadat bovendien voor de welwillen de toestemming een dubbeltje cijns per aanvrage was betaald. Men zal zich over dit geval niet zoo verbazen als men verneemt, dat in deze commissie zitting hadden: de directeur van de N. V. Vereenigde Brandstoffen handel, de heer Lakeman, de toenmalige burgemeester van Hernieuwde levendige gevechtshandelingen in het Oosten. Vooral het Duit sche luchtwapen is onvermoeid in actie, om vijandelijke colonnes te vernietigen en alle ravltailieeringswegen te vernielen. Zooals op dezen opmarschweg ziet het er op vele plaatsen aan het Oostelijk front uit. Steeds weer ziet men vijan delijke pantserwagens, die door vliegtuigbommen werden getroffen. (Atlantic-Holland-P.K. Lehrer-Pax Holland m) Laval over de wisseling der nota's. PARUS, 16 Juli. (D.N.B.) De Fransche minister-president, Pierre Laval, heeft voor de binnen- en buitenlandsche pers een verklaring afgelegd over de onderhandelingen, welke gevoerd zijn over het te Alex andrië liggende Fransche eskader, Waarin hij o.a. het volgende zeide: „Als gevolg van het door. gene- raal-veldmaarsehalk Rommel op Egyptisch grondgebied ontketende offqpsief van Duitsche en Italiaan- sche strijdkrachten heeft de Fran sche regeering zich op 26 Juni bezig gehouden met het lot van het Fran sche eskader te Alexandrië. Het es kader moet trachten in geval a de Britsche strijdkrachten Alexandrië ontruimen, een Fransche haven te bereiken. Wanneer het 't eskader on mogelijk wordt gemaakt de haven te verlaten, moét het onder Fransche vlag in Alexandrië een afwachtende houding aannemen. De Fransche schepen mogen nooit in vreemde handen vallen. Bevelen aan generaal Godefrov. Op 1 Juli heeft de Frapsche minister-president aan den Ame- rikaansche zaakgelastigde meege deeld, dat wanneer de Britsche strijdkrachten Alexandrië moeten ontruimen, de Fransche regeering niet zal gedoogen, dat den Fran- schen schepen voor het vertrek der Engelschen moeilijkheden worden bereid. In dit geval zullen zij zich - met alle middelen waarover zij beschikken, verdedigen. Admi raal Godefroy heeft bevel gekre gen te weigeren de Engelschen op hun terugtocht te volgen. Wan neer een aanslag zou worden ge pleegd zoöals in Iran, dan zullen de consequenties ernstig zijn. De schepen zouden uitslui tend Fransch blijven. De Fransche regeering geeft op nieuw de verzekering, dat alle Fran sche oorlogsschepen uitsluitend Fransch blijven. Op 2 Juli hebben het Duitsche op perbevel van de weermacht en de Italiaansche regeering erkend, dat de aan admiraal Godefroy gegeven in structies in overeenstemming zijn met de voorwaarden van den wa penstilstand en hebebn zij de ver plichting op zich genomen hun hou ding hiermede in overeenstemming te brengen. De Fransche regeringschef acht te het xijn plicht dit feit ter kennis te brengen van de Amerikaansche regeering. Op 3 Juli heeft de zaakgelastigde der Ver. Staten aan den chef van de Fransche regeering een nota over handigd, waarin verklaard werd, dat Roosevelt wenscht, dat de Fransche oorlogsschepen onder geen beding in handen vallen van de Duitsche of Italiaansche strijdkrachten. Hij stel de voor de Fransche schepen te. Alexandrië onder de bescherming der Vereenigde Staten te plaatsen. Deze maatregel brengt de reis van de Fransche schepen naar een asyl- haven voor den duur van den oor log met zich mede, hetzij in de Ver eenigde Staten, hetzij in een andere Amerikaansche republiek met de Alkmaar en de directeur der- Ge- meente-Lichtbectrijven. De commis sie hield kantoor bij den V.B. Com mentaar overbodig. Men begrijpt,' dat de Vrije hande- lareh de hoofden bijeenstaken om aan deze knechting van den mid denstand een einde te maken. In Den Haag werd groot alarm gesla gen en tenslotte verdween de mpn- strueuze commissie van het tooneel. Vermelding verdient, dat de direc teur van den Distributiedienst te Alkmaar, eveneens terstond ingreep toen men zich bij hem kwam bekla gen zulks nadat de burgemeester weigerde de handelaren over dit onderwerp te woord te staan. (Zie vervolg pagina 2.1 garantie, dat zij bij het einde van den oorlog aan Frankrijk zullen worden teruggegeven. Wanneer dit niet wordt aangeno men, zou de Britsche regeering na tuurlijk volkomen het recht hebben den Franschen schepen het bevel te geven het Suez-kanaal door te varen en wanneer dit bevel niet zou wor den opgevolgd tot vernieling van deze, schepen over te gaan om te vermijden, dat zij in handen van den vijand vallen. Geen antwoord op het memorandum. Pierre Laval heeft geantwoord, dat deze nota niet het antwoord vormt op haar memorandum van 2 Juli. Dit heeft de Amerikaansche zaakgelastigde toegegeven, doch tevens verklaard, dat Roosevelt zijn standpunt handhaaft. Op 7 Juli heeft de Fransche regeering ver-^ klaard,dat zij de voorstellen der" Ver. Staten formeel van de hand wijst al's zijnde in strijd met de eer en het belang van Frankrijk. De correctheid en de nauwkeurigheid van het Duitsche en Italiaansche antwoord met betrekking tot de toepassing van de wapenstilstands overeenkomsten geven de federale rege.ering der Ver. Staten niet het recht om 'n dergelijke belpedigende houding jegens de Fransche regee ring aan te némen. Bovendien stelt de Amerikaansche regeering door den eisch om de Fransche oorlogs schepen in een Amerikaansche ha ven „een veilig asyl" te verleenen een eisch, welke onvereenigbaar is met de verplichtingen, welke voor Frankrijk voortvloeien xiit het wa penstilstandsverdrag. De Fransche regeering stelt vast, dat de Amerikaansche de vernietiging van de Fransche schepen in Alexandrië, welke zich zoü'den verzetten tegen de bevelen van de Britsche strijd krachten, als gerechtvaardigd be schouwt en legt opnieuw den na druk- op de buitengewoon ernstige gevolgen. Zij betreurt te moeten constatee ren, dat president Roosevelt er niet voor terugschrikt van meet af aan de zware verantwoordelijkheid te deelen van hen. die met misken ning van de militaire eer een mis dadige houding tegen een ontwa pend eskader beramen. Een onaanvaardbaar voorstel. Op 11 Juli heeft de zaakgelas tigde der Ver. Staten een nieuwe nota overhandigd, waarin werd voorgesteld om de Fransche sche pen van Alexandrië door het Suezkanaal naar Martinique over te brengen, waar zij voor den duur van den oorlog op dezelfde voorwaarden als de Fransche oorlogsschepen in Fort de France gedemobiliseerd zouden worden. Britsche kruiser beschadigd. HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, '16 Juli (DNB). Het opper bevel der weermacht deelt mede: In den Zuidelijken sector van het Oostelijke front worden de achtervolgingsgevechten ruste loos voortgezet. Ingesloten en af gesneden groepen van den vijand trachten vergeefs naar het Oosten door te breken. De verliezen van den tegenstander en de binnenge brachte buit zijn tot dusver niet te overzien. 9 Sterke formaties van het lucht wapen hebben de achterwaartsche verbindingen van de bolsjewieken aangevallen en talrijke colonnes uit eengedreven. Gevechtsvliegtuigen hebben Rostof en verscheidene ha vens aan de Kaukasisehe kust ge bombardeerd. In voor depoorlog belangrijke installaties dér stad Rostof ontstonden verscheidene groote branden. Een vrachtschip werd door voltreffers tot zinken ge bracht. Tegen het bruggehóofd Wo- ronesj heeft de vijand zijn sterke tankaanvallen voortgezet. In samen werking met het luchtwapen zijn alle aanvallen in harde gevechten bloedig afgeslagen. Aan de rest van het Oostelijke front slechts gevech ten van plaatselijke beteekenis. In de Finsche Golf hebben eenhe den van de Duitsche marine twee bolsjewistische duikbooten tot zin ken gebracht. In Egypte werden met sterke strijdkrachten uitgevoerde aanval len van den vijand in den Centralen sector van de stelling El Alamein afgeslagen. In den loop van de ver bitterde gevechten werden in tegen aanval 1200 gevangenen gemaakt en een aantal tanks en vrachtauto's vernietigd. In het Westen van de Middel- landsche Zee is een Britsche krui ser door Duitsche gevechtsvlieg tuigen aangevallen en met vol treffers van bommen beschadigd. Bij - aanvallen van Britsche jagers op de kusten van de bezette gebie den in het Westen gelukte het in den loop van gisteren zés vijande lijke vliegtuigen te doen neer storten. VERDUISTER GOED! ZON 15 Juli onder: 21.55 16 Juli op: 5.37 MAAN 15 Juli op: 7.41 onder: 22.44 21 Juli Eerste kwartier. Verhoogd rantsoen vleesch. 's-GRAVENHAGE, 17 Juli. Voor de volgende week is ter verkrijging van het gebruike lijke rantsoen brood aangewezen bon 37, terwijl voorts op de bonnen 37 het verhoogde vleesch-rantsoen gekocht kan worden. Van de tabakskaart (voor mannen) zijn eveneens geldig verklaard de bonnen 37 voor het gewone rantsoen. Ruim honderd Amsterdamsche school kinderen gaan in West-Friesland op. de boerderijen hu» vacantie doorbrengen. In Obdam werden ze per bakwagen van het station gehaald. (Polygoon-Kuiper-Fax Holland m) Op 13 Juli heeft de Fransche re geering daarop verklaard, dat het voorstel onvereenigbaar is met de voorwaarden van den wapenstil stand Daarom hernieuwt de Fransche regeering haar eisch om haar oorlogsschepen uit Alexandrië naar de dichtstbijgelegen Fransche haven te brengen, waarbij zij zich beroept op een recht, dat door den president niet doeltreffend kan wor den bestreden. Wanneer hij dit recht ontkent en de ontwapende oorlogs schepen blootstelt aan een aanval der Britsche strijdkrachten, dan neemt hij hierdoor een verantwoor delijkheid op zich, welker uiterste consequentie door de Fransche re geering nogmaals met nadruk onder het oog wordt gebrac' Duitschland wint op alle fronten. EXTRA BERICHT. HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 17 Juli (D.N.B.) Het opperbevel der weermacht maakt bekend: Duitsche duikbooten hebben aan de westkust van Afrika een krachtig beveiligd' Rritsch kon vooi aangevallen en daarvan 6 koopvaarders van 39.500 ton in toaal tot zinken gebracht. Andere booten hebben op den Atlantischen Oceaan bij den Mississippi en bij het Panama kanaal 10 schepen van 68.500 t. en in de Noordelijke IJszee een transportschip van 7000 t. tot zinken gebracht. Daardoor heeft de vijand op ver uiteengelegen oorlogsttoo- neelen, waar onze onderzeeërs opereeren-, 17 vaartuigen met 115.080 t. van zijn kostbare scheepsrüimte verloren. GENEVE, 16 Juli (DNB). Inzake het verbreken van de consulaire be trekkingen met Finland,, werd nog medegedeeld, dat het ministerie van buitenlandsche zaken Finland heeft verzocht alle Finsche consulaten in de Ver. Staten uiterlijk 1 Augustus te sluiten. Naar de Britsche berichtendiensst meldt, heeft Washington in een. extraberieht medegedeeld, dat de Vereenigde Staten alle consulaire betrekkingen met Finland hebben verbroken. Duitschland zou in kleine staten verdeeld worden. BERLIJN, 17 Juli. (D.N.B.) Onder het opschrift „Cripps verdeelt Euro pa" publiceert de Völkischer Beo- bachter vandaag een bericht van zijn correspondent in Lissabon over het interview, dat sir Stafford Cripps den hoofdredactie van het blad World Review heeft verleend en waarin hij „ongeveer de lijn" van de. toekomstige bolsjewistische gren zen heeft aangegeven zooals hij die zich voorstelt. Volgens deze lijn zouden Estland, Letland en Litauen bij de Sovjet-Unie moeten worden ingelijfd, want het is volgens. Cripps een fout geweest deze staten van de Sovjet-Unie af te scheiden en te ge bruiken als veiligheidsgordel tegen de uitbreiding van het bolsjewisme. Op vragen naar de voornemens van Moskou in de buitenlandsche poli tiek na den oorlog, antwoordde Cripps, dat de bolsjewieken welis waar niet den wensclï hebben naar het westen op te dringen. Zij moeten echter natuurlijk een strategische grens krijgen, die zij kunnen 'verde digen en zullen derhalve wel ge neigd'zijn de grens te erkennen, die zij in Juni 1940 hadden. Dit is ech ter, naar Cripps verklaarde, slechts ongeveer, de lijn, want natuurlijk moet men den Sovjets zekere bases in Finland toestaan. Voorts ook Bess-arabië, dat niet tot Roemenië, maar tot de Sovjet-Unie behoort. Omtrent de annexatxie van de Boe- kowina zal wellicht nog onderhan deld moeten worden, maar, zooals Cripps zeide, het zou beter zijn ook de Boekowina aan "Moskou te laten, „opdat er geen verdere twist over" zal zijn. Aan den anderen kant stre ven de bolsjewieken na den oorlog naar Cripps meent te weten niet slechts naar de vestiging van een sterke Polen, maar ook naar een sterk groot Britannië, opdat deze te-, zSmen met de Sovjet-Unie Europa zullen kunnen beheerschen. Wat Duitschland betreft, wenscht Moskou, naar Cripps vëtder uiteenzette, geen groote deelen van het land in te lijven, maar het in kleine staten te verdeelen. Op de vraag naar de mogelijkheid, van een vereenigd Europa ant woordde Cripps, dat de aaneenslui ting van Europa nauwelijks moge lijk is en dat het heter is een aantal kleinere aanéénsluitingen tot- stand te brengen zooa-ls bijv. een Balkan federatie en een aaneensluiting van Polen met het vroegere gebied van Tsjecho-Slowakije. Engeland van zijn kant zou bereid zijn deel te nemen aan de leiding van Euro pa. Voor het nieuwe Europa kunnen dan Engeland: en de Ver. Staten kapitaal in den vorm van fabrieken, machines en fabrieksinstallaties naar de Sowjet-Unie verkoopen en ■de Vereenigde Staten zouden in. 'staat zijn hun leen- en paehtsysteem uit te breiden tot de Sowpet-Unie, jai tot geheel Europa. Ten aanzien van dit toekomst beeld van Europa merkt de Völ kischer Beobachter op, dat Europa, om het kort te zeggen, in machts politiek opzicht dooi de Sowjets beheerscht zal worden, tegelijkertijd echtes ook "en uitbuitingsobject zal vormen voor het Joodsch-Anglo- Amerikaansche kapitalisme. Als politieagenten voor Europa zouden de bolsjewieken, de Polen en de Britten fungeeren. Blijde gebeurtenissen in Itali aansche koninklijk huis. - De jongste dochter van den Italiaanschen ko ning, prinses Maria, die gehuwd is met prins Louis van Bourbon-Parma heeft het leven geschonken aan een tweede kind.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1942 | | pagina 1