DAGBLAD VOOR Benedenloop van den Don over een breed front bereikt. Krachtige Britsche aanval afgeslagen. Luchtactiviteit op alle fronten. De Fransche schepen te Alexandrië. De kwestie van het tweede front. De strijd in Noord-Afrika. Groote onrust in Caïro. De scheepsverliezen der geallieerden. 2'la Kg. Aardappelen op bonnen 37 A. Groentenvervoer door volkstuinders. Petroleumbonrien voor schippers. Verslagen Sovjets steeds verder achtervolgd. De krijgsverrichtingen in het Dongebied. ALKMAARSCHE EDITIE. NOORD-HOLLAND Prijs der gewone advertentiën: J 010 per m.M-, minimnm 14 m.M. 1.40 elke 31/, m.M. meer 0.35. Tarieven op aanvrage. Brieven 'aan de Uitg. N.V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. Herms. Coster Zoon. Voordam 9, Alkmaar, postgiro 37060. Plaatselijke gevechten bij El Alamein. ROME, 19 Juli (Stefani.) Het Ita- liaansche weermachtbericht van he den luidt Gevechten van plaatselijken aard in de zóne van El Alamein. Tijdens de gevechten van de laatste dagen zijn 50 vijandelijke tanks vernield. Tijdens stoutmoedige acties in scheervlucht hebben Italiaansche luchtformaties eenige tientallén ge motoriseerde strijdmiddelen getrof fen en onbruikbaar gemaakt. Bij ze gevierende luchtgevechten hebben Italiaansche jagers vier Britsche toe stellen neergeschoten, terwijl een Hurricane door Duitsche vliegtuigen neergeschoten werd. Bommenwer pers van de spil hebben herhaalde lijk militaire doelen op Malta ge bombardeerd. Drie Spitfires werden brandend neergeschoten, dank zij een snel optreden van Duitsche es- corteerende jagers. Het legerbericht van 18 Juli luidt als. volgt: Aan het Egyptische front is een krachtige aanval van vijandelijke infanterie en pantserwagens in den sector der divisies Trento en Trieste prompt afgeslagen. De vijand liet verscheidene honderdén gevangenen, voor het meerendeel Australiërs, in onze handen achter. Ook gisteren heeft de luchtmacht der spilmogend- heden, de operaties krachtig ge steund. Bij levendige luchtgevech ten zijn twee Engelsche toestellen neergeschoten door onze jagers en negen door Duitsche jagers. Twee andere toestellen werden vernield door het luchtdoelgeschut van onze landmacht. Wederzijdsche actie. Britsche vliegtuigen boven Duitschland. BERLIJN, 19 Juli (DNB) Van- acht zijn afzonderlijke vijandelijke ommenwerpers het Oost-Pruisische ustgebied binnengevlogen. Zij heb- jen volkomen blindelings een ge ring aantal. brisantbommen uitge worpen, die geenerlei schade ver oorzaakten. Zaterdagmiddag hebben eenige Britsche vliegtuigen zonder zicht op den grond blindelings eenige bri santbommen in .het West-Duitsche grensgebied neergeworpen. Deze mi litair even zinnelooze als effectloo- ze storingsaanval eischte eenige slachtoffers onder de burgerbevol king. Duitsche jagers oonden ter stond met succes den strijd- aan met de vijandelijke bommenwerpers. Zij dwongen de Britsche vliegtuigen rechtsomkeert te maken en plaatsten treffers. Volgens hetgeen tot dusver is vastgesteld zijn drie der aanval lende bommenwerpers neergescho ten. Verijdelde Britsche actie. Aanvalspogingen van de Britsche luchtmacht werden vandaag in- het Kanaalgebied door sterke formaties Duitsche jagers verijdeld. Zoo maak te een door Spitfires beschermde formatie bommenwerpers, toen zij zich ontdekt zag door Duitsche ja gers, onmiddellijk boven zee rechts omkeert. Aanvallen op Engeland. BERLIJN, 18 Juli (DNB). Van ochtend vroeg hebben Duitsche ge vechtsvliegtuigen voor den oorlog belangrijke doelen in een stad aan de Z.-kust van Engeland aangeval len met goed gevolg. Uit foto's is gebleken, dat bij den aanval, eergisteren ondernomen op de vliegtuigenfabriek Leamington in midden-Engeland, drie der belang rijkste werkplaatsen vernield zijn, In Noord-Afrika. Bij El Alamein in Noord-Afr'ika hebben Dutsche stuka's en lichte gevechtsvliegtuigen concentraties van Britsche pantserwagens en autocolonnes bestookt. Volgens de tot dusverre ontvangen berichten werden 4 Britsche pantserwagens en 20 auto's vernield. Duitsche jagers, die het escorte vormden, schoten 3 Britsche jagers neer. Washington als pleitbezorger. BERLIJN, 18 Juli (D.N.B.) De in menging van Roosevelt, zooals die tot uiting komt in zijn nota aan Vi chy, waarin hij voorstelt, datde Fransche oorlogsschepen te Alexan drië onder Amerikaansche bescher ming worden gesteld, wordt door de geheele Berlijnsche pers aanmati gend genoemd. De Völkischer Beo- bachter schrijft, dat Laval een dui delijk antwoord heeft gegeven. Al te zeer komt in de Amerikaansche nota naar voren', dat men gelooft zich op deze wijze van een deel der Fran sche vloot meester te kunnen ma ken. Naar de Berliner Börsenzeitung schrijft, was het voor de regeering te Londen te pijnlijk, zelf een diplo- matieken stap te ondernemen, waaruit duidelijk blijkt, dat de En gelschen bang zijn Alexandrië eens te zullen verliezen. Daarom heeft men Washington de gelegenheid ge geven op te treden als pleibezorger voor een recht, waarvan Huil inder tijd gezegd heeft, dat men bij de in terpretatie niet meer kleingeestig zal zijn. Het Britsche publiek is zich bewust van de armzalige rol, die de regeering-Churchill hier gespeeld heeft, want bijvoorbeeld de Daily Herald stelt openlijk de vraag, of de Amerikaansche regeering op eigen initiatief' heeft gehandeld in een kwestie, die hoofdzakelijk Britsche belangen betréft. De toorn van hef Engelsche blad is* echter, naar de Berliner Börsenzeitung meent, ook een gevolg van het feit, dat Roose velt in zijn nota's aan Vichy te ken nen- moet hebben gegeven, dat hij voornemens is zelf de Fransche schepen in bezit te nemen in plaats van ze aan de Engelschen over te laten. Hanekammen, Weide-champignons en F,ekhoorntjesbrood behooren tot de meest gevraagde soorten eetbare padde stoelen, welke op het oogenblik op de Veluwe druk gezocht worden. (V.N.P.-Zeijlemaker-Pax Holland m) Eerst moet het duik bootengevaar ver dwijnen. BuenosAires, 18 Juli (DNB). De slag op den Atlantischen Oceaan moet eerst worden gewonnen, alvo rens Engeland kan denken aan de vorming van - een tweede front. Al dus vat de Londensche correspon dent van United Press, Russel, in de Prensa de opvatting van officieele Britsche' kringen samen. Russei vervolgt, dat men slechts als het duikbootgevaar is verdwe nen, de noodige scheepsruimte voor een tweede front kan vrijmaken. Te Londen betoogt men, dat een tweede Duinkerken juist in het belang- van de Sovjet-Unie in ieder geval moet worden vermeden. MAX BLOKZIPL SPREEKT. 's-Gravenhage, 20 Juli. Heden avond om 21. uur spreekt Max Blok zijl via den zender Hilversum 2 in zijn politiek weekpraatje over het onderwerp; „Hoog spel". I)e ondergang van een leger aan den I)oii. De sovjets konden den reddcndeti Oostelijk en kant van den Don niet meer bereiken. Vernietigend werd bet leger hier aan den oever der rivier verslagen. (Hoffmanr.-Stapf-P.K- Bauer-Pax Holland m) BERLIJN, 19 Juli (DNB). Volgens de bij het opperbevel van de weer macht ontvangen berichten over den strijd in Noord-Afrika zijn in de af- geloopen week felle gevechten ge leverd in het gebied van de 40 km. breede stelling van El Elamein. In de streek tusschen de Zoutmoeras- sen van Kattara en de kust hadden de Britten reeds lang sterk versterk te defensiestellingen voorbereid. De ernst van den toestand voor de Britten wordt het best gekenmerkt door het feit, dat de bladen te Caïro de wanhopge Britsche aanvallen een beslissend tegenoffensief noemen, waarvan het lot van Egypte afhangt. Ook de in Caïro opflakkerende on lusten, waartegen opgetreden wordt met drastische middelen en arresta ties, zijn kenmerkend. Toen de voorste Duitsch-Italiaan- sche troepen de stelling van El Ala mein bereikten, stieten zij op ster kere vijandelijke strijdkrachten. In herhaalde aanvallen trachtten de Britten een doorbraak, door de Duitsch-Italiaansche stellingen te be reiken, maar alle aanvallen misluk ten. Nergens slaagden zij er in een zichtbaar succes te behalen. Den vijand werd een reeks belangrijke hoogten -ontnomen en zoo werden punten van uitgang voor verdere ge vechtshandelingen verworven. Bij een nieuwen aanval verloren de Engelschen ruim 2000 gevangenen, terwijl talrijke tanks en colonnes voertuigen door bomaanvallen ver nield werden. Dat in één week 163 vijandelijke vliegtuigen werden neergeschoten, bewijst, dat het Duit sche luchtwapen tusschen Kreta en Sardinië, boven Afrika en de Mid- dellandsche Zee het luchtruim be- heerscht. Het Suezkanaal, Port Said en de haveninstallaties van Alexan drië, van waar de Britsche vloot bij na had moeten vertrekken, werden door Duitsche bommenwerpers her haaldelijk doeltreffend aangevallen. STOCKHOLM, 19 Juli (DNB). De door het tonnageprobleem onder de Engelsche openbare meening ver oorzaakte ongerustheid schijnt door de Vrijdag gehouden zitting van het Lagerhuis geenszins weggenomen te zijn. Men heeft den indruk, dat de in dit opzicht bestaande bezorgdheid door datgene, wat over het verloop van de zitting ondanks alle voor zorgsmaatregelen verluidt, nog is toegenomen. Thans wordt gezegd, dat het geheime rapport over het transport- en tonnagevraagstuk en de eerste publicatie van de werke lijke verliescijfers zelfs de pessimis tische beoordeeling over de tonnage verre overtreffen. Thans is er spra ke van, dat het verlies nog hooger is dan de van Duitsche zijde gepubli ceerde cijfers van 19 millioen tot zinken gebrachte tonnage. In het Lagerhuis werd onmiddel lijke opheldering over de tenuitvoer legging van het scheepsbouwpro- gramma geëischt. Hierop zouden de rapporteurs echter een ontwijkend antwoord gegeven hebben. Het ge coördineerde Engelseh-Amerikaan- sche scheepsbouwprogramma ver keert pas in het eerste stadium. Ook is op het oogenblik de door vijan delijke duikbooten en andere acties tot zinken gebrachte tonnage aan zienlijk hooger dan de - nieuw ge bouwde tonnage. Men verwacht dat tegen Augustus van het volgende jaar zooveel sche pen gebouwd zullen worden als op het oogenblik tot zinken worden ge bracht, De tot dat tijdstip bestaande moeilijkheden kunnen alleen bij een uiterste rationalisatie van de op het oogenblik aanwezige tonnage over wonnen worden. In dit verband wordt gezegd, dat tusschen Engeland en de Vereenigde Staten thans een overeenstemming is bereikt inzake het scheepsprogramma. Thans is be sloten, dat de koopvaardijvloot on der alle omstandigheden een voor keurspositie inneemt boven de oor logsvloot. daar de oplossng van het transportprobleem voor den afloop van den oorlog van beslissende be- teekenis is. ENGELSCHE PERSSTEMMEN OVER DE GEHEIME DEBATTEN. De politiek van het officieele stilzwijgen. GENEVE, 19 Juli (DNB). De Zon dagbladen beginnen de politieke be- teekenis van de geheime debatten in het Lagerhuis over de scheep vaartkwestie te onthullen. De Sun day Times schrijft: „Er is iets depri- meerends en veel ontmoedigend ge weest bij de debatten over de pro ductie in het Lagerhuis. De hierme de verband houdende scheepvaart-/ kwestie wordt nu in het geheim be sproken. Voor Engeland is de slag op den Atlantischen Oceaan npg steeds veureweg het belangrijkste deel van dezen oorlog. Deze verliezen beteekent alles verliezen. Lyttel- ton is nog pas zoo kort in functie, zoodat slechts enkele critici zich tot hem hebben gewend. Hij zal hopen- lijk een les trekken uit de fouten, die zijn voorgangers hebben ge maakt. Veel wat verzuimd is moet nog hersteld worden". De Observer schrijft: Het besluit van het Lagerhuis om geen over eengekomen verklaring' te publicee- fen etv om de politiek van hét offi cieele stilzwijgen over de scheeps verliezen voort te zetten, is proble matisch. Het volk in zijn groote 's-GRAVENHAGE, 18 Juli. De secretaris-generaal van het departement van landbouw en visscherij maakt bekend, dat voor de distributieperiode van 19 t./m. 25 Juli a.s. het aardap pelrantsoen wederom is vastge steld op 2j£ kg. In verband hiermede geeft gedurende het tijdvak van Zon dag 19 t./m. Zaterdag 25 Juli a.s. elke der met 37a genummer de bonnen van de aardappel- kaart recht op het koppen van 11/4 kg aardappelen. VERDUISTER GOED l ZON 20 Juli onder: 21.49 21 Juli op: 5.44 MAAN 20 Juli op: 13.20 onder: 0.28 21 Juli Eerste kwartier. De successen der Japansche rine. - (D.N.B.) Het Japansche ifdkwartier meldt, dat de Japan- séhe marine van het uitbreken van den oorlog tot 10 Juli 366 vijandelij ke schepen met een gezamenlijken inhoud van 1.935.000 ton tot zinken gebracht of beschadigd heeft. Vlieg tuigen hebben 194, duikooten 99 en andere oorlogsschepen 73 schepen tot zinken gebracht of beschadigd. Sedert het begin van den oorlog tot 10 Juli zijn dcor strijdkrachten der Japansche marine 59 vijandelijke duikbooten tot zinken gebracht en 38 zwaar beschadigd. Bosehbrand in de Riviera. - (D.N.B.) Aan de Cöte d'Azur woedt sedert dagen een geweldige bosoh- brand, waardoor de mooiste bos- schen van de Chaine des Maures zijn vernield. Men raamt, dat tot- dusver 2.000 hectare bosch is ver brand. 's-GRAVENHAGE, 18 Juli. Het rijksbureau voör de voedselvoorzie ning in oorlogstijd deelt inzake het vervoer van groente en fruit nader mede, dat het aan een volkstuinder toegestaan blijft, 'eigen geteelde groente en fruit te vervoeren van volkstuin naar woning. Indien zijn volsktuin echter gelegen is buiten de gemeente zijner inwoning, moet hij in het bezit zijn van èen bewijs van inschrijving als volkstuinder Ijij een gewestelijke landbouwcri sisorganisatie, dat hij bij aan vrage moet kunnen toonen. De secr.-generaal van het dep. van handel, nijverheid en scheepvaart maakt bekend, dat schippers, die permanent aan boord wonen en niet de beschikking hebbeh over een for nuis of ander kooktoestel, waarop zij met vaste brandstoffen kunnen ko ken, in aanmerking kunnen komen voor een halve EA-kaart (petro leum), mits zij het vorige seizoen een halve O-kaart hebben ontvan gen. Voorts wordt bekend gemaakt, dat personen, die him aanvraag voor een heele EA-kaart (voor petro leum) of een DZ-kaart (voor vaste brandstoffen te laat hebben inge diend, uiterlijk tot 1 Augustus a.s. alsnog een aanvraag hiertoe kunnen indienen. Zij zullen hierbij echter overtuigend moeten kunnen aan- toonen, dat zij voor 15 Mei j.l. niet in staat waren hun aanvraag in te dienen. In al de bovengenoemde gevallen moet de volgende handelwijze ge volgd worden: de schipper wendt zich allereerst tot den bevrachtings commissaris of diens agent, die in het grijze, respectievelijk bevracb- tingsboekje, een aanteekening stelt aangaande de wijze van wonen, dan wel een afzonderlijke verklaring' hieromtrent afgeeft. Vervolgens be geeft de schipper zich naar den dis- tributiedienst van de gemeente, waar hij tijdelijk vertoeft, alwaar op grond van bovenvermelde aanteeke ning respectievelijk verklaring, een aanvraagformulier wordt ingevuld. Na verloop van twee weken dient de schipper zich - te wenden tot den distributiedienst van de gemeente, waar hij op dat oogenblik ligplaats heeft en kan hij tegen overlegging van het grijze, respectievelijk be vrachtingsboekje dan wel de afzon derlijke verklaring, de kaart in ont vangst nemen, indien de aanvrage inmiddels is goedgekeurd. Doodelijk ongeval. - Vrijdag middag is op het Willemsplein te IJmuiden het drie-jarige knaapje C. Z., dat daar op de treeplank van een stilstaande autobus van de Stormvogels was gaan zitten, toen de bus was gaan rijden, onder een der wielen geraakt. Het jongetje was op slag dood. massa begrijpt nog steeds niet hoe zeer de kritieke situatie verband houdt met de scheepvaartkwestie. De eisch naar nauwkeurige inlich tingen blijft dus bestaan. 144e Jaargang No. 167 4 pagina's HoofdredacteurA. R. JONKER. Alkmaar Maandag 20 Juli 1942 HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 19 Juli. D.N.B.) Het op perbevel der weermacht maakt be kend: In den Zuidelijken sector van het Oostelijke front gaat de ach tervolging van den verslagen vijand, ondanks de voor een deel moerassige wegen, voort. Het luchtwapen heeft de bij Worosjilof verslagen en terugtrek kende bolsjewistische strijdkrach ten aangevallen en aan de spoor wegverbindingen en treinopstu- wingen van den vijand in het ge bied rondom Rostof de ernstigste vernielingen toegebracht. Ten Oos ten van Marioepol hebben Roe- meensche troepen een landingspo ging van zwakke vijandelijke strijd krachten afgeslagen. Hongaarsche formaties wierpen een nog op den Westelijken oever van den Don staande groep strijdkrachten van den vijand over de rivier. Daarbij werden -25 vijandelijke tanks ver nietigd of buitgemaakt. Vijandelijke aanvallen ten noorden van Woro- nesj werden afgeslagen. Het lucht wapen sloeg vijandelijke kolonnes uiteen en troepenconcentraties van den boven-Don, de vijand leed zware, bloedige verliezen. Ten Zui den van het Ilmenmeer zetten de Sov.-jets hun vergeefsche aanvallen voort. Aan de Kolabaai werden de haveninstallaties van Rosta opnieuw zwaar gebombardeerd. In Egypte werden plaatselijke Britsche aanvallen met verliezen voor den vijand afgeslagen. Enkele Britsche bommenwerpers hebben gisteren bommen op West- Duitsch gebied geworpen. De bur gerbevolking, vooral in Duisburg, leed verliezen. Twee Britsche vlieg tuigen werden neergeschoten. In den afgeloopen nacht heeft het bolsjewistische luchtwapen met zwakke strijdkrachten zonder effect storingsaanvallen op eenige plaat sen in Oost-Pruisen ondernomen. Het legerbericht van 18 Juli luidt als volgt: „Fantserafdeelingen en gemo toriseerde infanteriedivisies zijn ten Oosten van den Donetz verder naar hét Zuiden doorgedrongen en hebben ten Oosten van Rostof over een breed front den bene denloop van den Don bereikt. Infanteriedivisies vernietigden in gesloten vijandelijke afdeelingen en wonnen in frontalen aanval naar het Oosten terrein. Sterke formaties der luchtmacht hebben vooral in het gebied van den bene den-Don vernietigende aanvallen gedaan op achterwaartsche bewe gingen der Sowjettroepen. Ten Zui den van den Don werden de spoor wegen, waarop dicht achter elkan der transporttreinen reden, alsmede stations met bijzonder succes be stookt. Zooals in een extra-bericht is ge meld, is op 17 Juli na dageHlangen, zwaren strijd de grootste en be langrijkste stad van het industrie gebied langs den Donetz, Woros- jilowgrad, stormenderhand door Duitsche infanterie genomen. Groo te deelen der stad staan in vlam men. Nieuwe vijandelijke aanvallen op het bruggehoofd Woronesj werden afgeslagen. In de centrale zóne werden zuiveringsoperaties achter het front voortgezet. Ten Zuiden van het Ilmenmeer viel de vijand met sterke strijdkrachten vergeefs aan. Een plaatselijk binnendringen werd in een tegenaanval teniet ge daan. In Egypte verloor de vijand ,bij een vruchteloozen aanval op de DuitsehItaliaansche stellingen ver scheidene honderden govangenen. Jaehtvliegers en luchtdoelgeschut schoten 13 Britsche vliegtuigen neer. In de Middellandsehe Zee heeft een Duitsche duikboot een Britsche vliegboot neergeschoten. In het Kanaal, ten Zuiden van Torquay, hebben lichte gevechts vliegtuigen gisteren overdag een Britsch bewakingsvaartuig tot zin ken gebracht en een koopvaardij schip zwaar beschadigd." TURJKSCHE DUIKBOOT GEZONKEN. ISTANBUL, 19 Juli. (D.N.B.) Het ministerpresidium heeft het volgen de communiqué gepubliceerd: De duikboot Batiraj is met haar ge heele bemanning ondergegaan. Reddingspogingen leverden geen resultaat op. Van andere zijde wordt vernomen, dat de bemannin: 25 koppen telde. De Batiraj maaki een oefenreis en is bij de Dardanei- len gezonken. De naam van de gezonken duik boot was Atilay. De bodem is Dinsdag tijdens oefeningen in de Dardanellen gezonken en zou op é'en diepte van ongeveer 182 m. lig gen. Aan boofd warén 38 officieren en manschappen,van wie niemand kon worden gered. Japanners brachten 25 vijan delijke schepen tot zinken. (D.N.B.) - Het Japansche hoofdkwartier deelt mede, dat Japansche duikbooten van begin Juni tot begin Juli ia het wes telijke deel van den Indischen Oce aan en in de Zuid-Afrikaansche wa teren 25 vijandelijke schepen met een gezamenlijken inhoud van 200.000 ton tot zinken hebben ge bracht. i SOVJET KRIJGSGEVANGENEN AAN DEN' DON. tüaibnann-Staüt-P.K. Schröter-Pax Holland m) Deze courant verschijnt dagelijks. Abonnementsprijs per 3 maanden bij VOOI uitbetaling voor Alkmaar 2.10; franco door bet geheele Rijk 2.63. Losse nummers 5 cents. Tel. Administratie (abonn., advert.) 3320, Redactie 3330. Aan den Don. Onafzienbaar is de chaos van vernield geschut en uitge brande voertuigen der sovjets, die aan den bommenregen van de Duitsche stuka s en de artillerie ten offer vielen. p (P.B.Z.-v. Eysden-P.K. Bauer-Pax Holland m)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1942 | | pagina 1