Systematische tegenstand der Sovjets bij Rostof ineengestort. DAGBLAD VOOR Gesprekken met frontstrijders. Benedejiloop van den Don in breed front overschreden. Turkije en de zeeëngten. DUITSCHE SUCCESSEN AAN HET OOSTFRONT De Amerikaansche verliezen, Het Amerikaansche volk' wordt ongeduldig. De ongehoorzaamheids campagne in Indië. Deze courant verschijnt dagelijks. Abonnementsprijs per 3 maanden bij vootuitbetaling voor Alkmaar 2.10; franco door bet gebeele Rijk 2.63. Losse nummers 5 cents. Tel. Administratie (abonn., advert.) 3320, Redactie 3330. ALKMAARSCHE EDITIE, NOORD-HOLLAND Prijs der gewone advertentiën; J 010 per m.M.. minimum 14 m.M. 1.40, elke 31/, m.M. meer 0.35. Tarieven op aanvrage. Brieven aan de tJitg. N V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. Herms. Coster Zoon, Voordam 9, Alkmaar; postgiro 37060. 144e Jaargang No. 170 4 pagina'* HoofdredacteurA. R. JONKER/ Alkmaar Donderdag 23 Juli 1942 Belangrijk kolenbekken door Italiaansche forma ties veroverd. HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 22 Juli. (D.N.B.) Het opperbevel der weermacht maakt bekend: De systematische tegenstand van den vijand in het gebied van Rostof is ineengestort. Duitsche en verbonden troepen staan voor de versterkte bruggehoofdstelling, die in een halven cirkel om de stad is aangelegd. Ten Oosten van de Donetz is de benedenloop van den Don in een breed front over schreden. Italiaansche formaties zijn er in geslaagd binnen het be stek van de achtervolgingsge vechten in den Donetzbocht op 19 Juli het belangrijke kolenbekken Krassny Lutsch in handen te krijgen. Daarbij werden talrijke gevange nen gemaakt en een aanzienlijke buit binnengebracht. In de groote Don-bocht biedt 'n zwakkere vijand slechts geringen tegenstand. Ten N. en N.W. van Woronesj zijn aanval len van den vijand in zware gevech ten afgeweerd. Daarbij zijn 25 tanks vernield. In het gebied achter het front in den centralen sector is de vernietiging van nieuwe vijande lijke groepen geëindigd. Ten Zuiden van het Ilmenmeer en voor een bruggehoofd aan den Wolchof zijn verscheidene vijandelijke aanvallen met zware bloedige verliezen ineen gestort. Hierbij vernietigde de be zetting van het bruggehoofd 31 tanks, voor 'een groot deel in ge vechten op korten afstand. In het hooge Noorden zijn vijandelijke batterijen op het visschersschier- eiland door duikbommenwerpers met verwoestend effect bestreden. 1 In den tijd van 8 tot 20 Juli heeft het bolsjewistische lucht- wapen 829 vliegtuigen verloren; waarvan 640-in luchtgevechten, 62 door luchtafweergeschut en 9 door formaties-van het leger. De overige werden op den grond ver nield. In dienzelfden tijd gingen aan het Oostelijk front 70 eigen vliegtuigen verloren. Na militair vruchtelooze storings- aanvallen overdag van eenige Brit- sche bommenwerpers op West- Duitschgebied heeft de "ijijand in den afgeloopen nacht vooral op de stad en omgeving van Duisburg en de stad Moers* een vrij grcot aantal brisant- en brandbommen neerge worpen. De burgerbevolking leed verliezen. Zes van de aanvallende bommenwerpers werden neerge schoten. In den loop van het zeegevecht iri het Kanaal zijn door onze lichte zee- strijdkrachten behalve het vijande lijke leidénde schip nog 6 Britsche mptortorpedobooten in den strijd op korten afstand in brand geschoten, waarvan 4 ondergingen. Een Brit sche motorkanonneerboot is door een Duitsche duikboot jager door rammen in den grond geboSrd. De vlag. van de boot werd buitgemaakt, verscheidene gevangenen zijn bin nengebracht. £>e onder leiding van korvettenkapitein Wunderlich ter beveiliging van éen convooi opge treden formatie is na uitvoering van haar taak zonder verliezen in haar haven van bestemming bin- nengeloopen. Aan de Nederlandsche kust heeft marineartillerie 5 Britsche vliegtui gen neergeschoten. Het jachteskader no. 54 heeft sedert het begin van den oorlog 2500 vliegtuigen neer geschoten. MAX BLOKZIJL SPREEKT. 's-GRAVENHAGE, 23 Juli. He denavond om 21.uur spreekt Max Blokzijl, via den zender Hilver sum 2, in de serie brandende kwes ties over het onderwerp: Na het kegelen in,Makassar. Levendige artilleriege vechten en luchtactie. ROME, 22 Juli. (Stefani). Het Italiaansche weermachtsbericht - luidt als volgt: Levendige gevechten der artil lerie en bedrijvigheid van verken- ningsafdeelmgen aan het Egyptische front, waar talrijke luchtgevechten geëindigd zijn ten gunste van de vliegers der spil. Ze.ven Hurricanes en twee Curtiss-machings zijn neer geschoten door Duitsche jagers en twee Spitfires door Italiaansche ja gers. Twee andere Britsche machi nes zijn neergehaald door lucht afweergeschut tijdens een misluk ten aanval op Tobroek. Formaties bommenwerpers hebben de bases op Malta aangevallen. Een Spitfire werd boven heteiland neergescho ten. Een verkenningsvliegtuig van de Koninklijke Italiaansche marine, die boven het Westen van de Mid- dellandsche Zèe werd opgevangen door drié vijandelijke jagers, schoot er een neer en keerde terug op zijn basis, met de vier leden der beman ning gewond, na zijn taak ten uit voer te hebben gelegd. STAMBOEL, 22 Juli (Afip). Tur kije vierde gisteren den verjaardag van het verdrag van Montreux, waardoor het opnieuw de controle over de zeeëngten verkreeg. De pers herinnert aan de omstandigheden, waaronder dit verdrag geteekend werd, en verklaart dat Turkije meer dan ooit over de Dardanellen waakt. De. „Vatan" wijst er op hoe de evolutie van den oorlog een andere richting zou genomen hebben, in dien het verdrag van Montreux niet bestaan had. In het bestek van den huidigen oorlog, aldus het blad, moeten wij Montreux als een groote overwinning beschouwen, niet alleen om de voordeelen, die wij er door genieten, maar ook om die voor alle andere landen. De terugtocht en de vernietiging van de sovjets aan den Don. Ontzaglijk is het beeld der verwoesting in Ostrogoshsk. Geen straat, volgepropt met geschut en ander oorlogsmateriaal, is gespaard gebleven. (OrbisvHolland-P.K. Bauer- Pax Holland m) Den Sovjets wordt een ordelijke terugtocht onmogelijk gemaakt. in clit verband als -vernietigd opgege ven derde gemotoriseerde divisie in het geheel niet streed in dezen sec tor. De bezetting van het Donets bekken. Hoe wordt de boter op kwaliteit ge- kenrd? Een kijkje tijdens een keuring door het bureau van de Zuivelkwaii- teitscoutröle in het Landbouwhuis te Alkmaar. Een monster wordt deskundig geproefd. Dit is een der onderdeelen van de nauwkeurige controle. .(Pax Holland-O verduid m) De strijd bij Woronesj. BERLIJN, 22 Juli (DNB). Vol gens de meening van militaire kringen zijn de door de bolsjewisten met groote bloedige verliezen her haaldelijk^ ondernomen aanvalspo- gingen, bij Woronesj ten Z. van het Ilmenmeer en aan de Wolchof, blijk baar bedoeld als ontlasting voor het zwaar bedreigde Zuidelijke front der bolsjewisten, en moeten zij ook de aandacht afleiden v-èn de voor de bolsjewisten catastrofale ontwikke ling aldaar. Qp den geheelen Z. „vleugel heb ben de Duitsche troepen de achter volging van den terugtrekkenden tegenstander in het gebied van be neden Donets en Don krachtig voort gezet. Nadat tot nu toe vooral ge motoriseerde strijdkrachten in de zen grooten slag waren gebruikt, wordtthans melding gemaakt van het feit, dat ook infanterie-afdee- lingen snel naar het O. opmarchee- ren. De Duitsche troepen worden noch door hardnekkigen/ vijandelij- ken tegenstand noch door ravitail- leeringsmoeliijkheden opgehouden. Met onverminderde stootkracht ma ken zij den terugtrekkenden tegen stander een ordelijken terugtocht onmogelijk. Terwijl de Duitsche luchtmacht in voortdurende aanval len den geslagen vijand zeer zware verliezen, toebrengt, staan Duitsche en verbonden troepen voor de stad Rostof. De Duitsche luchtmacht doet zware aanvallen op militaire doelen in de stad. Aldus zijn de Duitsche aanvallen op den Zuidelijken vleugel thans geworden tot een beslissenden strijd ofn de rivierovergangen in het ge bied van de beneden Don. Woronesj nog steeds in DuitSche handen. Militaire instanties wijzen er van daag nogmaals uitdrukkelijk op, dat de vijandelijke berichten over het zoogenaamde verlies van het Duit sche bruggehoofd Woronesj allen grond missen. Woronesj bevindt zich nog steeds onmiskenbaar in Duitsche handen. Radio-Moskou heeft de Duitsche berichten omtrent de infteming van Woronesj vergezeld doen gaan van de mededeeling, dat hierbij een reeks Duitsche divisies volkomen vernietigd zijn. Het opperbevel der weermacht merkt hierbij op, dat de mate van geloof, die men hieraan kan schen ken, reeds blijkjt uit het feit, dat de Naar aanleiding van het verlies van het Donetsbekken, het rijkste steenkolengebied der Sovjet-Unie, is de Prawda een actie tot uitbrei ding van de turf- en hout-industrie begonnen, opdat de Sovjet-industrie aan den gang kan worden gehouden. Het blad dringt er -op aan, dat de autoriteiten haar uiterste best doen om déze plaatselijke brandstofvoor raden te ontginnen en daardoor h£t ^overbelaste transport vrij maken voor de metaalindustrie en de che mische industrie. Van de turfste kers hangt hgt 'af, aldus het blad, of de fabrieken in den winter zullen werken of stilstaan. VER DUISTER GOED! ZÓN 23 Juli onder: 21,45 24 Juli op: 5.48 MAAN 23 Juli op: 17.04 onder: 1.54 27 Juli Volle Maan. Dooden, gewonden, gevangenen en vermisten. STOCKHOLM, 22 Juli (D.N.B.) Naar de Britsche berichtendienst uit Washington meldt, heeft'het Ameri kaansche bureau voor de oorlogsin lichtingen bekend gebraakt, dat de strijdkrachten der V.S. tot dusver 44.143 man hebben verloren. Daar van zijn 4801 man om het leven ge komen en 3218 gewond. In totaal worden 36.124 man vermist. Bij deze getallen zijn de verliezen opgeno men van de marine, het leger, de marinesoldaten, de kustwapens en de Philippijnsche eenheden. Boven dien bevinden zich 1022 marineoffi cieren en manschappen in gevan genschap, van wie 301 behooren tot het marinepersoneel en 721 tot de zeesoldaten, De strijd bij de Egyptische grens. Verbitterde gevechten om de stelling van El Alamein. BERLIJN, 22 Juli (DNB). De oor logsverslaggever Lutz Koch schrijft omtrent de zware, verbitterde ge vechten om de stelling van El Afa- mein o.a.: Auchinleck gebruikt de laatste re serves waarover hij beschikt om de ze snel nog langs begaanbare wegen in de diepe stellingen van El Ala mein in den strijd te brengen. Evenals bij Bir Hacheim Gazala, To broek en Mersa Matroe wemelen de ze stellingen weer van mijnversper- ringen, kilonjeters langs prikkel draadversperringen, ingebouwd ge schut en paptserafweerkanonnen. De soldaten, die thans reeds weken lang een aanval meemaken, zooals de wereld maar zelden en de woestijn nog nooit heeft gekend, moeten thans ook nog de beproe vingen van den stellingoorlog door staan, die ieder uur de uiterste in spanning van de zenuwe eischt. Maar al te graag zouden zij bij de mitrailleur of bij het panlserafweer- geschut een slaapje doen, doch het heilige moeten van den soldaat noodzaakt de baardige mannen van maarschalk Rommel hun. plicht te doen. Dag aan dag stuurt Auchin leck steeds weer op andere plaatsen zijn dikke pantserwagens op de Duitsche en Italiaansche linies af. Eeij, enkele maal kunnen zij een paar kilometer doordringen om ver volgens door onze batterijen door direct vuur .tot stilstand gebracht of door onze pantserwagens in gevech ten gewikkeld te worden, die groote verliezen voor hen opleveren. Rom- mels afweer is elastisch geworden. Dé kwestie van het tweede front. Wat de pers zegt. STOOKHOLM, 22. Juli. (A.N P.-) Daar de Vereenigde Staten de Sov jet-Unie tot dusver niet hebben on dersteund, daar zij evenmin Alex andria kunnen beschermen en daar zij' den 'Japanners den voet niet dwars zetten, wordt, naar het blad Herald Tribune volgens den Brit- sëhen berichtendienst schrijft, het Amerikaansche volk steeds onge duldiger. Lifrüinof dringt opnieuw op tweede front aan. Naar' de Engelsche nieuwsdienst meldt, heeft de Sovjet-ambassadeur te Washington, Litwinof, Woensdag een onderhoud met Roosevelt ge had. Litwinof wfigerïle over den aard van he.t onderhoud mededeelingen te doen,\maar het heet, dat de kwes tie van het tweede front is behan deld. De Sovjetambassadeur Litwinof heeft, naar United Press meldt, van daag te Washington opnieuw aange drongen op- de vorming van een tweede front in Europa, waarbij hij den toestand der Sovjet-Unie verge leek met dien der geallieerden na Duinkerken. Amerikaansche persstemmen over de stemming in Enge land. Volgens Dagposten schrijft de Lon- densche correspondent .van de New York Times, dat het Engelsche volk nu aan de grens van zijn geduld is gekomen. Tot dusver heeft het En gelsche volk gewoonlijk de schuld voor het uitblijven van successen geschoven op gebrek aan uitrusting en vijandelijke superioriteit in de lucht. Tevens werd hét volk te ken nen gegeven, dat de Amerikaansche hulp in een geheel nieuwe phase jou komen. Op deze wijzigingen in de situatie heeft Ijiet Engelsche volk nu jaren lang gewacht. Thans eischt het volk. dat men het meedeelt, wat in den afgeloopen tijd is gedaan. Den een- voudigen man in Engeland is de ge dachte niet volkomen vreemd meer, dat Groot-Brintannië den oorlog kan verliezen. Het Engelsche volk is Churchill met bloed, zweet en tranen ge volgd, maar er is geen wijziging in de situatie gekomen. De Daily News uit New-York oefent opzienbarende critiek op Roosevelt en Churchill in een arti kel, waarin o.a. wordt gezegd: Chur chill noch Roosevelt hebben bewijs van eenig strategisch of tactisch ge- fiie gelevefd, integendeel, reeds in den vorigen oorlog' bewees Chur chill, dat hij niet de eigenschappen van ee.n Marlborough bezit. In- Engeland eischt een voortdu rend grooter aantal personen; 'dat Churchill niet de beslissing mag hebben in zuiver militaire aangele genheden. Deze critiek komt ook tot uiting in de Ver. Staten. Men .be hoeft zich niet te verbazen, als zoo wel Churchill als Roosevelt worden gedwongen een maarschalk te be noemen voor de voortzettingvan den veldtocht. Praatjes vullen geen gaatjes, het komt. op daden aan. Wordt lid van den Nederlandschen Kolksdiengt. vHet front ziet den oorlog zonder illusies. Een artikel van Dr, Göbbels. BERLIJN, 22 Juli (D.N.B.) In het weekblad „Das Reich" publiceert Rijksminister dr. Göbbels zijn in drukken van talrijke gesprekken, die hij den laatsten tijd met front strijders heeft gevoerd. Indien ergens, zoo'schrijft hij, de overwinning als een noodzaak van de nationale politiek wordt be schouwd, waarover in het geheel niet geredetwist kan worden, onge acht hoe vele offers zij van ons mag vragen, dan is dit aan het front het geval. Want het front kent den vijand, weet welke bedoelingen hij heeft en ook welk lot ons land en volk zou bedreigen, indien wij in zijn macht zouden komen. Het front ziet den oorlog zonder* illusies, hard, nuchter en realistisch. Wat jn den oorlog verzuimd wordt, kan in vredestijd nooit worden ingehaald. Dat weet de soldaat, en daarom doet hij zijn bloedig werk met diepen zedelij ken ernst. Hij strijdt inderdaad voor vaderland, gezin, huis en haard. De volken, wiel' regeeringen dezen oorlog ontketenden, dragen ditmaal ook zijn lasten.! De Duitsche soldaat weet precies tegenover 'welk een vijandelijke -wereld hij staat. On danks dat zij henv in aantal vele ma len overtreffen, acht hij zichzelf, wat strijdkracht en moreel betreft, boven hen verheven. Hij staat op den stëvigen grond van een nieuwe "revolutionaire wereldbeschouwing, die henj steeds weer de kracht geeft, zin, nut en doel van deze gigantische worsteling te zien en tot basis voor zijn strijd.te maken. EXTRA VACANTIE VOOR 3500 'TSJECHISCHE .ARBEIDERS. Een leerschool voor practisch socialisme. Dank zij de grootmoedige gift van den vermoorden plaatsvervangenden 1 teeicfasprotektor Heydrich kunnen 3500 Tsjechisch arbeiders en arbeid sters te Bad Luhatschowitz onder de zorgen van het Duitsche Arbeids front - een vacantie van-.geruimen .tijd doorbrengen. In een prachtige omgeving en met goede ..verzorging leere'n zij hier practisch socialisme kennen. De plaatsvervangende Reichsprotektor heeft juist tegen over de breede massa der Tsjechi sche bevolking een houding van ver trouwen aangenomen en het als zijn voornaamste taak beschouwd, haar levensstandaard te verbeteren. Tusschen front en vaderland be staat geen noemenswaard onder scheid in de opvatting van 't wezen van den oorlog, slechts staat de sol daat er dichter bij, daar hij er in zijn meest onmiddellijken vorm te genover komt te staan. „Terwijl tij dens den wereldoorlog de leiding van het Rijk niet nauwkeurig wist, waarvoor het volk streed, weet dit thans elk soldaat. Zooals hij thans precies weet, dat het verlies van den oorlog niet alleen tot de ineenstor ting van. ons nationale leven zou leiden, doch ook tot *de vernietiging van zijn eigen materieele bestaan, zoo weet hij ook, dat het winnen van den oorlog de verzekering van het sociale fen economische bestaan van eiken Duitscher met zich zal bren gen. Japanners geland op Papoea. - (A.lfl.P.) Volgens den Engelschen nieuwsdienst meldt een communiqué van het geallieerde hoofdkwartier, dat de Japanners -zijn geland aan de noordkust van Papoea. Omtrent de landing bij Boena op Papoea meldt de Epgelsche nieuws dienst, dat deze op den ochtend van 22 dezer is geschied. Zij vormt een nieuwe bedreiging van Port Moresby. De Britten beschouwen de campagne als èabotage der oorlogsvoering. LISSABON, 22 Juli. (ANP>. in het kader van den passieven tegen stand heeft Gandhi, naar Radio- Boston meldt, nieuwe maatregelen, voor dé burgerlijke ongehoorzaam heid afgekondigd. Zoo zullen kleine zaken en winkels in den eerstko- menden tijd volkomen gesloten blijven. Engeland en voor-Indië, Volgens de laatste Zweedsche be richten uit Londen heeft men daar gisteren tegenover 'de buitenland- sche pers verklaard, dat de Engel sche -regeering den onderkoning in Indië onvoorwaardelijk zal dekken, wanneer deze gedwongen zou zijn, op te treden tegen „sabotagepogin- gen". Een ongehoorzaamheids campagne wordt uitdrukkelijk als 'n sabotage der oorlogsvoering van Indië beschouwd. In Engelsche re- geeringskringen wordt verklaard, dat president Roosevelt en de Ver, Staten achter dit Engelsche besluit staan en het goedkeuren. Men is van meening, dat het scherpe, tegen Gandhi gerichte, artikel in de Daily Herald op initiatief van de Labour- leden der regeering is geschreven. Churchill^ zoo zegt men, heeft er Attlee op gewezen, dat Engeland tegenover Gandhi een eenheidsfront moet vormen, waaraan de arbei derspartij onder alle omstandighe den moet deelnemen. Verbod communistische partij in Britsch-Indië opgeheven. Naar de Engelsche berichten dienst meldt heeft de Britsche re geering besloten het verbod van de Indische communistische partij en haar organisaties op te heffen. In een oproep verklaarde de regee ring, dat zij zou voortgaan met het vrijlaten van alle leden van de communistische partij. De haven van Bardia, welke door de ingenomen. Duitsche en Italiaansche troepen werd (Luce-Orbis-Holland-Pax Holland m) DE STRIJD IN CHINA. TOKIO, 22 Juli (DNB). Naar de Asahi Sjimboen uit Hankau meldt, hebben de Japansche troepen bij den vernietigingsslag tegen de 143ste en de 119de divisie van Tsjoengkmg in het gebied ten N. O. van Sjinjang in Zuid-Honan, op 16 en 17 Juli on geveer 3.000 Tsjoengkineezen vernie tigd. Een andere Japansche af dee ling bracht op 14 en 15 Juli het vierde leger van Tsjoengking ten W. van het Jotsjameer 'n doodelij- ken slag toe, nadat zij bij Jingstjong in midden Hopei de stellingen van het 48ste leger van Tsjoengking ver nietigd had. Luchtaanval op Tsjoengking. Op 'het Chineesche oorlogstooneel vendfen den 22sten Juli levendige Ja pansche luchtacties plaats. Een Ja- pansch- eskader bommenwerpers deed een aanval op Tsjoengking", die drie uur duurt}®, waarbij groote schade aan fabrieken werd aange richt. Een vliegtuigmontagefabriek brandde tot den grond toe af. Be halve deze fabriek beschikt de re geering van Tsjoengking' nog slechts over twee dergelijke fabrieken, die eveneens, zij het ook minder ernstig beschadigd werden. De spoorlijn Hsingtan-Kwei-Lin werd bij Kijang door bommen ver nield. De brug, die daar over de Hsing Kiang ligt, werd voor de tweede maal in brand geworpen, nadat zij eenige weken geleden voorloopig was hersteld. Maarschalk Tsjang Kai Sjek heeft opdracht ge geven de nog aanwezige weinige Chinesche vliegtuigen, die geschat worden bp 120 toestellen, voorlqopig niet in den strijd te brengen. Aan het Kwang Toeng front wer den de levendige gevechten om het bezit van de stad Sjae-Tsjou voort gezet. Een Japansche flankbewe ging leidde den 22sten Juli tot de inneming van Weng Jun, gelegen ten Oosten van de spoorlijn Canton Tsjang Sja.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1942 | | pagina 1