Róstof stormenderhand veroverd. BIJ DE IHHEMING VAN ROSTOF DAGBLAD VOOR REDE VAN GORDELL HULL. WAARDEERING DUIKBOOTEN ALKM4ARSCHE EDITIE. NBOD. Burgemeesters benoemd. voor de Australië niet „optimistisch. Sovjet-Rusland kijkt uit naar het tweede front, Vijandelijke aanvallen gebroken in den bocht van den Don en bij Woronesj. f De Italianen bezetten een Egyptische oase. Nieuwe heldendaad der Britsche vliegers. Een lokaas, waarin de wereld niet meer zal bijten. Op de Aleoeten gaat het onheilspellend toe. Aardappelrantsoen nu 3 k.g. Egypte ontruimt zone aan dé Roode Zee. Een brandglas, waarin zich de stralen der militaire, politieke en economische macht'der SQvjet-Unie vereenigden. Deee courant verschijnt dagelijks. Abonnementsprijs per S maanden by vooi uitbetaling voor Alkmaar 2.10; franco door het geheele Rijk 2.63. Losse nummers 5 cents. Tel. Administratie (abonn., advert.) 3320. Redactie 3330. NOORD-HOLLAND Prijs der gewone advertentiën: 1 010 per m.M., minimum 14 m.M. 1.40, elke 31/, m.M. meer f 0.35. Tarieven op aanvrage. Brieven aan de TJitg. N.V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. Herms. Coster Zoon, Voordam 9, Alkmaar, postgiro 37060. 144e Jaargang No. 172 4 pagina's Hoofdredacteur: A. R. JONKER, Alkmaar Zaterdag 25 Juli 1942 bij voondfc. I Twee z.g.a.n. zomer- japonnen m. 38 en 40, grijs met roode stips Poorter, Payglop 13. Na 5 uur. Avondjapon z.g.a.n. m. I 40/42, zilveren sch. m. 39, 1 p. bl. schoenen, m. 39. Ger. Doustr, 28. j Zomermantel, winter* mantel voor bej. pers., jongensregenjas L 14 j* vierk. tafel. Van deï! Woudestraat 83. 11-pers. houten ledikant compl. met kapok ma tras en kussen f 20, leeren fauteuils f 10, wollen baby-cape 7.50. Heul 5a. 2 fauteuils en 4 stoelen leeren bekl., 2 crapauds en 2 stoelen, slaapka* I merameubl. met spie* gelkast Pitch pine. Uitenboschstraat 2. In goeden staat zijndft j trapnaaimach. Gevr.J traplooper. Vissehers- I laan 6. Slangenhuid ±61», j lang. Lijtweg 23, Ber- I gen- Stofzuiger 220V in pn, staat prijs billijk. Lijt weg 21, Bergen. Goed onderhouden kb I haard, opv. Kodak foto- toestel,6x9 met statief. Molenbuurt 22A. Konijnenhokken, zw. piano. Van der Lijnstr. 26. (Na 6 u. Geen op- I koopers). Modern, radiotoestel s'ierlijk model f «175. Sch. Hondsbossehelaan J 68, Heiloo. 1 p. z.g.a.n. voetbalsch, m. 43/44. J. Roodhart, Voorstraat 53, Egmond aan Zee. Z.g.a.n. gitaar met fou- draal 35, witte zijden, bruidsjapon m. 40 40. Br. 1. K 457 bur. v/d bl. 4 stoelen, 2 crapauds, canapé, tafel. Studie* van Sureklaan 14, Ber- 'gen, telefoon 2134. Klein dressoir. Gevr-ï theemeubel. Spoor|ts. no. 71. Bl. heerencostuum gr. maat, 1 p. damessch. m. 37, zomerjaponnetje. Kerkstraat 19. 1 p. z.g.a.n. he er en rub berlaarzen m. 44, 1 p. z.ga.n. dameszomerwan- delsch. m. 37. Gevr.t pluche tafelkleed. Geest 44a. Gehaakte sprei z.g.a.n. en blauw rokje m. 46. Gevraagd: divan. Hard draver slaan 12 (naast ziekenhuis). Divan met kleed, vol ken, lepels, messen en broodzaag. Metiusstr. 12. Philips electr. seheer- apparaat geheel nieuw. Door omstandigheden nooit gebruikt. Br. lett. E 452 bur. v/d blad. 2-pers. kampeertent compleet, stofzuiger 220V. Vogelenzang 10. Compl. Volendammer botter (70 cm lang en 100 cm hoog) met stan daard. Mient 18. Mooie salonpathefoon met 20 platen. Smit, 2e Kabelstraat 15. Transportrijwiel met z.g.a.n. banden, 'n hee- ren- en damesrijwiel, partijtje buiten- en bin nenbanden 28xlJ4. Landstraat 19. Goed werkend radio toestel. Metiusstr. 16. Kachels en fornuizen, kookkachels met drie kookgaten. H. Pander, Voormeer 2. Imitatie bontjasje (oude kwal.) 10. Van Leeu- wenhoekstr. 23. Leko stofzuiger 125V, gr. model 25, van par ticulier, z.g.a.n., weinig gebr., op slede m. snoer en onderdeelen. Spoed. Br. lett. M 459 b. v/d bl. Een goed onderhouden kinderwagen. Loudels- weg 111, Bergen,. Ilij besluit van den 'secretaris-ge neraal van het departement van bin- nenlandsche zaken van 20 Juli 1942 is, te rekenen van 1 Aug. 1942 af. de heer S. Perdok tot burgemeester van de gemeente Schiermonnikoog en de heer B. Bakker tot burgemeester van de gemeente Ameland benoemd. Amerika belaalf op nieuw de foi van dit wapen Een telegram van Groot admiraal Rader aan den bevelhebber der duikbooten, BERLIJN, De opperbevelhebber van de marine, Groot-admiraal Ra der, heeft als waardeering voor de sedert een half jaar in de Ameri- kaansche wateren, behaalde duik bootsuccessen het volgende telegram gezonden aan den bevelhebber der duikbooten, admiraal Dönitz: Sedert een half jaar bevinden zich onze duikbooten voor de Ameri kaansehe kust in taaien, succes vol len strijd met de vijandelijke ravi- tailleringsscheepvaart. In dien tijd zijn aan alle oorlogstooneelen in to taal 616 schepen van tezamen 3.843.200 brt. tot zinken gebracht, waarvan alleen in de Amerikaansehe wateren 467 schepen van tezamen 2.917.600 brt. Met trotsehe vreugde over de bereikte successen geef ik U, den commandant en den dappe ren bemanningen voor haar onver- moeibaren arbeid en geleverde pres taties mijn dank en bijzondere waardeering te kennen. Opnieuw Amerikaansehe sche pen getorpedeerd. BERLIJN. Van welingelichte zijde wordt medegedeeld: In een haven op Cuba zijn op 22 Juli overlevenden aan land gegaan van een ir\ den grond geboorden Amerikaanschen koopvaarder van gemiddelde tonnage. Volgens de ge redden is het schip, dat met een la ding grondstoffen naar de V. S. on derweg was, niet ver van de Ameri kaansehe kust door een Duitsche duikboot aangehouden en in den grond geboord. De lading van het schip bestond uit rubber voor de Amerikaansehe wapenindustrie. Voorts is een Amerikaansehe koop vaarder van gemiddelde tonnage op de Caraïbische zee tot zinken ge bracht. Een groot deel der beman ning kon een nabije haven bereiken. Eveneens is het onder Panameesche vlag varende schip Tachira, dat in dienst was van een Amerikaansehe reederij, op de Caraïbische zee in den grond geboord. Het verlies van dit schip wordt thans door Mexico bevestigd. TOKIO, 24 Juli (D.N.B.) De kei zerlijke regeering deelt mede, dat de Australische luchtmacht zwaar gebukt gaat onder den druk van de versterkte Japansche aanval- len, dat zij buitengewone verlie zen geleden heeft en practise!: zoo goed als vernietigd is. Zoo heeft des Japansche lucht macht in totaal 434 vijandelijke vliegtuigen tijdens 74 aanvallen in de periode van 2 Febr.-30 Juli ver. nietigd. Deze aanvallen waren voor namelijk gericht op Nieuw-Guinea, de Salomonseilanden en andere eilanden in deze gebieden. Bij dit cijfer zijn de bij de luchtaanvallen op Australische steden vernietigen de vliegtuigen, '*b.v. bij de aanvallen op Port Darwin, Windham en Derby niet inbegrepen. Bijna alle door de Japansche luchtmacht vernietigde vliegtuigen waren van Ameri kaansehe makelij. Dit bewijst, hoe wanhopig Australië is aangewezen op de hulp van de Ver. Staten. On der dè vernietigende vliegtuigen be vonden zich toestellen van de meest verschillende en verouderde typen. GENEVE, 25 Juli (DNB). De Mos- kousche correspondent van de Times schrijft over de gevechten aan het Oostelijk front o.a., dat men te Mos kou over niets anders spreekt dan over de militaire terugtochten aan den Don. Deze berichten overstem men al het andere en verontrusten het publiek. Bovendien riepen zij in toenemen de mate het besef wakker, dat pas acht weken geleden een overeen komst is gesloten tusschen Londen, Washington en Moskou, waarin men omtrent de „dringende taak" der vorming van een tweede front in Europa tot overeenstemming was gekomen. De omstandigheid, dat dit tweede front nog niet tot stand is gekomen, heeft zoowel in het roode leger als ook in de wapenfabrieken der Sov jet-Unie een zekere reactie doen ont staan op de gespannen verwach tingen, die men nog zoo onomwon den in de vorige maand had geuit. Weliswaar schenkt men in de Sovjet-Unie nog gehoor aan de uit-' aanzettingen over de belangrijke Sebastopol veroverd. Lenin verdween „in het graf". Op bet hoofdplein voor het havengebouw viel het standbeeld van zijn voetstuk en boorde zich diep in den grond. (Atlantic-Holland-P.K. Leuenberger-Pax Holland m) HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 24 Juli. ((D.N.B.) Het óp perbevel der weermacht maakt be kend: Zooals in een extrabericht is bekend gemaakt, zijn troepen van het Duitsche leger, de Waffen-SS en Slowaaksche formaties met voortreffelijken steun van de luchtmacht door de krachtig ver sterkte, diepe defensiestellingen van Rostof over het geheele front heen gebroken en hebben na har de gevechten de als verkeers- en havencentrum belangrijke stad stormenderhand genomen. De zui vering der stad van de resten van den vijand is nog aan den gang. In den grooten bocht van den Don hebben divisies infanterie en .snelle formaties den tegenstand gebroken van pas aangevoerde bolsjewistische troepen. 69 tanks en 29 kanonnen werden hierbij vernietigd. Ten noordwesten van Woronesj zijn vrij sterke vijandelijke aanvallen in tegenaanval afgeslagen. Formaties gevechtsvliegtuigen en duikbom menwerpers hebben ingegrepen in de gevechten op den grond en den bolsjewisten zware verliezen toege bracht. Aan het front van de Wol- chof voor Leningrad zijn nieuwe vijandelijke aanvallep ineengestort. Troepenconcentraties werden door artillerievuur uiteengedreven. Aan hét IJszeefront heeft het luchtwapen ligplaatsen voor duikbooten en militaire installaties van de oorlogs haven Poljarnoje met goed effect bestpokt, De bolsjewieken hebben gisteren 83 vliegtuigen verloren, 7 eigen toestellen worden vermist. In Egypte duren de felle gevech ten in de stelling El Alamein voort. De Oase Siwah is door ïtaliaansche troepen bezet. Formaties van het Duitsche en het ïtaliaansche lucht wapen hebben opnieuw met bijzon der succes ingegrepen in de ge vechtshandelingen. Tijdens luchtge vechten boven de woestijn,'door af weergeschut en bij aanvallen op het eiland Malta zijn 18 vijandelijke vliegtuigen neergeschoten. Luchtacties boven Europeesch gebied. In den strijd tegen Groot- Brittannië heeft het luchtwapen bij aanvallen overdag on des nachts voltreffers van bommen geplaatst op fabrieken van le vliegtuigindus trie, op vliegvelden en op andere voor den oorlog belangrijke instal laties in midden- en oost-Engeland. PARIJS", 24 Juli. (D.N.B.) Een nieuwe aanslag op de Fransche 'bur gerbevolking door Engelsche vlieg tuigen heeft groote verontwaardi ging onder de bevolking gewekt. Britsche vliegtuigen hebben, uit de wolken te voorschijn komend, een dertienjarigen schooljongen bescho ten. He^ knaapje vluchtte over straat om zich in veiligheid te stel len, doch hij werd door een kogel getroffen en stierf korten tijd later. vraagstukken, waartegenover Enge land en Amerika zich zien gesteld, maar de opvatting wint toch steeds méér veld, dat de kwestie van. een tweede front in Europa het voor werp van een politieke controverse in Engeland Is géworden. Dat heeft een zeer ongunstige uitwerking in de Sovjet-Unie. Aan de kust van het bézette Wes telijke gebied heeft de vijand giste ren negen vliegtuigen verloren. Een Britsche storingsaanval over dag' op een plaats in het Wgst-Duit- sche grensgebied en aanvallen van den vijand in den afgeloopen nacht, vooral op de stad Duisburg, hebben verliezen onder de burgerbevolking doen ontstaan. Nachtjagers en af weergeschut brachten zes der aan vallende bommenwerpers ten val. Eenige Sovjetbommenwerpers heb ben om middernachtvergeefsche storingsaanvallen gedaan op Oost- Pruisische gebied. Hierbij verloor de vijand een vliegtuig. Italiaansch legerber'icht. ROME, 24 Juli (Stefani). Het Ïta liaansche weermachtbericht van he den luidt: In het gebied van El Alamein zijn de levendige gevechten voort gezet. De vijand leed nieuwe ver liezen. Het aantal gevangenen is gestegen tot ongeveer 1000. Onze formatie^ hebben reeds op 20 Juli de Oease Siwah in het Westen van het Egyptische gebied bereikt en bezet. Bij de felle gevechten van 22 Juli heeft het derde bataillon van het 61ste regiment infanterie Trento zich onderscheiden, dat dapper aan de zijde van formaties van het Duit sche Afrikacorps heeft gestreden. Bij de acties der laatste dagen heeft zich de aan het hoofd van het door hem aangevoerde 65ste regiment in fanterie strijdende kol. Gerardo Vaiarini bijzonder onderscheiden. 'Gisteren levendige activiteit van het luchtwapen. Er werden talrijke luchtgevechten geleverd tusschen de jagerformaties der tegenstanders. Drie Spitfires en drie Curtiss-toe- stellen werden door Duitsche vlieg tuigen neergeschoten. De vijand, die zonder succes storingsaanvallen trachtte te ondernemen tegen zekere centra achter ons front, verloor bo ven Benghasi zes toestellen. Twee werden neergehaald door onze ja gers, twee door batterijen afweerge schut en twee door geschut der Duitsche eenheden. Eenige met val schermen neergesprongen leden der bemannirig werden gevangen geTio- men. Een van onze vliegtuigen is niet op zijn basis teruggekeerd. Bo ven Malta zijn de operaties der bolnmenwerpers der spilmogendhe- den met succes voortgezet. Vier Engelsche vliegtuigen werden door Duitsche jagers, twee door onze ja gers neergeschoten. Een Angelsaksisch gesprek. „Wieu acht je meer waard, Wavell of Mac Arthur?" Wavell, Wavell. Niemand, die Zoo hard v. egloopt als hij. („Guerin Mesehino Meschino" 26-4-42- HoUand-Fax Holland m) LIJKZANG EENER ONDER GAANDE WERELD. r BERLIJN, 24'Juli (DNB).. De di plomatieke correspondent van het DNB schrijft: Wanneer men de rede van Cordell Hull van haar versie rend bijwerk ontdoet blijft er een mager geraamte van holle beweringen en onoprechte bel loften over. Naar van Duitsche zijde reeds ver klaard werd, vormt het een lokaas, waarin na de ervaringen, die de we reld reeds eens met toekomstmuziek uit de Vereenigde Staten heeft ge had, niemand meer zal bijten, aller minst het Duitsche volk en zijn vrienden. De door Huil aangevoerde argumenten verdienen dan ook slechts aandacht, omdat tusschen de regels door de aanspraken van de V. S. op de wereldheerschappij ta melijk onverbloemd tot uitdrukking komen. Roosevelt want Hull is slechts spreekbuis ziet zichzelf reeds in de rol van /scheidsrechter in een wereld waarvan het heil uit de V. S. komt. Hij laat niet mededee- len,- dat de zoogenaamde geallieerde mogendheden het een of ander res pect voor de wereld van na den oor log gereed hebben, doch decreteert veeleer, dat deze wereld naar zijn beeld moet worden gevormd. Niet hoe de volken hun toekomst zien is voor hem beslissend, doch hoe de V.S. deze wenschen te zien. Derhalve loopt het woord Amerika als een roode draad door de verklaringen van Huil. Het ik-bewustzijn van Roosevelt en 'het wij-bewustzijn van de V. S. vieren in de rede van Huil hoogtij. t BERLIJN, 24 Juli. (D.N.B.) De reichspressechef dr. Dietrich heeft omtrent de rede van staatssecretaris Cordell Huil het volgende opge merkt: In plaats van zich bezig' te houden met de problemen van het heden, behandelt Hull in het gro.otste deel van zijn rede de organisatie van de wereld „na de overwinning der geallieerden". Hij vermeldt slechts terloops, dat voor „de onmiddellijke toekomst de belangrijkste kwestie is den oorlog te winnen en "wei zoo spoedig mogelijk en beslissend". Over het hoe "zwijgt Huil. Een rede, die th^ns na drié jaar oorlogservaring bij het publiek wil inslaan, moetdoor succes be zegeld en door daden gewijd zijn. De moraliseerencïe redevoeringen VERDUISTER GOED ZON 25 Juli onder:' 21.43 26 Juli op: 5.51 MAAN 25 Juli op: 19.26 onder: 3.21 ZON 26 Juli onder: 21.41 27 Juli op: 5.53 MAAN 26 Juli op:: 20.35 onder: 4.19 27 Juli Volle Maan. De Japanners boeken succes. STOCKHOLM, 24 Juli (A.N.P.) Een welingelicht Amerikaansch waarnemer van marinezaken te Lon den heeft dert toestand op de Aleoe ten, waar de strijd tusschen Ameri kaansehe vliegtuigen en duikbooten en Japansche zeestrijdkrachten nog steeds gaande is, „onheilspellend" genoemd. Met de bezetting van de westelijke Aleoeten hebben de Ja panners een geslaagde poging ge daan om de Ver. Staten te verhin deren gebwik te maken van Kam- sjatka. Wat de toekomst ook moge brengen, Amerika is niet voorne mens er bij toe te zien, dat de Ja panners van het eene eiland der Aleoeten optrekken naar het andere. van jammerende grijze politici maken echteg den indruk van lijkzangen een er ondergaande we reld. m De overwinning van Engeland en Amerika, die zich verkocht hebben aan het bolsjewisme, beteekent voor de volken van Europa geen vredes- garantie, maar vereeuwiging van den -oorlog en een stelligen onder-' gang. De overwinning der -vereenig de antibolsjewistische naties zal aan Europa eindelijk een natuurlijke volkerenorde brengen, gebaseerd op nationalerechtvaardigheid en socialen vooruitgang, waardoor voor goed langs vreedzamen weg de harmonie van hun belangen wordt gewaarborgd. Omtrent Hulls stereotype uit drukkingen „vrijheid, menschelijke waarde en beschaving" merkte Dietrich op, dat de cultuurdwergen en parvenus der Vereenigde Staten zich wél in alle bescheidenheid mochten herinneren, dat de volken, die zij thans 2oo fel bestrijden, hun de eerste schreden op den weg der beschaving hebben leeren zetten. De Amerikanen hebben geen benul van het ontwaken van een nieuwen Europeeschen g^st, zij hebben zich met het allesvernietigende bolsje wisme Verbonden tegen de cultuuf, waaraan zij hun eigcm bestaan dan ken. Aan deze zonde tegen den geest zal ook 'het huidige Amerika te gronde gaan. I Va k-g- op de bonnen 38 A. 's-GRAVENHAGE, 24 Juli. De secretaris-generaal van het de partement van landbouw en visscherij maakt bekend, dat voor de distributieperiode van 26 Juli t.m. 1 Augustus a-6. het aardappelrantsoen is vastgesteld op 3 kg. In verband hiermede zal ge durende genoemd tijdvak elke der met 38 A genummerde bon nen van de aardappelkaart recht geven op het koopen van 1Y- kg aardappelen. Voorts geeft gedu rende dit tijdvak de met „een rantsoen aardappelen" gemerkte bonnen recht op het koopen van 3 kg aardappelen. De aandacht wordt er op ge vestigd, dat op Zaterdag 25 Juli geen aardappelen op bon 38 A mogen worden gekocht óf ver kocht. TUNIS, 24 Juli (DNB). De Egyptische autoriteiten zijn met de gedeeltelijke ontruiming van de Roode Zee-zóne begonnen. Voorloopig worden door dezen maatregel alleen vreemdelingen en onlangs daarheen getrokken Egypte- naren getroffen. De oorspronkelijke bevolking in deze zóne, alsmede re- geeringsambtenaren en employe's met hun gezinnen, de werklieden in dienst van de Egyptische en Britsche strijdkrachten, voorts de monniken van de Koptische kloosters aan de Roode Zee mogen voorloopig nog blijven. Alle vroeger uitgereikte verblijfsvergunningen zijn hiermede vervallen. De fabrieken en particu liere ondernemingen moeten zeif voor de evacuatie van hun perso neel en de gezinnen zorgdragen. De achterblijvenden moeten zich bij de bevoegde autoriteiten melden, waar zij een persoonsbewijs krijgen. De toestand in Egypte. In politieke kringen te Berlijn ie vanavond bevestigd, dat berichten zijn ontvangen, volgens welke het Egyptische leger kort geleden be gonnen is bepaalde strategische pun ten van Egypte te beveiligen tegen elke daad van sabotage. Aan Duitsche zijde ziet men in dergelijke maatregelen een. aanwij zing, dat de Egyptenaren besloten zijn hun land niet volkomen te la ten verwoesten. Algemeen huldigt men in Berlijn de meening, dat de Egyptenaren met opzet 'een zekere terughoudend heid toonen om htm innerlijke hou ding met betrekking tot de gebeur tenissen, die zich thans op hun grondgebied afspelen, niet thans reeds openlijk te laten blijken. Roslot is de voor de Sovjels verloren gegane brug tusschen Kauhasus en Donetsbekken, BERLIJN, 24 Juli. (D.N.B.) In aanvulling op het weermachtbericht verneemt het D.N.B.: De inneming van de stad Rostof. door Duitsche en Slo waaksche troepen, waarvan vandaag melding is gemaakt, moet worden beschouwd als een der voorloopige voornaamste gebeurtenissen van fiet groote Duitsche offensief aan het front in de Sovjet-Unie. Als resultaat van den val van Rostof kan worden geconstateerd, dat thans ook het gebied van den mond van den Don in Duitsche han den is gekomen en dat daarmede de Duitsche Zuidelijke vleugel uit gangsstellingen heeft gekregen voor nieuwe groote operatietnogelijkhe- den. Tevens hebben de. bolsjewisten met Rostof een zeer' belangrijke handels-en industrieplaats defini tief verloren, voor de herovering waarvan zij, zooals bekend, in den afgeloopen winter buitengewoon sterke strijdkrachten in den strijd hadden geworpen. De pel's over den val van Rostof. BERLIJN, 24 Juli. (D.N.B.) De Berlijnsphe avondbladen publicee- ren met opschriften over de geheele pagina het bericht van de verove ring van Rostof en voorzien .het van commentaar. D% „Berliner Börsenzeitung" ziet in de verovering van Rostof een nieuwe gevoelige verzwakking van de industrieele capaciteit der Sovjet- Unie en acht daarmede een belang rijke operatie afgesloten, die begon nen. is in het gebied ten Oosten van Cliarkof en Koersk. De „Deutsche Allgemeine Zeitung" wijst erop, dat ook de sterke ver dedigingsstellingen, die de bolsje wisten de laatste maanden daar hadd.en aangelegd, den aanvalsstorm van" Duitschers en bondgenooten niet kenden remmen. De „Berliner Lokalanzeiger" verklaart, dat niet het bezit van de in meerdere of mindere mate vernielde stad van belang is, doch het bezit van het gebied, waar zich als in een brandglas zoo vele beslissende draden der militaire, politieke en economische macht van de Sovjet-Unie vereenigen. De beteekenis van de veroverde stad. BERLIJN, 24 Juli. (D.N.B.) Ros tof, dat door de Duitsche troepen genomen is, telt 520.000 inwoners, voor het meerendeel industrie- arbeiders. In den Tsarentijd be droeg het aantal inwoners 200.000© Doordat de stad, in weerwil van de groote bevolkingstoename, niet uit gebreid werd, biedt zij den aanblik van een smerige, van menschen we melende nederzetting, waarin hou ten gebouwen een overheerschende rol spelen. De opeenhooping van menschen. is een gevolg van de geweldige in dustrialisatie en de beteekénis van de stad als verkeersknooppunt en overlaadstation. Er zijn fabrieken voor landbouwgereedschappen met 27.000 arbeiders, een tabaksfabriek met 5000 werklieden, Iocomotief- werkplaatsen, automontagefabrie- ken, munitie- en geschutfabrieken en talrijke andere bedrijven, die voor de oorlogseconomie van belang zijn. Ook zijn er fabrieken voor levensmiddelen. Met Rostof heeft de Sovjet- Unie de brug tusschen Kaukasus en Donetzbekken verloren. Zij hebben de sleutelpositie verlo ren, waarover de grondstoffen van den Kaukasus naar de industriecentra van Oekraïne en centraal-Rusland gebracht werden. - Kart ven Pelt HET ROSTOFFRONT. Op de kaart is met stippellijn het strijd gebied van RostoC aangegeven, dat ge legen is ten Oosten van de Donez en een diepte heeft van 150 km. Teu Noorden van Rostof werd Krasny- Sulin op den Vmul veroverd. Duitsche eir verbonden troepen hebben ten westen van Rostof de monding van den Don bereikt en ajjn een concentrischen aanval op Rostof begonnen. Andere eenheden zijn de bocht van den Don in een breed front overgetrokken en zjjn Stalingrad op £0 km genaderd.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1942 | | pagina 1