Een vrouw staat haar man Rivieren Manytsj en Sal overgestoken. DAGBLAD VOOR CHURCHILL VOOR EEN DILEMMA. De Engelschen zullen naar Berlijn oprukken, maar niet als veroveraars, doch als gevangenen. DaUschtand hoopt, dat Amerikanen aan tweede De spanning in de Sovjet-Unie stijgt. Britten belemmeren Fransche visschers. Vader is aan het front, maar Bolsjewistische tegenstand op ver scheidene plaatsen gebroken. i Bommen op havengebied van Suez. Meisje verdacht van moord op jonger zusje. voor Vier vaten zaagsel f 1900. Deie courant verschijnt dagelflka. Abonnementsprgs per 3 maanden bu vooi uitbetaling voor Alkmaar 2.10; franco door het geheele Kijk 2.63. Losse nummers 5 cents. XeL Administratie (abonn., advert.) 3320. Redactie 3330. ALKMAARSCHE EDITIE. NOORD-HOLLAND Prijs der gewone advertentiën; I 010 per m.M.. minimam 14 m.M. f 1.40. elke 31'., m.M. meer 0.35. Tarieven op aanvrage. Brieven aan de Uitg. N.V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. Herms. Coster Zoon, Voordam 9, Alkmaar, posftiro 37060. 144e Jaargang No. 176 4 pagina's Hoofdredacteur: A. R. JONKER, Alkmaar Donderdag 30 tfuli 1942 front zullen verschijnen. In -Das Reich publiceert rijksmi nister dr. Göbbels onder h et op schrift: „Ook de poging Is strafbaar", een artikel waarin hij de Anglo- Amerikaansche campagne ten gun ste van een tweede front bespreekt. Hij wijst er om te beginnen op, dat de Duitsche weermacht na' den winter, ondanks alle leugens, in staat is tot prestaties waarvan men in de Angelsak- siche landen geen begrip had. Tevens heeft de Duitsche weermacht uitstekende troepen naar het Westen kunnen ver plaatsen terwijl Timoschenko een dramatisch teruchtochtsbevel heeft moeten geven qm tenmin ste een deel van zijn formatie te kunnen behouden. Daarmede is een toestand ontstaan, die men in Londen noch in Washington had verwacht. Het z.g. tweede front, dat men zich had voorgesteld als een onderneming bijna zonder risico, staat thans als een duister vraagteeken voor de Engelsch-Amerikaansche oorlog voering. Churchill staat daarmede voor een vreeselijk dilemma. Zonder tweede front heeft hij een binnen- landsche politieke crisis te verwach ten, die hjj nauwelijks nog meester kan worden, met alle daaruit voort vloeiende catastrophale gevolgen in de betrekkingen van Engeland, en de V. S. met de Sovjet-Unie: Van Duitsche zijde is reeds uitvoerig gemotiveerd, waarom een poging tot vorming ^;tn een tweede front niet gevreesd wordt, integendeel iri zekeren zin zelfs gewenscht wordt ge acht'. De verdediging van den Duitschen Westelijken flank door strijdkrachten die voor iedere eventualiteit voldoende zijn, heeft de offensieve kracht in het Oosten geen afbreuk ge daan. De Duitsche troepen in het Westen zijn volkomen vol doende om de Engelschen, wan néér zij komen op waardige wijze te ontvangen. Wij zijn er op voorbereid, zoo schrijft Göbbels, dat wanneer zij kómen, zij nu niet juist met slechte formaties zullen komen. Een zekeren tijd lang zal de wereld vervuld zijn van het rumoer der wapenen en agitatieleugens. Maat dan komt langzaam maar Afweerfront der Sovjets ineengestort. Het Bolsjewistische leger verkeert in een gevaar, dat bij voortduring toe neemt. STOCKHOLM, 29 Juli. (D.N.B.) in 't Witte Huis is de eerste officieele conferentie gehouden tusschen den onlangs benoemden persoonlijken stafchef van Roosevelt, admiraal Leahy, waaraan behalve Roosevelt en Leahy, ook nog de beide opper bevelhebbers van leger en vloot, generaal Marshall en admiraal King hebben deelgenomen. Volgens Britsdie persberichten uit Washington ptond deze conferentie geheel in het teeken van de jongste berichten uit de Sovjet-Unie. De be richten, welke in Washington op het oogenblik der conferentie wju*en ont vangen, worden door den Britsehen berichtendienst als volgt samenge vat: Na den val van Rostof is nu ook Bataisk gevallen. De Duit- schers rukken verder in Z. en O. richting op. Zij zijn er in ge slaagd op talrijke plaatsen groote hoeveelheden troepen en oorlogsmateriaal over den Don te brengen. Het afweerfront der- Sovjets op den Z. respi O. oever van den Don moet bijna overal als ineengestort worden be schouwd. De algeheele toestand aan het Z. front moet als een voortdurend toe nemend gevaar voor het Sovjet leger worden beschouwd. De slag om den Don moet thans reeds voor oe Sovjets aLs verloren worden be- schouwd. VERDUISTER GOED 2£ON 30 Juli on-der: 21.35 31 Juli: op: 5.58 30 Juli op: 22.58 onder: 9.16 3 Augustus Laatste kwartier. MAAN zekeF onze oorlogsmachine in beweging en op een goeden dag zien wij de heeren Engelsehen naar Berlijn oprukken, niet als veroveraars maar als gevangenen. En de rest streeft verslagen naar 'n nieuw Duinkerken om over 't Ka naal den langen weg naar Tipperary in te slaan. Dat de vijand zou kunnen probeeren een tweede front te. vor men hebben wij nooit ontkend. Wij bestrijden slechts met goede redenen, dat deze poging kans op succes heeft. Wat de Britsch-Amerikaansche oorlogvoering in deze kwestie ten slotte zal besluiten, zoo gaat Göbbels verder, weten wij niet. Wellicht we ten zjj dat zelf nog niet precies. In zulke gevallen doet men er goed aan zich op alle gebeurlijkheden in te, stellen, ook op de onwaarschijnlijk ste. Dat is geschied. Of Engeland in ernst een grootsch opgezette inva siecampagne zal beginnen, of slechts een poging daartoe zal doen, interes seert ons slechts matig. 'Ook de poginjf is strafbaar. Zij zal beantwoord worden met midde len, die het Engelsche volk in dit opzicht van zijn laatste illusies zul len berooven. Ook in deze eenige nog open gebleven critieke kwestie van den oorlog zal dan duidelijkheid heerschen. Dat zou óns slechts aangenaam kunnen zijn. Ook de Amerikanen welkom geheeten. Wij roepen derhalve den Engel schen een hartelijk welkom toe. Het is te hopen, dat zij ook eenige Ame rikanen meebrengen. De Mae Acthurs zouden, dan voor de eerste maal kennis maken met Duitsche soldaten, die weliswaar geen tennisrackets en golfballen meebrengen maar eerste klasse wapens en een op alle oor- logstooneelen van Europa vergaarde rijke schat aan oorlogservaringen. Met genoegen zouden zij gebruik maken van de gelegenheid om de yankees duidelijk te maken dat ook voor hen. de toegang tot Europa verboden is. Elke Sovjet-burger moet thans de wapenen lee- ren hanteeren. 'STOCKHOLM, 29 Juli. (D.N.B.) Naar de Britsche berichtendienst meldt, richt de Prawda een wan- hdpigen oproep tot de burgers der Sovjet-Unie. Het blad verklaart, dat hét de plicht der Sovjetburgers is den vijand met hun lichaam, hun leven en hun bloed tegen te houden. Ieder Sovjetburger moet bereid zijn dienst te nemen bij de' strijdkrach ten. VeTwaarloozing van de oplei ding in den strijd zal niet kunnen worden verontschuldigd. Ieder indi vidueel man der Sovjet-Unie moet tijd vinden om zich te laten oefenen. Alle Sovjetburgers moeten leeren omgaan met geweren, handgranaten werpen en hoe zij zich in den Strijd moeten gedragen. Visscherspinken zouden door Spilmogendheden gebruikt zijrt als militaire vaartuigen KINDERACHTIGE BEWERING YAN LONDEN. VICHY, 29 Juli. (D.N.B.) Naar verluidt, heeft de Fransche regeering in een nota gepro testeerd tegen de bedreiging van de Fransche scheepvaart op de Middellandsche Zee door de Britten. In de nota wijst de Fransche regeering op den volkomen onge- vaarlijken aard van de Fransche visschers op de Midellandsche Zee. De Britten hebben deze vis schers aan de Atlantische kust aangeraden, onder bedreiging met militaire tegenmaategelen, niet naar o'pen zee uit te-varen, aangezien het Engelsche luchtwapen geen garan tie kan geven voor de veiligheid der opvarenden. Als voorwendsel tot dezen stap was dooi' de Britten be weerd, dat Fransche visschersbooten door de spilmogendheden gebruikt zouden zijn als militaire vaartuigen. In dit verband wijst men in politieke kringen alhier op de schijnheilige wijze, waarop de Engelschen de ver scherping van de blokkade tegen de Fransche bevolking trachten te rechtvaardigen. Aanval op Hamburg komt Brit sche luchtmacht duur te staan. (D. N.B.) - Van militaire zijde wordt verklaard, dat van de Britsche bom menwerpers, die gisternacht een aanval hebben gedaan op Hamburg, 50 pet. is neergeschoten. In een offi cieel bericht geeft de Engelsche nieuwsdienst het verlies van 32 bommenwerpers toe. Bovenste rij van I. naar r.: Met een lachend gezicht begint zfl haar dienst: De elt-jarige Vera helpt moeder dapper bij den atwasch. De zevenjarige Peter zórgt voor het poetsen van de schoenen, Hiernaast: In den vrijen tgd worden veldpostpaketten voor vader gereed gemaakt en brieven geschreven. (Foto's PBZ-v. Eysden-Pax Holland m) Doodvonnis voltrokken. Officieel wordt bekend ge maakt: De Nederlander Arie de (Haan uit -Rotterdam, die bij vommak va'n het Duitsche gerechtshof vam 1 Juli 1942 wegens com munistisch optreden als saboteur was ter dood veroordeeld, is vandaag terechtgesteld door den kogel. Britsche torpedovliegtuigen neergehaald. HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 29 Juli. (D.N.B.) Het op perbevel der weermacht maakt be kend: „Tèn Z. van den beneden-Don hebben de Duitsche troepen den voor een deel taai strijdenden vijand naar het Zuiden geworpen eh- door het luchtwapen met sterke strijdkrachten gesteund, den overgang over de Manytsj en de Sal veroverd. Ten N.W. van Ka- latsj is op verscheidene plaatsen de bolsjewistische tegenstand ge broken en de vijand gedwongen tot den terugtocht. Het ravitailleeringsverkeer van de bolsjewieken, evenals de spoor wegverbindingen ten Oosten van de Wolga, zijn bij luchtaanvallen zwaar getroffen. Bij de bestrijding van scheepsdoelen heeft het luchtwapen in de Delta van den Don drie bols jewistische kanonneerbooten in den grond- geboord en met bommen treffers geplaatst op nog twee boo ten. Bovendien werden bij nachte lijke aanvallen verscheidene tran sportschepen op de Wolga vernie tigd of beschadigd. Bij den afweer van vijandelijke aanvallen op het bruggehoofd Woronesj zijn 29 tanks vernietigd en een vrij groot aantal door gevechtsvliegörs buiten ge vecht gesteld. Aan het front" van de Wolchof hebben de Sovjets een bruggehoofd met sterke strijdkrach ten vergeefs aangevallen. InEgypte herhaalde de vijand zijn aanvallen niet. In. den nacht van 27 op 28 Juli is het havenge bied van Suez pact bommen be stookt. Treffers werden waargeno men op ka'deinstallaties, benzine opslagplaatsen en tusschenscheeps- concentraties. Een vliegveld ten Westen van Alexandrië en lueht- steunpunten op Malta zijn door Duitsche en Italiaansche gevechts vliegtuigen aangevallen, waardoor uitgebreide branden ontstonden. In het Kanaal is een D'i'tsch pa trouilleschip na harden strijd met verscheidene Britsche torpedoboot- jagers en kanonneerbooten gezon ken. Afzonderlijke Britsche vliegtui gen hebben overdag eenige bommen' in West-Duitschland neergeworpen, benevens in het Noord-Duitsche kustgebied. In den afgeloopen pacht is op- aw het stedelijk' gebied van,. Hamburg, hoofdzakelijk mef brandbommen, bestookt. -Er ont stond schade ook. aan openbare gebouwen, o.m. werd het Eppen- dorfer Krankenhaus zwaar ge troffen. De burgerbevolking leed verliezen. Nacht jagers, afweerge schut en marine-artillerie schoten 45 der aanvallende Britsche-bom menwerpers neer. In midden- en zuid-Engeland hebben gevechtsvliegtuigen in den afgeloopen nacht fabrieken der wapenindustrie, spoorwegins,talla- ties en vliegvelden van geringe hoogte met goed effect aangeval len. Italiaanseh legerbericht. ROME, 29 Juli. (Stêfani.) Het weermachtbericht luidt als volgt: Y Aan het Egyptische front eindig den acties van afdeelingen verken ners met verliezen voor den tegen stander en gevangenneming van een patrouille onder bevel van een offi cier. Formaties Italiadnsche en Duit sche bommenwerpers en jagers heb ben tijdens herhaalde aanvallen op colonnes in den ru^van den vijand zichtbare resultaten behaald door een behoorlij'k ^aantal pantser- en vrachtauto's in brand te doen vlie gen of onbruikbaar te maken. Twee toestellen werden- vernield door Duitsche jagers en vier door lucht doelartillerie. De vliegvelden op Malta zijn ge bombardeerd door luehtformaties van de as, die er uitgestrekte bran den deden ontstaan. De 'R.A.F. ver loor vier Spitfires in gevechten. In de Middellandsche Zee zijn tij dens 'een vergeefsche actie tegen een onzer konvooien twee Britsche torpedovliegtuigen neergeschoten gn vijf andere stellig getroffen. Enkele leden der bemanning, onder wie twee afficieren, werden gevangen genomen. SOVJET-UNIE MOET DEN STRIJD VOORTZETTEN. GENEVE, 29 Juli. (D.N.B.) Uit New York'wordt gemeld: - In New Yorksche kringen acht men den toe stand der bolsjewieken critiek, zoo meldt de United Press. In deze krin gen zou men niet verbaasd zijn, wanneer, als de toestand der- bolsje wieken' de volgende weken nog ern stiger zou worden, Moskou een twee de S.O.S. zou uitzenden. Deze twee de hulproep van Rusland, zoo zegt' men verder, zou wellicht een be-., spoediging van de oprichting vari een tweede front tengevolge hefcben. Men is het in het kamp der geal lieerden er over eens, dat het on voorwaardelijk noodig is de' Sovjet- Unie in staat te stellen den oorlog voort te zelften. - - Het Voor-Indische vraagstuk. De opvatting van Dr. Magerte. BERLIJN, 29 Juli. (D.N.B.) In een artikel „Historische beslissing" houdt Karl Megerle zich 'in de Berliner Bprsenzeitung bezig met de Britsch Indische kwestie. Uit de Engelsch- Amerikaansche reactie* op het be sluit van het congres, volgens het welk Engeland de^ geheele politieke macht aan Indië behoort over* te geven en zich uit het land moet terugtrekken, blijkt, aldus Megerle. dat men in Londen zeer bezorgd is 4'över de nieuwe ontwikkeling. Enge land heeft geantwoord met dreige menten en aankondiging van geweld en daarmede te kennen gegeven, dat het de macht in Indië niet uit han den wil geven. Daarnaast echter werkt Londen met het middel van schijnbare tege moetkomendheid. Zoo heeft de on derkoning' in zijn regeering <*ie nieuwe Indische leden opgenomen, dfe echter geen macht hebben en aan den toestand niets leunnen ver anderen. Door het Indische publiek is deze „concessie" met onversoliil- ligheid en een afwijzende houding ontvangen. De belangen van Enge land en Indië blijven -onvereenig- baar. Indië eischt vrijheid, zelfbe schikking en vrede. Het wil van den Engelschen onderdrukker bevrijd worden, aldus vervolgt Megerle, en niet toj. oorlogstooneel worden. En geland daarentegen wenscht het enorme gebied, zijn volkskracht en zijn rijkdommen voor zijn oorlog te mobiliseeren. Het Indische volk weet, dat een Engelsche overwinning steeds een Indische nederlaag zal zijn, dat het zijn bloed moet geven om den Engelschen heerscher weer op krachten te helpen, zoodat dfe hen met geweld binnen het Britsche Rijk kan houden." De mogendheden van het pact van drie daarentegen, zoo vervolgt hets artikel, die, zooals bekend is, begrip hebben voor den Indisohen vrij heidsstrijd, en geen territoriale be doelingen in Indië hebben, 'volgen met warffte belangstelling de krachtsinspanning van het Indische volk, dat uit eigen kracht zijn vrij heid wil verwerven. Alle gevaren voor Indië wortelen%i de Aanwezig heid der Engelschen en in den wil der Engelschen, Indië tot oorlogs tooneel te maken. ARNHEM, 29 Juli. Op Zondag 19 Juli werd op den weg langs 't Ha- zegrietje alhier het 8-jarig meisje van B. vermoord, welk rftisdrijf groote opschudding verwekte. Bij het eerste onderzoek kwam de politie op de aanvankelijk geopperde meening terug, dat aan dit misdrijf een ander was voorafgegaan. Er werden eenige "bijzonderheden ont dekt, die er op wezen, dat de oplos sing van dit drama in een geheel andere richting dan de eerst gevolg de gezocht moest worden. Het trok nl. de aandacht van de politie, dat door een der naaste familieleden van het slachtoffertje omtrent de wijze waarop het kind den dood moet hebben gevonden bij zonderhe den werden verteld, die zij op dat moment onmogelijk van an deren kon weten. Toen hu een getuige gevonden werd, die het slachtoffer en een van haar zusters in de onmiddellijke om- 11 geving van de plaats van den moord had gezien op een tijdstip, kort voor den tijd, waarop het misdrijf volgens de berekening van de politie moest zijn gepleegd, werd onverwij ld 'over gegaan tot aanhouding van de 23- jarige G. H. "W. van B. Hoewel het onderzoek ook in an dere richtingen is voortgezet, werd zooveel bezwarend materiaal tegen de zuster van het slachtoffer gevon den, dat men overtuigd is de hand te hebben gelegd op de daderes van dit vreeseljjke misdrijf. De verdachte, die ondanks de teggn haar gerezen ernstige bezwa ren blijft ontkennen, is Zaterdag ter beschikking van de justitie gesteld en in het huis van bewaring inge sloten. Overblijfselen van het 74ste Chineesche* leger vernietigd. TOKIO, 29 Juli. (D.N.B*) Japan- sche formaties hebben, naar Domei uit Hankau meldt, in den sector ten Z.O. van Kweiki in het Oostelijke deel van' dg provincie Kiangsi en aan den spoorweg Tsjekiang Kiangsi de -overblijfselen van het 74ste Chineescbe leger,' ter sterkte van 'slechts 1.000 man, vernietigd. WAARSCHUWING. De laatste dagen schijnen te Den Haag een aantal oplichters aan het werk te zijn, die onder het mom van confiscatie wollen dekens, naaimachines, radio toestellen e. d„ „in beslag nemen". Namens den burgemeester en den hoofdcommissaris van Den Haag werd verklaard', dat dezen autoriteiten, van een der gelijke inbeslagneming te Den Haag niets bekend is. Het pu bliek zij dus gewaarschuwd'! Bakker dacht beter ie hebben gekocht. AMSTERDAM, 29 Juli. Eenige weken geleden vervoegden zich bjj een bakker in de Kerkstraat eenige beoefenaren van den zwarten han del, die hem vier vaten roomboter te koop aanboden. Na wat loven en bieden kwgm de koop voor 1900 tot starfd. Het spreekt vanzelf, dat het „boter bij de visch" was, zoodat het geld al direct moest worden be taald, hgteeen dan ook geschiedde. De «afspraak werd gemaakt, dat enkele dagen later, op een bepaald uur de aflevering zou plaats hebben op de Lauriergracht. Daar zouden de vier vaten worden neergezet en de bakker had niets anders te doen, dan ze op te laden en mee te ne men. Natuurlijk moest' alles zoowel vlug als geheimzinnig geschieden om geen achterdocht te wekken. Alles liep pp rolletjes, "totdat de bakker mét zijn vier vaten was thuisgekomen en verlangend het eerste vat openmaakte. Zaagsel en steenen waren de inhoud en ook dg drie andere vaten bevatten eenzelf de mengsel, hetgeen zelfs geen vei"- vangmiddel voor boter kan worden genoemd. De gedupeerde bakker ijlde naar de politie, docji kon geen enkel sig nalement van zijn ,;leveranciers" opgeven; slechts wist hij te vertel len, dat een hunner met een Gro- ningsch of Drentsch dialect sprak. Dit weinigewas echter voor dg récherche voldoende om de oplich' ters, drie in getal, te achterhalen en in arrest te pellen. Het geld was evenwel volkomen verdwenen. MAX BLOKZIJL SPREEKT. 's-GRAVENHAGE, 30 Juli. He denavond pm 21 uur spreekt May Blokzijl via den zender Hilversum H ,in de serie Brandende Kwesties over het onderwerp: „De loodzware er fenis".

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1942 | | pagina 1