DINERS R1DEREN SPOORLIJN JEISR-IICHOREZIt BEKENDMAKING. BRITSCHE ROL UITGESPEELD IN INDIE DAGBLAD VOOR Frauduleuze slachtplaats in Heiloo ontdekt, Gewapende Engelschen in de congreszaal, Britsche manoeuvre MUI Kropotkin aan Koeban stormenderhand genomen ENGELAND ZAL DEN OORLOG VERLIEZEN. GEWEER BIJ DEN VOET. POSITIE DER SOVJETS VRIJWEL HOPELOOS. Twee Aikmaarsche slagers de daders. Teekeride Dürer de koop mansvrouwen uit Reval in Nederland Toenemende tuberculose in Engeland. tornt! MA Deze courant verschijnt dagehjks. Abonnementsprijs per 3 maanden bi, voo. uitbetaling voor Alkmaar «.10; franco door het geheele Rijk 2.63. Losse nummers 5 cents. XeL Administratie (abonn., advert.) 3330, Redactie 3330. ALKIUAARSCHEEDITIE. NOORD-HOLLAND Prijs der gewone advertentiën; J 010 per m.M. minimum 14 m.M. 1.40, elke 31/, m.M. meer f 0.35. Tarieven op aanvrage. Brieven aan de Ditg. N V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. Herms. Costér Zoon, Voordam 9, Alkmaar, postgiro 37060. 144e Jaargang No. 182 4 pagina's Hoofdredacteur t A. R. JONKER, Alkmaar Donderdag 6 Aug. 1942 Bolsjewistische kruiser gezonken. Britsche kanonneerboot vernietigd. hoofdkwartier van den FUHRER, 5 Aug. (D.N.B.) Het op perbevel der weermacht deelt mede: Ten Oosten van de Zee van Azof naderen de Duitsche en Roemeensche divisies over een breed front de spoorlijn Jeisk- Tichorezk. De vijand biedt daar nog slechts hier en daar tegen stand. Aan de Koeban werd het belangrijke spoorwegknooppunt Kropotkin door een formatie der Waffen-SS na harden strijd in stormloop genomen. Daardoor is de rivier thans over een afstand van meer dan 100 km bereikt. Ten Noorden van Armawir ge lukte het bruggehoofden te vor men op den W. oever van de Koeban. Verscheidene vijande lijke colonnes werden door het snelle oprukken van de gemoto riseerde formaties afgesneden en vernietigd. De luchtmacht viel den naar de Kaukasus terugtrekkenden vijand onafgebroken aan en zette de bom bardementen van opeenhoopingen van transporten op de spoorlijnen met vernetigende uitwerking voort Twee pantsertreinen en 24 trans! porttreinen veerden door duikbom menwerpers uiteengeslagen. Italiaansche motortorpedobooten brachten in de Zwarte Zee een Sovjet-Russischen kruiser van 6500 ton tot zinken. Tusschen Sal ensDon banen for maties gevechts- en slagvliegtuigen den naar het Oosten oprukkende voorhoeden der pantserafdeelingen den weg. In de groote bocht van den Don vielen de bolsjewisten gisteren met slephts zeèr zwakke strijdkrach ten zonder succes aan. In het gebigd van Rsjef breidden de bolsjewisten hun door sterke infanterie en pant serstrijdkrachten ondernomen aan vallen tot nieuwe sectoren van het front uit. De hevige gevechten duren voort. Ten Noorden van de stad mis lukten alle ontlastingsaanvallen door den ongebroken wil tot tegenstand van onze troepen en de voorbeelde lij ke samenwerking van alle wa pens. Aan de Wolekof en voor Le ningrad stortten verscheidene door sterk artillerievuur on<tersteunde vijandelijke aanvallen ineên. De Britsche luchtmacht ondernam in den afgeloopen nacht met zwak ke strijdkrachten lukrake aanvallen op het industriegebied van Rijnland en Westfalen. In eenige plaatsen ont stond geringe schade. Een vijande lijk vliegtuigen werd neergeschoten. Lichte Duitsche -gevechtsvlieg- tuigefi hebben gisteren doelen aan de Engelsche Zuidkust aan gevallen en voltreffers ge plaatst op voor den oorlog be langrijke installaties van de stad Brighton. Bovendien werd een bewakingsvaartuig getroffen. In den nacht van 4 op 5 Aug. wierp de luchtmacht bommen op ha veninstallaties aan de Zuidwest kust van Engeland. In den nacht van 1 op 2 Augustus is het op het Kanaal tusschen Duit sche mijnzoekers en Britsche snelle kanonneerbooten tot een kort ge vecht gekomen, tijdens hetwelk een vijandelijke boot door artillerietref fers vernietigd, twee 'andere in brand geschoten en een vierde zwaar beschadigd werden. In den nacht van 3 op 4 Augustus hebben Duit sche motortorpedobooten tijdens eei: aanval in het Kanaal drie stoomsche pen van tezamen 5.000 brt* getorpe deerd, waarvan er twee gezonken zijn. Het zinken van jhet derde schip kon door den sterken afweer niet worden waargenomen, p Het Italiaansche legerberichl. ROME, 5 Aug. (Stefani.) In zijn legerbericht no. 799 maakt het Ita liaansche opperbevel het volgende bekend: In Egypte aan het front geen en- kelè vermeldenswaardige gebeurte nis. Een vijandelijk vliegtuig .werd door het luchtdoelgeschut van eer, van onze groote eenheden neerge haald, vief andere vijandelijke vlieg tuigen werden door Duitsche jagers neergeschoten. Formaties vliegtuigen ondernamen bombardementen op de achterwaartsche verbindingen van den vijand. Duitsche vliegtuigen wa ren bijzonder actief ten aanzien var doelen in het gebied van Alexandrië. De aqtiviteit der bommenwerpers van de as werd ook voortgezet bo ven Malta. In de wateren*-van Feo- dosia (De Kram) werd een .stout moedige nachtelijke aanval onder nomen op een formatie der Sovjet- vloot door een flottielje Italiaansche motortorpedobooten, die een kruiser van 5500 ton, behoorende tot de klasse „Roode Krim" tot zinken brachten. Ondanks de hevige vijan delijke reactie keerden al opze een heden behouden op haar bases terug. BANGKOK, 5 Aug. (DNB). Pasj Behari Bose, voorzitter van den be stuursraad dér Voor-Indische onaf hankelijkheidsliga, heeft voor den omroep te Bangkok in een rede tot zijn landslieden gezegd: ,.Het is het vaste voornemen van Japan, de Engelsch-Amerikaansche steun punten in Indië tc vernietigen en wanneer gij in Indië dat niet k'unt bereiken, zal Japan het zelf doen. Engeland zal zonder twijfel dezen oorlog verliezen". Maar Rommel verovert niettemin 150 pantser wagens op den vijand. BERLIJN, 5 Aug. (DNB). Over den -militairen toestand 4an het Egyptische front schrijft een oor logsverslaggever onder meer: „Het pantserleger van gene- raal-veldmaarschalk Rommel staat, het geweer bij den voet, in de stelling van El Alamein. Het is thans in de^erste plaats zaak te houden, wat verworven is. Het is maar al te begrijpelijk dat gedurende een pauze en een defen sief de moed van den vertwijfelden vijand toeneemt. Maar ook hij zal moeten inzien, dat het in ons voor deel is, wanneer hij, zooals eenige 'dagen geleden, bij een plotselingen aanval in één slag 150 pantserwa gens verliest, terwijl de Spil geen verliezen lijdt.DeEngelschenbrengen hier op een klein gebied alles, wat zij aan vliegtuigen hebben,' bijeen, doch dit belet niet, dat de lucht macht. der Spil het luchtruim bevei ligt". De verslaggever,méldt dan, dat de verkenningsvliegtuigen der Spilmo- $endheden voortdurend de bewe gingen van den vijand controleeren. Zij zien, dat de strijdkrachten van den vijand nog aanzienlijk zijn. Tal- looze voertuigen, pantserwagens en stukken geschut staan op een klein gebied. Onbewegelijk ligt dè vijan delijke kolos als bolwerk voor den Egyptischen grond. De Duitsche vlie gers brengen hun waarnemingen in kaart: het commando kan daaruit zijn gevolgtrekkingen maken. De "wet van het handelen, aldus de ver slaggever, blijft bij Rommel berus ten, ook in het defensief, Amerikaan spreekt duidelijke tea!. STOCKHOLM, 5 Aug. (ANP). Voor den Londenschen omroep heeft de Amerikaaansche journa list Frederik Kuh met betrekking tot de positie van de Sovjet-Unie verklaard, dat het onzin was te spreken van de onuitputtelijke re serves der Sovjet-Unie. De Sovjets hebben zelf hun ver liezen op vijf millioen man geraamd. Bovendien heeft de Sovjet-Unie tot nu toe aan Duitschland gebiedsdee- len verloren zoo groot als Engeland, Frankrijk en Duitschland samen. Daarmede heeft het het grootste ge deelte van zijn graanland en zijn grondstoffen, de helft van zijn ijzer productie en drievierde van zijn' aluminiumproductie verloren zien gaan. Als het Duitschland gelukt de Sovjet-Unie ook van zijn petroleum- toevoer af te snijden, dan is de posi tie der Sovjets hopeloos. GENEVE, 5 Aug. (DNB). Naar de „News Chronicle" meldt heeft Lady Astor na haar rede, Zondag te Old ham gehouden, tegenover een cor respondent van de News Chronicle o.a. verklaard: „Rusland, Rusland, steeds weer lezen wij het in de bla den en hooren erover door den om- -roep. De Russen vechten weliswaar tegen denzelfden vijand als wij, doch zij strijden evenals wij slechts' voor zichzelf. Rusland was neutraal toen wij hulp noodig hadden. Destijds was het Amerika, dat ons te hulp kwam De Amerikanen nemeh het kwalijk, dat zij in Engeland niets anders te hooren krijgen dan „Rus land Ik heb er genoeg van steeds weer van Rusland te hooren De menschen moesten liever inzien dat wij zonder Amerika niet hadden kunnen volhouden". 's GRAVENHAGE, 5 Augustus. Het Bureau van den Weer-, machtsbevelhebbei in Neder-, land deelt mede" De vele woorden, die op het oogenblik vooral in de vijande lijke propaganda gewijd "worden aan de oprichting van/een „tweede front" aan de Europee- sche westkust en vermoedelijk ook wel in, Nederland en de hiermede door den vijand uit- gesproken hoop. in dat geval op steun van de' bevolking te' kun nen rekenen, geven aanleiding, om de Neder landsche bevolking op de meest' dringende wijze te waarschuwen. Iedereen moet er zich van bewust zijn, dat hij met zijn leven speelt, wattneer hij in geval van een vijandelijke lan dingspoging de geringste poging zou wagen, den vijand te hel pen of hem ook slechts indirect te begunstigen. In aller herin nering zullen- rmg wel leven de .gebeurtenissen die hebben plaats gehad na het neerkomen van Engelsche vliegers, die door de bevolking van geild en klee ding zijn voorzien, en verborgen gehouden werden, en welke ge beurtenissen ten slotte tot dood vonnissen tegen de betrokkenen geleid hebben. Wanneer ooit een Engelschman ol een zijner bondgenooten Nederlandsch grondgebied betreedt, hetzij aan de kust of in het achterland, dan geldt er voor de bevolking slechts één gebod: Iedereen blijve thuis en zoeke bij Juchtgevaar, zoo mogelijk in schuilkelders zeil, bescherming tegen de gevechtshandelingen. Wie de straat op gaat, stelt zich bloot aan het gevaar te worden doodgeschoten. Wie den vijand begunstigt, moet eveneens de gevolgen daarvan dragen. De ervaring leert, dat een dergelijke waarschuwing nooit vroeg genoeg kan worden ver strekt. Mocht he' op Neder landsch grondgebied tot ge vechtshandelingen komen, dan zal de bevolking door aanplak biljetten, 0 radio of op andere passende wijzj- nog nadere nauwkeurige voorschriften ver krijgen hoe zij zich zal hebben te gedragen, V 'MAX BLOKZIJL SPREEKT. 's-GRAVENHAGE, 6 Aug. Heden avond van 21 tot 21.15 spreekt Max Blokzijl via Hilversum 2 in de serie „brandende kwesties" over het on derwerp* „Een jongen van sestien". Wil men Gandhi onschadelijk maken onder het voorwendsel, dat hij een landverrader is BERLIJN, 6 Aug. (V.P.B.). In Berlijn 'deelde men mede, dat de spanning in Britsch-Indië thans zöb is toegenomen, dat men in de- eerst volgende dagen rekening kan hou den met een beslissende fase in de verhouding tusschen het Congres en de regeering. Het feit, dat gewa pende Britten de congreszaal zijn binnengedrongen en een geneim protocol in beslag hebben genomen heeft de stemming niet verbeterd. Bevoegde kringen te Berlijn zijn van meening. dat de actie van lijde lijk verzet door Gandhi ingeleid, haar vruchten zal afwerpen. Van Britsche zijde is bekend gemaakt, dat de in 'beslag genomen stukken aanwijzingen bevatten voor een sa mengaan van de Indische nationaal- söcialisten met Japan. Men beschul digd! Gadhi, dat hij een aanhanger is van de spilmogendheden, terwijl sommige Engelsche bladen te Lon den hem reeds als „landverrader hebben gekenmerkt. Met spanning ziet men. thans den 7en Augustus tegemoet, waarop in Bombay het Pan-Indische Congres bijeen zal ko men. IntusSchen blijft men te Ber lijn gelooven, dat de rol van Enge land is uitgespeeld. Nader werdt nog uit Berlijn ge meld: De regeering van den vice-ko- ning' van Indië heeft drie dagen voor het bijeenkomen van het Plenum der congrespartij in Bom bay een ongehoorden inbreuk op hei recht gepleegd door de dienst- lokalen van de Al-Indische con grescommissie door de politie te doen doorzoeken en daar docu menten in beslag te laten nemen. Zij heeft zich op die wijze in het bezit gesteld van de protocollen, welke de ontwerpen behelzen voor de vrijheidsresolutie van het con gres. Vervolgens heeft zij, zonder de goedgeuring van Gandhi te vragen, een document gepubliceerd met het voorstel, dat Gandhi 'op 7 Augustus aan het Peum van het congres ter goedkeuring wilde aanbevelen. In dit ontwerp staat een, naar be weerd wordt van Gandhi afkomstige passage, die hierop neerkomt, dat In dië, zoodra het zijn vrijheid zou heb ben verkregen, terstond onderhande lingen zou aanknoopen met de Ja panners. Pandit Nehroe zou wijzi ging geëischt hebben van deze pas sage met de motiveering, dat daar in een indirecte uitspraak vóór de landen van het driemogendheden- pact gezien zou kunnen worden. De Engelsche pers heeft zich van het geval meester gfemaakt en Gandhi beschuldigd van landsverra- derlijke voornerflens. In Duitsche politieke kringen wordt het optreden van de regee ring van den vice-koning den grootsten aanval genoemd, dien de Engeischen den laatsten tijd gericht hebben op Gandhi en zijn beweging. De publicatie van de processen- verbaal over de interne onderhande lingen van het congres, zoo wordt hier verklaard, heeft uitsluitend en alleen ten doel de nationale bewe ging in Indië te splitsen en de mee- ningsverschillen tusschen Gandhi en Nehroe, die door een yompromis werden opgeheven, weer te doen op vlammen en aan te wakkeren. Bovendien is het dé bedoeling door de publicatie Gandhi open lijk te betichten van samenwer- king met den vijand, teneinde daarmede een juridische aanlei ding te. hebben om Gandhi on der beschuldiging van landver raad te kunnen arresteeren en onschadelijk te maken. De spanning in Indië is daarmede, naar politieke kringen alhier ver klaren, in eeii acuut stadium getre den, welks ernst, niet meer kan wor den verbloemd,'' met zulke terreur maatregelen zullen de Engeischen de nationale beweging en opstand in Indië echter niet kunnen stuiten. Ir- de Wilhelmstrasse wordt derhal ve de meening uitgesproken, dat de rol van Engeland in Indië als uitge speeld moet worden beschouwd, met welke middelen Groot-Britannië ook de actueele problemen mocht trach ten te knevelen. Men geeft boven dien in de Wilhelmstrasse uitdruk king aan de meéning, dat de volgen de weken verrassingen in Indië ver wacht kunnen worden. Reeds 3 koeien geslacht. Woensdag zijn op het land en in de sChuur van den veehouder V., wonende aan de Oosterzij te Heiloo, sporen ontdekt, welke het vermoe den deden rijzen, dat er frauduleus werd geslacht. Na een gedeeltelijk on'derzoek, dat geleid werd door de marechaussee en de. gemeentepolitie, met medewerking van enkele con troleambtenaren, kwam reeds vast te staan, dat er in de schuur gedu rende de laatste weken een drietal koeien waren geslacht. V. heeft be kend, dat hij de schuur voor dit doel aan anderen verhuurde, zelf nam hij aan de slachting geen deel. De slachting, die in 'n oude schuur, staande aan -een stillen landweg, werd verricht door de slagers V. en H. uit Alkmaar, vond meestal plaats tusschen 10 uur 's avonds en 4 uur 's morgens. Bij gedeelten werd het vleesch dan rn alle vroegte per fiets naar de stad vervoerd.. Het vermoeden bestaat, dat bij de ze onverkwikkelijke zaak nog meer dere personen betrokken zijn. Het onderzoek,, dat reeds in vollen gang is en tot. genoemde resultaten heeft geleid, duurt nog steeds voort. GOUDEN AMBTSJUBILEUM. Ds. N. J. C. Schermerhorn, emer.- predikant van Oude- en Nieuwe- Niedorp, wonende te Apeldoorn, hoopt 14 Augustus zijn 50-jarig ambtsjubileum te herdenken. Hij stond te Beets, Nieuwe en Oude- en Nieuwe Niedorp. Voor den Productieslag 1942'. Het zichten van de gerst is begonnen. (Pax Holland-v. Bemmel m) E r bestaat een serie teeke- ningen van Dürer, die men rekent tot de schoonste, die de kunstenaar heeft vervaardigd. Zelf noemde hij |deze „rijke vrouwen in Eifflandt". Zij stel len rijkgekleede patriciersvrou- wen voor, waarvoor de schilder, daar het hem in de eersfe plaats om de kls'ederdrachten scheen te doen, maar drie modellen heeft gebruikt. Over de beteeke- n is van den naam „Eifflanctt" zijn al sinds lar.g diepgaande discussies gaande. Een der be langrijkste figuren op het ge bied van de Duitsche geschied- vorsching in het Oosten, de directeur van' d- Stedelijke Bi- blotheek in Riga, die inmiddels is overleden, Busch, wees er in zijn „Untersuchungen zuV Le- bensgeschichte Dürers" op, dat in de middeleeuwen voor het geheels gebied va-n Estland eh Letland, naast de verzamelnaam „Liv'land" ook de vormen „Nif- land" en „Eifland" in gebruik waren. Ergo zou Düi'er geen inwoonsters van IJsland, m^ar koopmansvrouwen uil; Riga of Reval hebben geteekend. Busch probeerde ook te bewijzen, dat de schilder in 1521 deze werken in Riga moest hebben vervaar digd. Tegen deze'voorstelling is eenigen tijd geleden de Berlijn - -sche Dürer kenner Winkler in verbet gekomen. Hij verklaar de. dat Dürer de zes studies van kleederdrachten tijdens zijn Nede'la-nds-che reis heeft geteekend. Daar vrouwen in dier tijd in het al gemeen niet zulke verre reizen pleegden te ondernemen, nam hij aan, dat de kunstenaar in Nederland geen patriciersvrou- wen uit Riga of Reval had ge vonden, doch slechts naar af beeldingen had gewerkt. GENEVE, 5 Aug. (DNB). Uit Lon den wordt gemeld, dat volgens een mededeeling van het bureau voor gezondheid m Glasgow de tubercü-, lose onder de industriearbeiders eeri beangstigenden omvang aanneemt. Als oorzgak wordt opgegeven ge brekkige voeding en slecht luchten der. bedrijven tengevolge van ver duisteringsmaatregelen. Een mijn wordt genomen. Met spring ladingen werden meer dan 6000 bolsje wisten die zich in de schachten van een steengroeve verschanst hadden, tot overgave gedwongen PBZ-v. Eysden- PK Wittmaack-Pax Holland m VERDUISTER GOED ZON 6 Aug. onder: 21.23 7 Aug. op; 6,09 .MAAN 6 Aug. op: 1.36 onder: 17.03 12 Augustus Nieuwe Maan. .Zeg het in twee woorden". Onder dit motto is op de tentoonstelling .Stad en Land" in het Stedelijk Museum te Amsterdam een prijsvraag uitgeschre ven. De bezoekers moeten van tien groote foto's het onderwerp raden Pax Holland-Overduin m Sterke afdeelingen' van de Wallen SS maakten een marsch door Parijs. De bevolking sloeg met gespannen aandacht het voorbijtrekken gade en toonde zich door deze militaire gebeurtenis diep onder den indruk Hoffmann-Stajil- PK Zschackel-Pax Holland m Een overwinningstrophee. Een Britsche vlag, welke door de bemanning van een onderzeeër op een vijandelijk schip was buitgemaakt, wordt bij terugkeer op de basis vol trots naar het kwartier gebracht Scherl-Fellinga-PK Redlich-Pax Hol), m

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1942 | | pagina 1