VEERTIG DAGEN OFFENSIEF. HEATER .ION BOUWMEESTER ORGELS Orgelhandel, \ZUN Roosevelt's boodschap aan Stalin. De Japansche chirurgie. Spoorwegverbinding tusschen DAGBLAD VOOR Dag der Vlaamsche vrijwilligers. De nieuwe bonnen he succesfilm t de charmante i de Meester Emma Morel Ed. Verkade e. a. nd van 2 uur af. 2.30 uur Matinée. 25 Ltrs. 3.10 50 6.- EUWESLOOT 96 - TEL, 3254 arken en prijzen. REEREN, NHOUT MAKEN ent. 4554. Alkmaar. De gansche Zuidelijke vleugel van het Sovjet-front verbrijzeld Zal de geschiedenis zich ook thans herhalen? Zoo ziet de dankbaarheid er uit! Spreekbuis der Engelsche finaricieeie kringen waar schuwt tegen tweede front I - mm Ik - ii IlÉlÉ mSÊmJr. Australië geamputeerd. MILITAIRE MAATREGELEN IN NIJLDELTA. Zwarte- en Kaspische Zee verbroken TICHORESK IN DUITSCHE HANDEN 26 vijandelijke treinen uiteengeslagen. Zes Britsche vliegtuigen neergehaald, DE STRIJD IN HET KAUKASISCHE GEBIED, Deze tijd schrijft de roemrijkste bladzijden in de geschiedenis Van Vlaanderen. Leider dér Egyptische groenhemden p. Persgesprek met den zoon van generaal van Heutz. Indië's Terlies voorspeld OPROEP Brood, vleesch, tabak eri aardappelen op bon 41. fgewerkt, behandeld. EE HERRSCHER) MET JANNINGS L WAGNER ,IA KOPPENHöPEE annings in zijn mees als Mathias Clausen leert U een voorstel- an hoog kunstge- m welke U beslist moet zien. .-film. 14 jaar. er Uw Boog- topje bij Uw U het hoofd an is er voor [et dopje (ook even belang» 3r elk dopje, er één flesch neze courant verschijnt dagelijks. Abonnementsprijs per 3 maanden bij vooi Uitbetaling voor Alkmaar' 2.10; franco door het geheele Rijk 2.63. Losse nummers 5 cents. Tel. Administratie (abonn., adv.ert.) 3330. Redactie 3330. ALKMAARSCHEEDITIE. NOORD-HOLLAND Prijs der gewone advertentiën: 010 per In.M., minimum 14 m.M. 1-40. eljte 3U, m.M. meer f 0.35. Tarieven op aanvrage. Brieven aan de Citg. N.V. Boek- en Handelsdrukkerij Wh. Herms. Coster Zoon. Voordam 9. Alkmaar, postgiro 37060. 144e Jaargang No. 183 4 pagina's Hoofdredacteur: A. R. JONKE1J, Alkmaar Vrijdag 7 Aug. 1942 De Kaukasische randvolken sullen straks vermoedelijk partij kiezen tegen Mosko" BERLIJN, 6 Aug. De A.N.P.-t respondent meldt: Het is thans veertig dagen ge leden, dat het offensief tegen de legers van Timosjenko is begon nen en van militaire zijde wordt er op gewezen, dat in dezen kor ten tijd de geheele Z. vleugel van het bolsjewistische front verbrijzeld is. De Duitsche en verbonden troepen zijn opgerukt in een gebied, dat twee tot drie honderd kilometer diep en acht tot negenhonderd kilometer lang is, een gebied daarenboven, dat tal van terreinmoeilijkheden ople verde en waarin tal van belangrijke industrie- en ravitailleeringscentra waren gelegen. Dat het verlies vair deze gebie den voor de bolsjewieken niet te vervangen is, blijkt wel uit de on gerustheid, waarmede men in het geallieerde kamp de ontwikkeling gadeslaat. Een andere voor de bolsjewisten zeer ongunstige omstandigheid is, dat de strijd thans tot het gebied van de Kaukasische randvolken - gena derd is. Het is bekend, dat deze vol ken, zooals de Kalmukken en Tata ren van den aanvang af tamelijk vijandig tegenover het. bewind van Moskou hebben gestaan. De bolsje wistische gezaghebbers hebben deze volken dan ook nooit geheel ver trouwd en hen als soldaten onbe trouwbaar geacht. Dat dit wantrou wen geenszins misplaatst is, blijkt wel hieruit, dat b.v. de Krim-Tata- ren actief aan den strijd tegen de bolsjewisten aan de zijde der Duit sche troepen hebben deelgenomen. Na den benedenloop van den Don te hebben overschreden, zijn de Duitsche en verbonden troepen in nauwelijks 10 dagen tijd een 300 km naar het Zuiden opgerukt. Deze geweldige pres tatie is geleverd in een dor step pegebied, waar de zomerhitte de -bewegingen der troeoen aan zienlijk belemmert. v' 1 Meestal waren zijn „bood schappen" de herauten van ongeluks-gebeurtenissen. BERLIJN, 6 Aug. (ANP). In poli tieke kringen alhier wordt in ver band met het nog onbevestigde be richt, dat generaalmajoor Bradley met een persoonlijke boodschap van Roosevelt aan Stalin te Moskou zou zijn aangekomen, eraan herinnerd, dat „persoonlijke boodschappen van Koosevelt" het begin van het eind plegen te beteekenen. Zoo werd de Negus met een der gelijke boodschap bedacht alvorens hij Abbessinië moest verlaten. Een andere kreeg Tsjang K'ai Sjek voor de weg door Birma werd afgesne den. Koning Peter van Joegoslavië kreeg een dergelijke boodschap na dè staatsgreep van generaal Simo- witsj en ook koning George van Griekenland mocht een brief van Roosevelt zij het 00]t eerst na <}e ineenstorting van zijn land in ontvangst nemen. In dit verband wijzen politie ke krmgen alhier erop dat een Zweedsch blad de reis die Churchill naar Moskou zou ma ken, vergelijkt met het bezoek, dat hij kort voor de ineenstor ting van Frankrijk aan den toenmaligen Franschen minister president, Reynaud, bracht. Elke Noor onder verdenking. OSLO, 5 Aug. (D.N.B.) In En geland en de Ver. Staten wordt, naar Aftenposten verneemt, op het oogenblik een gemeenschappelijke groote razzia gehouden op Noren. Op alle mogelijke manieren haalt men gegevens betreffende hun per soon bijeen en haalt hen dan mee- doogenloos uit hun functies. „Iedere Noor wordt er op het oogenblik van verdacht, dat hij een der oceaan matrozen is, die de zee moede zijn", aldus het te Oslo verschijnende blad over de terreur tegen de Noren in de Ver. Staten. Over het algemeen arresteert men eerst de Noorsche arbeiders en beschuldigt hen er van, dat zij willen verbloemen üeeman te zijn. „Zoo ziet de dankbaarheid er uit, die de Noren in de Ver. Staten ontvangen", schrijft Aftenposten. De voornaamste marschrichting is Zuidelijk, waarbij de belangrijke spoorwegknooppunten Tichorete en Kropotkin reeds gepasseerd zijn. De i Z.O. richting oprukkende troepen toben de belangrijke industriestad vorojilofsk reeds achter zich. Zij hebben al den hoofdspoorweg tus- schen de Zwarte- en de Kaspische Zee bereikt, waardoor deze laatste verbinding tusschen de beide zeeën voor de bolsjewisten Ts komen te vervallen. Tegelijkertijd ^ukt thans een andere snelle colonne tusschen Don en Sal op, daarmede als het ware een wig drijvend tusschen dp bolsjewistische troepen. De militaire macht van Engeland is nooit toe reikend zich met die van het continent te meten. MADRID, 6 Aug. (A.N.P.) De Economist, de spreekbuis van de Engelsche financieele kringen, waar schuwt zeer dringend voor het avon tuur van een tweede front. Het optimisme, dat een deel van de Britsche en Amerikaansche openbare meening aan den dag legt, wijt het blad aan de omstan digheid, dat de „man in de straat" bet slachtoffer eener van officieeie zijde gepropageerde fantasie is ge worden. Het blad komt dan tot de volgende conclusie: de militaire macht van Engeland is nooit toereikend, om zich met de militaire macht van het continent te meten. Het is een waan zin, het Kanaal over te steken, wan neer niet 'tevoren de reusachtige Amerikaansche troepencontingenten ter ondersteuning zijn aangekomen, die men ons in theorie bëloofd hgeft. Het beteekent zelfmoord, om met een gebrekkige voorbereiding tegen de modernste kustversterkingen op te rennen, waarin de vijand zit, die slechts op dit oogenblik loert. - m\ Stabschet der SA» Viktor Lutze, aan het Oostelijk front Door het Wolchow- moeras rijdt Stabschef Lutze per veld- spoorweg naar de afdeeltngeo van eet infanterie-dWisie, welke het meest naai voren zijn opgesteld PBZ-v. Eysden- SA Wegener-Pax Holland m TOKIO, 6 Aug. (DNB). Naar aan leiding van de bezetting van Kei-, Aroe-, en Tanimbar-eilanden door de Japanners schrijft de Nitsji-Nitsji, dat de armen en beenen van Aus tralië gamputeerd worden. ®eze eilanden, aldus het blad, waren de laatste vooruitgeschoven bases, welke, door Australische- ^n Amerikaansche troepen bezet, de mogelijkheid tot tegenaanvallen op de Japanners hadden kunnen bieden. Thans kunnen de geallieerden zich nog slechts van het Australische vasteland uit verdedigen. De Asahi Sjimboen constateert dat de druk op Australië nog zwaar der is geworden. In welingelichte kringen verklaart men, dat de Ja pansche operaties in het gebied van Nederlandsch-Indië vrijwel geëin digd zijn en dat nog slechts een deel van Nieuw-Guinea gezuiverd moet worden, waarna Australië „als wees kind in den Stillen Oceaan" achter blijft. Het beslissend moment van de 100 meter tijdens de internationale atletiekwed strijden in het Olympia-stadion te Berljjn. Osendarp passeert als eerste de eindstreep. (Atlantic-Bbesig-Hollar^d-Pax Holland m) fmus Osendarp, de winnaar van de 100 meier tijdens de internationale sthletiekwedstrijden in het Olympia- stadion te Berlijn, wordt door den Duit- schen Rijkssportleider Von Tschammer und Osten met zijn overwinning gecom plimenteerd AÖantic-Boesig-Holland-Pax Holland a Winterhulp Nederland Loterij 1942 beteekent: 1 prijs op 3 loten. VERDUISTER GOED! ZON 7 Aug. onder: 21.21 8 Aug. op: 6.11 MAAN 7' Aug. op: 2.12 onjder: 17.57 12 Augustus Nieuwe Maan. Autoweg Cairo-Alexandrië van mijnen voorzien BERLIJN, 7 Aug. (V.P.B.) Een luchtaanval, die door de Spilmo- gendheden is ondernomen op de luchthaven van Heliopolis, die in de directe nabijheid van Cairo ligt, heeft in de Egyptische hoofdstad consternatie teweeggebracht. Dui zenden menschen begaven zich naar hetvliégveld. dat slechts acht km. buiten de stad ligt om ter plaatse het effect der eerste vijandelijke actie vanuit de lucht na te gaan. Maar halverwege werden zij door Britsche politie gedwongen onver- richterzake huiswaarts te keeren. De autoweg, die van Cairo door de woestijn naar Alexandrië voert, is met mijnen gelegd, hetgeen valt af te leiden uit een waarschuwing, die door radio-Cairo aan de 'bevolking is gegeven. Nadrukkelijk werd ver klaard, dat het Verkeer langs dezen weg met mijnengevaar' is verbonden. HOOFDKWARTIER VAN DEN FUHRER, 6 Aug. (D.N.B.) Het op perbevel van de weermacht deelt mede: In het gebied van den Kaukasus werd het spoorwegknooppunt Ti- chorezk genomen en de spoorlijn ten N.W. der stad. over een breed front bereikt. Beweeglijke forma ties der infanteriedivisies rukken verder op naar het Zuiden. For maties jachtkruisers steunden in aanvallen op fg-'oote hoogte en in scheervluehten'* de pantsertroepen bij de uitbreiding van het brugge- hoofd over de Koeban. Ten Z. van Worosjilofsk verbra ken snelle formaties in snellen op- marsch over de Koeban de groote spoorwegverbinding tusschen Zwar te en Kaspische Zee. Ten Noorden van de Sal vordert de aanval van Duitsche en Roemeensche troepen goed. Aan de successen in dit gebied hebben de Roemeensche formaties een bijzonder aandeel. Ih de. groote bocht van den Don werden tijdens hevige afweergevechten 25 vijande lijke pantserwagens kapotgeschoten. Gedurende den nacht zette de lucht macht haar aanvallen op spoorweg installaties in het achter waartsche gebied van den vijand voort. In het gebied van Rsjef duren de zware gevechten voort. Ten Noorden wan de stad hebben de Sovjettroepen tij dens vergeefsche aanvallen 28 pant serwagens verloren. Ook aan de Wolchof stortte een door pantser wagens ondersteunde- aanval van den vijand ineen. Aan het O. front zijn gisteren 180 vijandelijke vlieg tuigen neergeschoten. Zes eigen toe stellen worden vermist. Na storingsvluchten overdag van afzonderlijke vijandelijke vliegtui gen boven West-Duitsch gebied heeft de Britsche luchtmacht in den afge- loopen nacht milïtair zonder effect blijvende aanvallen ondernomen op het industriegebied van Rijnland en Westfalen. De schade, die in woon wijken van eenige steden is aange richt, is gering. Vijf der aanvallende bommenwerpers werden door nacht jagers ten val gebracht. Aan de-Zuid- en Oostkust van Engeland heeft de luchtmacht giste ren en in den afgeloopen nacht, ten deele in scheervlueht, voor den oor log belangrijke installaties met bom men van zwaar kaliber aangevallen. Het Italiaansche lcgerbericht. ROME, 6 Aug. (Stefani) In zijn legerbericht no. 800 maakt het Ita liaansche opperbevel het volgende bekend: Aan het Egyptische front heb ben Italiaansche en Duitsche for maties vliegtuigen herhaaldelijk aanvallen ondernomen op vijan delijke troepen en stellingen en in luchtgevechten zes Britsche toestellen neergeschoten. Vijandelijke luchtaanvallen op To- broek en Mersa Matroe veroorzaak ten eenige schade. Een Britsche ma chine werd vernietigd. Tijdens de operaties op Malta schoot een forma tie Italiaansche jagers, die de bom menwerpers vergezelde, twee Spit fires omlaag. Een ander Britsch vliegtuig onderging hetzelfde lot, tijdens luchtgevechten met Duitsche jagers. Engelsche vliegtuigen poogden in het centrale bekken van de Middel- landsclie Zee een van onze con- vooien aan te vallen. Een yijande- lijk toestel werd getroffen door het afweergeschut van de begeleidende vaartuigen en stortte in zee. Het convooi leed geen schade. Een van onze toestellen is van zijn opdracht uit het Oostelijke bekken van de Middellandsche Zee niet terugge keerd. s Vijand in geconcentreerd vuur van alle wapens verslagen BERLIJN 6 Aug. (D.N.B.) Het opperbevel der weermacht deelt' over c^e gevechten van gisteren in het Kaukasische gebied nog het vol gende mede: De ten Oosten van de Zee van Azof oprukkende Duitsche en Roemeensche troepen hebben bij de achtervolging van de naar het Zuiden .wijkende bolsjewieken de stad Tichoresk strijdend gepas seerd. Op dit belangrijke jtruis- punt van de uit.Jeisk naar Arma- wir en van Krasnodar naar Sta lingrad loopende spoorlijnen is het 'tot felle huizen gevechten ge komen, waarbij de vijandelijke te genstand gebroken werd. Stat de Clercq eert de trouwe, edel» en dappere mannen van zijn volk. BRUSSEL, 6 Aug. (Belgra- press}. Heden is het juist een jaar geleden dat Vlaamsche jongens, bezield door het geloof in de toekomst van Vlaanderen en bewust van de lotsverbon denheid der Germaansche volke ren, als eerste vrijwilligers van het' legioen Vlaanderen naar het Oosten vertrokken, voor den strijd tegen het bolsjewisme. Dit heuglijk feit in de jongste geschiedenis van Vlaanderen en tevens een harer roemrijkste bladzijden, wordt passnd her dacht door de Vlaamsche pers. „Volks en' Staat" publiceert als hoofdartikel de volgende verklaring van staf de Clercq. lqjder van het V. N. V.: „Door zich aan te melden voer het legioen gaven on?e soldaten ge volg aan de roepstem, aan dèn drang van hun bloed, dat Germaansch-is. Strijdend met en naast den Duit- schen soldaat, en de andere volken van Germaanschen bloede, tegen een gemeenschappelijken vijand, gaven zij ten overstaan van heel de wereld een sprekend bewijs van wat Ger maansche lotsverbondenheid betee kent, bewust van de groote edele zending, die het Germanendom in den Europeeschen opbouw van mor gen op zich te nemen heeft. Dat het reuzenaandeel van dit eerste contingent Vlaamsche vrij willigers geleverd werd door de eenheidsbeweging V. N. V. was vanzelfsprekend, daar in het Vlaamsch Nat. Verbond in hoofd zaak aalles verzameld is, wat ons volk bezit aan trouwe, edele en dappere naturen, omdat ander zijds het mannelijk, stout besluit van mijn trouwstep medewerker, Reirpond Tollenaere, algemeen propagandaleider van het V. N. V. honderden anderen heeft bewogen zijn moedig voorbeeld te vofgen. Onze jongens hebben harde tijden doorgemaakt, zoowel tijdens hun op leiding als gedurende hun eigenlij ken diensttijd: koude, honger, ont bering, lichamlijke uitputting, doch taaier en harder dan dit alles bleek het lichamelijke uithoudingsvermo gen', de zielegrootheid en karakter sterkte van onze dappere soldatgn. Strijdend naast den Duitschen sol daat, vertegenwoordiger van het beste leger ter wereld, hebben onze legioenmannen door daden bewe zen hem evenwaardig te zijn. Het nat. soc. denkend gedeelte van ons volk eert onze Vlaamsche vrij- uit concentratiekamp ontsnapt. ISTANBOEL, 6 Aug. (Afip). Men verneemt uit Cairo: Sedert enkele dagen wordt Ahmed Hussein, de lei der van de Egyptische groene hem den gezocht, die uit 't concentratie kamp is ontsnapt. Dit feit heeft op schudding in -officieeie kringen ver wekt daar men Ahmed Hussein tot het uitlokken van onlusten in staat acht. Teyergeefs trachtten de bolsjewie ken door tegenaanvallen, die ge steund werden door een pantser- trein, de stad te heroveren, de Duit sche en verbonden troepen hand haafden niet alleen hun terrein winst, maar rukten met hun bewe gelijke deelen onstuitbaar verder naar het Zuiden op. In het gebied ten Noorden van Worosjilofsk trachtte een van zijn verbindingen afgesneden vijandelijke groep naar het Dosten door te breken, doch werd in het geconcentreerde vuur van alle wapens verslagen. Andere uiteengedreven vijandelijke groepen werden in het gebied ten Noorden van Armawir vernietigd of gevangen genomen. Ten Zuiden van Worosjilofsk ruk ten snelle troepen, doeltreffend ge steund door formaties jachtkruisers, ver op over den Koeban en verbra ken de groote spoorwegverbinding tusschen de Zwarte en de Kaspische Zee. Daardoor werd de vijand op- niAiw belemmerd in zijn geringe, hem nog resteerende bewegingsmo gelijkheden. Het verlies van deze spoorlijn is voor de bolsjewieken zoo belangrijk, omdat zij als belangrijk ste transportverbinding tusschen het oliegebied van Maikop en de olie- verwerkende raffinaderijen in de Noord-Kaukasische steden optreedt. Bij de ondersteuning van de op rukkende Duitsche troepen aan den Z. oever van den Koeban door Duitsche formaties jachtkruisers is een groot aantal gemotoriseerde en bespannen voertuigen vernield en een groote benzineopslagplaats der bolsjewieken in brand gewor pen. Door inslaande bommen op vluchtende vijandelijke colonnes leed de vijand zware verliezen. Luchtaanvallen werden gericht op de stations van Koerganaja, ten W, van Armawir en de havenstad Toeapse aan de Zwarte Zee. willigers als de edelste, de grootste zonen van onze volksgemeenschap, omdat het de innige overtuiging is toegedaan, dat zij den zekersten waarborg vormen dat ons volk in de Europeesche ordening van morgen die plaats zal innemen, waarop het v krachtens zijn roemrijk Germaansch verleden en zijn levenskrachtig he den aanspraak kan maken". In 1914/1918. Wereldoorlog 1914-'18. Terwijl rondom ons land de oorlog woedt, is Nederland ingeslapen. Tevergeefs verheffen enkelen hun waarschu wende stem en wijzen op de geva ren, die land en volk bedreigen. Tot hen behooren de groote gouverneur- generaal van Indië, generaal J. B. van Heutz en zijn zoon, dr. J. B. van. Heutz, destijds officier van gezond heid in het "Nederlandsche leger. De laatste schreef in de wintermaanden van 1915-'16 de volgende historische woorden: „In Nederland wint de meening meer en meer veld, dat wij de koloniën op den duur toch niet kunnen houden, terwijl Indië nog vol moed is, Is het onder de tegen woordige omstandigheden te ver wonderen, dat anderen, meer voor uitziend, in en over onze koloniën beschikken?" In 1942. Een kwart eeuw later zijn deze profetische woorden in vervulling' gegaan. De schrijver echter staat thans als zestig-jarige aan het Oost- front, de oudste officier van gezond heid bij de Waffen-S. S. De man, die'het verlies van Indië vooruitzag en zich hier tevergeefs tegen heeft verbet, werkt thans in het Oosten daadwerkelijk mede aan den op bouw van eën nieuwe levensruijnte, waarin ook voor. Nederland een eer- Volle plaats zal zijn. aan familieleden van in Neder- landsch-Indië geïnterneerde leden der N.S.B. Echtgenooten, kinderen en ouders van in Netlerlandsch- Indië geïnterneerde leden der N.S.B., die in behoeftige om standigheden verkeeren of om, andere redenen hulp of raad noodig hebben, wordt verzocht zich daartoe schriftelijk onder opgave van volledige bijzonder heden te richten tot het secreta riaat-generaal der N.S.B., Malie baan 35 te Utrecht. J. F. ANKERSMIT OVERLEDEN. AMSTERDAM, 6 Aug. In zijn wo ning te Amsterdam is gisteravond op 71-jarigen leeftijd overleden de heer J. F. Ankersmit, oud-hoofd redacteur Van „Het Volk". De begrafenis van het stoffelijk overschot zal geschieden Zaterdag a.s. om 2 uur n.m. op de Nieuwe Oosterbegraafplaats. 's-GRAVENHAGE, T Aug. Voor de volgende week zijn de bonnen 41 aangewezen voor het koopen van de gebruikelijke hoeveelheden brood, beschuit, vleesch, aardappelen (3 kg) en rookartikelen (ook voor de dames). Bovendien wordt op bon 41b van de aardappelen kaart ki logram aardappelen beschikbaar gesteld. In de vierwekelijksche periode van 9 Augustus tot 5 Septem ber zullen geldig- zijn de bonnen: 357 voor suiker; 358 voor jam; 359 voor. peulvruchten; 360 voor gort (het oude rantsoen van 250 gram); 361 voor vermicelli of maïzena; 362, 363, 364 en 365 voor bloem; 367, 368 en 369 voor kaas; 41, 42, 43 en 44 voor melk; 4-41 en 4-42 reserve voor rijst; 41 en 42 versnaperingen voor chocolade en 43 en 44 versnape ringen voor suikerwerk. Gedurende het tijdvak van 8 tot en met 19 Augustus 1942 geeft elke der met .39 gemerkte bonnen van de boterkaart en van de vetkaart recht op het koopen van 125 gram boter. Zij, die gedurende het tijdvak van 15 tot en met 18 Juli 1942 de bonnen 39 bij den slager hebben ingeleverd, ontvangen gedurende bovengenoemd tijdvak per bon 100 gram rundvet.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1942 | | pagina 1