Gandhi, Azad en Nehroe gearresteerd. MOOROaiJKE linLOOPERS Hl HEI KRHKISISCHE (EBERtTE BEREIKT. BEKENDMAKING. DAGBLAD VOOR Britsche politie opent het vuur bij het congresgebouw. MM Groeritenproductie stelt teleur. Ook de vrouw van Gandhi in gevangenschap Succesvolle voortzetting van de gevechten i in de groote bocht van den Don. Zware afweergevechteri in het gebied van Rzjef. Hjpp IBgit mm ■urn Hl Churchill naar Stalin. Raakt het Bolsjewistisch regiem in een crisis peit courant verschijnt dagelijks. Abonnementsprijs per 3 maanden bij VOOI uitbetaling voor Alkmaar 2.10; franco door het geheele Rjjk f 2.63. Losse nummers 5 cents. Tel. Administratie (abonn., advert.) 3320, Redactie 3330. ALKMAARSCHEEDITIE. NOORD-HOLLAND Prijs der gewone advertentiën; 010 per m.M., minimum 14 m.M. 1.48 elke 3»/, m.M. meer 0.35. Tarieven op aanvrage. Brieven aan de tütg. N.V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. Herms. Coster Zoon, Voordam 9, Alkmaar, postgiro 37060. 144e Jaargang No. 185 4 pagina's Hoofdredacteur: A. R. JONKER, Alkmaar Maandag 10 Aug. 1942 Bose waarschuwt zijn land- genooten geen compromis met de Engelschen te sluiten Een rede van Gandhi. STOCKHOLM, 9 Aug. (D.N.B.) Voor de commissie van het Voor- Indische congres heeft Gandhi Za terdag een rede van twee uur gehou den, waarin hij verklaarde het Indi sche volk in dezen strijd te zullen leiden. Van den aanvang af, zeide hij, heeft het congres van geweld afgezien en het is zich niet van mis daad bewust, wanneer het onafhan kelijkheid eischt. In weerwil van allen tegenstand zal het voorwaarts gaan, want Engeland heeft Indië tot het uiterste geprovoceerd. Zich wendende tot Engeland en zijn bond- genooten zeide Gandhi, dat zij thans een niet weerkeerende gelegenheid hadden om Indië vrij te verklaren en hun ware bedoelingen te bewij zen. Indien zij deze gelegenheid voorbij zouden laten gaan, zou de geschiedenis eens constateeren, dat zij hun schuld aan Indië niet hadden gedelgd. Gandhi zeide op de bevrijding van Indië niet langer te kunnen wachten. Vertraging beteekent een vernedering voor Indië. De vrijheidsstrijd, die een opmlijke en eerlijke strijd" der mass* zal zal zijn, staat voor de deur. Ganöh gaf een aantal richtsnoe ren volgens welke ieder Indiër zich als vrij man moet beschou wen en er geen compromis meer mogelijk is. De Indiërs willen niet werden totiafaards, die geen recht op 't leven' hebben. De pers moet haar taajk vrij en onbevreesd ver vullen en zich niet door de regee ring laten intimideeren of onder drukken. Zij moet eerder bereid zijn haar werk te staken, want zij mag haar zelfrespect niet opoffe ren én zich aan vernedering on derwerpen. De vorsten "moeten zich tegen het belang van het oogenblik opgewassen toonen en de teekenen des tijds verstaahj Tenslotte eisohte Gandhi over dracht der macht aan een vrije In dische regeering. Pandit Nehroe had in de congres commissie verklaard: *,het is ons met onze eischen doodelijke ernst. Men moet ten aanzien daarvan geen illu sies koesteren. Gandhi, Azad en Nehroe gearresteerd. In de vroege ochtenduren van Zondag zijn in Bombay Gandhi, Azad en Pandit Nehroe, teza men met andere leden van de arbeidscommissie van het con gres gearresteerd, zoo meidt de Britsche berichtendienst uit Nieuw Delhi. De voorzitter en de vertegenwoordiger van de provinciale congrescommissie, benevens 20 plaatselijke congres leden zijn eveneens in arrest gesteld. Onder de gearresteerde leiders der Indische vrijheidsbeweging bevindt zich volgens den Britschen berich tendienst ook de adviseur van Gandhi, Pawl Patel, evenals de pro vinciale leiders van Bombay, Ah- madabad en Poona. De vrouw van Gandhi zou niet zijn gearresteerd, men heeft haar echter verklaard, dat zij haar man kon vergezellen. Zij beeft dit echter geweigerd. De arrestatie van, Gandhi wordt' door den Britsehen berichtendienst als volgt beschreven: Drie politie auto's kwamen voor Birla House, waar Gandhi woonde, aangereden. Gandhi was gearresteerd, toer. hij juist zijn gebeden uitsprak. De telefoonverbindingen met Bom bay waren door de Engelschen door gesneden om te verhinderen, dat iets bekend zou worden over het optre den der politie. Overal in Britsch-Indië zijn poli tici gearresteerd. Alle leden der werkcommissie van het congres wor den te Bombay -vastgehouden. Britsche maatregelen. Dé Britsche regeering in Indië heeft, naar de Engelsche berichten dienst uit Bombay meldt, dg execu tieve commissie van het congres, het Al-Indische qongrescomilé en de provinciale congrescomité's in ge heel Indië verboden. De provinc. regeeringen zijn gemach tigd de locale autoriteiten naar goed dunken uit te schakelen, wanneer dezen niet in den zin van „handha ving der openbare orde" en der „doeltreffende voortzetting van den oorlog" optreden, zoo meldt de Engelsche berichtendienst uit Nieuw Delhi. Men 'legt i deze maatregel al dus uit, dat men met behulp daar- HOOFDKWARTIER VAN DEN FUHRER, 9 Aug. (D.N.B.) Het op perbevel der Weermacht maakt be kend: Over een breedte van ruim 400 km hebben Duitsche, Roemeen- sche en Slowaaksche troepen de Noordelijke uitloopers van het Kaukasische gebergte bereikt. Om het bruggeheofd aan den Koeban, dat ten Noorden van Kraskodar in handen is van den vijand, wordt nog gestreden. Snelle formaties van het leger en de Waffen-SS zijn -den Laba-sector gepasseerd en zijn in den aanval naar het Wes- •ten in de richting van Maikop. Het luchtwapen heeft zijn aanval len op de vijandelijke terugtochts- en ontruimingsbewegingen op we gen, spoorlijnen en uit de havens der Noord-Kaukasische kust aan de Zwarte Zee gericht. In de haven van Anapa zijn daarbij drie bolsjewisti sche lichters door treffers' van bom men tot zinken gebracht en een vrachtschip beschadigd. Tusschen Wolga en Don, ten Z.W. van Stalin grad zijn tegenaanvallen van sterke vijandelijke strijdkrachten in harde gevechten afgeslagen. In de groote bocht van den Don schrijdt de aanval der Duitsche troepen ten N.W. van Kalatsj met succes voort. Dichtopeengedrongen massa's van den vijand bij de ri vierovergangen waren blootge steld aan de vernietigende aanval len van groote en geringe hoogte, van de formaties gevechtsvliegtui gen en japhtkfuisers. fen N.-W. van Woronesj zijn verscheidene aanvallen van den vijand afgesla gen. Eigen tegenaanvallen lever den plaatselijke suecesen op. In het gebied van Rzjef durende zware afweergeveclrten voort. In een anderen gevechtssector van hat centrale front hebben formaties infanterie in den tijd van 20 tot 31 Juli bij plaatselijke aanvallen op moeilijk terrein verscheidene divi sies bolsjewistische infanterie uit eengeslagen. De vijand verloor bij deze gevechten ruim 4000 dooden en 1589 gevangenen, benevens 24 tanks, 20 kanonnen en 152 machinegewe ren en granaatwerpers. Aan de Wól- chof heeft de vijand herhaaldelijk zware aanvallen gericht op een klein bruggehoofd, die door de dappere bezetting in harde gevechten wer den afgeslagen. Aan het D. front hebben formaties jachtvliegers en afweergeschut gjs- teren 82 bolsjewistische vliegtuigen neergeschoten, terwijl 5. eigen vlieg tuigen verloren gingen. Iti den strijd tegen Groot-Britan- nië hebben gevechtsvliegtuigen over dag en des nachts voor den oorlog belangrijke installaties in het Zuiden Engeland, resp. in het N. en N.O. van het eiland aangevallen. Een Britsche nachtjager werd in een luchtgevecht neergeschoten. MAX BLOKZIJL SPREEKT. 's-GRAVENHAGE, 10 Aug. Het politiek weekpraatje, dat Max Blok zijl hedenavond om negen uur over den zender Hilversum 2 houdt is getiteld: „Het .kroegje met den Engelschen naam". VERDUISTER GOED! ZON 10 Aug. onder: 21,15 11 Aug. op: 6.16 MAAN 10 Aug", op: 4,34 onder20.12 12'Augustus Nieuwe Maan. van den piaatselijken autoriteiten wil verhinderen de congresbewegïng te steunen. De Britsche berichtendienst meldt verder, dat de politie in Bombay zich in het bezit gesteld heeft van het congresgebouw. Een volksmenig te, die voor het gebouw was samen geschoold, is uiteengedreven. Ver gaderingen van meer dan vijf perso nenmijn verboden. De Britsch-Indische regeering heeft geweigerd met het congres te on derhandelen op grondslag van zijn eischen. N Het drukken of publiceeren is ver boden van berichten over de dooi' de commissie van het congres goed gekeurde massabeweging en over de door de regeering daartegen geno men maatregelen. Het verbod om vat ook redevoeringen of verkla ringen, die van de zijde van leden van hét congres de openbare mee ning bereiken. Verklaring van den onder koning. Naar de Britsche berichtendienst meldt, heeft de onderkoning van Britsch-Indië een verklaring afge legd, waarin hij onder meer zeide, dat de' Britsche politiek ten aanzien van Indië voor de toekomst duide lijk isyEngeland is vastbesloten zijn reeds bekende politiek voort te zet ten. Het erkent het congres niet als woordvoerder van gehel Indië. Minister Amery over den toestand. In 'n radiorede heeft de minister voor Indië, Amery, over den toe stand het volgende verklaard: Indien de actie van het congres succes zou hebben opgeleverd, zou de geheele oorlogsinspanning van Indië zijn stilgelegd, zou de bewapening zijn belemmerd, zou de aanleg van vliegvelden zijn stop gezet en zou het leger tot niets doen veroordeeld zijn. Zulks zou verraad beteelcenen jegens Ghina en Rusland.. Het zou beteekenen, dat Indië zichzelf in de „slavernij der Japanners" begaf." Dat wilden de congresleiders tot stand brengen. Ten aanzien van deze uitdaging en bedreiging moest de Indische regeering snel en krachtig hande len. Opgewonden menigte beschoten). De Britsche nieuwsdienst meldt nog, dat te Poona twee personen door kogels gewond werden, toen de, politie in de buurt van het con gresgebouw het vuur opende op de menigte. Een der gewonden is ge- Duitschland wint op alle fronten. EXTRA BERICHTEN. KRASNODAR GENOMEN. HOOFDKWARTIER VAN DEK FÜHRER, 9 Aug. (D.N.E.): Het opperbevel der weermacht deelt mede: „Duiitsclie infanteriedivisies, op voortreffelijke wijze gesteund door afdeelingen der luchtmacht, hejbben na buitengewone marsch- presatities en in zware gevechten bij tropische hitte sterke stellin gen ten Noorden van de Koeban doorbroken en de voor de vijan delijke wapenindustrie belang rijke hoofdstad van het Itoeban- gebied, Krasnodar, genomen". '1AIKOP GEVALLEN. HOOFDKWARTIER VAN DÉN FÜHRER, 9 Aug. (D.N.B.): Het opperbevel der weermacht maakt bekend: De stad Maikop, centrumvan het belangrijke oliegebied aan den noordrand van den Kauka- sus, is vandaag om 18.20 uur door snelle formaties stormen derhand ingenomen. Ruim 103.000 ton tot zinken gebracht. UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 8 Aug. (D. N.B.) Het opperbevel yan de weermacht maakt bekend: Onze duikbooten hebben in het Noordelijke deel van den Atlantischen Oceaan in fell'e aanvallen zeven schepen, die deel uitmaakten van convooien op de vaart AmerikaEngeland, met een gezamenlijken inhoud van 49.000 b.r.t., alsmede een be wakingsvaartuig tot zinken ge bracht. In het centrale deel van den Atlantischen Oceaan, in Ameri- kaansche wateren en voor de convooihavens der "West-Afri- kaansche kust vielen aan haar torpedo's nog acht schepen met een gezamenlijken inhoud van 54.181 b.r.t. ten offer, alsmede een Amerikaansehe torpedoja ger. Onder de tot zinkei} gebrachte sehepen bevond zich een groot munitieschip alsmede een met pantserwagens en vliegtuigen geladen schip, dat naar Alexan- drië onderweg was. Met de vernietiging van deze 15 schepen met een gezamenlij ken inhoud van ruim 103.000 b.r.t. is aan de EngelschAme rikaansehe ravitailleeringsscheep- »vaart door onze cluikbooten weer een zwaar verlies toege bracht. Wanneer de dorpsomroepcr van Schoorl zijn belichten bekend maakt, gebruikt bij een auto-toeter, om zijn woorden kracht bij te zetten. (Polygoon-v. Bilsen-Pax Holland m) STOCKHOLM, 8 Aug. (D.N.B.) Afknibladet verneemt, via Bern, dat Churchill plotseling naar de Sovjet-Unie vertrokken is. Volgens diplomatieke kringen te Bern acht men te Londen de positie der Sovjet-Unie zoo kritiek, dat al leen Churchill haar door persoon lijk ingrijpen in het Oosten kan red'- den. Een andere reden voor de reis zou zijn, dat Churchill Stalin onder vier oogen wil vertellen, wat men te Londen over de oprichting van een tweede front denkt. De derde en wellicht voornaamste reden zou zijn, dat Churchill zich er een heldere voorstelling van wil maken, hoe en v/aar krachten en personen te vin den zijn, die bereid en in staat zijn, Rusland als bondgenoot voor Enge land te behouden, ipdien het bolsje wistische regiem als gevolg van zijn militaire nederlagen in een crisis zou geraken. storven. De menigte probeerde her haaldelijk door de politie-afzetting rondom het congresgebouw heen te breken, doch werd telkens met gummistokken verdreven. Onlusten t: Bombay. Volgens berichten van den Engel schen nieuwsdienst uit New Delhi is het in den loop van Zondag te Bom bay tot onlusten gekomen. De politie trad op, waardoor een aantal leden der bevolking werd gedood of ge wond. Om 17 uur 's middags was het aantal arresaties gestegen tot 149. Hieronder bevindt zich ook de vrouw van Gandhi. In totaal wer den 5 personen gedood en 20 ge kwetst. De politie trad in vijf verschillende buurten met de vuurwapens tegen de onrustige menigte op, waarbij telkens ook traangas werd gebruikt. De men- schenmassa.'s staken verscheidene autobussen in ,brand en vielen po litiemannen aan, vooral Europee- sche officieren. Zondagavond is een uitgaansver bod voor bepaalde buurten afgekon digd. Wapens mogen niet worden gedragen. Te Ahmedabad waar de menigte steerien wierp naar een politiebu reau, dat' zij had geprobeerd in brand te steken, schoot de politie onder de menigte, waarbij een doode viel. Een radiorede van Soebhas Chandra Bose. BERLIJN, 8 Aug. (DNB). Soebhas Bose heeft een radiorede voor Indië gehouden, waarin hij zijn standpunt bepaalde ten aanzien van de jong ste gebeurtenissen. 1 Naar Bose verder verklaarde, Is het huidige wereldconflict een bot sing tusschen het Anglo-Amerikaan- sche imperialisme en de nieuwe krachten. Het Britsche imperialisme zal echter eerder ineenstorten, dan zich buigen voor de eischen van het Indische volk. 1 Bose verklaarde verder, dat, ho; meer de Britsche autoriteiten 'drei gen en tyranniseeren zouden, hoe beter het voor Indië's' moreele ont waken zou zijn. Juist door hun anti- congres en anti-G.andhi propaganda hebben zij zonder het te willen de Ii?dische zaak een bijzonderen dienst bewezen. Bose waarschuwde zijn landge- n 00ten voor een compromis met de Engelschen. Den Engelschen daad- wei'kelijken 'steun in den oorlog te beloven voor den prijs der onaf hankelijkheid is even zinloos als misdadig, want de onafhankelijkheid van Indië zou slechts op papier be staan en Indië mede inden oorlog betrokken worden. - Berlijn over de Britsche maatregelen. In toonaangevende Düitsche poli tieke kringen wekken de jongste maatregelen der Britsche regeering in Indië het grootste opzien, ook al konden dergelijke handelingen van de Engelschen verwacht worden. Men verklaart hier 'over deze ge beurtenissen, dat Engeland thans het masker laat -vallen, nu het heeft in gezien, dat zijn pogingen om de ont wikkeling door allerlei trucs en schaakzetten tegen' te houden, niet meer doorgaan, aangezien de natio naal bewuste elementen in Indië vastbesloten den weg naar de vrijheid betreden. De Britsche maatregelen van terreur in Indië. de arrestatie van de vrijheidsstrijders door de Britsche 'soldateska, zoo zegt men verder, toonen, dat het Engeland in het geheel niet tp doen is om vrij heid, rechten van den mensch en al de leuzen, waarmede het zijn neer- schappijlusten pleegt te verbloemen, maar dat het als uiterste steeds weer zijn toevlucht neemt tot het meest brutale geweld. Twee Britsche ambtenaren in Iran vermoord. (D.N.B.) - De En gelsche nieuwsdienst meldt uit Te heran, dat de Britsche consul te Ispahan, Harris en een Britsche offi cier van gezondheid, genaamd' Grif fith, vermoord zijn. De -zoon van Griffith wordt vermist. Winterhulp Nederland Loterij 1942 beteekent: groote kans op een der twee millioen geldprijzen. Gevolg van het slechte weer. Factoren die schaarschte bevorderen 's-GRAVENHAGE, 8 Aug. Wij ontleenen- aan een op de heden ge houden persconferentie gehouden beschouwing over de groentenvoor- ziening het volgende: Ongunstig' weer. De weersomstandigheden, die in den winter en in het voorjaar zeer slecht zijn geweest, hebben zich in ongunstigen zin voortgezet en dit heeft tot gevolg gehad, dat er wel een "verbetering is ingetreden, ver geleken met -het voorjaar, doch dat de verwachtingen, welke men te recht van den zomer 'koesterde, niet in vervulling zijn gegaan. Zoo zou op het oogenblik, in dien de oogst normaal ware ge weest, een overvloed van boo- nen aanwezig moeten zijn. Dit is echter niet het geval. De oogst is zeer slecht. De slech-e weersomstandighe den zijn er ook oorzaak' van, dat de oogst van bloemkoolplanten en rijen peen teleurstellend is. Niettemin zijn deze producten op het oogenblik in beperkte mate wel verkrijgbaar. Ook de oogst van to maten is zeer goed en deze zijn al- lerweg'e aan de markt.. Over het algemeen blijft het natuurlijk mond jesmaat, met uitzondering van de tomaten en komkommers. Wat het laatste product betreft, behoeft men zich niet te laten inti mideeren door groentehandelaren die door middel van koppelverkoop probeeren deze producten kwijt te raken./ Koppelverkoop is verboden en ook de groentenhandelaren wor den op geen enkele veiling gedwon gen komkommers te koopen. De verkoop daarvan kan dusnormaal geschieden. Ten aanzien va" de an dijvie, kan men hopen, dat deze straks aan de markt zal komen. Hoe de oogst zal zijn, moet worden afge wacht. De behoefte gestegen. De behoefte aan groenten is, in, vergelijking met vroeger, zeer sterk gestegen. In het algemeen gebruikt men' thans tweemaal per dag een warmen maaltijd, teneinde - de schaarschte aan ander voedsel te eompenseeren. Dit gestegen gebruik is bovendien een gevolg van het feit, dat de verbruikers in dé zo mermaanden dit jaar niet, zooals vroeger, uittrekken naar zee en strand,waar tienduizenden men- schen zich om het gebruik van groenten weinig bekommerden. Ook zijn de particuliere voorraden van geconserveerde voorraden vermin derd, waardoor de behoefte aan versche groenten grooter wordt. De veronderstelling, dat veel groenten verkocht zouden wor den om door het publiek zelf geconserveerd te worden, is onjuist, De groenten, welke thans worden aangeboden, lee- nen zich niet goed voor wecken. Daarbij komt, dat tengevolge van het gebrek aan gummirin- gen en de distributie van gas, het wecken toch maar op zeer beperkte schaal kan plaats heb ben. Behalve door de reeds genoemde oorzaken, is het groentenverbruik evenwel ook toegenomen, doordat de particuliere voorraden steeds minder worden en de behoefte aan versche groenten- daardoor grooter wordt. Er- bestaat evenmin moge lijkheid oni voorraden aan te vullen door het koopen van blikgroenten, daar deze er niet meer zijn. Het publiek moet beseffen, dat men niet op afwisseling van groen ten, zooals men die vroeger kende, moet rekenen. De wensch om be paalde groenten te verkrijgen, brengt mede, dat men zich de moeite getroost om langen tijd in de rij voor de winkels te staan, terwijl men aan de groentensoorten, die in iets ruimere mate aanwezig zijn, klaarblijkelijk niet de voorkeur geeft. De clandestiene handel. Een groot kwaad is de clande stiene handel. Het is natuurlijk on mogelijk bij iederen tuinder een controleur te zetten, doch hier mag er zeker nog eens de nadruk op worden gelegd, dat iedere tuinder, die „zwart verkoopt'^, zich blootstelt aan strenge tuchtrechtelijke straf fen. Fruitoogst wordt gunstig. De fruitoogst laat zich gunstig aanzien. Er is echter veel fruit noodig voor de jamfabricage. Dat niet overal in den lande be paalde vruchten te verkrijgen zijn, vindt zijn oorzaak in de vervoersmoeiüjkheden en den noodzakelijk snellen afzet in verband met de bederfkansen. Roode bessen en aardbeien zijn in groote hoeveelheden evenals kersen, in de normale consump tie gebracht. Men kan straks een goeden pruimen- en peren- oogst verwachten, hoewel na tuurlijk ten aanzien van de weersomstandigheden voorspel lingen altijd gevaarlijk zijn. De prijzencontrole is een afzon derlijk punt. Een maatregel, die ten aanzien hiervan zeker gunstigen in vloed zal uitoefenen op de prijzen is het voorschrift, dat ook op de groentekarren de artikelen geprijsd moeten worden. 's GRAVE-NHAGE, 8 Aug. Ten vervolge op zijn bekendmaking van 13 Juli 1942 tot de geheele Nederlandsche bevolking, die in alle Nederlandsche bladen verschenen is, woédt op bevel van den Wee-r- machtsbev-elhebber in' Nederland, den generaal der vliegers Fr. Christiansen, het volgende officieel meegedeeld: Op 7 Augustus hebben onverantwoordelijke elementen te Rotter dam een aanslag gepleegd op een spoortrein der Duitsche weermacht. Een Nederlandsche spoorwegbeambte is bij de vervulling van zijn plicht het slachtoffer van dezen aanslag geworden. Indien niet vóór Vrijdag' 14 Aug. a.s. middernacht, de daders zich bij de politie aanmelden, of vooral door medewerking van de bewo ners des lands worden geïdentificeerd, zal op grond van de beltend- making' van den weermachtsbevelhebber in Nederland teruggegrepen worden op een aantal gijzelaars, die met hun leven voor dergelijke daden van sabotage borg staan. Het arresteeren van de daders is thans in het eigen belang van de geheele bevolking zelf, teneiiide dit teruggrijpen op de gijzelaars t« vermijden. Op tijdige mededeelingen aan dienstinstantie van de Duitsche weermacht of de politie, welke tot het grijpen van de daders leiden, stelt de weermachtsbevelhebber in Nederland een belooning van 100.000. Mededeelingen worden vertrouwelijk behandeld. De höhere SS en Polizeiführer en commissaris-generaal voor de Veiligheid, RAUTER, SS-Gi'uppenlü-h rer en luitenant-generaal der politie.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1942 | | pagina 1