RBRIL HOFF listen Sovjettroepei in Kaïkasisch gebied verder achteruit geworpen. tel. 3641 DAGBLAD VOOR het nieuwe ras der O.W.ers. erf eest Nieuwe onlusten in BritscMndië. De aanval op het Engelsche convooi» Emma Morel, tpend van 2 uur af. Justus, half 3 iRBLICHER WALZER Vrijdag 14 Aug. 1942 VAN ladio-orkest (MORA, MEEUWI3. aangetroffen tSfuSJ" Orbw-Luce-Holland-Pax Holland Joden zonder sterren. De stad Elisia ingenomen ILM en dagelijks van 111 uur. I VRIJDAG AP HÖRBIGER ANDERGASX SERVAES 10LT in: STRAUSS' he familieleven van Jstenaar STRAUSS op boeiende wijze letelijke muziek. Inde danspartijen. pi. Alle leeftijden. n»7C courant verschijnt dagelijks. Abonnementsprijs per 3 maanden bij fooi uitbetaling voor Alkmaar 2.10, franco door het geheele Kjjk 2.63. T.osse nummers 5 cents. Tel. Administratie (abonn., advert.) 3320» Redactie 3330. ALKMAARSCHEEDITIE. NOORD-HOLLAND Prjji der gewone advertentiën: J 0.16 per m.M., minimam 14 mJM. L40, elke 31/, m.M. meer 0.35. Tarieven op aanvrage. Brieven aan de TJltg. N.V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. Herms. Coster Zoon, Voordam 9, Alkmaar, postgiro 37060. 144e Jaargang No. 189 4 pagina's Hoofdredacteur: A. R. JONKER, Alkmaar Een oproerleger van 100.000 studenten. JStUS - 's middags 3 uur 's avonds 8 uur HEEKBANK schikbaar. De Directie. IrMER ZOON, Kengetal 2200). LISSABON, 13 Aug. (D.N.B.) Om- I trent derr toestand in Indië meldt de jngelsche nieuwsdienst, dat in de zakenwijk van Naghpur hedenoch tend wederom onlusten zijn uitge broken. De politie moest ingrijpen. Berichten over dooden en gewonden zijn nog niet beschikbaar. De zaken zijn gesloten en in de fabrieken wordt niet gewerkt. Naar het Folkets Dagblad uit New- York meldt, heeft men daar berich ten ontvangen, volgens welke de toestand in Britsch-Indië de laatste 24 uur aanzienlijk ernstiger is ge werden, vooral in de drie grootste steden. Amerikaansche correspon denten te Bombay schatten het aan tal dooden op minstens 500, het aan tal gewonden op ongeveer 3000. Volgens een eigen bericht uit Londen van „Göteborgs Posten" maken verscheidene Engelsche correspondenten uit Britsch-Indië melding van het feit, dat men ver wacht had. dat na drie dagen de demonstraties zouden afnemen. Dit optimisme schijnt echter niet gerechtvaardigd te zijn geweest, daar de onlusten volgens de Woensdagavond te Londen be schikbare berichten eerder zijn toegenomen dan minder gewor den. De correspondent te Bombay van de ,)Star" meldt, dat de groote Indi sche studentenorganisatie den auto- rieiten de meeste zorg geeft. Sedert eenigen tijd is een Indiër, Bagat ge naamd, bezig een „oproerleger" van 100.000 studenten te vormen, die den eed hebben afgelegd „voor "de vrijheid te sterven". Het stilleggen van de textielindustrie in Bombay grijpt verder .om zich heen. Ook de fabrieken der General Motors liggen stil. Omtrent de gebeurtenissen welke zich Donderdag verder in Indië heb ben afgespeeld, meldt de Engelsche nieuwsdienst, dat1 er te Poena inci denten zijn voorgevallen. De meeste winkels zijn gesloten. Te Dacca heeft de politie op de menigte geschoten, waarbij slechts een doode gevallen zou zijn. Te Calcutta hebben studen ten een tr'amwagen in brand gesto ken en andere tramwagens en auto bussen aangevallen. Eenige studen ten zijn gearresteerd. Depolitie heeft traanggas gebruikt om de de- monstfeerende menigte uiteen te drijven. Des middags ontstonden er te Calcutta nieuwe onlusten. In het centrum van Madras zijn twee stei- tions overvallen. De politie maakte van de vuurwapens gebruik, waar bij vier personen gedood en tien ge- wpnd werden. Naar de Engelsche nieuwsdienst meldt, hebben de in Delhi gelegerde Amerikaansche troepen bevel ge kregen daar zoolang te blijven, tot dat de uitgebroken onlusten voorbij zijn. Zuster van Pandit Nehroe gearresteerd. Naar de Engelsche nieuwsdienst meldt, is gisteren te Ahmedabad de zuster van Pandit Nehroe gearres teerd. Standbeeld van koningili Victoria vernield. De vrije Indische radio va"h Singa pore meldt, dat de rebelleerende menigte te Bombay het standbeeld van ""koningin Victoria verwoest heeft. Britsche persstem over de situatie in Rusland. GENEVE, 13 Aug. (DNB). De Daily Mail schrijft omtrent de kri tieke situatie in Rusland, dat het zeer onwaarschijnlijk is, dat de ver bonden landen troepen ter verster king van Russen, die in den Kau- kasus terugwijken, kunnen uitstu ren, want het Britsche leger in Iran wordt in beslag genomen door de situatie in Indië en Egypte. Een po ging om dit leger in den Kaukasus te doen' optreden, zou een wan hoopsdaad zijn. Het blad merkt voorts op, dat het thans met de Sovjet-Unie zeer kri tiek is 'gested, want niet alleen schijnt de petroleum van den Kau kasus verloren, maar ook de voed selpositie van Rusland lijkt nu alar- meerend. Reeds vorigen winter zijn te Moskou menschen van honger omgekomen. Nog erger zag het er te Leningrad uit, want daar is 's win- brcfken1 ec^e h°n8ersno°d uitge- In denzelfden zin schrijft ook de Times, die meedeelt, dat de afgeloo- pen winter gapende leegten onder de bevolkmg v,an Leningrad heeft achtergelaten. Duitschland wint op alle Ironten. EXTRA BERICHT. Britsch convooi op de Hiddellandsche Zee aangetast. HOOFDKWARTIER VAN DEN FiiHRER, 13 Aug. (D.N. B.) Heit opperbevel der weer macht maakt Tjekend: Ter ontlasting van hun' sterk in het nauw gebrachte strijd krachten in Egypte, hebben de Britten getracht eep uit tank schepen en, transportschepen samengesteld convooi van in totaal 21 groote koopvaarders, dat beveiligd werd door drie slagschepen, vier vliegtuigmoe derschepen en talrijke kruisers en torpedobootjagers, door de Middeliandsche Zee naar het schijnt naar Alexandrië te bren gen. ■Dit uit 46 eenheden 'bestaan de convooi is in het Westen van de Middellandsche Zee, ondanks uiterst krachtigen afweek van "geschut en jagers, sedert 11 Augustus in- voortdurendei actite en met de meest voorbeeldige samenwerking tusschen de ver bonden Duitsch-Italiaansche lucht- en zeestrijdkrachten be streden. Na heit reeds gemelde in den grond boren van het vliegtuig- moederschip Eaglei op 11 Augus tus door een Duitsche duikboot zijn tot dusverre negen koop vaarders met in totaal 90.000 brt., tot zinken gebracht. Zwaar beschadigd werden het Britsche vMegtuigmoederschip Furious, dat met zware slagzij in Gibral tar is -binnengeloöpein en het Amerikaansche vliegtuigmoe derschip Wasp, dat" na zes vol treffers van bommen in brand is geraakt en trachtMalta te 'bereiken. Voorts jyerden be schadigd drie kruisers en zes groote koopvaarders en tank schepen met een inhoud van 51.000 brt. Het convooi is uiteengedre ven. Het grootste deel der dek- kingsstrdjdkraehten zet koers terug naar'het Westen. De ove rige eenheden, trachten Malta aan te lobpen. De strijd duurt nog voort. Nieuwe groote suc cessen zijn te verwachten. De krijgsverrichtingen in China. (D.N.B.) - Terwijl Japansche op ruimingsoperaties ten Zuiden van de spoorlijn Tsjekiang—Kiangsi vol gens program ten uitvoer worden gelegd, zijn, naar het Japansche hoofdkwartier uit Tsjekiang meldt, op 9 Agustus vrij groote offensieve operaties ook ten Noorden van deze spoorlijn begonnen bij Kwanghsin' en Tsjangsjae, ongeveer 300 km ten Z.W. van Hantsjau. Deelen van de 146ste divisie van t Tsjoengking en andere troepen van Tsjoengking zijn hier op de vlucht geslagen. Japan sche eenheden zetten den opmarsch naar; het Noorden voort. -M onschadelijk gemaakt. Achtergebleven bolsjewisten, die zich De strijd in het Koeban-gebïed vergt ongehoorde lichamelijke inspanningen van de Duitsche soldaten. Na de moeilijkheden in het moerasgebied van de Don delta overwonnen te hebben, vechten en marcheeren zy by hoogzomersche hitte door het steppe-landschap. De meeste bruggen zijn vernield en dikwijls moet de/ infanterist de rivieren, tot aan de hals door het water wadend, onder vijandelijk vuur, oversteken. (Orbis-Holland-PK Langi-Pax Holland m) Terreinwinst tusschen Wolga en Don. HOOFDKWARTIER VAN DEN FUHRER, 13 Aug. (D.N.B.) Het op perbevel van de weermacht deelt mede: Duitsche en verbonden troepen wierpen ondanks liardnekkigen tegenstand den vijand in het ge bied van den Kaukasus verder achteruit. Een bolsjewistische groep, die van haar verbindingen was afgesneden, v^erd vernietigd. Ten Noorden van de Manitsj na men beweeglijke strijdkrachten der infanterie bij eèn snellen op marsch naar het Oosten de hoofd stad van het Kahnoekengebied Elista. De luchtmacht viel opnieuw piet sterke strijdkrachten scheepvaart verkeer in het Noord-Kaukasische. kust- en zeegebied en in de Straat v.an Kertsj aan. Daarbij werd een kustvaartuig tot zinken gebracht, verscheidene vrachtschepen en drie transportschepen in brand gewor pen. Tusschen Wolga en Don won de aanval van Duitsche en Roemeen- sche troeen. tegen taai verdedigde stellingen in harden strijd verder aan terrein. Sij een aanvalspoging van Sovjet- Russische slagvliegtuigen op een Duitsch vliegveld werden tijdens luchtgevechten 28 vijandelijke vlieg tuigen neergeschoten en aldus de aanvallende formatie bijna volledig vernietigd. In het gebied van Woro- nesj nemen de gevechten in hevig heid toe. Alle door talrijke pantser wagens ondersteunde ontlastingsaan- vallen van den vijand stortten onder zware verliezen in het afweervuur van de Duitsche troepen en onder de bomaanvallen van sterke forma ties gevechtsvliegtuigen en duik bommenwerpers ineen. Alleen op den elfden en twaalfden Augustus werden in deze gevechten 234 vijan delijke pantserwagens vernietigd. Ten Z.O. en ten N. van Rsejf zijn infanterie- en pantserdivisies nog steeds in een zwaren afweerstrijd gewikkeld. Gisteren werden in de zen sector 71 pantserwagens vernie tigd, waarvan 55 alleen in den* sec tor van een.divisie infanterie. Ten Z.O. van het Ilmenmeer zetten de bolsjewisten hun vergeefsche aan vallen voort. Een in onoverzichtelijk terrein ingesloten kleine groep van den vijand werd in een verbitterd gevecht van man tegen man opge rold. Aan het O. front werden den elfden en twaalfden Augustus tij dens luchtgevechten en door lucht doelartillerie 161 Sovjet-Russische vliegtuigen neergeschoten. Acht eigen toestellen worden vermist. Boven Noord-Afrika schoten vier Duitsche jagers tijdens luchtgevech ten twaalf Britsche vliegtuigen neer zonder zelf verliezen te lijden. Een duikboot.bracht in het O. deel van de Middellandsche Zee vijf trans portzeilschepen tot zinken. In het W. deel van de Middellandsche Zee val len sedert den elfden Augustus Duit- ehe en Italiaansche luchtstrijd krachten een groot, sterk beveiligd Britsch convooi aan. Wederzij dsclie luchtaanval! en. De bommen, die gisteren door een Britsch vliegtuig van groote hoogte op een West-Duitsche stad werde"h geworpen, hadden geen uitwerking. In den nacht van twaalf op dertien Augustus herhaalden formaties der Britsche luchtmacht haar terreur- aanvallen op het Rijn-Main-gebied Door het bombardement van woon wijken in de s'tad Mainz, leed de burgerbevolking, wier houding voor beeldig is, wederom verliezen. Ver nielingen en branden van vrij groo ten omvang werden veroorzaakt. Volgens tot nu ontvangen berichten zijn vier der aanvallende bommen werpers door nachtjagers en lucht doelartillerie neergeschoten. In den strijd tegen Groot-Britan- nië hebben gevechtsvliegtuigen over dag en in den afgeloopen nacht op havenwerken en bewapeningsfabrie- lten in Zuid- en Oost-Engeland en in Zuid-Schotland brisant- en brand bommen geworpen. Met goedgeplaat ste treffers ontstonden ontploffingen en talrijke branden. VERDUISTER GOED! ZON 14 Aug. onder: 21.08 15 Aug. op: 6.22 MAAN 14 Au# op': 8.50 onder: 22.09 19 Augustus Eerste kwartier. Nederlandsche vrachtboot getorpedeerd. BERLIJN, 13 Aug. (DNB). Een vroeger Nederlandseh vrachtschip van middelbare tonnage, dat bij het uitbreken den oorlog door de Amerikaansche marine wederrech telijk in beslag genomen en ge dwongen was reizen te ondernemen in de gevaarlijke zones, is op 31 Juli aan de Noordkust van Zuid- Amerika door een duikboot der As- mogendheden getorpedeerd en tot zinken gebracht. Een deel der' be manning is inmiddels aan land ge- kómen. Het schip, dat gébruikt werd voor het vervoer van grondstoffen tusschen de Ver. Staten en het Noordelijke deel vanZuid-Amêrika, maakte pas zijn derde reis in Ame- rikaansehen dienst. DE NIEUWE BONNEN. Er mag vandaag al op worden gekocht. 's-GRAVENlJAGE, 13 Aug. Aangezien vele winkels in ver band met den R.K. feestdag op Zaterdag 15 Aug. gesloten zullen zijn, mogen de bonnen, welke ge durende het tijdvak van Zondag 16 tot en met Zaterdag 22 Aug. 1942 geldig zijn, reeds op Vrijdag 14 en Zaterdag 15 Aug. voor het lcoopen van de goederen, waarop zij recht geven worden ge bruikt. Dit geldt* echter niet voor de bonnen voor aardappelen en de de bonnen voor vleesch en vleesch'waren. Kantoorbediende verduisterde iO.OOO gujden. 's-GRAVENHAGE,- 13 Aug. Bij een verzekeringsfirma hier ter stede kwam dezer dagen een kwitantie on inbaar terpg. Uit de .boekhouding bleek, dat de verzekerde in twee jaar niet aan zijn verplichtingen had voldaan. De firma stelde een onder zoek in, maar de cliënt beweerde* regelmatig de bedragen te hebben afgedragen, onlangs nog aan iemand van de firma, wiens signalement be antwoordde aan'dat van den 21-jari- gen kantoorbediende der maat schappij L.R. Uit het door de recherche inge steld onderzoek is thans gebleken, dat R. al 2 '/2 jaar kwitanties had ge- ind zonder de gelden af te dragen. Hij had dit -zoo listig gedaan, dat de boekhouding er niets van gemérkt had. "Tienduizend gulden had hij zich zoo toegeëigend. Ten huize van den jongeman, die op kamers woonde, nam de politie allerlei luxe-artikelen in beslag: costumes, meubilair, een collectie gramofoonplaten ter waarde van 700 gulden, een radiotoestel met pick-up, een encyclöpaedie, leesboeken, een cléctrische broekenpers, kunstschaat sen, voetbalschoenen enz. De kan toorbediende had een luxueus leven tje geleid en het geld opgemaakt. Hij is in bewaring gesteld. De Nederlandsche Volksdienst telt reeds 35.000 vrijwillige medewerkers en duizenden leden. Blijft geen "bui tenstaander, sluit u ook aan, Vroeger: Thans: een banksaldo van 250.000 gld. In Vova van de vorige .week vindt men van de hand van Jan Hollander een hoofdartikel on der den veelzeggenden titel „Joden zonder sterren". Irj dit artikel neemt Hollander scherp stelling tegen het nieuw ontstane „ras der O. W.-ers", die hun z.g. vaderlandsliefde demon- streeren door het drijven van een soort woekerhandel met de Duit- schers, onder hel> motto, den „vij-. and" uit te plunderen. Wij ontlee- nen aan'zijn betoog het volgende: "Men veinst Vaderlandslief de, echt-NederlandschajJ, Oranje sympathie en haat den man, die soms meer dan tien jaar een idee belijdt, welke, buiten zijn toedoen en Wil, door de kracht der Duitsche wapenen, thans aan den vooravond van haar Europeesche verwerkelij king staat. Die eenvoudige Jansen kleeft het» moeten weten, dat hij tien jaar ge leden ahn Musserts roepstem gevolg gaf. Zijn gezinsleven is er door ver woest,\i6or zijn familie is hij uitge- stooten, de kerk weigert hem sacra menten en avondmaal, zijn vroegere vrienden1 kijken hem niet meer aan. Toen kwam de oorlog, die hij ge wild, noch "ontketend heeft. Niet vele Jansens zijn er „beter van geworden. Tegenover enkelen, die bereids het bewijs hebben gele verd, dat de geest weliswaar gewil lig, maar het vleesch zwak is, staan de tienduizenden, die in trouwe toe wijding hun volk d i e n e n en tot vandaag den dag toe nooit één cent aan de Duitschers. verdiend en. Maar kijk, daar komt een meneer aan. Aan zijn welvoldane gezicht is te zien, dat hij van den oorlog nog geen last heeft. Hij sist den colpor- teerenden, straatarmen Jansen in het oor: Vuile landverrader, jij heult met de Duitschers'-' i Wat doet die meneer van zijn be roep? Hij is aannemer, uitvoerder, slager, weet ik wat?! Meneer is he vig anti en er daarom heilig van overtuigd, een zeer vaderlandslie vend werk te doen, zijn volksgenoot tot. in het diepst van zijn ziel te grie ven van nationaal-socialisme heeft de stakker evenveel begrip als m'n klompen: niets. Hij verlangt naar de koningin terug, omdat hij naar de koffie met slagroom verlangt en hoopt dat Duitschland den oorlog verliest, omdat dan de eieren weer drie cent zullen kosten, hij onge vraagd de huur mag verhoogen en de „vrijheid" heeft zijn. personeel géén vacantie te geven. Intusschen „werkt" meneer de anti voor de Duitsche weermacht. Dat werken voor „de" weermacht legt meneer de hevige anti geen wind eieren. Hij verdient dan ook de hon derden, duizenden, tonnen, m i 1- lioenen eraan. Op de redaoüe van Vova kwam dezer dagen de me- dedeeling binnen, dat en met name genoemd souteneur aan het Thor- beckeplein te Amsterdam een bank rekening had geopend van 250,000, in één dag verdiend aan de Duitsche Weermacht.... Weer een ander anti-mannetje, die beweert heel erg naar „Wille- mientje" terug te verlangen be grijpelijk: hij was beroepskok in het Koninklijke Nederlandsche leger a 160 per maand! gaat er fier op, per week gemiddeld f 10.000 aan de weermacht te verdienen. „Ik ben een volbloed Nederlander" vertelt hij aan iedereen die het maar hoo- ren wil „en denk erom dat ik die verd.Duitschers uitkleed". Juist en aangezien geld niet stinkt, kleedt deze fiere strijder voor de Ijevrij- ding zichzelf er toch eerst maar even van aan! Een notaris te v Blerick smijt de deur dicht, wanneer een collectrice van de Winterhulp Nederland op de stoep staat. Voor iedere col lecte van het Duitsche Roode Kruis geeft de man duizend gulden. Psychologisch raadsel, meent U? Weineen, met deze eene duizend probeert hij er tien te verdienen! Keldering der moraal. Bij „echte" Nederlanders, super-vaderlanders; joden zonder sterren! Wel eens van bloedgeld gehoord? Begin nu niet te schelden op de Duitsche weermacht of de Duitsche instanties, die met deze edele Nederlandsche nationa listen zaken doen. De Duitschers hebben maar één belang, maar één plicht te voldoen: den oorlog te winnen,'zoo radicaal en spoedig mo gelijk. Al deze super ^nationalisten van den kouden grond bevorderen dit doel: daarom is het goed. Als het EngelschAmerikaansche front straks als een kaartenhuis in elkaar stort, roepen deze dames en heeren met twee handen tegelijk in de hoogte „Heil Hitier". Maar nu reeds vragen wij onzen secretaris-generaal van financiën middelen en wegen te zoeken, om deze „vaderlandslievende" O.W.-ers in hun financieel nekvel te pakken: de eenige gevoelige plaats, die deze menschen met een vereelt geweten nog over hebben. Kapitalistische heilighuisjes als het bankgeheim kunnen ons gesto- 1 worden. De zwarte joden met de bruine oogen zijn niet uit ons maat schappelijk leven verwijderd," om hun plaatsen door blonde joden met blauwe oogen te doen innemen. In het bijzonder onze strijdende kameraden aan het Oostfront heb- b i er een heilig recht Op, dat ze ontmaskerd worden, deze joden zónder sterrenl Tot zoover Jan Hollander. Het artikel waarvan wij hier slechts een kort uittreksel geven spreekt voor zich zelf en wij hebben er dan ook niets aan toe te voegen. Het Italiaansche aandeel in den strijd. Het convooi zwaar gehavend, ROME, 13 Aug. (Stefani) Het Ita liaansche hoofdkwartier publiceert het volgende extra communiqué: „Op 11 Aug. bij het aanbreken van den dag ontdekten onze duikbooten en verkenningsvliegtuigen in het W. deel der Middellandsche zee een groot vijandelijk convooi, dat op weg was van Gibraltar naar het O. en bestond uit meer dan 20 stoomsche pen, begeleid door 3 slagschepen, 4 vliegkampschepen, talrijke kruisers en eenige tientallen torpedojagers en kleinere schepen. In den ochtend van denzelfden dag kwamen Ita liaansche en Duitsche lucht- en vlootstrijdkrachten in actie, waarbij zij nauw samenwerkten tegen de sterke vijandelijke formatie. Onze strijdkrachten deden in g'ol- en een massalen aanval, waarbij zij talrijke schepen van het convooi torpedeerden en bombardeerden, in weerwil van het zeer hevige afweer vuur en vde reactie van vijandelijke jachtvliegtuigen. In den loop van deze operatie werden den vijand de volgende verliezen toegebracht: Door de Italiaansche marine een kruiser ei) drie koopvaarders tot zinken gebracht, door de Italiaan sche luchtmacht een kruiser, een torpedojager en drie koopvaardei's tot zinken gebracht, door Duitsche vloot- en luchtmacht vier koop vaarders tot zinken gebracht naast het vliegkampschip Eagle. Talrijke andere koopvaarders en oorlogs schepen, waaronder een slagschip en twee vliegkampschepen, wer den getroffen, eenige daarvan bij herhaling en zoo ernstig, dat men hun ondergang zeer waarschijnlijk kan achten. Bij de zeer zware gevechten, ge voerd dóór onze jachtvliegtuigen, werden 32 vijandelijke vliegtuigen neergeschoten, 13- onzer vliegtuigen zijn niet op hun bases teruggekeerd, talrijke andere kwamen terug met dooden en gewonden aan boord. De meeste escortevaartuigen van het convooi keerden onder de voortdu rende aanvallen van onze vliegtuigen terug, een klein deel van het convooi tracht Malta te bereiken, achter volgd en voortdurend bestookt door de Italiaansche en Duitsche lucht macht. Het getroffen Amerikaansche vliegkampschip. Uit Berlijn wordt gemeld: Het Amerikaansche vliegkampsehip Wasp, dat bij het gevecht in de Mid dellandsche zee zwaar beschadigd is, is een zeer modern schip, het is eerst in April 1939 van stapel geloopen. Het heeft een waterverplaatsing van 14.7000 ton en een bemanning van 1173 koppen. De bewapening bestaat uit >2 stukken afweergeschut van 17.7 cm en 16 stukken van 2.8 cm. Het schip heeft 20.7 millioen dollar gekost. Volgens Amerikaansche op gaaf had het in vredestijd 83 vlieg tuigen aan boord, het behoort tot de sterkste vliegkampschepen ter we reld. Het vliegkampschip Furious heeft een waterverplaatsing van 22.450 ton. De bemanning, in vredestijd be staande uit 750 man, is aangevuld met 450 man vliegend personeel. De bewapening bestaat uit 12 stukken afweergeschut van 10.2 cm, 4 van 4.7 cm en 24 van 4 cm, benevens 14 machinegeweren. Op twee dekken heeft hei schip 36 vliegtuigen. De Furious was vroeger een groote krui ser; in 1916 was hij van stapel ge loopen. Het schip is meermalen ver bouwd, het laatst in 1939. Turksche minister van buiten- Jand'sche zaken benoemd. (D.N.B.) - Officieel wordt medegedeeld, dat Noemen Monemendzjogloe is be noemd tot minister van .buitenland- sehe zaken. De benoeming is reeds bekrachtigd door den president der republiek. Duikbootjager tot zinken ge bracht. (D.N.B.) - De duikbootjager „Reine", die vroeger deel uitmaakte van de Fransche marine en later in Britschen dienst was, is, naar de Britsche berichtendienst thans moet toegeven, door vijandelijke actie tot zinken gebracht, zoo verneemt het D.N.B. van militaire zijde. "''1

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1942 | | pagina 1