Wijkende Sovjettroepen lielen taaien tegenstand. DAGBLAD VOOR SCHOTEN EN VUUR OVER BRITSCH-INDIË. Rsrj Indiërs veroordeelen met diépe veront waardiging de Engelsche terreurdaden. verduister goed vmdu1 ,U'P bunnen wasschen VNP-Heukels SSPKWenmgar-Mufefer. REVUE DER GEBEURTENISSEN. Sterke vijandelijke aanvatten tot sfacm gebracht. 3 leg. aardappelen op bon 42 A. D«e 'courant verschijnt dageljjki. Abonnementsprijs per 3 maanden bij vooiultbeütling voor Alkmaar 2.10; franco door het geheele Rijk 2.63. Losse nummers 5 cents. Tel. Administratie (abonn, advert.) 3320, Redactie 3330. ALKMAARSCHE EDITIE. NOORD-HOLLAND Prijs der gewone advertentiën: t 0.10 per m.M., minimam 14 m.M. L40. elke 3'/, m.M. meer 0.35. Tarieven op aanvrage. Brieven aan de Uitg. N.V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. Herms. Coster Zoon, Voordam 9, Alkmaar, postgiro 37060. 144e Jaargang No. 190 4 pagina's Hoofdredacteur: A. R. JONKER, Alkmaar Zaterdag 15 Aug. 1942 Da .kruisvaarders" voor de democratie maken zich gereed den vrijheidszin van Britsch-Indië te onder drukken. i STOCKHOLM, 15 Aug (DNB). In Calcutta heeft de politie Vrijdag het vuur geopend op een voor de onaf hankelijkheid van Indië betoogende 'menigte, zoo meldt de Britsehe nieuwsdienst. Omtrent het aantal dooden en gewonden deelt dit be- 1 richt niets mede. In Nagpoer hebben Britsehe mili tairen en politie gisteren ongeveer twaalf maal op Indische volksme nigten gevuurd. Betooging van diep veront waardigde Indiërs. BERLIJN. 14 Aug. (DNB).'Op 13 Aüg. zijn Indiërs,uit alle deelen van Europa bijeengekomen voor een be tooging in hotel Kaiserhof, waar een standpunt werd bepaald ten aanzien Van de jongste gebeurtenissen in Indië. De vergadering waar promi nente, in het buitenland wonende Indiërs het woord voerden, nam een resolutie aan; luidende: Wij Indiërs, die in de meest ver schillende deelen van Europa wo nen, zijn hier bijeengekomen om uitdrukking te geven aan onze ge voelens over dén tegenwoordigen toestand in Indië en ten scherpste de houding der Britsehe regeering te veroordeelen, die Mahatma Gandhi en andere Indische lei ders, die het vertrouwen van het Indische volk bezitten, heeft ge arresteerd. Met diepe verontwaar diging veroordeelen wij de brutale terreur, die de Britsehe regeering jegens millioenen van ons onge wapende volk heeft ontketend. De eenige misdaad van het Indi sche volk en zijn leiders is, dat zij vrijheid en zelfbestemming voor hun land hebben geeischt. De houding der Britten in Indië heeft het voor de wereld duidelijk gemaakt, dgt de Engelschen en Amerikanen .dezen oorlog niet voor de vrijheid der na ties of de beveiliging der democra tie strijden, maar alleen voor impe rialistische doelstellingen. Het Indi sche volk heeft de Anglo-Amêri- kaansche bedoelingen doorzien. Het •bewijs daarvoor is de tegenwoordi ge toestand in Indië. Ondanks de arrestatie van bijna alle leiders, is de wil tot onafhankelijkheid van In dië zoo sterk, dat noch daden van terreur, noch brutale onderdrukking den nationalen strijd tegen kun nen houden. Het Indische volk priist zich gelukkig in de persoon van Soebhas Chandra Bose een lei der te hebben, die zich bevindt bui ten de' Britsehe machtsbevoegdhe den. De Berlijnsche conferentie van de in Europa bijeenzijnde Indiërs biedt haar sympathie en steun aan den' nationalen vrijheidsstrijd van het Indische volk. Wij verklaren plechtig, onze landslieden in hun ure van nood bij te staan en alles te doen om het succes van den strijd om de nationale vrijheid en onaf hankelijkheid van Indië te verzeke ren. Roosevelt poogt de Indiërs te intimideeren. De Berliner Lokalenzeiger publiceert een bericht uit Lissabon, waarin wordt gesproken over de reden, waarom Roosevelt indertijd Ameri- kaansche troepen naar Karatsji heeft gezonden. Enkele dagen geleden is te New-Delhi onverwachts de per soonlijke afgezant van Roosevelt, j;; 9.uT*e> aangekomen en onmiddel- 3 ®ma militairen adviseur van Tsjang Kai Sjek, generaal-ma- joor Stüwell. Dat geschiedde op het oogenblik, dat de Engelschen tot hun geweldmaatregelen in Indië over gingen. Hoewel de Engelschen van een „zuiver toevallige ontmoeting" spraken, geeft men in politieke kringen te Washington, volkomen openlijk uiting gegeven aan de over- tuning^ dat de ontmoeting in onmid dellijk verband stond met de ge beurtenissen in Britsch-Indië, om dat er voor de Vereenigde Staten te groote belangen op het spel staan. Men wist te Washington zelfs reeds, wat de generaal den Indiërs te zeg gen had, nl. dat de burgerlijke on gehoorzaamheid door Rooseyelt noch door Tsjang Kai Sjek werd goedgekeurd, en „noodlottige gevol gen voor de zaak der Indische on afhankelijkheid" kon hebben. Thans ziet men dus in, aldus dit bericht, waarom Roosevelt zijn soldaten naar Karatsji zond. De kruisvaarders voor democratie en volkeren vrijheid uit „Gods Own Country'" maken zich gereed om den vrijheidszin van het Indische volk te onderdrukken, wanneer de Engelsehen zouden falen. ZAAK-KOETJEPOF OPGEHELDERD. Oud-tsaristische minister als hoofdschuldige gearresteerd. De vroegere tsaristische minister Sergius Tretsjakof is, naar de „Esse- ner National Zeitung" bericht, te Parijs gearresteerd op grond van door de Duitsche troepen verleden jaar in Minsk gevonden stukken. Te Parijs heeft niemand kunnen ver moeden, dat, toen in 1930 de Wit- Wlussische generaal Koetjepof en ze ven jaar later zijn opvolger als voorzitter van den bond van Wit- Russische frontstrijders, generaal Miller, spoorloos verdwenen, Trets jakof de hoofdschuldige was. Hij werd algemeen beschouwd als een vriend van de Wit-Russische organi saties en van de verdwenen gene raals. Volgens de bekentenis, die Trets jakof thans heeft afgelegd, was hij reeds in 1920 als leider van de Ge- peoe naar Frankrijk gekomen. Hij woonde te Parijs in hetzelfde huis, waar ook de bond van Wit-Russiche- frontstrijders was gevestigd. Van'de zen bond waren en zijn nog steeds ongeveer 25.000 Wit-Russen lid, die zich destijds tegen de bolsjewisti sche revolutie hebben verzet en voor een deel onder leiding van ge neraal Wrangel uit Rusland naar Frankrijk en andere landen in Euro pa zijn gevlucht. Naar men zich zal kunnen herin neren, was generaal Koetjepof op 27 Jan. 1930 op klaarlichten d.ag in een taxi overvallen. Alle nasporingen der Fransche politie bleven vruch teloos. Op 27 Sept. 1937 verdween de opvolger van Koetjepof, generaal Miller, eveneens spoorloos. De thans gearresteerd Tretsjakof heeft beide ontvoeringen verricht in opdracht het KremlineWIStiSChe reg?erin§ m ZON b het strijdgebied van het NederJandsch tegioen aan het llmenmeer. .Strandbad Gu» hebben de vrijwilligers het heb genoemd, waar zij zk' m groote 15 Aug. onder: 21.06 16 Aug. op; 6.24 MAAN 15 Aug. op; 9 59 ondetri: 22.34 16 Aug. onder: 21,03 17 Aug. op: 6.26 MAAN 16 Aug. op: 11,11 ondier: 22.59 19 Augustus Eerste kwartier. ZON Oliecentrum bereikt Rumoer in Britsch-Indië. Afgestemd spel der As-partners. Radioverbinding over grooten afstand. Een pantser-radiowagen met uitgestoken - antenne, waardoor de commandant in j;e v-v-v- Zandvoort organiseerde ook staat gesteld wordt ook over grooten kinderspelen, ditmaal in het afstand verbindingen te onderhouden an-Noord. De 13-jarige Truusje Scherl-FelHnga-PK Lachmann- EHemers werd eerste bij het ringsteken Pax Holland m per r'iw'e' Stevens-Pax Holland m De aainvqllen op het Brltsch convooi. Men verwacht nog meer resultaten. Eén der speciale correspondenten van het agentschap Stefani aan het Middellandschezeefrontmeldt, dat twee vijandelijke schepen, die in de richting van Malta voeren, aange vallen en tot zinken gebracht zijn. De luchtaanvallen op de restanten van het convooi worden onafgebro ken voortgezet en men verwacht nog meer schitterende resultaten. Oorlogsbodems in Gibraltar terug. Naar uit Gibraltar wordt geméld, zoude» Vrijdagavond het aan beide zijden beschadigde Engelsche vlieg tuigmoederschip Illustrious en eeh slagschip, benevens vijf torpedoboot- jagers, komende uit de Middelland sche zee, *in de haven van Gibraltar zijn aangekomen. Men neemt aan, dat de schepen een deel dér overle venden van het in den grond ge boorde vliegtuigmoederschip Eagle aan boord hebben. Uit Gibraltar wordt gemeld, dat Vrijdagochtend het Engelsche vlieg tuigmoederschip Furious en twee torpedobootjagers, benevens twee koopvaarders met zware beschadi gingen, komende uit de Middelland- g&he zee, in Gibraltar zijn binnenge- loopen. Het aantal aan land gezette dooden en gewonden wordt geheim gehouden. Bovendien bevinden zich in Gibraltar, behalve het vliegtuig- moedersehip Argus twaalf geladen en vier ongeladen koopvaarders, die voorloopig wegens het bestaande ge vaar niet zullen uitloopen. HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 14 Aug. (D.N.B.) Het op perbevel van de weermacht maakt bekend: In het gebied van den Kaukasus biedt de vijand met uitbuiting van de voor de verdediging bijzonder gunstige bergterreinen taaien iegenstan.fi, ten einde zijn terug tocht over zee uit de aoord-Kau- kasische havens te dekken. De aanval der Duitsche troepen gaat desondanks goed vooruit. Op een plaats zijn. vrij zwakke vijandelijke strijdkrachten van hun verbindingen afgesneden en uiteen gedreven. De haveninstallaties aan de kust van de Zwarte Zee hebben opnieuw het doelwit gevormd van doeltreffende Duitsche luchtaanval len. Twee vrij groote transportécfK- pen zijn daarbij" door bomtreffers beschadigd. In den nacht van 9 op 10 Augustus heeft een Duitsche motortorpedoboot voor Toeapse een transportschip van 4000 brt, in den grond geboord. Bij een poging een eigen vliegveld ih de bocht van den Don aan te vallen, is een formatie vijandelijke vliegtuigen door jagers en afweergeschut bijna in de ..pan gehakt. Van 45 aanvallende vlieg tuigen werden er 35 neergeschoten. In het gebied van Woronesj zijn op nieuw ondernomen ontlastingsaan- vallen der bolsjewieken mislukt. ïn harde gevechten werden 56 tanks Hef vijandelijke convooi opnieuw met succes aangevallen. Luchtgevechten in Egypte. ROME, 14 Aug. (Stefani) In zijn legerbericht nr. 809 maakt het Ita- liaansche Opperbevel het - volgende bekend: Tijdens verdere operaties tegen overgebleven eenheden van het vijandelijke convooi, dat dezer da gen in de Middellandsche Zee is aangevallen, zijn nieuwe successen behaald. buikbooten en motortorpedo- booten hebben een kruiser, een torpedojager en drie koopvaardij schepen tot zinken gebracht. Tor pedovliegtuigen en bommenwer pers brachten vier schepen in duikvlucht tot zinken en troffen met twee torpedo's een Imievaar- tuig, dat op weg was naar Gibral tar. yuitsehe eenheden brachten vier koopvaardijschepen tot zin ken. Hét vliegkampschip, dat o£> 11 Augustus door een Italiaansche duik boot is getroffen en dat met averij in Gibraltar is teruggekeerd, is de Furious. Onder de kruiseTs, die' wij •tot zinken hébbe'n gebracht komt voor de „Manchester", een oorlogs bodem van een zeer nieuw type. Talrijke vijandelijke schipbreuke lingen werden opgepikt en onderge bracht in onze vlootBases of hospi talen, anderen zijn aan de kust van Tunis aan land gezet. Italiaansche en Duitsche jachtvliegtuigen hebben nog tien vijandelijke vliegtuigen neergeschoten. Wij hebben in totaal negentien toestellen verloren. Twee eenheden van gemiddelde tonnage van de koninklijke Italiaansche ma rine werden beschadigd, een daar van liep zware schade op. In Egypte vielen gevechtsvliegtui gen van de as gemotoriseerde colon nes en kampen aan. Een Britsch vliegtuig werd neergeschoten door het luchtdoelgeschut van een van onze groote eenheden te lartó. Vijf andere vliegtuigen werden in lucht gevechten door Duitsché jagers neer gehaald. Tijdens een aanval op To- broek werd een viermotorige vijan delijk vliegtuig getroffen door het luchtdoelgeschut en viel brandend' neer. Een andere bommenwerper werd getroffen en vernield door het luchtdoelgeschut van Pantelleria, vernield. Ten Oosten van Wjasma en bij Rsjef zijn sterke vijandelijke aanvallen in een verbitterde wor steling deels in een tegenaanval tot staan gebracht. Daarbij zijn in totaal 70 tanks, waarvan 36 door luchtafweergeschut vernield, Ten Z.O. van het llmenmeer en aan het front van de Wolchof zijn vijande lijke aanvallen ineengestort door den taaien tegenstand van Duitsché troepen. In het hooge Noorden zijn de luchtaanvallen op een bolsjewis tisch luchtsteunpunt aan de Kola Baai 'met succes voortgezet. Het Fin- sche luchtwapen heeft in luchtge vechten zes vijandelijke vliegtuigen ten Val gebracht. Bovendien zijn gistere^ 'aan het Oostelijke front in totaal 125 bolsjewistische vliegtui gen neergeschoten. Acht eigen toe stellen .worden vermist, Zooals in een extra bericht is bekend gemaakt, is op de,Middel landsche Zee een sterk vijande lijk convooi door Duitsche en Ita liaansche lucht- en z;eestrij dkrach- ten vernietigd. Het slotresultaat van dezen geweldigen strijd zal nog speciaal bekend gemaakt worden. Wederzijdsche luchtaa nvallen. Eenige Britsehe vliegtuigen heb ben gisteren op, groote hoogte sto- ringsvluchten ondernomen boven N.W.-Duitsch kustgebied en West- Duitschland. Aanvallen overdag' van lichte Duitsche gevechtsvliegtuigen veroorzaakten in voor den oorlog belangrijke installaties aan de Zuid kust van Engeland omvangrijke ver nielingen en branden. Bovendien werden in de wateren ten Z. van Dartmouth een Britsehe torpedrf- boot benevens een vrij groot woon schip door voltreffers in den grond geboord. In den afgeloopen nacht is de stad Norwich bestookt met bri sant- en brandbommen. Er ontston den uitgebreide branden. De met hét eikenloof met de zwaarden van het .ridderkruis van het ijzeren kruis onderscheiden eerstp luitenant Ostermann, staffelkapitein in het jachteskader Trautlöft is ria zijn 102e luchtoverwinning van een vlucht naar den vijand niet terug gekeerd. Met dezen dapperen offi cier verliest het luchtwapen een van zijn stoutmoedigste en succes volste jachtvliegers. (Van onzen Haagselien correspondent.) Een van de kenmerkende eigen schappen van dezen oorlog is wel, dat de belangrijkste dingen bijna steeds in het weekeinde gebeuren. Dit is van het begin af zoo geweest en deze traditie schijnt zich thans weer voort te, zetten. Vooreerst is er de melding, dat Krasnodar en Maikop ingenomen zijn. Dit is een belangrijke etappein den veldtocht op den Kaukasus. Met Maikop hebben de Duitsche troepen het eerste belangrijke olie-centrum uit den Kaukasus in handen gekre gen, terwijl met Krasnodar weer een belangrijk centrum van de wa penindustrie voor 1 de Sovjets ver loren is gegaan. Bijna tegen beter he(-| weten in wordt door velen nog be weerd, dat de terugtocht van Timos- jenko zuiver strategisch is; dat de Sovjets in de bergen van den Kau kasus een schitterende gelegenheid hebben voor het voeren van een guerilla en dat zulks het einde van de Duitsche overwinningen zal zijn. Dit zou alleen zin hebben, indien de verbindingslijnen van de Sovjets onaangetast blijven, iets wat ge zien de gelijktijdige Duitsche op- marsch naar het Oosten, met name naar de Wolga al zeer onwaar schijnlijk geworden is. En boven dien zou zulks alleen beteekenïs gehad hebben, wanneer de Sovjets ten Zuiden van den Kaukasus had den kunnen rekenen op den steun der Engelschen uit Iran en Irak. Deze steun is hen echter geheel en al ontvallen, doordat tengevolge van de geweldige prestaties van ge neraal Rommel Engeland's achtste leger vernietigd Werd en de Engel schen gedwongen werden uit het Nabije Oosten Iran, Irak, Syrië en Palestina het negende en tien de leger naar Egypte te dirigeeren. Het uitschakel dn van de Middel landsche .Zee als «verkeersbekken voor de Engelschen is oorzaak ge weest van het feit, dat het aanvoe ren van nieuwe versterkingen naar het Nabije Oosten minstèhs vier maanden eischt. Het ziet er dan ook naar uit. dat de eindoverwinning op den Kaukasus nog maar een kwestie van tijd is. En welk een geweldig effect zulks zal hebben op de oor logvoering in het overige Sovjet- Russische gebied, is een ieder wel duidelijk. -^O— De zeeslag bij de Salomons eilanden. TOKIO, 14 Aug. (D.N.B.) Het kei- zerlij k-Japansche hoofdkwartier heeft de volgende gedetailleerde vijandelijke verliezen in den zee- en luchtslag bij de Salomons-eilanden bekend gemaakt: Voor zoover tot op den 14en Augustus bekend is, zijn in totaal 35 vijandelijke oorlogs- en transport schepen tot zinken gebracht. Daar onder bevonden zich een zware Amerikaansche kruiser van de ,,Wichita"-klasse (10.000 ton), vijf zware Amerikaansche kruisers, waaronder van de „Astoria"-klasse, en waarvan er een onmiddellijk is gezonken, twee zware Britsehe krui sers van de „Australia"-klasse, waar van er een onmiddellijk is gezonken, een zware Britsehe kruiser van on bekende klasse, die eveneens onmid dellijk zonk, een Britsehe kruiser van de ,,Adelaide"-klasse, een Ame rikaansche kruiser van de „Omaha"- klasse, twee kruisers van onbekende HaSse, een torpedojager, drie duik- booten en tien transportschepen. Zwaar .beschadigd werden: een Amerikaansche zware kruiser, van onbekende klasse, drie torpedojagers en een transportschip. De Japansche verliezen zijn, A>oals reeds gemeld, zeer gering. Trouwens het effect is al niet uitgebleven! Zooals bekend, zijn in het afgeloopen weekeinde Gandhi, Nehpu, Azad en andere politieke In dische leiders gearresteerd. Op zich zelf is dat. gezien de ontwikkeling van den gang van zaken in Indië gedurende de laatste dagen geen al te groot wonder. Wat wel wonderlijk is, is het feit, dat Pandit Nehru zich weer geheel en al met Gandhi ver zoend heeft. Men weet immers, dat hij een fel voorstander geweest is van den communistisehen koers in Engeland en sterk sympatiseerde met Sovjet-Rusland. Eenige tijd geleden bezocht hij nog Moscou en ter gele genheid hiervan werd de wereld verblijd met zijn bewondering rvoor de bolsjewistische prestaties en zijn verlangen tot samenwerking. Zijn vrij plotselinge terugkeer tot de po litiek van Gandhi, die onomwonden schijnt verklaard te hebben, dat hij van zins is, met Japan te werken, aan den opbouw van een machtig Aziatisch blok, vrij van blanke smetten, spreekt ervoor, dat Pandit Nehru's geloof in de onoverwinne lijkheid der Sovjet-Russische wape nen toch wel vrij aanzienlijk ge schokt is. Trouwens, dat het Hl de, Sovjet- Unie begint te kraken worat ook al bewezen door de reis tvan Churchill naar Moscou. De roep om 't tweede front een verlangen, liever nog, de eisch van de benarde bewind, hebbers aldaar schijnt onmogelijk door hem ingewilligd te kunnen worden, doch tevens schijnt hij ervan doordrongen, dat alleen een persoonlijke samenkomst met Stalin hier beide partijen nog kan redden van een ernstig meeningsverschil. Dit wil daarom nog niet zeggen, dat Engeland afêtand heeft gedaan van iedere poging tot vorming van een tweede front! Er zijn verschil lende fafftoren, die het kunnen dwingen tegen beter weten in een landing te ondernemen. En onder dwang van de Sovjets en onder dwang van het „home-front" kon het wel eens iets moeten onderne men hoezeer het ér van overtuigd is, dat het geheel op een fiasco uit moet loopen. En ook deze kans is in het afgeloopen weekeinde weer grooter geworden. In de eerste plaats, omdat er weer een honderd duizend ton naar den bodem der zee verhuisd zijn, terwijl de nog aanwe zige tonnage voor een landingspo ging toch al aardig krap bemeten is. En op de tweede plaats door den he- vigen slag in de Koraalzee, de zee slag bij de Salomonseilanden, die de geallieerden weer is komen t'e staan op een aanzienlijk verlies aan oor logsschepen. Want een landing laat zich nu eenmaal niet verwerkelijken zonder een stevige dekking door oorlogsschepen. Bovendien komt een nieuw opvlammen van den oor log in de Australische wateren hee- lemaal niet in de kraam der Geal lieerden waar de scherven van ïemagl opgeruimd zijn. Gezegde kraam werd toch, zij het al dan niet ernstig, ingericht voor een slag in Europa. fl- Uit alles blijkt eens te meer, hoe soepel de As-partners elkander den bal toespelen, zulks in tegenstelling tot de andere partij waar feitelijk nog niet eens een captain is! Resumeesend komt dan de toe stand bij de geallieerden hierop neer: De Sovjets Zitten leelijk in het nauw tengevolge van de geweldige slagen, die zij moeten ificasseeren van de Duitsche en verbonden le gers; Engeland heeft, behalve de dagelijksche zorgen om een tweede front en het voortdurend verminde ren van de beschikbare tonnage, de handen vol in Indië en Amerika's vloot wordt voor de zooveelste maal door de Japansche vliegers gedeci meerd. De Engelsche aanvallen op Hainz. De wereldberoemde Mainzer Dom vernield. BERLIJN, 14 Aug. (D.N.B.) Naar het D.N.B. van militaire zijde ver neemt, heeft de Britsehe luchtmacht twee achtereenvolgende nachten de woonwijken der stad Mainz met brisant- en brandbommen aangeval len. De Britsehe vliegers wierpen van groote hoogte hun bommenlast op de burgerbevolking. Kostbare oude Duitsche bouwwerken, waar onder de wereldberoemde -Mainzer Dom, het eeuwenoude symbool van het aartsbisdom Majn^, brandden tot op den grond toe af. Het bisschop pelijke paleis werd eveneens voor een groot deel vei'woest. Vijf andere kerken werden door Britsehe bom men vernield. Duitsche aanvallen op Engelsche steden. BERLIJN, 14 Aug. (D.N.B.) Lichte Duitsche gevechtsvliegtuigen hebben gisteren militaire inrichtingen van verscheidene steden aan de Zuid kust van Engeland gebombardeerd. In Eastbourne ontstonden in de ge meentelijke ravitailleeringsbedrijven aanzienlijke verwoestingen. Ten Z. van Startpoint bestookten de vlieg tuigen verscheidene Britsehe sche pen en oorlogsbodems. In scheer- vlucht yielen de vliegtuigen voorts concentraties Britsehe booten aan in de uitmonding van de Dart aan de Z.W.-kust van Engeland. Norwich aan de Oostkust van En geland is met brisant- en brandbom men aangevallen. Duitsche gevechtsvliegtuigen hebben haveninstallaties in Ijsswjch met tal rijke brisant- en brandbommen be stookt. De bemanningen zagen in het geheele aangevallen gebied, vooral in de haveninstallaties, uitgestrekte branden en felle ontploffingen. Alle voor den aanval opgestegen Duitsche vliegtuigen keerden naar hun steun punten terug. 's-GRAVENHAGE, 15 Augus tus. Voor de distributieperiode van 16 tot en met 22 Aug. 1942 is het aardappelrantsoen weder om vastgesteld op 3 kg. In ver band hiermede geeft gedurende genoemd tijdvak» elke der met „42 A" genummerde bonnen van de aardappelkaart recht op het koopen van 1% kg aardappelen. Voorts geeft de met „42 B" ge nummerde bon van de toeslag- kaart voor aardappelen geduren de genoemd tijdvak recht op het koopen van yi kg aardappelen. De aandacht wordt er op ge vestigd, dat op Zaterdag 15 Aug. geen aardappelen op de genoem de bonnen mogen worden ver kocht. J|||L rVr- SM Pi E!»#pAA r v is 'dt i) Paly gao8«S«y m.P«s Hallast! n>

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1942 | | pagina 1