Vijanden des volks Strijd in den Kankasns succesvol vinrigezet DAGBLAD VOOR EEN DAGORDER VAN MUSSOLINI. DE ONLUSTEN IN BRITSCM-INDIE. Executies, traangas en geeseling moeten den vrijheidslust onderdrukken. Wederzijdsche luchtactie aan het Egyptische front. De N.-W. flank van Europa een reusachtige vesting. BEKENDMAKING. Japansche landing op de eilanden in de Alfoerenzee De strijd! bij de Salomons eilanden. Deze courant verschijnt dagelijks. Abonnementsprijs per 3 maanden bij roojuitbetaling voor Alkmaar 2.10; franco door het geheele R|jk 2.63. Losse nummers 5 cents. TeL Administratie (abonn., advert.) 3320. Redactie 3330. ALKMAARSCHE .- NOORD-HOLLAND Pr|js der gewone advertentiën; 010 per m.M., minimum 14 m.M. f 1.40, elke 31/, m.M. meer 0.35. Tarieven op aanvrage. Brieven aan de Ditg. N.V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. Herms. Coster Zoon, Voordam 9. Alkmaar, postgiro 37060. 144e Jaargang No. 191 De onverantwoordelijke elementen in ons volk zijn de herhaalde ern stige en bezadigde' waarschuwingen van de bezettingsautqriteiten ten jpjjt nog steeds niet tot de nor male orde gekomen. In Rotterdam vond kort geleden wederom een er gerlijke daad van sabotage plaats, welke gemunt was op Duitsche sol daten, doch een Nederlandsch slachtoffer geëischt heeft. Geheel Nederland kent thans het verloop en den nasleep van deze trieste gebeurtenis. De daders heb ben zich vóór of op het door de Duitsche autoriteiten vastgestelde tijdstip niet gemeld, en zijn even min geïdentificeerd geworden. Het gevolg is, dat vijf van de„ gij zeiaars, die destijds door de Duitsche instan ties als waarborg voor een goeden en rustigen gang van zaken in be waring genomen zijn, het misdrijf reeds met hun leven geboet hebben. Rouw en ellende is over gezinnen gebracht, vrouwen betreuren hun echtgenoot, kinderen hun vader, de overige gijzelaars slijten hun dagen in angst en vreeze en lijden onder het zwaadi van Damocles; en ge heel Nederland is vervuld van deernis jegens hen, die door het on verbiddelijke lot werden getroffen. Men behoeft zich thans geen en kele illusie meer te maken; ook in de toekomst zullen de Duitsche be zettingsoverheden het niet bij leege bedreigingen laten. Voor elke daad, gericht tegen de bezetting, zullen de gijzelaars het onherroepelijke ge lag moeten betalen. Wij leven nu eenmaal onder de wetten van den oorlog, die hard zijn en hard moe ten zijn en ons duidelijk genoeg zijn voorgehouden. En welk doel hebben deze offers? Wat gelooven de laffe daders, ver giftigd als zij zijn door de bande- looze ophitserijen van de Londen - sche zenders, te bereiken? Meenden zij werkelijk met het leggen van een bom, het in de lucht doen vliegen van een militair transport, den oor log ook maar voor de fractie van een millimeter te kunnen sturen in de richting, welke zij wenschen? Hun daden bewijzen de erbarme lijkheid van hun verstand en hun misdadige gewetenloosheid. Want deze lieden, die in het verborgen hun misdrijven begaan en natuur lijk niets liever begeeren dan „ver borgen" te blijven, laten welbewust anderen, de gijzelaars, voor hun vergrijpen boeten. Zij zijn het, die den rouw over Ne derland brengen: zij, en geen ande ren, zijn de ware vijanden des volks. Daarom verrichte een ieder het zijne, opdat deze ellendelingen, die zich niets gelegen laten liggen aan het leven en het geluk van hun landgenooten, hun gevaarlijk spel niet langer bedrijven kunnen. Waar lijk, wie deze en dergelijke onrust stokers en rouw-verwekkers aan brengen zijn geen verraders in ons land wordt tegenwoordig zoo graag en zoo ten onrechte met dit woord geschermd doch oprechte Nederlanders, die in deze kommer volle tijden hun plicht vergtaan. In dit verband is het bij deze donkere gebeurtenis een lichtend teeken, dat breede, ja bijna alle, lagen der Nederlandsche bevolking de Rotter- damsche sabotage-misdaad ten scherpste gelaakt hebben. 4 pagina's Hoofdredacteur: A. R. JONKER, Alkmaar MOandag 17 Aug. 1942 de op gij na Vijand erkent schitte rende overwinning. Het volk is trotsch op de militaire prestaties, ROME, 15 Aug. (Stefani.) Uit het hoofdkwartier wordt gemold: De Duce heeft de volgende dag order aan de marine en de lucht macht gericht: Officieren en onder officieren en gegradueerden bij vloot soldaten der luchtmacht 11, 12 en 13 Augustus hebt een harden slag vijandelijke "vloot strijdkrachten vernietigd, die nog maals getracht hadden zich te wa gen op de zee van Rome. De vijand die gewoonlijk zoo schoorvoetend erl traaig is, is, gezien den ernst van zijn catastrophe, gedwongen de verliezen, toe te geven en uw schitterende overwinning te> erkennen. Aangetast door uw bommen en uw torpedo's liggen zijn schepen op den bodem van de Middellandsc-he Zee. Duitsche kameraden hebben in broederlijken wedijver met u dag en nacht aai uw zijde gestreden, den vijand doo- delijke slagen toebrengende. Officie ren, onderofficieren en gegradueer den bij de marine, soldaten dei luchtmacht, in een kort tijdsbestek van twee maanden hebt gij de schrij nendste vernedering toegebracht aan de trotsch van de natie, die eens meesteresse over de zeeën was en gij hebt haar prestige en macht vermin derd. Het Italiaansehe volk is trotsch op u. Leve de koning. Duitsche beveiligingsstrijdkrachten begeleiden handelsschepen op alle zeeroutes. Terwijl het convooi met regelmatige 'vaart den bevolen koers houdt, hebben de vrij van wacht zijnde matrozen zich op het bovendek verzameld tot vrooi|jk gezang. Orbis-Holland-PK Kramer-Pax Holland m Sovjet-schepen in de Zwarte Zee gezonken. Slag op de Middellandsche Zee een ▼ernietigende nederlaag ▼oor de geallieerden. VERDUISTER GOED! ZON 17 Aug. onder: 21.01 18 Aug. óp: 6.27 MAAN 17 Aug.-op: 12.23 .onder: 23.26 19 Aug. Eerste kwartier. Het Duitsche legerbèrieht van 16 Aug. luidt als volgt: In het gebied van den Kaukasus braken Duitsche en verbonden troe pen het verzet van sterke vijande lijke achterhoeden en blijven steeds aanvallend optrekken. In de havens aan de Zwarte Zee en in de Straat van Kertsj werd de bestrijding van vijandelijke ontruimingsbewegingen en inschepingspogingen uit de lucht voortgezet. De Sovjetvloot verloor daarbij twee groote transportsche pen en twee kustvaartuigen. Een ander groot transportschip en twee bewakingsbooten werden zwaar be schadigd. In den noordoostelijken hoek van de groote böcht van den Don braken divisies infanterie en snelle formaties in nauwe samen werking met de luchtmacht door vijandelijke stellingen en drongen tot den Don door. Hongaarsche troepen vernietigden in succesvolle gevechten 16 vijande lijke pantserwagens. In het gebied van Woronesj had een eigen plaat selijke aanval volledig succes. Te genaanvallen van den vijand mis lukten. Ten Oosten van Wjasma en bij Rsjef werden herhaalde aanval len van den vijand in zware af- weergevechten verijdeld. Op ver scheidene plaatsen gingen eigen troepen tot tegenaanvallen over. In deze gevechten verloor de vijand alleen in het gebied van Rsjef weer 71 pantserwagens. Ten Z.O. van het Ilmenmeer aan de Wolchof werden nieuwe aanvallen van den vij and bloedig afgeslagen. De Finsche luchtmacht schoot in luchtgevechten tien vijandelijke vliegtuigen, waar onder negen van het type Hurriane, omlaag. Bij vluchten naar de bezette ge bieden werden gisteren een Britsche bommenwerper en drie jachtvlieg tuigen omlaag geschoten. Vier an dere jachtvliegtuigen werden door lichte Duitsche zeestrijdkrachten en marineluchtdoelgeschut neergehaald. Na onbeteekenende storingsvluch- ten overdag viel de Britsche lucht macht in den afgeloopen nacht eenige plaatsen van West-Duitsch- land aan. De bevolking leed verlie zen. Bovendien ontstond er schade aan woongebouwen. Vier der aan vallende bommenwerpers werden door nachtjagers en luchtdoelartil lerie neergeschoten. Aan de zuidkust -van Engeland en in het Oosten van het Britsche eiland bestookte de Duitsche lucht macht overdag en in den nacht van 15 op 16 Augustus belangrijke mili taire inrichtingen met brisant- en brandbommen. Alle vliegtuigen keerden terug. Het Duitsche legerbericht van 15 Aug. luidt als volgt: HOOFDKWARTIER VAN DEN FUH- RER, 15 Aug. (D.N.B.) Het opperbevel der weermacht maakt bekend: In het gebied van den Kaukasus schrijdt de aanval der Duitsche en verbonden troepen in harde bergge vechten onophoudelijk voort. Ten Noorden van het gebergte is de stad Georgijewsk aan de spoorlijn Kostof-Bakoe ingenomen. Daarbij zijn 20 zware stukken geschut buitgemaakt. Het luchtwapen heelt met sterke formaties duikbommenwerpers en jachtkruisers bijgedragen tot het murw maken van den vijandelijken tegen stand. Ontruimingsbewegingen en scheepsverkeer aan de kust van de Zwarte Zee zijn verder bestreden. .Een torpedobootjager en vier kustvaartuigen werden tot zinken gebracht. Een tweede torpedobootjager is zwaar beschadigd. Ten Noorden en Noord-Westen van Woronesj heeft de vijand zijn vergeef sche ontlastingsaanvallen voortgezet. Zi werden in harde gevechten, met mede werk van sterke formaties gevechtsvlie gers, afgeslagen. De vijand verloor op nieuw 93 tanks. Ten Oosten vau Wjasma en bij Rzjef zijn in de verder voortdurende zware afweergevechten in totaal 83 voor hét grootste deel zware tanks vernield. Ten Z.O, van het Ilmenmeer en aan de Wolchof zijn weer verscheidene vijan delijke aanvallen, deels in een strijd op korten afstand, mislukt. Zooals in een extra bericht is bekend gemaakt, heeft de lucht en zeeslag op de Middellandsche Zee door heldhaftig optreden der verbonden lucht- en zee strijdkrachten geleid tot een vernietigende nederlaag voor den vijand. Volgens de tot dus ver ontvangen1 berichten zijn van de 21 vijandelijke tran sportschepen, koopvaarders en tankschepen, die onder zeer sterke convooibescherming door de Straat van Sicilië trachten te breken, 15 schepen met rond 180.000 bit. tot zinken gebracht, waarbij alle tankschepen. Van de resteerende koopvaarders hebben eenige, deels zwaar be schadigd, Malta aangeloopen. Van de begeleidende zeestrijd- krachten, die onder het effect van de Duitsche en Italiaansehe' formaties naar het Westen keer den", zijn het vliegtuigmoeder- schij Eagle, groot 22.600 ton, en twee kruisérs, waaronder de groote kruiser Manchester, groot 8300 ton, en drie torpedoboot- jagers tot zinken gebracht. Een vliegtuigmoederschip van het type Illustrious, groot 23.000 ton, dat in brand was geraakt, niet zooals op F3 Augustus gemeld werd het Amerikaansche vlieg tuigmoederschip „Wasp" en het vliegtuigmoederschip „Furious", groot 22.450 ton, zijn zwaar be schadigd ,in Gibraltar binnenge- loopen. Voorts zijn '3 kruisers en toipedojagers, zwaar beschadigd. De eigen verliezen zijn gering. De zegevierende strijd vormt een roemrijk blad in de samen werking der veronden strijd krachten te water en in de lucht en van de voorbeeldige dapperheid van alle betrokken soldaten in vliegtuigen en aan boord der oorlogsschepen. Lichte Duitsche gevechtsvliegtuigen hebben overdag aan de Zuidkust van Engeland voor den oorlog belangrijke installaties met bommen van zwaar ka liber bestookt. In den afgeloopen nacht is de stad Ipswich aangevallen. Explo sies en uitgebreide branden werden waargenomen,-Alle vliegtuigen keerden van hun vluchten overdag en des nachts terug. In den tijd van 3 tot 13 Augustus heeft het Britsche luchtwapen 154 vliegtuigen verloren, waarvan 82 boven de Middel landsche Zee en in Noord-Afrika. In dienzelfden tijd gingen in den strijd te gen «Groot-Britannië 43 eigen .vliegtui gen verloren. In den nacht van 13 op 14 Aug. is het in het Kanaal tusschen Duit sche patrouillebooten en Engelsche mo- 4ortorpedobooten tot een kort gevecht gekomen, in den - loop waarvan een vijandelijke boot zoo zwaar beschadigd werd, dat verwacht kan worden, dat zij verloren is. /ereende kracht. Duitsche pionien bij hel bouwen van een brug Deutscher Verlag-Recla-PK Olt- Pax Holland m BANGKOK, 15 Aug. (D.N.B.) Zware straffen zijn door de Britsch- Indische regeering ingesteld ter on derdrukking van den vrijheidsstrijd. In brand steken van spoorwegin- stallaties, postgebouwen enz. zal in de toekomst gestraft worden mef cPen dood-^Geeseling zal worden toe gepast voor het veroorzaken van storing in de spoorweginstallaties en telegraafleidingen. Tegelijkertijd zijn van den zender in Delhi nadere be richten ontvangen over betoogingen in alle deelen van Indië. In Madras zou de politie traangas gebruikt heb ben om optochten van studenten uit een te drijven. Winkels en scholen in Madras zouden gesloten blijven. Ook zuden daar 1000 personen ir, verband met de vrijheidsbetoogingen gearresteerd zijn. In Calcutta zijn weer demonstraties gehouden en men heeft getracht het verkeer stop te zetten. Auto's enf trams werden met steenen bekogeld. De politie greep in en maakte gebruik van d§ vuurwapens. Bijzonderheden over de botsingen zijn niet bekend gemaakt. De situatie -in de stad blijft gespan nen. In Amraoti in de centrale pro vincies zijn eveneen# betoogingen gehouden, waarbij ,de politie .met geweld van wapens is opgetreden.» Naar Reuter meldt, zijn Zaterdag te Dacca 5 personen om het leven gekomen en 4 gewond, toen de poli tie het vuur opende op de betoogen- de Indiërs. Te Benaresontrukte de politie de menigte haar congresvlag- gen. De menigte weigerde uiteen te gaan en hurkte neer. Toen het ge bruik maken van de politieknuppels geen resultaat had, werd ook hier vuur gegeven. Naar de Britsche nieuwsdienst uit Naghpur meldt,hebben de Britsche politie en militairen in den nacht van Vrijdag op Zaterdag van de vuurwapens gebruik gemaakt door op samenscholingen van Indiërs te schieten. Een groep Indiërs zou het lazaret van Mayo hebbeh aangeval len. Een andere groep zou gepro beerd hebben barricades op te rich ten. J Te Dacca zijn 34 personen in hechtenis genomen. Groepen jeug dige Indiërs overvieen daar inrich tingen van onderwijs, waaronder ook het Eden-college. Samenscholingen van meer dan vijf personen zijn door de Britsche overheid verboden. In Calcutta is het Zondagavond opnieuw tot incidenten gekomen. Britsche politie is met den gummi stok opgetreden te'gen een men- schenmenigte, die voor de vrijheid van Indië betoogde, tegen een an dere menigte wgrd het vuurwapen gebruikt. Negen personen werden zoo zwaar gewond, dat zij in zieken huis moesten worden opgenomen. Groote Indische betoogingen. Naar de Engelsche nieuwsdienst meldt, hebben te Calcutta groote Indische betoogingen plaats. De Engelsche politie maakte van de vuurwapens gebruik en schoot op de betcogers. Een Engelsch gene- raal-majoor en andere officieren zouden bij een rit. door de straten van Calcutta door steenen zijn ge wond. De Engelsche politie vuur de toen 25 salvo's op de demon straten af. Uit Naghpur wordt ge meld, dat verschillende stations der spoorwegen in brand gestoken of beschadigd zijn en dat van het postkantoor en de coöperatieve bank te Naghpur nog slechts de muren overeind staan. Voorts zijn pogingen gedaan, de telegraaf- en telefoonlijnen te verbreken en hindernissen op de rails te leggen. In de straten der stad zouden bar ricades worden opgericht. Secretaris van Gandhi gestorven. Reuter meldt uit Bombay, dat Maradev Desai, de secretaris van Gandhi, in hechtenis gestorven is. Berlijn verrast. Dit bericht hèeft politieke kringen te Berlijn verrast, omdat Maradev Desai zich tot nu toe in een zeer goede gezondheid had verheugd. De nadere omstandigheden, die tot den dood geieid hebben, van den man die als rechter hand van Gandhi en wegens zijn bijzondere, kennis van den politie^ken toestand en politieke achtergronden in Indië alsmede om zijn activiteit den Britten een doorn in het oog was, verdienen derhalve naar de te Berlijn heerschende op vatting te worden opgehelderd, daar de door Reuter gegeven lezing, vol gens welke hartzwakte de doodsoor zaak zou zijn geweest, zeer weinig overtuigend klinkt. Bijeenkomst van de Moslem-liga. Naar de Engelsche nieuwsdienst meldt, zal de werkcommissie van de Moslerh-liga te Bombay tot een bijeenkomst worden bijeengeroe pen, alwaar Jinnah den Moham medanen richtsnoeren zal ver schaffen in verband met den dooi de arrestatie van Gandhi gewijzig- den toestand. 7 Aciie tegen het convooi voortgezet. Het Italiaansehe legerbericht van 16 Augustus luidt als volgt: Aan het Egyptische front geen enkele gebeurtenis van belang. Aan- valspogingen van den vijand in den nacht van 14 op 15 Aug. onmiddel lijk achter onze linies werden prompt verijdeld. Italiaansehe en Duitsche jagers schoten in luchtgevechten vijf Britsche vliegtuigen omlaag. Twee andere vijandelijke toestellen werden door onze jagers in Het cen trale bekken van de Middellandsche Zee neergehaald. De luchtstrijdkrachten van de opereerden tegen de bases van Malta en vielen herhaalde malen de militaire inrichting aan. Een vijan delijke vlootformatie ondernam in den nacht van 13 op 14 Aug. een bombardementsactie op hei eiland Rhodos en omstreken. Sne1 werd een tegenactie ondernomen door de batterijen der verdediging en door onze motortorpedobooten. De door het geschut van den vijanc'. aange richte schade is onbeteekend. Onder de burgerbevolking werd een per soon gekwetst. Het Italiaansehe weermachtbericht van 15 Augustus meldt o.a.: Gisteren is de actie tegen de uiteen gedreven groepen' der oorlogsschepen,, die een vijandelijk convooi hadden bege leid en die voortdurend onder controle werden gehouden door onze luchtver- kenning, welke zonder ophouden is op getreden vanaf het begin van den slag, voortgezet door onze luchtstrijdkrachten. Een motortorpedoboot torpedeerde van korten afstand een torpedobootjager, formaties duikbommenwerpers troffen met bommen van zwaar kaliber een groot schip; een patrouille torpedovlieg tuigen heeft een zwaren kruiser ge raakt; een .andere formatie torpedovlieg- tuigen raakte een kruiser en plaatste een torpedo op het voorstuk van een linie schip. Onze escorteerende jagers schoten vier Spitfires neer. Eenige bemannin gen van vliegtuigen, die de vorige dagen verloren waren gegaan, zijn gered door reddingsvliegtuigen. Van het Egyptische front worden hoofdzakelijk luchtgevechten gemeld. TURKIJE WEIGERT ASYL AAN SOVJET-VLOOT. De regeering' houdt vast aan strenge neutraliteit. ISTANBOEL, 16 Aug. (Interinf). De Turksche regeering heeft het EngelschAmerikaansche voorstel, afspraken toe te zeggen in zake het onderbrengen van de Sovjet-zwar- tezeevloot in een Turksche haven, van de hand gewezen. In haar ant woord aan de ambassadeurs van Engeland en de Ver. Staten ver klaart de Turksche regeering, dat zij besloten is, vast te houden aan het beginsel van een strenge neutrali teit en dat zij niet in staat is, telo ren te onderhandelen over eenige afspraak in zake het verleenen van asyl aan oorlogsschepen van oor logvoerende mogendheden. De Turk sche regeering verklaart verder, dat ellf oorlogsschip, van een oorlog voerende mogendheid, dat in een Turksche haven toevlucht zoekt, overeenkomstig het volkenrecht ont wapend en geïnterneerd zal moeten worden. BERLIJN, 15 Aug. (D.N.B.) Van militaire zijde verneemt het D.N.B.: ..Sedert in het voorjaar van 1940 de Duitsóhe weermacht de N.W. flank van Europa tusschen de Barentszee en het Skagerrak onder haar be scherming' nam, is hier een geweldig verdedigingsfront ontstaan. Door het aanleggen van nieuwe spoorwegen en het verbeteren van bestaande, ooor den aanleg van wegen, door het tegen sneeuw beveiligen van wegen en spoorwegen zijn de voorwaarden voor een zoo 'snel mogelijk vervoer van troepen en materiaal gescha- •pen. Er zijn gevechtsstellingen, kazer nes, gangen voor verbinding,' bevel voering, reserves en depots aange legd, waartegen geen scheepsge schut en zware bommen iets kunnen uitrichten. Voorts zijn er technisch volmaakte bases voor vlootstrijd- krachten en vliegyelden met beton nen startbanen en ruime hangars aangelegd, opdat men van hieruit geslaagde aanvallen op Engeland kan ondernemen. Honderdduizenden kubieke meters beton zijn gebruik voor de dekking van machinegewe ren, pantsesafweer-, luchtdoel- en ander geschut in de gevechtsstellin gen. Achter deze allermodernste wapens staat een weltoegeruste ge vechtsgroep gereed. Van de eilanden voor de kust tot diep in de fjorden is ter aanvulling en versterking van de vestingwerken een net van hin dernissen aangebracht, zoodat de N.W.flank van Europa een unieke ïeuzenvesting vormt, voor welker bastions elke vijandelijke aanval, welke de vorming van een „tweede front" ten doel heeft, met zware verliezen; zal mislukken. Aangezien ondanks de uiterst t dringende uitnoodiging van den Wehrmachts'befehlshaber general der Flieger Christian sen de daders van den springstofaanslag in Rotterdam te laf zijn geweest om zich aan te melden, zijn de volgende gijzelaars aangepakt en heden morgen doodgeschoten: 1). Ruys, Willem, directeur- generaal, Rotterdam; 2) Graaf E. O. G. van Limburg Stirurn, Arnhem; 3) mr. Baelde, Robert, Rotter dam; 4) Bennekers, Christoffel, vroe ger hoofdinspecteur van po litie, Rotterdam; 5) baron Alexander Schimmel- pennink van der Oye, Noord-gouwe, Zeeland. Den Haag, 15 Augustus 1942. De höheire SS und Polizei- führer Nord-West, get. RAUTER, SS-Gruppenfiihrer* en Generalleutnant D.P, Dp een voormalige sovjet-markt te Gorlowka-Donetzfront. Verkoop vao aardappelschillen. Naast de aardappel*; die op deze markt tegen hooga prijzen per sti% verhandeld werden, waren oofe de schillen een begeerenswaardig artikel htlantic-Holland-PK Lohrer-Pax Hell, m Nederlandsch aandeel in Se verdediging. TOKIO, 15 .Aug. (D.N.B.) Om trent de op 30 Juli ondernomen lan ding van Japansche marinestrijd- krachten op de eilanden Kai, Aroe en Tennimber in de Alfoerenzee is thans bekend dat de Nederlandsche militaire autoriteiten na het verlies van de voornaamste Nederlandsche eilanden vrij kleine eenheden, die naar Australië waren uitgeweken, naar deze eilanden hebben gezon den, waar zij belangrijke punten bezetten. Op de drie eilanden be vonden zich radiostations, die ver binding m&tf Australië mogelijk maakten. Marinevliegtuigen steun-, den de Japansche landingsoperaties, die bijna zonder wrijving' ten uit voer werden gelegd. Allereerst werd de Kei-eilanden groep bezet. Denzelfden dag landden de Japanners in Dobbo op Aroe, waar zij eveneens een radiostation bezetten en gevangenen maakten. Tot gevechten kwam het bij de be zetting van Saumlakki op Tenim- ber, waar de inheemsche soldaten onder bevel van vier Nederlandsche officieren in het eerst feilen tegen stand boden. Twee kleine koopvaar-g, dërs onder Australische vlag voeren' zonder erg de haven Saumlakki binnen en trachtten troepenverster kingen aan land te zetten. De on derneming mislukte echter volko men. Op de schepen bevonden zich ongeveer 1000 Indonesiërs, die in Melbourne en Port Darwin ware" opgeleid. „KOFFIE AAN BED". 's-GRAVENHAGE, 17 Aug. He denavond van 19.05 tot 19.20 uur spreekt Max Blokzijl via Hilversum 1 in zijn politiek weekpraatje over het onderwerp: „Koffie aan bed". Neg felle gevechtshandelingen. TOKIO, 15 Aug. (D.N.B.) De groote zeeslag bij de Salomonseilan den. die geëindigd is met een over weldigende overwinning voor de Ja pansche marine, heeft vanaf 7 Aug, zonder onderbreking drie volle da gen geduurd. Slechts enkele vijan delijke eenheden zouden er in ge slaagd zijn te ontkomen, in de rich ting van Australië. Intusscjhen vinden echter, naar een bericht in de Japan Tinies and Advertiser meldt, felle gevechtshan delingen plaats tusschen Japansche strijdkrachten en Amerikaansche marine-eenheden, die op een der Salomonseilanden waren geland. Goede Nederlanders weten, dat zij hun volk dienen, door lid te worden van den Nederlandacben Volksdienst.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1942 | | pagina 1