tag... AR Donbekken hecht in handen der Astroepen. DAGBLAD VOOR en Linden Alkmaar nder boter; ake, panne- wie zou Wanneer hij zijn land verlaat, is er steeds een crisis gaande. Bedrijfsleven op Java herstelt zich. Duitschers verder in den Kaukasus. DE STRIJD, SAMLING. „Groot tekort schuilt in het opperbevel". AHERIKAANSCHE TROEPEN GEÏSOLEERD. DE TOESTAND IN INDIE. Bisschoppelijke confe rentie te Fulda. WEDERZIJDSCHE LUCHT- AANVALLEN. HUSSERT IN LIMBURG. Distributie van vaste brandstoffen. Uitgebreide bonnenzweridel. VERVOER GROENTEN EN FRUIT. fl Boosterzeden end Tan 10—12 en een anderen ««Hi. irekt bij aankoop 3 LANTEN BIJ EBONNEN ZIJN IN NEOERLAND B. Zoojuist wscfanetfi Het^NieuwerAssorhmmf HOLLANDlsÏGHCRIB' e kwaliteit van eder „jBcu&in onze bakbrochure lezen tijd" 988 - AMSTERDAM OM de harten bare tijd v©r- DUCTENi \ITER neze courant verschijnt dagelijks. Abonnementsprijs per 3 maanden bij vooi uitbetaling voor Alkmaar 2.10; franco door het geheele Rijk 2.63. Losse nummers 5 cents. Tel. Administratie (abonn., advert.) 3320, Redactie 3330. ALKMAARSCHE EDITIE. NOORD-HOLLAND Prjjs der gewone advertentlën: J 0.10 per m.M,, minimum 14 m.M. J 1.40, elke 3tm.M. meer 0.35. Tarieven op aanvrage. Brieven aan de Citg. N.V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. Herms. Costcr Zoon, Voordam 9. Alkmaar, postgiro 37060. 144e Jaargang No. 192 4 pagina's Hoofdredacteur: A. R. JONKER, Alkmaar Dinsdag 18 Aug. 1942 CHUMLl'S BEMOEDIGIHtSREIS min moskou. Zijn komst in Sovjet- Rusland stond in de Schaduw van fatale ontwikkelingen. LISSABON, 17 Aug. (DNB). Naai de Engelsche nieuwsdienstmeldt, heeft de samenkomst van Churclrill en Stalin geduurd van Woensdag tot Zaterdag. Erbij aanwezig warer) Harriman, Sir Aran Brooks, Wavell en Sir Alexander Cadogan. Als ver tegenwoordigers van de. Sovjets hebben Molotof en Worosjilof de be sprekingen bijgewoond. De Britsche berichtendienst meldt, dat Roosevelt en Tsjang Kai Sjek dagelijks op de hoogte gehouden zijn van de vorderingen der onderhande lingen. Een laatste poging om de stemming te verbeteren. Omtrent het verblijf van Churchill te Moskou publiceert het Finsche blad Kauppalehti een bericht van zijn correspon dent te Stockholm, waarin o.a. gezegd wordt, dat volgens be richten uit Londen de reactie der Sovjetregeering op de jong- ste rapporten van Maisky en Litwinof zoo dreigend geweest is, dat het besluit van Churchill om per vliegtuig naar Moskóu te vertrekken, in Britsche regee- ringskringen vrij openlijk be schouwd wordt als een laatste poging om de stemming te Mos kou te verbeteren. Aan de beide Sovjet-ambassadeurs Maisky,en Litwinof zijn de beweeg redenen voor Churchills reis naar Moskou uitvoerig uiteengezet. Over het algemeen gelooft men, dat de reis van Churchill naar de Sovjet- Unie valt toe te schrijven aan de omstandigheid, dat Moskou spoedige hulpmaatregelen voor de Sovjet- Unie geisebt heeft. Hoogdravende woorden. Omtrent de besprekingen tus- schen Stalin, Winston Churchill en Harriman heelt de Britsche nieuwsdienst een communiqué uit Moskou bekend gemaakt, waarin geezgd wordt, dat men een aantal besluiten genomen heeft betref fende de oorlogvoering tegen Duitschland en zijn bondgenooten in Europa. Beide regeeringen zijn besloten, zoo vervolgt het com muniqué, den oorlog tot aan de volledige vernietiging van Duitsch land voort te zetten. Voorts wijst het communiqué op de aanwezig heid van een hechte vriendschap tusschen de bolsjewieken, Groot- Brittannië en de Vcreenigde Sta ten, alsmede op hun volledige overeenstemming. Churchill weer uit vertrokken. Moskou Naar de Engelsche nieuwsdienst meldt, zijn Churchill en de gevol machtigde van president Roosevelt, Harriman, hedenochtend weer uit Moskou vertrokken. Churchill weigerde aan de journa listen een verklaring af te leggen. De opvatting in Berlijn. Ten aanzien van het door D. N. B. gepubliceerde bericht over Chur chills bezoek aan Moskou wijst men er in de Wilhelmstrasse opnieuw op, dat diplomatieke reizen van den Britschen premier steeds plaats vin den m het teeken van een crisis. Men zal zich dus wel niet vergissen, aldus wordt hier gezegd, wanneer Ter gelegenheid van het 40-jarig Priester- lubrieum van Mgr. D, N. Huordeman, Vrcans-Generaal van het Aartsbisdom Utrecht, werd Zaterdagmiddag in het ratronaatsgebouw aan de Zuilenstraat een druk bezochte receptie gehouden. De Aartsbisschop, Z.H. Exc. Mgr. dr. J. de Jong, kwam als eerste den jubilaris Zljnw??i. ~we"schen aanbieden VNP-De Keijzer-Pa* HoKaöd m men aanneemt, dat Churchill tot de ze moeilijke reis besloten heeft, om dat hij wil trachten te redden, wat er te redden is. Overigens verdiept men zich hier niet in politieke of mi litaire gissingen, ofschoon men in verband met het feit, dat Molotof thans officieel i s belast met de plaatsvervanging van Stalin, de mo gelijkheid niet uitsluit, dat Stalin zich voortaan meer met kwesties van de militaire leiding wenscht be zig te houden. Wat de Duitsche pers zegt. Behalve de nieuwste successen der Duitsche onderzeeboote* op de -we reldzeeën staat de reis van Churchill naar Moskou, die gisteren door Lon den is bevestigd, in het middelpunt der belangstelling van de -Duitsche bladen. Eensluidend wijzen de bla den in hun commentaren er op, dat het verschijnen van Churchill in de hoofdstad van een der geallieerden tot dusver steeds heeft gestaan in de schaduw van fatale ontwikkelingen, ofschoon telkenmale c|e bezoeken werden voorgesteld als éen keer ten goede. „Het is daarom goedkoop, al dus de Deutsche Allgemeine Zei- tung', wanneer thans Engelsche bla den na het vierdaagsche verblijf van Churchill in Moskou spreken van een z.g: keerpunt in den oorlog. Zij blijven het bewijs voor deze prognose volkomen schuldig. „In Churchills voetstappen marcheert de nederlaag", aldus de Völkischer Beobachter. Het Zwölf Uhr Blatt schrijft: „Wat is beslissender, of in Moskou vier dagen lang over een tweede front, over militaire plannen en over den verderen weerstand dei- Sovjets gekletst wordt, dan wel of terzelfder tijd de Duitschers en de verbonden troepen onstuitbaar naar den Kaukasus oprukken en de vij andelijke convooien op alle zeeën worden vernietigd?" Landbouwers in gilden vereenigd. Geen beperking der rubberproductie. TOKIO, 17 Aug. (A.N.P.) Het herstel van het normale be- drijfsleven op Java heeft vol gens berichten uit Batavia en Soerabaja in de laatste weken snellen voortgang gemaakt. Voor zoover er tot dusverre nog niet werkende personen aanwezig waren, zijn deze thans allen tewerk gesteld iq de wederom heropende binnenlandsche bedrijven en bij de nieuw .opgerichte filialen van Japan- sche firma's. Het vertrouwen in de stabiele verhoudingen weerspiegelt zich in een sterke stijging van do deposito's bij de filialen der Yoko- bank, der Taiwan Bank en der Mit sui-Bank. Het prijsniveau is gecon solideerd, waarbij de prijscontrole en de bestuurscommissie voor de suikerindustrie zeer actief zijn bij de uitoefening van de controle. Bo vendien werd met de organisatie van de rijstproductie begonnen door het aaneensluiten van de landbou wers in gilden, zoodat de voorzie ningspositie in ieder geval verzekerd schijnt. Uitbreiding der rubberpro ductie in Malakka en Sumatra. Een beperking van de rubber productie in Z.O.-Azië ligt naai de „Miyako Schim'bun" meldt geenszins in de bedoeling der Japansche militaire autoriteiten. Het wordt veeleer waarschijn lijk geacht dat de productie van Malakka en Sumatra zal worden uitgebreid tot boven het niveau van voor den oorlog. De mili taire autoriteiten zijn daarbij van meéning, dat de behoefte aan rubber als gevolg van nieu we toepassingsmogelijkheden zal toenemen met de productie. Zoo kan b.v. de ruwe rubber van Malakka door een goedkoop che misch proces verwerkt worden tot synthetische brandstof, waardoor olieaanvoer niet meer noodig zou zijn. Principieel gaat het militaire bestuur van de gedachte uit, dat de politiek van den wederopbouw zich niet heeft te regelep naar persoon lijke belangen doch naar de groote noodzakelijkheden van groot Oost- Azië. VERDUISTER GOED ZON 18 Aug. onder: 20.59 19 Aug. op: 6.29 MAAN 18 Aug. op: 13.37 onder: 23.56 19 Aug. Eerste kwartier. Het driedaagsch bezoek van den leider der N.S.B., ir. A. A. Mussert, aan de provincie Limburg/ Op-'zijn tocht werd de leider overal op enthousiaste wijze door de bevolking ontvangen. Fotodienst N.S.B.-Otto-Polygoon-Pax Holland m Vijandelijke schepen en vliegtuigen vernietigd. HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 17 Aug. (D.N.B.) Het op perbevel der weennacht maukt be kend: Ten Zuiden van den beneden- Kceban en in het Noordwestelijk deel van het Kaukasische gebergte (jringen onze troepen in succes vollen aanval verder op. Aan de kust van de Zwarte Zee zijn bij luchtaanvallen drie kust vaartuigen tot zinken gebracht en een vrij groot transportschip zwaar beschadigd. In den Noordoostelijken lus van de groote bocht van Don is, de vijand vernietigend verslagen en is de rivier overal bereikt. De zuivering van het terrein van uit eengedreven troepen is nog aan den gang. Daarmede is het geheele Donbekken hecht In handen, van de Duitschers en verbonden troe pen. Spoorweginstallaties en ravitail- leeringsverkeer in het achterwaarl- sche gebied van den vijand zijn op nieuw het doel geweest van Duit sche gevechtsvliegers en duikbom menwerpers. Ten Oosten van Wjas- ma en bij Rzjef staan troepen van alle wapens in aanhoudende, zware afweergevechten. Ook gisteren zijn talrijke aanvallen vaVi den vijand mislukt, die in een tegenaanval op verscheidene plaatsen werd terugge worpen. In den Noordelijken sector van het front zijn op verscheidene plaatsen vijandelijke aanvallen afge slagen en concentraties in geconcen treerd vuur uiteengeslagen. In Noord-Afrika hebben Duitsche jagers in luchtgevechten 14 Britsche vliegtuigen zonder zelf verliezen te lijden neergeschoten. Aan de kust van het Kanaal heeft zeer zware ar tillerie van het leger militaire doe len in het gebied van Dover be streden. VAN NASJGNAL Noorwegen bouwt de toekomst op volgens het leidersbeginsel. OSLO, 17 Aug. (D.N.B.) In een vergadering te Slejord heeft de Noorsche minister dr. Lunde het doel van den strijd van Nasjonal Samling genoemd ervoor te zorgen, dat Noorwegen zijn plaats krijgt in de nieuwe wereldordening. Vooral na de oorlogssuccessen van den laatsten tijd, zoo zeide hij, is er thans niemand meer, die gelooft in den, terugkeer van het oude en over leefde én in de wederoprichting van de Engelsche wereldheerschappij. Noorwegen knoopt vast aan de over levering van zijn verleden en bouwt de toekomst op volgens de moderne beginselen van het leidersbeginsel en van de staatsleiding door vaklie den. Onder invloed van inwerkin- gpn van buiten af, die niets met het Noorsche karakter te maken heb ben, zijn er vele Noren, die tegen dezen opbouw zijn. Daarom is het noodzakelijk geweest, de macht te grijpen om het volk te redden. Wij willen weer den weg terugvinden naar het Noorsche karakter en alles uitroeien dat niet Noorsch is, zo.o besloot de minister. Onderhoud tusschen Smuts en Churchill. (D.N.B.) - Uit Kaapstad meldt de Britsche berichtendienst, dat de Zuid-Afrikaansche premier, generaal Smuts, een conferentie heeft gehad met Churchill. De be spreking vond plaats in Caïro, vóór Churchill naar Moskou vloog» Bij het binnenvliegen, overdag en des nachts,van enkele vliegtuigen naar West- en Ncord-Duitschland en de bezette gebieden zijn vier Brit- sch'e vliegtuigen neergeschoten. Duit sche gevechtsvliegtuigen hebben in den afgeloópen nacht voor deh oor log belangrijke installaties in mid den en Oost-Engeland bestookt met brisant- en brandbommen. Zooals in een extrabericht is bekend gemaakt, hebben Duitsche diiikbooten 'op de Noordelijke IJs zee, in de kustwateren van Noord en midden-Amerika, W.-Afrika en midden op -den Atlantischen Oceaan lj) schepen, in beveiligde convooien en afzonderlijk varende, met in totaal 105.772 brt. en twee transportzeilschepen tot zinken gebracht. Nog drie schepen wer den door torpedotreffers zwaar beschadigd. Het zinken dezer sche pen kon door den terstond aan- vangenden. krachtigen afweer niet waargenomen worden. HET EXTRA BERICHT. In het gister gepubliceerde extra bericht, waarin werd medegedeeld, dat 19 schepen tot zinken zijn ge bracht, wordt melding gemaakt van aanvallen op de Noordzee, in de kustwateren van Noord- en Midden- Amerika, West-Afrika en midden op den Atlantischen Oceaan. Nader wordt gemeld, dat de plaatsbepaling Noordzee moet zijn Noordelijke IJs- ZeC I Amerikaansehe critiek op' de oorlogvoering. BERLIJN, 18 Aug. (V.P.B.) Be zorgde menschen in Engeland en de V.S. trachten een afdoend antwoord te vinden op de telkens opduikende vraag, waarom het geluk in den hul digen oorlog niet aan de zijde der geallieerden, maar aan die der mo gendheden van de spil is. De „Phi ladelphia Record" vindt voor de harde klappen de volgende verkla ring: „Het groote tekort, waaronder de geallieerden tot dusver gebukt gingen, ligt niet zoozeer op het ge bied der bewapening, als wel op dat van het commando. Wanneer Game- lin de Maginot-linie- en Gort op zijn beurt .aan de praktische beteekenis der duikbommenwerpers hadden ge loofd en wanneer Churchill niet aan het standpunt had vastgehouden, dat m~en de Japanners door middel van bluf kon misleiden; dan zou de situatie thans niet zoo ernstig zijn". Te Berlijn wordt van deze Ameri- kaansche kritiek op Gamelin en Gort met dé gebruikelijke terug houdendheid kennis genomen. Daar entegen wekt .het verbazing, dat de vijandelijke 'censuur zulk een scher pen aanval op den Engelschen pre mier toelaat. Door zijn eigen bond genoot,, zoo stelt men vast, wordt Churchill een tekort ganO militaire intelligentie verweten. Een feit, dat van Duitsche zijde slechts bqvestigd kan worden. Engeland eischf Noorsche koopvaardijvloot op. OSLO, 17 Aug. (D.N.B.) Naar het blad Aftenposten meldt, eischt de Britsche admiraliteit in overleg met de regeeringen van Engeland en de Ver. Staten ej^ van de Noorsche emigrantenregeering de volledige overdracht op van de geheele Noor sche handelstonnage. Deze maatre gel zou ten gevolge hebben, dat de emigrantenregeering in geen enkel opzicht meer iets te maken zou heb ben met de Noorsche schepem Voor den leider der emigrantenregeering, Nijgaardsvold, was deze eisch, zoo meldt Aftenposten, een bittere pil. Zij gaan vernietiging tegemoet. TOKIO, 17 Aug. (D.N.B.) Volgens Domei heeft de woordvoerder der Japansche regeering, Hori, er op ge wezen, dat het Amerikaansehe mi nisterie van marine, in plaats van zijn vérliezen mede te deelen, het oude lied herhaalt van de geallieer de landingstrdepen, die op de Salo monseilanden zijn achtergebleven. De Amerikaansehe soldaten op deze eilanden, aldus Hori, weten waar schijnlijk niet, dat hun transport schepen op den bodem der zee lig gen. Zij zijn volkomen geisoleerd en gaan een zekere vernietiging tegemoet. Luchtgevecht nabij de Salomons-eilanden. In de wateren rond de Salomons eilanden is het Zondag tot een hevig luchtgevecht tusschen Japansche. en Amerikaansehe vliegtuigen geko men. Tijdens' dit gevecht zijn 17 Amerikaansehe vliegtuigen neerge schoten. Slechts twee Japansche vliegtuigen zijn niet op hun steun punten teruggekeerd. Vele dooden en gewonden. STOCKHOLM, 18 Aug. (D.N.B.) Ten aanzien van den toestand in In- die meldt de Britsche berichten dienst, dat in Nagpoer in den tijd van 12 tot 15 Augustus door de troepen 47 salvo's zijn gegeven. Daarbij zijn 30 Indiërs gedood en 14 gewond. Door het optreden der politie zijn nog twee personen ge dood en acht gewond. Volgens een bericht uit Madras hebben ongeveer 10.000 Indiërs op de straten van Kdemb Akonam barricades opge richt. De politie heeft gevuurd op de menigte. Daarbij zou volgens Engel sche opgaven een Indiër gedood en vier gewond zijn. Te Bengalore zou een persoon gedood zijn en 28 ge wond, toen de politie het vuur open de op een'samenscholing van In diërs. Onder de troepen zouden de verliezen 27 man bedragen. Boven dien zou een aantal politiemannen gewond zijn. In Madras zijn volgens den Brit schen berichtendienst drie personen gedood en zeven gewond, toen. de politie Zaterdag op een betooging vuurde. In Madras is een verbod van uitgaan afgekondigd Te Fulda zijn zijn ook ditmaal in de maand Augustus aan het graf van den Heiligen Bomfacius de Katholieke aartsbisschoppen en bis schoppen bijeengekomen voor het houden van besprekingen. Deze duurden van Vrijdag tot Zondag en stonden onder leiding van den kar- dinaal-aartsbissdhop van Bresla-u, dr. Bertram, die onlangs onder groote belangstelling zijn 83sten ver jaardag mocht vieren. De -conferen tie der bisschoppen droeg een nog meer besloten karakter dan tevoren; de secretarissen woonden de bespre kingen niet bij. Door het overlijden van den kardinaal-aart,sbisschop van Keulen Schulte namen ditmaal slechts twee kardinalen, n.l; Bertram en Faulhaber, aan de bijeenkomst deel. Tot de referenten behooren de bisschoppen der Rijkshoofdstad, Graaf Preysling', en de nieuwe aarts bisschop van Keulen, dr. Frings. Britsche vliegtuigen boven Duitschland. BERLIJN, 18 Aug. (D.N.B.) Brit sche bommenwerpers hebben, naar aan het D.N.B. gemeld wordt, in den afgeloopen nacht aanvallen ge richt op West-Duitsch gebied. Bri sant- en brandbommen deden voor al in woonwijken van Osnabrück branden ontstaan. Aanvallen op de Midlands. Duitsche gevechtsvliegtuigen heb ben gikteren en in den afgeloopen nacht verkenningsvluchten boven de Engelsche wateren en de kust ondernomen. Verscheidene plaatsen in de Midlands werden met zware bommen bestookt. De Vliegtuigen keerden behouden terug. Gisterochtend trachtten eenige Britsche Vliegtuigeiv^boven Duitsch gebied te komen. Een daarvan werd lot een noodlanding gedwongen. Malta gebombardeerd. Duitsche vliegtuigen hebben gis teren ook wederom luchtbases op Malta gebombardeerd. Bóven liet Egyptische front ontsponnen zich hardnekkige luchtgevpchtcn. Vot- gens de tot dusverre ontvangen be richten schoten Duitsche jagers 14 Engelsche jachtvliegtuigen j neer, zonder zelf verliezen te lijden. Bolsjewieken verloren in 2 weken 1328 vliegtuigen. Voor 't tijdvak der eerste 14 da gen van de maand Augustus be draagt het totale verlies van de bolsjewistische luchtmacht 1328 vliegtuigen. Radio-uitzending1. De persdienst van den Nederland- schen omroep meldt: In de rubriek Van heinde en verre wordt hedenavond van 18 tot '18.30 uur over den zender Hilversum II een reportage uitgezonden over het bezoek van den leider der N.S.B. aan Limburg. In deze reportage wordt o.m. de rede gebracht; die door Mus sert te Amsterdam is uitgesproken. Wie kolen kunnen krijgen. 's-GRAVENHAGE, 17 Aug. In aan sluiting' aan het bericht, dat gedu rende het tijdvak van 15 Aug. 1942 tot en met 30 April 1943 de met de woorden „één eenheid 1ste periode", „één eenheid 2de periode", „één eenheid 3de periode", „één eenheid 4de periode" gemerkte bonnen, elk recht geven op het koopen van een eenheid vaste brandstoffen, wordt ter voorkoming van misverstand na der bekend gemaakt, dat deze bon nen voorkomen op de periode-bon stellen, die uitgereikt zijn aan de verbruikers in de groepen B, C en D (winkels, kantoren, openbaren ge bouwen enz.), alsmede aan particu liere verbruikers in verband met de verwarming van ruimten voor bij zondere doeleinden als kantorenj winkels e.d. Zeven personen gearresteerd. Reeds langen tijd was bekend, dat bij diverse particulieren in Veenr dam (Gron.) verschillende inwo ners bonnen opkochten. Dit kwam de recherche ter oore, aan wie het na lang onderzoek gelukte een vaag signalement van een der daders te krijgen en thans is zij overgegaan tot de arrestatie van H, W» en H. en V. en D. beiden uit Veendam en yan 5 personen uit Muntendam. De hoofddader H. van D. bleek bij fouilieering in het bezit 4e zijn van 800 brood-, kaas-, aardappel- en sui kerbonnen, \yelke tegen hooge prij zen zouden worden verkocht. Hij is met drie medeplichtigen ter be schikking van de justitie gesteld. Tegen de overigen is procesverbaal opgemaakt. COMPETEITIE- EN APPELLABI- LITEITS GRENZEN IN BURGER LIJKE ZAKEN. 's-GRAVENHAGE, 15 Aug. In het heden verschenen verordeningen blad is opgenomen een besluit van de secretarissen-generaal van de de partementen van justitie en van wa terstaat tot wijziging van de compe tentie- en appèllabUiteitsgenzen in burgerlijke zaken," waarbij eenige in de wet op de rechterlijke organisa tie en het beleid der justitie ver melde grenzen door verhooging wor den gewijzigd. Het besluit is niet van toepassing op zaken, vóór den datum van af kondiging bij eenig gerecht aan hangig gemaakt. Volkstuinders krijgen vergunning. De Ned. Staatscourant bevat een besluit van de Ned, Groen ten- en Fruitcentrale, waarbij ontheffing wordt vetrleend van het verbod tot vervoer van' grognten en fruit aan volkstuin ders, wier tuitrei gelegen zijn buiten de grenzen van de ge meente van inwoning, voor zoover 'betreft door hen recht matig geteelde warmoezerij-ge wassen en fruit, van de tuinen naar de woningen Zij moeten echter in het bezit zijn van een inschrijving als volkstuinhouder bij een gewestelijke landbouw crisis-organisatie. Dicht achter de gevechtslinie werd deze Roemeensche verbandplaats ingericht, waar den gewonden soldalen de eerste hulp wordt geboden en hun transpor! naar het lazaret wordt geregeld ScherlFellirfgs PK Steininger- Pax Holland m H

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1942 | | pagina 1