iNGEN BRITSCHE LANDING OPMMSGH IN KAOIUSUS MM. ÜRSTER KLAMMER LAAIEN OP IR HIEBW-DEUI. ,N NAUTA! I0RBURG DAGBLAD VOOR AAN FRANSCHE KUST AhASVERUS. IAMMA ïdag 24 Aug. Tel. 250S. li t Groote Bolsjewistische verliezen. De geallieerde troepen echter vol- komen vernietigd. Britsche schoten op weerlooze massa's. JRUOf IAAK, NIET KLEF. TELEFOON 2315. iUWELIJK. Ian alle rangen, stonden fendt U zich allen, tot grootste Bemid-de- met uitgebr. relaties Nederland, ook in den Tall, tevredenheids- liggen ter inzage. Iftel. en mondeling. |AU „HOLLAND", Admiralen-gracht 219 lOUBER 4 bedrijven AAF BOUBER. Hart, Cor Kremer, |tta, Heddie Bouber, jbegr.). 111 uur a 10 et. volgens voor- terekend had. Het feit, ter daar lag, in dat ver- Heitje, geveld door het A zjjn meester had gedood lien oorzaak kunnen woï- j dader in de val gebracht Ji worden. .Hdacht Joep zich, dat was voorloopig nog illusie. |t worden vastgesteld, of ierkelijk aan een yergifti- I hyoscyamine gestorven loest dat zoo spoedig nio- p onderzoeken. En juf* jsing moest het verlies vart ling met berusting trach ten. Hij wikkelde het lijk' Big in houtwol en droeg luiten. Joep moest heilig fit hij het lijkje zou terug QOFDSTUK XIV. Kindertranen. koele kamertje was 4e om eens rustig na te ■i CSei'da zou maar wat pijn als zij alle nieuwtje? Merkwaardig, zij bleet |te lang weg. Joep behoor- die angstige mannen, e# iddellijk aan een ongelu" dis iemand een paar Wi' tat is. Maar den laatste" [oest hij zich zelf beken- hij toch zenuwachtig p sectie had zonder twijfel lat Peppie aan hetzdfu® Inde was gegaan als SP* jat had hij ook zonder de ftr. Paulsen kunnen vast" |a iets gedaan, wat W tet had mogen doen, ma®T mi beraad was hij toch D l j gebleven. Noch Wieier5' Paulsen hadden iets oV vernomen. Joep zo Iniet eens precies heW^ Irklaren, waarom hij d" K. Zijn verstand zei Fee, wanneer hij ze op Icht, misschien iets zoucte It dekken, dat hem °n lmaar een inwendige ste »de hem. ,j ]l Joep lang geweifeifl. plotte was hij de wa kan zijn instuitie maar g wist nu, dat Peppie -j lie beiden hetzelfde Eden gekregen en dal li was, dat zij beiden S* üden: de melk. n .(Wordt yerVD^" n.7p courant verschijnt dagelijks. Abonnementsprijs per 3 maanden b« vooruitbetaling voor Alkmaar 2.10, franco door het gchcele Eijk 3.63. Losse nummers 5 cents. Xel. Administratie (abonn., advert.) 3320, Redactie 3330. ALKMAARSCRE EDITIE. NOORD-HOLLAND Prijs der gewone adverteotiën: 8- 1.4 10 elke 31, m.M. meer 055. Tarieven op aanvrage. Brieven aan de Uitg. N.V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. Herms. Coster Zoon. Voordam 9, Alkmaar, postgiro 37060. 144e Jaargang No. 194 4 pagina's Hoofdredacteur: A. R. JONKER, Alkmaar Donderdag 20 Aug. 1942 Onder bescherming der Itaiiaansche marine passeeren de Itaüaansche eon- ooien regelmatig ondanks belaging door vijandelijke vliegers, de Middellandsehe Zee op hun vaart naar de Noord-Afrikaansche havens. (Orbis-Luce-Holland-Pax Holland m) BOMBARDEMENT DER ZWARTE ZEE-HAYENS. HOOFDKWARTIER VAN DEN FUHRER, 19 Aug. (D.N.B.) Het op perbevel der weermacht deelt mede: In den Kaukasus hebben Duit- sche en Slowaaksche troepen in onoverzichtelijk bergterrein tal rijke weg- en mijnversperringen overwonnen; zij rukken verder naar het Zuiden op. De haven langs de kust der Zwarte zee werden öpnieuw door de lucht macht aangevallen. Daarbij wer den 4 kustvaartuigen tot zinken gebracht en een Sovjet-toj-pedo- jager, 6 transportschepen en 8 kustvaartuigen l zwaar bescha digd. In de groote bocht van den Don werden bij de zuivering van het terrein verstrooide vijandelijke strijdkrachten ver nietigd. In het gebied van Woronesj slechts geringe plaatselijke gevechtsactie. Bij de zware en succesvolle afweer- gevecliten tusschen 11 en 17 Aug. heeft de vijand 2561 gevangenen, 501 pantserwagens, 31 stukken geschut en 250 machinegeweren en granaat werpers verloren. De bloedige ver liezen der bolsjewisten, die herhaal delijk in dichte massa's aanvielen, waren buitengewoon hoog. Ten Oosjen van Wjasma en bij Rzjef, waar zich het Westfaalsche infanterieregiment 58 gedurende de zware gevechten buitengewoon heeft onderscheiden, werden nieuwe krachtige aanvallen van den vijand door de onvermoeide actie der Duit- sche infanterie- en pantserdivisies in samenwerking met de luchtmacht uiteengeslagen; daarbij werden 25 pantserwagens vernietigd. Ten Z.O. van het Ilmenmeer en aan de' Wol- chof ondernam de vijand vergeef - sche plaatselijke aanvallen. In de Middellandsehe zee heeft een Duitsche duikboot een zeiltrans- portsehip tot zinken gebracht. Bij vluchten naar N.W. Duitsch- land en het bezette gebied in het Westen, overdag door Britsche vlieg tuigen ondernomen, leed de burger bevolking geringe verliezen door een aantal brisantbommen. Daarbij werden 7 Britsche vliegtuigen neer geschoten en een 8ste bij nachtelijke -storingsaanvallen in het gebied van de Duitsche en de Kielsche bocht. Systeemlooze storingsvluchten, in den afgeloopen nacht door een aan tal bovjetvliegtuigen ondernomen, veroorzaakten luchtalarm in Oost- en West-Pruisen. Ook hier ontstonden door eenige bommen geringe verlie- zen onder de burgerbevolking en M lichte schade aan gebouwen. "De vijand verloor twee vliegtuigen. De luchtmacht heeft, nadat over dag lichte Duitsche gevechtsvliegtui gen militaire doelen aan de Engel sche Zuidkust hadden aangevallen, in den afgeloopen nacht installaties der oorlogseconomie in de stad Nor wich gebombardeerd. Er braken langdurige branden uit. In het Kanaal hebben in den nacht van 17 op 18 Augustus talrijke Brit sche torpedobooten en snelle kanon- neerbooten herhaaldelijk een door pa trouillevaartuigen beveiligd Duitsch convooi zonder resultaat aangeval len. In den loop van het zeegevecht, dat voor een deel op een afstand van 150 meter werd gevoerd, werden twee vijandelijke booten vernield. Bovendien kunnen twee zwaar be schadigde Britsche booten verloren geacht worden. Het convooi bereikte zonder schade zijn haven van be stemming. De opmarsch in het Z. van het Oostelijk fronf. Een andere t&rreincresteld- heid eischt strijd met andere middelen. ANP- Manschappen van de Waffen-SS staan tot den aanval gereed. Door ononder- broken aanvallen der Duitsche Stuka's werd de doorbraak der breede reeks oüL v,er°e^;smg5werken ora de sted ^Ofbereid Orbis-Hofland- SS-PK AltstadhPax Hoifewt m BERLIJN, 19 Aug. De correspondent meldt: De gevechten in het Z. deel van het O. front zijn in een zoodanig stadium gekomen, dat de Duit sche legerleiding niet door het doen van gepreciseerde meded'ee- lingen omtrent het verloop der operaties den tegenstander waar devolle gegevens wil verstrekken, doch het zou verkeerd zijn, hieruit de conclusie te trekken, dat de opmarsch door versterkten tegen stand tot staan is gebracht. De sfrijd heeft zich steeds meer naar het Z. verplaatst, waar de Kaukasus een natuurlijke hindernis op den weg der oprukkende troe pen vormt, hetgeen met zijn voor de bolsjewisten zooveel gunstiger ver- dedigingskansen den opmarsch nood zakelijk moet vertragen. Hierbij komt, dat de strijd met het bereiken van het bergachtig terrein een ge heel ander karaker aanneemt en met andere middelen gevoerd moet worden dan in het vlakke steppege bied, dat zich zoo bij uitstek voor operaties met het pantserwapen leent. Sedert het begin van liet offensief heeft de opmarsch zich in een onge kend snel tempo voltrokken en het is begrijpelijk, dat hierbij menschen en materiaal buitengewoon hooge eischen zijn gesteld. Op het gebied van de ravitailleering moeten dus enorme prestaties worden verricht. Dat wordt duidelijk, als men be denkt, dat de operaties zich afspe len in een gebied, dat bijna 7.00 groot is als het oude Duitschland van Versailles. Een der belangrijkste "ebieden bedreigd. Het is duidelijk, dat de te ver wachten operaties van de grootste beteekenis zijn voor den geheelen atioop van den oorlog. Een der be langrijkste gebieden van de Sovjet- i7^0j1S in ^et §edinë- Aangenomen Kan dan ook worden, dat de Duit- 7ni-CT gerleiding met de grootste zorg haar voorbereidingen zal tref- tanSaü''i,fc-a',",~t uitzondering van het gebied van he e^okIJnda j in h6t Zij 1 1-1 Z11 van Hjd tot tiid Kenmerkend is hierbij steeds het groote aantal pantserwagens, dat zij in den strijd werpen. Uit' het feit, dat de bolsjewisten niet alleen bij het begin van den oor log over een geweldig aantal pantserwagens beschikten, doch ook thans nog steeds groote mas sa's dezer strijdwagens in den strijd kunnen werpen, blijkt, dat hun oorlogsindustrie geheel op de vervaardiging van dit wapen, dat J Duitschland wint op alle ironien. GEEN GEWAPENDE VIJAND MEER OP HET VASTE LAND. HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 19 Aug. (D.N.B.) Het opperbevel der weermacht maakt bekend: Een grootsch opgezette landing van Engelsche, Anierikaansche, Canadeesche en Gaullistische troepen ter sterkte van ongeveer een divisie als eerste golf, die in de ochtenduren van heden aan de Fransche Kan-aalkust bij Dieppe, onder bescherming van sterke zee- en luchtstrijdkrachten en met gebruikmaking van aan land gezette pantserwagens werd uitgevoerd, is door de voor de kustbescherfnin-g gebruikte Duitsche strijdkrachten met groote, bloedige verliezen voor den vijand ineengestort. Sedert 16 uur bevindt' zich geen gewapende vijand meer op het vaste land. Dit groote succes werd bereikt zonder dat gebruik behoef de te worden gemaakt van de reseirven der hoogere leiding. Naar uit de berichten van de troepen en verhooren van ge vangenen bi-ijkt hebben de' landingsoperaties zich als volgt af gespeeld: De eerste golf der landingstroepen werden hedenochtend op open zee van transportschepen door 300 tot 400 landingsschepen overgenomen en bereikte om vijf minuten, pver zes de kust. be schermd door 13 tot 15 kruisers, torpedojagers en sterke jaeht- strijdkrachten. Daarachter stond een drijvende reserve van zes transportschepen en drie vrachtschepen en verder noodelijk een goep van 26 transportvaartuigen als operatieve ressirve, waar schijnlijk het gris derl'and'imgsstrijdkrachten. Deze zouden in den strijd worden gebracht zoodra het de eerste landingsgolf gelukt was een bruggehoofd rond.de haven van Dieppe te vormen. Het is daartoe niet gekomen. De gelande vijand werd in - gevechten van man tegen man overal vernietigd en in zee gedreven. Er zijn tot nu toe 28 pantserwagens geteld, die aan land werden gebracht en later vernietigd. Alle steunpunten werden door de dappere kustbezetting gehandhaafd, meer dan 1500 gevangenen bevinden zich in Duitsche handen, on ".er hen bevinden zich zestig Canadeesche officieren. De bloedige verliezen van den vijand zijn zeer hoog. Door artillerievuur werden drie torpedo jagers, twee torpedobooten en twee transportschepen tot zinken gebracht. De luchtmacht schoot 83 vijandelijke vliegtuigen neer, bracht twee speciale troepentransportschepen tot zinken en. een motortorpedoboot en beschadigde vijf kruisers of groote torpe dojagers benevens twee transportvaartuigen met zware bom men. De vijand heeft bij deze landingspoging, die slechts poli tieke oogmerken diende, maar met elk militair inzicht spotte, een vernietigende nederlaag geleden. De Duitsche macht pi het Westen heeft deze dilettantische Onderneming naar behooren afgestraft. Overigens ziet zij alle andere pogingen van dezen tegenstander tegemoet met de rust en de kracht van een weer macht, die in honderden slagen de overwinningslauweren aan haar vaandels heeft. Te 's Gravenhage werd Dinsdagmiddag in het gebouw van den Nederlandschen Landstand de afdeeling Landvrouwen geïnstalleerd door den Boerenleider. Mevrouw Zwiers— Luth, die tot Land- vrouwenieidster werd benoemd, tijdens ir rede VNP-Landstond- Oevo'king hield zich builen den strijd. Het verloop van den strijd. BERLIJN, *19 Aug. (D.N.B.) Van militaire zijde verneemt het D.N.B. het volgende: In het ver- ioop van den stelselmafigen af weer tegen de aan de Fransche Kanaalkust bij Dieppe gelande Engelsóhen heeft de Duitsche kust- artillerie doeltreffend in den strijd ingegrepen. Tijdens de mid daguren werden talrijke landings vaartuigen der Engelschen tot zinken gebracht. Een uit ver scheidene transportschepen be staand convooi moest na doel treffende beschieting weer terug- keeren zonder zijn opdracht ver vuld te hebben. De landingsactie detjEngeischen bij Dieppe lokte autgpjatisch de Duitsche tegenmaatregelen uit. De Engelsche vliegtuigen, die de lan ding met bomaanvallen hadden voorbereid, werden terstond door luchtdoelartillerie en Duitsche jacht vliegtuigen bestreden. Talrijke Brit sche vliegtuigen werden in lucht gevechten en door het luchtdoel geschut neergehaald. Naar het D.N.B. van militaire zijde .verneemt, zijn volgens na- - dere bex-ichten de bloedige verlie zen der bij Dieppe gelande Brit sche troepen zeer zwaar. Op het tot dusver door de Duitsche strijdkrachten gezuiverde terrein werden reeds verscheidene hon derden gesneuvelden gevonden. De Britsche vliegtuigverliezen. De Britsche nieuwsdienst erkent, dat de Engelsche luchtmacht bij de een uitgesproken offensief karak ter draagt, is ingericht. In dit verband zij nog vermeld, dat zich onder het materiaal der bolsjewisten vrijwel geen pantser wagens van Engelsch of Ameri- kaansch maaksel bevinden, hetgeen wel mag worden gezien als een ge volg van de doeltreffende blokkade van de zeewegen. Het aandeel der Hongaarsche troepen. Naar het Hongaarsche telegraaf- agentschap meldt, duren de ge vechten in den sector der Hongaar sche troepen aan het O. front met onverminderde hevigheid voort. Höewel de activiteit der Sovjetlucht macht merkbaar afneemt,, volgen aanvallen en tegenaanvallen elkaar nog steeds snel op. In weerwil van de geweldige troepenmacht, die de bolsjewisten in den strijd werpen, is het hun niet gelukt hun door- braakpian te verwezenlijken. mislukte landing aan de Fransche kust 95 vliegtuigen heeft verloren. Het verslag van een ooggetuige. Een oorlogscorrespondent meldt de volgende bijzonderheden omtrent de mislukte Britsche landing bij Dieppe: In de stelling verliep de nacht als vele andere. Dan evenwel veran derde tusschen nacht en dag de rust der paraatheid in de hoogste spanning. Eerste bericht: „Engelsche sche pen naderen de Fransche kust. Ster ke luchtstrijdkrachten escorteeren ze". En dan; „Engelsche zeestrijd krachten beschieten Dieppe, met landingsvaartuigen trekken Tommy's naar de kust op, krijgen aan weers zijden vafii Dieppe in het vuur van het Duitsche kustgeschut vasten voet op het strand, rukken langs de steile kust naar de stad opyen neste len zich in enkele huizen". Het eene bericht na het andere geeft het verloop der gevechten weer, die thahs aanvangen. Hevig zijn ze in den gloed van de heete Augustuszon. Ook tanks zetten de Britten aan land. Maar nog voor het middaguur is aangbroken, ligt het grootste deel der Britsche pantserauto's kapotge schoten op het strand, is de situatie hachelijk geworden voor de gelande Tommy's. „Laat ze maar komen", was de wensch van allen, die de wacht aan het Kanaal hielden, toen aan den overkant op het eiland zoo veel drukte werd gemaakt over het tweede front. Nu zijn ze er. nog- geen zes uur zijn ze er, en reeds bereiden zij zich voor op een terugtocht. Zij maken een nevel- gordijn ont hun schepen. Maar wat helpt hun dat? In het vuur der jagers en lichte ge vechtsvliegtuigen gingen de Brit sche landingsvaartuigen in vlam men op. De transportschepen trachtten zee te kiezen. Maar ook daar duiken de lichte gevechts vliegtuigen op en tezamen met hun zware broeders, de 217 'S en JU 88'S, slaan zij onder bescher ming tier jagers groote bressen in de kostbare tonnage der Britten, Ze brengen een snelboot tot zin ken en beschadigen nog verschei dene andere oorlogsschepen. Dan achtervolgen ze i£e vluchtende transportschepen en brengen twee ervan tot zinken. Beide meten 3000 ton, beide zijn vol troepen. Het leven ging zijn gewonen gang. Onmiddellijk na de volledige af doening van de Engelsche landings poging aan de Fransche' kust her nam het leven in de stad Dieppe weer zijn gewonen gang. Reeds yan VERDUISTER GOED! 20 Aug. op: 6.31 21 Aug. op: 6.32 MAAN 20 Aug. op: 16.03 onder: 0.31 28 Aug. Volle Maan. zes uur af waren alle-winkels weer open. Het optreden der Fransche be volking tijdens de gevechten, die omstreeks tien uur duurde, -was on berispelijk. Haar houding deed van den aanvang af blijken, dat zij het volste vertrouwen stelde in de Duit sche bezetting en de Engelsche actie uitsluitend beschouwde, als een hin derlijke storing van den dagelijk- schen gang van zaken. Berlijnsche bladen over invasie-catastrophe. de Berichten en commentaren over de invasiecatastrophe van 'n Anglo- Amerikaansche expeditiecorps aan de Fransche kust van het Kanaal nemen het grootste deel in beslag van de frontpagina's der Berlijnsche bladen. „Tien uren tweede front", ..invasiecatastrophe op bevel van Stalih", „Churchills invasie een tweede Duinkerken", aldus luiden de typische opschriften der Berlijn sche bladen. De Völkische Beobach- ter herinnert er aan, dat met den naam van Churchill in beide wereld oorlogen reds talrijke avontuurlijke en lichtvaardige ondernemingen verbonden zijn geweest, die alle met een catastrophe geëindigd zijn. Daarbij komt nu de in enkele uren ineengestorte invasiepoging bij Dieppe. Het blad wijst er op, dat Churchill deze Anglo-Amerikaansche landingspoging heeft opgezet tegen den raad van zijn militaire deskun digen in, alleen omdat Stalin hem de wet van het optreden heeft opge legd. De Berliner Börsenzeitun g schrijft: Daar is dus het tweede front. Tien uur lang hebben de Brit ten en Amerikanen om den ongedul- digen gezel in Moskou tevreden te stellen getracht het bestaan van het tweede front te bewijzen en het re sultaat is een debacle over de ge- heele linie. Het blad besluit met de woorden: onze weermacht staat ge reed de Britten en Yankees er te al len tijde van op de hoogte te brengen, dat zij in Europa niets te Het noodlot Van den wandelenden Jood Ahasverus lag niet in de eerste plaats in het kwellende feit, dat hij gedoemd wérd van stad tot stad, van land naar land te gaan, doch in zijn. nimmer aflatende geestelijke onrust. Waar hij ook het hoofd neer trachtte te vlijen, overal en onmid dellijk stond de geesel -gereed, die hem weer voortdreef, verder, ver der Hij boette zijn misdrijf tegen de van God gegeven wetten der menschel ij kheid met een bran denden gemoedstoestand, die nooit ophield zijn ziel te martelen en zijn lichaam af te matten. Hij jaagde zichzelf op naar alle hoeken en ga ten, met de smeekende bede toch eindelijk van zijn onrust verlost te mogen worden, maar de bede ver waaide, als meel in den wind. Van het moment af, dat Ahas verus zoekend over de aarde begon te dwalen, heeft hfj symbolische be teekenis gekregen. Soms kunnen wij allen in ons iets voelen 1 van den eeuwigen rusteloo-ze, aan wiens hart de worm der wroeging knaagt en die naar alle uithoeken zou willen vluchten, om er rust en vergetelheid te vinden. Deze dagen schijnt, groot en onmis kenbaar, over den tragischen Engel schen minister-president, Winston Churchill, het banvonnis g-estreken te zijn, voortaan als een tweede Ahasverus over de aarde te gaan. Want ook deze man, die de personi ficatie is van een onheilsregime, dat het eigen land reeds tot aan den. rand. van den afgrond gesleept, en. met ijdele beloften en wrakke garanties andere volken in rouw en ellende gedompeld heeft, blijkt nergens rust te kunnen vinden. Hij kan zich mak kelij lier en duizendmaal gauwer hel wegen dan Ahasverus; pijlsnelle booten en vogelvlugge vliegtuigen staan tot zijn beschikking, maar het tergende nadeel hiervan is, dat hij bok telkens duizendmaal eerder ervaren moet, dat de plek, die hij nu koos, het gehoopte heul evenmin herbergt. Of Churchill Roosevelt bezoekt in een eenzame boot op den Atlanti- schen Oceaan of in het Witte Huis te Washington, of 'hij naar Caïro reist of naar Moskou, waar Stalin zelfs niet de beleefdheid heeft hem per soonlijk aan het vliegveld te ver welkomen, overal vindt deze deer niswekkende Ahasverus de -zelfde trawanten: onrust en wroeging. Met denzelfden deemoedigen angst, waarmee hij de kamer van den President der Vereenigde Sta ten betreedt, gaat hij ook het werk vertrek van den Sovjet-Russischen heerscher binnen. In aller oogen leest hij afkeuring en wantrouwen niemand gelooft meer in hem, en nergens, op al zijn reizen, vindt deze Churchill-A'has» verus een peluw, die bereid is zijn hoofd te ontvangen. Waar hij zich ook -bevindt, bij eiken oog-opslag brandt hein in vurig® runen de beschuldiging tegemoet, dat hij de slooper is van het Brit sche wereldrijk, en dat geen sterve ling meer in staat is het eenmaal aan. zijn onzalige handen toevertrouwd-e land te redden. Over zijn onrust zal geen balsemende olie komen en zijn wroeging zal ongestild blijven, om dat hij gezondigd -heeft tegen het ge weten, dat van goddelijken oor sprong is zooals Ahasverus aon- digde tegen het zijne. zoeken hebben en dat op dit terrein ook de klinkendste phrase van Churchill en Roosevelt haar effect verliest, wanneer de Duitsche ka nonnen spreken. Dag en nacht Engelsche patrouilles op de been. STOCKHOLM, 19 Aug. (DNB). In een officieel bericht van de Britsche regeering in Nieuw Delhi wordt toegegeven, dat de tot dusver gegeven berichten over een beweerd afzakken der ongeregeldheden in Indië niet in overeenstemming zijn met de feiten en dat het Maandag' weer tot ernstige onlusten is gekomen, waarbij vooral de arbeiders van de spinnerijen aldaar betrokken waren. De verontwaardigde menigte heeft in Delhi niet alleeti het raadhuis, maar ook het Britsche belastingkan toor in brand gestoken, nadat de po litie en militaire versterkingen eerst op de 'weerlooze massa het vuur ge opend hadden. De reeds bestaande staat van beleg in Delhi is ver scherpt en de Britsche regeering heeft zich inmiddels gedwongen ge zien in allerijl nieuwe militaire ver sterkingen naar Delhi te ontbieden, die thans, dag en nacht door de stra ten patro'uilleeren. Soortgelijke inci denten van zeer ernstig karakter zjjn niet alleen in Calcutta, maar ook in een heele reeks andere ste den voorgekomen, vooral in Luck- now en Allahabad. De politie gaat er thans toe pver de nationale pers in Indië te verstikken. Zoo is o.m. in Lucknow de National Herald verbo den en ook in Calcutta is een aan tal nationale Indische bladen ver boden. De Britsche berichtendienst meldt uit Nieuw Delhi, dat in Bangalore de twee laatste dagen talrijke ongere geldheden zijn voorgekomen. In Nieuw Delhi heeft de politie huis zoekingen gedaan in de lokalen van de Hindustan Times en alle voor de provincie bestemde edities in beslag genomen. Verkenningsbedrijvigheid aan het Egyptische front. ROME, 19 Aug. (Stefani). Hei: communiqué van het Italiaaneche hoofdkwartier luidt: „Aan het Egyptische froA de ge wone verkenningsbedrijvigheid. Onze verkenningsafdeelingen hebben twee officieren en eenïge manschappen van een Britsöh-Indische afdeeling1 gfevangen genomen. Twee EngelsShe vliegtuigen zijn neergeschoten, door het luchtdoelgeschut van Tobroek en Mersamatroeh. De aanvallen van de vliegtuigen der spilmogendheden op de militaire doelen van Malta werden voortge zet. Een vijandelijk vliegtuig werd bij een luchtgevecht neergeschoten. Een onzer vliegtuigen is niet terug gekeerd". De Nederlandsche Volksdienst keilt geen medelijden of barmhartigheid; hij kent alleen voiisssbe jtlkhL

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1942 | | pagina 1