HET AVONTUUR OER INVASIE. NEDERLAND IN HEI NIEUWE EUROPA LINK KOSTTE KftUEHI ZWBRE VERHEZEN. DAGBLAD VOOR Een nevelgordijn beschermde stormbooten en landingsvaartuigen. v Belangwekkend© beschouwing van Ir. Mussert. DE NIEUWE BONNEN Transportvloot deerlijk gehavend. Meer dan 100 vliegtuigen neergehaald. Kaart van Pelt Be gigantische verdedigingswerken aan de Kanaalkast worden nog voortdurend verder uitgebreid en versterkt. Gesch utsloopen worden op de geweldige affuiten geplaatst. (Deutscher Ver lag-Recla-PK Hornung-Pax Holland m) Binnen weinig tijd waren strand en zee bedekt met brandende booten. Gevangenen gaan verbitterd en strijdensmoe den harden weg der gevangenschap. BERLIJN, 20 Aug. (DNB). Om trent de vernietiging der Britsche landingstroepen bij Dieppe deelt het-, opperbevel van de weermacht nog het volgende mede: In de ochtendschemering van 19 Augustus bemerkten de Duitsche posten aan de Kanaalkust bij Diep pe, dat op zee een Buitsch convooi met den vijand in gevechtscontact geraakt was. Dit niet ongewone beeld kreeg bij het aanbreken van den dag een bijzónder kenmerk doordat een verrassend groote hoe veelheid Britsche vliegtuigen in scheervlueht naar de kust vlogen en Dieppe alsmede het terrein aan weerskanten van de stad met bom men aanvielen. Terwijl de gealar meerde Duifsche troepen hun stel lingen bij de kanonnen en in de loopgraven bezetten, sloegen van zee uit de granaten der Britsche kruisers en torpedojagers op stad en strand. Onder bescherming van een nevelgordijn doken op zee vlak voor de haven stormbooten en tal- .rijke landingsvaartuigen van den vijand op, die terstond door de Duit sche artillerie onder vuur genomen werden. De Engelschen slaagden er in de kust met infanterie en pant serwagens te bereiken. Op vijf plaatsen in Dieppe zelf alsmede ten Oosten en ten Westen van de stad had de vijand geprobeerd te landen, doch slechts ip twee plaatsen kon hij vasten voet krijgen. Toen de vij andelijke pantserwagens tevergeefs de stad probeerden binnen te dringen schoot een Duitseh pantser- afweerkanön alleen vier van de 28 in totaal vernietigde Britsche pant serwagens kapot. Er ontwikkelde zich een vei'bit- terde strijd om een Duitsche bat terijstelling. Ondanks de plaatse lijke overmacht van den vijand weken de kanonniers niet van hun plaats. De aanvallende Canadee- zen Werden tenslotte overweldigd en met behulp van de Duitsche infanterie in de pan gehakt. De te genaanval van de plaatselijke Duit- scne strijdkrachten léidde tot een volledig succes. De Duitsche infan teristen drongen tot de kust door De kampioenen van de jaarlijksche tenniswedstrijden voor de oudere jeugd uit het heele land om den Van Lennep- beker en de Kea Bouman-vaas, welke te Haarlem zijn gehouden, de 15-jarige rnej. J. v. d. Wal en de 17-jarige Vm. Meegeren, bewonderen hun prijzen Stevens-Paz Holland m en blaken het verzet van den vij and nog voor dat de gealannee- rende reserves in den strijd kon den ingrijpen. Alles wat van de Britten en hun vreemde hulptroepen niet geval len of gevangen genomen was nam overhaast de vlucht op de overge bleven landingsvaartuigen. Strand en zee zijn tot op grooten afstand bedekt met brandende vaar tuigen, drijvende planken en uni- vormen, resten van booteil, red dingsgordels, gasmaskers en andere uitrustingsstukken. Voor de draad versperringen, waar de Britten niet doorheen konden komen, staan® in lange rijen de zware machinegewe ren van den vijand alsmede andere wapenen en munitie. De 'Duitsche beschermingswal aan de kust van den Atlantischen Oceaan heeft zijn proef goed doorstaan. Nadere bijzonderheden, BERLIJN, 20 Aug. ("DNB). "Het volgende door het DNB ontvangen frontbericht werpt een helder lich't op de bliksemsnelle Duitsche afweer aan de kus.t van het Kanaal bij Dieppe: Langs den weg vhn Dieppe lan- dingswaart trekt een lange colonne Canadeezen en Engelschen. De lan dingspoging der Engelschen opv Diep pe is afgeslagen. Ongeveer 1500 man, officieren en manschappen, zijn op weg naar de gevangenschap. He: zijn groote gestalten, die, met stof overdekt en strijdensmoede, den bitteren weg gaan. De aanval kwam plotseling, maar dit is het uur, waarop de Duitsche soldaten gewacht hebben. Ondanks het lange wachten zijn zij voorbe reid. De landingsbooten worden on der vuur genomen door afweerge schut en artillerie. Op de Noordelij ke hoogte staat een stuk afweerge schut, dat het geheele strand be- heerscht. Aan de frontzijde beneemt een huizenblok den vijand het uit zicht. Aan land gebrachte Engelsche pantserwagens kunnen de .stad niet binnen dringen. Overal wordt hun de weg versperd door p»»it- sermuren. Zonder systeem rijden zij langs het strand heen en weer, lossen een schot en verdwijnen. De soldaten aan het pantserafweer- geschut liggen op de loer. In weerwil van de vijandelijke ka nonskogels en bommen stellen zij met enkele schoten 4 pantserwa gens buiten gevecht. Het lot van alle aan land gebrachte pantser- jwagens is hetzelfde. Versterkingen en afweergeschut .worden aangevoerd. Nog voor zij in grijpen, is de tegenstander versla ge}!. Zwaar en verbitterd was het gevecht. Een batterij wordt door den vijand aangevallen. Het is tenslotte onmogelijk het geschut te gebruiken, .maar ondanks de overmacht wijken de kanonniers niet. In harden strijd op korten afstand verdedigden zij hun stelling, tot zij ontzet werden. Uude in den strijd beproefde solda ten toonen hun kunnen opnieuw en nieuwe soldaten uit het vaderland doorstaan waardig en dapper de vuurproef Slechts gedekt door den nevel gelukt het den tegenstand voet aan land te zetten. De welvoorbe- reide afweermaatregelen, de kracht van den nieuwen Westwal aan het Kanaal en den onberispelijke dap perheid van de Duitsche soldaten hebben deze. evenals aUe toekom stige pogingen van dien aard snel doen mislukken. Toen wij van Diep pe uit landingsw^arts reden zaten de soldaten aan den kant van den weg. Veldkeukens waren komen aanrijden en het vertraagde mid dagmaal werd genuttigd. Op de velden waren de Fransche boeren aan het werk. Hevige gevechten tusschen Wolga en Don, HOOFDKWARTIER VAN DEN FUHRER, 20 Aug. (D.N.B.) Het op perbevel der weermacht deelt mede: Zooals in 'n extra-bericht is mede gedeeld, is gisteren een landing van Engelsclie, Amerikaansche, Canadee- sche en Gaullistische troepen over een breedte van 25 km tegen de Fransche Kanaalkust bij Dieppe, uit gevoerd onder bescherming van sterke vloot- en luchtstrijdkl-achten en met steun_ van pantserwagens, door de bij de kustbescherming in- gedeeldq Duitsche strijdkrachten met zware bloedige verliezen voor den vijand afgeslagen. Zonder dat het nopdig was, reserves van het hoogere commando 'te requireereh, werden de op 300 tot 400 landings- bóoten aan land gebrachte vij einde lij ke troepen in een strijd van dicht bij vernietigd of in zeq geworpen. Alle aan land gebrachte pantser wagens, ten getale van 28, werderr vernietigd. Tot dusverre zijn 1500 gevangenen, onder wie 60 Canat deesche officieren, geteld. De vijand verloor talrijke dooden, ter wijl de Duitsche verliezen aan dooden en gewonden slechts 400 bedragen. Alle steunpunten, bat- tcrijstellingen en radiostations aan de kust werden door de bezetting behouden. Het gros der vijande lijke strijdkrachten, dat op zee' op 35 transportschepen, beschermd door talrijke (cruisers, torpedoja gers en bewakingsvaartuigen, ge reed gehouden werd ter voortzet ting van de landing, moest onver richter zake, maar na sterke ver liezen te 'hebben geleden door ar tillerievuur en luchtaanvallen, in zijn havens van vertrek, terugkee- ren en werd tot de ontscheping toe voortdurend door de 'luchtmacht achtervolgd. De vice-rijksbestuurder van Hongarije gesneuveld. BOEDAPEST, 20 Aug. (D.N.B.) - De zoon van den Rijksbestuurder, Stephan von' Horthy, is naar hier bekend wordt aan het Oostfront ge sneuveld. Na de ontvangst van dit bericht, dat hedenochtend 'in Boeda pest binnenkwam, zijn de feeste lijkheden naar aanleiding van den Hongaarschen nationalen feestdag, die heden' gevierd zou worden, af gelast. Nader wordt gemeïd: Stephan von Horthy was de oudste zoon van admiraal Horthy. Hij was in. 1904 ge boren. Hij was ingenieur en bekleed de tot zijn benoeming als plaatsver vangend Rijksbestuurder het ambt van president der Staatsspoortvegen. Hij was een uitstekend vlieger; op 1 Mei van dit jaar heeft hij zich vrij willig voor den dienst aan het front gemeld:,, Aan het hoofd van. zijn es kader jachtvliegtuigen onderscheid de hij zich herhaaldelijk. Het bericht van zijn sneuvelen, door den Hongaarschen omroep be kend gemaakt, verbreidde zich snel door het geheele land en wekte een diepe bewogenheid, daar hij zeer populair w^s. Deelneming van den Führer. De Führer en minister von Rib- bentrop hebben de familie telegra fisch hun deelneming' betuigd. Nationale rouw in Hongarije. BOEDAPEST, 20 Aug. (D.N.B.) De Hcngaarsche regeering heeft na ontvangst van het bericht van den dood van den plaatsvervanger van den Rijksbestuurder Stephan von Hprthy, een buitengewonen mi nisterraad gehouden en vbor der. duur van acht dagen een volkomen nationalen rouw afgekondigd. kik PETROLEUMVELDEN ■SPOORWEGEN -PIJPLEIDINGEN 0 a 50 150 Km DE OPMARSCH IN DE KAUKASUS NAAR HET PETROLEEMGEBIED VAN IjROSNY. In het gebied van den Kaukasus gaat den aanval der Duitsche en verbenden troepen in harde berggevechten onverminderd voort in de richting van Wladi- kawkas cn Grosny. Hier is het tweede groote petroleumgebied van den .Zuid- Kaukasus gelegen dat 4 millioen ton olie per jaar oplevert. D Duitsche verbonden troepen hebben :i den val van Pjatigorsk, Georgyewsk bezet en bevinden zich bij het spoorwegknooppunt Prohladnaja. De opmarsch wordt ondanks moeilijke terreinomstandigheden ®n tropische warmte met succes voortgezet. De vijandelijke tïansportvloot ver loor door artillerievuur 3 torpedo jagers, 2 torpedobooten en 2 trans-" portschepen. De luchtmacht bracht l torpedojager, 1 motortorpedobool, 1 bewakingsvaartuig en 5 transport schepen .met een gezamcnlijken in houd van 13.000 ton, waaronder 2 speciale vaartuigen, tot zinken. Zij beschadigde 4 kruisers, 4 torpedoja gers, 4 motortorpedobooten, 1 sleep boot, 1 stormlandingsboot en 5 trans portschepen met een gezamenlijken inhoud van 15.000 ton. Bij het bom bardement op de vluchtende Brit sche zeestrijdkrachten werden kaden en docks in de haven van Ports mouth alsmede andere voor de oor logvoering belangrijke doelen aan de Zuidkust van Engeland zwaar' be schadigd. Hierbij verloor de Duit sche luchtmacht 18 vliegtuigen. Een deel der bemanningen werd gered. Iri luchtgevechten schoten Duitsche jagers en luchtdoelartillerie 112 vijandelijke vliegtuigen omlaag'. 17 Duitsche jachtvliegtuigen gingen- verloren. Eenige vliegtuigbestuur- ders, die, op zee in nood verkeerden, werden gered. In den nacht van 18 op 19 Aug. ontmoetten de vijandelijke landings strijdkrachten bij verrassing lichte Duitsche zeestrijdkrachten. I Deze brachten terstond een geheel met troepen bezette landingsboot en twee, groote snelle kanonneerbooten tot zinken. Zij beschadigden boven dien een flottieljeleider en verschei dene motortorpedobooten door be schieting met artillerie. Vier vijan delijke vliegtuigen werden neerge schoten. Een eigen duikbootjager is daarbij gezonken. Overigens zijn aan Duitsche zijde geen verliezen gela den. Alle formaties der Duitsche weermacht die aan den afweer der vijandelijke landing hebben deelge nomen, hebben zich voortreffelijk gedragen. In den Kaukasus wonnen de aan- valsoperaties opnieuw aan terrein. De luchtmacht bracht aan de kust vanrile Zwarte Zee drie transport schepen tot zinken. Tusschen Wolga en Don werd ten Zuiden van S^lin- grad in felle gevechten een sinds ge- ruimen tijd zwaar versterkte stellin- gengroep van den vijand stormen derhand genomen. De vijand verloor hierbij op 18 en 19 Aug. 3301 gevan genen, 52 pantserwagens, 56 stukken geschut, 90 machinegeweren en'gra naatwerpers, alsmede 66' vlammen werpers. De luchtmacht bestookte spoor-» wegcomplexen en verkeersmiddelen in het achterwaartsche gebied van den vijand. Bij een eigen aanvals- onderneming in het gebied ten N. van Orel werden sinds 11 Aug. 14.TOO gevangenen gemaakt -en 400 pantser wagens en 200 stukken geschut ver nietigd of buitgemaakt. Ten Oosten van W.jasma en bij Rzjef mislukten ook gisteren aanvallen van den vijand als gevolg, van het taaie ver zet der Duitsche troepen. In den N. sector van het front werden ver scheidene vijandelijke aanvallen ten deele in tegenaanvallen afgeslagen. De vijand verfoor gisteren boven dien- in bet Oosten 104 vliegtuigen. Brazilië en de coring. (D.N.B.) - Naar uit Rio de Janeiro gemeld wordt, heeft het Braziliaansche mi nisterie van oorlog en marine de verloven van alle officieren en man schappen terstond, ingetrokken. Bennenzwenöelaars. - Gelijk wij gemeld hebben, is door de politie te Delft ingegrepen in een ernstigen zwendel met distributiebescheiden. Thans vernemen wij, dat in deze zaak een groot aantal personen 'Js gearresteerd van wie er reeds 6 naar het huis van bewaring te 's-Gravenhage zijn overgebracht. VERDUISTER GOED ZON 21 Aug. onder: 20.53 22 A-ug. op: 6.33 MAAN 21 Aug. op: 17.11 onder: 1.04 26 Aug. Volle Maan. Roemeensche flottielje legt een rook gordijn. Roemeensche zeestrijdkracfatea op weg naar Het vijandelijk gebied. Hel flottielje legt een rookgordijn, teneinde zich aan het oog van den vijand te ont trekken Scherl-Fellmgé-PK Doff-Pax-Hoftand n Elk nuchter mensch is er in zijn hart van overtuigd, dat één der hoofdoorzaken van de haa| én tweedracht, welke ons volk thans verscheuren, gevormd wordt door het gebrek aan zekerheid omtrent de positie, welke Nederland en het Nederlandsche volk na afloop van dezen oorlog in het dan tot stand gekomen gemeenebest van staten zjiilen innemen. Tenslotte zal geen enkel volk, en dus praktisch ook bijna geen enkel individu, zich kunnen onttrekken aan den loop van het historische ge beuren en ook die Nederlanders, die zich op het oogenblik nog laten mec- sleepen# door de anti-Europeesche propaganda, zonder hun standpunt te bepalen volgens den stem van het geweten, moeten er in hun hart van overtuigd zijn, dat zij zich eenmaal te bezinnen zullen hebben op de ge beurtenissen in het groote, verband. Op dat oogenblik zullen zij niet lan ger kunnen volharden in hyn hou ding van- zich uitsluitend-bewoner- van-bezet-gebied te gevoelen, en al leen negatieve gevoelens van vijand schap te koesteren, zonder eenig po sitief uitgangspunt. Doch het feit, dat het bij alle beschouwingen en overpeinzingen nog altijd ontbreekt aan een ietwat duidelijker omschre ven zekerheid omtrent de toekomst van ons land en ons v^Jk, is oorzaak, dat vele' weigeren om zich intensief met deze kwestie waarvan ons eigen voortbestaan en dat van ons nageslacht toch afhankelijk is ernstig bezi'g te houden. Het inzicht van Mussert. En thans treffen wij in het weekblad „Volk en Vaderland" een artikel aan van de hand van den leider der N.S.B., ir. Mussert, dat in zijn kwaliteit van princi- pieele verklaring van liet stand punt der N.S.B. inzake de toe komst van Nederland in het Euro pa van na deb oorlog', een helder licht werpt op deze kwestie en dat bij aandachtige bestudeering in staat 'zal blijken vele onduidelijk heden uit den weg te ruimen. Men. doet er goed aan, bij lezing van het bedoelde artikel,- vooral te beseffen, dat het hier een stelling nemen betreft ten aanzien van de bedoelde kwestie, welke afkomstig is van den leider der N.S.B.,, de eeni ge organisatie, welke door de bezet tende overheid wordt erkend als draagster van de politiek in het le ven van ons volk, dat wil dus zeg gen, dat d<p hoogste Duitsche instan ties kennis, nemen van en rekening houden met de meening en het standpunt der N.S.B. Dit maakt de conclusies, welke Mussert trekt des te belangwekkender. Hij laat een zeer krachtig, nuchter en gezond nationaal geluid hooren, waartegen geen enkele Nederlander, die het goed meent met zijn volk en zijn land bezwaar kan hebben. De schrij ver trekt de consequenties uit het feit, dat zich in dezen ''oorlog de groote continenten vormen, waarin de wereld na afloop van dezen krijg' verdeeld zal zijn. In die situatie zal naar zijn meening een Germaansche Statenbond ontstaan, waarin hij ook voor het Nederlandsche volk de plaats opei'scht, waar het krachtens zijn historie en cultuur recht op heeft. Nederlanders en Duitsehers zullen in de toekomst schouder aan schouder moeten arbeiden, zonder elkanders gerechtvaardigde eischeij te beknotten. Zooals de Rijkscom missaris het eens heeft uitgedrukt: ,,Wij, Duitsehers, moeten geen im perialisten zijn, gij Nederlanders geen separatisten". Fel hekelt .de schrijver vervolgens hen, die den vijanden van het nationaal-socialis- me in de kaart spelen door verwar ring te stichten door verkeerd ge bruik van termen als „das Reich" en „Heim ins Reich", Waar „das Reich" niet meer is dan een' op dit oog'en- blik reeds volkomen vaststaand be grip: de Duitsche eenheidsstaat, wel ke alle Duitsehers omvat, terwijl hij voorts scherp stelling neemttegen de neiging, welke hij vaststelt bij Duitsche en Nederlandsche kapita listen om „elkaar te vinden" ten koAe van de belangen van heide volkehen. Wederzijdsch begrip en weder- zijdsche waardeering'. Het artikel van ir. Mussert zal sa» zonder twijfel veel toe bijdragen om de sfeer van wederzijdsch begrip en wederzijdsche waardeering tusschen Nederlanders en Duitsehers te. be vorderen. Moge het echter vooral en in de eerste plaats een bijdrage blij ken tot de bevordering van de een heid in ons eigen volk, waar het ge brek aan begrip voor datgene jvat de Nederlandsche nationaal-socialis- ten en voorstanders der nieuwe orde waarlijk willen, oorzaak is van zoo veel tragisch misverstand. De rede lijke Nederlander, die inziet, dat hij zich pver deze kwesties, welke ten nauwste verband houden met het voortbestaan van ons volk, niet een zijdig mag laten voorlichten, zal er goed aan doen, kennis te nemen van deze visie, welke Mussert koestert inzake de toekomst van ons volk. De gezamenlijke exploitanten van de kermis te Apeldoorn hebben eenige duizenden minderbedeelde kinderen een prettigen middag bereid. De uitreiking der kaartjes geschiedde 'door den N. ter'andschen Volksdienst. (VNP-Zeijlemaker-Pax Hoil. m) 's GRAVENHAGlE, 21 Aug. Voor de volgende week zijn. de gebruikelijke rantsoenen brood, beschuit, vleesch en aardap pelen verkrijgbaar op de bonnen 43. Van de tabakskaart voor man nen en de sigarettenkaart voor vrouwen ris eveneens bonnum mer 43 geldig verklaard. ALKMAARSCHE EDITIE. NOORD-HOLLAND Prgs der gewone advertentiën: J 010 per m.M.. minimum 14 m.M. f 1.40, elke 3»/, m.M meer 0.35. Tarieven op aanvrage. Brieven aan de Uitg. N.V. Boek- en Handelsdrukkerij v.'h. Herms. Coster Zoon, Voordam 9. Alkmaar, postgiro 37060. 144e Jaargang No. 195 4 pagina's Hoofdredacteur: A. R. JONKER, Alkmaar Vrijdag 21 Aug. 1942 n-ze courant verschijnt dagelijks. Abonnementsprijs per 3 maanden bg vooi uitbetaling voor Alkmaar f |-M; franco door het geheele Rijk 3.63. r.flcse nummers 5 cents. Xel. Administratie (abonn., advert.) 3320, Redactie 3330.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1942 | | pagina 1