Oorlogsverklaring van Brazilië geen verrassing. Stellingen bij doorbroken. Stalingrad TAAL VAN EEN MAN. DAGBLAD VOOR Politici door Amerika omgekocht. Sovjet-aanvallen opnieuw verijdeld of afgeslagen. Duitsche duikbooten vijand weder zware brengen den verliezen toe. Dultscbers voor de poorten van Stalingrad Brusselsche Universiteit definitief gesloten. „,ze courant verschijnt dagelijks. Abonnementsprijs per 3 maanden M voo< uitbetaling voor Alkmaar 3.19, franco door het geheele Rijk 2.63. r.osse nummers 3 cents. Xel. Administratie (abonn.. advert.) 3330. Redactie 3330. ALKMAARSCHEEDITIE. NOORD-HOLLAND Prjjs der gewone advertentiëxi: j 8-10 per m.M.. minimum 14 m»M. f L48. elke 3!/^(/m.M. meer 0.35. Tarieven op aanvrage. Brieven aan de Uiig. N.V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. Herms. Coster Zoon. Voordam 9. Alkmaar, postgiro 37060. 144e Jaargang No. 198 4 pagina's Hoofdredacteur: A. R. JONKER, Alkmaar Dinsdag 25 Aug. .1942 Rio de Janeiro heeft zijn onafhankelijkheid prijs gegeven BUENOS AIRES, 24 Augustus (D.N.B.) Reeds den eersten dag van den oorlogstoestand tusschen Brazilië en Duitschland zouden, naar uit Rio de Janeiro vernomen wordt, honderden onderdanen der spilmogendheden gearresteerd zijn. Bovendien zouden de autoriteiten bepaald hebben, dat alle Duit- schers en Italianen, die „de open bare veiligheid in gevaar zouden kunnen brengen" achter slot en grendel gezet worden. Braziliaansche politici omgekocht. A.N.P.-correspondent meldt uit Berlijn: Op de persconferentie van het ministerie van buitenlandsche zaken verklaarde men o.a., dat men van Duitsche zijde omtrent de poli tieke beteekenis der oorlogsverkla ring van Brazilië aan de asrnogend- heden beschikt over bewijzen, dat de Ver. Staten een aantal vooraan staande Braziliaansche politici door omkoopging hebben bewogen, op een oorlogsverklaring aan de asmogend- heden aan te sturen. De oorlogsverklaring wordt ge motiveerd met de mededeeling, dat duikbooten van de spil Brazi liaansche koopvaardijschepen tot zinken hebben gebracht. Dat dit in de territoriale wateren van Bra zilië zou zijn geschied, wordt van bevoegde Duitsche zijde als on waar gekenmerkt. Verder wijst men erop, dat Duitschland steeds gewaarschuwd heeft, dat gewapende koopvaardij schepen zich aan het gevaar van oorlogshandelingen bloot stellen. Het door de Braziliaansche regeeririg aangevoerde motief moet dan ook als een voorwendsel worden be schouwd om de oorlogsverklaring voor het Braziliaansche volk aanne melijk te maken. Gehandeld onder den druk van Roosevelt. Tusschen volk en belangen van Brazilië en die van de asmogendhe- den en hierop legt men te Berlijn den nadruk bestaat geenerlei te genstelling en het zijn uitsluitend bepaalde Braziliaansche regeerings- kringen met den minister van bui tenlandsche zaken Aranha, aan het hoofd, die onder den druk van Washington voor de oorlogsverkla ring aan de spilmogendheden ge ijverd hebben, waarmede zij tegen over hun volk een groote verant woordelijkheid op zich hebben ge laden. Italië en de oorlogs verklaring. De Braziliaansche oorlogsverkla ring. die, naar men in ïtomeinsehe politieke kringen opmerkt, geens zins onverwacht kwam, verandert niets aan den feitelijken toestand, daar Brazilië niet over militaire maahtsmiddelen beschikt. Boven dien hebben de Ver, Staten reeds door het afstaan van havens en luchtsteunpunten in Brazilië de gewenschte operatiebasis in Bra zilië gekregen. De in Januari -op aandringen der V.S. verbroken diplomatieke betrek ^8 de mislukte Britsche invasie-poging "»j Dieppe. In een volkomen nederlaag, baarbij slechts het veege lijf gered v >rd, eindigde voor deze Engelsehen invasie Hoffmann-Stapf. PK-Arttspipw'te-PaA Hojl.a/id m kingen met de spilmogendheden worden door de oorlogsverklaring aangevuld. De regeering van Rio heeft nog eens toegegeven aan dpn drang van Roosevelt. Zij heeft defi nitief afstand gedaan van het voe ren van een eigen onafhankelijke politiek, welke in overeenstemming geweest zou zijn met de belangen en de tradities van het land. De Anglo- Amerikanen gelooven met Brazilië een nieuwe schakel in de keten ge smeed te hebben, welke Zuid-Ame- rika met de economische en politieke belangen van hen verbindt. Dit wordt duidelijk uit de Engelsche en Amerikaansche commentaren, waar bij vooral gewezen wordt op de Braziliaansche grondstoffen. Overi gens maken beide partners reeds ruzie over de vraag, wie het eerst met de exploitatie van deze grond stoffen zal mogen beginnen. De oor logsverklaring biedt, zoo verklaart men in genoemde kringen, den Bra- ziliaanschen sjacheraars echter een goede mogelijkheid om in het bezit te komen van de door Italië en Duitschland verkregen eigendom men. Het einde van dezen oorlog zal leeren of en op welke wijze de voor deze dwaze en onbeteekenende oor logsverklaring verantwoordelijke personen de belangen en de positie van Brazilië gediend hebben. In het Concertgebouw te Amsterdam vond Zaterdag een groote politieke bij- bjjeenkomst van de N. S. D. A. P. en de N. S. B. plaats. Een overzicht van de zaal tijdens de rede van Hauptdienstleiter Schmidt. (Arbeitsber. N. S. D. A. Stapf Pax Holland m) VERDUISTER GOED ZON 25 Aug. onder: 20.44 26 Aug. op: 6.40 MAAN 25 Aög'. op: 2(*25 onder: 5.33 26 Aug. Volle Maan. Ifaliaansehe successen aan het Egyptische front. HOOFDKWARTIER VAN DEN FUHRER, 24 Aug. (D.N.B.) Het op perbevel van de weermacht maakt bekend: In het gebied van den Kaukasus gaat de aanval van de Duitsche en verbonden troepen in hevige ge vechten in het gebergte voort. Ten N.W. van Stalingrad zijn Duitsche infanteriedivisies en snelle troe pen, schitterend gesteund door de luchtmacht, over den Don getrok ken en in een aanval naar het Oosten door zwaar versterkte vijandelijke verdedigingsstellingen heengebroken. Aan het overige front aan den Don mislukten plaatselijke aanvallen van den vijand door den tegenstand van Italiaansche troepen. Spoorwegin stallaties en transportbewegingen in het achterwaartsche gebied van 'den vijand alsmede scheepvaartverkeer op de Wolga werden door de lucht macht doeltreffend bestookt. Ten Z.W. van Kaluga, jen N.W. van Medyn en bij Rzjef werden vijandelijke aanvallen afgeslagen of nauwe samenwerking met de luchtmacht reeds in de kiem ge smoord. Ten Z.O. van het Ilraenmeer en voor Leningrad werden plaatselijke terreinwinsten behaald en vijande lijke tegenaanvallen afgeslagen. Aan het front van de N. IJszee vielen duikbommenwerpers troepen kampen op het visschersschiereiland aan. De Sovjet-luchtmacht verloor 'gis teren in luchtgevechten 157 vliegtui gen. .Negen andere werden door de luchtdoelartillerie neergeschoten of Gp den grond vernield. Acht eigen vliegtuigen worden vermist. In het Westen bestookten batte rijen verdragend geschut van het leger militaire doelen in het gebied van Dover. Bij storingsvluchten overdag wierpen enkele Britsche Engelsch vliegtuig stortte in zee. De visschers hadden een goeden dag. MADRID, 24 Aug. (Stefani). Hen Engelsch verkenningsvliegtuig af komst uit Gibraltar, is 0p onge veer een kilometer van de haven van Algeerras in zee gestort. Toen het toestel het wateroppervlak raak te. ontploften de bommen, waardoor het toestel werd vernietigd en vijf van de acht leden der bemanning werden gedood. De overlevenden werden m veiligheid gebracht door snelbooten, die uit Gibraltar waren gezonden, waarheen zij werden overgebracht. De ontploffing doodde en ontzag lijke hoeveelheid vissehen. en de vissehers hadden een goeden dag door de duizenden visschen, die zij vliegtuigen brisantbommen op hrt N.W.-Duitsche kustgebied. Lichte Duitsche gevechtsvliegtuigen veroor zaakten gisteren in den loop van den dag bij aanvallen in scheervlucht omvangrijke vernielingen in de voor den oorlog belangrijke installaties aan de Engelsche Z.O.-kust. In den afgeloopen nacht be stookten Dutische gevechtsvlieg tuigen een stad .van de Britsche bewapeningsindustrie in de Mid lands, alsmede voor den oorlog be langrijke doelen in Oost-Enge] and met brisant- en brandbommen. Er ontstonden talrijke branden en ontploffingen. Zooals in een extra-bericht is me degedeeld, hebben Duitsche duik booten in het O. en W. van den At- iantischen Oceaan, alsmede in de Caraïbische Zee 17 schepen met een gezamenlijken inhoud van 107.000 brt. en twee transoortzeilschepen tot zinken gebracht. Hiervan werden 11 schepen met een inhoud van 64.000 brt. uit convöoien 'vernietigd. Nog twee schepen werden getorpedeerd. Door het begin van afweer kon niet waargenomen worden, of zij onder gingen. De stad in netelige positie. VAN VELE KANTEN LOERT DE BEDREIGING. BERLIJN, 24 Aug. De A.N.P.-cor respondent meldt: De strijd om Stalingrad is begonnen. Ten N.W. van deze stad zijn, naar in het Duitsche weermachtsbericht van heden is meegedeeld, Duitsche in fanteriedivisies en snelle troepen over den Don getrokken. Uit de formuleering blijkt, dat niet slechts bruggehoofden op den Oostelijken oever van den Don ge vormd zijn, doch dat zich daar reeds een belangrijke strijdmacht bevond. Niet alleen, dat hierdoor Stalin grad, waar een groot deel der Sovjet-Russische pantserwagens vervaardigd wordt, ernstig be dreigd wordt, ook de verbinding- van de bolsjewistische troepen, die zich ten Z. van den door Don en Wolga gevormden „flesschen- hals" bevinden, verkeert in ge vaar. Het is niet beleend, waar zich de Duitsche troepen, die tusschen "Don en Sal in Oostelijke richting zijn op gerukt, thans bevinden, doch het ligt voor de hand, dat ook deze eeh bedreiging voor Stalingrad vormen, en wel uit zuidelijke richting. In het W. en N. van den Kauka sus vorderen de Duitsche en ver bonden troepen goed, niettegen staande het moeilijke terrein met zijn hooge bergketens naast diepe kloven, waarin de bolsjewisten bo vendien nog talrijke versperringen hebben aangelegd. De Kaukasus, waarvan de hoogste top, de Elbroes, 5629 meter hoog is, wordt slechts door enkele wegen doorsneden. Het beste is de ver- keei';*taesUftu nog ia liet westelijke Wat de commandant van Dieppe's garnizoen vertelde. Landingstroepen werden als halmen op het veld neergehaald. BERLIJN, 24 Aug. De ANP-cor- respondent meldt: Met welke groote offers de Engel sehen hun mislukte landingspoging bij Dieppe hebben moeten betalen, blijkt uit de mededeelingen op de persconferentie van heden van ma joor von Bonniii, den commandant van het te Dieppe gelegerde batal jon, dat den Anglo-Amerikaanschen aanval heeft helpen afslaan. Reeds in den wereldoorlog heb ik, aldus majoor von Bonnin, veel gru welijke tooneelen aanschouwd, doch dit alles wordt nog overtroffen door het beeld, dat het strand van Dieppe na de vlucht der Engelsch-Ameri- kaansche landingstroepen bood. Voor zoover de gelande soldaten niet reeds in de booten den dood hadden gevonden, waren zij door het geconcentreerde Duitsche af- weervuur leterlijk als halmen op het veld neergehaald. Dagenlang heeft men de lijken bij vracht auto's vol weggevoerd, terwijl nog steeds nierrtve lijken aanspoelen. Daartegenover zonken de geringe eigen verliezen der Duitschers vol komen in het niet. Het aantal ver misten, waarvan kan worden veron dersteld dat zij als gevangenen op de Britsche schepen zijn meege voerd bedraagt niet meer dan tien. Dieppe was volgens majoor von Bonnin als landingsplaats uitge kozen, omdat het een goede en voor het beoogde doel zeer bruik bare haven bezit en bovendien omdat van daar de kortste weg naar Parijs leidt. Hadden de Engelsehen naar Parijs kunnen oprukken, dan zou hun prestige eensklaps weder aanzienlijk geste gen zijn. Ook hieruit blijkt dus, dat-een in vasie in optima forma in de bedoe ling lag. Ook de groote breedte 20 km. waarover de landingsactie zich uitstrekte, spreekt in dit ver band duidelijke taal. Majoor von Bonning besloot met uiting te geven aan zijn overtuiging, dat de Engel sehen met het oog- op de opgedane ervaringen niet nog eens zullen trachten, op dit punt een landings poging te wagen. Echter ook op an dere punten zullen zij dezelfde er varing moeten opdoen, zei hij. deel, waar zich enkele spoorwegen bevinden, namelijk die van Krasno dar naar Noworosisk en die van Armavir naar Toeapse. De niet zeer talrijke passen liggen des winters onder de sneeuw en voor de troepen biedt het terrein geringe verzorgingsmogelijkheden, zoodat voorraden dienen te worden meegevoerd. Het Kaukasus-gebied omvat niet minder dan acht kli maatzones. Uit dit alles blijken de moeilijk heden. waarmede de Duitsche en verbonden troepen bij hun op- marsch te kampen hebben, doch welke tot dusver niet hebben kun nen verhinderen, dat gestadig ter rein gewonnen wordt. Patrouillegevechten in Egypte. Het Italiaansche legerbericht. ROME, 24 Aug. (Stefani.) Het Italiaansche legerbericht van heden luidt als volgt: In Egypte zijn gevechten tusschen patrouiles in ons voordeel geëin digd. Eenige gemechaniseerde strijd middelen werden vernield tijdens een poging onze linies te naderen. De vijandelijke luchtmacht heeft tijds gevechten 7 toestellen ver loren. Vijf werden neergeschoten door italiaansche jagers en twee door Duitsche jaehttoestellen. Een ander vliegtuig werd vernield door het afweergeschut van de sterkte Tobroek. Vijandelijke vliegtuigen hebben gisteren een aanval onder nomen op Gela, er vielen 4 dooden en 3 gewonden onder de burgerbevol king en lichte schade werd aange richt aan eenige gebouwen. Wegens Wctalsche sabotage. BERLIJN, 25 Aug. (DNB). Naai de correspondent van de Essener National Zeitung te Brussel aan zijn blad seint, is de Brusselsche univer siteit definitief gesloten. De militaire bevelhebber in België en Noord-Frankrijk heeft hiermede een haard van democra- iisch-liberalc reactie en van natio- naliteitenhaat in België onschade lijk gemaakt. De universiteitsge bouwen zullen voor andere doel einden worden gebruikt en de piovoceerende professoren zijn in de gelegenheid gesteld om nut tiger werk te verrichten. Bij het begin van het winterse mester 1941-1942 was op Duitsch initiatief de geiijkgerechtigheid van het Fransch en het Vjaamsch aan cje Brusselsche universiteit tot stand gekomen. Het curatorium der uni versiteit stelde zich in schijn acher dit Duitsch initiatief om het echter in feite te saboteeren door systema tisch te weigeren om Vlaamsche pro fessoren te benoemen. Toen tenslotte tegen den wil van heb curatorium toeh Vlaamsche professoren werden benoemd, besloten de Waalsehe pro fessoren tot een staking, hetgeen voor den militairen bevelhebber aanleiding was om de universiteit voorloopig te sluiten. De secretaris generaal van het ministerie van on derwijs heeft geruimen tijd alles in het werk gesteld om tot een verge lijk te komen. Zijn moeite was ver geefs. Thans is besloten de univer siteit van Brussel definitief te slui ten. Amerika en het duikbooten gevaar. Er worden meer schepen in den grond geboord dan gebouwd. GENèVE, 24 Aug. (D.N.B.) De Times schrijft over het duikbootge vaar in het Westen van den Atlan- tischen Oceaan en vooral aan de kust van Amerika, dat men zich vroeger in de Ver. Staten onvoor waardelijk veilig had gevoeld voor duikbooten. Nooit had men gedacht, dat de vijandelijke onderzeeërs kans zouden- zien de zoo belangrijke scheepvaartroute langs de Atlanti sche kust van Amerika aan te val len. De werkelijkheid viel evenwel an ders uit. Alle tegenmaatregelen der Amerikaansche marineautoriteiten hebben geen paal en perk kunnen stellen aan de zeer aanzienlijke scheepsver liezen. Bovendien zijn den laatsten tijd nieuwe moeilijkheden bij de reeds bestaande gekomen. Zoo wordt b.v. de scheepsbouw tijdelijk ernstig be lemmerd door de staalsehaarschte. Nog steeds worden er meer schepen in den grond geboord dan gebouwd, zoodat men m Amerika en Enge land steeds meer gaat beseffen, dat de slag in het Westen van den At- lantisehen Oceaan behoort tot de voor de geallieerden vitale opera ties. De Japarische bomaanvallen op Noord-Australië. TOKIO, 24 Aug, (DNB). Even als op de voorafgaande dagen heeft de luchtmacht der Japansche marine Zondag talrijke plaatsen aan de kust van Noord-Australië met bommen bestookt. Opnieuw werd groote schade aangericht in Townsville, Port Darwin én Port Hedland, - In de wateren van de Koraalzee, ten Oosten van de Australische kust, is êen vijandelijk transportschip van 5.000 brt. door bomtreffers tot zin ken gebracht. Het schip had blijk baar munitie aan boord, want het vloog," nadat het getroffen was, met een enorme ontploffing in de lucht. Twee minuten na den aanval was er van het schip niets meer te be speuren. In ver^heidene luchtgevechten Hauptdienstleiter Schmidt heeft ia zijn machtige rede van Zondag LI. de gebeurtenissen der laatste jaren de revue doen passeeren. Hij sprak duidelijke, ondubbelzinftige woorden; het was de taal van een man, die weet wat hij wil en die zijn meening geschraagd heeft met logische argu menten. Slechts de dwazen en kwaadwilligen- in ons land zullen voor zijn oprechte verklaringen en ernstige waarschuwingen doove- mansooren kunnen hebben. Bij den strijd, die op het oogen- blik niet slechts in het Oosten, doch op alle fronten uitgevochten wordt, gaat het om leven of ondergang. Het is' een vastberaden worsteling om de vrijheid van Europa. De inzet van het grootste conflict, dat de wereld ooit aanschouwd heeft, wordt be paald door de vraag of de volken van Europa in de door hen gescha pen kuituur zullen voortleven, dan. wel reddeloos vernietigd worden. Voorwaar een kwestie van wereld omvattende beteekenis; en daarom kan deze reusachtige strijd niet ver geleken worden bij de oorlogen, die in vroeger jaren gevoerd zijn. Uit dit feit vloeit voort hetgeen Haupt dienstleiter Schmidt helder in het licht gesteld heeft dat zij, die de verdediging van Europa op zich ge nomen hebben en daarvoor het edel ste bloed van hun volk offeren, hard en onverbiddellijk moeten zijn en bij hun zware taak geen tegenwer king, hoegenaamd, mogen en kun nen dulden. Duitschland strijdt niet uitslui tend voor zichzelf, doch voor het gansche beschaafde Europa; voor het behoud van de verheven kui tuurwaarden van het Avondland. Wanneer de strijd in het Oosten ver loren werd, zouden de bevolkingen van Europa overgeleverd worden aan de Bolsjewistische heerschappij. En wat dit beteekent kan men sedert jaren weten. In het Sovjet-Russische paradijs zijn massa-executies aan de orde van den dag geweest. Bij de door Stalin en zijn trawanten aan gerichte moordpartijen waren die van de beruchte Fransche revolutie slechts het werk van krullenjongens en stumperds. Tijdens het Bolsje wistisch regiem zijn meer dan vijf tien millioen medemenschen naar de slachtbank gevoerd; dertig millioen. stierven van honger. En de Bolsjewistische machtheb bers droomden, dat dit alles nog slechts een inleiding was. De groote slag zou pas geslagen worden wan neer geheel Europa kermend onder hun voeten gekromd lag; om dit doel te bereiken bewapenden zij zich met koortsachtige haast en met een alles terzijde stellende gulzigheid. Maar op bevel van Adolf Hitler, twens geniale blik vlijmscherp het gevaar zag, waarin Europa tenonder dreigde te gaan, dreven de Duitsche wapens een spaak in dit helschs wiel; de duivelsche machine der Sov jets raakte defect en de tijd zal aan breken, dat zij geheel uit elkander geslagen ligt. Op het oogenblik, waarop Duitsch land honderdduizenden zijner beste zonen offert voor de toekomst van Europa, is het onverdragelijk, dat in een bezet land daden van sabotage worden begaan. Hauptdienstleiter. Schmidt heeft de kern der zaak geraakt, waar hij zegt: „Derhalve moet ook niet de vraag worden gesteld: Hebt gij de daad gepleegd?, maar: Stemt gij met deze daad in of niet? Volgt gij het parool van die krachten, die zich gereed maken Europa opnieuw, op te bouwen of behoort gij tot de doodgravers van het Avondland?" Ook in gedachten bij Engeland en zijn ophitserijen zijn, is een misdaad en zij die blijk geven dat te doen zullen aan de Duitsche vergelding niet ontkomen. Want allen aanvallen in den rug zal met onverbiddelijk heid de kop ingedrukt worden. Dit is één der ernstige waarschu wingen, die ons volk zich uit de rede van Hauptdienstleiter Schmidt ter harte moge nemen. boven N&ord-Australië werden in totaal 14 vijandelijke vliegtuigen, waaronder zes van Amerikaansch type, neergeschoten. Slechts twee Japansche vliegtuigen zijn niet op hun steunpunten teruggekeerd, Te Deventer werd een veulen- en enterkeuring gehouden. Tijdens het voor draven voor de jury. (VNP-Zeijlemaker-Pax Holt. m)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1942 | | pagina 1