Zware branden woeden in Stalingrad. StesÉoelzerg in het laid van de steenkool DAGBLAD VOOR Brazilië in dèn oorlog;. Duitsehe voedselvoorziening. STICHTING NATIONAAL ZANGFEEST. De Kaukasus meer en meer in handen der Duitschers. VON RIBBEHTROP EN KEITEL NAAR BOEDAPEST. Engelsche knieval voor Stalin. Aan communistische eischen voldaan. Wijziging in organisatie der Engelsche oorlogsleiding? De gevangenissen stroomen vol. September het eerste Zangfeest op den Dam. Verplichting tot opgave^van voorraden motorbrandstof, donkere olie, smeeroliën en vetten. Engeland raakt in de koude Deze courant verschijnt dagelijks. Abonnementsprijs per 3 maanden bij vooi uitbetaling voor Alkmaar 2.10; franco door bet geheele Rijk 2.63. Losse nummers 5 cents. TeL Administratie (abonn., advert.) 3330. Redactie 3330. 144e Jaargang No. 200 ALKMAARSCHE NOORD-HOLLAND 4 pagina's HoofdredacteurA. R. JONKER, Alkmaar Prijs der gewone advertentiên: J 110 per m.M., minimum 14 m.M. f 1.40. elke 31/, m.M. meer 0.35. Tarieven op aanvrage. Brieven aan de Uitg. N.V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. Herms. Coster Zoon. Voordam 9. Alkmaar, postgiro 37060. Donderdag 27 Aug. 19l>42 Bolsjewisten doen wanhopige tegenaanvallen. JJOOFDKW ARTIER VAN BEN FÜHRER, 26 Aug. (DNB). Het op perbevel van de weermacht maakt bekend: „In den Kaukasus namen Duitsehe bergjagers in weerwil van hardnek kig vijandelijk verzet verscheidene passen "in het hooggebergte. In het gebied ten Westen van Stalingrad werd de vijand in verbitterde gevechten naar het Oosten teruggworpen. Stalin grad, waar zware branden woe den,'werd door de luchtmacht Overdag en 's nachts met brand en brisantbommen aangevallen. Op de Wolga werd een vracht schip tot zinken gebracht, drie andere werden beschadigd en eiffi tankschip werd in brand ge worpen. Ten .Zuidwesten van Kaluga, ten Noordwesten; van Medyn en bij Tzjef zgtte dé vijand zonder acht te slaah op- verliezen met sterke, door pant serwagens gesteund strijdkrachten zijn aanvallen voort. Alle aanvallen stortten als gevolg van de onwrik bare afweerkracht der Duitsehe troe pen ineen. 85 tanks werden vernie tigd. De luchtmacht bracht den vij and, vooral bij Rsjef, zware, bloedige verliezen toe. Voor Leningrad werden ver scheidene aanvallen van den vijand deels in hevige gevechten van man tegen man afgeslagen. In de periode van 1 tot 24 Atjg. verloor de bolsjewistische lucht macht 2505 vliegtuigen, hiervan wer den 1923 in luchtgevechten. 307 door de luchtdoelartillerie en 195 door formaties van het leger neergescho ten of buitgemaakt, de pvërigen werden op den grond vernield. In dezelfde periode gingen aan liet Oostelijke front 140 eigen vliegtui gen verloren. BOEDAPEST, 26 Aug. (D.N.B.) Eén bijzondere Duitsehe delegatie, die onder leiding van den minister r anbuitenlandsche zaken von Rib- bentrop en generaal-veldmaarschalk Keitel aan de begrafenisplechtighe den voor Stephan von Horthy zal deelnemen, is hedenmiddag per vliegtuig te Boedapest aangekomen. Tot de Duitsehe delegatie behooren voorts: de generaal der vliegers Bo- denschatz, de generaal van de Waf- fen SS, Wolff, gezant' Dörnberg, ge zant Rintelen en gezant Schmidt. Ook de Italiaansche delegatie is van middag' te Boedapest aangekomen. Beide delegaties werden door de Hongaarsche regeering met minister president Kallay aan het hoofd plechtig ontvangen. Woorden van deelneming namens Hitier. De rijksbestuurder heeft vanmiddag den Duitschen minister van buiten landsche zaken, von Ribbentrop, ontvangen, die te Boedapest vertoeft als vertegenwoordiger van den Führer bij de begrafenisplechtighe den van den gesneuvelden plaats- vervangenden rijksbestuurder. Von Ribbentrop sprak den rijksbestuur der de hartelijk® deelneming uit van den Führer, de Duitsehe regeering en het Duitsehe volk. De rijksbe stuurder ontving vervolgens gene- laal veldmaarschalk Keitel, waarna de minister van buitenlandsche za- Bewakingsstrijdkraehten van de marine brachten in de Noordelijke IJszee een vijandelijke duikboot tot zinken. Op 25 Aug. des avonds vlogen en kele Britsche vliegtuigen boven W.- Duitsch gebied en wierpen enkele brisantbommen neer. Iii den strijd tegen Groot-Brittan- nië bestookte de luchtmacht overdag en 's nachts belangrijke installaties in midden- en Oost-Engeland met brisant- en brandbommen. Bij El Alamein. - Ridderkruisdrager Hauptmann Kümmel, „de leeuw van Capüzzo genaamd en zijn pantserwagen zijn de beste kameraden, 's Morgens dient de pantserwagen zijn .meester" ®js ontbijttafel en 's nachts slaapt de Hauptroann zelfs onder zijn pantser wagen Deutscher Verlag-Recla- {jsot^itaji Holland m ken de overige leden der Duitsehe delegatie aan Horthy voorstelde. De Duitsehe gezant te Boedapest, von Jagow, heeft heden, tezamen met de militaire en luchtvaart atta ches van het Duitsehe gezantschap bij de baar van Stephan Horthy kransen gelegd van rijksmaarschalk Herman Goring, den Duitschen mi nister van buitenlandsche zaken en van de Duitsehe weermacht. Krans van den Führer voor Stephan Horthy. BOEDAPEST, 26 Aug. (DNB). De Duitsehe minister van buitenland sche zaken en de Duitsehe delegatie hebbeil zich na hun aankomst al hier naar het parlementsgebouw be geven, waar zij bij de baar van den gesneuvelden Stephan Horthy een krans van ften Führer neerlegden. VERDUISTER GOED! ZON 27 Aug. ondeji: 20.40 28 Aug. op: 6.43 MAAN 27 Aug. op: "21.24 onder: 8.06 2 September Laatste kwartier. STOCKHOLM, 26 Aug. (ANP). Zeven Britsche vakbonden, waaron der de spoorweg-, mijn- en metaal arbeiders en de journalisten hebben de opheffing' geëischt van het ver bod voor het communistische blad Daily Worker, Zoo meldt Svenska Dagbladet uit Londen. In verband mt een in September te houden groote vakvereenigingscongres te Blackpool. De meeste punten van de agenda van het congres hebben, naar het blad meldt, een snelle overwin ning door versterkte hulpverleening aan de Sovjet-Unie en de vorming van een tweede front ten doel. Daily Worker toegelaten. LISSABON, 26 Aug. (DNB). Vol gens den Engelschen nieuwsdienst heeft de Britsche minister van bin- nenlandsche zaken vandaag bekend gemaakt, dat het verbod van het communistische blad Daily Worker is opgeheven. Ook The Weck verschijnt weer. LISSABON, 26 Aug. (DNB). Het Engelsche communistische arbei dersblad The 'Week heeft eveneens verlof gekr'egen weer te verschijnen, aldus de Britsche nieuwsdienst. GENEVE, 26 Aug. (DNB). De di plomatieke correspondent van de „News Chronicle" meent te weten, dat „groote veranderingen in de ge heele organisatie en in het karakter van de opperste oorlogsleiding" aan staande zouden zijn. Het is echter niet duidelijk, of deze veranderingen opeinbaar gemaakt zullen worden alvorens het kabinet weer bijeen komt. De correspondent verwacht, dat de miniéter-president er de voorkeur aan zal geven het Lager huis er persoonlijk van in kennis te stellen. Het dieptepunt teboven en betere vooruitzich ten. KATTOWITZ, 26 Aug. (D.N.B.) De Reichsobmann des Reichs- nahrstandes, Gustav Behrens, heeft in een rede omtrent de Deut sche voedselpositie verklaard, dat men kan zeggen, dat het diepte punt in de voedselpositie van het Duitsehe volk te boven is geko men en dat de vooruitzichten ge leidelijk beter zullen worden. De aardappeloogst is dit jaar groo- ter, dan men oorspronkelijk heeft aangenomen. De groenteprodhetie en de oogst van broodgraan zullen naar zich laat aanzien beter uitvallen, dan men op grond van de moeilijker geworden prpductieomstandigheden geraamd heeft. De moeilijkheden, die de afgeloopen strenge whiter met zieh heeft gebracht, kunnen, voorzoover de oogst tot nu toe valt te overzien, als overwonnen worden bestihou-wd. BRAZILIË IN OORLOG MET DUITSCHLAND EN ITALIË. De kaart geeft het Braziliaansche rjjk weer ingedeeld in zijn staten. Het land had reeds in Januari van dit jaar de betrekkingen met de asmogendheden verbroken en is onder druk van de V.S. den oorlog ingegaan. Brazilië is een federatieve bondsrepubliek in het Oosten van Zuid-Amerika met 41 mill, inwoners- en ongeveer zoo groot als Europa. Brazilië was vroeger een Portugeesche kolonie, werd in 1815 tot koninkrijk ver heven. In 1822 volgde de scheiding van Portugal en de stichting van het keizer rijk Brazilië; viool" de revolutie van 1883 werd Brazilië in een federatieve repu bliek veranderd. Voor het binnenlandsche bestuur bestaat hel land uit een bondsdistricl, (Rio de Janeiro) en 20 staten. Brazilië had een bloeienaen export- en iraporthandel met Duitschland en Italië, die nu voor Brazilië verloren is. (Kaart van Pelt.) BUENOS AIRES, 26 Aug. (D.N.B.) Naar uit Brazilië gemeld wordt ne men de „arrestaties van onderdanen der spil den grootsten omvang aan. Het aantal gearresteerden is niet meer te schatten. Aangezien de po- litiegevangenissen in Rio de Janeiro reeds meer dan vol zijn, zullen thans de daar ondergebrachte gewone mis dadigers naar arbeidskampen in het binnenland worden gebracht. Naar verluidt zullen de gearresteerde" on derdanen der spil later in" een con centratiekamp op de Floreseilanden worden ondergebracht. De regeerin'g van Brazilië heelt last gegeven de' Noordkust te verduisteren. Argentinië en de oorlogsver klaring van Brazilië. Tegelijk met een decreet van het ministerie van buitenlandsche zaken is Maandagavond een telegram ge publiceerd, dat president Castillo ge zonden heeft aan Vargas, den Bra: ziliaanschen president, en een tele gram van Guinazu aan Aranha. Castillo deelde allereerst den Brazi- liaanschen president mede, "welk be sluit het kabinet had genomen ten aanzien van Argentinië's houding er\ gaf verder uitdrukking aan onver anderde broederlijke solidariteit, welke steeds de betrekkingen van beide landen bepaald heeft. Tenslot te verzekerde Castillo, dat Argenti nië met bijzondere aandacht den nieuwen loop der gebeurtenissen volgt, welke Brazilië rechtstreeks betreffen. Het telegram van Guinazu aan Aranha is in gelijkluidende ter men vervat. Brazilië en Japan. TOKIO, 26 Aug. (D.N.B.) Betref fende beweerde verklaringen van den Braziliaanschen ambassadeur te Washington, volgens welke Brazilië jegens Japan een positie inneemt, die gelijkstaat met een speciale neu traliteit, heeft de woordvoerder der regeering verklaard, dat in Tokio daaromtrent niets bekend is. In To kio kent men slechts de officieele verklaring van de Braziliaansche re geering, welke inhoudt, dat Brazilië in oorlog is met Duitschland en Italië. Duitsch en Italiaansch verboden. BUENOS AIRES, 26 Aug'. (D.N.B.) Evenals ook in andere steden van Brazilië heeft dé politie van Santos het gebruik van Duitsch en Ita liaansch in het openbaar verboden. Op overtredingen staat gevangenis straf. In den vroegen ochtend van Woensdag vond een totale maansverduistering plaats, welke in ons land echter niel tot het einde toe zichtbaar was, daar de maan daarvoor te vroeg onderging. Drie stadia van de maansverduistering, gefotografeerd om circa 4 uur, 4.30 uur en 5 uur (v.l.n.r.) VNP-De Haan-Pax Holland m Dinsdag deed de heer Plekker, burgfemeester van Haarlem, op de dagelij ksche perscomerentie te den Haag eenige medëdeelingen over het door hem georganiseerde Nationale Zangfeest. Wij ontleenen hieraan het tfolgende: Op 15 April 1942 werd de stichting „Nationaal Zangfeest" opgericht. De bedoeling van de stichting' is, een heid te brengen in het zingen van het Nederlandsehe lied. Over het al gemeen kan men zeggen, dat de zangkuituur hier te lande niet op een hoog peil stolid. De liederenken- nis bewoog zich tusschen „Van je hela, hola" en „Dat we toffe jojiges zijn". Wel werd er geprobeerd, door het verdeelen vaii liederenbundels op de diverse scholen hier verbete ring in te brengen, döch doordat de keuee van liederen vrij was en er niet minder dan 200 liederenbundels bestonden, kwam er van een alge- mëene liederenkennis niet veel te recht. Nationaal Zangfeest heeft dan ook een plan de campagne ontwor pen, ten einde aan de bestaande ver warring een einde te maken. Mede door de hulp van het Departement van Volksvoorlichting en Kunsten is deze opzet als gelukt te beschouwen, en ieder jaar wordt er thans een kern van liederen uitgezocht, die voor de scholen verplichtend gesteld wordt. Deze liederen worden boven dien door den omroep in de huiska- kamer gebracht. Door het organisee- ren van zangmiddagen en -avonden en door propaganda op openbare hij- eenkomsten wordt getracht deze lie deren gemeengoed te maken van het volk. Doch hiertoe zijn ook zanglei ders noodig. Men heeft dan ook een instituut opgericht, waar deze men- schen cursussen afloopen in een aan tal vakken, als directie, methode eii houding; in volksmuziek en volks lied; in repertoire-kennis ën littera tuur en verzorging van uitspraak. Men heeft hierdoor al een en ander bereikt, doch men hoopt van den winter, steunende op de opgedane ervaringen, het bereikte nog uit te breiden. Verder heeft men voorbereidende maatregelen getroffen voor een jaarlijks terugkeerend zangfeest. Het ■„eerste zal Zondag 6 September a.s, op den Dam in Amsterdam gehou den worden. Er komen deelnemers uit het geheele land en het laat-zich aanzien, dat de opzet slagen zal. Het feest moet een demonstratie worden voor en door het volk. Het moet een nationale uiting worden, die niets met politiek uit te staan heeft. Men moet wel in het oog houden, dat dit feest heel iets anders is, dan de zang feesten van de NSB. Dit moet een feest worden van nationale verbroe dering. Er is geen beter middel, een volk tot elkaar te brengen dan het gezamenlijk beoefenen van zang! Men heeft zich de medewerking verzekerd van een viertal orkesten met in totaal 200 musici. De teksten zullen telkens door een bekend acteur gesproken worden. Burge meester Voute heeft alle medewer king beloofd. De toegang op den Dam is vrij, doch er is een klein ge deelte met plaatsen van een gulden en vijftig cent. Het geheel moet een nationale fiting worden en geen partij-uiting. De bedoeling is ons volk tot een groot en goed volk te maken en, al-s het kan, tot een zingend volk. 's-GRAVENHAGE, 27 Aug. Ingevolge beschikking van den secretaris-generaal van het departement van Handel, Nij verheid en Scheepvaart d.d. 26 Augus tus 1942, Staatscourant no. 165, is een ieder, die op 31 Augustus a.s.'te 24.00 uur ten minste 25 liter motorbrandstof (ben zine of autogasolie), 150 liter donkere olie (gasolie, dieselolie, andere dan voor motorrijtuigen, dunne stookolie, huis brandolie en dikke stookolie) of 10 kg smeeroliën en vetten voorhanden of ia voorraad heeft, verplicht hiervan voor 15 September 1942 opgave te doen aan het Rijksbureau voor Aardolieproduc ten, Zeestraat 100, 's-Gravenhage. Deze opgave dient te wofden gedaan per brief of briefkaart en moet, behalve den naam en het adres van den voor- raadhouder, vgor elk der hierboven ge noemde producten bevatten de hoeveel heid en de plaats of plaatsen van op slag. Op de briefkaart of op de enve loppe moet duidelijk het woord „Voor- raadopgave" worden vermeld. Van de hierboven bedoelde verplichtingen zijn uitgezonderd 1. Degenen, die, hetzij als leveran cier (o.a. pomphouders en vatenhande- laren), hetzij als verbruiker, aan het Rijksbureau een opgave van de op 31 Juli 1942 aanwezige voorraden hebben gedaan. 2. Verbruikers, die na 30 April 1942 van het Rijksbureau voor Aardoliepro ducten, het Rijksbureau voor Genees- en Verbandmiddelen, de Rijksverkeersin spectie, de Bevrachtingscommissarissen, het Bureau Grondstoffen van het Rijks bureau voor de Voedselvoorziening in Oorlogstijd of de Nederlandsehe Vïssche- rijcentrale toewijzingen voor de hier- bovenbedoel.de producten hebben ont vangen.. De desbetreffende Duitsehe instantie wenscht er uitdrukkelijk de aandacht op te zien gevestigd, dat in gevallen, waar in aan een reeds eerder opgelegde ver plichting tot het vertrekken van voor- raadsopgave niet of onvolledig is vol daan, bij wijze van generaal pardon tot 15 September 1942 geen strafvervolging zal worden ingesteld. Indien thans ech ter aan de verplichting tot het volledig geven der voorraden op 15 September 1942 niet is voldaan, zal van Duitsehe zijde met krOTht tegen overtreders wor den opgetreden. De productie is gering, maar aan de vacantie wordt niet getornd APEN EN OLIFANTEN BEMOEILIJKEN MANOEUVRES IN BRITSCH-INDIE. STOCKHOLM, 26 Aug" (D. N. B.) De Engelsche manoeuvres in Indië ontmoeten onverwachte moeilijkheden, zoo meldt United Press uit Colombo. Vooral de apen, maar' ook de olifanten maakten het'den Britschen troe pen bij de thans op Ceylon ge houden manoeuvres moeilijk. Het meest werden bierdoor de troepen van den berichtendienst getroffen, die nauwelijks een leiding konden aanleggen, zon der dat de kudden apen ter stond met zichtbare nieuwsgie righeid de nieuwe verbindings lijnen onderzochten. Nauwelijks waren de troepen verdwenen, of de apen wierpen zich op dei dra den, waaraan' zij dan meestal zoo lang hingen te schommelen, tot de leiding brak. (LISSABON, 26 Aug. (Europapress"). Een ingrijpende kolendistrlbu- tie voor alle consumenten schijnt thans in Engeland voor de deur te staan. Lloyd George, de minister voor" de Brandstoffen voorziening', verklaarde n.l. dezer dagen dat de brandstoi'fenpositie in Engeland voor den komenden winter zorge lijk moet worden genoemd. Een en ander zal tot gevolg heb-' ben dat nieuwe distributiemaatrege len niet te voorkomen zijn, welke distributiemaatregeren zich niet al leen zullen bepalen lot de fabrieken, ondernemingen en kantoren, doch evenzeer tot de Uuisbrandstof. In het bijzonder de bedrijven, welke niet voor oorlogsdoeleinden inge schakeld zijn, zullen door dc nieuwe maatregelen worden getroffen. Wat de kolenvoorziening voor huist branddoeleinden betreft, verklaarde Lloyd George, dat een en ander sterk afhankelijk is van de p"oduc- tiestijging in de Engelsqijt mijnen. Tengevolge van. het tekort aan mijnwerkers is deze productie aan een sterk verminderd maximum ge bonden, terwijl ook transportmoei lijkheden mede oorzaak zijn, dat op een scherpe distributie van~koi,en' voor particuliere doeleinden valt te rekenen. Van overheidswege werd eenigen tijd geleden het advies gegeven om eenigen brandstofvoorraad aan te leggen, welk advies weliswaar door enkele spoorwegbedrijven en groot verbruikers. kon worden opgevolgd, doch waarvan de bevolking niet heeft kunnen profiteeren, aangezien de kleinhandel niet in de gelegen heid is geweest de vele binnengeko men bestellingen van particuliere zijde uit te voeren. Door de prijs ontwikkeling op de kolenmarkt zijn tevens talrijke prijsproblemen ont staan, welke om een oplossing schreeuwen en welke de ontevreden heid bij het publiek nog' hebben doen stijgen. Intusschen blijkt uit nadere be richten, dat de spanningen in de Engelsche kolenvoorziening ge durende de eerste heift van Augustus nog aanmerkelijk zijn verscherpt, aangezien de pro ductie in de mijngebieden door een groot aantal vacantiedagen nog belangrijk is verminderd. Uit de productie-berichten van de Midlands, de Noord Oost-kust, de Noord Westkust, Schotland en Zuid Wales, blijkt, dat de productie in de beide eerste Augustusweken nog niet toereikend is om de eerste be hoefte te dekken. Aangezien van officieele zijde ten behoeve van de bewapeningsindustrieën groote voor raden in beslag genomen zijn, is een rechtvaardige verdeeling der aanwezige brandstoffen geheel in disorde geraakt. Daarenboven moes ten ten behoeve van het spoorweg verkeer en de openbare nutsbedrij ven nog groote voorraden worden gereserveerd, zoodat de autoriteiten genoodzaakt werden een maatregel te treffen, welke in lijnrechten strijd was met het vroegere advies aan de bevolking om zich voorraden aan te schaffen. Aan particulieren is het n.l. sinds medio Augustus ver boden kolenvoorraden aan te leg gen, welke grooter zijn dan 1 ton. Van officieele zijde is tevens een actie aangekondigd voor de inzame ling van hout en houtafval, teneinde op deze wijze tot kolenbesparing te komen. Van industriëele zijde klaagt men eveneens over een te geringe toewijzing aan brandstof, terwijl in de Engelsche havens het tekort aan bunkerkolen steeds scherper bemétkbaar tvordt en reeds geleid heeft tot verkeersstörïngen in de kustvaart en thans" zelfs ook de groote scheepvaart bedreigt. islnkte invasie-poging tier Bril ten bij Dieppe. Levendige bezieling [it de gezichten van deze infanteristen, die zich na de gevechten ver- (Hoffmaim-StapI PK Antonowitx-Pax Holland m)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1942 | | pagina 1