DAGBLAD VOOR Oproep van Adolf Hitler. De Bolsjewisten schiepen zelf een „tweede front". Logische kameraadschap. OE MERKWAARDIGE GANG DER ITALIAANSCHE „MAS". ALKMAARSCHE EDITIE. Sovjets in de richting van de Zwarte Zeekust teruggeworpen. De beteekenis van het Winterhulpwerk. De Engelsche vuist blijft zwaar op Britsch-lndië drukken. Drie jaar oorlog. BEKENDMAKING. Identiteitskaarten voor paarden. Deze courant verschijnt dagelijks. Abonnementsprijs per 3 maanden by vooiuitbetaling voor Alkmaar 2.10; franco door het geheele Rijk 2.63. Losse nummers 5 cents. Tel. Administratie (abonn., advert.) 3320, Redactie 3330. NOORD-HOLLAND i j per m.JVl.. minimam 14 tnJU, 1.40 elke 31/, m.M. meer 0.35. Tarieven op aanvrage. Brieven aan de üitg N.V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. Herms. Coster Zoon, Voordam 9. Alkmaar, postgiro 37060. 144e Jaargang No. 204 4 pagina's Hoofdredacteur: A. R. JONKER, Alkmaar Dinsdag 1 Sept. 1942 Oorlogsinzet van den Rijksarbeidsdienst in het Oosten. In een op het land gebruikelijken bakoven in het Zuiden van het Oostelijk front wordt door een afdecling van den Rijksarbeidsdienst zelf haar eigen brood gebakken. (Obis-Holland-PK Tomsschek-Pax Holland m) Duitsche troepen op 25 K.M. ten Z. van Stalingrad. l/jjandelijhe scheepvaart weder zwaar getroifeh~. HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 31 Aug. (D.N.B.) Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: „Ten zuiden van den beneden loop van den Koeban wierpen Duitsche en Roemeensche troepen bij den succesvol verloopenden aanval den vijand in de richting van de Zwarte .^Zeekust terug. Luchtdoelartillerie bracht een bolsjewsitische kanonneerboot tot zinken. Ten zuiden van Stalingrad bra ken Duitsche troepen door de vij andelijke stellingen heen, ver sloegen sterke bolsjewistische strijdkrachten en staan 25 kilo meter ten zuiden van stad. Nachtelijke aanvallen van dé luchtmacht veroorzaakten in Stalin grad uitgestrekte branden. Boven dien werden spoorwegdoelen en vliegvelden van den vijand ten oosten van de Wolga met goede uitwerking bestookt. Bij Rzjef zette de vijand op ver scheidene plaatsen zijn aanvallen met vrij sterke infanterie- en pant serstrijdkrachten voort. In hevige gevechten werden daarbij 48 tanks vernietigd, waarvan 38 alleen door een afdeeling stormgeschut. Ten zuiden van het Ladogameer mislukten opnieuw aanvallen van de bolsewisten. Italiaansche motor- torpedobÖoten brachten in den nacht van 14 op 15 Augustus op het Ladogameer een bolsjewistische ka nonneerboot en een vijandelijk koopvaardijschip tot zinken. Gevechtsvliegtuigen bestookten overdag en 's nachts voor den oor log belangrijke installaties in Oost- Engeland en in de Midlands met brisant- en brandbommen. Zooals in een extrabericht is me degedeeld, hebben Duitsche duik- booten de vijandelijke scheepvaart in de afgeloopen week weer zeer zware verliezen toegebracht. Zij hebben op den Atlantisehen Oceaan, VERDUISTER GOED! ZON 1 Sept. onder: 20.29 2 Sept. óp: 6.52 MAAN 1 Sept. op: 23.37 onder; 13.5-2 2 September Laatste kwartier. Reuler's speciale correspondent van het fcsvptisch woestijnfrant bericht o.a. over ^buitengewone maar practische kleedij (blauwe overall, helm, donkere bril, mei 30 cM. lange, dikke sigaar, witzijden Par«ol of parapluie), waarin de premie: deBritsche pantserbrigade inspecteerde, f5a,raPluie. welke Churchill op een m Cairo opgenomen foto draagt, is geschenk ven generaal Smuts Stepf.Pax Holland m in de Caraibische Zee en voor de kust van West-Afrika, in weerwil van den krachtigen alweer door vij andelijke lucht- en vlootstrijd- krachten, in zware, hardnekkige ge vechten 30 in convooi of alieen- varende schepen met een gezamen- lijken inhoud van 181.000 brt. tot zinken gebracht. Vijf andere sche pen werden ^getorpedeerd. Op 29 Augustus behaalde majoor Gollob, commodore van een jacht- eskader, aan het oostelijke front zijn 150ste overwinning in de lucht. Groote verplichtingen rusten op otts jegens de strijders voor een hetere sociale wereld HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 31 Aug. (D.N.B.) De Führer heeft bij het begin van het oorlogs-winterhulpwerk van j het Duitsche volk 1942/43 een oproep ge daan, waarin hij laat uitkomen, dat de internationale misdadigers, die zich thans ttegen Duitschland ge keerd hebben, niet de bedoeling heb ben het opbouwen van een betere sociale wereld, doch de brutale ver nietiging van de tegenover hun kapi talisme staande nationaal-sociale staten van Europa. Him doel is de slavernij, zooals Indië die moet dul den. Dat de bolsjewistische Jood waarbij als laatste aanhitser in beide kampen de leiding heeft, is in het groot niet anders dan het in Duitsch land. eens in het klein was. In dezen reusAc'htigen strijd zon der weerga nu hebben de Duitsche en verbonden soldaten dit jaar het leefgebied der Europeesche volken geweldig uitgebreid, zoodat er vat) uithpngering der volkeren geen sprake meer kan zijn. Indien echter in dezen geweldig- sten strijd vail alle tijden de Duit sche soldaat ónder nauwelijks voor te stellen ontberingen in gevechten zijn zware offers brengt, dan is het vaderland juist dit jaar nog meer verplicht ook het hoogste aan offers te geven. Het is ook de zin van het winterhulpwerk, niet slechts in vre destijd, doch eerst recht in den oor log, de onverbreekbare lotgemeen- schap van het Duitsche volk te be krachtigen, want uitdeze worste ling der volken moet en zal hef Duitsehe Rijk als een door en door nationaal-socialistische staat in den vrede terugkeeren. In 1939 en '40 ja misschien ook no-g in 1941 moger, onze geestlooz-e tegenstanders ge dacht 'hebben, het -Duitsche volk als eens in 1918, door innerlijke on- eenigheid te kunnen stqrten in uit wendige afhankelijkheid en daar mede in de slavernij van een nog erger dictaat Van Versailles. Het is de taak van het front en van het werkende Duitsche volk tehuis om de hoo-p van deze internationale goüd'hyenas en bolsjewistische bees ten steed-s meer te verstoren en hun duidelijk te maken, dat deze oorlog niet zal eindigen met de mogelijk heid van een verdere exploitatie door de -bezittende volken, doch met een voor de wereld beslissende over winning der „Habenichtse". Ik verwacht derhalve, dat het va derland zijn plicht vervult voor het vierde Winterhulpwerk in oorlogs tijd. De Japanners in Brazilië. (D.N. B.) - Naar uit Brazilië wordt ge meld. zijn de talrijke te Balem woon achtige Japanners voor de excessen en aanvallen van opgehitste Bvazi- iiaanséhe massa's naar de pcilitie- bureaux gevlucht, waar zij om be- sphenniiig smeekten, Dagelijks betalen ongeveer 50 Indiërs hun rechtmaii- gen drang naar vrijheid mei den dood. De gevangenissen stroomen vol. BANGKOK, 31 Aug. (D.N.B.) Radio-Dqjjhi meldt, d&t gisteren nieuwe demonstraties door de Indi sche bevolking zijn gehouden. Zoo werden in Amla in de centrale pro vincie 2 personen gedood en 4 zwaar gewond, toen de politie de demon stranten uiteen jagen wilde. E; werd een „aantal" arrestaties ver richt. Ook in Madras ontstonden op nieuw vrij omvangrijke demonstra ties. Te Bombay werd op verschil lende plaatsen getracht de Indische nationale vlag te hijschen. De politie trachtte de menigte te verspreiden Twaalf leden van het congres wer den gearresteerd. De textielarbeiders in verschillende fabrieken legden hun werk neer om zich bij de demonstranten aap te sluiten. Volgens de vrije radiozender Sjonan (Singapore) zijn dagelijks gemiddeld ongeveer 50 dooden en 200 gewon den in.Indië op grond van de wreed Engelsche maatregelen te betreuren. Bovendien bevinden zdch in iedere provincie honderden Indiërs in de gevangenis. Naar de zender verder meldt, is te Madras een spoorweg station door demonstreerende Indiërs aangevallen. Vandaag, 1 September, is het drie jaar geleden, dat Polen, op drijven van Engeland en Frank rijk (die eenige dagen later de wapens opnamen) den oorlog over de wereld bracht, omdat Duitschland de stad Dantzig, welke achthonderd jaar Duitsch was geweest, weder ondér het Rijksverband terug wenschte te zien. De strijd is uitgegroeid to( een geweldige botsing van het Nationaal-Socialisme eenerzijds en de Anglo-Amerikaansch- Bolsjewistische macht ander zijds. De eerste vecht voor een betere, menschwaardiger sa menleving; de andere, onder het mom van vrijheid en democratie, voor het welvaren der brand kast van enkelen, de Joodsche plutocraten. De eerlijken, die het goed me en en met hun vaderland en hun medemenschen, hebben partij gekozen voor het Natio naal-Socialisme. Zij staan in enwankelbaren trouw achter den Führer, den grooten Ger- maanschen idealist, en' zullen achter hem blijven staan totdat de Germaansche gemeenschap, waarin ieder een menschelijk bestaan gewaarborgd zal zijn, verwerkelijkt is. Haam van Java veranderd thans: Djawa. BATAVIA, 31 Aug. (Domei). Het Japansche militaire bestuur heeft medegedeeld, dat, Java voortaan Djawa zal heeten, in overeenstem ming met de Maleische taal. Mees ter Cornelis zal voortaan ook Djati- Negara heeten. Een buitengewoon cott- vooi uit Spezia. ROME, 31 Aug. (Stefani). De Mas" (motortorpedobooten), die op het Ladogameer opereeren, hebben meer dan 3000 km. afgelegd, langs den weg, per trein en gedeeltelijk op eigen kracht. Zij werden op spe ciaal voor dit doel vervaardigde wa gentjes geladen en door tractoren getrokken, nadat de zware en niet speciaal noodzakelijke accessoires waren gedemonteerd en op vracht auto's overgebracht. Dit buitenge wone convooi vertrok uit Spezia, trok over de hooge toppen van Cisa en Brenner en vervolgens door Duitschland. In enkele kleine dor pen was het noodzakelijk hoeken van huizen gedeeltelijk te sloopen. Bij spmmige viaducten, die te laag waréh, moesten de „Mas" van de wagentjes genomen worden, op rol len geplaatst en aan de andere zij de van het viaduct weer opgeladen worden. Ook bij het vervoer door de Fin- sche bosschen moesten verscheidene moeilijkheden worden opgelost. De 'vaartuigen konden daar groote ge deelten te water op eigen kracht afleggen. Het vervoer geschiedde in recordtijd. In totaal, het monteeren van de Verwijderde deelen inbegre pen, heeft de reis twintig dagen ge duurd, waarna de booten haar ope raties konden beginnen. Het tooneel van de zoo rijk aan ernstige gevolgen zijnde Britsche nederlaag van Dieppe PBZ-v. Eysden-PK Scbödl- Pax Holland m Maar de verdedigers van Stalingrad hebben er geen baat bij gevonden. De Duitsche opritarsch Aangifte melkbussen en lettermetaal. 's-GRAVENHAGE, 31 Aug. De Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied en de com missaris-generaal voor financien en economische zaken hebben d.d. 31 Aug. de volgende bekendmaking uitgevaardigd: Op grond van de paragrafen 3 en 6 der Metaalverordening (no. 79/ 1942) wordt bepaald, dat de eige naar of houder van riielkbussen en lettermetaal in den zin van para graaf 1, onder 5 en 10 der bedoelde verordening, de genoemde voorwer pen tot uiterlijk 15 Sept. 1(^2 bij de „Rüstungsinspektion", afd. nijver heid, Carél van Bylandtlaan 30, te 's-Gravenhage, schriftelijk dient aan te geven. De aangifte van melkbussen moet bevatten: 1) aantal, 2) inhoud in liters, 3) adres van den persoon, die aangifte doet. De aangifte van lettermetaal moet bevatten: 1) ge wicht, in kg, 2) soort, 3) plaats waar het metaal wordt be waard,' 4) adres van d.en persoon, die aangifte doet. De aangifte moet bevatten zoowel nieuwe als gebruikte, zich al of niet in gebruik bevindende, zoowel bruikbare als onbruikbare, mede tot verkoop of tot levering bestemde melkbussen en lettermetaal. Aangegeven dienen mede te wor den alle melkbussen en lettermetaal.* uiterlijk tot 15 Sept. 1942 verkregen. Deze bekendmaking wordt in de dagbladen afgekondigd. Zij treedt 1/9 1942 in werking. gaat gestaag verder. BERLIJN, 31 Aug. Met betrekking tot de succesvoile gevechten ten Zuiden van Stalingrad deelt het op perbevel der weermacht' nog mede: De bolsjewisten hebben in tal rijke tegenaanvallen getracht het oprukken der Duitsche infanterie en pantserformaties tot staan te brengen. Noch de versterkings- werken, noch de zich wanhopig verwerende bolsjewisten konden den energieken Duitschen aanval weerstaan. Gebruik makend van de niet suc ces bekroonde doorbraakpoging zet ten snelle Duitsche troepen de ver slagen vijandelijke strijdkrachten na, waarbij zij opnieuw versterkte stel lingen doorbraken. Uiteengeslagen vijandelijke gevechtsgroepen werden nat taai verzet opgerold en gevan gen genomen. Duitsche infanterie, die achter de snelle formaties aan kwam. brak den tegenstand van de door de Duitsche voorhoede over vleugelden vijand in kazematten en veldversterkingen. De bolsjewisten leden zware verliezen aan menschen materiaal en verloren behalve talrijke gevangenen, groote 'hoeveel heden wapens. Tegenover de geweldige Duitsche successen op den Zuidelijken vleugel stelt men, naar het A.N.P. meldt, te Berlijn het vrijwel vokomen falen van de bolsjewistische ontlastings- aanvallen bij Rsjef vast. Ondanks alle krachtinspanning zijn de bolsjewis ten in dertig dagen tijds nergens verder dan 10 tot 15 km opgerukt en boe.wel de aanvallen nog voortduren, acht men in militaire kringen alhier de grootste aanvalskraeht door den succesvollen tegenstand reeds gebro ken. Een ding is niet twijfelachtig: ontlasting voor de verdedigers van Stalingrad heeft' dit door de bolsje wisten zelf geschapen „tweede front" niet kunnen brengen. Chineesche troepen verslagen. Het 78e leger van Tsjoenking. TOKIO, 311 Aug. (D.N.B.) Naar Domei meldt, hebben Japansche elite-troepen, die sinds 24 Aug. bezig zijn met nieuwe krijgsverrichtingen tegen de pas opgestelde dertiende divisie van het 78e leger van Tsjoengking, den vijand in het ge bied tusschen Koetianfarig en Tsjenmaosjah omsingeld en versla gen. De Japanners maakten een groote hoeveelheid oorlogsmateriaal en munitie buit. elk paard, ouder dan drie maanden, een identiteitskaart, waarop het sig nalement van het betrokken paard nauwkeurig is omschreven, aanwezig moet zijn. Deze kaart wordt uitge reikt door den» voedselcommissaris van de provincie, waarin de eige naar of houder van het paard woon achtig is. - Een bijzondere bepaling geldt voor een langs de Belgische grens gele gen grondstuk van 3000 meter breedte. Het gebruik van paarden ouder dan drie maanden op den weg binnen deze strook zonder identi teitskaart is verboden. Voor bijzonderheden van de re geling zie men 'de desbetffeffende officieele publicatie. Bestrijding van schapen- ziekten. 's-GRAVENHAGE, 31 Aug. Het^ bedrijfschap voor vee en vleesch' heeft bij verordening, gepubliceerd in het op 31 Aug. 1942 verschenen voedselvoorzieningsblad, een fonds ingesteld, dat bestemd is voor de be strijding van schapenziekten. De middelen zullen worden verkregen hoofdzakelijk door een 'heffing op de levering van slachtschapen, ten beloope van 0.10 per geleverd schaap. Hauptdienstleiter Schmidt heeft in zijn kortgeleden gehouden groote rede ook de vraag besproken, die in den tegenwoordigen tijd vaak ge steld wordt, waarom de Ehiitsche be- zettingsauto#iteiten slechts met n a- tionaal-socialisten willen samenwerken. Zijn antwoord daarop is kort, doch zeer afdoende geweest: omdat in de kerkers der vroegere regeering een kameraadschap ge smeed is! Groote ervaringen binden de men sehen. Deze waarheid is zoo oud als de wereld. Zij gold even goed voor de oude Romeinsehe en Grieksche samenleving, als zij geldt voor hen, die in onze dagen bereid zijn ge weest, en nóg bereid zijn, niet slechts hun maatschappelijk welzijn, doch ook hun leven in te zetten voor het ideaal der Germaansche gemeen schap. Het ideaal! Schmidt heeft sobere bewoordin gen gekozen. Hij had ook kunnen zeggen, dat Duitsche en Nederland sche nationaal-soeialisten niet an ders dan op elkaar aangewezen konden zijn, omdat zij de dienaars, de uitdragers en de ver dedigers zijn van een ideaal. Zij weten, hebben a 1 t ij d geweten, waarom zij hun bloed wagen. Eer lijke bezieling, waarachtige liefde voor volk en vaderland, heeft hun woorden glans en hun daden inhoud verleend. Daarom is hun strijd er altijd één geweest van vastberaden, ernst; van een ernst, die het doel kende en dat doel heiligde.. Wanneer de Engelschen over een ideaal spreken, bedoelen ze olie en goud; ;daarom kon hun oorlogsernst zich uiten in het verheven lied, waarin zij zichzelf beloofden hun. wasehgoed in de Siegfriedlinie te drogen te hangen. Dergelijke klanken zouden uit den mond van een nationaal-socialist niet gehoord kunnen worden. Want voor hem is de bloedige strijd die thans op leven en dood uitgevochten wordt, altijd een zaak geweest van. 's-GRAVËNHAGE, 31 Aug. In het op 31 Aug. 1942 verschenen voedsel voorzieningsblad is opgenomen de paardenverordening 1942 van het bedrijfschap voor vee en vleesch, waarbij o.m. is bepaald, dat vocrr--tè heiligen ernst; hun hart, niet hun portemonnaie, had er deel aan. En er zijn Nederlanders, die, ver blind als zij zijn, denken en willen als Britten en Amerikanen! Is het dus wonder, dat de Duit- ehe bezettingsautoriteiten alleen de hand der samenwerking reiken aan: hen, die, evenals zij, den oorlog al ieen zien als noodzakelijk en gehei- ligd middel om een groot-mensche- lij'k ideaal te verwezenlijken? HONDEN- EN KATTENBROOD OP BON 17. 's-GRAVENHAGE, 31 Aug. Het Rijksbureau voor de Voedselvoorzie ning in oorlogstijd ihaakt bekend, dat voor de periode van 1 tot en met 30 Sept. 1942 op bon no. 17 van de voederkaarten voor honden vol gens dezelfde normen als voor de voorafgaande periode hondenbrood wordt beschikbaar gesteld. Op bon no. 17 van de voerderkaart voor hondenbrood (groep K) wordt voor bovengenoemde periode 1/^ kg kattenbrood beschikbaar gesteld. Na 30 Sept. 1942 zijn de bonnen no. 17 van vermelde kaarten ongel dig. Zij mogen nadien niet meer worden aangenomen. Opening tentoonstelling „Herlevend Nederland". UTRECHT, 29 Aug. (A.N.P.) In het gebouw Zuilenstraat 8 alhier is van middag de tentoonstelling „Herlevend Nederland", een keuze uit de verzame ling Schuilenburg, officieel geopend. De expositie zal gedurende vier achtereen volgende weken geopend blijven. Een groot aantal genoodigden, zoowel Duit sche als Nederlandsche gasten woonden de openingsplechtigheid bij. Deze werd verricht door den leider van de N.S.B., ir. A. A. Mussert. Het begroetingswoord werd uitge sproken door Max Blokzijl, waarnemend leider van de hoofdafdeeling Pers en Propaganda der N.S.B. en waarnemend hoofd van de afd. Actieve Propaganda van het dep. van Volksvoorlichting en Kunsten. Spr. zeide o.*m. dat deze expositie eigenlijk een eenmanstentoonstelling De tentoonstelling „Herlevend Nederland" van de N.b.B. is Zaterdag te Utrecht door den leider der N.S.B., ir. Mussert, officieel geopend. Tijdens de openingsrede van den Leider. (Fotodienst N.S.B,. Otto Polygoon Pax-Holl. m) was, omdat al het benoodigde materiaal hiervoor bijeengebracht was door een. man, die gedurende de afgeloopen tieij jaren al het benoodigde hiervoor hee& bijeen weten te brengen. Het ligt in de bedoeling om te komen tot de stichting' van een Nationaal Museum, want het hier geëxposeerde vormt slechts een klein gedeelte van alles, wat de heer Schuilenburg op dit gebied in de afge loopen tien jaren heeft weten bijeen te brengen. Spr. uitte tenslotte den wensch, dat deze tentoonstelling er het hare zou mogen toe bijdragen om kracht te ver zamelen voor den komenden strijd, die naar sprekers overtuiging nog zwaarder zal zijn dan die, welke achter ons ligt. Met een sober woord zette de heer Schuilenburg vervolgens het karakter van de expositie uiteen. Zij; geeft een beeld van den in de afgeloopen jaren gevoerden strijd. Spr. bracht hulde aan de helden, die in dezen strijd voor het nationaal-socialisme zijn gevallen. Alle aanwezigen herdachten staande, de ge vallenen. Het openingswoord werd gesproken doorsden leider van de N.S.B. Ir. Mus sert zeide o.m.: In deze tijden wordt Europa bedreigd door een gevaar, het grootste van alle tijden^ het bolsjewis me. Spr. zeide, dat met het fascisme 'het nationaal-socialisme absoluut noodig is voor het behoud van Europa. Dit feit is van beteekenis zelfs ook nog' over enkele eeuwen. Daarom zullen de figu ren van Adolf Hitler en Mussolini in de geschiedenis blijven voortleven, zoolang er een Europa zal bestaan. Ons, als na- tionaal-sociaalisten, verheugt het, dat wij daartoe een klein aandeel kunnen bijdragen. Spr. herinnerde, aan den strijd van het nationaaal-socialisme, welke in Duitschland begon in het jaar 1919, toen Duitschland iitf diepe ellende was ge dompeld. De strijd in Nederland begon elf jaar geleden, toen Nederland wel varend was. Thans, na elf jaar zwoegen bevinden wij ons in denzelfden toestand als Duitschland in 1919, Wanneer wij in ons pogen zullen slagen, zal dat voor een belangrijk deel te danken zijn aan dc hulp van onze Duitsche kameraden. Wij willen eerlijk en behoorlijk onzen plicht doen om ons volk weer een plaats in de geschiedenis te veroveren. Teqslotte sprak ir. Mussert tot den heer en mevrouw Schuilenburg een woord van dank. Ook deze ©jspositi heeft haar blijvende waarde.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1942 | | pagina 1