Duitsche troepen doorge drongen tot de Wolga. DAGBLAD VOOR Bolsjewistische bommen op woonwijken in Warschau. 9 aanval bij stalingrad verhevigd. ÏÏÊÊÉSÈSÊ Het baldadig vergoten bloed van Dieppe. Aansporing tot gewopenden opstond Amerikarien in paniekstemming. Britten dronken. LOONREGELING Deze courant verschijnt dagelijks. Abonnementsprijs per 3 maanden bij vooruitbetaling voor Alkmaar 2.10; frtDCO door liet geheele Rijk f 2.63. Losse nummers 5 cents. Tel. Administratie (abonn., advert.) 3320, Redactie 3330. ALKMAARSCHE EDITIE NOORD-HOLLAND Prfls der gewone advertentiCn; J J. Ut per m.M., minimum 14 m.M. 1.40, elke 31/m.M. meer 0.35. Tarieven op aanvrage. Brieven aan de Uitg. N.V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. Herms. Coster Zoon, Voordam 9, Alkmaar, postgirt 37060. 144e Jaargang No. 206 4 pagina's Hoofdredacteur: A. R. JONKER, Alkmaar Donderdag 3 Sept. 1942 Engelsche Wild West-methodes zullen in de toekomst met de scherpste tegenmaatregelen beantwoord worden. HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHïtER, 2 Sept. (D.N.B.) Het op perbevel van de weermacht maakt bekend: ..Ten Zuidoosten van Anapa vordert de 'aanval van Duitsche Roemeensche troepen op den taai strijdenden vijand in ver sterkte hoogtestellmgen. Voor Stalingrad won de "aanval in hevige gevechten verder terrein. Snelle formaties die ten Noor den van de stad tot aan de Wo^ga zijn doorgedrongen, sloe-, gen verscheidene door vrij- Sterke strijdkrachten onderno men tegenaanvallen van den vijand af. Op de Wolga werd door de luchtdoelartillerie een motorschip van 500 brt. tot zin ken gebracht. Een verkennings- vliegtuig bracht in de delta van de Wolga ten Zuiden van Astra kan een bolsjewistisch tankschip door bommen tot zinken. Ten Zuidwesten van Kaluga en bij R'zjef werden verscheidene plaatse lijke aanvallen van de bolsjewisten afgeslagen en gereed staande troepen door artillerievuur en aanvallen van de luchtmacht uiteengeslagen. Ten-Zuiden van het Ladogameer mislukten nieuwe vijandelijke aan vallen met zware, bloedige verlie zen. Op het meer werden door bom- treffers een bolsjewistische torpedo boot tot zinken gebracht en 2 trans portvaartuigen beschadigd. Gevechtsvliegtuigen vielen over dag en 's nachts een belangrijk spoorwegknoopput ten Noordwesten van Moskou aan. Ontploffingen en zware branden werden bij het ver trek waargenomen. In den afgeloopen nacht vlogen "bolsjewistische vliegtuigen boven het gouvernement-generaal en boven Oost-Pruisen, waar zij voornamelijk woonwijken in de «stad Warschau fanvielen. Er ontstonden verschei dene branden. Bij aanvallen van Duitsche en Ita- liaansche snelle troepen op de Brit- sche stellingen in Egypte werden 30 vijandelijke tanks vernietigd. In het kader van deze gevechten werden ep 31 Augustus en op 1 September in luchtgevechten ddbr Duitsche en Italiaansche jagers 51, door lucht doelartillerie 4 Britsche vliegtuigen neergeschoten. Een Duitsche duikboot bracht in de Mïddellandsche Zee een schip van 4000 brt. uit een con- vooi tot zinken. Bij vluchten overdag boven de be zette gebieden in het Westen verlooi de Britsche luchtmacht gisteren 2 jachtvliegtuigen. In den afgeloopen nacht viel de Britsche luchtmacht verscheidene plaatsen in de Saarpalts aan. De burgerbevolking' leed verliezen. In woonwijken, vooral in Saarlautern, ontstond materieele schade en scha de aan gebouwen. Twee der aanval lende vliegtuigen werden neerge schoten. Lichte Duitsche gevechtsvliegtui gen plaatsten op een troepenkamji aan de Engelsche Zuidkust bomtref- fers van zwaar kaliber.-In den nacht werden voor den oorlog belangrijke installaties in de Midlands en in eord-Oost-Engeland met brisant- 'en brandbommen bestookt en verschei dene branden veroorzaakt. Een onmenschelijk bevel. Het opperbevel van de weermacht deelt voorts nog het volgende mede; In het bij Dieppe buitgemaak te Engelsche bevel, aanhangsel L, alinea 4, nummer b) 2 wordt gezegd; „Waar het ook maar mo gelijk is, moeten de handen yan de gevangenen worden samen gebonden, opdat zij hun papie ren niet kunnen vernietigen. In het officieele communiqué van het opperbevel van de weer macht van 30 Aug. 1942 werd o.a. deze passage van het Engel sche operatiebevel gepubliceerd. De Engelsche regeering heeft hierover gezwegen. Het opperbevel van de weer macht heeft derhalve bepaald, dat alle Jjij Dieppe gevangen genomen Britsche officieren en soldaten vanaf 3 Sept. 1942 om 14.00 uur geboeid zullen worden. Het motief voor deze behande ling" is den gevangenen mede--, gedeeld. Deze maatregel- ^al pas wor den opgeheven,, zoodra de Brit sche regeering de in het boven genoemde bevel uitgevaardigde bepaling inzake het boeien van Duitsche krijgsgevangenen in een officieele mededeeling' in trekt. Het opperbevel van de weer macht verklaart voorts, dat voortaan alle Wild-West-methó- den van deze soort, welke een beleediging en miskenning van dappere soldaten vormen, on, middellijk met de scherpste" re presailles beantwoord worden. De Duitsche troepen hebben tot- dusver talrijke fotografische opnamen- van Dieppe bewijzen het de gevangen Britten alk een fatsoenlijken vijand behan deld en verzorgd. Het staat aan de Britsche commando te beoor- deelen, of deze doof" dit com mando veroorzaakte .verande ring in- de behandeling van ge vangenen na de ervaringen van Dieppe meer Duitsche dan Brit sche gevangenen za^ treffen. Britsch bevel betreffende het boeien van gevangenen. Wanneer het bestaat zo' het herroepen worden. STOCKHOLM, 2 Sept. (D.N.B.) Het Engelsche ministerie van oorlog iieeft Woensdagavond een verklaring uitgegeven -betreffende, een mede deeling in het bericht van het opper bevel der weermacht, volgens het welk in het bij Dieppe buitgemaakte Engelsche bevel gezegd wordt, dat, waar dat ook maar mogelijk is, den gevangenen de handen geboeid moe ten worden, opdat zij hun papieren niet kunnen vernietigen. In de ver klaring van het-\Engelsche ministe rie van oorlog wordt gezegd, zoo meldt de Britsche berichtendienst, dat een onderzoek wordt ingesteld om na te gaan „of inderdaad een dergelijk bevel is uitgegeven". Na drukkelijk wordt ontkend, dat ook maar van één Duitsehen gevangene de handen geboeid zijn. „Ieder bevel van dien-aard", zoo besluit de En gelsche verklaring, „z-fl, "wanneer het mocht zijn uitgegeven, herroepen worden". VERDUISTER GOED! ZON 3 Sept. onder: 20.25 4 Sept. op: 6.55 MAAN 3 Sept op: 0.11 onder:15.49 10 September Nieuwe Maan. ^arfeeuw k'ompenbeurs. Te Epe Duitsche bergjagers bedwingen den ?d®'deklompenbeurs gehouden. Een 5630 meter hoogen Elbroes m het Vmd I 9e ^eurt bouten schoeisel Kaukasus-gebergte NP-Landstand-Warburg-Pax Hol), m Telefoto Transatlantic-J^ecla^Pax Holl. m Een schoonzoon van Horthy verongelukt. BOEDAPEST, 2 Sept. (D.N.B.) - De schoonzoon van den Rij les bestuurder, graaf Julius Karolyi, is heden bij een vliegongeluk om het leven ge komen. Graaf Karolyi, die voorzit ter van de 'Hcngaarsche luchtvaart- vereeniging was, had zich aangemeld vior den militairen vliegdienst. Woensdagmiddag om ongeveer vijf uur is hij met zijn toestel nabij Erd in de Donau gestort. Graaf Karolyi was 36 jaar oud. Zijn echtgenoote, Raulette Horthy, is twee jaar geleden gestorven. Moordaanslag op Brifschen onderkoning in Indië. "BANGKOK, .2 Sept. (Interinf.) Radio-Selhi maakt melding van een revolveraanslag op den Britschen onderkoning in Indië, lord Lin lithgow. De aanslag zou gepleegd zijn door een Indiër. De dader zou gearresteerd en. onmiddellijk dood geschoten zijn. -"-Th \aMM oY U de /2W(M'hE v>.naei ook. vindt w<?es nier ba na s1 feI nem <NÖd) KcXd.K V.N.F, Claudins-Pa* Holland m O" Atiqrifhzie) W spsiert SpmtmMteichkH isr Briten ^Document gevonden van lersch Republikeinsche leger. Politie machteloos tegenover betoogers te Dublin. GENEVE, 2 Sept. (DNB). In aan vulling op het bericht van den Brit schen berichtendienst, volgens het welk de Noord-Iersche politie in Belfast twee groote wapenopslag plaatsen heft ontdekt, meldt de Daily Express, dat een document van de I. R. A. (Iersche republikein sche leger) gevonden is, waarin tot een gewapenden opstand in Noord- ■Ierland wordt aangespoord. Het blad meldt verder, dat reeds gevech ten aan den gang zijn'. Een groote politiemacht patrouilleert op de we gen in Noord-Ierland en de Ameri kaansche troepen moeten in de ka zernes blijven om provocaties te voorkomen. Bovendien heeft de le- gerraad, van de I. R. A. te Belfast een manifest verspreid. Hierin wordt o.a. gezegd: „Wanneer bij het opnieuw uitbreken van vijandelijk heden tusschen Engeland en de Ier sche republiek Amerikaansche troe- y De toestand te Cairo tijdens den opmarsch van Rommel. Een A^ierikaansch journalist vertelt in het Amerikaansche tijdschrift„Colliers" over zijn ervaringen, opgedaan in Egypte, ten tijde, dat generaal Rommel met zijn troepen tot El Alamein op rukte. De Amerikanen in Egypte heb ben toen blijkbaar alle hoop opgegeven, dat de Engelschen den opmarsch" der spilmogendheden nog zouden kunnen stuiten, want wat de schrijver schildert, is niet vee,l anders dan een radelooze vlucht. De journalist in kwestie verliet Egypte met 40 landgenooten in een Amerikaansch transportvliegtuig, dat slechts berekend was voor het vervoer van 23 personen. „De passagiers be stonden uit officieren, diplomaten, in genieurs en leden van het Roode Kruis, allen Amerikanen", zoo vertelt hij. Meer dan 400 Noord-Amerikanen, het groot ste deel der Amerikaansbhe kolonie te Cairo, had er den voorkeur aan ge geven zich tijdig per vliegtuig in veilig heid +e brengen. Het spreekt vanzelf, dat zich ook van de joeten te Caïro een paniek had meester gemaakt. In het Egyptische ministerie van binnenland- sche zaken bleek de voorraad zegels voor visa plotseling te zijn uitgeput, ter wijl de banken over te weinig ^bank papier beschikten, om de deposito's uit te betalen. Men moest oude biljetten, die reeds waren ingehouden, weer in omloop brengen. Auto's en andere moei lijk te transporteeren eigendommen wer den tegen spotprijzen van de hand ge daan. Het Amerikaansche gezantschap had het teeken gegeven tot deze alge- meene vlucht door een begin te maken met het verbranden van het archief. ..Rondom het gezantschapsgebouw, heet het letterlijk, dartelden verkoolde pa piersnippers in den wind. Er ligt iets definitiefs in het feit, dat een gezant- Japan krijgt nieuwen minister van buiteniandsche zaken. TOKIO, 2 Sept. (D.N.B.) Naar Domei verneemt, zal er een nieuwe minister van buiteniandsche zaken benoemd worden, die tevens leider woi'dt van het pas opgerichte mi nisterie voor Groot-Oostazië. Voorts wordt vernomen, dat de nieuwe minister van buiteniandsche zaken binnenkort^ benoemd zal wor den, daar minister-president Tojo de gelijktijdige uitoefening van den post van minister van oorlog en van minister van buiteniandsche zaken onvereenigbaar acht met zijn vele verplichtingen die verband houden met de oorlogvoering'. Nauwe samenwerking bepleit. Minister-president Tojo heeft,, gis teren in een verklaring gewezen op de noodzakelijkheid van een nauwé samenwerking met leger en marine bij den opbouw van een gemeen schappelijk Groot-Oostaziatisch leef gebied. Ten aanzien van Korea, For mosa en Zuid-Sachalin is de regee; ring voornemens, met het oog op dè daar gemaakte vorderingen, deze ge bieden in volkomen 'harmonie met het Japansche moederland te bren gen en de daartoe noodige maat regelen te treffen. schap zijn documenten verbrandt. Sinds drie jaren kabelden correspondenten aan hun kranten dergelijke telegrammen als het overlijdensbericht der diplomatieke besprekingen". In het Amerikaansche gezantschap heerschte groote verwarring. Op het vliegveld van Heliopolis had een run plaats op de weinig beschikbare ver keersvliegtuigen. Tot verwondering van de Britsche autoriteiten eischten hier bij Amerikaansche officieren het recht o'p om vóór diplomaten en burgers te mogen vertrekken. Óver de stemming te Caïro zegt de schrijver verder: „Het gif van den angst is de straten en de gebouwen der stad binnengedrongen en doet de harten sneller kloppen. De men schel! spreken luider. Zij loopen te hoop en hun kudde-instinct ontwaakt. £ij willen van anderen hooren, hoe de toe stand wordt beoordeeld, maar hun plannen voor de vlucht smeden zij in stilte Na den val van Mersa Matroeh kwam een eindelooze stroom vluchte lingen uit Alexandrië te Caïro aan. Voorname dames hielden met de eene hand haar schoothondje aan de lijn, terwijl zij in de andere haar juweelen- kistje droegen". De reactie der Engelschen op het dreigend gevaar was precies omgekeerd. Zij dansten en dronkén champagne en whisky. Er werden te Caïro nachtfees ten gegeven, die deden denken aan het geen zich te Singapore heeft afgespeeld, kort vóór den val dezer stad. Groo'e terreinmoeilijkheden bij den strijd om Stalingrad. Bolsjewisten voortdurend teruggedrongen. BERLIJN, 3 Sept. "(D.N.B.) Het tempo van verdere - oprukken der Duitsche en Roemeensche troepen ten Z..O. van Anapa wordt door moeilijkheden van het terrein be paald. De uitloopers van den Kau kasus verheffen zich hier tot eeri hoogte van 500 meter en worden door diepe kloven en steile hellingen doorsneden, die door de bolsjewisten door het aanleggen van uitgebreide versperringen versterkt zijn en de ontplooiing van den aanvallenden troep verhindert. Desondanks win nen de daar in den strijd gebrachte troepen dagelijks terrein en dringen zij .debolsjewisten voortdurend terug. De toestand voor Stalingrad wordt gekenmerkt door voortdu rend verder cm zioh heen grijpen de terreinwinst en verhreeding van de doorbraakplaatsen in het ves tingterrein. Het bereiken van de Wolga ten N. van de stad door Duitsche snelle troepen beteekent, dat nu ook daar de scheepvaart weg naar bet binnenland ernstig wordt bedreigd, nadat de spoorlijn naar Moskou reeds was onderbro ken. pen bij het conflict worden betrok ken, dan dragen diegenen hiervoor de verantwoordelijkheid, die zich hebben aangematigdom Noordoost- Ierland zonder de toestemming van het Iersche volk als militair steun punt te gebruiken". Ongeregeldheden te Dublin. De Britsche berichtendienst meidt uit Dublin, dat zich aldaar in de middaguren groote volksverzame lingen in de straten hadden gevormd. De pogingen van de politie om deze uiteen te drijven zijn mislukt. In Belfast zijn twee mannen we gens rebellistisch optreden en het veroorzaken van lichamelijk letsel tot drie maanden gevangenisstraf veroordeeld. Zij maakten deel uit van een demonstreerende menigte, die in cje nabijheid van het stadhuis het verkeer tot stilstand gebracht, luide kreten geuit en liederen, ge zongen had. Toen de beide mannen door een politieagent werden gear resteerd, begon de menigte met fles- schen en andere voorwerpen uit de vuilnisvaten ïer gooien. Zij volgde den politieagent en poogde de ar restanten te bevrijden. De Ier Thomas Joseph'Williams is vanochtend vroeg terechtgesteld, zoo meldt de Britsche berichten dienst. Williams, die 19 jaar is„ werd aan geklaagd wegens pioord op een politieagent, hoewel hij zelf niet ge schoten had. Talrijke Iersche per soonlijkheden hebben bij de Brit-* sche regeering moeite voor hem ge daan, doch tevergeefs. Reuter meldt uit Belfast, dat vol gens een politiebericht uit Eire af komstige gewapende mannen bij Culloville (graafschap Armagh) per vrachtauto op Noord-Iersch gebied zijn aangekomen. Een patrouillewa gen der politie van Ulster werd be schoten met machinepistolen en automatische geweren, waarbij de politieman Irwin werd gewond. De aanvallers, van wie er één gewond "was, zijn met hun auto weer over de grens naar Eire gevlucht, MAX BLOKZIJL SPREEKT. 's-GRAVENHAGE, 3 Sept. Heden avond van 19.05-19.30 uur spreekt Max Blokzijl via den zender Hilver sum 2 in de serie brandende kwes ties over het onderwerp: „Ouders en jeugd aan het woord". Frauduleuze slachters. - Te Baarn is en complot van frauduleuze slachters ontdekt. 15 personen wer den gearresteerd, die zich aan deze slachtingen hebben schuldig ge maakt. Voorts werden 25 kooplieden, voor het meerendeel uit Amsterdam, aangehouden, die het vleesch verhan delden. Er moest het was Stalin door Churchill natuurlijk deemoedig be loofd in. Europa met bekwamen spoed wat verrassends gebeuren. En. er gebeurde ook wat verras sends. Op 19 Augustus 1.1. ondernam de Engelsche legerleiding, die voor dit doel hoofdzakelijk Canadeezen en Gaulisten uitkozen had (de Britten bleven over het algemeen liever bij vader en moeder thuis, ge dachtig .waarschijnlijk aan de waar heid, dat hij, die zijn ouders eert, een lang leven beschoren is!) een lan dingspoging aan de Kanaalkust. Het verrassende was, dat van de geal lieerde strijders na tien uur vechten geen weerbare man meer op het Con tinent stond. De verrassing pakte dus van geallieerd standpunt bekeken naar den verkeerden kant uit. Aan gene zijde der zeeën en in Mos kou vervloog een droom in rook. Thans spreken de Londensche heeren met hun, langzamerhand spreekwoordelijk geworden, bruta liteit de Duitsche bewering tegen, dat hij Dieppe niet een kleine plaat selijke actie, doch een grootscheep- sche landingspoging verijdeld wefd. De wereld weet echter wie zij te ge- looven heeft. Het officieele rapport van het Duitsche Opperbevel, dat 31 Augustus 1.1. in ons blad versche nen is, sprak ten aanzien van „de onbeteekenende verkenning" bij Dieppe een duidelijke, en allerminst voor dubbele uitlegging vatbare, taal. Het hierbij afgedrukte kaartje, dat de situatie bij Dieppe in beeld brengt, is al zeer instructief. Over een breedte van 25 K.M. opereerde de tweede Canadeesche landingsdivisie, die mede ten doel had de stad met haar haven en onmiddellijke omge ving te veroveren. De geallieerde soldaten,' die door de Londensche politieke onverlaten (want ook van Duitsche zijde is gezegd, dat zelfs geallieerde militaire deskundigen den bij Dieppe vertoonden waanzin niet goedgekeurd kunnen hebben!) een roekeloozen dood ingedreven werden, hadden tot opdracht een bruggehoofd te vormen, waarvan het plaatsje Argues la Bataille, dat 7 K.M.'van de kust ligt, het verst- gelegen deel zou zijn. De pijlen wij zen cle richtingen, waarin de lan dingstroepen, na het eerste welsla gen, verder moesten oprukken. Zelfs de oogen van een kind kun nen zien, dat het hier niet ging om een „kleine plaatselijke actie"; maai de Londensche propagandisten ge- looven nu eenmaal, dat, buiten het Engelsche eiland, de wereltï alleen bevolkt -is door onmondigen en ach terlijken. Zal het baldadig vergoten bloed, bij Dieppe nu eindelijk het Engel sche volk schoon wassehen van het zand, dat het reeds Izoolang door zijn leiders in de oogen gestrooid is? LANDARBEIDERS. s (Eigen berichtgeving). Naar wij vernemen is binnen zeer afzienbaren tijd een nieuwe' loonregeling te verwachten voor de landarbeiders in de provin cie Noord-Heiland, welke m alle opzichten tegemoet zal komen aan de verwachtingen die te dezen aanzien in de krin gen der landarbeiders heersch- ten. Ten Z.W. van Kaloega, bij Rzjel en ten Z. van het Ladoga-meer is de hevigheid van de bolsjewistische aanvallen merkbaar minder1 gewor den onder indruk van de dagelij k- sche, zeer hooge bloedige verliezen en het verloren gaan van pantser wagens en zware wapens Het doei van het Sovjet-Russische offensief, ontlasting' van de in den Kaukasus en aan den Wolgavleugel sterk in het nauw gedreven legers, is niet bereikt. De legergroep Timosjenko dreigt geïsoleerd te worden. BERLIJN, 2 Sept. (D.N.B.) Het feit, dat snelle formaties van de Duitsche weermacht thans de 'Wolga ten N. van Stalingrad bereikt heb- oen, is ongetwijfeld het meest op merkelijke symptoom van de geheele militaire situatie aan het Euro- peesche O. front, zoo schrijft de mi litaire correspondent van het D.N.B. Immers zöo vervolgt hij, hiermede komt niet alleen unieke militaire prestatie tot uiting, doch hiermede is cok een resultaat bereikt, dat de vijanden nog heel kort geleden voor volslagen onmogelijk gehouden had den.- In hoever dit voerloopig nog plaatselijk beperkte succes zich zal uitbreiden tot een operatief resultaat, ^is thans nog niet te overzien, maai- vast staat wel dit, dat het gevaar, dat Tihiosjenko door het opstellen van alle be schikbare strijdkrachten en wa pens in het gebied van Stalingrad wilde ontloopen, thans kolossaal is gegroeid, t.w. de vreeselijke mogelijkheid der definitieve schei ding van het Zuiden der Sovjet- Unie van het Noordén en daar mede de isoleering van des geheele legergToep Timosjenko. In het gebied van den Kaukasus worden de gevechten eveneens met succes voor de Duitsche en verbon den troepen voortgezet. Juist dit hardnekkig vijandelijke verzet wordt in Duitsche militaire kringen gun stig beoordeeld voor het verdere verloop en den afloop vaar den strijd in den Kaukasus, omdat een verder "uitwijken van den vijand de eigen lijke gevechtszone notg verder naar het Zuiden zou hebben verschoven. Ten Z.O. van het Ilmenmeer, en aan de Wolohof zijn de massale vijandelijke aanvallen merkbaar verzwakt. Duitsche militaire kringen meenen, dat deze verzwakking ge weten moet worden aan uitputting van den vijand en aan de dringende noodzakelijkheid, dé ineengekrom pen en doodelijk vermoeide forma ties te reorganiseeren, aan te vul len en van nieuw materiaal te voor zien. Doch op de werkelijke brand punten der beslissing, ontbreekt het c'en Sovjets aan strijdkrachten en materiaal. Met belangstelling volgt men te Berlijn ook de berichten van den vijand over het z.g. begin van een nieuw offensief van generaal-veld- maarschalk Rommel in Egypte uit de stelling van El Alamein.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1942 | | pagina 1