WACHTEN RGELHANDEL DER LANS Sportiviteit. EATER 5* SCURSU5 DAGBLAD VOOR Roosevelt sprak tot de jeugd. In de Zwarte Zee konvooi tot zinken gebracht. Nog steeds onlusten in Indië. Hoop booten opgelegd, LINDEN, Alkmaar :heweg 20 r 10-16 |née. uur of. lakker renpaard, enz.# iheid, September ïbroek. Iding alleen voor ran Riel, Wester- ioekhandel POA orraad illende merken vanaf f165.- jareeren, moder- zwart instrument. ALKMAAR half acht IEEKBANK ichikhaar. ÏMEK zoon: Jengetal 2200;. Baldur von Schirach noemt zijn rede een leugenachtige boodschap. De vijand verloor 184 vliegtuigen in twee dagen. Verscheidene vliegvelden bij Caïro gebombardeerd. Britsche verliezen bij uitval len der spiltroepen, Anti-Enge'sche beloogingen in Ierland. De nieuwe bonnen. 20 filialen voorgoed gesloten. -V-. J *1. BMMgJL I prima meubelen n 2—3 uur. tij vooraf afspraak m i der UFA. n„Sylvelirtr Schönthan UJbrich i Maisch UFA. lalf 8 ildt - Wim Bosch -1 uur. De Directie. neze courant verschijnt dagelijks. Abonnementsprijs per 3 maanden bij vooruitbetaling voor Alkmaar 2.10; franco door het geheele Rijk 2:63. Losse nummers 5 cents. Tel. Administratie (abonn., advert.) 3320, Redactie 3330. ALKMAARSCHE EDITIE. NOORD-HOLLAND Prijs der gewone advertentiën; f 0.10 per m.M., minimum 14 m.M. 1.40, elke 31/., m.M. meer 0.35. Tarieven op aanvrage. Brieven aan de Uitg. N.V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. Herms. Coster Zoon, Voordam 9, Alkmaar, postgiro 37060. 144e Jaargang No. 207 4 pagina's Hoofdredacteur: A. R. JONKER, Alkmaar Vrijdag 4 Sept. 1942 Nederlandsche vrijwilligers bij de Wat fen-SS. De handgrepen, die op de bin nenplaats van de kazerne zijn beoefend, worden hier practisch uitgevoerd. De grootste kalmte is hier eerste vereischte. (SS PK Fritz-Stapf-Pax Holl. m) Bolsjewisten uit krach tig versterkte kaze matstellingen gewor- pen nabij Stalingrad. HOOFDKWARTIER VAN DEN FUHRER, 3 Sept. (D.N.B.)) Het op perbevel van de weermacht maakt bekend: Ten Z.O, van Anapa werden verscheidene taai verdedigde hoogtestellingen, stormenderhand veroverd. Voor Noworossisk wer den een motorboot en een mij nenveger door bommen tot zin ken gebracht. Duitsche motortor- pedobooten brachten in de Zwarte Zee van een konvooi twee tankschepen, twee schepen en zes groote lichters met een gezamenlijken inhoud van 15.400 brt. tot zinken. Voor Stalingrad wierpen Duitsche en" Roemeensche troepen in - nauwe samenwerking metde luchtmacht den vijand uit krachtig versterkte kazematstellingen. Tegenaanvallen werden afgeslagen. Voor den oorlog belangrijke installaties in en rond om Stalingrad, alsmede schepen op de Wolga waren het doelwit van zware luchtaanvallen. Ten Z.W. van Kaluga en ten N.W. van Medyn werden verscheidene vijandelijke aanvallen afgeslagen. Ook in het gebied van Rzjef misluk ten door sterke infanterie- en pant serstrijdkrachten ondernomen vijan delijke aanvallen. Hierbij werden door formaties van het leger en door het geconcentreerde optreden van formaties gevechtsvliegtuigen en duikbommenwerpers 109 bolsje wistische tanks vernietigd. Ten Zuiden van het Ladogameer en voor Leningrad stortten herhaal de aanvallen van den vijand ineen. Aan het front aan de Noorde lijke IJszee bestookte de lucht-® macht bolsjewistische geschut- stelligen op het visscherssehier- eiland, alsmede een steunpunt voor vliegtuigen bij Moermansk. De. bolsjewistische luchtmacht verloor op 1 en 2 Sept. in lucht gevechten en door luchtdoelartil lerie 184 vliegtuigen. Een ander vliegtuig werd op den grond vernield. Acht eigen vliegtuigen keerden van een vlucht naai den vijand niet terug. Aan het Egyptische front leven dige verkeningsactiviteit. De verlie zen aan vijandelijke tanks, waarvan gisteren melding is genïaakt, zijn tot 51 gestegen. Duitsche en Italiaan- sche jagers schoten gisteren 21 Brit sche vliegtuigen neer. Een Duitsch vliegtuig ging verloren. In den nacht van 1 op 2 September bombardeerden formaties Duitsche gevechtsvliegtuigen verscheidene Britsche vliegvelden ten N.W. en N.O. van Caïro. Na storingsvluchten overdag zon der eenige uitwerking en op groote hoogte boven West-Duitschland heb ben formaties van de Britsche lucht macht in den afgeloopen nacht de stad Karlsruhe aangevallen. De bur gerbevolking leed vei'liezen. Vooral in de binnenstad ontstond materieele schade en schade aan gebouw'en. Volgens de tot dusverre ontvangen rapporten werden zes der aanvallen de bommenwerpers neergeschoten. Bij aanvallen in scheervlucht plaatsten gisteren lichte Duitsche gevechtsvliegtuigen bomtreffers van zwaar kaliber op industrieele- en verkeersinstallaties op het eiland Wight en aan de Engelsche Zuidkust. In den nacht van 2 op 3 Sept. wer den voor den oorlog belangrijke doelen in Midden-Engeland gebom bardeerd. Het opperbevel van de weermacht deelt voorts mede een door het Britsche ministerie van oorlog ver strekte en door het Reuter agent schap verspreide verklaring van 2 Sept. des avonds deelt mede: In het Duitsche weermachtbericht wordt gezegd, dat door de Engel- scheu bij de onderneming yan Diep pe bevelen zijn gegeven om de han den van gevangenen te binden om zoodoende te verhinderen, dat zij hun papieren vernietigen. Er wordt een onderzoek ingesteld, of inder daad een soortgelijk bevel is gege ven. Met nadruk wordt ontkend, dat de handen van eenigen Duitschen gevangenen zijn gebonden. Ieder soortgelijk bevel zal, indien het ge loven mocht zijn, herroepen wor den. Op grond van deze verklaring heeft het opperbevel van de weer macht de op 2 Sept. 1942 des mid dags aangekondigde maatregelen te gen, de Britsche krijgsgevangenen ingetrokken. De tekst van deze Engelsche ver klaring zal dén Britschen krijgsge vangenen eveneens worden mede gedeeld. Italiaansch legerbericht. ROME, 3 Sept. (Stefani.) Het vsreermaehtbericht luidt als volgt: Intensieve activiteit van verken- ningsafdeelingen aan het geheele Egyptische front. Tijdens de gevech ten, vermeld in het vorig legerbe richt (uitvallen van afd. pantser auto's der spiltroepen) zijn de ver liezen van den vijand gestegen tot 51 tanks en 20 pantserauto's. Formaties der luchtmacht van de as hebben met succes hun aanvallen op vijandelijke concentraties ver nieuwd. In felle gevechten werden 21 Britsche vliegtuigen neergescho ten door Italiaansche en Duitsche jagers, drie andere door batterijen luchtdoelartillerie. Vijf onzer toe stellen zijn niet van de operaties der beide laatste dagen teruggekeerd. Rouw over de terechtstelling. STOCKHOLM, 3 Sept. (D.N.B.) De Dagens Nyheter meldt, dat de dag der terechtstelling van den Ier Williams in geheel Ierland een na tionale rouwdag was. De Social-De- mokraten meldt, dat de wacht voor regeeringsgebouwen en andere be langrijke punten te Londen is ver sterkt door detectives en personeel van Scotland Yard, ter voorkoming van eventueele daden van weer wraak door Iersche nationalisten. Volgens de Gëteborgs Posten is de gebeurtenis voor de leden van de I.R.A. een welkome gelegen heid om op alle mogelijke manie ren uiting te geven aan hun onte vredenheid over de aanwezigheid van buitenlandsche soldaten. De oude strijd cm de ondeelbaarheid van Ierland is herleefd. Anti-Engelsche betoogingen. Uit Madrid wordt gemeld: In ver band met de terechtstelling van den Ierschen nationalist Williams wordt gemeld, dat stormachtige anti-En- gelsche betoogingen door de Iersche republikeinsche militie zijn gehou den. Tijdens deze betoogingen wer den alle Britsche officieren, die zich op straat vertoonden, uitgescholden en 'aangevallen. De betoogers trok ken onder het zingen van nationa listische strijdliederen door de stra ten, Scotland Yard heeft de vervolging van de Iersche nationalisten ver scherpt en naar men zegt verschei dene complotten ontdekt en wapen- voorraden in beslag genomen. De Iersche republikeinsche militie (Ira) is verboden, GENEVE, 3 Sept. (D.N.B.) In zijn heden voor de „Internationale Stu denten bijeenkomst" gehouden rede noemde Roosevelt de Japansche leu ze „Azië voor de Aziaten" onjuist en leugenachtig. Vervolgens viel hij de jeugdorga nisaties van Hongarije, Bulgarije, Kroatië en Italië aari, waaromtrent hij zeide, dat zij er slechts waren om kanonnenvleesch te leveren. De jongelui, die opgeroepen zijn voor den. strijd tegen de spilmogend- heden, noodigde hij uit heldenmoed te toonen en den dood niet te schu wen. Na de overwinning van Enge land en de V.S. in den laatsten we reldoorlog heeft, naar Roosevelt verder verklaarde, de jeugd het meest te lijden gehad. Daardoor is zij bezweken voor de verlokkingen van „duistere machten", die riepen „de democratie is dood". Na dezen oorlog zal men ervoor zorgen, dat de jeugd der geallieerde volken niet zooals den laatsten keer, lijden zal onder een economischen chaos. Hij motiveerde dit daarmede, dat de V.S., Engeland en het bolsjewisme dan voor de eerste maal in de we reldgeschiedenis een ware wereld beschaving zullen scheppen. Hij zeide nog, dat de jeugd der wereld van de spil niets kan ver wachten „behalve den dood", r zaak der V.S., van Engeland en van de Sovjet-Unie, zoo zeide hij verder, is vooral de zaak van de jeugd. Baldur von Schirach over de rede. Over de rede van Roosevelt heeft de Reichsleiter voor de Duitsche jeugdopvoeding Baldur von Schirach, die heden over dit onderwerp voor de radio zal spreken, het D.N.B. reeds verklaard, dat niemand min der dan Roosevelt geschikt is een boodschap te richten tot de jeugd dei- wereld. De Amerikaansche jeugd heeft geen idealen, geen kuituur en geen leiding, noch gemeenschap noch een doel dat werkelijk waard is om voor te leven. Terecht weigert de jeugd der Europeesche naties een boodschap te aanvaarden uit een land dat van Europa kan leeren, maar niet het recht heeft van zijn kant Europa lessen te geven. De misdadige dwaas in het Witte Huis wordt door de jeugd tot wie hij het woord richt, niet gerespecteerd, maar verachft. De man die de jeugd van Amerika plechtig beloofde haar niet in den oorlog te leiden, heeft zijn woord niet gehouden. Deze misdadiger je gens de jeugd der wereld is er vol gens eigen bekentenis trotsch op de zen oorlog ontketend te hebben. Hij draagt dus het voornaamste deel van de schuld aan den dood van die dappere jeugd, die gevallen is op de slagvelden van dezen nieuwen we reldoorlog. Binnenkort zal de Europeesche jeugdorganisatie voor de eerste maal bijeenkomen. De vijftien naties, die zich eveneens tegen Roosevelt's arrogantie keeren, zullen dan nog maals eensgezind getuigenis afleg gen van haar verwerping van dezen man en zijn leugenachtige bood schap. 1 's-GRAVENHAGE, 4 Septem ber. Voor het tijdvak van 6 Sept. tot 12 Sept. zijn op de bon nen no. 46 de gebruikelijke rantsoenen verkrijgbaar van brood, beschuit, vleesch, aardap pelen, melk, tabak en cigaretten. Voorts zijn aangewezen voor de gebruikelijke rantsoenen van 6 Sept, tot en met 3 Oct.: 382 suiker, 383 jam, 384 peulvruch ten, 385 gort, 386 vermicelli, 387 t.m. 389 kaas, 392 t.m. 395 bloem, brood of gebak, 4-49 en 4-50 re serve rijst, 46 en. 47 versnape ringen chocolade, 48 en 49 ver snaperingen suikerwerk, en 390 koffiesurrogaat. Met de toezegging van onalhankelijkheid na den Oorlog wordt geen genoegen meer genomen. STOCKHOLM, 3 Sept. (DNB). Vol gens een bericht van den Britschen berichtendienst uit New Delhi heeft de arbeidscommissie van de ortho doxe partij Hindoe Mahasabha den leiders van alle Indische politieke partijen brieven gezonden, waarin verklaard wordt, dat Indië geen ge noegen meer kan nemen met de ver zekering, dat het de onafhankelijk heid na den oorlog zal krijgen. Groote materieele schade. De Times-correspondenten te Del hi en Calcutta maken melding van nieuwe onlusten in Indië. In de cen trale provinciën blijft het openbare leven gestoord en bok in Bengalen bereiden de nationalistische betoo gingen zware zorgen. In Bolpur heb ben troepen het vuur op de menigte geopend, toen deze den export van rijst wilde verhinderen. In Bihar is de onrust zoodanig toegenomen, dat troepenversterkingen derwaarts ge zonden zijn. In berichten uitde grensgebieden van Nepal wordt ge meld, dat aldaar zeer ernstige on lusten zijn uitgebroken die thans nog aanhouden. Zelfs de verbin dingen met Nepal zijn verbroken. De News Chronicle verneemt via zijn correspondent te Delhi, dat practisch her geheele oorlogsappa- raat in Indië zoolang stil ligt, als het niet gelukt, de onlusten meester te worden. Reeds thans is er gewel dige schade ontstaan, die millioenen ponden sterling bedraagt. Alleen te New Delhi is een reeks gebouwen van ongeveer 200 panden, behooren- de aan de Britsche autoriteiten, ver woest. Overal elders in het land is min of meer groote schade ontstaan aan raadhuizen, regeeringsgebouwen en politiebureaux. De golf van on rust is nog niet tot stilstand geko men. Landbouwers en veehouders in overtreding. 's-GRAVENHAGE, 3 Sept. Land bouwers en veehouders, die hun plichten ten aanzien van de voedsel voorziening van ons volk in ernstige mate verzaken, hebben zich, bij ont dekking van hun met de voor hen geldende voorschriften strijdige han delingen, voor den tuchtrechter te verantwoorden. Met het nijpender worden van de voedselpositie wor den bedoelde handelingen hun steeds zwaarder aangerekend. Reeds eerder zijn gevallen gemeld, waarin vee houders, die niet al hun beschikbare melk aan een melkverwerkend of standarisatiebedrijf afleverden, zich hooge boeten zagen opgelegd. Dezer dagen veroordeelde de tuchtrechter te Assen een veehouder te Meppel voor bovengenoemd feit tot 1.000 boete. De tuchtrechter te Arnhem legde een landbouwster te Haaften voor hetzelfde feit eveneens Collectieve hoeten. De Engelschen blijven trachten de onlusten in Britsch-Indië met ge weld te onderdrukken. In de provin cie Bihar zijn aan drie gemeenten collectieve boeten opgelegd van resp. 35.000, 50.000 en 100.000 roepijen. Het gemeentebestuur van Palpghat in Madras is afgezet, omdat de le den aan demonstraties zouden heb ben deelgenomen. In de provincie Madras zijn alle studenten, die op komen voor de onafhankelijkheid van Indië, van de collegelijsten ge schrapt. een geldboete van f 1.000 op. Zij had bovendien, terwijl.zij daartoe niet gemachtigd was, een hoeveelheid kaas bereid. In een ernstiger geval veroordeel de de tuchtrechter te Alkmaar twee gebroeders, landbouwers te Sloten (gem. Amsterdam) resp. tot een geldboete van 6.000 en f 3.000. Een landbouwer te Winterswijk had gedurende een lange periode zelf zonder vergunning melk gestan daardiseerd en deze melk, zonder daanfodr distributiebeschèiden in ontvangst te nemen, verkocht. Hij zag zich door den tuchtrechter te Arnhem een geldboete van 2.000 opgelegd. Een boete van 7.000 werd opge legd aan een kaashandelaar te Arn hem, die op een hem door de zuivel- centrale toegezonden fprmulier moest opgeven de hoeveelheid kaas, die hij van bepaalde categorieën handelaren had aangekocht. Deze hoeveelheden had hij veel te hoog opgegeven. Behalve met een boete van 7.000 werd hij nog gestraft met onvoorwaardelijke schrapinpg als georganiseerde bij de zuivelcentrale voor den tijd van een jaar. TE WEINIG HAVER EN ERWTEN INGELEVERD. Landbouwer tot, 2.000 boete veroordeeld. 's-GRAVENHAGE, 3 Sept. Niet clleen veehouders, die te wëini'g melk inleveren, worden krachtig aangepakt, doch ook landbouwers, die een gedeelte van hun oogst langs onwettige kanalen van de Hand doen en niet bij de provinciale inkoop-, centrale van akkerbouwproducten inleveren zien zich den laatsten tijd tot hoo-ge boeten veroordeeld. Zoo heeft zich dezer dagen voor den tuchtrechter te Tilburg een landbou wer uit Zegge (gem. Rucphen) te verantwoorden gehad die op grond van de dorschcijfers van zijn bedrijf en andere factoren een hoeveelheid haver en erwten van oogst 1941 voorhanden en in voorraad had moe ten hebben, die hij dien dag echter niet ter beschikking van de P.I.C.A. had. De tuchtrechter heeft den man op dien grond veroordeeld tot betaling van een geldboete van 2.000. Wegens herhaalde grove vergrij pen tegen de prijsvoorschriften heeft de prijsbeheersching de 20 filialen van een Dordtschen schoe- nenhandel voorgoed gesloten. De in deze zaken in beslag genomen voor raden schoenwerk zijn daarbij ver beurd verklaard. Reeds in April van dit jaar was de firma J. M. Peelt te Dordrecht, han delende onder den naam „Hector", wegens prijsopdrijving met een be drag van ongeveer 100.000 beboet. De firma had n.l. in 1941 van 12 fabrikanten, die boven het hun toe gestane afleveringskwantum ver kochten, aanzienlijke hoeveelheden schoenen zonder bon tegen steeds stijgende prijzen gekocht en ver kocht, waarmede een bedrag van meer dan een half millioen was ge moeid. De tijdens het onderzoek in beslag genomen voorraden werden daarna weer vrijgegeven, zoodat de filialen na 3 maanden sluiting kon den heropenen. Dat de firmanten Peelt niet veel hadden geleerd, bleek evenwel toen de ambtenaren van de prijsbeheer sching in Juni in de Utrechtsche filialen van „Hector" constateerden, dat er opnieuw met de prijzen werd geknoeid. Een partij van 7000 paar in den zwarten handel gekochte schoenen, die in den winkel op zijn hoogst 6.25 mochten kosten, wer den verkocht voor een vt.el hooge- ren prijs. Aanvankelijk was men in de veronderstelling, dat de filiaal houders de schoenen uit eigen be weging te duur verkochten, doch het feit, dat dezelfde overtreding in alle filialen gelijktijdig werd gepleegd, wees erop, dat de heeren van het hoofdkantoor er meer van wisten. De extra-winst hadden zij dan ook rustig geïncasseerd. Bij de strafoplegging werd het feit, dat dit de tweede prijsovertre- ding binnen zeer korten tijd was, den vennooten ernstig aangerekend. Ook dat de overtreding zich heeft voorgedaan bij een firma, die volks zaken exploiteert, heeft zwaar gewo gen. De inspecteur voor de prijsbeheer - schink heeft nu de in 23 zaken in beslag genomen gelden en goederen verbeurd verklaard en de groothan del zoowel als de circa 20 winkels in Dordrecht en de rest van het land zijn voorgoed gesloten. Tevens is nog aan de firmanten Peels voor den duur van 2 jaar verboden om werk zaam te zijn in den sehoenhandel in den ruimsten zin. Tenslotte werd openbaarmaking van dit vonnis ge last en dê betaling van 10.000 tuchtstraf-proceskosten gevorderd. VERDUISTER GOED! ZON 4 Sept. onder: 20.23 5 Sept. op: 6.56 MAAN 4 Sept. op: 0.49 onder. 16.41 10 September Nieuwe Maan. De Britten hebben zich in den loop der eeuwen de beste deelen der wereld toegeëigend. Ten onrechte! Natütirlijk! Maar zij zeiden, dat God alleen maar belangrijk was, omdat Hij de Engelschen geschapen had en dat derhalve de rijkdommen def aarde den Engelschen toekwamen. Het is een ziekelijk uitvloeisel van den Engelschen hoogmoed, die overigens maar twee kleuren kent: geel en rood. Het geel van het lieve goud en het rood van het bloed, dat vergoten werd om het geel te ver krijgen. Maar de Britsche hebzucht heeft zich nog verder uitgestrekt. Men zou kunnen zeggen: tot in het ideëels. Want de Engelschen hebben ook de faam voor zich opgeëischt het meest sportieve volk ter wereld te zijn. Het is daarbij maar de vraag wat men op het eiland aan gene zijde van de Noordzee onder sportiviteit ver staat. Waarschijnlijk de sportiviteit om vrouwen en kinderen te marte len wanneer de strijd van de man nen niet gewonnen kan worden zooals dat geschiedde in den Boeren oorlog, dien velen, nu ja, zoo graag vergeten willen, omdat „het al zoo lang geleden is"; maar er zijn Ne derlanders, die het Britsche schan daal van Zuid-Afrika vast in de herinnering blijven houden. Mis schien is het ook een Britsche opvat ting van sportiviteit om andere vol ken voor zich den dood in te jagen en zelf bij de sigaretten, de whisky en de cake te blijven. Men denke hierbij aan Polen, Frankrijk, België en men denke ook aan Nederland, dat op aanstoken van Engeland veel van zijn beste bloed heeft geofferd; en waarvoor? En het valt blijkbaar ook binnen het kader der Engelsche sportiviteit om, zooals voor het roekeloos avon tuur bij Dieppe bevolen werd, de handen der Duitsche ge vangenen samen te-binden. Van de oudste tijden af hebben de eerlijke, ridderlijke volken altijd eerbied gehad voor den verslagen tegenstander. Onwaardige behande ling hebben zij de, in mannelijken strijd verkregen, gevangenen nooit laten ondergaan. Ridderlijkheid je gens den tegenstander, was het parool. Daarvan heeft onze eigen admiraal Tromp de wereld een maal een prachtig staaltje vertoond, toen hij midden op zee een vijande lijk eskader, dat geen ammunitie had, uit zijn eigen voorraad lood en kruit zond, om te kunnen vechten! Maar de Engelschen gelasten, dat den overwonnenen, als misdadigere, de handen gebonden moeten worden! Sportiviteit! In Berlijn spreekt men over de Britsche Wild-West-metfiodes. En dat is nóg te bescheiden, want zelfs in de prairie nemen de revolverhel den eenige hoffelijkheid jegens elkaar in acht. v. d. A. 800 kinderen uit de provincie Noord-Holland zijn uit Amsterdam vertrokken voor een vacantie in Wiirtcmberg onder- leiding van den Ncderlandschen Volks- dienst. Een overzicht tijdens het vertrek van den trein. (Polygoon-Noske-Pax Holland m) Terwijl het voor de Britsche konvooien onmogelijk is deeMiddellandsche Zee over te steken, bereikèn de Italiaansche schepen, begeleid door eenheden van de marine en het luchtwapen, zonder verliezen de Noord Afrikaansche havens Orbis-Luce-Holland>Pax Holland m bi sg&m i - 'n Jeugdige Finsche Lotta's helpen mede bij het vellen van boomen en het verzamelen en stapelen der houtblokken 'uomen-Holland-Pax Holland m

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1942 | | pagina 1