DAGBLAD VOOR Duitsche troepen trekken over de Straat van Kertsj. Drie jaren wereldhistorie. in vereenigden zich met de Roemeensche aanvallende troepen. Engeland is de werkelijke vijand van Duitschland. Nasleep van den moord op Heydrich. Botsingen tusschen gepant serde afdeelingen. De reorganisatie van de Spaansche regeering. Taptemelkdistributie gaat Haandag a.s. in, t 3/4 I. voor personen boven 14 jaar. BONAANWIJZING. Van 5 September af verschil tusschen „stad" land"-kaarten. en 9 neze oourant verschünt dagelijks. Abonnementsprijs per 3 maanden bü vooruitbetaling voor Alkmaar 3.10; franco door het geheele Rijk 2.63. Losse nummers 5 cents. Tel. Administratie (abonn., advert.) 3320, Eedactie 3330. ALKMAARSCHE EDITIE. NOORD-HOLLAND Prjjs der gewone advertentiën: 0.10 per m.M.. minimum 14 m.M. 1.-40, elke 3d2 m.M. meer 0.35. Tarieven op aanvrage. Brieven aan de TJitg. N.V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. Herms. Coster Zoon, Voordam 9, Alkmaar, postgiri 37060. 144e Jaargong No. 208 4 pagina's Hoofdredacteur: A. R. JONKER, Alkmaar Zaterdag 5 Sept. 1942 De vijandelijke kustverdedi ging doorbroken. hoofdkwartier yan den FüHRER, 4 Sept. (d.n.B. Het op perbevel van de weermacht deelt mede: ;Duitsche en Roemeensche troe pen zijn op 1 September in samen werking met afdeelingen van marine en luchtmacht van de Krim uit over de Straat van Kertsj getrokken, en hebben in weerwil van hardnekkigen vijan delijken tegenstand de vijande lijke kustverdediging doorbroken en gisteren na een snellen op- marsch de verbinding met de uit Oostelijke richting aanvallende Roemeensche trofepen tot stand gebracht. De gevechten tegen de op het schiereiland Taman staande vijandelijke strijdkrachten duren nog voort. Ten N.W. van Noworossisk zijn opnieuw versterkte heuvelstellingen genomen. Duitsche motortorpedobooten vie len in weerwil van het slechte weer het vijandelijke scheepsverkeer in het Oosten der Zwarte Zee aan en brachten 3 schepen met een geza- menlijken inhoud van 8500 ton, waaronder een tankboot, totj. zin ken. Daarmede hebben aan dé op pervlakte varende Duitsche vloot- strijdkrachten sedert het begin van het offensief in den Kaukasus in totaal 35.400 ton Sovjetkoopvaardij- scheepsruimte vernietigd. De aanval op Stalingrad kon gisteren tot aan de westelijke voorsteden vooruitgeschoven wor den. De ten N. van Stalingrad aan de Wolga staande troepen van het leger hebben tot dusverre 3 kanonneer- booten, 2 monitors, 6 vrachtschepen en talrijke kleinere vaartuigen tot zinken gebracht. Ten Z.W. van Kaloega en ten N.W. van Medyn werden wederom aanvallen van sterke vijandelijke strijdkrachten afgeslagen. Ook in het gebied van Rzjef mislukten her haalde aanvallen van sterke vijan delijke strijdkrachten. De vijand verloor in deze gevechten 83 pant serwagens. Bij een vijandelijken luchtaanval op een Duitsch vlieg veld in de centrale zone werden 24 der 37 aanvallende vliegtuigen neer geschoten. De rest werd tot om- keeren gedwongen. Ten Zuiden van het Ilmenmeer werden verscheidene plaatselijke Sovjetaanvallen afgeslagen. Ten Zuiden van het Ladogameer en aan het omsingelingsfront van Leningrad mislukten eveneens verscheidene vijandelijke aanvallen. Bij een po ging om de Newa over te steken werden 20 van de 28 vijandelijke booten vernietigd. Een rede van Vernon Bartlett. GENEVE, 4 Sept. (D.NtB.) Naar de News Chronicle meldt, heeft het Engelsche Lagerhuislid Vemon Bartlett te Bridgewater een rede ge houden, ^waarin hij onder meer zei- de, dat Engeland en de Vereenigde Staten in de komende maanden moeilijke tijden zullen doormaken. Zelfs de mogelijkheid van een ineen storting der Sovjet-Unie mag men niet verwerpen. Bartlett verklaarde daarmede niet te willen zeggen, dat de Sovjet-Unie mogelijk izal capitu- leeren, maar het kan gebeuren, dat de Russen niet genoeg petroleum meer hebben, wanneer de Duitsche troepen Stalingrad en de Wolga be reiken. De Engelschen, aldus vervolgde Bartlett, mogen in geen geval den ken, dat de Russen, Chineezen of Amerikanen den oorlog voor de En gelschen zullen winnen zonder dat Engeland een bijdrage levert. In- tegendeel, Engeland moet den oorlog voor de anderen winnen, want ten slotte is Engeland de werkelijke vijand van Duitschland. Vier doodvonnissen voltrokken. PRAAG, 4 Sept. (D.N.B.) Offi cieel wordt het volgende bekend ge maakt: Het „Standgericht" te Praag heeft in zijn openbare zitting van 3 September den ouderling van de Tsjechisch-orthodoxe kerk te Praag, Jan Sonnevend, den bisschop van deze kerk, Gorazd (burgerlijke naam Matej Pavlik), den kapelaan van de orthodoxe Carolus Borro- Jneuskerk te Praag, i Resslgasse 9, dr. Wladimir Petrek, en den predi kant aan dezelfde orthodoxe kerk, Vaclav Cikl, tot den dood door den kogel veroordeeld en het vermogen der vier beklaagden verbeurd ver klaard. Het vonnis is heden voltrok ken. De beklaagden hadden de moordenaars van den SS-Obergrüp- penführer Heydrich, alsmede nog vijf valschermagenten in de Carolus Borremeuskerk verborgen gehou den, verzorgd en geholpen. In Egypte slechts gevechten van plaatselijke beteekenis. Aanvallen van de Duitsche en de Italiaansche luchtmacht waren gericht op vijan delijke troepen, autoconcentraties, Vliegvelden en aanvoer. Bij luchtgevechten werden 25 vij andelijke vliegtuigen neergeschoten. In den afgeloopen nacht werden boven de Duitsche bocht 2 Britsche vliegtuigen neergeschoten. Lichte Duitsche gevechtsvliegtuigen plaat sten gisteren voltreffers op indus trie- en verkeersinstallaties aan de Zuidkust van Engeland. De eerste luitenant Marseille, escadrillekapitein bij een jachteska- der, heeft op 2 September aan het Egyptische front zijn 125ste over winning in de lucht behaald, nadat hij in de luchtgevechten van den voorgaanden dag 16 Engelsche te genstanders had overwonnen". ROME, 4 Sept. (Stefani.) Het 830ste communique van het Italiaan sche hoofdkwartier luidt: „In Egypte zijn botsingen tusschen gepantserde afdeelingen in ons voor deel geëindigd. De vijand verloor eenige tanks; talrijke Nieuw-Zeelan- ders werden gevangen genomen. De luchtmacht der spil heeft hevige aanvallen gedaan op Britsche troe penconcentraties en gemotoriseerde strijdmiddelen; een afdeeling vijan delijke verkenners werd bij verras sing aangevallen en vernietigd. In hardnekkige gevechten werden 25 vliegtuigen door Italiaansche en Duitsche jagers neergeschoten. Een formatie Italiaansche vliegtuigen met grooten actieradius bombardeer de de streek der raffinaderijen te Haifa, veroorzaakte branden en trof een goederentrein. Alle vliegtuigen keerden op hun basis terug." De zaden der zonnebloemen leveren een uitstekend voedsel op voor de vogels. Om te voorkomen dat zij door ongewenschte gevleugelde bezoekers worden opgepeuzeld, worden ze met een beschermend gaasje omgeven Stevens-Pax Holland m Besprekingen van Willkie te Ankara. (D.N.B.) - Naar het Turk- sehe telegraafagentsehap uit Caïró meldt, heeft Willkie Donderdag een onderhoud van drie uur met den Egyptischen minister-president, Na- has Pasja, gehad. Volgens de laatste plannen .zal Willkie Zondagmiddag te Ankara aankomen. VERDUISTER GOED! ZON 5 Sept. onder: 20.20 6 Sept. op; 6.58 MAAN 5 Sept. op: 1.34 onder: 17.28 ZON 6 Sept. onder; 20.18 7 Sept. op: 7.00 MAAN 6 Sept. op: 2.25 onder: 18.09 10 September Nieuwe Maan. Er is geen sprake van dat leger en falanx van geest zouden veranderen. MADRID, 4 Sept. (D.N.B.) Het blad Arriba, dat in nauw contact staat met de regeering, noemt in het hoofdartikel van vandaag de benoeming van drie nieuwe mi nisters, n.l. voor buitenlandsche zaken, oorlog en binnenlandsche zaken, alsmede de benoeming van een nieuwen vice-secretarisgene- raal der Falanx een „aflossing van de wacht", welke noch in bui tenlandsche, noch in de binnen landsche politiek van Spanje de geringste wijziging zal brengen. In de communiqué's, welke men als een soort offieieele verklaring beschouwt, wordt o.a. gezegd, dat een personeelswisseling in de regee ring van een totalitairen staat een volkomen natuurlijk en gezond ver schijnsel is. De geschiedenis, welke d.e afgeloste mannen hebben ge maakt en de verdiensten, die >zij heb ben verworven voor het nationale welzijn, blijven door de aflossing onaangetast. Voorts schrijft het blad: „In ons Spanje kan men vandaag noch mor gen spreken van een regeeringswij ziging, omdat er maar een en dezelf de regeering bestaat, en dat is de regeering van den Caudillo, van den generaal der drie weermachtonder- deelen en oppersten leider van den Falanx. Iedere andere gedachte zou' liberalistisch zijn. De veronderstel ling, dat leger en Falanx door de' aflossing hun geest zouden kunnen veranderen, is dwaas. Leger en Falanx vormen onder de leiding van Franco de fundamenten voor de eenheid en de discipline in het bin nenland en voor een sterk en zelf bewust front naar buiten. Het feit, dat generaal Franco het voorzitter schap van de politieke commissie der Falanx op zich genomen heeft, geeft aan de gebeurtenissen een die pere beteekenis. Hierdoor worden de verschillende krachten in den staat beter dan tot dusver op elkander af gestemd en de samenwerking doel treffender. De speculaties van bui tenlandsche agenten en van een be paalde vrijmetselaarsclique in het binnenland eijn hekend en nauw keurig gelocaliseerd. Him kuiperijen hebben ons belangrijke ervaringen en waardevolle inlichtingen ver schaft. Onze binnenlandsche politiek wijkt ondanks deze kuiperijen niet van haar rechten weg af en onze buitenlandsche politiek wordt ge voerd in den geest van onze gesneu velde helden.. Tenslotte verklaart het blad: Wij hebben slechts één binnenland sche en buitenlandsche politiek, evenals wij ook maar één en de zelfde regeering, één en dezelfde Caudillo en één en hetzelfde va derland hebben. Deze politiek is zonder hartstocht, waakzaam en berust in de hand van een man, wiens vuist het zwaard onklemt. Ministers aanvaarden hun functies. De nieuwe Spaansche minister van buitenlandsche zaken, generaal graaf Jordana, heeft Vrijdagavond zijn functie aanvaard evenals de nieuwe Spaansche minister voor het leger, genei-aal Carles Asensio. De nieuwe minister van binnen landsche zaken, Bias Perez, die Vrij dag geïnstalleerd is, zeide in zijn aanvaardingsrede, dat hij tot zijn functie was genoemd door het ver trouwen van generaal Franco en derhalve ook jegens hem alleen ver antwoordelijk was. Spanje en de ge heels wereld hebben op het oogen- blik groote moeilijkheden te over winnen. Men kan ze echter alleen meester worden, wanneer de lasten volgens de beginselen der rechtvaar digheid over allen verdeeld worden. Iedere provocatie en iedere sabotagl zal hij met de scherpste middelen weten te onderdukken. Het Spaan sche volk laat zich de rust in het land niet ontnemen. Hoe men er in Berlijn over i denkt. De reorganisatie van de Spaansche regeering heeft in Berlijnsche poli tieke kringen geen bijzondere ver rassing gewekt omdat men hier van dfe.ontwikkeling, welke tot 't benoe men van nieuwe persoonlijkheden in het kabinet leidde, op de hoogte geweest is. Wanneer men in kringen, welke in nauw Contact staan met de Wilhelmstrasse bij de beoordeeling van den toestand een zeer groote terughoudendheid aan den dag legt, dan geschiedt dit o.a. mede door het feit, dat men er hier rekening mee schijnt te houden, dat generaal Fran co in een regeeringsgverklaring een Tuteenzetting zal geven over den koers van de binnen- en buitenland sche politiek van het nieuwe kabi net. Desniettemin kan men in dezelf de kringen constateeren, dat de nieuwe mannen in het Spaansche kabinet sympathiek beoordeeld wor den en dat vooral de nieuwe minister van buitenlandsche zaken beschouwd wordt als een positief element voor de samenwerking tusschen Spanje en de mogendheden van de Europee- sohe nieuwe ordening. Verzoek om Caïro tot open stad te verklaren. (Interinf.) - Een dele gatie Egyptische parlementsleden en boogwaardigheidsbekleeders heeft tot den minister-president Nahas Pasja opnieuw het verzoek gericht, Caïro tot open stad te verklaren. De delegatie wees erop, dat de omgeving van Caïro den laatsten tijd aan her haalde luchtaanvallen is blootgesteld geweest en dat het gevaar, dat de bevolking, die in ontoereikende schuilplaatsen haar toevlucht moet zoeken, lcppt, uitsluitend te wijten is aan de aanwezigheid van Britsche troepen te Caïro. Nahas Pasja heeft aan de delegatie geantwoord, dat de Engelsche militaire autoriteiten nooit zullen toestaan, dat Caïro tot open stad verklaard; wordt. 's-GRAVENHAGE, 4 Sept. De se cretaris-generaal van het departe ment van landbouw en visscherij maakt het volgende bekend. Reeds lang leverde de voorziening van de Nederlandsche bevolking met taptemelk moeilijkheden op. De bedrijven en de slijters hadden tot taak de beschikbare melk zoo billijk mogelijk te verdeelen, waarbij zij de grootte der gezinnen in aanmerking moesten nemen. Het is duidelijk, dat ondanks den goeden wil, die bij het overgroote deel der slijters en melk bezorgers aanwezig was, in enkele gevallen onbillijkheden en moeilijk heden niet konden uitblijven. Een van de ernstigste bezwaren was wel, dat men, ten gevolge van bijzondere omstandigheden (verhuizing b.v.) van een melkleverancier verstoken kon blijven, terwijl aan den ande*- ren kant èr wel consumenten wa ren, die hun melk van meer dan één leverancier betrokken, waardoor zij over een grootere hoeveelheid melk konden beschikken dan hun op grond van de totale hoeveelheid toekwam. Slechts een distributie," gebaseerd op het bonnenstelsel kon hier uit komst brengen. Met deze distributie zal op 6 September a.s. een aanvang worden gemaakt. Met ingang van dien datum zullen derhalve taptemelk en karnemelk, als mede alle uit taptemelk en kar nemelk bereide producten, als b.v. gearomatiseerde tapte-en karnemelkdranken (cacao, cara mel-, vruchtendranken enz.) taptemelk-yoghurt, vla e.d., slechts aan het pqbliek ver kocht mogen worden tegen in ontvangstneming van de daar voor nad^r aan te wijzen bon nen. Van 6 September tot en met 3 October a.s. zal hiertoe per week een met „reserve" gemerkte bon van de bonkaarten voor voedingsmiddelen, welke zijn uitgereikt aan personen van 14 tot en met 20 jaar en aan personen van 21 jaar en ouder, worden aangewezen, welke recht zal geven op het koopen van een rantsoen, d.i. 13/4 Liter taptemelk of karnemelk of een hoeveelheid daaruit be reide producten, waarin 13/4 liter taptemelk of karnemelk is verwerkt. Kinderen beneden den leeftijd van 14 jaar komen niet in aanmerking voor taptemelk, aangezien zij reeds bonnen bezitten, welke recht geven op het koopen van gestandaardi seerde melk. De aandacht wordt er op geves tigd, dat de onderscheiding tusschen „stad"- en „land"-bonnen, welke met ingang van 5 September in werking 'treedt, ook geldt voor de voor taptemelk aan te wijzen bon nen. N a 3 October a.s. zullen ter ver krijging van taptemelk voor perso nen van 14 jaar en ouder speciale bonnen worden aangewezen, welke In de week van 6 tot en met 12 September a.s. geven de bonnen „1-49 Reserve" of „2-49 Reserve" recht op het koopen van 1 3/4 liter taptemelk. op de bonkaarten, welke dan in ge bruik zullen worden genomen, zul len voorkomen. Rantsoenbonnen. - Bovendien zullen binnenkort bon nen „1/7 rantsoen taptemelk" in gebruik genomen w%"den, welke, uitsluitend in café'A restaurants, hotels, e.d., recht zulleri geven op het koopen van 1/4 liter taptemelk. Voorts zullen na 6 September a.s. geen bonnen meer worden aan gewezen van de speciale melkkaar- ten voor personen, die in het z.g. „volle melk gebied" woonachtig zijn. Deze personen zullen na dien datum op de voor taptemelk aange wezen bonnen 13/4 liter volle melk kunnen koopen. Tenslotte wordt er op gewezen, dat, evenals dit bij de bonnen voor gestandaardiseerde melk het geval is, tegen inlevering van de bonnen voor taptemelk de hoeveelheid van 1 3/4 liter hetzij ineens, hetzij in ge deelten kan worden" gekocht. Wenscht men het rantsoen in ge deelten te betrekken, dan dient men den bon op den Zaterdag voor de week, waarin de bon geldig is, reeds bij den melkhandelaar in te leve ren. Hotels, restaurants, café's en der gelijke instellingen zullen van de plaatselijke distributiediensten toe wijzingen voor taptemelk ontvan gen voor het schenken van koffie en thee en voor keukengebruik. Het publiek zal derhalve voor ge noemde dranken en voor spijzen, die met behulp van taptemelk zijn toebereid, geen bonnen behoeven af te geven. Handelaren in taptemelk, hotelhouders, restauranteurs, café houders en andere belanghebben den, worden voor de door hen met betrekking tot de taptemelkdistri butie te volgen handelwijze verwe zen naar de desbetreffende in de bladen opgenomen offieieele publi catie. Kinderen tot 14 jaar. Zooals reeds eerder werd medege deeld, wordt het melkrantsoen voor kinderen tot en met 3 jaar met in gang van 5 Sept. 1942 gebrachf op 51/4 liter per week. In verband hiermede worden voor deze kinderen in den vervolge wekelijks drie met „melk" gemerkte bonnen, elk recht gevende op 1 3/4 liter gestandaardi seerde melk, geldig verklaard. Het melkrantsoen voor kinderen van 4 tot en met 13 jaar blijft gehandhaafd op 3 y, liter per week, zoodat voor deze groep van kinderen wekelijks twee met „melk" gemerkte bonnen elk recht gevende op 1 3/4 liter ge standaardiseerde melk, worden gel dig verklaard. In verband met het bovenstaande wordt er tevens met nadruk de aandacht op gevestigd, dat de melkbonnen in dén vervolge niet meer gedurende vier weken, doch slechts gedurende één week geldig blijven. a' Wanneer ruiling noodzakelijk is. 's-GRAVENHAGE, 4 Sept. De se cretaris-generaal van het departe ment van landbouw en visscherij maakt in aansluiting op hetgeen des tijds is gepubliceerd met betrekking tot de uitreiking van z.g. „stad"- en „land"-kaarten bekend, dat met in gang van Zaterdag 5 Sept. a.s. het onderscheid tusschen genoemde kaarten zal gelden ten aanzien van aardappelen, boter en melk.- Dit brengt dus mede, dat de met ingang van genoemden da tum voor het koopen van aard appelen, boter en melk geldig te verklaren bonnen der „land"- kaarten niet voor het koopen van die artikelen gebruikt kun nen worden in z.g. stadsgebied. Dit gebied omvat de distribu tiekringen, waarin „stad"-kaar- ten zijn uitgereikt Omgekeerd mogen echter de bonnen der „stad"-kaarten w e 1 gebruikt worden in plattelandsgebied, d.i. dus gebied, waarin „land"-kaar- ten zijn uitgereikt. Voor andere levensmiddelen dan aardappelen, boter en melk geldt het onderscheid tusschen „stad"- en „land"-kaarten niet. De voor deze andere levensmiddelen aan te wijzen bonnen blijven derhal ve evenals tot dusverre in het ge heele land geldig, ook al zijn de kaarten, waarop zij voorkomen ver schillend van opdruk al naar gelang zij in „stad"-gebied of in „land"-ge- bied zijn uitgereikt. De bovenomschreven regeling brengt uit den aard der zaak mede, dat de distributiediensten, welke on der het „stad"-gebied vallen, bij het verstrekken van toewijzingen voor aardappelen, bote'r en melk, behou dens de hieronder te vermelden uit zonderingen, geen „land"-bonnen van de betrokken detaillisten in ont- vp,- p-ti.-n men. In verband met het in gebruik nemen der „stad"- en „land"-kaarten zijn voorts bijzondere maatregelen getroffen ten behoeve van personen, die verhuizen van „land"-gebied naar „stad"-gebied, van schippers en woonwagenbewoners, van in „stad"- gebied gedetacheerde marechaussee's en van hen, die tijdelijk in „stad"- gebied verblijven. Ruiling van bonnen. Wie van „land"-gebied naar „stad" -gebied verhuist, kan zijn bonnen voor aardappelen, boter en melk op vertoon van het gewijzigde per soonsbewijs bij den plaatselijken distributiedienst van zijn nieuwe woonplaats ruilen voor rantsoenbon nen, welke zoowel in „stad"-gebied als in „land"-gebied geldig zijn. Bij verhuizing van een gezin moet het gewijzigde persoonsbewijs van het gezinshoofd worden overgelegd. (Vervolg op pagina 2) Eind Augustus 1939 was de span ning tusschen Duitschland en Polen tot een toppunt gestegen. De wereld voelde, dat het buigen of barsten moest. De Duitsche lankmoedigheid ten opzichte der Poolsche onduld baarheden naderde haar grens. Maar de Poolsche machthebbers, in een noodlottige opgewondenheid ge bracht door de garanties van Enge land en Frankrijk, verkeerden in oorlogsroes. Zij begonnen op Duitsch gebied op Duitsche soldaten te schie ten. Het was als het onheilssignaal van Mars zelf. Op 1 September volg de de wereldhistorische Rijksdag zitting, waarin Adolf Hitler de voor stellen, welke hij aan Polen ge daan had voorstellen, welke te allen tijde een onwedersprekelijk document zullen blijven van den Duitschen vredeswil! openbaar maakte, en zijn rede, die door de wereld in ademloosheid aangehoord werd, beëindigde met de woorden: „Sedert kwart voor zes hedenmor gen wordt teruggeschoten, van nu af zullen wij met de Polen spreken in dezelfde taal, die zij jegens ons gesproken hebben". De Duitsche opmarsch in Polen was begonnen. Twéé dagen later verklaarde En geland, en drie kwartier daarna Frankrijk, het Duitsche Rijk den oorlog, onder het voorwendsel, dat de aan Polen gegeven beloften In gelost moesten worden. Het-*!S' de tragische ervaring van Polen ge weest, dat het al spoedig smartelijk heeft moeten bemerken welke betee kenis die „inlossing" had. In het uiteraard korte bestek van dit artikel kunnen de kuiperijen, die sedert jaren tot eenig doel hadden de wereld in brand te steken om Duitschland te vernietigen, niet in het licht gesteld worden. Het is ook overbodig, want in den loop der drie oorlogsjaren, welke thans ach ter ons liggen, zijn zij duidelijk ge noeg aan den dag getreden. De inzet voor de Geallieerden, in het bijzonder voor Engeland, was niet het noodzakelijke en ge provoceerde Duitsche wapenge weld binnen de Poolsche grenzen. Polen liet Engeland koud; zooals Nederland, toen voor ons de uren der beproeving gekomen waren, En geland koud liet. Neen, het Duitschs land, dat in zijn eenheid en zijn na tionale wedergeboorte weer groot en machtig ging worden, moest op nieuw ter aarde worden geslagen, opdat de mogelijkheid teniet ge daan werd, dat het in de toekomst den Engelschen gouddorst en land- honger zou dwars zitten. Op het tooneel der wereld wilde het Brit sche Rijk de eenige hoofdrolspeler blijven en Duitschland moest zich vergenoegen met de onbeteekenen- de rol van knecht, die een brief mocht opbrengen of den deftigen heeren aankondigen, dat de Rolls Royce of het rijtuig voorgereden was. Deze beeldspraak is eenvoudig, maar zij weerspiegelt den waren toestand. Om den natuurlijken en. rechtvaardigen groei van Duitsch land, dat, evengoed als ieder ander, recht heeft op een menschwaardig bestaan en op een deel van de rijk dommen der aarde, te dooden, is deze vreeselijke oorlog over de wereld gebracht. Niet terwille van Polen. Wat ook geen sterveling meer gelooft, tenzij hij dronken is of krankzinnig. De stem van de Historie, die al tijd de waarheid spreekt, zal een maal voor het forum der gansche wereld de ondelgbare schuld aan dezen afgrijselijken oorlog van de Engelsche heerschers vaststellen, die tot onuitgesproken devies heb ben: Wie ons boven het hoofd wast, zullen wij in zijn eigen bloed doen verstikken. Drie jaren oorlog! Illusies zijn vernietigd en doelen gewijzigd. Over Polen en Dantzig praat niemand meer. Het gaat thans om grootere en wérkelijke din gen. Eenerzijds om' de overlevering van het oude Europa aan plutocra- tischen geldzucht en Bolsjewistï- schen Verdelgingslust; anderzijds om het behoud van de schoone Euro- peesche beschaving en om een menschwaardig bestaan voor allen. v. d. A. T Blik op het havengebied van Dieppe. Hier trachtte hst Anglo-Amerikaansehe expeditiecorps binnen te dringen. Rookende huizen getuigen van den harden strijd, die d. (Orbis-Holl.-SS PK Roth-Pax Holl. m)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1942 | | pagina 1