■SP* HARDNEKKIG VERDEDIGDE VESTINGWERKEN OU STALINGRAD GEWEI. DAGBLAD VOOR Churchill spreekt over indië. Opnieuw Britsehe aanvallen op Madagascar. Bevel rio. 877. Vichy legt een officieele verklaring af. 2 k.g. Aardappelen op bon 47. peze courant verschijnt dagelijks. Abonnementsprijs per 3 maanden bij vooruitbetaling voor Alkmaar 2.10; franco door het geheele Kijk 2.63. Losse nummers 5 cents. Tel, Administratie (abonn., advert.) 3320, Redactie 3330. ALKMAARSCHEEDITIE. NOORD-HOLLAND Prjjs der gewone advertentiën: 0.10 per m.M., minimum 14 m.M. J 1.40, elke Z1!? m.M. meer 0.35. Tarieven op aanvrage. Brieven aan de Uitg. N.V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. Herms. Coster Zoon, Voordam 9, Alkmaar, postgirc 37060. 144e Jaargang No. 213 4 pagina's Hoofdredacteur»' A. R. JONKER, Alkmaar (ahv.) Vrijdag 11 Sept. 1942 Havenwerken en opslag plaatsen in Astrakan gs- bombardeerd. HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 10 Sept. (D.N.B.) Het op perbevel der weermacht deelt mede: „Ten Z.O. van Noworosiisk zijn in het door kazematten versterkte gevechtsterrein opnieuw hoogten genomen. Zware artillerie van het leger heeft aan de kust der Zwarte Zee vijf transportschepen tot zinken ge bracht." Aan de Terek heeft een af- deeling van een Duitsche gepant serde divisie den met massale strijdkrachten aanvallenden vijand teruggeworpen. Zij drong in de vijandelijke artilleriestellingen bin nen en vernielde batterijen. In het vestinggebied van Sta lingrad werden met steun van de luchtmacht opnieuw zeer versterk te en hardnekkig verdedigde ves tingwerken genomen. Bij den af weer van krachtige ontlastings- aanvallen werden 59 Sovjet pant serwagens buiten gevecht gesteld. Duitsche gevechtsvliegtuigen bom bardeerden havenwerken en op slagplaatsen te Astrakan. Nachte- - lijke aanvallen waren gericht op vliegvelden ten Oosten van de Wolga. In het gebied van Rzjef hervatte de vijand zijn aanvallen met sterke infanterie en pantserstrijdkrachten. Zij werden in samenwerking met de luchtmacht in zware gevechten af geslagen, waarbij 77 vijandelijke pantserwagens vernietigd werden. Soviet strijdkrachten aan de Terek teruggeworpen. Ten Z. van het Ladogameer en aan het ojnsingelingsfront van Le ningrad mislukten herhaalde bolsje wistische aanvallen. Bij vergeefsche pogingen van den vijand om een overtocht over de Newa te forcee- ren, werdei^ 36 vijandelijke booten vernietigd. In den afgeloopen nacht hebben de bolsjewisten storingsvluchten boven Oost-Duitsch gebied ondernomen. De Sovjet luchtmacht verloor gisteren 128 vliegtuigen. Bovendien werd een kabelballon door jaehtvliegers neer geschoten. Acht Duitsche vliegtuigen keerden van vluchten naar den vijand niet terug. In de middag- en de avonduren van 9 September vlogen afzonder lijke Britsehe vliegtuigen over Wëst- Duitschland. Door eenige brisant bommen. ontstond geringe schadè Patrouillevaartuigen schoten boven het Kanaal twee Britsehe vliegtuigen VERDUISTER GOED ZON 11 Sept. onder: 26.06 12 Sept. op: 7.08 MAAN 11 Sept. op: 7.48 onder: 20.37 17 September Eerste kwartier. Generaal van Chappuis over leden. (D.N.B.) - Ridderkruisdrager generaal der infanterie, Friedrich Wilhelm von Chappuis, 'het laatst kommandeerend generaal van een legercprps in,het Oosten, is op 27 Augustus 1042 irr Maagdenburg overleden. Wat de BerSsjnsche pers zegt. STOCKHOLM, 10 Sept. (A.NP.) Naar de Britsehe berichtendienst meldt heeft Churchill heden in het Lagerhuis het woord gevoerd over Indië. Hij zeide, dat. de toestand in Indië „beter geworden en over liet geheel genomen geruststellencN is". Gandhi en zijn aanhangers zullen echter zoo lang „in verzekerde be waring blijven" tot de onlusten heb ben opgehouden. Sedert het begm van de onlusten zijn ongeveer 500 personen gedood. Groote versterkin gen zijn in Indië aangekomen en het aantal aldaar aanwezige blanke troepen is grooter dan te eenigertijd tijdens de Britsch-Indische betrek kingen. Verder verklaarde Churchill, ciat de'congrespartij niet de meerderheid van het Indische volle vertegenwoor digt. Buiten deze partij en in prin- cipieele oppositie jegens haar staan 90 millioen mohammedanen in Br.- Indië. Verder 50 millioen „paria's" en 95 millioen onderdanen van de Indische vorsten, met wie Engeland bindende verdragen heeft. De congrespartij heeft thans de politiek van geen geweld opgegeven en is tot een revolutionnaire bewe ging overgegaan, die ten doel heeft algemeene onlusten te .veroorzaken. Het is mogelijk, dat zij daarbij door een Japansche vijfde coloripe wordt gesteund. In elk geval heeft de op standige beweging tot uitwerking, dat zij de verdediging van Indië te gen de Japansche invalslegers hin dert en onder die omstandigheden beeft de Britsch-Indische regeering bet noodzakelijk geacht de congres- partij en de provinciale organisatie ^an 4ie vereeniging te onderdruk ken, die zich hebben schuldig ge waakt aan „vijandige en misdadige handelingen." Churchill verklaarde geen inlich- ™gen te hebben, dat Indië thans be reid is de voorstellen van Cripps te aanvaarden. Een debat over Indië kan eerst na net aanstaande parle- mentsreces worden gehouden. De Labour-afgevaardigde Shinwell zeide, dat de verklaring van Chur chill over Indië „millioenen men- schen diep teleur zal stellen". De minister voor Indië, Maery, verklaarde, dat met Indië tijdens den huidigen toestand van „openlijke rebellie" geen onderhandelingen mo gelijk zijn. Verklaringen van Bcr- lijnsche bladen. De „Berliner Börsenzeitung" le vert commentaar op de poging van Churchill den indruk te wekken alsof Indië over het geheel genomen een land is, waar rust heerscht. Deze meening komt duidelijk naar voren in zijn uiteenzetting van het Indische „zelfbestuur", volgens welke het ge heele regeeringsbestuur in handen van cïe Indiërs is, terwijl het aantal Britsehe leden van het Indische bur gerlijke bestuur niet grooter is dan 600. ChurChill verzwijgt hierbij de hoofdzaak, n.l. dat deze 600 Engel sche ambtenaren de leidende func ties bekleeden, terwijl de Indische ambtenaren slechts uitvoerende or ganen zijn. Weliswaar is volgens Churchill het „complot van het con gres" misluk^ toch heeft hij ge meend mogelijken twijfel weg te moeten nemen door de mededeeling, dat groote versterkingen in Indië zijn aangekomen. De Völkischer Beobachter levert critiek op de mededeeling van Chur chill, dat in Indië 500 Indiërs om het leven zijn gekomen. Hoezeer de Brit sehe autoriteiten ook moeite hebben gedaan om alle cijfers over het aan tal slachtoffers te onderdrukken, toch staat het vast dat het aantal slachtoffers een veelvoud - bedraagt van het door Churchill genoemde aantal. Finland zorgt voor zijn wintervoorraad. l'"s.cl -soldatenjongens" aan het "Omhakken voor de vorming van een 'm rj^rV|00rraa waaraan groot en klein vo fc. aPP®re 'an£l hun medewerking "«'feenen. Suomen.Holland.P3jtHril.11» Nederlandsche vrijwilligers bij de. Waffen SS. Voor het schieten wordt de loop van het geweer nauwkeurig onderzocht, of deze goed schoon is SS PK Fritz-VNP-F Itm Een blik op het strjjdtooneel van het Britsehe drama. Het strand en dc steile kust bij Dieppe, waar de Britsehe invasiepoging resoluut door de Duitsche kustst .jjdkrachten werd afgeslagen. (PK Koll-DV-R-P H m) VICHY, 10 Sept. (D.N.B.) Naar hier bekend wordt, hebben van ochtend vroeg Engelsche strijd krachten aanvallen gedaan 'op ver scheidene havens van Madagascar. Op verschillende plaatsen van het eiland zijn Britsehe troepen aan land gegaan. Naar uit Stockholm wordt gemeld, heeft Reuter in een etxra-bericht in zake den reeds gemelden aanval op Madagascar medegedeeld, dat gelijk tijdig de volgende havens aan de Westelijke kust van Madagascar zijn aangevallen: Majunga, Ambaja op 120 mijl ten Zuiden van Diego Sua- rez, alsmede Morondara op 340 mijl ten Zuiden van Akjunga. Een officieele mededeeling. Officieel wordt te Vichy medege deeld: Na een vergeefsche landings poging van Gaullistische strijdkrach ten op 8 Sept. op 15 km ten Noorden van Majunga op Madagascar hebben Britsehe strijdkrachten Donderdag ochtend een aanval ondernomen, even ongerechtvaardigd, als die op Diego Suarez. De aanval was gericht op verschei dene havens aan de Westkust. Een groote vloot, die over aanzienlijke middelen beschikte, minstens even groot als indertijd bij Diego Suarez heeft tegelijkertijd bij het aanbreken van den dag op 10 Sept. Majunga aangevallen, de grootste haven aan de Westkust van Madagascar, verder Ambaja, 200 km ten Zuiden van Diego Suarez, Morondava, 350 km ten Zuiden van Majunga. Alleen reeds bij Majunga telde men 18 sche pen. Het Britsehe luchtwapen is tot minstens 160 km diepte over het binnenland van het eiland gevlogen. Alle Franschen zullen dezen niet te kwalificeeren aanval brandmerken. Hun gedachten, en gevoelens^zijn bij de verdedigers, die onder ongelijke voorwaarden strijden voor de be langen en de eer van Frankrijk. Verontwaardiging in de Fransche pers. De Matin, noemt het Engelsche op treden een niet te kwalificeeren aanval. Het blad is van meening, dat Churchill- een afleidingsmanoeuvre zoekt. De reden moet men zoeken in den algemeenen toestand van het Empire en in de parlementaire po sitie van Churchill. Op het oogenblik waarop de bolsjewistische bondge noot wankelt onder de slagen van de Duitsche weermacht, waarop de En gelsche convooien op alle zeeën door de duikbooten der spilmogendheden opgejaagd worden, waarop in Indië, Egypte, Irak en Iran opstanden uit breken, waarop de Japanners de N. kust van Ausfralië naderen, waarop Churchill na Dieppe zich voor het parlement en het Engelsche volk moet verantwoorden, wil hij den schijn van een succes voorwenden. Het blad Aujourdhui spreekt van een schandelijke agressie van den voormaligen bondgenoot. De „Pariser 2eitung" schrijft: Steeds wanneer de Engelschen een gevoelige nederlaag gele'den hebben probeereu zij zich op plaatsen waar het optreden geen groot risico met zich medebrengt, schadeloos te stel len. De Oeuvre eischt thans eindelijk de noodzakelijke vergeldingsmaatre gelen tegen de Engelschen. Afkeuring in Romeinsche politieke kringen. ROME, 11 Sept. (D.N.B.) De nieu we aanval van Engeland op Mada gascar wordt in Romeinsche politie ke kringen beschouwd als een nieuw bewijs voor het cynisme van.de on derteekenaars van het Atlantic Char ter, die in Indië, op Madagascar, in Ierland evenals in Iran naar goed dunken met menschenlevens om% springen. ïmt optreden jegens Frankrijk wordt in Rome des te merkwaardi ger gevpnden, daar het gericht is tegen een land, dat zich voor Enge land en Amerika heeft opgeofferd. Tokio over den aanval. De nieuwe Britsehe aanval op de havens van Madagascar kan, zoo verklaarde de woordvoerder der Ja pansche regeering, beschouwd wor den als een voortzetting van de Brit sehe zeeschuimerij. Derhalve is het overbodig nader in te gaan op deze acties van de vijanden, die in strijd zijn met het recht en de internatio nale overeenkomsten. De woordvoer der wees voorts op zijn reeds ten tijde van den Britschen aanval op dit souvereine Fransche gebied fff gelegde verklaring. De nieuwe bonnen. 's-GRAVENHAGE, 10 Sept. 1942. Voor de volgende week zijn voor het verkrijgen van de gebruikelijke rantsoenen brood, beschuit, vleescb, melk, tapte melk en tabak (voor mannen) de bonnen 47 aangewezen. Ook voor aardappelen geldt dit bon nummer met dien verstande, echter, dat de per bon te ver krijgen hoeveelheid is verhoogd tot 2 kilogram. Van 13 tot en met 24 Sept- zal boter gekocht kunnen wor den op bon 47 van de boter- en vetkaarten. AmerikaonschTurksche besprekingen. Willkie bij Saradzjogloe. ISTANBOEL, 10 Sept. (DNB). Naar dë bladen melden is minister president Saradjogloe gisteravond van zijn reis naar het Oosten van het land in de hoofdstad terugge keerd. Te half elf des avonds ont ving hij den afgezant van Roosevelt, Wendell Willkie, in zijn bureau. Het onderhoud zou een uur geduurd hebben. Willkie is vanochtend te zeven uur per vliegtuig van Ankara vertrok ken. Hem werd uitgeleide gedaan door den chef van het protocol en den directeur van het kabinet van den minister van buitenlandsche zaken. DE OORLOG IN DE LUCHT. Britsehe vliegtuigen 1 boven Duitscliland. BERLIJN, 11 Sept. (DNB). Naar het DNB van militaire zijde ver neemt heljben formaties van de Brit sehe luchtmacht in den afgeloopen nacht aanvallen gedaan op verschei dene plaatsen in West-Duitschland. Volgens de totduSver ontvangen rap porten werden 21 der aanvallende vliegtuigen door luchtdoelartillerie en nachtjagers neergeschoten. Sovjet-vliegtuigen boven groot-Berlijn. In den afgeloopen nacht hebben bolsjewistische vliegtuigen, storings vluchten ondernomen boven Oost- Duitschland. Enkele vliegtuigen drongen door tot den'stadrand van groot-Berlijn. Er werden geen bom men op de /binnenstad geworpen. Vergelding geëischt voor Engelsche aanvallen op Fransch gebied. De Fransche volkspartij in het ge bied van Rouaan heefteen protest boodschap gericht tot ambassadeur de Brinon, waarin geëischt wordt, dat alle Engelschen en Amerikanen in het bezette, gebied verantwoorde lijk gesteld zullen wordn voor de aanvallen van de Britsehe lucht macht en dat hun eigendom jn be slag zal worden genomen ten gunste van de bevolking, die door de Engelsch-Amerikaansqhe luchtaan vallen is getroffen. De politieke groep der „vrienden van den maar schalk" heeft een boodschap gericht tot maarschalk Pétain waarin zij eischt, dat de in het bezette gebied wonende Engelschen en Amerikanen als gijzelaars resteerd. zullen worden gear- hu'p aan Amerika en de de Sovjet-Unie. GENEVE, 10 Sept. (D.N.B.) Uit Washington wordt gemeld: De spe ciale vertegenwoordiger van Roose velt op de laatste, conferentie te Moskou, Hamman, 'heeft Donderdag verklaard, dat de Ver. Staten er het grootste 'belang bij hebben de Sov jet-Unie snelle en vergroote leveran ties van materiaal te doen toeko men. De veldslagen aan het Ooste lijk front zijn van den grootsten in vloed op het lot van dg Ver. Staten en op de offers die de Amerikaan- sche bevolking voor dezen oorlog nog moet brengen. Harriman be-, weerde, vervolgens, dat de Sovjets vast besloten zijn, alleen te strij den. Wel, zoo voegde hij hieraan toe, „voelt" de Sovjetbevolking, dat de Ver. Staten „eens" de Duitschers „op een ander front" zouden bestrij den, om de trefkracht van het Duit sche leger „ten minste gedeeltelijk af te leiden", LIGA VAN BR.-INDIERS IN DE V.S, BIJEEN. GENEVE, 10 Sept. (DNB). Op de bijeenkomst van de Liga van Indiërs in Amerika, die vanavond zaly wor den gehouden, zal een resolutie worden ingediend, waarin „een» dringend beroep op Roosevelt, Tsiang Kai Sjek en de overige lei ders der verbonden volken" wordt gedaan om in het conflict tusschen Indië en Engeland te bemiddelen. De resolutie eischt het bijleggen van het conflict „in overeenstemming met de beginselen van alle volken tot erkenning der wettige rechten der minderheden, doch niet de ver- deeling van Indië". De Liga zal voorts een telegram aan Churchill 'zenden, waarin, de vrijlating wordt geëischt van de lei ders van het Congres en van de overige politieke gevangenen, als mede inwilliging van de eischen van het Indische congres met be trekking tot de Indische onafhanke lijkheid, ten einde het vertrouwen van de volken der wereld in het At- lahtic Charter te herstellen. De onlusten in Indië. Opstand der Huren. STOCKHOLM, 10 Sept. (DNB). Naar Reuter uit Bombay meldt, is het gisteren in Kahtay in de Presi dentuur Bombay tot ernstige inci denten gekomen. Indische vrijheids- srijders wilden het politiegerecht al daar bestormen, waarop de politie 't vuur opende. Vier Indiërs werden gedood, 13 gewond. In Surat heeft de politie geschoten op een samen scholing -van ongeveer 3000 perso nen. Er is niets bekend gemaakt over het aantal sla&itoffers. In Allehabad is de politie Donder dagavond met looden, knuppels op getreden tegen Indiërs, die een ver gadering wilden houden. Mevrouw Indira Gandhi, de dochter van Neh- roe en haar man Feroze Gandhi, die op deze vergadering redevoeringen wilden houden, werden met een do zijn andere Indiërs gearrsteerd. Het uitgaansverbod van 19.30 uur tot 6 uur des morgens is opnieuw met een week verlengd. De opstand der Huren in Sind. De opstand der Huren tegen de Engelschen in Sind, duurt voort. De opstandige Huren maken gebruik van een nieuwe taktiek door de lei dingen voor de irrigatiën der velden t'e vernielen. Met het oog op dezen toestand hebben de militaire autoriteiten bet verzoek der Huren om verhooging van' den waterstand in 't Yamrau Ka naal voor de irrigatie 'van hun vel den afgewezen, zoodat de landbouw in deze gebieden bijna geheel onmo gelijk is. Een reeks van klachten is aan het ministerie van openbare werken van de Sind-regeering ge zonden. De Huren zijn er in ge slaagd door te dringen tot het Z. van Sind, na een afstand van 200 km. te hebben afgelegd, ondanks het meedoogenlooze Britsehe optreden. De stad Heiderabad wordt daardoor ernstig bedyeigd. De Sovjet-Russische majoor Milil Smirnoff heeft zich onsterfelijk ge maakt. Maar er zijn verschillende soorten van onsterfelijkheid. Ook zeer onaangename en juist één van deze is het, die de Bolsjewistische militair zich verwierf, ook al heeft hij officieel gehandeld in opdracht van zijn chef, den plaatsvervangen- den volkscommissaris van Binnen» landsehe Zaken. Hij zal te eeuwigen dage geboekstaafd blijven als de man van bevel no. 877, dat aanwijzingen bevat omtrent de manier, waarop Duitsche soldaten in het achterland door middel van gif vermoord kun nen worden. Dit fraaie bevel, dat de sluipmoor denaarsmethoden van de roode broe ders uit den Sovet-hemel weer eens fel in het licht «plaatst, is kortgele» den door de Duitsche troepen buit gemaakt. Wanneer men het leest, kruipt een gevoel van afgrijzen om hoog. Zooveel laagheid in de iziel van een menschelijk wezen is bijna ondenkbaar. Dit houdt op mensche lijk te zijn, het is duivelsch. No. 877. behelst nauwkeurige instructies. On der den dubbelen bodem van een. lucifersdoosje zit arsenicum, mijne- heeren, en de hoeveelheid is vol doende voor het uitroeien van tien man! U krijgt ook nog capsules, die meer inhouden en genoeg zijn om achttien soldaten het graf in te hel pen. Maar denkt U er om, dat het kostbare gif niet noodeloos verspild wordt, doch in handen komt van hen, die er doeltreffend mee kun nen werken, bijvoorbeeld vrouwen, koks en menschen, die toegang heb ben tot de voorraden levensmid delen! Dergelijke schelmenstukken ver staan de van God verlaten Bolsje wisten onder oorlogvoering. In plaats van de eeuwenoude ridderlijkheid van het slagveld, die de Germanen altijd geëerd hebben, in acht te ne men, zoeken de Sovjet-Russische machthebbers hun toevlucht tot de gemeenste struikrooverszeden. En met dergelijke lieden, diè in de be schaafde wereld nietthuisbehooren, heeft het zeer Christelijke Engeland een hartroerend verbond gesloten; de Britsehe priesters smeeken van hun kansels den zegen af over den braven Stalin en zijn moordtrawan- ten en in Amerika wordt voor de Bolsjewistische landpiraten al even stevig gebeden. En dan zijn er in ons eigen land ook nog lieden, die ons zoo dolgraag gelukkig zouden willen maken met de vruchten uit het Bolsjewistische paradijs. Misschien, dat hun magen het arsenicum beter verdragen kun nen; hun breinen verdragen lafheid en laagheid in elk geval zeer goed! v. d. A. De positie der Australiërs op Nieuw-Guinea, Japanners op 44 mi|l van Port Moresby. SJANGHAI, 10 Sept. (D.N.B.) De positie van de Australische troepen op Nieuw-Guinea is weer bedenke lijk slecht geworden, daar het den Japanschen troepen gelukt is bij Isoci en Myola een omtrekkende be weging te maken langs de Australi- sèhe stellingen, terwijl andere Ja pansche troepen door de Australi sche Unies heen konden breken. Aan den Kokoda-pas in het Stanley-ge- bergte is een strijd van man tegen man ontstaan. In het bericht werd tenslotte verklaard; dat de gevech ten bij Isoci welke plaats op nau welijks 80 kilometer afstand ligt voor Port Moresby het lot van deze belangrijke plaats beslissen. Volgens de Engelsche nieuws dienst hebben de Japansche troepen in het gebied van Ohan Stanley op Nieuw-Guinea een hevigen „infiltra tie-aanval" geopend, die snele vor deringen maakt. De Japanners staan thans 44 mijl van Port Moresby af. De nieuwsdienst voegt hier nog aan toe, dat de toestand op Nieuw-Gui nea ernstig is. Ter gelegenheid van het tweede Nederlandsche Radio Muziekfeest, dat door den Nederlandschen Omroep wordt georganiseerd, wordt op 12 September a.s. in het Rijksmuseum te Amsterdam een tentoonstelling „Vier eeuwen Neder- landsch Muziekleven" geopend. Het inrichten van de expositie. ffiNE-DeHaap-Pax Holl. W

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1942 | | pagina 1