DAGBLAD VOOR Duitsche troepen dringen Stalingrad binnen. De meensng van Here Belisha. Landdag Medisch Front. Opnieuw 18 vijandelijke schepen tot zinken gebracht. De strijd op Madagascar. Nog steeds onlusten in Indië Critiek op Churchilis réde. Moskou wenscht en verwacht eeri tweede front. De oorlog in de lucht. Rede Ir. Mussert. De „strategie" van Churchill. Het bezoek van Willkie aan Ankara. peze courant verschijnt dagelijks. Abonnc ïentsprijs per 3 maanden bij vooruitbetaling voor Alkmaar 2.10; (ranco door het geheele Rijk 2.63. Losse nummers 5 cents. Tel. Administratie (abonn., advert.) 3320, Redactie 3330. ALKMAARSCHE NOORD-HOLLAND Prjjs der gewone advertentiën: 0.10 per m.M., minimum 14 m.M. 1.40, elke 31/, m.M. meer 0.35. Tarieven op aanvrage. Brieven aan de Uitg. N.V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. Herms. Coster Zoon, Voordam 9, Alkmaar, postgirc 37060. 144e Jaargang No. 215 h pagina's Hoofdredacteur: A. R. JONKER, Alkmaar. Maandag 14 Sept. 1942 Sov)et-aanvallen bij Rzjef afgeslagen HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 13 Sept. (D.N.B.) Het op perbevel der weermacht deelt mede; „Aan de Terek zijn Duitsche 'roepen door verscheidene als ves tingen versterkte vijandelijke stel lingen gebroken. Voor Stalingrad drongen de aanvallende troepen, na talrijke stellingen stormenderhand te heb ben genomen, in weerwil van den hardnekkigen vijandelijken tegen stand verder naar den rand der stad door en het Zuidelijke deel der stad binnen. Ontlastingsaanvallen, door den vijand uit Noordelijke richting on dernomen, werden afgeslagen. Ster ke afdeelingen der luchtmacht steunden op de voornaamste punten van den slag de gevechten van het leger en bombardeerden de stad overdag en des nachts, waarbij uit gebreide branden werden veroor-.. zaakt., In het gebied van Rzjef viel de vijand opnieuw op verscheidene plaatsen aan. Alle' aanvallen werden in zware gevechten met groote ver liezen voor den vijand afgeslagen. Aan het Wolchof-front werden door 'n krachtige stoottroepoperatie talrijke vijandelijke gevechtsstellin gen vernield en een vijandelijk ba taljon vernietigd. Ten Z. van het Ladogameer en aan de Newa mislukten vijandelijke aanvallen door het Duitsche afweer- vuur. Daarbij, werden 11 pantser wagens en 8 booten, bestemd voor het oversteken van de rivier, ver nield. Zooals in een extrabericht is medegedeeld, hebben Duitsche duikbooten on de St. Laurens, aan de Canadeesche kust, on den At- lantischen Oceaan en voor de kust van Afrika in zware gevechten 18 in convooi of alleen varende sche pen met een gezamenlijken inhoud van 121.500 ton tot zinken ge bracht. Een ander schip werd door torpedo's getroffen. Op het oogenblik wordt op den Atlanti- schen Ooeaain een nieuwe groote slag tegen een convooi geleuerd". Het Duitsch legerbericht van 12 Sept, luidt als volgt: HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 12 Sept.. (D. N. B.) Het opper bevel van de weermacht maakt bekend: „Ten zuiden van Noworossisk ver overde infanterie in hevige gevechten het laatste kustfort. In den Terek-sector doorbraken Duitsche troepen vijande lijke stellingen en vernietigden zij bat terijen. Voor Stalingrad duren de hevige gevechten om de verdedigingsinstalla ties voort. Ontlastingsaanvallen van den vijand werden afgeslagen. Het vijandelijke ravïtailleeringsverkeer .was opnieuw het doel van zware luchtaanvallen. Bovendien werden des na, hts Stalingrad en vliegveld installaties ten noorden van de stad gebombardeerd. Ten zuidoosten van Rzjef mislukten nieuwe aanvallen van vrij sterke vij andelijke strijdkrachten door den taaien tegenstand van de Duitsche troepen. Ten zuiden van het Ladogameer en uit Leningrad deed de vijand vergeef- sche aanvallen, welke hem zware ver liezen opleverden. Duitsche en Kroati sche gevechtsvliegers brachten den vij and reeds bij de voorbereiding zware verliezen toe. In het hooge Noorden bestookte de luchtmacht vijandelijke troepenkampen en steunpunten voor vliegtuigen. De bolsjewistische luchtmacht verloor op 16 en 11 September in luchtgevechten, waaraan ook Italiaansche, Roemeensche, Spaansche en Hongaarsche jagers deel namen en door de luchtdoelartillerie 171 rnegtuigen. Veertien eigen vliegtuigen worden vermist. In de eerste tien dagen van Septem ber verloren de Britten aan het Egyp tische front in totaal 170 tanks en ge- Pantserde verkenningswagens. NederUndsche vrijwilligers bij de Watten SS. Op het juiste neervallen komt het aan. Daarbij moet in het bfj- wnder rekening worden gehouden mei net geweer, leder onderdeel wordi nauwkeurig beoefend Aan de Engelsche zuidkust en in het zuidoosten van het eiland plaatsten Duitsche vliegtuigen gisteren overdag met bommen van zwaar kaliber vol treffers op industrieele- en verkeers- installaties. Aan de kust van de bezette gebieden in het westen werden twee vijandelijke vliegtuigen neergeschoten. In den nacht van 10 op 11 Sepwmber hadden Duitsche en Engelsche motor- torpedobooten in het Kanaal gevechts contact. Een vijandelijke boot zonk on middellijk. Andere booten keerden na talrijke treffers deels met zware rook ontwikkeling om. LISSABON, 12 Sept. (A.N.P.) De Britsche berichtendienst meldt om trent den Britschen aanval op Ma dagascar: De Zuidelijkste colonne heeft Vrijdag van Morondava uit het gebied van Mahabo bereikt, waar de operaties met succes wor den voortgezet. Op den weg' naar Majoenga bereikten de Britsche troepen de groote brug over de ri vier Botaiboka, ongeveer 50 K.M. van Majoenga verwijderd. De op- marsch vaij de colonnes naar het Z. langs de kust werd den geheelen dag door de vernielde bruggen ver traagd. Naar te Vichy verluidt is het den Franschen troepen op Madagascar gelukt Vrijdag weerstand te bieden aan den druk der vijandelijke troe pen op de rivier Betsiboka en den Engelschen aanzienlijke verliezen toe te brengen. BANGKOK, 12 Sept. (D.N.B.) De onlusten in Indië nemen in omvang toe Radiö-Delhi heeft gemeld, dat in Calcutta verschillende pogingen zijn gedaan om het tramverkeer stil te leggen. De electrische geleiding werd door Indische demonstranten op verscheidene plaatsen doorgesne den. Aan den voet van het Himalaya- gebergte, in de provincie Bengalen, werden 46 Indiërs gearresteerd. Twee dorpen in dezelfde provincie is 'n collectieve boete opgelegd van 10.000 Rupees. "Minister-president sir Fazloel Hag riep de Indiërs in Ben galen via de radio op de rust te her stellen. Hij verklaarde, dat de on derkoning pas dan bereid is onder handelingen te beginnen over de toekomst van Indië wanneer de on gehoorzaamheidsbeweging wordt gestaakt. De studenten in deze provincie blijven uit de universiteit. De re- geering heeft daarop gelast, dat de studenten hierdoor hun lidmaat schap van de universiteit hebben verloren. Ook in de landelijke d'stric- ten van de provincie Bombay duren de onlusten voort. In Chandor in de provincie Bom bay werden 4 Indiërs gedood en 15 gewond toen de politie op de me- niete vuurde. Naar Radio-Delhi voorts heeft medegedeeld, heeft het spoorweg verkeer in»Indië door het vernielen van de rails ernstig geleden. De executieve commissie van de Al-Indische Hindoe-Mahasabma heeft felle kritiek geleverd op de rede van Churchill. Van de zijde van de commissie wordt ver klaard, dat de eisch om de macht aan het Indische volk over te dra gen, niet alleen door het Congres doch door alle politieke partijen is gesteld. Een merkwaardig telegram. STOCKHOLM, 13 Sept. (DNB).. Svenska Dagbladet meldt uit Lon den: Een heel openlijk telegram van den Times-correspondent te Moskou heeft in Engeland groot opzien ge baard. In dit telegram wordt gezegd, dat het verlies van Stalingrad ca tastrofale gevolgen voor de geal lieerden moet hebben, vooral wan neer de Westelijke mogendhden er niet in slagen een landing in West-Europa uit te voeren. In het telegram wordt verder gezegd, het is geleidelijk een bijna ondraaglijke moreele last voor de Russen gewor den, den geweldigen strijd tegen de Duitsche strijdmacht alleen te moe ten uitvechten. Het feit, zoo voegt Svenska Dagbladet hieraan toe, dat een dergelijk telegram de strenge Sovjet-cens'uur is gepasseerd, wordt in Engeland opgevat als een bewijs, dat de inhoud van dit telegram overeenkomt met de opvatting van toonaangevende kringen te Moskou. Men hqudt het voor een duidelijk signaal, dat Moskou een tweede front, wenscht en verwacht. VERDUISTER GOED l ZON 14 Sept. onder: 19.59 15 Sept. op: 7.13 MAAN 14 Sept. op: 11.26 onder: 21.39 17 September Eerste kwartier. i V Leerlingen van de school voor kunstnijverheid, welke dezer dagen in de boven zalen van het Frans Halsmuseum te Haarlem is geopend, tijdens een les in de kassen van de stadskweektuin, waar studies van bloemen en planten worden gemaakt. (Stevens-Pax Holland m) De winter kan voor de Sovjetunie noodlottig worden. BUENOS AIRES, 14 Sept. (D.N. B.) Dat de mislukte invasiepoging van Dieppe het begin eener invasie van 't Europeesche continent mo'est worden, wordt onomwonden toege geven door cleft vroegeren Britsehen minister van oorlog, Hore Belisha, in een artikel over den huidigen stand van den oorlog in het Argen- tijnsche blad „Razon". Woordelijk schrijft hij daarin: „Indien het ge lukt zou zijn, vijandelijke vlieg velden op het continent uit te scha kelen en duikbommenwerpers tegén kustbatterijen te gebruiken, dan hadden .de geallieerden wellicht vasten voet kunnen krijgen". In het artikel wordt vooral onderstreept, dat de Britsche regeering voor de zooveelste maal de Duitsche machts middelen heeft onderschat. Nog in Mei beweerden Britsche kringen, dat de Duitsche voorraden levens middelen en brandstof waren uitge put. Het geweldige Duitsche zomur- offensief heeft echter aangetoond, dat deze bewering valsch was. Tharis wil men den komenden Russischen winter als een ernstige bedreiging voor bet Duitsche leger voorstellen. Daarbij vergeet men echter opzette lijk, dat ditmaal de winter wel eens voor de Sovjet-Unie een catastrofe kan worden. De Oekraïne, het bek ken van den Koeban en essentiëele rieelen van den Kaukasus zijn in Duitsche handen. Waar wil de Sov jet-Unie dus haar graan, steenkool, 13 bommenwerpers neergeschoten. BERLIJN,'14 Sept. (DNB). Britsche bommenwerpers hebben iri den af- geloopen nacht het Noord-West- Duitsche kustgebied aangvallen. De ■uitgeworpen brisant- en brandbom men veroorzaakten schade aan ge bouwen en materieele schade, voor al in woonwijken van een havenstad. Volgens de voorloopige berichten zijn dertien bommenwerpers neer geschoten. Bouremouth gebombardeerd. BERLIJN, 12 Sept. (D.N.B.) Vol gens het opperbevel van de weer macht is gisteren in den loop van den dag aan de Engelsche zuidkust de havenstad Bouremouth door Duitsche gevechtsvliegtuigen ge bombardeerd. Korten tijd later volgde een aanval in scheervlueht van lichte Duitsche gevechtsvlieg tuigen op de spoorlijn RyeAsh'ford in Zuid-Engeland. Bommen van zwaar kaliber vernielden de rails op verscheidene plaatsen en veroor zaakten bovendien in een gebou wencomplex aan den stadrand om vangrijke beschadigingen. suiker, brandstof, enz. vandaan ha len? Voorts zal men niet kunnen ontkennen, dat het Sovjetleger on vervangbare verliezen heeft gele den. Zou daarbij nog Stalingrad val len zoo besluit Hore Belisha dan zou het Duitsche opperbevel over voortreffelijke winterkwar tieren en over uitmuntende stellin gen voor aanvallen op Moskou be schikken. Ruim 'twee jaren oorlog liggen er thans achter ons, reeds meer dan twee jaren kennen wij nu een 'der belangrijkste nevenverschijnselen van den modernen krijg: de ver duistering. En tochhoevele Ne derlanders vatten deze maatregel, die bedoeld is ,tot hun eigen be scherming en de bescherming hun ner kinderen, nog steeds op als een soort plagerij van de1 bezettende macht? Tallooze landgencoten gelooven nog steeds niet, dat het licht niet al leen de motten, doch ook de vijan delijke vliegers aantrekt. Het is een bekend feit, dat de z.g. toevalstref fers steeds liggen in de buurt van een nawijsbare overtreding van de verduisteringsbepalingen. Helaas wordt de overtreder zelf zelden of nooit door de uitgeworpen bommen getroffen; de slachtoffers vindt men steeds in een kring om den overtre der heen. En het ergste is, dat de overtredingen steeds te wijten zijn aan onverschilligheid of nalatigheid. Neen, ondanks alles heeft deze oor log nog steeds geen samenhoorig- heidsgevoel in ons volk gebracht Nu ja, hoort men zoo vaak, vooral op het platte land, wat zou dat ncu, dat enkele lichtje op de Veluwe? Dat enkele lichtje beteekent zoo goed als zeker een kring van afge worpen bommen om het lichtje heen, beteekent ellende en rouw in on schuldige gezinnen en schade aan eigendommen, vee en landerijen. Het beteekent 'steeds slachtoffers onder de goede verduisteraars. Men is nu langzamerhand zoo ver, dat men, uit respect voor de politie, aan de voorkant der huizen verduis tert. Maar wanneer U 's avonds uit Uw achtervenster kijkt, ziet U een illuminatie, die met alle voorschrif ten spot. Een op straat aangestoken lucifer schijnt duizend meter ver, is een kilometer hoog te zien. Wist U dat, rookers, die buitengekomen, nog gauw een sigaretje opsteekt? En hoevelen doen dat niet op één avond in één stad? Het is zoo goed als een signaal voor de boven Uw woonplaats vliegende piloten. Bijna geen dak- en zolderraam is er verduisterd; vooral op het platte land en in de kleinere steden. En natuurlijk juist op dienavond, dat U nog iets uit die oude kast moet ha len en met een lamp oi stallantaarn op Uw zolder rondscharrelt, hangt het yeideif bpyen SI sa gist SIw. üfiht DEZE WEEK IS DE VERBUISTEMNGSWEEK. De nachten worden langer, de avonden beginnen steeds vroeger. Het is noodzakelijk, dat allen hun woning behoorlijk verduisteren, zoodiat nergens licht naar buiten straalt. Hij, die zich aan, deze plicht meent te kunnen onttrekken, vergeet, dat hij hierdoor niet alleen zichzelf, maar ook ande ren in gevaar brengt. Goed verduisterd, goed be schermd'. als baken voor zijn vlucht en als doel voor zijn bommen. En dan het verschrikkelijke woordje „even Even de hond uitlaten. Even de vertrekkeiwle gasten van een lichtje voorzien. Even het licht op, om de gordijnen dicht te trekkenEn even neemt de rondvliegende piloot zijn kans waar en is er weer rouw en rampspoed in den lande. Nu de nachten weer beginnen te lengen en nu wij den derden oorlogs winter ingaan, is het zaak, allerwe gen eens controle te houden op de reeds getroffen maatregelen, ontsta ne schade te verbeteren en daar, waar nog niet verduisterdis, zulks nu eens grondig te doen. Heuse? het is in Uw belang, in het belang van Uw kinderen, Uw verwanten en vrienden en, niet te vergeten, in het belang van Uw landgenootenLaten wij dezen winter nu eens laten zien, dat niet alle discipline hier zoek is, c(at wij niet verworden zijn tot een volk van vuige individualisten, zon der, een greintje verantwoordelijk heidsgevoel tegenover onzen mede- mensch. En bedenkt het wel: goed verduisterd, goed beschermd! Om te zorgen dat ons geheele land voorbeeldig verduisterd zal zijn in den komenden winter, wordt deze week een verduisteringsactie ge voerd, tijdens welke de politie en de hulpdiensten een intensieve controle zullen uitoefenen. Uit de verschillen de publicaties heeft men reeds kun nen vernemen, dat het ernst is met de verduistering. Laat ieder dat be seffen, opdat hem boefe en drie da gen afsluiting van licht bespaard blijve maar vooral omdat hij an ders speelt met het leven van zijn Volksgezondheid factor van het grootste belang. UTRECHT, 13 Sept. In de gisteren gehouden middagvergadering van den tweeden landdag van het Medisch ]?ront in het N.V.-Huis te Utrecht, heeft de. leider der N.S.B., ir. Mussert, een rede gehouden over de volksgezondheid. Aan deze rede, die de installatie inleidde van de leden van den „Raad voor de Volks gezondheid der N.S.B.", liet de leider een uitvoerig overzicht voorafgaan over de huidige situatie op het terrein der binnen en buitenlandsche politiek. Daar in zeide hij o.m. dat het dieptepunt waarin ons volk zich bevindt, alleen nog verergerd zou kunnen worden door een geallieerde landing en de daaruit voort komende verwoestingen of door bom bardementen van onze steden. Ik weèt een ding, aldus Mussert, dat Hitier geen Napoleon is. Op het mo ment dat ik zou denken, dat hij het wel was, zou ik geen lust meer hebben een pas te verzetten. Maar Adolf Hitler is de Germaansche Führer, die inderdaad Europa zal kunnen opbouwen en die van ons niet verlangt dat wij tweede-rangs- Duitschers worden, maar wel dat wij goede Nederlanders zijn, die de saam- hoorigheid der Germaansche volkeren zullen beleven, terwille van het groote geheel. De organisatie, aldus spr., zal zoo zijn: de beweging is het kloppend hart der natie en mag als zoodanig slechts een minderheid zijn, die steeds meer van de beste volksgenooten zal om vatten. Een minderheid kan iets doen wanneer zij door idealisme wordt ge dreven. Alle volksgenooten zullen ge steld worden op plaatsen, waarvoor zij het beste geschikt zijn. Daarom zullen er bij de nat.-soc. ordening zes groote arbeidsgemeenschappen zijn: Landstand, Arbeidsfront, Volkszorg, Overheidsdie naren, Cultuur ën Opvoeding en Onder wijs. Het principe daarbij is dat ieder zijn werk moet doen als een taak voor het volk in zijn geheel. Na gesproken te hebben van het be vredigende peil van de volksgezondheid in 1939, besprak Mussert'o.m. de volks gezondheid in verband met den nieu wen tijd, die onder de meest ongunstige omstandigheden begint. In de eerste plaats is er deze wereldoorlog, die door de krachten van den ouden tijd is ont ketend. Deze oorlog, zoo zei spr., past een selectie toe in de verkeerde rich ting. Want niet de zieken en zwakken en ouden van dagen, maar de sterke jonge kerels vallen met tienduizenden en honderdduizenden. In de tweede plaats worden de materieele omstan digheden steeds moeilijker ornaat alles er op moet worden gezet den oorlog te winnen. Wij moeten dus roeien met de riemen die we hebben, ook al zouden die riemen niet veel meer zijn dan stompjes. Wij dienen uit te gaan van de voeds^lportie die ons gegeven wordt. De verpleegden in de krankzinnigen gestichten hebben grootere rantsoenen ctan de werkende menschen. Als die rantsoenen gelijk gemaakt worden dan geloof ik, dat we toch aan onzen plicht tegenover het volk volfedig hebben vol daan In het zelfde verband noemde spr. het een schandaal dat verpleegsters die de gevaarlijkste gevallen van open t. b. c. hebben te behandelen, geen extra-rantsoenen krijgen. Laten wij onze gedachten concen- treeren op dit eene: Hoe zorgen wij dat 'wij do jeugd van Nederland, als toe komst van ons volk, zoo onbeschadigd mogelijk door dezen tijd Lieensleepen? Ten aanzien van de kleeding merkte Mussert op, de noodzakelijkheid niet in te zien, waarom meisjes fietstochten moeten maken en tennis moeten gaan spelen in z.g. „shorts'', met een oud- Nederlandsch woord feitelijk „zwem broek". Er zal scherper toezicht moeten komen op de zwem- en zonnebaden, die een heilzame werking kunnen heb ben, maar die hier en daar ernstige, vooral geestelijke schade toebrengen aan de volksgezondheid. Wij hebben een ander klimaat dan de Rivièra en niet voor niets dragen onze schippers en vis- schers het geheele jaar door wollen truien. Voor de woning-politiek en de huwelijkszeg is het van beteekenis, dat vroege huwelijken en groote gezinnen worden bevorderd. Buitenechtelijke ge boorten moeten niet worden aangemoe digd, omdat de gezonde huwelijkspoli tiek daardoor wordt geschaad. Het is noodig de aandacht te geven aan de be scherming van de meisjes van 15 tot 18 jaar, de, ouders moeten verstaan dat de teugels strakker dienen te worden aan gehaald. De sociale zorg voor moeder en kind zal door den Volksdienst wor den behartigd, in samenwerking met de nat.-soc. vrouwenorganisatie. Mussert drukte tenslotte aan zijn toe- hoorderS op het hart dat er in oorlogs tijd twee gevaren zijn: De toename van de t. b. c. en de toename van de vene rische ziekten. Beide moeten zoo kracht dadig mogelijk worden bestreden. In zijn lange rede na den val van Singapore voerde Churchill als ver ontschuldiging aan, dat hij opzette lijk niet de noodige versterkingen naar het Verre Oosten gestuurd had, om al zijn krachten op het Nabije Oosten te kunnen concentreeren. Als gevolg van dezen maatregel waren Llbye en Egypte behouden gebleven en zoodoende bevond de sleutelposi tie van het Britsche Empire op het snijpunt van drie continenten zich vast in Britsche handen. Slechts vier maanden later vernam het Engel sche volk, dat bij het verlies van de vestingen in het Verre Oosten nu ook dat van Libye gekomen was en dat de beide zegevierende Aspartners reeds den drempel van Egypte, „de wervelkolqpi van het Britsche Empi re", zooals Bismarck het eenmaal noemde, overschreden hadden. Zij staan klaar, deze wervelkolom te breken. Churchill's strategie staat voor een volledig bankroet. Indien generaal Wavell gelijk heeft met zijn bewering, dat de stra tegie slechts weinig te beteekenen heeft bij de oorlogvoering (the prin ciples of strategy themselves which can be apprehended in a very short time bij any normal intelligents" sprak hij bij de eerste lezing voor de Lees Knowies Lectures, gehouden in; 't Trinity College, Cambridge, 1939) en tevens met zijn vast geloof in de waarde van een werkelijk gezonde kennis van het mechanisme van den oorlog, te weten topografie, bewe ging en verzorging, dan heeft de Engelsche minister voor de Coordi nation of Defence op misdadige wij ze tegen dezen eersten regel van strategische wijsheid gezondigd; want: het voor Libye bestemde oorlogs materiaal werd naar de USSR ge stuurd, zooals minister Burgin me dedeelde. Indië en Australië werden op kosten van Libye versterkt; de vliegtuigen, die in Lybië mankeer den, werden in zinnelooze aanval len tegen Keulen, Lübeck en Rostock verspild, zooals het lid van het Lagerhuis, Stokes, naar voren bracht. De gevolgen van deze „grove or ganisatorische fouten" (Daily He rald) waren dan het prijsgeven van geheel Libye, het verlies van twee volledig uitgeruste pantser- en in fanteriedivisies, het doodelijke ge vaar voor Egypte een gruweljjk contrast tegenover de lichtvaardige profetie van den Engelschen premier van 2 Juni, dat hij „generaal Rom mel volledig in een tang had en dat de overwinning zoo goed als zeker was". Strategie is iets meer dan mijl of meer geestrijk gepraat of fantasti sche improvisaties van een op het parlementaire' parket geoefende en ervaren politicus, die in de strategie wel een geestdriftig, doch ongeluk kig amateur is. Of, zooals Lloyd George zegt, „samenflikken is nog geen strategie". Trouwens, maar schalk Foch heeft in den vorigen oorlog al, eens gezegd: „Churchill schijnt zich te verbeelden, dat in den oorlog een plan, een idee, hoe goed dan ook, alleen al voldoende is. Dat is onzin". En de „Empirfe Review", het be kende Engelsche blad, schreef in April 1942 reeds: „De ondervinding van Antwerpen tot Rangoon heeft reeds bewezen, dat de heer Churchill als strateeg niet op zijn best is Het is inderdaad een merkwaardig commentaar op onze methodes van oorlogvoering, dat het college, dai uiteindelijk de volle verantwoording draagt, n.l. het oorlogskabinet, ge heel en al samengesteld is uit ama teurs". Ve. De leider ging vervolgens over tot de installatie van de leden van den Raad voor de Volksgezondheid, waarbij hij tot elk der nieuwe functionnarissen een persoonlijk woord richtte. Tot leden van den Raad voor de Volks gezondheid zijn benoemd: dr. Bruyning, dir.-gen. van de Volksgezondheid, dr. Croin, leider van de Artsenkamer, dr. Kool, medisch adv. van de Rijksartsen- bureaux, dr. van Roon, hoofd van de medische afd. van den Ned. Volksdienst, dr Siestrop, van den Nat. Jeugdstorm, Nachenius, van den Ned. SS, en verder de artsen van 't Hoek, v. ds. Upwich en Hardenberg. Men acht het in Berlijn een mislukking. BERLIJN, 12 Sept. (A.N.P.) In politieke kringen heeft men van middag een United Press ter sprake gebracht, volgens hetwelk de Ame rikaansche ambassade te Ankara verklaard heeft, dat Willkie tijdens zijn bezoek aan Turkije geenerlei onderhandelingen in de een of an dere richting heeft gevoerd. Ken merkend is naar Duitsche opvatting de verklaring van de Amerikaan- sche ambasasde te Ankara slechts in zooverre, dat de Amerikaansche propaganda aan den eene kant van de reizen van Willkie vermoedelijk om redenen van prestige steeds een zekeren ophef maakt, «terwijl aan den anderen kant het Witte Huis te Washington den Amerikaanschen ambassadeur te Ankara opdracht geeft te verklaren, dat aan het ver blijf van Willkie in Ankara geener lei bijzondere politieke beteekenis is te hechten. Men neemt aan, dat de brief welke een persoonlijke boodschap van Roosevelt aan den TurtfSShe» pi'eisdent bevatte, tijdens de reis van Willkie door Turkije niet uit diens zak is gekomen. Het bezoek van Willkie heeft, naar uit Xstanboel wordt gemeld, onder geen gunstig gesternte plaats ge vonden. De nieuwe Amerikaansche ambassadeur Steinhardt heeft nage laten het bezoek in den in het inter nationale leven bij officieele bezoe ken gebruikelijken vorm aan te kondigen. Zoo kwam het, dat Will kie geen gelegenheid kreeg een ont moeting te hebben met den presi dent van den Turkschen staat, of schoon dit een ernstige wensch van de Amerikanen was. Op den avond, dat Willkie vertrok, is de president van den Turkschen staat, die zich in Istanboel had bevonden, naar An kara teruggekeerd. Het is de Ame rikaansche ambassade niet gemak kelijk gevallen, den ministerpresi dent ten laatste er nog toe te bewe gen, Willkie laat in den avond vóór zijn vertrek nog te ontvangen. MAX BLOKZIJL SPREEKT. :s-GRAVENHAGE, 14 Sept. He denavond om 19.05 uur spreekt Max Blokzijl over Hilversum 1, in zijn politiek weekpraatje over het on derwerp: „Engeland overleeft elke nederlaag, behalve de laatste".

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1942 | | pagina 1