starsiseiiderliaRÉ veroverd. i| DAGBLAD VOOR Beiieersciienile hoiitei bij Stalingrad Buiten donker. Binnen licht. ff 1 I I 0 Succesvolie aanvalsoperatie aan het Don-front. Negentien schepen tot zinken gebracht. Congres van de Europeesehe Jeugd Te Weenen Ook Nederland vertegenwoordigd. De gevechten om Madagascar. De onlusten in Britsch-lndië. „VADER" STALIN. DE OORLOG IN DE LUCHT. Deze courant verschijnt dagelijks, abonnementsprijs per 3 maanden bij vooruitbetaling voor Alkmaar 2.10; franco door het geheele Rijk 2.63. Losse nummers 5 cents. Tel. Administratie (abonn., advert.) 3320, Redaetie 3330. ALKMAARSCHE EDITIE. NOORD-HOLLAND Prijs der gewone advertentiën: 0.10 per m.M.» minimum 14 m.M. 1.40. elke S1/* m.M. meer 0.35. Tarieven op aanvrage. Brieven aan de Uitg. N.V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. Herms. Coster Zoon, Voordam 9, Alkmaar, postgiro 37060. 144e Jaargang No. 216 4 pagina's Hoofdredacteur t A. R. JONKER, Alkmaar. Dinsdag 15 Sept. 1942 Britsche landingstroep onscha delijk gemaakt. HOOFDKWARTIER VAN DEN FUHRER, 14 Sept. (D.N.B.) Het op perbevel van de weermacht maakt bekend: „Ten oosten van Noworossisk werd een versterkte hoogtestelling van den vijand genomen. Aan den Terek braken Duitsche troepgn door nieu we, taai verdedigde stellingen en brachten den vijand zware, bloedige verliezen toe. In het vestïnggebied van Stalin grad drongen de aanvaistroepen van het leger in weerwil van bij zender hevigen, door zwaar artil lerievuur gesteunden tegenstand de versterkingen aan den rand van de stad binnen en werden be- heersehende hoogten ten noord westen van het centrale stadsge bied stormenderhand veroverd. Bij vergeefsche tegenaanvallen ver loor de vijand 29 tanks. Sterke formaties van de -lucht macht mengden zich in de gevechten en bestookten versche bolsjewisti sche strijdkrachten ten oosten van de Wolga met goede uitwerking. In den nacht werden vliegvelden ten noorden en oosten van de stad ge bombardeerd. Aan het Don-front werd door Duitsche en Hcngaarsche forma-, ties een aanvalsoperatie succesvol uitgevoerd.' Herhaalde tegenaan vallen van den vijand werden in hevige gevechten met medewer king van de luchtmacht afgesla gen. 13 tanks werden vernietigd. In het gebied van Rzjef stortten ook gisteren door zware artillerie en tanks gesteunde vijandelijke aanvallen ineen. Ten Zuiden van het Ladogameer mislukten verscheidene plaatselijke aanvallen van den vijand gepaard met levendige wederzij dsche activi teit van artillerie in de lucht. In den afgeloopen nacht vlogen bolsjewistische vliegtuigen boven de oostelijke gebieden. Door enkele luk raak neergeworpen bommen ont stond geringe materieele schade. Na störingsvluchten overclag zon der eenige uitwerking boven west- Duitschland hebben formaties van de Britsche luchtmacht in den nacht van 13 op 14 September een terreur- aanval gedaan, vooral op de stad Bremen. De burgerbevolking leed verliezen.. In de woonwijken der stad ontstonden branden, materieele schade en schade aan gebouwen, o.a. werden verscheidene kerken, zieken huizen en culturmonumenten getrof fen. Volgens de totdusver ontvangen berichten werden 14 der aanvallen de bommenwerpers neergeschoten. In den nacht van 12 op 13 Septem ber trachtte een Britsche landings troep, bestaande uit 5 officieren, 1 onderofficier en 1 ^nan aan de Fran- sche kanaalkust ten oosten van Cherbourg voet aan land te zetten. De nadering werd door de Duitsche afweertroepen onmiddellijk opge merkt. Zij namen den' vijand onder vuur en brachten het landingsvaar tuig door voltreffers tot zinken. Ge vangen genomen werden: 3 Engel sche officieren en een Gaullistische marine-officier. Dood geborgen wer den een majoor, een onderofficier en een soldaat. In den sector van Tobroek trachtte de vijand in den afgeloo- pen nacht met gebruikmaking van vloot- en luchtstrijdkrachten op verscheidene plaatsen aan land, te gaan. Deze poging is door het on middellijke ingrijpen van Italiaan sdie en Duitsche troepen mislukt. Twee vijandelijke schepen werden m brand geschoten. Een groot aantal gevangenen werd gemaakt. Duitsche jagers hebben 2 uitschlands onuitputtelijke bewape Wigsindustris. De montage van lucht afweergeschut PK Waaner-PEIZ-R-P H n Duitschland wint op alle fronten. EXTRA BERICHT. HOOFDKWARTIER VAN DEN FUHRER, 14 Sept (A.N.P.). Het opperbevel van de weer macht deelt mside: Duitsche' duiktooten zijn, zoo als reeds in het extra bericht van 13 September is aangekon digd, den 9en September 1942 midden op den Noordelijken Atlantischen Oceaan gestuit op een sterk beveiligd' van Enge land komend convooi. In onaf gebroken hevige gechten heb ben voor het grootste deel jonge duikbootenbemiamningen het convooi tot vandaag aan toe achtervolgd en aangevallen en er 19 schepen van tezamen 122.090 brt.,'alsmede twee tor pedojagers en een corvet der vijandelijke beveiliging van tot zinken gebracht. Zes andere schepen werden door torpedotreffers zwaar be schadigd. Slechts kleine, Uit elkaar geslagen deelen van het convooi konden ontkomen vliegtuigen- in luchtgevechten neer geschoten. Vier andere vliegtuigen werden door de luchtdoelartillerie van Tobroek vernietigd. Vergeefsche landsngspogfnt? der Britten bij Tobroek. Een van de in brend geschoten oorlogs schepen gezonken. Italiaansch legerbericht. R<pME, 14 Sept. (Stefani.) Het hoofdkwartier van de Italiaansche weermacht maakt bekend: Na een vrij lang voorbereiden, met een groot aantal vliegtuig-en uitgevoerden luchtaanval onder nam de vijand in den nacht van Zondag op Maandag met gebruik making van valschermjagers en lichte vlooteenheden in het gebied van Tobroek landingspogingen. De actie werd door zes oorlogssche pen, waaronder kruisers en torpe- dobootjagers, gesteund. Het on middellijke ingrijpen van de Ita- liaansch-Duitsche verdediging deed de vijandelijke poging mis lukken. Twee oorlogsschepen wer den in brand geschoten, een hier van is later gezonken. Duitsche jagers schoten in een luchtgevecht 2 vliegtuigen neer. Vier andere vliegtuigen werden door de luchtdoelartillerie van Tobroek ver nield. Het hospitaalschip „Arno" werd in den nacht van 9 op 10 September door een Britsch torpedovliegtuig aangevallen en op veertig mijl .af stand van Tobroek, waar het gewon den aan boord zou nemen, tot zin ken gebracht. Het hospitaalschip voer met vol licht en voerde de eveneens krachtig verlichte voorge schreven teekenen van het Roode Kruis. Het grootste deel van het per soneel, onder wie alle Roode Kruis- zusters, kon gered worden. De fami lieleden Van de salchtoffers zijn op de hoogte gebracht. DE ENGELSCHEN ZETTEN HUN OPMARSCH OP MADAGASCAR VOORT. HXMT VAN PECT Op 5 Mei 1942 werd Madagascar voor de eerste maal door de Engelschen aangevallen. Het voornaamste doel was toen het vlootstennpunt Diego-Suarez, dat op 7 Mei werd Ingenomen. Een wapenstilstand werd aldaar gesloten, alhoewel de vijandelijkheden buiten de z6ne van de Noordkust werden voort gezet, (zie op de kaart met dikke zwarte lijn dit gebied, omlijnd). Volgens berichten van 11 September hebben de Engelschen hun aanvallen op de voornaamste havens (met zwarte Pijl aangegeven) hervat. Eenige dezer plaatsen o.a. Majoenga en Morondava zijn reeds gevallen. Ook wordt de hoofdstad van het eiland, Tananarivo bedreigd, daar En- gelsehe troepen tegen deze stad ope- reeren. De eilandengroep de „Comoren" (Fransch bezit) werden reeds vroeger bezet. Het eiland Madagascar telt 370.000 inwoners. In het kader van het tweede Nederland schc radiomuziekfeest is in het Rijks museum te Amsterdam door den secretaris-generaal van het Departement van Volksvoorlichting en Kunsten, prof. dr. T. Goedewaagen, de tentoonstelling „Vier eeuwen Nederlandsch muziekleven" officieel geopend. Prof. Goede- waagen bezichtigt de expositie. (VNP-De Haan-Pax Holland m) Openingsrede van Baldur von Schirach. ■In de Burg te .„Weenen heb ben 14 September de gevol machtigde staatsjeugdleiders van de Europeesehe naties een bezoek ge bracht aan den rijksleider Baldur von Schirach, aan den rijks jeugdlei der Arthur Axmann en aan den se cretaris-generaal van de fascistische partij en den algemeenen comman dant van de Gil, Vidussoni, alsmede aan den Italiaanschen minister van staat Renato Ricci. De volgende sta ten waren vertegenwoordigd: België, Bulgarije, Denemarken, Finland, Kro atië, Nederland (door van Geelker ken), Noorwegen, Roemenië, Slowa kije, Spanje en Hongarije. Tijdens dit bezoek zijn slotbesprekingen ge voerd over het toekomstige statuut van den Europeeschen jeugdbond. De ANP-correspondent meldt uit Weenen: Er is wel geen stad in Europa, die meer in aanmerking komt voor hei houden van een stichtingsc'ongres van het Europeesehe jeugd verbond dan Weenen, dat reeds zoovele his torische congressen heeft geher bergd. Thans is de jeugd uit geheel Europa bijeengekomen om als ge lijkgerechtigde mede te werken aan den opbouw van een nieuw Europa. Voor het eerst in de geschiedenis bepaalt een jonge generatie haar toekomstig lot. Het jeugdcongres te Weenen kan in zekeren zin beschouwd worden als een antwoord op de jeugdcon- gressen, die in den loop van dit jaar eerst te Moskou, toen te Londen en laatstelijk te Washington zijn ge houden. Te Wenen komt echter een jeugd bijeen, die gedragen wordt door een gemeenschappelijk ideaal en daar aan haar kracht ontleent. Veertien landen. Dè Nedrlandsch delegatie staat onder leiding van de plaatsver vangend leider der N. S. B. en hc.ofdstormer van den Nederland- schen jeugdstorm, C. van Geelker ken, en prof. dr. R. van Genechten. Tezamen vertgnwoordign deze de legaties meer dan 40 miüioen Euro peesehe jongeren tusschen tien en twintig jaar. Nadat gisteren in den loop van den dag de verschillende delegaties in het voor deze gelegenheid feeste lijk bevlagde Weenen aangekomen en officieel door de delegaties van de Hitler-Jugend verwelkomd wa ren, is heden het congres officieel geopend. Stichtings bijeenkomst. De stichtingsbijeenkomst werd ge houden in het Gouwhuis, het vroe- gare parlementsgebouw. In de zaal zelf hadden de ver schillende jeugddelegaties plaatsge nomen, de leden allen in de uniform hunner organisaties, terwij zich in de eereloge tal van vooraanstaande persoonlijkheden bevonden. De leider van den nationalen jeugdstorm, van Geelkerken, is be noemd voor het gebied van kunst en cultuur. Nadat het geheele presidium benoemd was en wel voor den tijd van drie jaar, voerden nog enkele leiders van de werkcommis- sies het woord. Van Geelkerken sprak. In een korte, door "hartelijk ap plaus ondrbroken verklaring, zeide van Geelkerken het een eer te ach ten te Weenen aanwezig te zijn. Op de Nederlandsche jeugd rust de plicht zich een plaats in het nieuwe Europa te verwerven. Van Geelker ken wees op het groote verleden van Nederland en op de vooraan staande plaats, die het steeds in Europa heeft ingenomen. Het is aan de Nederlandsche jeugd deze tradi tie voort te zetten. De Nederland sche jeugd staat voor nieuwe opga ven aangetreden en de nationale jeugdstorm is bereid om met de jeugd der andere landen samen te werken voor een nieuw Europa. Na de verklaringen der verschil lende jeugdleiders hield Baldur von Schirach zijn openingsrede. Rede van Baldur von Schirach. Na een uiteenzetting te hebben gegeven van de voorwaarden en toestanden, waaronder de Duitsche jeugd tot 1914, is opgegroeid, ver klaarde Schirach": Wat tijdens den wereldoorlog opgroeide, was een jeugd zonder toekomstbesef. Het vreöesdictaat van Versailles ontwa pende niet alleen de soldaten en' maakte van een groote mogendheid een slavenstaat, doch het trof vrou wen en kinderen en pleegde bedrog jegens "de jeugd van een heele gene- raie, waaraan het Jodendom mede werkte. Vervolgens herinnerde v. Schirach aan de groote omwenteling, welke Adolf Hitler in Duitschland met de oprichting van de nat.-soc. arbei derspartij inluidde en die door Mus solini in Italië werd teweeggebracht. Daartegenover stelde hij het bolsje wistische Rusland, dat door zijn me thoden van stelselmatige uitroeiing van den invloed der ouders en door de zedelijke verwildering van zijn jonge generatie in .de wereldsta tistiek voor jeugdige misdadigers de eerste plaats veroverde en Engeland, dat van zijn feodale scholen oplei dingsinstituten maakte voor een kleine verwende kaste. Met betrekking tot hetgeen in de V. S. gebeurde, merkte hij op, dat r®en daar bij gebrek aan eigen ideëen alleen Europeesehe voorbeel den copieerde en dat men dus daar voor geen beschouwingen hoeft te geven. De beteekenis van de Europeesehe bonden ligt in het feit, dat zij als uitgesproken nationale opvoedings gemeenschappen in volken zelf zijn ontstaan. De nieuwe jeugdbond be gint het leven met zijn program waarin hij de onderlinge achting der afzonderlijke organisaties, de eerlij ke kameraadschap der Europeesehe jeugd tot den grondslag van zijn werkzaamheid maakt. Hij zeide: In den kring der leiders van den bond heeft de jeugd van iedere natie, onverschillig of zij tot een -klein of' een groot volk behoort, zitting en stem. Alle leden hebben in beginsel gelijke rechten. De bond vergadert elk jaar. Als plaats van bijeenkomst voor 1943 stelde hij Italië voor De plaats wordt vastgesteld door het* presidium op grond van de ingekomen aanvragen, waarbij in beginsel voos elk volk de mogelijkheid bestaat, dat op zijn grond een jeugdcongres wordt ge houden. Een aanvraag om het lidmaat schap van den bond kan slechts door een jeugdleiding, die daartoe door haar regeering gemachtigd is, ge richt worden tot het presidium, dat over opneming zal beslissen. Baldur von Schirach en de eerste jeugdleider van het fascistische Italië Renato Ricci zijn uit erkentelijk heid voor de verdiensten, welke zij zich hebben verworven bij het brengen van eenheid onder de Euro peesehe jeugd, tot eerepresident be noemd. VERDUISTER GOED! ZON 15 Sept. onder: 19.57 16 Sept. op: 7.15 MAAN 15 Sept. op: 12.41 onder: 22.32 17 September Eerste kwartier. Willkie te Teheran. - (D.N.B.) Wendell Willkie in Maandag te Te heran aangekomen, naar de radio zender aldaar heeft bekend ge maakt. Hij begaf zich naar de Ame- kaansche ambassade. Castillo toegejuicht. - (D.N.B.) De president der republiek, Castillo, is tijdens zijn rondreis door de N. provincies van Argentinië geestdrif tig toegejuicht door de bevolking. De bevolking dezer gebieden heeft op deze wijze ondubbelzinnig doen blij ken, dat zij achter de buitenlandsche politiek van Castillo staat. Wat komt het niet vaak voor, wan neer men des avonds laat in den trein reist en een stad nadert, dat men uit diverse woningen het licht naar buiten ziet stralen! Men hoort dan zoo dikwijls door medereizigers mompelen: „Daar mag ook wel eens beter verduisterd worden!" En wat valt het uitstralende licht van een boerderij niet op, wanneer men in dezen vacantietijd des avonds nog een wandeling maakt. Bedenkt men eigenlijk wel, welk een groot gevaar het inhoudt, wanneer men zijn woning niet goed verduistert? Het is nu eenmaal een oorlogserva ring, dat licht luchtgevaar aantrekt. Bovendien loopt men de kans een proces-verbaal te bekomen, wan neer men zijn woning niet behoor lijk verduisterd heeft. Het is welis waar niet prettig iederen avond op nieuw te moeteh verduisteren, maar gebeuren moet het toch! Zorgt er daarom voor, nu de avonden weer (anger worden, dat Uw afscherming in orde is. Een degelijke afscherming is nu eenmaal noodzakelijk en liefst zoodanig, dat Gij er 'in huis zoo weinig mogelijk last van hebt, dus: „Buiten donker, binnen licht!" DEZE WEEK IS DE VERDUISTERINGSWEEK. Helpt- allen mede in uw om geving de verduistering zoo goed mogéldjk te doen zijn. Het is ons aller en uw eigen levens belang. Goed verduisterd, goed be scherm^!. De aanval op Majoenga. LISSABON, 14 Sept. (Afip) Van bevoegde zijde te Londen wordt ver klaard, dat de landingsoperaties op Madagascar onder leiding stonden van generaal Sir William Piatt, die eveneens een actieve rol heeft ge speeld gedurende de campagne in Abessinië. Uit door den opperbevelhebber der Britsche strijdkrachten in Oost- Afrika verstrekte bijzonderheden "blijkt, dat Engelsche colonnes in weerwil van den door hen ondervon den weerstand steeds verder naar het binnenste gedeelte van het eiland oprukken. De colonne, die in het uiterste Zuiden opereert met als ver trekpunt Morondova heeft Vrijdag het gebied van Maraho bereikt, jvaar de gevechten worden voortgezet. Naar het schijnt hebben de Brit sche troepen op den weg van Major- ga naar Tananariva de omgeving van de groote rivierhaven Betsibo- ka, op 200 km van Major ga, bereikt, waar de verdedigers op hardnekkige wijze weerstand bieden. Anderzijds zciu de opmarsch naar het Z. der Britsche troepen, die langs de W.- kust opereeren, gisteren gedurende den geheelen dag zijn opgehouden tengevolge van het feit, dat alle bruggen opgeblazen waren. Desniet tegenstaande zouden zij 's avonds tot op minder dan 30 km Ambaja zijn genaderd. Ook schijnt het, dat zij in den loop van gisteren de stad Vohemar aan de N.O.-kust hebben bezet. Naar officieel wordt medegedeeld, hebben de Engelschen bij den aan val op Majorga den 13en Sept. met meer dan 40 schepen ondernomen en een groote hoeveelheid materiaal aan land gebracht. Na tegenstand tot het uiterste door Fransche troepen en inboorlingen, moest Maevatanane Zondag opgege ven worden en is het in handen van de Engelschen gevallen. De houding der Mohammedanen. BANGKOK, 14 Sept. (AFIP). De Mohammedaansche leider Jinnah heeft verklaard, dat de Mohamme danen niet in de voorloopige regee ring zullen treden, tenzij hun eisch betreffende de „Pakistan" d.w.z. de Mohammedaansche autonomie wordt ingewilligd. Hij voegde er aan toe: „Wij'willen ons niet laten meesleepen door de huidige omstan digheden en evenmin een voorloo pige regeering vormen, die door haar karakter en haar samenstelling ons niet zou voldoen". Reuter verneemt uit Bombay, dat gisteren in verscheidene wijken van Bombay portretten van Churchill in brand zijn gestoken. De manifes tanten werden door de politie uit eengedreven. De schade door de onlusten. Naar de Britsche berichtendienst meldt, heeft de leider van het Britseh-Indische Bureau voor Oor logstransporten, Benthall, in een bijeenkomst van de wetgevende vergadering verklaard, dat tenge volge van de onlusten in Indië on geveer 250 spoorwegstations be schadigd zijn. Voorts is medege deeld, dat 53 postkantoren volkomen afgebrand en 200 ernstig beschadigd zijn. De Duitschers en de met hen ver bonden troepen hebben, naar het weermachtsbericht dezer dagen meldde, de eerste huizen van Stalin grad bereikt. Het laatste stadium in de worsteling om het bezit van de stad mag dus als ingetreden be schouwd worden; de ^uitslag lijkt niet twijfelachtig. Het blijkt hoe langer hoe meer, dat de Sovjet-Russische machtheb bers die, na de ontgoocheling van het Duitsche voorjaarsoffensief, reeds met wanhoop geslagen werden thans volkomen het besef hebben, dat zij in doodsnood met den rug tegen den muur vechten. Want bij Stalingrad zijn het niet slechts de geregelde troepen van het roode leger, doch ook de burgers, die ge wapenderhand tegen de Duitschers optreden. Dit behoeft niet te' verbazen. Sluipmoord en aanvallen in den rug hebben altijd een belangrijk onder» deel gevormd van het Bolsjewisti sche strijdsysteem, onverschillig of men met de heeren communisten te doen kreeg op het slagvelcrof in de gewone samenleving. Vader Stalin heeft de inwoners van Stalingrad ter verdediging van de stad opgeroepen; zij hebben mede tot taak om, verscholen in hun hui zen, op de Duitschers te schieten. De officieele sanctie dus van het bedrijf der franc-tireurs, dat eerlijke volken te allen tijde verfoeid hebben. Het is kenmerkend voor de hopelooze situatie, waarin de Sovjets zich be vinden; het is ook kenmerkend, voor de geestesgesteldheid van „vader* Stalin. Voor burgers, die zich in de,H strijd mengen, gelden nimmer de gewone krijgsmansbepalingen. Wan neer zij door den vijand gevangen genomen worden en dat geschiedt meestal wacht hun onverbiddel- lijk de kogel. Dat weten Stalin en zijn makkers zeer goed. Doch wat deert dat? Om het welzijn van het volk, dat zij heeten te leiden, is het hun immers niet begonnen. Het be waren der eigen machtspositie is het geheiligde doel! En het bloed, voor dit vergeefsche streven ge™ ëischt wordt, is in de Sovjet-Unie een vlotte pasmunt. Zoo waakt „va der" Stalin over zijn kinderen! Waarlijk, het in het gevecht wer-' pen der ongeuniformeerde strijders en het beruchte bevel no. 877, dat lafhartige vergiftiging van argelooze tegenstanders gelast, zijn aan één en hetzelfde liederlijk brein ontsproten. v. d. A. Engelsche vliegtuigen boven Duitschland. BERLIJN, 15 Sept. (DNB). Brit sche bommenwerpers hebben in den afgeloopen nacht een aanval gedaan op een havenstad in Noord-Duitsch- land. Voornamelijk in woonwijken braken branden uit en ontstond er eenige materieele schade en schade aan gebouwen. Volgens tot dusver ontvangen berichten werden vier van de aanvallende machines neer geschoten. In aanvulling op het weermachts bericht van 14 Sept. verneemt het DNB nog omtrent den aanval op Bremen van gisternacht; De Britsche luchtmacht heeft in den afgeloopen nacht wederom een. van haar bekende terreuraanvallen op Bremen uitgevoerd, waarbij slechts weinig militaire en in- dustrieele schade is aangericht, Daarentegen hebben woonwijken buitengewoon te lijden gehad. Het aantal van veertien neergeschoten aanvallende vliegtuigen, waarvan tot nu toe melding is gemaakt en dat eventueel nog grooter kan blijken te zijn, vormt een hoog percentage van de in den strijd gebrachte toestellen. Daarbij moet in het oog worden ge houden, dat zeer vele vliegtuigen als gevolg van de d'oor sterk afweer- vuur der luchtdoelartillerie en door nachtjagers opgeloopen schade, hun steunpunten niet meer hebben be reikt en onvermeld hun einde in de Noordzee hebben gevonden. Zeer opmerkelijk was de houding der burgerbevolking van Bremen, die door voorbeeldige discipline in de organisaties der luchtbescher ming tot spoedig herstel van de schade heeft bijgedragen. Noworossisk in stormaanval veroverd! De met bunkers en machinegeweer nesten bezaaide hoogte voor de vesting is genomen. SS-PK Fritsch-HoSt-P tito

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1942 | | pagina 1