VLAGGEN WAPPEREN IN WEENEN. Opnieuw terrein gewonnen bij stormloop op StoliigraL DAGBLAD VOOR De beteekenis van den strijd om Stalingrad. Hoe de Brifsche landings pogingen bij Tobroek verijdeld werden. fjtt ?&J| Nadere bijzonderheden. De strijd op Madagascar, Verduisteren en zelfbescherming. DE JEUGD BOUWT. peze courant verschijnt dagelijks. Abonnementsprijs per 3 maanden hij vooruitbetaling voor Alkmaar 2.10; franco door het geheele Rijk 2.63. Losse nummers 5 cents. Xel. Administratie (abonn., advert.) 3320, Redactie 3330. ALKMAARSCHE EDITIE, NOORD-HOLLAND Prijs der gewone advertentiën: 0.10 per m.M., minimum 14 m.M. 1.40, elke 3»/., m.M. meer 0.35. Tarieven op aanvrage. Brieven aan de tlitg. N.V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. Herms. Coster Zoon, Voordam 9, Alkmaar, postglri 37060. 144e Jaargang No. 217 4 pagina's Hoofdredacteur! A. R. JONKER, Alkmaar, Woensdag 16 Sept. 1942 SovjefaanvaUen ten N. van Rjzef bloedig afgeslagen. Convooi vernietigd. HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 15 Sept. (D.N.B.) Het op perbevel van de weermacht maakt bekend: „Ten Z.O. van Noworossisk werd een als een vesting versterkt fa brieksterrein in weerwil van taai vijandelijk verzet veroverd. Aan de Terek mislukten sterke vijandelijke tegenaanvallen. De zegevierende stormloop op Sta lingrad door de Duitsehe troepen, door formaties van de luchtmacht schitterend gesteund, wint verder aan terrein. Twintig tanks werden bij deze gevechten vernietigd. Ra- vitailleeringsverbindingen en vlieginstallaties van den vijand werden overdag en 's nachts ge bombardeerd. Op de Wolga is een sleepboot door bomtreffers tot zinken gebracht. Ten Noorden van Rzjef hernieuwde de vijand met gebruikmaking van zware artillerie zijn aanvallen. Hij werd overal bloedig afgeslagen. Een pant- sertrein der bolsjewisten werd door een bomaanval vernietigd. Aan het Wolchof-front werden bij een succesvolle plaatselijke actie tal rijke gevechtsstanden vernield, ter wijl ten Zuiden van het Ladogameer plaatselijke aanvallen van den vijand in het afweervuur ineenstortten. Op het Ladogameer brachten ge vechtsvliegtuigen een vrachtschip Tot zinken. Drie andere schepen wer den beschadigd. In den afgeloopen nacht be stookten gevechtsvliegtuigen Jloermansk en vliegvelden in de omgeving der stad niet bommen van zwaar kaliber. Van 12 tot 14 September werden 227 bolsjewis tische vliegtuigen neergeschoten. In dezelfde periode gingen aan het Oostelijke frofit 23 eigen vlieg tuigen verloren. Enkele Britsche bommenwerpers vlogen gisteren overdag boven Noord-Duitschland. Enkele brisant bommen richtten slechts geringe schade aan gebouwen aan. In den 'afgeloopen nacht viel de Britsche luchtmacht in Noord-Duit- sche kustgebied aau. De bevolking ieed verliezen. Vooral in woonwij ken van de stad Wilhelmshafen ont stonden branden, materieele schade en schade aan gebouwen. Nachtjagers en luchtdoelartillerie schoten vier der aanvallende vlieg tuigen neer. Zooals reeds in een extra bericht is medegedeeld, stootten op 9 Sep tember Duitsehe duikbooten midden op den Noordelijken Atlantischen Oceaan op een krachtig beschermd van Engeland komend convooi. Sovjettroepen staan voor de keus door de Duitsehe of door eigen kogels te vallen. BERLIJN, 15 Sept. (Information.) In militaire kringen alhier zegt men heden van de situatie bij Stalingrad, dat de bolsjewisten in dit gebied» op het oogenblik een grooter terrein bezet houden dan de Duitschers, die hier in drie wiggen zijn doorgedron gen. Steeds weer wordt er op gewezen hoe wanhopig deze stad wordt ver dedigd door de bolsjewieken en men verklaart, dat de slag om Stalingrad ongetwijfeld een der grootste en verbitterdste en daarmee ook bloe digste in dezen oorlog is. Als de inneming van Stalingrad al niet zoo vlug gaat als men wellicht Jjt leekenkringen heeft verwacht, dan ligt <Jit aan de zorgvuldigheid, waarmee de Duitsehe leiding haar 'toepen in den strijd heeft gewor- In ononderbroken hevige gevech ten hebben voor het grootste jonge duikbootbemanningen het convooi tot vandaag achtervolgd en aange vallen en er 19 schepen met een ge- zamelijken inhoud van 122.000 brt., alsmede twee torpedojagers en een korvet vair de vijandelijke bewaking tot zinken gebracht. Zes andere schepen werden door torpedotreffers zwaar beschadigd. Slechts kleine uiteen geslagen deelen van het con vooi .konden ontkomen. Luitenant ter zee 1ste klasse Rolf Miitzelburg, commandant van een duikboot, drager van het Eikenloof, behoorende bij het ridderkruis van het IJzeren Kruis is in den strijd tegen den vijand gesneuveld. Met hem verliest het duikbootwapen een schitterenden, commandant en suc cesvol strijder. De duikboot zet on der bevel van den oudsten wachtof- ficier de operaties voort. pen om zooveel mogelijk menschen te sparen. De tegenstand der bolsjewieken in Stalingrad is dusdanig, dat de Russen letterlijk stuk voor stuk doodgeslagen moeten worden. Daal de bruggen naar den Oostelijken oever van de Wolga zijn afgebroken, kunnen de bolsjewieken hoogstens nog probeeren zich zwemmend in veiligheid te brengen, maar dan zou den zij zich blootstellen aan de ma chinegeweren van huh kameraden op den Oostelijken oever. De bolsjewisten staan derhalve voor de keus door de Duitsehe of door hun eigen kogels te vallen. Men omschrijft in militaire krin gen de doeleinden van het Duitsehe zomeroffensief van dit jaar aldus, dat men in de' eerste plaats de ver overing van het geheele Dongel^ied en van de rest der Oekraine op het oog had, waar het vruchtbare gebied der Zwarte Aarde voor de voeding der bolsjewisten van zeer bijzondere beteekenis is. Ook was men voor nemens alle industrieele grondstof fen en de wapenindustrie van deze waardevolle gebieden met inbegrip van Stalingrad in Duitsehe handen te krijgen. Als het tweede oogmerk van het Duitsehe zomeroffensief noemen de militairen de berooving der bolsje wisten van hem Kaukasisché olie. Daaraan voegt men toe, dat deze gebieden ten slotte niet alleen ont nomen worden aan den tegenstan der, maar bovendien nog worden in gelijfd bij het Duitsehe bewape- ningspotentieel. Indien men er in slaagt, aldus de Wilhelmstrasse, den geheelen Kau- kasus, die even groot is als het oude Duitsehe Rijk, van den romp der Sovjet-Unie af te scheiden, kan men zeggen, dat de offensieve kracht der bolsjewisten hoogstwaarschijnlijk voor dezen oorlog is uitgeschakeld. In aansluiting op het weermacht- bericht verneemt het D.N.B.dat de frontale aanval op Stalingrad on weerstaanbaar voortgaat. In weerwil van den plotselingen regenval zijn de Duitsehe troepen de stad verder binnengedrongen. Zjj leveren daar zware gevechten, die hooge eischen stellen aan de soldaten, doordat de aanval niet in een geheele linie kan worden ondernomen, maqx door af zonderlijke stoottroepen moet wor den gedaan. De bolsjewisten hebben ieder huis, iedere binnenplaats en iederen tuin in hun verdedigings— stelsel betrokken, hindernissen, ver sperringen en mijnvelden aangelegd en vooruitspringende deelen van de stad tot sterke steunpunten gemaakt, die door flankvuur het terrein be- heerschen. Door vliegtuigbommen, artillerie en granaatwerpers moeten deze nesten van tegenstand rijp voor den stormaanval worden gemaakt terwijl infanterie en pioniers met ontplofbare middelen en vlammen werpers naderen om het werk te voltooien. De ring om Leningrad blijft gesloten. Geen oogenblik verliest de post aan oen zwaren mitrailleur de vijandelijke stellingen, waaruit plotseling, zooals feeds vele malen geschiedde, de Bolsjewisten hun massale aanvallen tegen de uitsche linies kunnen ondernemen, uit het oog. (SS PK Nuszbaumer-O-H-P H m) Duilschland wint op alle fronten, EXTRA BERICHT VAN HET DUITS CHE OPPERBEVEL. DE MISLUKTE LANDINGS POGING BIJ TOBROEK. HOOFDKWARTIER VAN DEN FUHRER, 15 Sept. (D. N. B.) Het hoofdkwartier der Duit sehe weermacht meldt: „De Britsche" troepen die in den nacht van 13 op 14. Septem ber met gebruikmaking van lucht- en vlootstrijdkrachten' bij Tobroek galland waren, zajni in nauwe samenwerking tusschen Duitsehe en Italiaansche strijd krachten na een zwaren, snel len strijd vernietigd of gevan gen genomen. De vijandelijke oorlogsschepen werden door kustbatterijen en luchtdoelgeschut onder een welgericht vuur genomen, waar bij drie torpedojagers, eenige korvetten en talrijke lar.dings- booten tot zinken werden ge bracht. De ctaarna in oostelijke richting wijkende schepen wer den aangevallen door afdeelta- gen van de Duitsehe en de Ita liaansche luchtmacht, die twee kruisers, een torpedojager en verscheidene motortorpedoboo- ten tot zinken brachten. Andere kleinere schepen werden zwaar beschadigd. Duitsehe mijnvegers brachten een Britsche motor torpedoboot met 117 gevange nen in de haven wan Tobroek. Negen vijandelijke bommenwer pers werden neergeschoten. In totaal werden 576 gevangenen gemaakt, onder wie 34 officie ren. Bovendien verloor de vijand een groot aantal dooden. Een omvangrijke hoeveelheid oor logsmateriaal werd buitge maakt. Onder de gevangenen bevinden zich talrijke schip breukelingen van dei tot zinken gebrachte Britsche oorlogssche pen. De eigen verliezen zijn ge ring." Verscheidene Engelsche oorlogsschepen tot zin ken gebracht. Het Italiaansche legerbericht. ROME, 15 Sept. (Stefani.) Het Italiaansche legerbericht luidt: „De in den nacht van 13 "op 14 September met aanzienlijke lucht en vlootstrijdkrachten ondernomen landingspoging bij Tobroek is te 9 uur des ochtends volkomen te nietgedaan. De door vleotstrijd krachten en vliegtuigen aan land gebrachte troepen werden binnen 5 uur volkomen vernietigd of ge vangen genomen. Door het onmiddellijke ingrijpen van het baltaljon San Marco onder bevel van luitenant ter zee le klasse Giacomo Colotto en andere afdeelingen, die door Duitsehe strijd krachten uit de vesting Tobroek dapper gesteund werden, werden de vijandelijke troepen, waaronder ook valschermjagers, die er in geslaagd waren, vasten voet te krijgen, na korten, verbitterden strijd overwel digd. Kust- en luchtdoelbatterijen der Italiaansche en Duitsehe verde diging namen de vlootstrijdkrachten, welke de landingsopraties steunden, onder een welgericht vuur en brach ten drie torpedojagers, eenige aviso's en talrijke landingsbooten tot zin ken. De vlootstrijdkrachten, die zich naar het Oosten terugtrokken, werden vervolgens aangevallen deor Italiaansche en Duitsehe af deelingen gevechtsvliegtuigen en bommenwerpers, die een kruiser, een torpedojager en verscheidene metertorpedobooten tot zinken brachten en een lichten kruiser en andere kleinere schepen zwaar be schadigden. Bij deze gevechten heeft zich de 13de gevechtsgroep onder bevel van den majoor der vliegers Rengo Viale bijzonder onderscheiden. Wij maak ten 576 gevangenen, onder wie 34 officieren. Het aantal dooden en gewonden bedraagt verscheidene honderden. Een aanzienlijke hoeveelheid oor logsmateriaal werd buitgemaakt. Het grootste deel van de schip breukelingen der tot zinken gebrach te schepen werd door onze vloot strijdkrachten met veel moeite ge red. Onze verliezen zijn naar ver houding bescheiden. VERDUISTER GOED! ZON 16 Sept. onder: 19.54 17 Sept. op: 7.16 MAAN 16 Sept. op: 13.54 onder: 23.12 17 September Eerste kwartier. ^ÉÈmiMÊÊÊM )uitsche pantsertroepen achtervolgen 'en vijand in den Kaukasus. De voor hoede is op weerstand gestuit. Pantser- afweergeschut wordt opgesteld om den weg vrij te maken. Kruitdamp en stof ver mengen zich tot een dichte wolk, die zich op de bezweete gezichten der manschap oen vastzet en zich na korten tijd tot een dikke korst vormt SS PK Fritsch-O H-P H m Gelijktijdige aanvallen van lichte Britsche pantserwagens op vliegvel den in de omgeving mislukten door het onmiddellijk ingrijpen der plaat selijke garnizoenen, die talrijke auto's vernietigden en eenige gevan genen maakten". Naar officieel wordt meegedeeld, was volgens de bij de gevangenen gevonden bevelen het doel van de Britsche actie bij Tobroek een ge lijktijdige landing ten O. en ten W. van de haven. De Engelschen wil den daarna van weerskanten de reede van Tobroek bereiken, zoo veel mogelijk schade toebrengen aan de havenwerken en de in de haven liggende schepen met spe ciale middelen tot zinken brengen. Voorzoover op het oogenblik vast staat, werd aan de actie deelgeno men door twee kruisers, verschei dene jagers en duikbooten èn een aanzienlijk getal corvetten en mo- tortorpedebooten. De poging had dus het karakter van een aanzien lijke gecombineerde operatie. Zij werd voorafgegaan door een zeer heftigen luchtaanval, die van Zon dag 21 uur tot Maandag 3.30 uur duurde. Daarbij lieten de Engel- schep niet minder dan 500 bommen vallen, terwijl de vijandelijke sche pen haven en stad onder vuur na men. Kort daarop Volgden de landingen in de baai van Marsa.El Aoeda, W. van Tobroek, en in de baai van Marsa El Sjiaoese, O. van Tobroek. De W. groep werd onmiddellijk tegengehouden door de plaatselijke verdediging, terwijl de O. groep, die goede landingsmogelijkheden had, over een kleinen afstand kon op rukken. Toen echter werd deze af- deeling overweldigd, waarbij zij ge voelige verliezen leed. De overle venden werden gevangen genomen. Het eerst trad het marinebataljon San Marco tegen de Engelschen op. Dit ontving weldra steun van andere marinetroepen en Italiaansche en Duitsehe troepen uit Tobroek. Vol gens het verdedigingsplan werden ook per auto troepen aangebracht, die echter niet in den strijd behoef den te worden geworpen. De DuitschItaliaansche kust- en luchtdoelbatterijen namen onmid dellijk de vijandelijke schepen on der 'vuur: 3 jagers en 7 aviso's wer den tot zinken gebraeht, een kruiser en 2 aviso's beschadigd. N Toen de schepen zich te 9 uur terugtrokken, werden "zij achter volgd door Italiaansche én Duitsehe vliegtuigen, die een kruiser, een jager en verscheidene aviso's tot zinken brachten. Een lichte kruiser werd beschadigd. Onder de gevan genen bevinden zich een kapitein ter zee en een Amerikaansch jour nalist. Om iederen meter grond wordt hevig gestreden. VTCHY, 15 Sept. (DNB). Naar of ficieel wordt medegedeeld, hebben de Britsche strijdkrachten op Mada gascar de plaats Morantava ont ruimd. Door het hevige verzet van de Fransche troepen maakt de Brit- schen opmarsch slechts langzaam vorderingen. Om iederen meter grond wordt hevig gestreden. Maan dagmiddag echter slaagden den Britten erin de hoogte van^Antsia- fabositra op 280 km. ten Z. van Ta nanarive, te bezetten. In bevoegde kringen alhier ves tigt men opnieuw den nadruk op het heldhaftig verzet, dat de Fran sche troepen in samenwerking met de inboorlingen aan den Britschen aanval bieden. De door de Engelsche pers ontke tende campagne om Frankrijk te verwijten dat het ongeschikt is voter kolonisatie, wordt in dezelfde kringen met verontwaardiging van de hand gewezen. Niets kan beter het Engelsche optreden karakteriseeren dan het citaat van een Engelsch blad in Mei van dit jaar, waarin „geconstateerd" werd, dat Mada gascar met zijn rijkdommen aan mineralen en landbouwproducten geëxploiteerd moest worden. Verduistering. Oorlogsnoodzaak met tweeledig doel. De oriënteering voor vliegtuigen onmogelijk te ma ken en de bevolking in de schutse der duisternis" op te nemen. Of de burgerij dit laatste voldoende beseft, dient te worden betwijfeld. Een goed verduisterd perceel vindt lang niet altijd zijn oorzaak in hetljuiste inzicht van de(n) bewoner(bewoon- ster), doch veelal in de angst voor een bekeuring, al dan niet gevolgd door de nog onaangenamer maatre gel van stroomafsluiting. De zorg, waarmede de verduiste ring wordt doorgevoerd, hangt dan af van de meer of minder intensieve controle door de politie uitgeoefend. Men verliest hierbij geheel uit het oog, dat 'het hier mede een maatre- 'gel van zelfbescherming be treft, een maatregel dus, die in de eerste plaats strekt tot eigen vei ligheid. Wordt deze maatregel maar ten halve of onvoldoende doorge voerd, dan levert men mede gevaar op voor de omwonenden. Dit maakt, dat de nalatigheid niet meer is een persoonlijke aangele genheid, doch éen ingaan tegen het gemeenschapsbelang. Het. zou nifet de eerste maal zijn, indien een onvoldoende verduiste ring de oorzaak was van bomafwor- pen, die niet de(n) nalatige zelf tref fen, doch zijn medeburgers in de na bijheid. t Een lichtpunt hoe, in beeld spraak gebruikt, ook toe te juichen levert in oorlogstijd ernstig ge vaar op. - Laat men dit beseffen en inzien. Dit inzicht' zal de burgerij er toe brengen, niet te ^verduisteren uit vrees voor straf, doch uit welbegre pen eigenbelang en ter beveiliging van eigen en andermans leven en goed. DEZE WEEK IS DE VERDUISTERINGSWEEK. Niet alleen voor u, maar ook voor uw medeburgers of dorps- genooten dient gij te zorgen, dat uw woning 's avonds goed ver duisterd is. Wij leven in een tijd van oor log, d. i. een tijd vian sterk ver groot levensgevaar. Goed verduisterd-, goed be schermd. Duitsehe vliegtuigen boven En geland. (D.N.B.) - Van militaire zij de verluidt, dat.Duitsehe gevechts vliegtuigen vannacht belangrijke mi litaire doelen in Oost-Engeland met brisant- en brandbommen hebben aangevallen. Alle toestellen zijn op hun steunpunten teruggekeerd. In Weenen, de oude Donau-stad van reeds zoo menig historisch con gres, heeft de Jeugd van Europa zich verzameld en aaneengesloten tot één Europeesch jeugdblok. De spes van veertien landen van ons continent gaf daarmede een. grootsche demonstratie van meer dan gewone beteekenis; immers, de jeugd van heden is het volk van straks. Deze historische bijeenkomst geeft onomwonden den wil van de jeugd weer, mede te bouwen aan het Europa van de toekomst, waarvoor thans in bloed en tranen de funda menten worden gelegd en de stee- nen aangedragen. Er wordt een zware strijd gestre den, maar ondanks de moeilijkheden van dezen tijd, leeft de jeugd onder betere omstandigheden dan vroeger, omdat nu millioenen strijders den jongeren een weg banen, een weg naar een gelukkige toekomst. Indien de jeugd in het verleden een gebaanden weg gevonden had, zouden ouderen nu hun leven niet behoeven in te zetten. De mogelijkheid om den jongeren een kans te geven is er altijd ge weest. De democratie zeide voort durend zich ten doel te stellen ook de jeugd een periode van vrede en welvaart, van sociale en cultureele vooruitgang, kortom een toekomst te verzekeren. Tijd en gelegenheid wa ren er voldoende, de macht daartoe noodig was eveneens aanwezig, maar het bleef, als met zoovéél in dien tijd van ongebruikte kansen, bij praten en beloven. Nog spreekt men in Moskou, Londen en Washington over jeugd en toekomst, maar de democratie, noch het bolsjewisme, leerden de les van dezen tijd ver staan. Een daad ontbreekt en men blijft slechts „sollen". Europa gaf in Weenen iets posi tievers te zien. Daar staat de Jeugd van veertien landen bezield door één ideaal: het veilig stellen van da toekomst der Europeesehe mensch- heid, één in lotsverbondenheid. Ook de Nederlandsche Jeugd heeft zich in dien zin uitgesproken en zet zi,ch thans, evenals onze mannen aan het Oostfront, in, om voor ons land de plaats in het nieuwe Europa te veroveren, waar Nederland krachtens zijn verleden recht op heeft. Een schoone Nederlandsche traditie wordt voortgezet. De Jeugd toont begrip te hebben voor dezen tijd en durft de cor quenties aan. Zij zet zich in eerli eendrachtige kameraadschap invoer een vrij Europa, waar de höogs.e menschelijke waarden het leven zullen bestemmen en vriendschap onder de volken zal heerschen. De Jeugd geeft velen ouderen een beschamend voorbeeld. Zij over brugt wat verdeelt en bevordert wat bindt zij bouwt aan de toe komst van alle Europeesehe volke ren. jr. Waarom in Weenen? Omdat Weenen, naar men zegt, de eeuwige jeugd heeit. WEENEN, 15 September. De spe ciale ANP-correspondent meldt: Weenen heeft zich ter gelegen heid van het jeugd-congres in feest- klee<4fgestoken. Allerwegen wappe ren de vlaggen van de veertien lan den, die op het congres vertegen woordigd zijn. Het is een eenvoudige versie ring en niet te vergelijken met de pracht en praal, die de oude Donaustad bij vroegere congres sen ten toon spreidde. Want te recht heeft men zich op het standpunt gesteld, dat in een tijd, waarin zulk een groot ge deelte der Europeesehe jeugd aan het front staat, geen groote feesten gehouden mogen wor den. Men hecht meer beteekenis aan de innerlijke waarde, aan een uit een gemeenschappelijk ideaal voortkomende kracht, dan aan uiterlijk vertoon, dat niet in overeenstemming zou zijn met den ernst van den tijd. De oorlog heeft juist in de kringen dergenen, die steeds voor de aan eensluiting van de Europeesehe jeugd geijverd hebben, vele offers ge- eischt. Enkele dagen geleden nog is de jeugdleider der Belgische,Rexis- ten, J. Hagemans, die eveneens aan het congres zou deelnemen, in den strijd aan het Oostelijke front ge sneuveld. De beide presidenten van het Europeesehe jeugdcongres, Ax- mann en Viduzzoni, zijn oorlogsver minkten. Beiden hebben in den strijd tegen het bolsjewisme hun rechterarm verloren. Dat juist Weenen is gekozen als zetel van het Europeesehe jeugdcon gres, is in verschillende opzichten symbolisch. Weenen, dat alleen reeds wegens zijn ligging als centrum van de Europeesehe jeugd in aanmer king komt, is de zetel geweest van tal van historische congressen, die over de toekomst van Europa be slisten. Ook van het Europeesehe jeugdcongres mag men verwachten, dat het zijn stempel zal drukken op de toekomstige ontwikkeling in Europa. Weenen is de stad, waarvan ge zegd is, dat zij de eeuwige jeugd heeft en het is symbolisch, dat tot haar gouwleider is benoemd de vroegere Rijksjeugdleider en tegen woordige Reichsleiter voor de jeugd- opvoeding der N. S. D. A. P., Baldur von Schirach, die zooveel heeft ge- daan voor de een wording der Europeesehe jeugd, en die reeds bij de aanvaarding van zijn tegenwoor dig ambt Weenen „een stad der jeugd" heeft genoemd. Tijdens den duur van het con gres, dat Vrijdag a.s. in het Gouw huis der N. S. D. A. P. besloten wordt, komen de werkcommissies iederen morgen in niet-openbare zitting bijeen, ter bespreking van technische aangelegenheden. Daar na staan voor iederen dag bezoeken aan de bezienswaardigheden der stad, theaters e.d. op het program ma. Maandagavond werden de deel nemers aan het congres uitgenoo- digd door den secretaris-generaal van de Unie van Internationale Jour nalistenbonden, dr. Freiherr Duprell voor een ontvangst in het mooie pa leisje Schönborn, waar tot 1938 de Nederlandsche legatie gevestigd was en dat thans tot zetel dient voor de Unie van internationale journalisten bonden. Vandaag heeft het presi dium van het Europeesehe jeugd- verbond de binnen- en buitenland- sche pers een maaltijd aangeboden in de feestzaal van het historische raadhuis. Voorts was jiet vandaag de dag van opening van de bijzon der belangwekkende tentoonstelling „Documenten uit de Europeesehe ge schiedenis". In de natirnale biblio theek. Hier is een collectie bijeenge bracht van unieke beteekenis. Eeuwenoude documenten kan men hier bewonderen, zooals het Gouden Psalmboek van Karei den Groote, doch ook documenten uit den nieu wen tijd, zooals de laatste oorkonde van het Oostenrijksche ministerie van buitenlandsche zaken over de voltrokken aansluiting bij het Duit sehe Rijk. Verder zien wij het West- faalsch vredesverdrag, de op kost bare wijze in fluweel gebonden slot- oorkonde van het Weensche congres, het protocol, betreffende den moord op den postenrijkschen troonopvol ger en zijn gemalin te Serajewo, en de abdicatie-oorkonde van keizer 5 Karei. Naast deze documenten van politieke beteekenis, bevat de hier bijeengebrachte collectie nog een keur van handschriften, waaronder zeer oude.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1942 | | pagina 1