DAGBLAD VOOR Nieuwe successen in den strijd urn Stalingrad. OPERA. Sovjet-bataljons aan de Terek vernietigd. Luchtaanvallen op Zuid- en Oost-Engeland. De strijd op Madagascar, Slotzitting van het Europeesche jeugdcongres. De gevechten te Stalingrad. DE NEDERLANDSCME OOST-COMPAGNIE Een onderhoud met Mr. Rost van Tonningen. Off icieele Duitsche opvatting over de verklaring van Torii. Een onveranderde politiek. Orbti-Uee-Hoflsnd-hm Huftatri m Inzet van den Nederland- schen Arbeidsdienst. Urlauberkarte dienen ook door winkeliers in ontvangst genomen te worden. Deze courant verschijnt dagelijks. Abonnementsprijs per 3 maanden bij vooruitbetaling voor Alkmaar 2.10; franco door het geheele Kijk 2.63. Losse nummers 5 cents. Tel. Administratie (abonn., advert.) 3320, Redactie 3330. ALKMAARSCUE EDITIE. NOORD-HOLLAND Prijs der gewone advertentiën: 0.10 per m.M., minimum 14 m.M. 1.40, •elke 31/» mJM. meer 0.35. Tarieven op aanvrage. Brieven aan de Uitg. N.V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. Herras. Coster Zoon. Voordam 9, Alkmaar, postgiri 37060. 144e Jaargang No. 220 4 pagina's Hoofdredacteur: A. R. JONKER, Alkmaar. Zaterdag 19 Sept. 1942 De Duitsche afweer aan het Kanaal bestaat uit tallooze bunkers ,en veldstel- lingen, die zich enkele honderden meters achter de zware kustbatterijen be vinden. Ze zijn zoo opgesteld, dat ze den vijand met een ondoordringbare gordel van spervuur kunnen terugslaan. Een bunkerstelling aan de Kanaalkust, van waaruit het vuur op den vijand geleid wordt. (SS PK Hoffmann-Trans-R-P H m) HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 18 Sept. - (D.N.B.) Het opperbevel van de weermacht maakt bekend; „Aan den Terek vernietigden Duitsche pSntserformaties, door jachtkruisers gesteund, door een om- stagelenden aanval het gros van twee vijandelijke bataljons en maak ten 41 stukken geschut buit. In den strijd om Stalingrad wer den in verbitterde gevechten in nau we samenwerking met leger en luchtmacht nieuwe succeseen be haald. Hernieuwde aanvallen van den vijand op het bruggehoofd van Wo- ronesj werden met bloedige verlie zen afgeslagen. Sedert 15 September werden in dit gebied 91 bolsjewisti sche tanks vernietigd. Nachtaanvallen van de luchtmacht waren gericht op vliegvelden in het achterwaartsche gebied van der. vijand. Ten Z.O. van het Ilmenmeer en ten Z. van het Ladogameer stortten herhaalde plaatselijke Aanvallen van vrij sterke vijandelijke strijdkrachten met vele verlie-zen ineen. De bolsje wistische luchtmacht verloor op 16 en 17 September 146 vliegtuigen. Zes eigen vliegtuigen worden vermist. Aanvallen overdag en 's nachts van Duitsche gevechtsvliegtuigen Een officieel communiqué. VICHY, 18 Sept. - (D.N.B.) Over de gevechten op Madagascar is Vrij dagmiddag het volgende officieele communique gepubliceerd: Vrijdag om zeven uur heeft de tegenstander met aanzienlijke strijd krachten een aanval gedaan op de stad Ankazobe, op 120 km van Tana narive. Om 9 uur verschenen 20 Britsche schepen aan de Oostkust van het eiland in de buurt van Ta- snatave, nadat zij het havengebied hadden beschoten. Onze troepen boden tegenstand aan den Britschen op-marsch in het binnenland. waren gericht op voor den oorlog be langrijke installaties in Zuid- en Oost-Engeland. In het Kanaal werd een Britsch patrouillevaartuig door bomtreffers tot zinken gebracht. Artillerie van de marine schoot twee Britsche vliegtuigen neer. Een resolutie der arbeids gemeenschap. WEENEN, 18 Sept. - (D.N.B.) Het Europeesche Jeugdcongres is heden, na vier dagen bijeen te zijn geweest, gesloten. ■De voorzitter der arbeidsgemeen schappen brachten hun/ eindrappor- ten uit. Met grooten bijval werd de resolutie der arbeidsgemeenschap „Ethische opvoeding" ontvangen. „De arbeidsgemeenschap", zoo luidt deze resolutie, „ziet in de waar den en deugden, waarvan de solda ten van Europa op de slagvelden van dezen oorlog in den strijd tegen, het bolsjewisme en zijn bondgenooten een lichtend voorbeeld geven, de geestelijke en zedelijke grondslagen van het nieuwe Europa. Deze held haftige, fundamenteele krachten en het bewustzijn der Europeesche lots- gemeenschap in het hart der jeugd Prenten, is de taak en het hooge doel der arbeidsgemeenschap Ethi- 5che opvoeding; zij wil het geloof aan God en de waarden gezin, volk, vaderland, eer, arbeid en vrijheid tot onverwoestbare fundamenten 'maken scha n'euwe Europeesche gemeen- „.^ksjeugdleider Axmann ver- Klaarde, dat het Europeesche jeugd- ^Jerbond geen kwestie van vertegen woordiging is, doch van ernstigen j ^et. dient geen wereldmacht, noch het nieuwe Europa, en is daar van een eigen idee, dat het door En- t; v11 j imperialistische doelma- gheidsredenen geleide en gecontro leerde wercldverbond der Boy Scouts heeft overwonnen. De stad met een ijzeren ring omsloten. BERLIJN, 18 Sept. - (D.N.B.) In aansluiting op het weermachtsbe- richt verneemt het D.N.B. van mili taire zijde, dat de Duitsche troepen er onder hevige gevechten in stra ten en huizen in geslaagd zijn, ver der in de stad Stalingrad binnen te dringen. De Duitsche vleugels steu nen aan weerszijden van de stad op de Wolga en naderen van beide zij den. Zij omsluiten de stad met een ijzeren ring, die den bolsjewisten geen bewegingsvrijheid laat. Dat de Sovjettroepen niettemin steeds weer trachten, in woedende tegenaanvallen en met zware ver liezen het opdringen der Duitsche troepen te stuiten, bewijst opnieuw, dat het Sovjetcommando voor geen offers terugschrikt om uit overwe gingen van prestige de naderende beslissing voor korten tijd uit te stellen. Al melden de beknopte Duitsche weermachtberichten ook niet dage lijks successen te Salingrad, de aan val wordt toch met systematische nauwkeurigheid voortgezet, waarbij de Duitsche troepen hun krachten sparen. •*- Stalingrad ligt in een lengte van ongeveer 20 K.M. voornamelijk langs.den Westelijken oever van de Wolga. De stad is twee tot drie K.M. breed. Elk huis is voor de verdedi ging ingericht. Stations, water torens, electrische centrales, mon tagewerkplaatsen en ketelhuizen van fabrieken zijn tot een groot verdedigingsstelsel gemaakt, waarin de Duitsche stoottroepen met steun van artillerie moeten binnendrin gen. De eene straat na de andere moet gezuiverd worden. Bovendien heeft de regen, die de laatste dagen gevallen is, ongunstige gevechts- voorwaarden Voor den aanvaller ge schapen. Nog yoedt de strijd in dit bolsjewistische zenuwcentrum, doch reeds beginnen de militaire en eco nomische gevolgen zich langzaam af te teekenen. De Britsche pers over den strijd. De Londensjhe bladen houden zich naar 'aanleiding van de berichten hunner correspondenten uit Moskou bezig met de verbitterde gevechten in Stalingrad. De Times is van mee ning, dat het een grooté dwaasheid zou zijn te verwachten dat het weer de Sovjets misschien nóg zou kun nen redden. De militaire correspon dent van de Utmes schrijft, dat juist de Duitsche luchtmacht boven Stalingrad zich bijzonder superieur heeft getoond. De Moskousche correspondent van de Daily Telegraph verklaart, dat de militaire positie in Stalingrad in de laatste dagen van een ernstig stadium in een wanhopig stadium is geraakt. Wanneer thans Stalingrad valt, dan zien de Britsche en geal lieerde troepen zich in hun strijd om het Europeesche vasteland voor de zwaarste proef gesteld. Zelfs wan neer men voorzichtig is bij de beoor deeling van de gevolgen, dan moet men' toch zeggen, dat de val van Stalingrad de offensieve kracht der roode legers voor altijd breekt. De Moskousche correspondent van de Daily Herald meldt, dat de Duit- schers met een totdusver ongekende woede strijden. Geen enkel gebouw, dat zij bezetten, geven zij weer prijs. Emgelsch watervliegtuig ver loren. - (D.N.B.) Te Londen is offi cieel meegedeeld, dat het water vliegtuig „Clare" op een vlucht van West-Afrika naar Engeland' met der tien passagiers en een bemanning van 6 personen verloren is gegaan. Het verlies is geen gevolg van een vjjapdeljjke actie. AMSTERDAM, 17 Sept. De pers dienst van de N.O.C. meldt: Begin September heeft een bijzon dere studie-commissie onder leiding van den president der N.O.C., mr. M. M. Rost van Tonningen,een reis ge maakt naar Wit-Roethenië en de Oekraine. Mr. Rost van Tonningen en zijn reisigenooten zijn 'bereid gevonden in een persgesprek hun indrukken mee te deelen, waarvan wij de voornaam ste hier in een vraaggesprek laten volgen. Het doel van de reis was het be- studeeren van de mogelijkheden, Welk er zijn voor den Nederland- schen in^et, die thans een aanvang neemt. De N.O.C. zal aan dezen in zet leiding moeten geven en wil dit degelijk en met vrucht geschieden, dan is een grondige bestudeering ter plaatse van de omstandigheden, waaronder menschen en materiaal ingezet zullen worden, noodzakelijk. Geen Oest-Indische compagnie. Hoewel de N.O.C. een monopolie positie inneemt, moet dit niet zoo uitgelegd worden, dat zij zelf han deldrijvende onderneming is, als wij len haar voorgangster, de V.O.C. Alle particulier initiatief zal .te allen tijde aangemoedigd worden; de N.O. C. is alleen de sluis waar de Neder landsche inzet naar het Oosten door heen moet stroomen en waar zij getest wordt op betrouwbaarheid en deskundigheid. „Is" zoo vroegen wij „vol gens u het lot van Nederland zóó sterk aan de ontwikkeling van het Oosten gebonden?" Het antwoord van mr. Rost van Tonningen luidde volmondig ja. En niet alleen met het oog op de econo mische mogelijkheden, maar vóór alles wat betreft de geheele status van Nederland in de Europeesche samenleving. Er wordt veel gepraat over ge lijkberechtigdheid voor Nederland in de Germaansche levensruimte, maar zij moet veroverd worden door inzet en'prestatie. Men moet het zóó zien, dat de Führer op grond van de ge lijkheid van het bloed het Neder landsche volk, als een der voor naamste Germaansche volken van het Westen, tot deelneming heeft uitgenoodigd. Van die uitnoodiging is de N.O.C. het gevolg geweest wat wij ervan maken zullen ligt in onze handen. Tusschen haakjes mag er nog wel BERLIJN, 18 Sept. - (A.N.P.) In de Wilhehnstrasse wordt de verkla ring van den nieuwen Japanschen minister van buitenlandsche za^en beschouwd als een bewijs, dat de politiek van het driemogendheden- pact onveranderd wordt voortgezet. Tani's verklaringen, zoo zeide men, vormen een zoo duidelijke formulee ring van de bondgenootschapspoli- tiek, dat d!e pogingen van zekere kringen om Japan's politiek op de een of andere wijze in .twijfel te trekken, hierdoor ad absurdum wor den gevoerd. De nieuwe Japansche minister van buitenlandsche zaken heeft met zijn ondubbelzinnige ver klaringen alle vermoedens en specu laties van den gemeenschappelijken t'ijand van de mogendheden "van het pact van drie den bodem ingeslagen. eens op gewezen worden, hoe ont zaglijk dreigend het gevaar is ge weest van de zijde van een regiem, dat alle volkskarakter heeft gericht op de vervolmaking van zijn oor logsapparaat. Nooit hadden de demo cratische landen iets kjjnnen opbou wen het is trouwens in liet Wes ten bewezen -— dat deze vlpedgolf had kunnen tegenhouden. Gevraagd naar zijn sterksten in druk, zeide de heer post van Ton ningen: Allereerst werden wij sterk getroffen door de volkomen orde, waarin achter de fronten het vredes werk van den landbouw verliep en de volstrekte zékerheid, die daar heerschte ten aanzien van het ver loop van den strijd aan het front. Spr. wilde daarbij nog wijzen op de voortreffelijke verstandhouding, die er met de inheemsche bevolking bestond. De aanwezigheid van vier of zes leidinggevende Duitschers op een gebied! van 40.000 ha bleek reeds voldoende om orde en regelmaat te scheppen. „Hoe stelt u zich onzen inzet in het Oosten voor?", was de voegende vraag. Op twee wijzen, luidde het ant woord. Zoowel firma-gewijs als indi vidueel. Voor beide wijzen van inzet .geldt echter, dat deze naar onze meening organisch moet zijn. Geen volk van procuratie houders. Er mag ook hier echter nog wel eens met alle kracht op gewezen worden, dat het ook anders had ge kund, dat met name Duitschland had kunnen eischen en nemen, waartoe het thans de vrijwillig aanvaarde mogelijkheid' biedt. Dan was ons be drijfsleven voor tientallen jaren ontworteld geweest en aan onze eigen leiding onttrokken; wij 'zouden eenvoudig een volk van procuratie houders geworden zijn. De mogelijkheden voor het be drijfsleven zijn intusschen ongeloof lijk groot. Voor het grootbedrijf ligt er thans een ontzaglijke taak in het herstellen van beschadigde groote werken. Ook voor het middel- en kleinbe drijf echter liggen hier de kansen voor het grijpen. Hpt opvangen en vastleggen van de fcntzaglijke zwevende koopkracht is op het oogenblik een der grootste problemen. Wel zal men «1061611 bedenken, dat men daar -in het Oosten niet zijn bedje gespreid zal vindenè Er zal hard en met initiatief gewerkt moe ten worden. Het spreekt overigens vanzelf, dat ook het ambacht hier alle kansen heeft. VERDUISTER GOED ZON MAAN ZON MAAN 19 Sept. onder 19.48 20 Sept. op: 19 Sept.op: onder: 20 Sept. onder: 21 Sept. op: 20 Sept. op: onder 7.21 16.59 0.57 19.45 7.23 17.44 2,03 24 September Volle Maan. En ook de handel, hoewel er op dit oogenblik nog niet veel te han delen valt, heeft een principieele- en kansenbiedende taak te vervullen, wanneer de productie van gebruiks goederen een aanvang neemt. Reeds nu zijn overal Duitsche handelshui zen gevestigd. Waarom zouden de Nederlandsche achterblijven? Ook organische boereninzet. Ook wat de inzet van personen en dan met name van boeren betreft, streven wij er naar, deze organisch te doen geschieden. Dat wil zeggen in groote groepen,- gemeenschappen, die één geheel vormen met vrouwen en kinderen, zielsverzorgers en alles v/at tot een kleine boerengemeen schap behoort. Alleen dan kan ook van den mensch volledige inzet ver wacht worden. Er zullen de N.O.C. daartoe voor- loopig twee scholingscentra ter be schikking staan. Een in de Oekraine en een bij Wilna, waar doorheen een voortdurënde# stroom van boeren zal moeten gdan. Het spreekt vanzelf, dat aan de sociale, niet minder dan aan de cultureele zorg voor onze Nederlandsche pioniers, alle aan dacht zal worden besteed. Zoodra het eerste stadium van opbouw voor bij is zullen andere mededeelingen daarover volgen. Onze klop aan de deur van Europa. Wij Nederlanders, zoo besloot mr. Rost*van Tonningen kloppen thans aan de deur van Europa, om een ge lijkberechtigde plaats te vragen. Nieuwe kansen staan thans voor ons open, die, indien wij ons slechts te goeder trouw en met geheel ons hart inzetten, evengroot zijn als die van welk volk ook, het Duitsche niet uit gezonderd. Deze tijd eischt onze volle activi teit en arbeidzaamheid. Het is in de zen zin zoo voegde de heer Gips; die het onderhoud bijwoonde, hier aan toe, dat de passiviteit van groote kringen van ons volk op dit oogenblik inderdaad verraad aan eigen volk genoemd kan worden, Want zij laten de beste oogenblik- ken, die beslissend zullen blijken te zijn voor komende geslachten, onge bruikt voorbijgaan. Luchtaanval op hospitaal van Mersa Matroe. - (Stefani.) Donder dag om twaalf uur, dus op klaar lichten dag, hebben Engelsche vlieg tuigen het hospitaal van Mersa Matroe gebombardeerd, zoo meldt de speciale verslaggever van Stefani. ier bommen vielen binnen de om heining, die het voorgeschreven roode kruis was voorzien. Ttaliaan- sche gewonde soldaten en twee Duit schers werden door scherven getrof fen. Terug van een vijandelijken tocht Piloten van Italiaansche jachttoestellen, die zoojuist zijn teruggekeerd van een tocht boven vijandelijk gebied aan het Oostelijk front DEZE WEEK IS DE VERDUISTERIN GSWEEK. Waarschuw uw buurman-, al-s hij de verduisterinigsvoorschrif- ten overtreedt. Wijs hem zoo noodig op de gevaren, welke hierdoor kunnen ontstaan. Als gij een waarschuwiing ontvangt door d© nalatigheid van u zelf of een der leden van uw ge-zin, wees dan dankbaar en zeig niet: Waar bemoei je je mee. Goe'd verduisterd-, goed be schermd. KOENRAAD VAN DEN ARBEIDSDIENST Hulp bij het aard- appelrooien. 's-GRAVENHAGE, 18 Sept. G'e- durende dezen zomer is het dikwijls voorgekomen, dat regenval een ern stige bedreiging vormde voor den 'korenoogst van sommige boerde rijen. Het ontbrak een aantal boeren aan voldoende arbeidskrachten om den oogst binnen te halen. In deze gevallen heeft de N.A.D. prachtig werk verricht tdn behoeve van de N ederlandsche voedselvoorziening. Volledige, afdeelingen werden inge zet en met enthousiasme voerden de arbeidsmannen en kaderleden hun opdracht uit. Thans geschiedt het evenwel voor het eerst, dat de N.A.D. den inzet heeft bevolen van een geheel korps, dat bovendien nog versterkt wordt met eenige afdeelingen uit andere korpsen. Aardappelen in Drente. De regeeringsoproep om zich tot het uiterste in te spannen om onze voedselvoorziening te verzekeren, is zeker bij de Drentsche boeren niet tevergeefs geweest. Maar tot het vei lig stellen van een geweldigen aard appeloogst behoolt ook het rooien en daarvoor zijn menschenhanden noodig. De Rijksdienst voor de werkver ruiming kon het op verscheidene plaatsen niet af met zijn „vliegende colonnes". Noodtoestand Dit kwam het oppercommando -van den N.A.D. ter oore. Nog dienzelfden dag ontving het te Assen gevestigde 3e korpscom mando' bevel oin het duizend man sterke korps volledig in te zetten voor den aardappeloogst. Zoo noodig zou versterking uit andere korpsen kunnen worden aangevraagd. 25.000.000 kilogram. Dinsdag j.l. zijn de arbeidsmannen in Drente aan het werk getogen en Kft ontvingen reeds tien volgenden Zoo fcaji beJ..,. Maar zSÓ kan fafi) acifl dag versterking vair de afdeeling, welke in het kamp bij Steen wijk is gelegerd. Ongeveer anderhalve maand zullen de mannen rooien en, volgens deskundige schatting, ten minste vijfentwintig millioen kilo gram aardappelen uit den grond halen. De N.A.D. profiteert hier echter financieel niet van en de voor- hem door de heidemaatschappij geïnde gelden komen in 's Rijks schatkist Voor de arbeidsmannen wordt aan de belooning echter geen afbreuk gedaan, zij oogsten immers den dank van ons volk. Acht uren per dag. Het is noodtoestand en daardoor gaat de hulp ten behoeve van de Ne derlandsche voedselvoorziening vóór het vasthouden aan den gewonen dagelij-kschen dienst. Deze aardappelrooitijd is voor de mannen van het 3e korps N.A.D zeer zwaar, maar gedurende de sedert hun opkomst verstreken maanden hebben zij leeren doorzet ten en uithomlen. En bovendien blijkt uit hun gesprekken telken male de geestdrift, waarmede zij, ondanks wind en regen, hun arbeid verrichten ten behoeve van het veilig stellen van de Nederlandsche voed selvoorziening. Niet toevallig luidt het devies van den N.A.D.: ,,Ick -dien". De Nederlandsche Volksdienst telt reeds 35.000 vrijwillige medewerkers en duizenden leden. Blijft geen bui- Itjistaander, sluit u ook aan. Morgén worden in „Het Gulden Vlies" te Alkmaar twee operettes opgevoerd, „De Dorpsquerulant" van Jan de Keyser en „Die Schone (Galathee" van Franz von Suppé. Het woord „operette" wekt voor Nederlandsche ooren, en vooral wanneer deze wat ouder zijn, her inneringen, vervuld van bekorend heimwee. Want eenmaal beleefde de operette in ons land een glorietijd, die een met zilveren letters geschre ven bladzijde vormt in de geschie denis onzer inheemsche kunst. Maar in de eerste plaats: wat is een operette eigenlijk? Voor hen, die een weinig vertrouwd zijn met de Italiaansche taal, is deze vraag eenvoudig te beantwoorden. Operette is het diminutief van „opera", be- teekent dus letterlijk; kleine opera. Wat is een „opera"? Men zou het een tooneelstuk kunnen noemen, dat een binding is van dichtkunst, tooneelspeelkunst en muziek. De opera heeft sedert haar ge boorte in de wereld een eervolle loopbaan gehad, ook al is deze vergeleken bijvoorbeeld met de treur- en blijspelen, welke van veel verderen datum zijn en reeds bij de oude Grieken een hoogen trap van ontwikkeling bereikt hadden niet overmatig lang. Volgens de historici is de opera in het beroemde Flo rence dat toen nog de versche sporen droeg van de befaamde praehtlievende en kunstzinnige Medici's tegen het einde der 'zes tiende eeuw ontstaan, hoewel zij daarvóór in de zoogenaamde kerke lijke spelen reeds in zekeren zin haar voorloopers had. Hamburg heeft met de stichting van een eigen Opera betrekkelijk spoedig het Italiaansche voorbeeld gevolgd. Reeds -in het laatste kwart der zeventiende, en het eerste der achttiende eeuw, treft men in de Hanzestad aan de Elbe componisten aan o.a. Handel ^die er naar streefden de opera een, voor Duitsch land, nationalen vorm te geven. De man, wien het voorbehouden was dit te verwerkelijken en de opera te verlossen van de, overal geldende, Italiaansche invloeden, was Weber. Men heeft Richard Wagner wel zijn voortzetter genoemd, maar hierbij mag niet uit het oog worden verlo ren, dat de arbeid van Richard Wag ner van oneindig breedere en die pere cultuurwaarde is. In Nederland heeft de opera nim mer een vaste woonstede kunnen vinden, ofschoon het in latere jaren aan pogingen daartoe niet ontbroken heeft. Men heeft zich vaak afge vraagd: waarom? En even vaak heeft men ten antwoord de schou ders moeten ophalen. Men wist het niet. Zangtalenten zijn er in Neder land stellig voldoende en belangstel ling voor zang en muziek is er ruim schoots, want men rekent de Hol landers waarlijk niet zonder zin tot de „zingende en muciseerende vol- ken". Nog vreemder is het ontbreken van een Nederlandsche opera, wan neer men bedenkt, dat de operette hier langen tijd een troetelkind van het publiek is geweest. Onze groote operettespelers en -speelsters wij denken hierbij aan Mina Buderman- van Dijk, aan Kreeft, aan Kiehl en Kohier en aan nog vele anderen zullen voor de geheele Nederland sche eeuwigheid blijven voortleven; hun namen staan met onuitwisch- bare letters opgeteekend in de ge schiedenis van ons theaterleven. v De wegen, welke de sympathie rat, zijn niet altijd door zon be schenen, evenmin als die, welke haar stiefzuster, de antipathie, aflegt. Anders zouden wij weten waarom hier de operette tot een weergaloo- zen bloei kon komen en de opera niet. In elk geval verheugen wij ons, dat morgenmiddag in het Alkmaar- sche „Gulden Vlies" met de opvoe ring van twee operettes weer een echo zal weerklinken van een be mind verleden. De initiatiefnemers hebben recht op onze dubbele er kentelijkheid. v. d. A. 's-GRAVENHAGE, 19 Sept. Aan gezien er nog steeds misverstand blijkt te bestaan omtrent het al dan niet geldig zijn van de bonnen der Urlauberkarte" vestigt het departe ment van landbouw en visscherij er nogmaals met nadruk de aandacht op, dat de bonnen der „Urlauber karte" met blauwgroenen onder grond en voorzien van een blauwen idelaar, hier te lande geldig zijn, zood-at Winkeliers derhalve verplicht zijn bij aanbieding van deze bonnen de daarop verkrijgbaar gestelde arti kelen af te leveren. EEN GOEDE VANGST. Te Heemstede is een drietal man- ren aangehouden, die bekenden al daar Vier inbraken "te hébben ge pleegd, waarbij o.a. ontvreemd wer den 3 balen suiker, Slaolie en boter, benevens e&n radiotoestel en een naaimachine. Eén der verdachten had te Heemstede bovendien nog 4 rijwielen gestolen, terwijl een an dere verdachte te Haarlem 8 rijwie len had ontvreemd. Te Haarlem kwamen door deze aanhouding eeni ge "-boterdiefstallen aan het licht. De nbrekers zijn woonachtig te Haar lem en Heemstede.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1942 | | pagina 1