DAGBLAD VOOR Twee taai veriediiie steden sbmndertad Strafmaatregelen bij overtredingen. DELIRIUM EN MISDAAD. Dinsdag 22 Sept. 1942 pin. Verbitterde straatgevechten in Stalingrad. Talrijke Sovjet-aanvallen afgeslagen. Rest van het uiteengeslagen convooi achtervolgd. Wintersemester Duitsche universiteiten. De situatie te Stalingrad. Aanvallen op de Egyptische grens. Verkiezingsnederlaag voor Zweedsche sociaal democraten. Inlevering van buiten omloop gestelde munten. P Li ém Jli BEKENDMAKING. Mozart-programma Van hef Duitsche theater voor den omroep. Geen suiker voor koffie en thee in hotels en café's. Straibevel en straSbeschikking, Hoofd der politie krijgt bevoegdheid tot'oplegging van straf. Amerikanen op Salomons eilanden zoo goed als vernietigd. Deze courant verschijnt dagelijks, abonnementsprijs per 3 maanden bij vooruitbetaling voor Alkmaar 3.10; franco door het geheele Rijk 2.63. Losse nummers 5 cents. Iel. Administratie (abonn., advert.) 3320, Redactie 3330. ALKMAARSCHE NOORD-HOLLAND Prijs der gewone advertentiën: 0.10 per m.M., minimum 14 m.M. 1.40. elke 3*/„ m.M. meer 0.35. Tarieven op aanvrage. Brieven aan de TJitg. N.V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. Herms. Coster Zoon, Voordam 9. Alkmaar, postgiri 37060. 144e Jaargang No. 222 4 pagina's Hoofdredacteur: A. R. JONKER, Alkmaar. Lichte Duitsche vlooteenheden tijdens een patropillevaart voor de kust in het Hooge Noorden. Voor de manschappen, die geenSvacht hebben, is er altijd wat te doen. Aardappelen schillen op het achterdek. (PK Taureg-PBZ-P Hun) HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 21 Sept. - (D.N.B.) Het opperbevel van de weermaciht maakt bekend; „Aan den Terek werden na het overwinnen van het moeilij ke en met mijnen bezaaide ter rein de belangrijke, door den vijand taai verdedigde steden Terek en Wladimirowskii stor menderhand genomen. In enkele stadsdeelen van Sta lingrad, dat de vijand door het aan voeren van nieuwe strijdkrachten wanhopig tracht te behouden, zijn nog verbitterde straatgevechten aan den gang. Hernieuwde ontlastings- aanvallen op de grendelstelling ten Noorden der stad stortten met vele verliezen ineen. Bij Saratow wierp de luchtmacht opslagplaatsen van vloeibare brand; stof aan de Wolga in brand. Ten Noordwesten van Woro- nesj mislukten opnieuw ver scheidene vijandelijke aanval len. Ook ten Zuidoosten van het ümenmeer en ten Zuiden van het Ladogameer werden her haalde aanvaUen van de bolsje wisten door het samengebun delde vuur van alle wapens met zware, bloedige verliezen afge slagen. De luchtmacht bracht op het Ladogameer een wacht schip tot zinken; een ander schip werd beschadigd en een bewakin-gsvaartuig werd in brand geworpen. Duitsche -gevechtsvliegtuigen be- stodkten gisteren in de Dwinabaai bij Archangel ondanks bijzonder moeilijke weersomstandigheden de overblijfselen van het groote En- gelsch-Amerikaansche convooi. Drie koopvaardijschepen werden ver scheidene malen getroffen. In Noord-Afrika vielen formaties van de Duitsche luchtmacht vijande lijke strijdkrachten aan het El-Ala- mein front en in het Zuidelijke woestijngebied met bommen en de boordwapens aan. Vier Britsche ja gers werden in luchtgevechten neer geschoten. EERLIJN, 21 Sept. (D.N.B.) - Van militaire zijde verneemt het D.N.B.: Ee resten van het in de Noordelijke IJszee door de Duitsche luchtmacht en door Duitsche duikbooten uit eengeslagen BritschAmerikaan sdie convooi zijn gisteren (ondanks net ongunstige weer) nog voo-rbij de Ewina Baai in het bereik van de bolsjewistische kust achtervolgd en door Duitsche gevechtsvliegtuigen met bommen bestookt. Ondanks het sterke afweervuur van het land af door bolsjewistische batterijen luchtdoelartillerie van elk kaliber «ij het naderen der Duitsche ge vechtsvliegtuigen geopend, stortten zich de „Ju 88" op de koopvaardij schepen. Een schip van 8000 brt. werd door een zwaren bom getrof fen en geraakte in brand. Een vaar tuig van 4000 brt kreeg twee tref- ters van-: zwaar kaliber midscheeps en bleef liggen met hevige rook ontwikkeling. Op een derde koop vaardijschip van dezelfde grootte ontploften hommen op het achter schip, Boven de Dwina Baai kwam net tot luchtgevechten met vijande lijke jagers, tijdens welke een bols jewistisch jachtvliegtuig door de be manning van een Duitsch gevechts vliegtuig werd neergeschoten. Naar de Deutsche Akademische Austauschdienst in den Haag, Waals- 12, meedeelt, begint het vr,^fr-S,emester aan Duitsche uni- rio inïo11 en h°°gescholen pas op 1 1343, 611 eindigli het °P 31 Maart In de periode van 9 tot 20 Septem ber verloor de Britsche luchtmacht 7 89 vliegtuigen, waarvan 46 boven de Mididellandsche Zee en in Noord- Afrika. In dezelfde periode gingen in den strijd tegen Groot-Britannië 22 eigen vliegtuigen verloren. Tijdens de gevechten in het gebied van Stalingrad schoot een Pom- mersch-West-Pruissische gemotori seerde infanteriedivisie bij den suc cesvollen afweer van sterke ont^las- tingsaanvallen van den vijand op een dag 129 bolsjewistische tanks stuk. BERLIJN, 21 Sept. (A.N.P.) - In militaire kringen hier typeert men den strijd te Stalingrad met de op merking, dat de Duitsche troepen in de stad zelf aanvallen en het eene huizenblok na het andere nemen, terwijl de Sovjettroepen ontlasting trachten te brengen, in hoofdzaak door aanvallen uit het Noorden. Men verneemt hier voorts, dat ds bolsjewisten zich in Stalingrad met groote hardnekkigheid en sterke strijdkrachten verdedigen. De aan vallen uit het Noorden, die steeds weer mislukken, worden door tal rijke pantserwagens gesteund. Duit sche militaire kringen vestigen er de aandacht op, dat Zaterdag boven de stad 77 SofiSjetvliegtuigen ver loren gingen, terwijl slechts 2 Duit sche toestellen neerstortten. In dit verband verklaart men te Berlijn, dat de pogingen der bolsjewisten, die vermoedelijk de heerschappij in de lucht in dit gebied wilden ver overen, daardoor volkomen mislukt zijn. ROME, 21 Sept. (Stefani). In zijn weermachtbericht no. 847 maakt het Italiaansche opperbevel het volgen de bekend: Gisteren heeft de luchtmacht van de As doeltreffend formaties gemp- toriseerde strijdmiddelen van den vijand aan het Egyptische front met bommen en boordwapens aangeval len. Talrijke voertuigen geraakten in brand. Duitsche jachtvliegtuigen schoten in luchtgevechten vier vij andelijke vliegtuigen omlaag. Britsche vliegtuigen bombardeer den Tobroek. Vijandelijke vliegtui gen beschoten met machinegeweren en lieten hommen vaUen op eenige bewoonde centra van de provincie Agrigento (Sicilië), maar maakten geen slachtoffers. De opvatting in Berlijn. STOCKHOLM, 21 Sept. (Interinf). Bij de gisteren gehouden verkie zingen voor de gemeenteraden in Zweden heeft de soc. dem. regee- ringspartij volgens de voorloopige uitdagen de zwaarste nederlaag ge leden. In Stockholm b.v. heeft zij 6 mandaten aan de communisten moe ten afstaan, die sinds vier jaar met slechts 3 mandaten in het Raadhuis van de hoofdstad Vertegenwoordigd waren en thans over 9 zetels be schikken. Ook de rechtsche pal-tij heeft zich niet kunnen handhaven en verschillende mandaten moeten af staan. De gisteren gehouden verkiezingen hebben, naar het Zweedsche tele- graafagentschap Tete meldt, tot de volgende resultaten geleid: Soc.- dem. 831 mandaten (verlies 33), rechtspartij 266 mandaten (verlies 10), boerenbond 212 mandaten (winst ?6), volkspartij 169 manda ten (winst 6), communisten 42 man daten (winst 16), nationale partij (verlies l), in totaal leverden de verkiezingen dus 1532 mandaten te gen 15i9 totdusver. Naar de meening van Berlijnsche politieke kringen moet het toene men yan ligt aantal communistische 's-GRAVENHAGE, 21 Sept. - In de Nederlandsche Staatscourant van Maandag is afgekondigd een besluit van de secretarissen-generaal der departementen van financiën en van justitie, waarbij is bepaald, dat met ingang van heden ieder, die zilveren rijksdaalders, guldens, halve gul dens, vijf-en-twintig centstukken, „en tien-centstukken, nikkelen stuivers, bronzen twee-en-een-halve centen en centen onder zich heeft, verplicht is, voorzoover de genoemde munten sedert 1 Maart 1942 buiten omloop zijn gesteld, deze uiterlijk 5 October 1942 in te leveren bij een der kan toren van de Nederlandsche bank N.V., een postkantoor, een bijkan toor der posterijen? een hulpkantoor der posterijen of een poststation. Degenen, die na afloop van den hierboven voor de inlevering gestel den termijn munten, welke, sedert 1 Maart 1942 buiten omloop zijn ge steld. onder zijn berusting krijgt, is verplicht de munten uiterlijk den derden „dag na dien, waarop hij deze ontvangen heeft, bij een der ge- nemde instellingen in te leveren. Deze verplichtingen gelden niet, voor zoover degene, die daaraan zou moeten voldoen, van den secretaris generaal van het departement van financien voor den afloop van de voor d'e inlevering gestelde termij- neft schriftelijk vergunning verkre gen heeft om bepaalde munten on der zich te houden. Voor de ingele verde munten wordt bij de inleve ring de nominale waarde aan den inleveraar vergoed in gangbare Ne derlandsche betaalmiddelen. Het niet nakomen van de hiervoor opgelegde verplichtingen wordt ge straft met hechtenis van ten hoogste zes maanden of geldboete van ten hoogste duizend gulden. De munten, ten aanzien waarvan het strafbare feit is begaan, worden verbeurd ver klaard, ook indien zij niet aan den veroordeelde toebehooren. De bij dit besluit strafbaar gestelde feifen worden beschouwd als overtre dingen. Veel beloven, weinig gevenDe Nederlandsche Volksdienst belooft niets, doch geeft alles. Blijft geen buitenstaander, sluit u aan als lid. VERDUISTER GOED! ZÓN 22 Sept. onder; 19.40 23 Sept. op: 7.26 MAAN 22 Sept. op: 18.55 onder: 4.28 24 September Volle Maan. a Generaal Keitel 60 jaar. - (D. N.B.) De chef van het opperbevel van de weermacht,, generaal-veld- maarschalk Wilhelm Keitel, wordt 22 September 60 jaar oud. Ven Papen op reis. - (Iinterinf.) De Duitsche ambassadeur te Ankara, von Papen, die Zondag cuit Istanboel in Sofia is aangekomen, heëft gister ochtend zijn reis voortgezet. Zooals, gemeld, geeft hij gehoor aan een uitnoodiging van den Rijksbestuur der van Hongarije, Horthy, tot een jachtpartij in de Karpathen. Eerst begeeft hij zich evenwel naar Boeda pest. r Een der dappersten. Bij de verovering van Noworossisk heeft Oberleutnant Ziegler, drager van het Ridderkruis, zich bij de met voorbeeldige bezieling inge zette definitieve bestormine der vesting door bijzonderen moed en groote energie onderscheiden. Oberleutnant Ziegler aan het hoofd van zijn man schappen tijdens de definitieve be storming van Noworossisk SS PK Fritsch-Karl-Trans-R-P H m mandaten bij de Zweedsche verkie zingen ook van Europeesch stand punt bezien worden. Berlijn is door deze ontwikkeling niet verrast, het had die al lang zien aankomen. De ontwikkeling van politiek en we reldbeschouwing in Zweden komt tot uiting, aldus zegt men hier, in het verlies van soc.-dem. en de winst van communistische stemmen. Zij kan niet als geëindigd be schouwd worden en zal door de Europeesehe mogendheden, dië een gemeensehappelijken strijd tegen het bolsjewisme voeren, aandachtig fflOêtep. ffioxdgn gevolgd. 'b-GRAVENHAGE, 21 Sept. - Het Bureau van den Weer- maöhtsbeveiltebber in Neder land deelt het volgende mede: Herhaaldelijk is geconstateerd1, dat burgers de plaatsen naderen, waar vijandelijke vliegtuigen zijn neergestort of waar vlieg- tui'gonderdeelen verspreid lig gen, om zich uitrustingsstuk ken of voorwerpen toe te eige nen. J, Hiertegen wordt dringend ge waarschuwd. Wie zich nl. uitrustingsstuk ken van vijandelijke vliegers, of onderdeelen of instrumenten van vijandelijke vliegers, toe eigent, en daardoor voorwerpen, die tot den in de lucht behaal den buit behooren aan de Duit sche weermacht onttrekt, on verschillig. of er sprake is van zaken die als ombeteekenend voorkomen, begunstigt hierdoor den vijand en kan met den dood gestraft worden. Op 30 Sept. 1942 des avonds tus- schen 6 en 7 uur, organiseert het Duitsche theater in Nederland voor den zender Hilversum een volkscon cert met een aan Mozart gewijd program. De muzikale leiding zal berusten bij Wilhelm Franzen. 's-GRAVENHAGE, 22 Sept. Met ingang van 4 October 1942 zuUen de hotels, café's en restaurant niet meer in de gelegenheid zijn suiker bij kof fie" en thee te geven of bij de berei ding van andere dranken te gebrui ken, aldus deelt het Rijksbureau voor de voedselvoorziening in oor logstijd mede. Bij het ingaan van de nieuwe toewijzingsperiode zal name lijk de verstrekikng van suiker voor dat doel stopgezet worden. Het is de bedoeling hotels en café's uitsluitend suiker te verstrekken voor het be reiden van spijzen en niet meer voor het zoeten van dranken. Te Rolde werd Zaterdag een groote Landdag gehouden voor de drie Noor delijke districten Groningen, Friesland en Drente. Na afloop van dezen land dag brachten de deelnemers den leider van de Nationaal-Socialistische Bewe ging der Nederlanden, ir. A. A. Mussert, op de Brink een grootsche ovatie. (Polygoon-Fotodienst N.S.B./'Cino-Pax Holland m) Het Verordeningenblad bevat een ver ordening van den Rijkscommissaris voor het Bezette Nederlandsche gebied be treffende strafbevelen, strafbeschikkin- gen «n aan kosten onderworpen waar schuwingen. Hierbij wordt ten aanzien van rech terlijke strafbevelen «o.m. bepaald, dat ter zake van een overtreding de rechter bij schriftelijk bevel geldboete, hechte nis van ten hoogste zes maanden of ver beurdverklaring van voorwerpen kan opleggen. Aan de uitvaardiging van een strafbevel gaat geen behandeling ter terechtzitting vooraf. De rechter vaardigt het strafbevel uit op vordering van het openbaar ministe rie. Acht'de rechter behandeling ter te rechtzitting gewenscht of bestaat geen overeenstemming tusschen den rechter en het openbaar ministerie ten aanzien van de op te leggen straf, dan wordt geen strafbevel uitgevaardigd. In het strafbevel wordt vermeld: 1. Het gerecht, hetwelk het strafbevel uit vaardigt; 2. voor- en achternaam, beroep en woonplaats van den verdachte; 3. het als bewezen aangenomen feit, onder vermelding van tijd en plaats, waarop het is begaan; 4. de bewijsmiddelen; 5. de toegepaste wettelijke voorschriften; 6. de opgelegde straffen; 7. het den verdachte ter beschikking staande rechtsmiddel; 8. het kantoor waar de opgelegde boete moet worden voldaan. De verdachte kan binnen een termijn van twee weken, nadat hem het straf bevel is uitgereikt, daarentegen bij het gerecht schriftelijk of door een monde linge verklaring aan den griffier, be zwaar aanteekenen, met het verzoek be handeling ter terechtzitting te doen plaats vinden. Indien het strafbevel. aan den verdachte niet in persoon is uit gereikt en deze aannemelijk maakt, dat hij daarvan eerst op een later tijdstip kennis heeft kunnen krijgen, vangt de termijn op dit tijdstip aan. Wordt be zwaar aahg'eteekend, d*m maakt Ket openbaar ministerie de zaak door dag vaarding ter terechtzitting aanhangig. Voorts wordt o.a. het volgende be paald ten aanzien van strafbeschikkin- gen van de plaatselijke hoofden van politie Overtredingen van: 1. de verordening betreffende het verduisteren, 2. de lueht- beschermingsverordenjng, 3. de verorde ning betreffende de handhaving van de openbare orde, 4. de wegenverkeersrege ling, of van de op grond van deze ver ordeningen of van de besluiten uitge vaardigde uitvoeringsvoorschriften worden in plaats van door het bevoegde Nederlandsche gerecht door het plaat selijk hoofd van politie berecht over eenkomstig de bepalingen van deze af- deeling. Het kan hierbij geldboete van ten hoogste honderdvijftig gulden, hech tenis van ten hoogste twee weken of verbeurdverklaring van voorwerpen opleggen. Dit is niet van toepassing in geval van samenloop van overtreding met andere dan de in lid 1 gedoemde strafbare feiten. De Secretaris-Generaal van het De partement yan Justitie kan boven ge noemde bevoegdheid voor plaaatselijke hoofden van politie in gemeenten van minder dan tienduizend inwoners be perken. Het plaatselijk hoofd van poli tie kan van de zaak afstand doen ten behoeve van het Openbaar Ministerie wanneer het van oordeel is, dat; 1. hoo- gere straffen behooren te worden op gelegd, dan wel 2. uit andere hoofde het voeren van een gerechtelijk straf-proces doelmatig moet worden geacht. O Indien het" Openbaar Ministerie een andere opvatting is toegedaan, wijst het de zaak naar het plaatselijk hoofd van politie terug; ten einde deze overeen komstig de bepalingen van deze afdee- ling te berechten. De opvatting van het Openbaar Ministerie is voor het plaat selijk hoofd van politie bindend. Dit is ook dan het geval, wanneer de aan gifte rechtstreeks bij het Openbaar Mi nisterie is gedaan. Plaatselijk hoofd van politie is; 1. in gemeenten, waar een hoofdcom missaris van politie is, deze, -"2. in alle' andere gemeenten de bur gemeester. In de strafbeschikking worden ver meld: het plaatselijk hoofd van politie, dat de strafbeschikking uitvaardigt en voorts de gebruikelijke gegevens. De verdachte kan binnen een termijn van twee weken, nadat hem de straf beschikking is uitgereikt, bij het plaat selijk hoofd van politie, dat deze.heeft uitgevaardigd, schriftelijk of door een mondelinge verklaring, waarvan een akte wordt opgemaakt, een gerechte lijke beslissing verzoeken. Van deze gerechtelijke beslissing staat geen hoo- ger beroep open. De Secretaris-Generaal van het De partement. van Justitie oefent het recht van gratie uit ten aanzien van de bij strafbeschikking uitgesproken straffen. Ten derde bevat de verordening rege len ten aanzien van strafbeschikkingen van de gevolmachtigden van den Rijks commissaris voor het bezette Neder landsche gebied binnen het kader van de 'Duitsche rechterlijke macht. Hierbij wordt o.m. bepaald: Ter zake van een overtreding van de Verordening no. 34/1940 betreffende het verduisteren, gewijzigd bij verordening no. 3/1941, stelt in plaats van het Duit sche Landgerecht in het bezette Neder landsche gebied de gevolmachtigde van den Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied de strafvervol ging in. Hij kan hierbij een geldboete van ten hoogste honderdvijftig gulden, hechtenis van ten hoogste twee weken of verbeurdverklaring van voorwerpen opleggen. Tenslotte bevat de verordening nog het volgende ten aanzien van aan kosten onderworpen politioneele waarschu wingen: Ter zake van een overtreding van de verordening betreffende het verduiste ren, welke naar aard en gevolgen van geringe beteekenis is te beschouwen, kan de optredende Duitsche of Nederland sche politieambtenaar ter plgatse tegen kwijting van een aan kosten' onderwor pen waarschuwing geven voor het geval de betrokkene zich daaraan uitdrukke lijk onderwerpt en de kosten onmiddel lijk voldoet. De kosten mogen een be drag van vijf gulden niet te boven gaan. Deze verordening treedt in werking op 1 December 1942. Het Engelsche persbureau Reuter verspreidt in een telegram uit Lon den het voorstel om na de overwin ning der „Geallieerden" de Duitsche kinderen te internationaliseeren. Het in de Britsche hoofdstad verschij nende emigrantenblad „Vrij Neder land" eischt, naar de Engelsche be richtendienst meldt, dat aUe Duit sche kinderen in den leeftijd van 2 tot 6 jaar van hun moeders wegge- nomoi en voor den duur van vijf en twintig jaar naar het buitenland ge bracht worden, teneinde hen op deze wijze van him nationaliteit los te maken. Tevens moet door overeen komstige maatregelen in Duitschland zelf een mengsel van volken worden teweeggebracht, dat niet meet «la Duitsch te beschouwen zóu zijn. Men vraagt zich na lezing van dit fraais met ontzetting af, wie het in Londen en Washington nu eigenlijk nog voor het zeggen hebben. De lie den, die nog eenigermate beschik ken over gezonde hersens of zij, wier geesten door waanzin, haat en deli rium geïnfecteerd zijn. En het ant woord, dat men zich daarop geven wil, lijkt niet twijfelachtig. Toen de Amerikaan Kaufmann den krankzinnigen, door Satan zélf ingeblazen, eisch de wereld in stuur de, om de Duitsche mannen te steri- liseeren, hen tot voortplanting on machtig te maken, ging uit de rijen der ware beschaafden in Nederland (en niet slechts daar) een kreet van afgrijzen op, onverschillig of men met vrienden of vijanden van Duitschland te doen had. Want tegen een dergelijk diabolisch verlangen kwam elke droppel behoorlijk bloed bruisend in opstand. Alleen de ver- bolsjewiste plutocraten wreven zich de handen en vielen in gedachten Roosevelt, Churchill en Stalin te- voet, met de bede, dat het toch wer kelijk gebeuren mocht. Men kon de zen liederlijken het historische woord van Multatuii toeroepen: „Sta op en wisch Uw knieën en al wat er nog meer onrein aan U zij". Maar toen was het nog een enkel, door Anglo-Amerikaansch venijn vergiftigd, individu, dat zijn woord sprak. Thans maakt een officieele Engelsche instantie zich tot instru ment om soortgelijke waanzin over de aarde te bazuinen en dat is dui zend maal erger. Het walgelijke nieuws, afkomstiguit „V r ij N ederlan d", dat intusschen door duizenden kluisters aan de Londensche, Moskousehe en Waa- hingtonscihe misdadigers vastgeke tend zit, past volkqjnen in het kader der geallieerde mentaliteit en het zal door deze ook wel geïnspireerd zijn. Maar wij, in Nederland, die voor het vuil van den overkant wel iswaar niet aansprakelijk zijn, moe ten vechten met de neiging om het hoofd van schaamte te verbergen, want zóó werd de Nederlandsche eer, di© door eUe eeuwen heen het blinkende harnas van ons volk ge weest is, nog nimmer bezoedeld. En deze lieden willen de wereld regeeren en prediken overal niet het zalvende geluid van den fari- zeïschen vogelaar, dat zij de mensch- heid naar het aardsche paradijs wil len brengen. De Amerikaansche, Britsche en Sovjet-Russische macht hebbers, hebben zich voor de gan- sche eeuwigheid gebrandmerkt. Zij worden bijgezet in het Pantheon der Schande en op hun zerken zal de Wereldhistorie de vonnissende woor den schroeien: „Zij sloten een ver bond met den duivel". De Bolsjewisten hebben uit Let land eenige honderdduizenden be woners, van de kleinste af, naar Si berië overgebracht. Van deze kinde ren ontbreekt elk spoor. Op het goe derenstation in Riga werden destijde vier wagens met kinderlijkjes gevon den. En een overeenkomstig tot wordt thans den Duitschen kinderen, toegedacht. En waarlijk, het zal niet slechts om de Duitsche jeugd gaan, doch om de jeugd van alle ordelie vende en tot den opbouw bereid zijn de naties, die de doelstellingen van de vervloekte - plutocratische en bolsjewistische imperialisten in den weg staan. Het antwoord van de be hoorlijke mensehheid op deze beest achtigheid kan slechts zijn het vor men van een verdubbelden wil om eens en voor altijd den pesthaard uit te roeien, die zulke misdadige wal men uitwasemt. v. d. A. TOKIO, 22 Sept. - (D.N.B.) Vol gens Domei heeft de woordvoerder der Japansche marine, kapitein Hi- raide, verklaard, dat de op de Salo monseilanden gelande Amerikaan- sche strijdkrachten thans zoo goed als vernietigd zijn. Van Amerikaan- sche zijde is. beweerd, aldus Hiraide, dat er op de Salomonseilanden 10.000 Amerikaansche mariniers aan land gezet zijn. Men heeft hen ech ter volkomen in de® steek gelaten, zoodat het hun slecht vergaan is en zij het slachtoffer van een politiek gebaar van Roosevelt zijn geworden. Strategisch gezien is de landing van strijdkrachten in een gebied zoo ver Van het eigen land verwijderd vól komen zinloos, daar zij nooit vol doende versterkingen kunnen ki'ij- SëR«. 1 -

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1942 | | pagina 1