Suitengewoin ergerlijk geval van chantage. DAGBLAD VOOR Nieuwe vorderingen bij den strijd in Stalingrad. DE VOS ALBION. Mislukte landingspogingen bij Noworossisk. De kampioenswedstrijd dr. Euwe—v. d. Hoek. DE AANVAL OP DE OASE DJALO. Britsche vliegtuigen vielen tevergeefs de Fransehe kust aan, Extra boterrantsoen voor minderjarigen. Stichting Bruno Mussolini. Amerikaansche kruiser bij Aleoeten zwaar beschadigd. Taylor ten tweede male bij den Paus. De president: Een dergelijk gemeene streek heb ik nog nooit meegemaakt. Bestraffing wegens joden- begunstiging. Bijeenkomst van den Spaanschen ministerraad. ONLUSTEN IN MEXICO' Azad en Nehroe naar Afrika overgebracht Deze courant verschijnt dagelijks. Abonnementsprijs per 3 maanden bij vooruitbetaling voor Alkmaar 2.10; franco door het geheeie Rijk 2.63. Losse nummers 5 cents. Tel. Administratie (abonn., advert.) 3320, Redactie 3330. ALKMAARSCHE NOORD-HOLLAND Prgs der gewone advertentiën: f 0.10 per m.M., minimum 14 m.M. 1.40, elke 34/# m.M. meer 0.35. Tarieven op aanvrage. Brieven aan de Uitg. N.V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. Herms. Coster Zoon, Voordam 9, Alkmaar, postgiro 37060. 144e Jaargang No. 223 4 pagina's Hoofdredacteur: A. R. JONKER, Alkmaar. Woensdag 23 Sept. 1942 Talrijke Sovjet-aanvallen a-geslagen. HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 22 Sept. (D.N.B.) Het op perbevel van de weermacht maakt bekend; „Ten Noord-Westen -^n Noworos- sisk trachte de vijand in den nacht van 20 op 21 September met motor- torpedobooten en duikbootjagers aan land te gaan. Vaartuigen van de Duitsche marine sloegen deze po ging af. De luchtmacht bombardeer de vijandelijke stellingen rondom Gelendschik, alsmede schepen in de haven van Toeapse. Bij de operaties tusschen den Koe- ban en de Kaspische Zee slaagden Duitsche troepen erin een diep met mijnen bezaaid stellingsysteem te doorbreken. De stad Deiskoje werd stormenderhand genomen. In den strijd om Stalingrad wer den in hevige gevechten van man tegen man ondanks verbitterd vijandelijk verzet verdere ver sterkte huizenblokken genomen en gevangenen gemaakt. Ontlas- tingsaanvallen op de grendelstel- iing ten N.'van de stad mislukten onder zware verliezen voor den vijand, die daarbij 21 tanks verloor. Aan hetDonfront trokken Duitsche stoottroepen over de rivier en ver nielden op den Oostelijken oever 35 gevechtsstanden. Hongaarsche troepen sloegen plaatselijke aanval len af. Onder den indruk van de zware verliezen zette de vijand zijn aan vallen op de stad Woronesj gisteren niet meer voort. Ten N. van Woro nesj stortten herhaalde vijandelijke aanvallen in het samengebundelde afweervuur van alle wapens ineen. Bij Rzjef hervatte de vijand zijn a.nvallen met vrij sterke strijd krachten. Zij werden deels reeds in de kiem, deels in een tegenaanval afgeslagen.. Hierbij werden 28 tanks vernietigd. In het Oostelijke deel van de Mid- dellandsche Zee bracht een Duitsche duikboot een transportzeilschip van 500 brt. tot zinken. Bij vluchten van enkele Britsche vliegtuigen boven dè kust van de bezette gebieden in het Westen en bij nachtelijke storingsvluchten bo ven de wateren rondom Denemar ken verloor de vijand 6 vliegtuigen. Lichte Duitsche gevechtsvliegtui gen bestookten overdag aan de Zuidkust van Engeland militaire doelen met bommen en de boord- wapens. Kapitein Graf behaalde als jacht- vlieger op 21 September zijn 182ste tot 185ste overwinning in de lucht. De gevechten op Madagascar. - (D.N.B.) Het officieele Fransehe communique over de gevechten op Madagascar meldt hevige gevechten bij Naritsy, 35 kilometer van Tana narive, op den weg naar Majoenga. De Fransehe hrtillerie greep op doel treffende wijze in. De gouverneur- generaal van het niet ver van Mada gascar liggende Fransehe eiland Reunion heeft in een telegram aan den Franschen minister van kolo niën namens de geheeie bevolking geprotesteerd tegen den Engelschen aanval op Madagascar. De tweede partij werd gister avond door dr. Euwe, die met zwart speelde, gewonnen. Voor de tweede partij was na tuurlijk groote belangstelling. Hoe zou v. d. Hoek, nu met wit spelend, zich houden? Jammer is het dat de partij eigenlijk op een teleurstelling is uitgeloopen. v. d. Hoek opende met c2c4, wat door dr. Euwe met Pg8f6 werd beantwoord. Snel volgde toen g2g3, c7c6; Lflg2, d7d5. Als wit nu door c4xd5 had afgeruild, was er niets gebeurd. Maar v. d. Hoek speelde als vierden zet b2b3? Een slordigheid, die een pion kostte, want er volgde d5xc4, b3xc4 en Dd8d4. v. d. Hoek dacht toen over zijn zesden zet een uur na, doch iets beters dan Pblc3 kon hij niet vinden, waarop pion c4 verloren ging. v. d. Hoek speelde wat gedepri meerd verder. Euwe nam steeds meer het initiatief en op den 25en zet moest wit opgeven daar Dameverlies niet te vermijden was. Alle aanvallen werden afgeslagen. ROME, 22 Sept. - (Stefani.) In een aanvulling op het Italiaansche weer- machtbericht wordt medegedeeld, dat de oase Djalo in de Sahara op 400 km ten Z. van Benghazi gelegen is, aan den wèg naar Koefra. Hoewel het bezit van deze oase geen invloed heeft op den-strijd langs de kust, is het toch van belang, omdat Djalo "een der belangrijkste karavaanwe gen beheerscht. Op 16 Sept.,. bij het aanbreken van den dag, naderden uit de Liby- sehe Sahara aanzienlijke gepantser de strijdkrachten van den vijand. De eerste aanval werd afgeslagen, waarna de vijand al zijn hulpmidde len in den strijd bracht en de ver sterkingen met artillerie beschoot. Vliegtuigen van de spilmogendheden grepen weldra in en wisten een groot aantal vijandelijke auto's on schadelijk te maken. In .weerwil van de vijandelijke meerderheid duurde de strijd verscheidene dagen en alle aanvallen werden afgeslagen. Het opperbevel zond toen een gemotori seerde colonne, die, na ernstige moeilijkheden overwonnen te heb ben, gisterochtend aankwam. Dit was voldoende om de Engelschen naar het Zuiden te doen terugtrek ken zonder dat zij een gevecht had den aanvaard. Duitsche en Italiaan sche "vliegtuigen bleven de Engel schen achtervolgen en brachten hun opnieuw gevoelige verliezen toe. BERLIJN, 22 Sept. (D.N.B.) - Volgens een mededeeling van het opperbevel van de weermacht heb ben gisterenavond twee Britsche bommenwerpers van het type Whit ley de West-Fransche kust probee- ren aan te vaFen. Focke-Wulff ja gers stegen onmiddellijk op en dwongen den Britten terug te kee- ren. Bij de achtervolging door de Duitsche jagers liep een der vijan delijke bommenwerpers talrijke treffers op, waardoor het toestel in brand vloog en neerstortte. Het tweede Britsche vliegtuig trachtte over zee te ontkomen, doch het werd zwaar geroffen, waardoor het op Fransch gebied een noodlanding moest maken. Enkele Brische jagers, die onder de bescherming van laaghangende wolken de versterkingen aan de Kanaalkust met hun boordwapens probeerden aan te vallen, werden door licht Duitsch luchtdoelgeschut doeltreffend onder vuur genomen. Een Spitfire werd neergeschoten. In den afgeloopen nacht hebben enkele Britsche bommenwerpers storingsvluchten ondernomen boven het gebied van de SleeswijkHol- steinsche kust. Drie vijandelijke vliegtuigen werden door Duitsche nachtjagers neergeschoten, zoodat de Britten bij hun aanvalspogingen boven de Duitsche en Fransehe kust. die hoegenaamd .geen succes ople verden, gisteren in totaal 6 vlieg tuigen verloren. Ij het nationale schaakgebouw te Den Haag zijn de schaakwedstrijden tusschen lx Euwe en v. d. Hoek om het Ne derlandsuhe kampioenschap begonnen, e titelhouder (dr. Euwe, die de loting won en wit heeft gekozen, doet den erstea zet). (g>.; ..„.ïeipgnningh-Pax Holl. m) 's-GRAVENHAGE, 23 Sept. - De bonnen „Reserve 2-61", „Reserve 2- 62", „Reserve 3-61", „Reserve 3-62" en „Reserve 4-61", welke voorkomen op de nieuwe bonkaarten voor voe dingsmiddelen 11e periode 1942, geven elk recht op het koopen van 125 gram boter. Deze bonkaarten zijn thans reeds uitgereikt of zullen binnen enkele dagen uitgereikt worden. De bovengenoemde bonnen zijn geldig gedurende het tijdvak van 13 September tot en met 11 No vember 1942, zoodat men dus thans reeds boter op deze bonnen kan be trekken. VERDUISTER GOED ZON 23 Sept. onder. 19.38 24 Sept. op: 7.28 MAAN 23 Sept. op: 19.24 onder: 5.43 24 September Volle Maan. Mussolini's boek over zijn zoon ook in een Duitsche vertaling verschenen. ESSEN, 22 Sept. (A.N.P.) - Het boek, dat de Duce heeft geschreven naar aanleiding van zijn gesprekken met zijn zoon Bruno, en dat hij heeft uitgegeven als een eerteeken, toen deze gevallen was als vlieger, zal nu ook in Duitsche vertaling verschijnen. Evenals de Italiaansche uitgave, zal deze Duitsche editie niet in den boekhandel verkrijgbaar zijn, maar alleen tegen een vrijwillig offer len bate van de weduwen en weezen van gevallen Duitsche vliegers. Ten einde het beheer te kunnen voeren over de opbrengst dezer gaven, heeft rijksmaarschalk Göring een „Stichting Bruno Mussolini" in het leven geroepen, waarvan hij tege lijkertijd het voorzitterschap in handen heeft genomen. De verliezen aan oorlogsschepen. TOKIO, 23 Sept. (Domei;. - Het keizerlijke hoofdkwartier maakt het volgende bekend: Op 31 Aug. j.L is een Amerikaansche kruiser van 9050 ton van de Northampton-klassr zwaar beschadigd, toen een Japan sche duikboot een verrassende aanval ondernam in de Nazanbaa van het tot de Aleoeten behoorend eiland Atka. Japansche 'torpedo jagers hebben half September in de zelfde wateren twee Amerikaansche duikbooten tot zinken gebracht. Bevoegde Japansche kringen ver klaren, dat hiermede de totale vloot- verliezen der Ver. Staten sinds het uitbreken van den oorlog gebracht zijn op 63 oorlogsschepen, die ofwel 1ot zinken gebracht of beschadigd zijn. De verliezen, geleden tot dusver door het Amerikaansche vlootperso- neel, vormen ongeveer de helft van de vooroorlogsche sterkte der Ver. Staten. Het aantal omgekomen offi cieren en manschappen raamt men op ongeveer 14.000 Voorts wordt erop gewezen, dat 64 Engelsche, Amerikaansche en Nederlandsche duikbooten tot zinken gebracht en 38 zwaar beschadigd zijn. .:y' Roosevelt wil het Vaticaan beïnvloeden. ROME, 22 Sept. - (Internif.) Na zijn tweede audiëntie bij den paus heeft Roosevelts afgezant, Myron Taylor, zcih vandaag naar het staats secretariaat begeven, waar hij een onderhoud had met den vertegen woordiger van den afwezigen kardi naal-secretaris Montini. Zooals gebruikelijk is, weigert het Vaticaan elke verklaring over het verloop van Taylors onderhoud met .den paus. In het bijzonder weigert men zich uit te laten over de En- gelsch-Amerikaansche geruchten, volgens welke Myron Taylor in op dracht van Roosevelt den paus een programma van de oorlogsoogmer ken van Engeland en de Ver. Staten zou hebben voorgelegd. In welinge lichte kringen te Rome wordt de in druk echter sterker, dat Taylor den paus mondeling of in schriftelijken vorm in kennis heeft gesteld van Roosevelts standpunt ten aanzien van de oorlogsproblemen. Men neemt soms aan, dat de mededeeling van Taylor zich heeft bewogen op de lijn van het Atlantische charter en van de talrijke verklaringen van Churchill en Eden. Het eigenlijke doel van de reis moet men volgens de meening van Romeinsche kringen zoeken in over wegingen van propaganda en bin- nenlandsche politiek. De regeering te Washington, zoo zegt men, acht het blijkbaar nuttig, het publiek der Zuid-Amerikaansche landen te kun nen wijzen op goede betrekkingen tusschen Roosevelt en den paus. Taylors tweede bezoek, zoo zegt men in genoemde kringen, versterkt in ieder geval den reeds lang be- staanden indruk, dat Roosevelt 'Res doet om het Vaticaan te L den in den zin de. ltaansche oorlorvc he. doel het gezag eigen belang'n ,4 gebruiken. Te Wierden werd een groot volksfeest gehouden, dat door den Nederlandschen Arbeidsdienst georganiseerd was. Het hardloopen met hindernissen voor kin deren trok groote belangstelling. (VNP-Ned. Ar beidsdienst-Molkenboer-Pax Holland m) Lafaard schreef lasterbrief. Wilde een vijand laten verdwijnen. Alkmaar, Dinsdagavond. Een buitengewoon' ergerlijk ge val van chantage kreeg de recht bank te Alkmaar hedenmiddag te behandelen en liet gevolg van de behandeling was, dat de verdachte de maximumstraf tegen zich hoor de eischen: drie jaar gevangenis straf. Ongetwijfeld zou de Officier een hoogere straf geëischt hebben, wa re hij niet aan het maximum ge bonden geweest, want de ver dachte heeft getracht een persoon lijken vijand van hem te laten verdwijnen op de meest geraffi neerde manier. Op een der laatste dagen van Juli atving de Ortskommandant van .lkmaar een anoniem schrijven in e brievenbus, dat een zeer ernsti- en inhoud had. In dezen brief werd ,ezegd, dat een zekere J. XI. van B. e Alkmaar plannen had tot grove sabotage; hij wilde in de komende maanden, gebruik makende van de duisternis, telefonische verbindin gen vernielen en zoo mogelijk nog andere daden van sabotage plegen. "Verder maakte deze brief melding van het feit, dat genoemde van B. den Leider van het Duitsche .Rijk, Adolf Hitler, «zwaar beleedigd had en ten bewijze daarvan werden door van B. geuite beweringen letterlijk weergegeven. Tenslotte zou van B., al weer gebruik makende van de duisternis, de „landverraders" t.w. de leden van de N.S.B. af doende lastig vallen en dat wel op zoo'n handige wijze, dat niemand ooit den dader of de daders zou kun nen ontdekken. In den brief werd tenslotte gead viseerd, om zoo'n gevaarlijk iemand te arresteeren. Het gevolg van een en ander was, dat de Duitsche politie van B. arresteerde en een verhoor af nam. Gelukkig voor van B. werd niet direct geloof gehecht aan een dergelijk anoniem schrijven en het onderzoek, dat zeer serieus was, wees wel uit, dat van B. vol komen onschuldig was! Waar van B. echter vermoedde, waar de oorsprong van alles te vinden was,, werd het onderzoek natuurlijk voortgezet en toen tenslotte bleek, dat de schrijfmachine van het kan- loor, waar verdachte werkte, ken nelijk gebruikt was voor het typen van dezen brief, was de heele '.aak snel opgelost. Van B. werd !an ook weer spoedig vrij gelaten. Hij diende natuurlijk bij de Alk- naarsche politie terstond een aan klacht in tegen H. J. J. M. Hor vers, kantoorbediende te Alk maar. De politie had hier een gemak kelijke taak, temeer, waar de ver dachte niet kon ontkennen.' Hedenmiddag kwam deze zaak dan voor de rechtbank. (Vervolg zie pag. 3) 's-GRAVENHAGE, 22 Sept. De rijkscommissaris voor de bezette Nederlandsche gebieden (de com missaris-generaal voor de veiligheid) deelt mede: De volgende personen zijn wegens begunstiging van Joden gearresteerd en naar een concentratiekamp overgebracht: De expediteur Hendrik Kamphuis uit Epe en Jose Ravesteijn uit Rid derkerk wegens het verbergen van Joden. De expediteur Johannes Suijker- buijk uit Nispen wegens het smok kelen van Joden over de Belgische grens. De kleermaker Franciscus van Beurden uit Rotterdam wegens het verstrekken van vervalschte per soonsbewijzen. De verzekeringsagent Otto Isak Hofman uit Rotterdam wegens ver duistering van Joodsche vermogens waarden. Het geheeie vermogen van de ge noemde personen is verbeurd ver klaard. Spanje blijft anti communistisch. MADRID, 22 Sept. - (DNB). Over de besprekingen van den Spaanschen ministerraad, gehouden op 17, 18, 19 en 21 Sept., is vandaag een officieel communiqué uitgegeven, waarin on der meer gezegd wordt, dat de raad onder voorzitterschap van generaal Franco den algemeenen toestand zorgvuldig besproken heeft. Op het gebied der buitenlandsche politiek wordt de door 'Spanje in de laatste zes jaar aangenomen houding, wel ke berust op een anti-communisti sche gedragslijn, vriendschap met Portugal en solidariteit met La- tijnsch-Amerika, bevestigd. Tevens wordt de nadruk gelegd op de vor deringen op militair gebied en de vorbereiding voor geval van oorlog, r binnenlandsche l£u sUicngste ,w straffen,. Onbekende vliegtuigen boven Bulgarije. - (D.N.B.) De Bulgaar- sche General staf deelt mede, dat in den nacht van 21 op 22 September vliegtuigen van onbekende nationa liteit boven enkele deelen van Bul garije hebben gevlogen. In deze streek werd luchtalarm gemaakt. In Sofia duurde het luchtalarm ander half uur. Finland en de Ver. Staten. - (Internf). De Daily Sketch meldt, dat de Sovjeti'egeering de regeerins der Ver. Staten formeel verzocht beeft, de diplomatieke betrekkingen met Finland te verbreken. Men heeft, aldus het blad, Willkie tijdens zijn verblijf te Moskou ondubbelzin nig te verstaan gegeven, dat dit de wensch der Sovjetregeering is. MADRID, 22 Sept. - (D.N.B.) Naar Efe uit Mexico meldt, heeft de Mexi- caansche regeering als gevolg van op 15 September in den staat Vera Cruz uitgebroken onlusten troepencontin- genten naar Villafardel gezonden om de rust te herstellen. Een Zondag in de Mexicaansehe hoofdstad ontvangen ooggetuigever- slag meldt, dat de onlusten een groo teren omvang hebben aangenomen dan aanvankelijk werd vermoed. Bij de eerste botsingen, die wqgens poli tieke geschillen zijn ontstaan, zijn 11 politieke vertegenwoordigers van de nationale federatie van landar beiders, alsmede de senator Diaz Munoz en de afgevaardigde Salvador Gonzalez gedood. BANGKOK, 22 Sept. - (D.N.B.) In de centrale vergadering heeft de secretaris van den minister van bin nenlandsche zaken in de Britsch-In- dische regeering verklaard, dat een aantal leden van het werkcomité van hét congres, die bij het uitbre ken der onlusten waren gear resteerd, uit Indië zijn weggevoerd. Indische kringen te Bangkok ver moeden, dat zich onder de gedepor teerden de voorzitter van het con gres,-Azad en Pandit Nehroe bevui lt' dat zij naar Oost efi Zuid- De laatste weken hebben de Duit sche en Italiaansche weermachtbe- richten opnieuw en herhaaldelijk ge wag moeten maken van vijandelijke handelingen, welke een duidelijk bewijs leveren van de psyche, waar in het Albion van heden verkeert. Wij doelen op de reeks aanvallen op hospitaalschepen, lazaretten eft andere Roode Kruis posten, om dit maal van den terreur op burgers niet te spreken. Reeds vroeger werd telkens waargenomen dat ondanks de ondubbelzinnige en internationaal gerespecteerde kenteekenen van het Roode Kruis, de Britten er geen been inzagen zich juist boven deze chari tatieve inrichtingen van hun bom- menlast te ontdoen. Het was wellicht minder riskant, dan een militair ob ject aan te vallen- Scherpe protesten zijn begrijpelij kerwijs niet uitgebleven vooral na de laatste reeks aanvallen op laza retten. Ernstig is gewaarschuwd, dat het „oog om oog, tand om tand" toe gepast zal worden. Merkwaardig blijft het steeds te zien hoe roerend in zulke gevallen die brave Engelsche regeering weet te antwoorden. Zij wéét dat zij slechts een eer- jij ken krijg heeft te duchten zelfs i'S het haar bekend hoe Duitsche en Italiaansche vliegende en andere Roode-Kruiscolonnes meermalen En gelsche gewonden uit zee of van het slagveld in veiligheid brengen. De reeks piratenvluchten der Britten zijn hiermede wel in flagrante tegen stelling en kunnen niet anders ten gevolge hebben dan de repressailles, waarmede- thans gedreigd is. Als de zaken zóó staan en de wereld voor de zooveelste maal ge attendeerd wordt op het nog steals aanwezig zijn van „traditioneele" Britsche eigenschappen, zooals deze in den loop der eeuwen telkens ge demonstreerd werden, dan wordt de Engelsche regeering bedeesd en kruipt in haar schulp. Daar worden het Britsche heldendom en de sporti viteit door de Angelsaksen zélf zoo dikwijls geroemd zoo maar aan de kaak gesteld. „De regeering gaf nimmer dergelijke opdrachten en keurt de gewraakte handelingen af", heet het dan. Men zag hetzelfde met de bevelen ten aanzien van mogelijk te maken krijgsgevangen: èn in Noord-Afrika èn bij Dieppe. De vog Albion preekt Gewonden, aan de zorg van het Roode Kruis toevertrouwd, dat' op het slagveld geen onderscheid maakt tusschen vriend en vijand, vielen onder de laaghartige aanvallen der Britten. Hier ziet men den weg dien Enge land de eeuwen door heeft gevolgd; Eens dacht men, dat Europeesche beschavingsgedachten haar invloed zouden doen gelden. Maar Engeland cerbolsjewiseerde, omdat het heil zag in een verbond met den duivel. Trouwens, het is zoo een waardige voortzetting van de „groote daden" uit het verleden (Indië, Zuid-Afrika enz.). Dank zij den verheffenden bondgenoot is Albion tot zijn oude opvattingen teruggekeerd. Helden dom en sportiviteit, begrippen die het eens als het hoogste goed aan merkte, heeft het wederom terzijde gesteld. Eens zong Nederland: „Lage wraak voor Engeland!" Het Duitsche (en het Italiaansche) volk kan thans nog scherper dezen zang inzetten en met de,wapenen doen vergezellen. Wiens schuld als die wrake komt?" Ook de slimste vos wordt doorzien. Jr. Het Finsche presidentschap. - (D.N.B.) Een afgevaardigde der agrarische partij heeft bij het Fin sche parlement een voorstel inge diend, volgens hetwelk de ambts periode van den tegenwoordigen pre sident der republiek zonder nieuwe verkiezing met twee jaar, dus tót 1945, verlengd zou worden. Het par lement zal dit voorstel in behande ling nemen. Hertzog geopereerd. - (D.NB.) Naar de Britsche berichtendienst meldt, is generaal Hertzog gisteroch tend te Pretoria geopereerd. Zijn toestand is naar omstandigheden be vredigend. Een Duitsche artillerie-waarnemingspost ten Zuiden van Stalingrad. (PK Heim-DV-R-P H n>)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1942 | | pagina 1