STALIN'S WANHOOP ■r - DAGBLAD VOOR Opnieuw terrein gewonnen in het cen trum van Stalingrad. „Onze moederè weten thans waarvoor haar zoons strijden". Boter en rundvet 19 schepen lot zinken gebracht. THEORIE EN PRAKTIJK. - 1 J DejC courant verschijnt dagelijks. Abonnementsprijs per 3 maanden bjj vooruitbetaling voor Alkmaar 2.10; franco door het geheele Rijk 2.63. Losse nummers 5 cents. jel. Administratie (abonn., advert.) 3330, Redactie 3330. ALKMAARSCHE EDITIE. NOORD-HOLLAND Prjjs der gewone advertentiën: f 0.10 per m.M., minimum 14 m.M. 1.40, elke 3i/, m.M. meer 0.35. Tarieven op aanvrage. Brieven aan de üitg, N.V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. Herms. Coster Zoon, Voordam 9, Alkmaar, postgiri 37060. 1 44e Jaargang No. 224 4 pagina's Hoofdredacteur: A. R. JONKER, Alkmaar. Donderdag 24 Sept. 1942 Voortzetting der aanvallen in den Kaukasus. Wederzijdsche luchtaanvallen. UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FUHRER, 23 Sept. - (D.N.B.) r Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: In den Kaukasus werden onze aanvallen voortgezet, en werden sterke vijandelijke tegenaanvallen afgeslagen. Voor een haven van den Kaukasus werden een drij vend dok en een vrachtschip van middelbare tonnage door bomtref- fers beschadigd. De gevechten in en om Stalingrad gaan met on verminderde hevigheid verder. In het centrum der stad werd on danks hardnekkig verzet weer terrein gewonnen. Vijandelijke te genaanvallen mislukten. Ten N.W. van Woronesj verloor de vijand in felle afweergevechten 25 pantser wagens. In den centralen en Noordelijken frontsector werden eigen plaatselij ke aanvalsacties m^t succes uitge voerd. Sterke formatie gevechts vliegtuigen vielen overdag en des nachts opslagplaatsen en spoorlijnen der Sovjets ih het gebied om Rzj'ef met vernietigende uitwerking aan. Aan de kust van het Visschers- schiereiland bombardeerden duik bommenwerpers een belangrijk steunpunt der Sovjets. In luchtge vechten schoten Duitsche en Finsche jagers in het hooge Noorden zonder eigen verliezen 19 vijandelijke ma chines omlaag. Aan de kust van het Kanaal wer den bij aanvallen van zVvakke Bril- sche strijdkrachten vier vijandelijke machines neergeschoten. In Zuid-Engeland bestookten lich te Duitsche gevechtsvliegtuigen overdag belangrijke militaire doelen met bommpn van zwaar kalibeu Bij Dover werden drie versper ringsballons neergeschoten. De strijd om Stalingrad. Duitsche troepen winben stap voor stap terrein. BERLIJN, 23 Sept. - (DNB). Overeenkomstig zijn gewoonte doet het opperbevel der Duitsche weer macht met betrekking tot den toe stand bij Stalingrad geen voorspel lingen; Dientengevolge komen de dagelijksche successen der Duitsche aanvalsdivisies in de berichten slechts Weinig naar voren. Steeds weer pogen de bolsjewisten na he vige artillerievoorbereidingen aan vallen te ondernem'en op de voor hen onaangename grendelstelling in het Noorden. Onder groote bloedige verliezen voor den vijand en met verlies van pantserwagens en ge vangenen mislukken deze. De Duit sche stoottroepen, die in de binnen stad te midden van brandende hui zen -strijden, winnen stap voor stap terrein. De oriëntatie wordt bemoei lijkt door bijtenden walm van groo te branden. Na Iedere ingeslagen granaat ontwikkelen zich op de we gen hooge zandfonteinen. In den Kaukasus hebben de beide laatste dagen de Duitschers aan zienlijke vorderingen gemaakt. Het afslaan van een bolsjewistische- lan dingspoging ten N. W. van Nowo- rossisk en aanvallen met goede uit werking door de Duitsche lucht macht op scheeps- en havendoplen ondernomen^ bewijzen opnieuw dat de kust van de Zwarte Zee en het scheepvaartverkeer in dit gebied onder controle staan van eenheden der Duitsche marine en van forma ties der Duitsche luchtmacht. Kaart yan Pttt Op de kaart is de ligging van Stalingrad en omgeving aangegeven. Twee verde digingslinies van IC km en 20 km zfjn rondom de vesting aangelegd; de buiten gordel van 20 km werd reeds begin Sep tember doorbroken. De Duitsche trpepen zijn nu binnen het vestinggebied van de 10 km-zöne opge rukt en zijn een frontale aanval op het centrum begonnen. In dezen binnengordel van 10 km wordt nu verwoed gevochten, Duitsche stoot troepen zijn op verschillende punten Stalingrad binnengedrongen. Daar ieder, huis moet worden veroverd, zal er met de volledige bezetting van Stalingrad nog wel eenigen tijd heengaan. Een oordeel over de Britsche vloot. Zij is niet meer de souvereine heerscheres over de zeeën. BERLIJN, 23 Sept. (DNB). - In hoofdartikel „Knecht der Oce- M«i' bespreekt de Berliner Bör- senzeitung de rol der-Britsche vloöt* i" dezen oorlog» Deze vloot, aldus het blad, was dl veiligste en mach- "gste post op de rekening der geal lieerden. Zij zouden 'Duitschland af sluiten, eiken grondstoffenaanvoer verhinderen een onverbreekbaren *ln8 om de Noordzee vormen./''Al ken al door haar bestaan zou zij ook dezen tweeden wereldoorlog wmnen, zonder dat men voorne mens was haar werkelijk op het spel te zetten. De Engelsche vloot is in dezen strijd nooit offensief gebruikt waar zij landings- of terugtrekkende ope raties moest dekken, zooals bij Duinkerken, in Noorwegen, bij Kre ta en Dieppe, heeft zij zeer zware verliezen geleden. Zij is allang niet meer de souvereine heerscheres over j? zeeën, zij wordt versleten in dienst van de verbindingen van het nritsche rijk, die ze toch niet kan beveiligen. Ook de deelneming der Ver. Sta- ^n,aa" den oorlog, zoo vervolgt het met, heeft voor de Engelsche vloot nAitn ,ver^chting gebracht, vooral 6a "pMdat de Amerikaansche vloot °r de Japanner voor een deel ver- etigd 1S en voor regt Qp zuid_ ms geneutraliseerd wordt. lo»tnge^an^ staat °P z?e geheel al- W 6n yoor een haak, die zelfs een vernaai zoo groote vloot niet kan volbrengen. Op tenminste vier pun ten is de aanwezigheid van aanzien lijke Britsche - vlootstrjjdkrachten onvoorwaardelijk noodig: De Engel sche wateren, Gibraltar, Alexandrië, Zuid-Afrika. Voorts moét men trach ten de reusachtige verbindingslij nen met Noord- en Zuid-Amerika, met Britsch-Indië en Australië te beveiligen. Daarbij komt de Noor delijke IJszee, wanneer de Engel- schen ter geruststelling van de Sov jet-Unie moeten besluiten, een nieuw konvooi en daarbij ook ver scheidene oorlogsschepen in den dood te zenden. Er is dus een voort durende slijtage .aan menschen en schepen, alleen al voor beveiligings maatregelen, die toch niet kunnerf verhinderen, dat de geallieerde scheepsruimte maand na maand vermindert met een tonnage, die niet door nieuwen aanbouw ver vangen kan worden, hetgeen op den duur doodelijk moet zijn. De strijd op Madagascar. Tananarivo bezet. VICHY, 23 Sept. (DNB). - Een officieel communiqué over den strijd op Madagascar deelt .mee, dat de Britten Dinsdag het spoorweg- Traject Antsirabe-Tananarivo heb ben gebombardeerd. Woensdagoch tend kon levendige luchtactie in het Oosten van Brickaville worden waargenomen. Mahitsy, dat tot het uiterst toe verdedigd is, moest opge geven worden. Tananarivo bezet. Naar Reuter op grond van een radiobericht meldt, zijn Britsche troepen Woensdag te .17 uur de hoofdstad van Madagascar, Tanana rivo, binnengerukt. 'mm wmm X; .v Jonge Italiaansche Fascisten brengen een machinegeweer in stelling aan den buitenkant van de Oase van Siwa. (Orbis-Luce-Holland-Pax Holland m) Een artikel van minister Göbbels. BERLIJN, 23 Sept. - (D.N.B.) Mi nister Göbbels schrijft in hét weeld- blad Das Reich onder het opschrift „Wat op het spel staat" een artikel waarin hij schrijft, dat de oorlog de diepere beteekenis heeft, dat hij den grondslag' van het bestaan der vol ken opnieuw regelt. Alle oorlogs handelingen moeten hierop worden gericht, wil de oorlog niet zijn uit gangspunt en doel verliezen. De Duitsche regeering heeft zich steeds beperkt tot een omschrijving van haar 'oogmerken in dien zin, dat zij strijdt voor de vrijheid, de onaf hankelijkheid en de noodige leef- en beweegruimte voor haar volk. De meeste oorlogshandelingen zijn haar rechtstreeks opgedrongen. De oorlog is voor ons een te ernstige zaak, dan dat wij hem zouden toe vertrouwen aan brieschende heet hoofden. Niemand zal ons kunnen aanwrijven, dat wij de ontbinding, vernietiging en economische of phy- sieke liquidatie van een volk, dat voor onze wapens is bezweken, als oorlogsdoel hebben geproclameerd. Als voorbeeld vermeldt schrijver hier de behandeling van Frankrijk te Compiègne, die volgens'hem zoo gematigd was, dat zij ongeveer het tegendeel vormde van datgene, wat vriend en .vijand haddenverwacht. Wij voelen ons in den oorlog nog steeds in zekeren zin verantwoorde lijk tegenover den toekomstigen vrede. Wij vergeten nimmer, dat de volken van Europa ook na dezen oorlog weer naast elkander moeten leven. Hij acht het mogelijk, dat de En- gelschen en Amerikanen met het oog op hun eeuwige militaire neder lagen in- zekeren -zin behoefte heb ben aan uitbarstingen van woede en wraak om psychisch te kunnen af- reageersn. Hierbij wijst hij op de omstandig heid, dat bijv. niet de bekende stel ling van van Sittart, ^dat Duitsch land te Vernailles veelfete zacht "be handeld is, in Engeland wordt be streden, maar dat uitsluitend mee- ningsverschil bestaat over de vraag, of het doelmatig is geweest haar in het openbaar te behandelen. De bewindsman herinnert voorts aan de meening van het emigranten blad. Integendeel, een blad onder toezicht van de Britscheregeering heeft in een onbewaakt oogenblik tot uitdrukking gebracht, wat de tegenpartij in werkelijkheid denkt en van plan is. SPIONNAGE IN FINLAND. De strengste waakzaam heid geboden. HELSINKI, 23 Sept. - (D.N.B.),. De „Kauppalehti" houdt zich vandaag bezig met de Engelsche spionnage in Finland, die er volgens het blad naar streeft met gebruikmaking van de vroegere goedé) betrekkingen tus- schen Finland en Engeland op allo mógelijke wijzen elke denkbare hulp te, verleenen aan de Sovjet- LTnie. Voortdurend probeert men vol gens het blad door allerhande vre- desgeruchten bij de massa het ver langen naar den vrede op te zwee- pen, natuurlijk zonder er ook maar van te reppen, dat een vrede tus- schen Finland en de Sovjet-Unie uit sluitend de Engelsch-bolsjewistische belangen zou dienen. Door het voeren van een geheime anti-Duitsche propaganda en door het verspreiden van allerlei geruch ten tégen de Duitsche troepen in Finland probeert de Engelsche spionnage niet in de/" laatste plaats de intieme Duitsch-Finsche verhou ding van wapenbroederschap en de samenwerking tusschen beide lan den te verstoren. Van alle wegen, vooral ook via het neutrale Zweden, wordt zorgvul dig geprofiteerd. Elk gerucht, en elke onbenullige mededeeling, die op eenigerlei wijze tegen den vijand kan worden uitgebuit, wordt door de agenten om te beginnen het veiligst doorgezonden via Zweden. Niet voor niets is het apparaat van het Engelsche gezantschap te Stock holm dusdanig uitgedijd, dat het iedele andere buitenlandsche verte genwoordiging verre overtreft. Al weten wij natuurlijk ook heel wel, dat Engelschen nooit in staat zullen zijn hun wraakfantasie op ons los te laten, toch achten wij het on zen nationalen plicht ons volk al thans op dergelijke oogmerken at tent te maken. Wij hebben te doen met een tegen stander, die geen middel zal schu wen om ons te verpletteren. Daar om mogen wij ook onze kracht niet voor een deel ongebruikt laten, als wij ons tegen hem verweren. Onze moeders weten thans, waar voor haar zoons strijden en onze vrouwen, waarvoor haar - mannen aan het front staan. Iedere arbeider en elke boer beseft ten volle, waar toe hij den hamer zwaait en de ploeg door de aarde drijft. Millioenen kin deren kijken ons aan. In hen ziet de vijand onze toekomst en in hen wil hij haar vernietigen. Uit den~ mond van den .vijand hebben wij verno men, wat op het spel staat. Berlijn over de Spaansche regeringsverklaring. Het Spaansche volk wenscht blijkbaar de Europeesche nieuwe orde. BERLIJN, 23 Sept. (A.N.P.) - De Spaansche regeeringsverklarti.g, de eerste sedert de jongste kabinets wijziging, doet, naar in politieke kringen alhier verklaard 'wordt, duidelijk de richtsnoeren naar vo ren komen, welke ook'tijdens den burgeroorlog voor den strijd van de nationalistische Spanjaarden gold. Derhalve wordt in de com mentaren van de Spaansche bladen sterk den nadruk gelegd op het anti-communisme. Vooral de verkla ring met betrekking to't den anti-' communistischen geest van de Spaansche jeugd en den wil om.'den nieftwen staat voor alle ontbindende elementen te beschermen, wordt in dit verband opmerkelijk geacht. Voorts wordt in politieke kringen alhier aandacht geschonken aan de verklaring inzake de versterking van de militaire positie van Spanje en niet in het minst aan de verkla ring inzake het vasthouden aan de gedachte van de voor het eerst in den Spaanschen burgeroorlog naar voren gekomen Europeesche nieuwe orde. De regeeringsverklaring bevestigt naar Duitsche opvatting in vollen omvang de indrukken, welke de Britscheambassadeur te Madrid, Samuel ,Hoare, onlangs in een rede heeft weergegeven, n.l. de Europee sche nieuwe orde, waartegen Groot- Britannië zich verzet, zpnder iets hiervoor in de plaats te kunnen zet ten, is de bodem, welke het Spaan sche volk blijkbaar onder zijn voe ten wenscht te hebben. VERDUISTER GOED ZON 24 Sept. onder: 19.36 25 Sept. op: 7.29 MAAN 24 Sept. op: 19.49 onder: 6.58 I 24 September Volle Maan. Spaartsch kruitmagazijn in de lucht gevlogen. Madrid, 23 Sept. - (d.n.b.) Te La Coruna is blijkbaar als gevolg van zelfontbranding het groote kruitmagazijn El Orzan, gelegen in de nabijheid v&n den Herculestoren bij den Altoberg, in de lucht gevlo gen. Dank zij het energieken- optre den van stedelijke en militaire red- dingscolonnes zijn er tot dusver slechts een doode en 72 gekwetsten, ten deele zwaar. Het meei;erfdeel der gewonden wordt gevormd door de bewoners van een gevangenis in de nabijheid van de plaats des onheils. Op het dak daarvan werden door den ont zaglijken luchtdruk zware steenblok ken geslingerd, die door verscheide ne verdiepingen heensloegen. In verscheidene straten van a La Coruna werden de ruiten en winkel- etalages ingedrukt. Vele hifizen bij den Altoberg stortten in of leden zware schaden aan dak en gevel. op bon 48. 's-GRAVENHAGE, 23 Sept. Gedu rende het tijdvak van 25 Sept. tot en met 6 October 1942 geeft elke der met „48" gemerkte bonnen van de Botegkaai-t en van de Vetkaart recht op het koopen van 125 gram boter. Zij, die gedurende het tijdvak van 9 tot en met 12 September 1942 de bonnen „48" bij den slager hebben ingeleverd, ontvangen gedufende bovengenoemd tijdvak per bon 100 gram rundvet. Duitschland wint op alle fronten. EXTRA BERICHT. HOOFDKWARTIER VAN DEN FUHRER, 24 Sept. (D. N. B.) - Het opperbevel van de weer macht maakt bekend: „Tusschen Spitfoea-gen en IJs'- land vielen Duitsche duikbooten een convooi aan, dat van Sow- jet-havens naar Britsche en Amerikaansche havens terug keerde en uit meer bewakings vaartuigen dan transportsche pen bestond. In hevige dagen lange gevechten met de bijzon dere krachtige bewaking brach ten onze duikbooten 3 torpedo jagers, een hulpkrpiser en 5 /transportschepen met een ge zamenlijken inhoud van 50/000 brt. töt zinken. Twee andere schepen werden dooi' torpedo treffers zwaar beschadigd. Op den Atlantisehen Oceaan, voor Afrika en in de Caraïbische zee brachten andere duikbooten uit convooien en bij den strijd tegen afzonderlijk varende sche pen 13 vijandelijke koopvaardij schepen met een gezamenlijken inhoud van 75.000 brt. alsmede een korvet'tot zinken. Een ander schip werd door torpedotreffers beschadigd. Hierdoor heeft de vijandelijk- sche scheepvaart in de'laatste vier dagen opnieuw 19 schepen met een gezamenlijken - inhoud van, 125.000 brt. en bovendien 3 torpjedojagers en een korvet verloren. Britsche kolenproductie veel te gering. GENEVE, 23 Sept. - (DNB). De Tfihes wijst op het feit, dat de zo- merproductie der Engelsche kolen mijnen weer vele millioenen tonnen onder de vroegere minimale ra mingen is gebleven. Het van offi- cieele zijde geruimen tijd geleden aangekondigde deficit van 13 mil- lioen ton zal nog wel overtroffen worden. Het Londensche blad eischt, dat de regeering nu eindelijk eens ener giek optreedt ter vergrooting van het personeel in de kolenmijnen, ?elfs ten koste van het leger. Want als er niet genoeg mijnwerkers zijn, komen er ook te weinig kanonnen. Het gaat niet aan dat men in hoogere regionen het leger voor onaantast baar verklaart, want slechts met bezorgdheid kan men met het oog op dezen toestand aan den komen den winter denken, aldus laat de Times doorschemeren. Een tweede ront mogelijk geacht. LISSABON, 23 Sept. - (D.N.B.) In een artikel van den diplomatieken medewerker van Reuter, gepubli ceerd door den Engelschen nieuws dienst, wordt o.a. gezegd, dat in Rusland vele deskundigen het mó gelijk achten nog dit jaar het twee de front te vormen. Zij meenen, dat deze onderneming volgend jaar wel licht moeilijker zal zijn. Zij zeggen, dat de geallieerden te vast er op rp- kenen, dat Rusland met voldoende aanvalskracht tegenover Hen twee den oorlogswinter staat om het gros der Duitsche "troepen te kunnen te genhouden. De wetgevende macht in Roemenië. BOEKAREST, 23 Sept. - (DNB). De samenvatting van de geheele wetgevende macht in de handen van den staatsleider, maarschalk Antonescu, is bevestigd door een heden gepubliceerd aecreet, dat door de geheele regeering is getee- kend. In een schrijven van de regeering aan den staatsleider wordt gezegd, dat Roemenië .hans geen grondwet heeft en dat het Hof van cassatie de wetten dus ook niet aan de grond wet kan toetsen. Maarschalk Anto nescu heeft de volmacht gekregen om algemeene en constitutioneele wetten uit te vaardigen en derhalve kan op zijn handelingen geen cen suur worden uitgeoefend. Ar.toriescii's bezoek aan Hitier. - (Interinf.) Bij 't onderhoud, dat Mi- hail Antonescu met den Führer heeft gehad, zijn alle actueele vx-aagstuk- ken besproken en is de hartelijke overeenstemming, welke tusschen •ben bestaat, bevestigd. OF HET DRAMA VAN* Men kan de menschheid verdeelen in twee groote groepen: zij, die alles theoretisch doen en zij, die hoofd zakelijk op de praktijk, de werke lijkheid dus, bouwen. De ervaring heeft geleerd,'dat de laatsten altijd gelijk hebben, want hij, die iets be reiken wil in het léven moet, naar het beroemde woord van "Max Have- laar, „geen vliegenreddende droomer zijn". Desondanks Wijl zien ook thans in de wereld theorie en praktijk tegen elkaar bot sen. Dè theorie namelijk der Anglo- Amerikaaïische Bolsjewisten en de praktijk der Asmogendheden. De heeren, die het in Londen, Moskou en Washington voor het zeggen had den, hebben destijds aan het hoofd van hun legerscharen generaals ge plaatst, die ontzaginboezemende namen droegen; het waren o.a. lui- tenant-genéi-aal Honger en maar schalk Winter. Maar het waren schepselen der theorie. In Berlijn en Rome bleef men bij voorkeur met de voeten op den beganen grond; namen als Keitel en Rommel klonken een voudiger. Doch hier ging het ook slechts om menschen van vleesch en bloed. Het bleek al spoedig, dat theorie en praktijk niet gelijk optrokken, ^ooals dat bij theorie en praktijk vaker gebeurt. Gewoonlijk lacht de praktijk om de theorie, die de wijs heid in pacht denkt te hebben, doch. telkens zoo hopeloos bedingen uit komt. De promotors van de generaals Winter en Honger wonnen in theorie den éénen veldslag na den ahderen en elke nederlaag, die zij leden, werd, ook al weer in hun theoreti sche breinen, een klinkende triomf. Onderwijl bezetten de minder-theo- retisehe. Asmogendheden' kakn het grootste deel van Europa en deed generaal Rommel in Nrd.-Afrika den Engelschen den schrik zóó in. de bee- nen schieten, dat de heeren nog har der loopen konden dan anders. Dat is praktijk! Praktijk is ook, dat de Oekraine op «Duitsch initiatief gecul tiveerd is ten bate van het overige Europa, wat tot gevolg had, dat de geallieerde generaal Honger nu er gens tusschen Londen, Moskou en Washington als een verregende pop van bordpapier hangt te bengelen. En nu blijkt ook maarschajk" Winter definitief gesmolten te zijn in de hitte van het laatste Duitsche zomer- offensief. De zielige druppels /van den sneeuwman zijn zelfs tot in de kamer van vader Stalin doorgedron gen en deze heeft nu over Radio Moskou de volgende 'vertwijfelde boodschap tot het Sovjet-Russische volk gericht: „Hitier nu en op alle punten te treffen is veel beter dan zich te verlaten op generaal Winter. Wan neer de autobus gemist wordt, dan kan dit' voor langen tijd van beslis- s sende beteekenis zijn". Nu en op alle punten- te treffen! Een nieuwe theoretische legeraan voerder. Generaal Bluf! Die zal ook ineenschrompelen als een ballon waarin, een gat is geslagen. v. d. A. 1 i'- ii 1 slBlP* i Duitsche grenadiers grijpen in op een door den vijand bedreigd punt. Het bosch is bereikt en duidelijk klinkt het strijdrumoer. .Stalen helm opzetten" klinkt het bevel en langzaam dringen de manschappen het struikgewas binnen PK Bergmann-DV-R-P H m Willkie bij Stalin. - (D.N.B.) "Volgens een officieel Tass-bericht heeft Stalin Woensdag in aanwezig heid van den volkscommissaris van buitenlandsche zaken, Molotof, den buitengJKvonen gezant van Roose velt, Wendell Willkie, ontvangen voor een ondei-houd, dat ongeveer twee uur duurde. Het bezoek van Pawelitsj aan Hitier. - (D.N.B.) De Führer heeft gister in zijn hoofdkwartier den staatsleider van den onafh&nkelij ken staat Kroatië, dr. Ante Pawelitsj, ontvangen, die zich op weg bevindt naar het Oostelijk front ter inspectie van de aldaar strijdende Kroatische troepen, en had met den Poglavnik een onderhoud, gedragen door een hartelijken, vriendsehappelijken geest. Aan deze ontvangst namen be halve het gevolg ,van Pawelitsj mi nister von Ribbentrop en de chef van het opperbevel der weermacht, generaal-veldmaarschalk Keitel, deel •i

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1942 | | pagina 1