DAGBJ.AD VOOR Nieuwe terreinwinst in den Kaukasus. MOSOOK „V .„///tES'ó DOKTSJOEKOWA /J\f 5198rn.ttnl' Kaart van Pelt Verdere tegenstand op Madagascar. -~,i i f t De laatste sigaqr Groote zwendel met koosrantsoenbonnen, DUITSCHLAND na drie ja ar oorlog peze courant verschijnt dagelijks. Abonnementsprijs per 3 maanden bij vooruitbetaling voor Alkmaar 3.10; franco door het geheele Rijk 2.63. Losse nummers 5 cents. Xei. Administratie (abonn., advert.) 3320, Redactie 3330. ALKMAARSCHE EDITIE. NOORD-HOLLAND Prijs der gewone advertentiën: t 0.10 per m.M., minimam 14 m.M. 1.40, elke 3i/„ m.M. meer 0.35. Tarieven op aanvrage. Brieven aan de ültg. N.V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. Herms. Coster Zoon, Voordam 9, Alkmaar, postgirc 37060. 144e Jaargang No. 226 .4 pagina's Hoofdredacteur t A. R. JONKER, Alkmaar. Zaterdag 26 Sept. 1942 V 1 Opnieuw versterkte punten in Stbiingrac genomen. Wederzijdsche luchtaanvallen HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 25 Sept. - (D.N.B.) Het op perbevel der weermacht maakt be kend: In het gebied van-den Kaukasus hebben Duitsche en verbonden troepen in aanvallen op hardnek kig verdedigde stellingen nieuw terrein gewonnen en verscheidene tegenaanvallen afgeslagen. Bij de bestrijding van scheepsdoe- len voor de Kaukasische kust zijn twee vrachtschepen door bomtref- fers zwaar beschadigd. In het stedelijk gebied van Sta lingrad namen de aanvalstroepen in taaien strijd om de huizen ver dere versterkte steunpunten. Ont- lastingsaanvallen op het Noorde lijke afgrendelingsfront werden in harde gevechten afgeweerd en daarbij zijn 36 tanks vernield. Vliegvelden ten Oosten van Sta lingrad zij 11 bij dag en bij nacht gebombardeerd. Nachtelijke bomaanvallen staken wederom olietanks bij Saratow in brand. In het mondingengebied van de Wolga en ten, Oosten van de ri vier zijn twee tankbooten in den grond geboord, twee vrachtschepen werden beschadigd en een munitie- trein werd tot ontploffing gebracht. Aan het Donfront sloegen Italiaan- sche troepen een poging van den vijand om, de rivier over te steken, af. Bij Woronesj herhaalde de vijand zijn vergeefsche aanvallen. In den centralen en frontsector werden de eigen aanvalsacties voortgezet. Vij andelijke tegenaanvallen en plaatse lijke aanvallen van de bolsjewieken ten Zuidoosten van het Ilmenmeer zijn in het afweervuur ineengestort. In het O. van de Middellap^sche Zee heeft een Duitsche duikboot een 'transportzeilschip in den grond ge boord. Britsche bommenwerpers hebben in den afgeloopen nacht storings: vluchten ondernomen over de Oost zee en de Noordzee. Nachtjagers hebben één vliegtuig, marineafweer- geschut en voorpostenbooten hebben vijf Britsche vliegtuigen neergescho ten. Na doeltreffende aanvallen scheervlucht van lichte Duitsche vliegtuigen overdag op militaire doelen aan de Zuidkust van Enge land is in den afgeloopen nacht aan de Zuidkust van Engeland een ver keersknooppunt in het Zuidwesten van het eiland met bommen be stookt. e Bij krachtige vijandelijke ontlas- tingsaanvallen in het gebied van Stalingrad heeft zich de Branden- burgsche 76-ste divisie infanterie bijzonder onderscheiden. De strijd om Stalingrad. BERLUN, 25 Sept. - (D.N.B.) Duitsche aanvalstroepen zijn op verscheidene plaatsen na zwaren strijd tot aan de Wolga doorgedron gen, zoo wordt ter aanvülling van het weermachtbericht vernomen. De groote "Gpoe-kazernes aldaar, graan silo's. bestuursgebouwen en scho len, die als gevolg van de Duitsche luchtaanvallen grootendeéls - tot puinhoopen zijn uitgebrancfen, wor den nog steeds tot het laatste toe door de bblsjewieken verdedigd. De superioriteit van de Duitsche luchtmacht, die den benedenloop van Astrakan tot Saratof en het ver-re achterland ten O. van de Wolga be- heergcht met de zwaarste bombarde menten op schepen, olietanks, pak huizen en munitietreinen zal hqf lot van Stalingrad beslissend influen seeren. Voor Stalingrad. Scherpschutters in den strijd. Zij halen den vijand uit de huizen. Op den achtergrond het brandende Stalingrad. (PK Dieck-HH-St-P H m) .HET TEREK-FRONT. Op het kaartje is met dikke zwarte lijn het Duitsche aanvalsfront aan gegeven aan de rivier de Terek. Dé Duitschers maken hier een om trekkende beweging om zich meester te maken van. het petroleiimgebied van Grosny, waarvan de stad Mosdok de toegangspoort is. Ook na^r het Zuiden via het Elbroesgebergte banen zich vooruit geschoven Duitsche troepen een weg door de bergpassen, die toegang ge ven naar het wegennet -gan Koetais en Batoem. E|, - - NATSJiK tlbroes^ ,\i' V=-^ jfe/ 'psengi paspllimill»"' ^BESLAN 4£r"^s \*.Z»kr pas hDichtau (12SQOT n, ORDSJONOKIDSË (WLADIKAWKAS) j Het eiland wil Fransch gebied blijven. VICHY, 25 Sept. (DNB). - Naaf vrijdagavond officieel is bekend ge maakt heeft de gouverneur-gene raal van Madagascar, Anet, Tanana- nvo veralten om in het onbezette deel van het eiland den verderen tegenstand te organiseeren. Bij die gelegenheid heeft hij officieel een door radio Londen verspreid bericht tegengesproken, volgens hetwelk de Britsche troepen door de bevolking van Madagascar met vreugde waren ontvangen. Integendeel, de bevol- 'dS heeft de Engelschen bij hun mtocht met een ijzig stilzwijgen ont vangen. De door den Engelschen ge neraal Plaat reeds te Diego Suarez uitgevaardigde proclamatie kan nie- man misleiden. Madagascar heeft geen vreemde hulp noodig om te verekeren, dat het Fransch gebied Vil blijven. Finland blijft aan de zijde van Duitschland. Flnsche premier over den politieleen en militairen toestand. HELSINKI, 25 Sept. (DNB). - Bij de debatten over de begrooting-1943 heeft minister-president Rangell in het Finsche parlement een uitvoeri ge verklaring afgelegd over den po- litieken en militairen toestand. Hij zeide onder meer: ,;Het Finsche volk heeft zijn last boven verwachting goed gedragen. Ons volk zet zijn verdedigingsstrijd onvermoeid voort. De afgeloopen winter heeft de standvastigheid onzer verdediging bewezen. Het logische gevolg van het karak ter van onzen strijd is, dat in de buitenlandsche politiek geen veran dering is gekomen, ofschoon de Sov jet-Unie ons tot voortzetting van den oorlog dwong door de aanvallen» waarmede zij in den herfst van 1939 begon. Finland staat in den strijd tegen de Sovjet-Unie aan de zijde van Duitschland, waarmede het is ver bonden door wapenbroederschap. Om de een of andere reden tracht men van bepaalde buitenlandsche zijde op grond van het standpunt der Finsche regeering plotseling wil lekeurige conclusies te maken. On langs poogde men bpnieuw een ver klaring van een onzer gezanten over den toestand, welke overeen stemt met het standpunt der regee ring, uit te leggen op een wijze, die aan da regeeringsstandpunt niet be antwoordt. De distributie zal in den komen den tijd beter functionneeren dan in den' afgeloopen winter. De regeering mag vol vertrouwen op de toekomst zien en er op bouwen, dat zij, ge steund door het parlement en het geheele volk, de moeilijkheden kan overwinnen, welke de komende win ter ongetwijfeld nog zal brengen". De eerste Winterhulpcollecte. - ((D.N.B.) De eerste collecte voor de Winterhulp in oorlogstijd 1942-'43 hesft een buitengewoon resultaat opgeleverd. Zondag 6 Sept. werd bij na 40 millioen Mark opgehaald of ruim een derde meer dan vorig j aar, - - De aanvallen op het convooi in de Noordelijke IJszee. Het grootste convooi, dat ooit naar de Sovjet unie vertrok. STOCKHOLM, 25 Sept. - (D.N. B.) In een ooggetuigeverslag van den specialen correspondent 'var. Reuter over den grooten aanval op het Engelsch-Amerikaansehe kon vooi in de N. IJszee wordt gezegd, dat dit konvooi het grootste was, dat ooit naar de Sovjet-Unie is vertrok ken. De correspondent zei, dat hij den. hevigsten torpedo- en bomaan val van dezen oorlog heeft meege maakt. Hij beschrijft den slag als een hel van granaten, kogels en iichtspoormunitie. Overal zag men zwarte, blauwè,' bruine en grijze rookwolken, terwijl de lucht ver vuld was van het ronken der vlieg tuigen, het uiteenbarsten der grana ten en het ontploffen der torpedo's, die haar doel troffen. De correspon dent veklaart lof te moeten hebben voor de stoutmoedigheid der Duit' sche vliegers en de vastberadenheid, waarmede zij hun aanvallen onder namen. Soms vlogen de toestellen op mast- of zelfs op dekhoogte. .Op de terugreis had d® Engelsche admiraal den correspondent ge vraagd: „Nu, Reuter'" was je erg bang?" „Ja, soms heel erg", was het antwoord. „Ik ook", zeide de admi raal, „en ieder, die beweert dat hij niet bang Was, is een opsnijder". De correspondent eindigt zijn ver slag mgt de verklaring, dat de ver liezen van het' konvooi geheim moesten blijven. O De Fransch-Duitsche onder handelingen over de arbeidskrachten. Zij zullen niet door dwang worden verkregen. VICHY, 25 Sept. - (Interinf.) Toen gistermorgen alhier bekend werd gemaakt, dat er tusschen Laval en de bevoegde Duitsche instanties een accoord tot stand was gekomen over het gebruik van Fransche werk krachten in Duitschland, kwam daar mede een einde aan een ze-keren nerveusen en gespannen toestand. Thans is duidelijk geworden, dat de Fransche hulp (niet door dwang verkregen zal worden. Frankrijk van zijn kant zai er voor zorgen, dat de sinds lang vastgestelde uitwisse ling van krijgsgevangenen tegen vakarbeiders op gang komt, waartoe Frankrijk eerst zal overgaan tot een reorganisatie van de eigen industrie en wel zoodanig, dat in bepaalde takken van industrie de fabrieken cp voilé capaciteit zullen werken en d^ door gebruik van deze volle capa citeit overbodig geworden fabrieken gesloten zullen worden. De regeerinig zal dan nogmaals een nadrukkelijk beroep doen op deze door sluiting der fabrieken vrij gekomen arbeiders, alsook tot alle Fransche arbeiders, zich vrijwillig te melden voor het werk^in Duitsche fabrieken, tineinde aldus de vrijla ting van een aanzienlijk aantal Fran sche krijgsgevangenen mogelijk te maken. De regeering van haar kant heeft ook ertoe bijgedragen de tijde lijke sê-heiding der arbeiders van hun gezinnen te verlichten door aan de achterblijvende gezinsleden 50 procent uit te betalen van het loon, dat de arbeiders die naar Duitschland vertrekken tot dusver verdienden. De bedrijfsleiders hebebn tot taak gekregen de njiar Duitschland ver trokken werklieden door nieuwe ar beidskrachten te vervangen en dezen op te leiden. Zouden deze arbeids krachten niet ter beschikkirig staan, dan wil men met behulp van de ar beidswet aan het land mannen tus schen 18 en 50 jaar beschikbaar stel len, die tot dusver werkloos waren of om andere redenen slechts korten tijd werk verricht hebben. Men ver wacht hiervan nog een ander voor deel, n.l. dat op de-ze wijze een veel grooterS reserve aan vakarbeiders verkregen wordt hetgeen in latere jaren het Fransche bedrijfsleven zeer goed van pas kan komeij. VERDUISTER GOED ZON 26 Sept. onder: 19.31 27 Sept. op: 7.32 MAAN 26 Sep-t. op: 20.40 onder: 8.52 ZON 27 Sept. onder: 19.29 28 Sept. op: 7.34 MAAN 27 Sept. op: 21.06 ondier 10.30 2 October Laatste kwartier. Generaal-veldmaarschalk Rommel reikt den jongsten schutter van het Afrika- corps, den pantsergrenadier Günther Halm, het hem door den Führer ver leende Ridderkruis uit. Bij moedigen Inzet in den alweerslag op 22 Juli j.L vernietigde Halm 7 vijandelijke pantser wagens BK Valtingojer-PBZ-R-P H m Regeeringsvorm en leiding in Noorwegen. Een rede Van Quisling, OSLO, 25 Sept. - (D.N.B.) In den in het kader van den vandaag begonnen achtsten partijdag heeft ministerpre sident Quisling een rede gehouden over regeeringsvorm en leiding in Noorwegen. Deze rede werd uitge sproken voor den uitgebreiden ,lei- dersraad (Förerting) van de Na'sjo- nal Samling. De toekomstige opbouw van den staat zal een Riksting* -als politieke volksvertegenwoordiging omvatten, alsmede een Kultuurting en een economisch Ting als vakorganen. Deze zullen alle drie staatsorganep zijn, zood-at het lidmaatschap van de Nasjonal Samling geen voorwaarde is om er deel van te kunnen uitma ken. Met de voorbereidingen voor de vorming van het Riksting kan een aanvang gemaakt worden. Ook het Kultuurting kan worden samenge steld uit vertegenwoordigers der ver schillende takken van het cultureele leven. Als adviseerend orgaan op het gebied van het cultureele leven kan het door de leiding van den staat speciaal met bepaalde opdrach ten worden belast. Het economisch Ting zal worden samengesteld uit vertegenwoordigers der verschillen de economische organisaties. Het Riksting zal evenals het vroe gere Storting bestaan uit 150 ver tegenwoordigers en 150 plaatsver vangers. Het zal geen parlementair college zijn, doch is bedoeld als.poli tiek forum, dat adviseerend en even tueel bevestigend of besluitnemend kan optreden. Het Förerting was aangevuld met de regeeringspresidenten en een aantal vooraanstaande personen uit cultureel en economisch leven bin nen en buiten de*1 Nasjonal Samling.' Op deze bijeenkomst brachten alle Noorsche ministers rapport uit over de zaken van hun ressort Engelsche vliegtuigen boven Zweden. r (D.N.B.) De Nya Dagligt Allehanda keert zich in scherpe be woordingen tegen het opnieuw ver schijnen van Engelsche vliegtuigen boven Zuid-Zweden. Men kan zich nauwelijks voorstellen, aldus het blad, dat hier sprake is "van een ver gissing. Een energiek protest tegen deze tactiek moet worden onder streept door een doeltreffende actie van het Zweedsche afweergeschut. De nieuwe afdeeling kinderpolitie ven het Delftsche politiecorps heeft zich in zeer korten tijd populair weten te maken door haar ^opvoedkundige werkwijze. Als straf talver onvermijdelijk is, dar past men een bijzondere maatregel toe. Jeugdige spijbelaars en nestjes uithalers moeten op een vrijen middag op het politiebureau strafregels of een straf- opstel schrijven onder toezicht van een agent J. v. Rhijn-Pax Holland m Productie stopt op 21 December. Het einde van de sigarenpro- ductie, dat men-'met vrij groote zekerheid- kon voorspellen, is thans in- zich^. Wij vernemen dat op 21 December de sigaren fabrieken zullen- moeten ophou den met het vervaardigen- van- dit genotmiddel. Ook de siga rettenindustrie zal een belang rijke ink-rinjping ondergaan-, want slechts- het derde deel der fabriekten zal a-an het werk kunnen blijven. De Tijd Uit vliegtuigen op Indische be volking geschoten. - (D.N.B.) De plaatsverevangende Britsche opper bevelhebber in Indië, generaal sir Allan Fleminghartley,i heeft in den Raad van State medegedeeld, dat In dische volksmenigten in vijf ge vallen door Britsche vliegtuigen on der vuur genomen zijn. Deze aanval len der Britsche luchtmacht op de Indische burgerbevolking zijn alle voorgevallen in het Oostelijke grens gebied van Indië. De voornaamste taak van de Britsche luchtmacht be tond daarin, om langs de spoorlijnen voor de locom-otieveh uit te vliegen. Flinke vrijheidsstraffen opgelegd. Ruim eën half jaar geleden werd in Alkmaar een groote bon- nenzwendel ontdekt. Het bleek, dat bij de firma Henneman, kaas handel, minstens een 6000 rant soenbonnen voor kaas waren ont vreemd en bij onderzoek ontdekte de recherche, dat deze bonnen gestolen waren door den boekhou der, t.w. A. A. van Campen. Deze had die bonnen weer verkocht aan eenige zakenrelaties voor plm. 5 cent per stuk <^n het ge volg wap, dat deze 6000 bonnen, vertegenwoordigende 600 tot 650 K.G. kaas, op ontoelaatbare wijze in de distributie terecht kwamen, zoodat meer dan 600 K.G. kaas ten onrpchte onder de consumen ten is verdeeld geworden. Van Campen we hoorden het van zijn verdedigster, mevr. mr. Timmer was het niet meegeloo- pen in het leven. Hij verdiende zeer weinig, terwijl hij een zeer verant woordelijke positie bekleedde bij zijn firma, en toen twee zakenrela ties bij hem aandrongen om bonnen, bezweek hij voor de verleiding en raakte zoodoende op den verkeer den weg. De zaak kwam uft en het gevolg was, dat de hoofdpersonen schielijk werden opgeborgen. Twee maanden ongeveer zaten zij in voor-arrest en toen werden ze vrijgelaten in af wachting van de berechting van hun delicten. Van Campen bekende, zoodat de Officier, mr._Feitsma, een gemakke lijke taak had. Hij vfoeg een gevan genisstraf van twee jaar. Nadat de verdedigster,, mr. Timmer, clemen tie bepleit had, vonniste mr. Milïjer den verdachte met 15 maanden ge vangenisstraf) daarbij overwegende, dat/ verdachte reeds twee maanden gezeten had en niet al te veel ver diend had aan deze transactie. Een van zijn afnemers was S. Jop- ker, kaashandelaar te Haarlem. Mij had van van Campen een 25Ö0 rant soenbonnen gekocht, niet wetende zoo verklaarde hij dat deze HU dief taal afkojpstig waren. Maar dat excuus kon de economische rech ter nauwelijks gelooven. De Officier vroeg in dit geval een gevangenisstraf van negen maanden, hrt vonnis luidde conform. De tweede afnemer was J. Elte, vertegenwoordiger te Alkmaar. Deze had ook al een 2500 bonnen gekocht van van Campen en bovendien van een zekeren Stentrop nog een 500 bonnen. Elte verkocht deze later links en rechts. De Officier meende, dat Elte alleen uit winstbejag had gehandeld en vroeg 15 maanden gevangenisstraf. Het v.onnis luidde een jaar, waarbij rekening gehou den werd, dat ook deze verdachte reeds twee maanden in de gevange nis had doorgebracht. H. Stentrop, kruidenier te Eg- mond aan Zee had de genoemde 500 bonnen aan Elte verkocht voor 40 gulden. Verdachte toonde niet de minste gemeenschapszin, wat dep Officier aanleiding gaf om drie maanden te eischen. Het Vonnis luidde conform. M. Th. Kaptein, "kaashandelaar te Alkmaar, had aan van Campen een .25 Edammers verkocht met 1 gulden extra winst per K.G. Hier was de eisch 300 gulden en het vonnis 250 gulden. J. Zwart, melkslijter te Alkmaar, was een der afnemers van de bon nen van Elte. Hij had er een 500 tot 600 stuks gekocht, om zich te kun nen bevooijraden. Elte zorgde dan verder ödk voor de kaas, d\,e dan - hoe is het" mogelijk! wèl op de bonnen verkocht werd. De eisch luidde hier één maand, het vonnis 350 gulden. A. Klein, eveneens melkslijter te Alkmaar, kocht ook al een 500 bon nen van. Elte a 10 cent per stuk. Weliswaar had hij de bonnen niet in handen gehad, want direct na dep koop kocht hij op die bonnen kaas van Elte, die eên paar dagen later geleverd werd, maar dat hielp niet: eisch een maand;'vonnis 350 gulden'. V. Huisman, ook al melkslijter te Heiloo, zat in hetzelfde 'schuitje. Hoewel verdachte eerst probeerde aan het gebéurde een geheel andere lezing te geven dan oorspronkelijk aan de politie, krabbelde hij' snel bij ep bekunde toen royaal. Hij had een. 1300 bonnen gekocht van Elte! Zijn vreemde houding kwam hem duur te .staan: eisch twee maanden, yojrnis een maand gevangenisstraf. U/ IE op het oogenblik door Duitschland reist zal op me nig moment niet beseffen in een land te zijn, dat reeds drie jaar lang een oorlog voert om zijn of niet zijn tegen een. geweldig blok van Joodsch-kapitalistische en -bolsje wistische machthebbers. De successen welke de Duitsche soldaat in eendrachtige samenwer king met de beste zonen der verbon den volken in een strijd ver buiten de landsgrenzen behaald heeft, zul len er niet vreemd aan zijn, dat men telkens den indruk krijgt, dat het groot-Duitsche rijk niet in een oor- log is gewikkeld, doch reeds nu vast beraden bezig is met den opbouw van het Europeesche continent, waarvoor de grondslagen geput zijn uit de hoogste menschelijke waar den. De Führer heeft meermalen vóór den oorlog gezegd, dat hij de niet te weerleggen kracht van het Duitsche volk graag zou aanwenden tot het uitvoeren van grootsche vredeswerken en daarom de vrien denhand wilde reiken aan ieder, die tot opbouw bereid was ook aan Engeland. Nu die bereidheid bij de Britten niet aanwezig bleek te zijn en de taal der wapenen aan Duitschland opgedrongen werd, heeft Hitier niet geaarzeld op ^zelfde wijze te antwoorden. Doch daarnaast heeft hp zijn vroe ger gesproken woorden een nog breedere beteekenis vermogen te geven door inderdaad reeds tijdens dezen oorlog zich en zijn volk te zetten tot werken van den vrede. Het is mij uit eigen aanschouwing mogelijk en niet door gesprekken met het dienstmeisje of den melk. boer, waarvan de buurman een dochter heeft wier verloofde be vriend is met een jongeman, die het dan eindelijk zelf in Duitschland meegemaakt zou hebben iets te vertellen over de indrukken welke men in het Duitschland van heden opdoet, omdat ik in de eerste helft van September zelf in dat land ver toefd heb. Een reis door midden- Duitschland tot in het Sudetenland en" van daar via Dresden, Berlijn en Bremen weer terug, gaf mij gele genheid in tal van plaatsen de meest openhartige gesprekken te voeren met menschen van allerlei slag. In fieze ernstige gesprekken en de ernst voert over het alge meen uiteraard den boventoon, om dat merf zoo goed weet dat tijdens een worsteling als deze slechts de ernstigste vastberadenheid een volk tot <je overwinning kan voeren was het thema „oorlog" steeds num. %ier één. Dit was het geval tijdens de trein reizen in gesprekken met conduc teurs en medereizigers, in trams, café's, waar men zich ook maar be vond. Hoe men spreekt, één is men steeds in gevoelen, dat de huidige strijd noodzakelijk is en tot de de finitieve overwinning gevoerd moet worden; het koste wat het wil en hoe zwaar de offers in de toekomst zelfs nog mogen worden. Er- is geen sprake van bereidheid Rot een tus- schenweg of in het door het hui dige verloop strikt theoretische ge val van een capitulatie. De be volking ligt 1918 nog te versch in het geheugen, dat zij een herhaling daarvan zou wenschen. De men schen durven de consequenties niet slechts aan, neen, zij wenschen haar: strijden tot het einde. Zelden zal een land hoe de in woners ook over politiek, diploma tie en strategie zouden mogen den ken zoo één geweest zijn, zoo ge sloten-staan achter hun leider, als thans het Duitsche volk. Er is trouwens weinig reden voor dit volk een andere houding aan te nemen. Drie jaar lang zijn de mili taire successen uitsluitend aan Duit sche zijde, steeds- is het voorwaarts gegaan wat zou men zijn leiding dan kunnen verwijten? Deze gang van zaken heeft het Duitsche volk de kracht en het ver trouwen gegeven om den oorlog tot de overwinning voort te zetten en zoo noodig ook de meest bittere pil de oorlogsellende aan den lijve van het thuisfront te kunneri slikken. Een zoodanige pil heeft En geland willen leveren in den vorm van terreuraanvallen op de burger bevolking. Ik heb ook op dit punt het Duitsche volk gepeild en durf te beweren, dat deze pil de uitwerking mist die Engeland er van verwacht had. Sterker nog, de uitwerking is juist tegengesteld aan die verwach tingen. De meest verstokte anti- militairist die .Duitschland nog zou kennen, heeft nu alle principes over boord gegooid en daarvoor in de plaats gezet een haatategen Albion, die njet elk bombardement en met elk menschenleven dat daardoor verloren gaat, nog 'toeneemt. Men is nauwer dan qoit aaneen gesloten in den vasten wil Engeland te overwinnen en met iederen bom op de burgerbevolking gericht gaat deze gedachte meer en meer den vorm aannemen van een harts tocht welke zich uit in het voor Albion gevaarlijk wordende gevoe len: Wraak over Engeland. A. R. Jonker. r

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1942 | | pagina 1