Amerikaansch troepentransport - tot zinken gebracht. DAGBLAD VOOR LINDEN, ftEVET &ar II. *"6 E 1 „r, De Sovjet-unie zeer zwaar getroffen. DUITSCHLAND - tel. 20200 :hting it/ii Heuvelstellingen in den Kaukasus genomen. Het aftreden van denoist Mechin. De kwesfie van het tweede front. Een groot deel van Stalingrad reeds van vijanden 'gezuiverd. Wederom extra-leverings plicht van rundvee opgelegd. Boodschap van Péfain aan Madagascar. Artikel 11 arbeicjsdienst- plichtbesluit. na drie jaar oorlog BRANDSTOFDISTRIBUTIE. Hitler-jugend in de partij opgenomen. 0-16 rima meubelen S uur. vooraf afspraak >.00 uur, iat. BIJ/ WELIJK. alle rangen, standen t U zich alten tot rootste Bemddde- et uitgebr. relaties erland, ook in den 'all. tevredenheids gen ter inzage. en mondeling. „HOLLAND", dmiralengnacht 219 egi steerien ;1 brandt slecht, nder warmte en tra veel kolen. Jen schoorsteen :rt den trek en dat de kachel e schoorsteenen en het gevaar ïoorsteenbrand. jis tijdig den eenveger ko er geet ook niet, els of haarden n d i g te laten aken en nazien, alles prima in als U begint minder Kolen IHANDEL, NIJVERHEID RIJKSKOLENBUREAU .1' Deze courant verschijnt dadelijks. Abonnementsprijs per 3 maanden bij vooruitbetaling voor Alkmaar 2.10; franco door het gèheele Rijk 2.63. Losse nummers 5 cents. Tel. Administratie (abonn., advert.) 3320, Redactie 3330. ALKMAARSCHÈ EDITIE. NOORD-HOLLAND Prijs der gewone advertenticn: J 0.10 per m.M.. minimum 14 m.M. 1.40. elke 31/, m.M. meer 0.35. Tarieven op aanvrage. Brieven aan de Efitg. N.V. Boek- en Handelsdrukkerij* v/h. Herms.' Coster Zoon, Voordam 9, Alkmaar, postgirc 37060. 144e Jaargang No. 228 4 pagina's Hoofdredacteur: A. R. JONKER, Alkmaar. Dinsdag 29 Sept. 1942 f A HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 28 Sept. - (D.N.B.) Het opperbevel der weermacht maakt bekend: 0 In het Noordwestelijk deel van den Kaukasus hebben Duitsche en SIcwaaksche troepen in harde ge bergtegevechten verscheidene heu velstellingen genomen. Aan de kust van de Zwarte Zee heeft een Duitsche motortorpedoboot een schip van. 1000 brt.' tot zinken gebracht. In den strijd om Stalingrad zijn de Duitsche troepen thans ook op gerukt naar de Noordelijke deelen der stad. Het tot dusver veroverde stedelijke gebied is volkomen van den vijand gezuiverd. De aanvallen werden door gecon centreerd vuur der artillerie_van het leger en van het afweergeschut van het luchtwapen, benevens door een massa in den strijd gebrachte Duit sche, Roemeensche en Kroatische vliegtuigen voor den strijd op korten afstand doeltreffend gesteund. Vijan delijke ontlastingsaanvallen ten Zui den en Noorden van de stad zijn mislukt. In den centralen sector van het front en bij«Rzjef zijn verscheidene door sterke artillerie ondersteunde aanvallen van den vijand, deels iri tegenaanvallen, afgeslagen en een eigen plaatselijke aanvalsactie is met succes voortgezet. Ten Zuidoosten van het Ilmen- meer zijn herhaalde vijandelijke aanvallen onder zware verliezen in eengestort. Ook ten Zuiden van het Ladogameer zijn nieuwe aanvallen van den vijand, in taaie gevechten afgeslagen. De met sterke strijd krachten ondernomen poging van den vijand om den oipsingelingsring van Leningrad naar het Oosten over de New te doorbreken is onder zware verliezen voor den tegenstan der mislukt. Het aantal vernietigde booten is gestegen tot 395. Aan het front aan de IJszee heeft het luchtwapen overdag en des nachts bolsjewistische luchtsteun- punten aangevallen. Duitsche jagers hebben daarbij, zonder zelf verlie zen te lijden, 26 vijandelijke toestel len neergeschoten. Voorzichtig, overal kunnen Bolsjewisten verscholen zijnEen hol in den grond een der fel omstreden voorsteden jra" Stelingrad wordt door soldaten der Luttwaffe onderzocht. Het is met planken edekt en zeer terecht vermoeden de manschappen een hinderlaag PK RothkoDf-SchW-P Jim Naar in een extraberieht bekend gemaakt is, hebben Duitsche duik- booten in het Noordelijk deel van den Atlantischen Oceaan een naar Engeland onderweg zijnd Ameri- kaansch troepentransport voor het grootste deel vernietigd. Zij vielen een snel vijandelijk convooi aan bestaande uit slechts enkele groo- te passagiersschepen, dat, krach tig 'beschermd, met troepen, mu nitie en oorlogsmateriaal geladen was. In dagenlange hevige aanval len en achtervolgingsgevechten brachten zij een- grooten twee pijper van 19.000 brt. van het type Viceroy of India, die na drie tor pedotreffers kapseisde, een twee pijper van 17.000 brt. van het type Reina Del Pacifice, die na ""twee torpedotreffers met een groote steekvlam in de lucht vloog, een transportschip van 11.000 brt. Van het type Derbyshire en een tor pedojager van de beveiligings- strijdkrachten van het convooi tot zinken. Twee andere transport schepen werden door torpedotref fers beschadigd. Met deze sueessen hebben onze duikbooten den vijand een zwaren slag toegebracht. De vijandelijke transportvloot heeft drie bijzonder waardevolle snelle eenheden met een totalen inhoud van 47.000 brt. verloren, die gebruikt plegen te worden bij bijzonder belangrijke en dringende troepentransporten. In andere zeegebieden van den Atlantischen Oceaan, van de Afri- kaansche tot de Amerikaansche kust hebben duikbooten nog 11 an dere schepen met een gezamen- lijken inhoud van 57.000 brt. tot zinken gebracht, zoodat de totale verliezen 'van de vijandelijke scheepvaart in de laatste vier da gen 14 schepen met een gezamen- lijken inhoud van 104.000 brt. be dragen. VICHY, 28 Sept. - (Iinterinf.) Wal betreft het aftreden van Benoist Mechin staat vast, dat van den regee- rmgscrisis geen sprake kan zijn, aan gezien Benoist Mechin als .staats secretaris immers geen deel uit maakte van het eigenlijke kabinet. Laval heeft reeds gezegd, dat de regeering volkomen solide en aan eengesloten is en dat hij persoonlijk vastbesloten is zijn taak, hoe zwaar die ook. moge zijn, tot het einde voort te zetten, en de regeering ook geer^erlei voornemen heeft zich te doen vervanges dcor een andere. Offensief van Japansche troe pen in China. - (D.N.B.) De Japan sche troepen, die een algemeen of fensief zijn begonnen, hebben de Chineesche communistische formaties onder bevel van generaal Ligjoens van de 115e communistische divisie, alsmede 5000 andere communistische soldaten ingesloten. Zij halen thans de omsiiigelingring langzaam maar zeker nauwer aan. De 115e divisie had haar standplaats aan den oever van de Oude Gele rivier in het Wes telijke deel van de provincie Sjan- toeng. Engeland strijdt aan derfjen fronten. - (D.N.B.) Naar Associateu Press meldt, heeft de tweede onder staatssecretaris van. het Britsche mi nisterie van oorlog, lord Croft, in een rede als antwoord op den roep naar een tweede front verklaard: Enge land strijdt reeds aan dertien frons ten en voor het grootste jleei onder zeer ongunstige omstandigheden". Infanterie voor Stalingrad. Infanteristen hebben in stoutmoedigen aanval de sterk verdedigde Hoogte 102 tusschen het stadscentrum en de industriewijk Bari- kady veroverd. (PK Herber-H H-St-P H m) LISSABON, 28 Sept. (D.N.B.)-De Britsche vice-premier en minister van Dominions, Attlee, heeft volgens den Engelschen nieuwdienst Maan dag op de uitlatingen van Wendell Willkie te Moskou over het tweede front o.a. geantwoord, dat bij de geallieerden de goede wil. tot vor ming van een tweede front welis waar aanwezig is, maar dat men overeengekomen is de deskundigen niet te negeeren. Attlee heeft gezegd, dat het na tuurlijk onmogelijk is .datum en plaats van het tweede front mede te deelen. De phrase van het tweede front in Europa is „zooiets als een leuze" geworden. Alle militaire on dernemingen der geallieerden vor men het tweede front. Misschien overdrijft men in de openbare mee ning de beteekenis van dat front. De opvatting in de Duitsche pers. De Deutsche Allg. Zt. wijst op een bericht uit Londen in een Zweedsch blad, waaruit blijkt, dat de belofte van Churchill en Roose velt aan tje bolsjewisten om „nog in 1942" het tweede front te vormep, een bewuste misleiding is geweest. Volgens mededeelingen uit Ame rika is de „noodlottige" passage, dat de geallieerden het eens zijn over de dringende noodzakelijkheid om in 1942 een tweede front op te richten op rekening,, van een bolsjewistisch initiatief geschreven en door Londen en Washington slechts „aarzelend" geaccepteerd. Men heeft, zoo schrijft de Deut sche Allgemeine, Zeitung, de bols jewisten belogen en de bolsjewisten hebben op hun beurt weer hun troe pen belogen. Men vergeet bij deze „positieve propagandafactor" boven dien, ook nog, dat zij thans, nu de ontgoocheling gekomen is, verandert in een negatieve propagandafactor. De verklaringen van Wendell Willkie over den toestand in de Sovjet-Unie worden door de Deut sche Dipl.-pol. korrespondenz van commentaar voorzien. De Diplo con- sa'eert daarbij, dat terwijl in Duitschland na drie jaar oorlog iedereen in voldoende mate gevoed en gekleed is, de Sovjet-Unie het zoover gebracht heeft, dat in een aan bodemrijkdommen en natuurproduc ten rijk land, de- bevolking in de door den oorlog nog'niet getroffen gebieden niet alleen levensmiddelen, doch zelfs kleeding mist. Een Turksche persstem over Willk'ie's verklaringen. Inleen hoofdartikel in 'de Son Tele graph houdt Benidsje zich bezig met den moeilijken toestand der Sovjet-Unie. Benidsje schrijft onder meer: „Het klinkt als waarheid, wanneer Willkie zegt, dat de bin- nenlandsche toestand in de Sovjet- Unie moeilijk is en dat het land zonder hulp van buiten zal ineen storten. De Sovjetreus is zwaar ge troffen en de winter zal zijn wonden nog verergeren. Zonder een onmid dellijk tweede front kan men niet verwachten, dat de Sovjet-Unie zich tot dert volgenden zomer staande houdt. Zij zou langzaam uitbranden als een kaars". VERDUISTER GOED! ZON' 29 Sept. onder: 19.24 3'0 Sept. op: 7.38 29 Sept. op: 22.09 onder: 12.40 2 October Laatste kwartier. MAAN 's-GRAVENHAGE, 29 Sept. Her haalde malen is reeds melding ge maakt van gevallen, waarin de secr.- gen. van het departement van Land bouw en Visscherij, aan veehouders, die hun plichten tegenover de ge meenschap op ergerlijke wijze heb ben verzaakt, door melk achter te houden, extra-leveringsplicht var» rundvee heeft opgelegd. Thans is wederom een zeer ernstig geval te vermelden. Aan een vee houder te Amsterdam is de verplich ting opgelegd om niet minder dan 12 koeien in te leveren boven zijn normalen leveringsplicht. Het moet langzamerhand duidelijk worden, dat men niet ongestraft de voedselvoorziening van zijn volk in gevaar kan brengen. De strijd wordt nog voortgezet. VICHY, 28 Sept. - (D.N.B.) Het staatshoofd, maarschalk Petain, heeft tot de bevolking van Madagascar een boodschap gericht, waarin hij o.a. verklaart, dat het eiland thans voor zijn'zwaarste beproeving staat. Na den val van Tananarivo zet thans een handvol mannen onder aanvoering van gouverneur-generaal Anat en generaal Guillemet het ver zet voort. Hun houding vindt ver buiten de grenzen van het eiland waardeering. Al bezet Engeland het eiland ook geheel, een hinderpaal zal het niet kunnen overwinnen, den onomstootelijken wil der bevolking van Madagascar Franschen te blij ven. Luchtgevechten bij Caïro en de Pyramiden. - (D.N.B.) Lichte Duit sche gevechtsvliegtuigen zijn volgens mededeeling van het opperbevel van de weermacht in de middaguren van 27 September tot ver in het gebied van Caïro doorgedrongen en hebben het vliegveld Fayum Road aan den weg van Caïro naar El Fayum met bommen en boordwapens aangeval len. Britsche batterijstellingen bij El Alamein waren blootgesteld aan hevige Duitsche luchtaanvallen. De verjaardag van het driemo- gendhedenpact. - (D.N.B.) - Naar aanleiding van den tweeden verjaar dag van het driemogendhedenpact zijn door den Führer en de staats hoofden, den Duce en ministerpresi dent Tojo, benevens tusschen de mi nisters van buitenlandsche zaken van de verbonden naties telegram men uitgewisseld, waarin uitdruk king gegeven wordt aan de nauwe verbondenheid der in het driemo gendhedenpact Vereenigde Staten. Leeftyd yan achttien tot twintig jaar. 's-GRAVENHAGE, 28 Sept. - Deter dagen werd in de Staatscourant bekend gemaakt 'dat, met ingang van dien datum, artikel 11 van het Arbeidsdienst- plichtbesluit als volgt moet worden ge lezen: r „Zij, die op het tijdstip van inwer kingtreding van dit besluit (1 April 1942' aangesteld zijn of vóór 1 Januari 1943 aangesteld -worden in openbaren dienst of bij het bijzonder onderwijs, moeten, indien zij den leeftijd van 18 jaar, doch nog niet dien van 20 jaar hhbben be reikt, en ongehuwd zijn, op straffe van ontslag v o o r J Juli 1944, gedurende het daartoe door den secretaris-generaal van het departement van algemeene zaken te bepalen- tijdvak, hun arbeids dienstplicht hebben vervuld", Dit artikel, waarvan de wijziging van zelfsprekend niet slaat op de thans on der den schop zijnde lichting, houdt dus in, dat genoemde bepaling in den ver volge geldt' voor hen: 1) Die op 1 -April 1942 waren aange steld in openbaren dienst of bij het bij zonder onderwijs, op 'dien dag niet jonger waren dan 18 jaar en die op of na 2 April 1922 zijn geboren. 2) Die op 1 April 1942 in openbaren dienst of bij het bijzonder onderwijs waren aangesteld en die vóór 1 Januari 1943 den leeftijd van 18 jaar bereiken. 3) Die na 1 April 1942 doch voor 1 Januari 1943 worden aangesteld in open baren dienst of Bij het bijzonder onder wijs en die 18 of 19 jaar oud zijn. Stoottroep in het oerwoud va. Kaukasus. De monding van het machine pistool tegen waterspatten goed afge dekt, de broekspijpen zoo hoog mogelijk opgeslagen én met de laarzen over den schouder gaat het door de diepene gedeelten van den bergstroom SS PK Wiesebach-Trans-R-P H m Taylor uit Vaticaanstad vertrók ken. - (D.N.B.) Myryon faylor, de persoonlijke afgezant van president Roosevelt" bij het Vaticaan, heeft zich gisterochtend van Vaticaanstad naar het vliegveld begeven, om naar Lis sabon te vertrekken. Voor pensions: 6 mud per verhuurd gedeelte. AANVRAGEN VOOR 10 OCTOBER A.S, 'S-GRAVENHAGE, 28 Sept. - Ka- merverhuurders en pensionhouders, die aan minder dan tien gasten huis vesting verleenen, kunnen tusschen 28 September en 10 October 1942 bij de distributiediensten op formu lier MD £333-11 een aanvrage indie nen ter verkrijging van brandstof- fenbonnen voor de eerste periode, t.jfr. de maanden October en Novem ber a.s. van het stookseizoen 1942/ 1943. Op dit formulier MD 333-11 moeten zoowel Voor pensions met haarden en kachels als voor pensions met een cen trale verwarming de brandstoffen worden aangevraagd. Indien in het pen sion een centrale verwarmingsinstallatie aanwezig is, moet het formulier in tweevoud ingevuld en ingeleverd wor den. Alle aanvragen dienen "oowel door den kamerverhuurder of pensionhouder, als door de kamerhuurders of pension gasten te worden ingevuld. Een huurder, die meerdere kamers heeft gehuurd mag slechts voor een van deze kamers brandstoffen aanvragen, terwijl, indien verscheidene personen samenwonen; slechts door een van deze een. aanvraag mag worden ingediend. Voor inwonend dienstpersoneel en kostgangers mag geen aanvrage borden ingediend. De distributiediensten zullen voor de maanden October en November per verhuurd gedeelte twee bonnen ,,e e n eenheid brandstoffen" uitreiken. Voor December en Januari, respectievelijk Februari, Maart en April zullen weder om telkens twee bonnen ter beschikking worden gesteld, zoodat het totaal rant soen voor dezen winter zes eenheden zal bedragen. Het is dus vanzelfsprekend, dat alle kamerbewoners zoo zuinig mogelijk dienen te stoken. plechtigheid in den Haag. 's-GRAVENHAGE, 28 Sept. (ANP) - In den Stadsschouwburg alhier had Zondagochtend van Duitsche zijde een korte plechtigheid plaats. Even als dit dien dag in geheel Duitschland het geval was, werden ook hier jongens en^eisjes van de Hitler- Jugend, die den daarvoor nopdigen leeftijd hebben bereikt, opgenomen in de partij. Nadat Hauptdienstleiter Schmidt, die bij deze* plechtighed het woord zou voeren,' was aangekomen, werd gezamenlijk gezongen het lied „Volk ans Gewehr". Vervolgens, nadat allen zich van hun zetelsverheven .hadden, her dacht Kreisïnspektor Dr. Schuon de gevallenen voor vaderland en partij en degenen, die slachtoffer gewor den zijn van de Britsche terreur, waarop de partijgenopt E. Heuer woorden van Hitier aanhaalde, waarin de Führer de taak van de jeugd uiteenzet. Namens de Hitler-Jugend voerde het woord Bannführer Voss, die den aanstaanden partijleden op het hart drukte, dat, zij door hun houding en het inzetten van hun geheele per soon de partij eer hebben aan te doen. I Hierna nam Hauptdienstleiter Schmidt het woord, in de eerste plaats de groeten overbrengende van den Rijkscommissaris. Hij 'ves tigde er de aandacht op. dat zij, die op het punt stonden zich in de gele deren der partij te scharen? de ver plichting op zich namen, voorbeel dig vooraan te gaan en hun leven geheel te wijden aan de gemeen schap. Het vierde oorlogsjaar staat voor de deur. Van allen, die in de partij worden opgenomen, verlangde spre ker, dat zij hun geheele persoonlijk heid zullen inzetten. Het was een plechtig oogenblik, toen de jeugdige nationaal-socialis- ten daarna den eed van trouw af legden en Hauptdienstleiter Schmidt de insignes uitreikte. Met het zingèn der nationale lie deren werd de bijeenkomst gesloten. U NEEMT men de conclusie uit de vorige beschouwing, dat het wraakgevoel in Duitschland jegens Engeland hand over hand toeneemt, als uitgangspunt, dan kan men de verhoudingen in het huidige Duitsch land gemakkelijk volgen en waar nemen hoe zij geheel andere zijn dan de Engelsche propaganda ooit ver wacht zal hebben. j De verbittering en haat tegen Al bion worden met den dag erger. De leiders van het Duitsche volk laten zich wel niet leiden door de wraak gevoelens, die iedere Duitscher af zonderlijk gaat koesteren en laten iedere handeling slechte door het verstand bepalen, maar het zal geen wonder zijn als straks Engeland met gelijke munt wordt terugbetaald. Hier is immers geen sprake meer van oorlogvoering. De Duitsche be volking ziet maar al te wel met eigen oogen, hoe de Engelsche bombarde menten uitsluitend gericht zijn op woonwijken en onder de burgers slachtoffers maken, terwijl geen en kel militair object, zelfs van nog zoo geringe beteekenis, schade onder vindt. Hoe dat ter wereld mogelijk is, daar staan zelfs de Duitschers van te kijken, maar het is een feit. De En gelsche radio kan het honderdmaal anders voorstallen en de wereld zand in de oogen strooien, de Duitscher ziet het zelf, met eigen oogen die hem niet bedriegen. Hij ziet hoe overal, ook, in de getroffen steden, de fabrieken ongestoord werken, de spoorwegstations volkomen onbe schadigd zijn en de treinen op alle trajecten met de grootste regelmaat rijden, dag in dag uit. Ik. passeerde honderden stations zonder ergens oolcmaar eenigè schade, te hebben kunnen constateeren, behalve op een kleine plaats, waar een gebouwtje van ondergeschikte beteekenis blijk baar door een bom getroffen was. Er mocht dan schade zijn aangericht, van beteekenis was zij niet en de treinenloop is er nog geen seconde door vertraagd. In het veelbesproken Roergebied zag ik overal de fabrieken lustig rooken, een prettig beeld van inten sieve bedrijvigheid. Slechts eenmaal zag ik, dat het centrum van een stadje gehavend was, masir de scha de die aangericht was, maakte niet zoo'n indruk op mij, dat ik van een g etejsterde plaats kan spre ken. Natuurlijk zijn er plaatsen waar de Britten schandaliger hebben huis gehouden en onnoemelijk leed onder weerlooze burgers hebben teweegge bracht, maar schade die van betee kenis zou zijn voor den afloop van dezen oorlog heb ik nergens gewaar kunnen worden. Men behoeft mij niet tegen te werpen, dat ik dat natuur lijk niet te zien heb gekregen, want ■ik kon overal zonder eenig geleide rondloopen en gaan en staan waar ik wilde. De bevolking in de getroffen ge bieden was allerminst „roerig", zoo als men zoo vaak wil doen voorko men. Of het moest dan de roerigheid zijn om zich te luchten over de weerzinwekkende Engelsche oorlogs voering. In een der zwaarst getroffen ste den in Duitschland was ik op bezoek achtereenvolgens bij drie families,' die de ellende van den oorlog aan den lijve ondervonden hadden. De eenige familie zag haar woning in vlammen opgaan door een Engelschen terreuraanval. De tweede verloor den eenigen zoon in den strijd aan het 'Oostfront en de derde familie of ferde een der drie zoons. Deze fami lies waren begrijpelijkerwijze in een. zeer verdrietige stemming over het onheil, dat haar getroffen had en vroegen zich telkens af hoe lang deze krijg nog moet voortduren en. welke offers men nog zal hebben te brengen. Geen volk immers zal een oorlog een pretje vinden en den strijd liefst zoo spoedig mogelijk beëindigd zien, maar niet dan nadat het eenig mogelijke resultaat bereikt zal zijn. Want men weet terdege waarvoor men zich inzet en wil tot het bittere einde volhouden. Zóó was de stemming bij deze menschen. Zij zijn bedroefd om het verlies, dat zij leden het zouden geen menschen zijn indien ze anders zouden reageeren maar zij zijn bereid nog meer te offeren voor het heilig doel: Duitschland vrij te ma ken van de knellende bgnden, waan- in kapitalisme en bolsjewisme het h,ehben willen houden. .Alles voor het vaderland", geldt thans voor iederen Duitscher. 1 A. R. Jonker. Op plechtige wijze vond Zondag in den Stadsschouwburg te Den Haag de op name der 19-jarigen van de „II. J." in de N.S.Ö.A.P. door Hauptdienstleiter Schmidt plaats. Een overzicht tijdens de gelotte-aflcgging. (Stapf-Bpmus-Fax Holland m) Officieren en kadetten door Hitier toegesproken. (D.N.B.) De Führer heeft gister het woord ge voerd op een appèl in het Sportpaleis van 12.000 officieren en kadetten van het leger, de vloot, de lucht macht en „Junker" van de Waffen- SS. In meesleepende bewoordingen gaf de Führer den jongen soldaten een inzicht in de groote Duitsche ge schiedenis, die haar bekroning vindt in den geweldigen beslissenden strijd van onzen dagen. De Führer besloot zijn toespraak met uiting te geven aan zijn onvoorwaardelijke zeker heid van de overwinning en zijn rotsvast vertrouwen in de superieure strijdkracht van den Duitsclj,en sol daat. ïif

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1942 | | pagina 1