WINTERAPPEL VAN DEN LANDSTAND. DAGBLAD VOOR Loonen in den landbouw. Duifsche troepen dringen in het Noorden van Stalingrad door. Opnieuw gevechtsstellingen in den Kaukasus veroverd. 1 Spionriage-gevallen in Zweden. Amerikaansche vliegtuigen voor Tsjoengking. Verliezen der Bolsjewistische luchtmacht, Noodtoestand der bevolking in de Sovjet-Unie. Provinciale Landdag te Alkmaar. Hedenavond spreekt de Führer. Oost-Azië goat Gandhi's 73sten verjaardag vieren. BEKENDMAKING. •Rede van den prov. boeren leider Saai. Deze courant verschijnt dagelijks. Abonnementsprijs per 3 maanden hij vooruitbetaling voor Alkmaar 3.10; franco door het geheele Rijk 3.63. Losse nummers 3 cents. Tel. Administratie (abonn., advert.) 3320, Redactie 3330. ALKMAARSCHEEDITIE. NOORD-HOLLAND Prijs der gewone advertentiën: 1 0.10 per m.M., minimum 14 m.M. 1.40, elke 3il, m.M. meer 0.35. Tarieven op aanvrage. Brieven aan de Citg. N.V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. Herms. Coster Zoon, Voordam 9, Alkmaar, postgiri 37060. 144e Jaargang No. 229 4 pagina's Hoofdredacteur: A. R. JONKER, Alkmaar. Woensdag 30 Sept. 1942 HOOFDKWARTIER VAN DEM FÜHRER, 29 Sept. (D.N.B.) Het opperbevel van de weermacht maakt •bekend; „In den Kaukasus en ten Zui den van den Terek hebben Duit sche troepen iq moeilijk begaan baar, beboscht bergterrein sterk gefortifieerde en taai verdedigde vijandelijke stellingen ingenomen. Het luchtwapen heeft het haven gebied van Toeapse gebombardeerd en op de Zwarte Zee twee schepen van gemiddelde grootte beschadigd. In den strijd om Stalingrad heeft gisteren de aanval in verbitterde gevechten thans ook geleid tot een binnendringen in hej; Noorde lijke stadsgebied. Tevergeefs zette de vijand zijn ontlastingsaanvallen van uit het Noorden voort. Aan het Donfront hebben Hon- gaarsche troepen een plaatselijke éanvalsactie met succes ten uitvoer gelegd. Vrij zwakke vijandelijke aanval len in den centralen sector van het front zijn afgeslagen. In den Noordelijken sector van het front werden bij een eigen aan val door troepen van het leger en door het luchtwapen talrijke bolsje wistische gevechtstellingen vernie tigd en den vijand zware, bloedige verliezen toegebracht. Plaatselijke aanvallen van den vijand mislukten. Het stedelijk en het havengebied van Archangelsk is in den afgeloo- pen nacht met bommen aangevallen. Er optstonden uitgebreide branden. In scheervlucht werden door Duit- sche gevechtsvliegers tijdens aan vallen overdag bomtreffers geplaatst op voor den oorlog belangrijke in stallaties in verscheidene plaatsen in Zuidoost-Engeland. Ten Oosten van Great Yarmouth is een vracht schip door neergeworpen bommen zwaar beschadigd. Finsch blad over actie van Zweedsche communisten. HELSINKI, 29 Sept. - D.N.B.) Met betrekking tot de anti nationale actie der communisten in Zweden somt het Finschè blad Karala verschelde-, ne gebeurtenissen op, die vooral slaan op de spionnage van Zweed sche burget-s ten gunste van de Sov jet-Unie. Onder de betaalde spion ren, zoo schrijft het blad, heeft zich ook bevonden een vooraanstaand persoon van de Zweedsche export- ïrasdsehappij, die voor een aanzien lijk bedrag belangrijke documenten aan de Sovjet-Unie heeft geleverd. Uit-het onderzoek is verder ..geble ken, dat rich ook onder de Zweed sche vrijwilligers in den Finschen winteroorlog spionnen bevonden hebben, die den bolsjewieken be langrijke mededeelingen verstrek ten. De ontplojfing op drie Zweedsche torpedo-booten die indertijd bij Stockholm heeft plaats gehad en an dere daden van sabotage zijn even eens het Werk gebleken van sabo teurs, die door de Sovjet-Unie be taald werden. Waarschijnlijk kan men hiermede ook in verband bren gen het torpedeeren van Zweedsche koopvaardijschepen in de Oostzee. Desondanks verschijnen er in Zwe den nog "altijd onbelemmerd ophit sende communistische bladen en blijft Stockholm het centrum van communistische actie in het geheele Noorden. Een nieuw spionnagegeval. De Zweedsche autoriteiten hebben een nieuw geval van spionnage ten bate van Sovjet-Rusland in de Zweedsch weermacht onthuld. Het centrum hiervan is het Stock- helmsche filiaal van het Sovjet-reis bureau Intourist onder leiding van zi.in chef, Sidorenko. Deze had stel selmatig betrekkingen aangeknoopt met allerlei -Zweedsche kringen om militaire geheimen te vernemen. Voorts nam ook een Zweedsche fa-' milie een belangrijke plaats in. Volgens Aftonbladet is dit een ge val van militaire spionnage. Hierbij zi.in ook twee leden der Svoa-lijf- garde betrokken, wier arrestatie teeds eenigen tijd geleden is gemeld. blad wijst op de omstandigheid, dat gebleken is dat het Intourist- fcureau een spionnagecentrale is. Voorzichtig boomschuttersl Een Bolsje- uTtdf "00mscfiutter heeft de nutte- ooshe,dvan zijn verzet ingezien. Ijlings ru»-ALZ "ft z'jn schuilplaats glijden, zich aan de herciagerj over te geven Een opmerkelijk meenings verschil. TOKIO, 29 Sept. (D.N.B.) In eer bericht uit Nanking wordt gezegd, dat volgens mededeelingen uit Tsjoengking de Amerikaansche vliegtuigieveranties aan Tsjoengking .sedert eenigen tijd van Karatsji uil geschieden. Het commando der Amerikaansche luchtmacht te Ka ratsji beweert nu, dat het in de eer ste plaats' het recht heeft, deze vliegtuigen te gebruiken. Dit heeft tot verschil van meening met Tsjoengking geleid. Bovendien is gebleken dat Australië zich meer malen deze vliegtuigen onderweg heeft toegeëigend ter versterking van zijn defensie. Volgens berichten van Britsche correspondenten, die door de Nya Dagligt Allehanda worden overge nomen, heerscht te Tsjoengking de opvatting, dat Japansche troepen concentraties in Indo-China gebruikt kunnen worden voor een aanval via Koenming op Tsjoengking,. terwijl de Japansche strijdkrachten in Han- kau tot een reusachtigenijptangbe weging zouden .kunnen ^ijdragen. Tsjoengking wenscht daWom, <f Engeland en de Ver. Staten een. tweede front in Oost-Azië vormer, door hérovering van Birma en her opening van den weg door Birma. Japansche troepen bezetten Tantang. Naar Domei uit de provincie Sjan- toeng meldt, hebben de Japansche troepen bij een zuiveringsveldtocht welke op 27 Sept. is begonnen, de stad Tantang, een strategisch be langrijk punt in. het westelijk deel van de provincie Sjantoeng aan de grens van de provincie Hopei volle dig bezet. Volgens de eerste berichten van het front zijn sedert de bezetting van Tantang 800 Tsjoengkineesche soi - daten in de pan gehakt. In de laatste helft van September bijna 1000 vliegtuigen verloren. BERLIJN, 29 Sept. (D.N.B.)' Ook de 28ste September heeft, naar het D.N.B. verneemt, het Duitsche lucht wapen in den strijd mef de bolsje wisten nieuwe, opmerkelijke succes sen gebracht. Volgens tot dusver ontvangen berichten zijn 50 vijan delijke vliegtuigen door Duitsche jagers en 4 door afweergeschut neergeschoten. Van militaire zijde wordt bekend gemaakt: Het bolsjewistische luchtwapen heeft in den tijd van 15 tot 28 Sept. 964 vliegtuigen verloren, jagers schoten 816 vijandelijke toestellen tijdens luchtgevechten neer, afweer geschut van het luchtwapen 131, gevechts- en jachttoestellen van den vijand. 17 ander* bolsjewistische vliegtuigen werdeimop den «grond vernield. Aan Duitsche zijde gingen in dienzelfden tijd aan het Ooste lijke front 77 vliegtuigen verloren. GENEVE, 29 Sept..- (D.N.B.) De noodtoestand der Sovjet-bevolking gedurende den komenden winter is het onderwerp van een artikel van den gewezen Moskouschen corres pondent der Daily Mail, Negly Far- son. Deze journalist is van meening, dat de burgerbevolking waarschijn lijk het zwaarst te lijden zal hebben onder het tekort aan levensmiddelen en brandstoffen en wel nog meer dan verleden jaar. Dit geldt in de eerste plaats voor de bewoners van JVloskou en Leningrad, want juist bij de voorziening van deze groote ste den zullen de Russische autoriteiten talrijke transport- en andere moei lijkheden te overwinnen krijgen. Als vorigen winter te Moskou reeds vele^ inwoners van honger en koude zijn gestorven, kan men voor a.s. winter met stelligheid verwach ten, dat het,aantal dooden nog veel grooter Zal zijn, vooral aangezien de bevolking heele winternachten lang voor de levensmiddelenwinkels in de rij moet staan, als zij nog wat wil krijgen. „Edelweisshut* In den Kaukasus. Als een vogelnest b tusschen de uitge- schulpte rotspunten de .Edelweisshut* op 4250 meter hoogte ingebouwd. Zij trotseert weer en wind en is een be langrijk steunpunt voor de Duitsche bergjager». PK Rieder-H H-St-P H m BERLIJN, 30 Sept. - (D.N.B.) Ter gelegenheid van de opening'van hef Kriegswinterhilfswerk 1942-1943 spreekt de Führer Vandaag om 18.- uur op een groote bijeenkomst van de N.^.D.A.P. Minister Göbbels zal bij het begin van de bijeenkomst rekening en ver antwoording afleggen over het Kriegswinterhilfswerk van het afge^ loopen jaar. De bijeenkomst zal door alle zenders worden gerelayeerd. Vanavond om 20.15 uur wordt de uitzending herhaald. BANGKOK, 29 Sept. - (D.N.B.) Vrijdag 2 Oct. a.s. zal in geheel Oost- Azië op plechtige wijze de 73ste ver jaardag van Gandhi gevierd worden. In alle plaatsen van Oost-Azië zal dien dag de nationle Indische vlag met het teeken van het spinnewiel geheschen worden. Bovendien wor den overal massa-vergaderingen en optochten gehouden. Naar de woordvoerder van de In dische onafhankelijkheidsliga te Bangkok opmerkt, zal Gandhi's ver jaardag met ongekende geestdrift- gevierd worden, temeer daar de In dische vrijheidsstrijd onder Gandhi's leiding in een beslissend stadium is gekomen. 's-GRAVENHAGE, 30 Sept. - Op grond van Art. 45 van de Verordening van den Rijkscom missaris voor de bezette Neder- landsche gebieden nr. 138/1941 wordt bepaald: 1). Het reeds eerder gepubli ceerde spergebied in de provin cies Zuid-Holland ,en Zeeland wordt opnieuw als volgt om grensd. Het~ spergebied omvat, het noordwestelijke deel van het eiland Rozenburg, dat door de door de weermacht geplaatste waarschuwingsborden ingedeeld wordt,N het schiereiland Voorne ten noordwesten van het Voorn- sche kanaal, de eilanden Goeree en Overflakkee, de eilanden Schouwen en Duiveland, het eiland Noord-Beveland en het eiland Walcheren. 2). Het betreden en bevaren van bovengenoemde gebieden en den tusschen deze gebieden lig gende waterwegen is alleen met toelatingsvergunning van den gevolmachtigde van den Rijks commissaris voor de provincie Zeeland (officier van politie) of voor de in de provincie Zuid- Holland liggende deelen van'het spergebied met toëlatingsver- gunning van den gevolmachtigde voor de provincie Zuid-Holland (o-fficier van, politie) geoorloofd. 3). Nogmaals wordt medege deeld, dat het verzoek om een toelatingsvergunning met daarbij behoorende papieren bij den burgemeester der gemeente, waarvoor de toelating verlangd wordt, moet worden ingediend. In het verzöek moeten voor- en achternaam, beroep, woonplaats en straat, geboortedatum en ge boorteplaats van déngene, die het" verzoek indient, worden ver meld. Bovendien moet het ver zoek vergezeld gaan van een mo tiveering voor het betreden van het spergebied. Ook moet de duur van het voorgenomen ver blijf worden aangegeven. 4). Inbreuken op deze bepaling zijn overtredingen en worden gestraft met een gevangenisstraf van 6 maanden en met geldboe ten van maximum 2000 guldbn of met een van deze straffen, voor zoover niet volgens andere bepalingen een hoogere straf moet worden opgelegd. De commissaris-igeneraa], voor .de veiligheid (get.) RAUTER. SS-Grüppenführer und Generalleutnant der Polizei. In den muziektuin te Alkmaar is hedenmorgen de Provincialen Landdag' van den Nederland- schen Landstand in Noord-Hol land na een kort welkomstwoord tot de vele aanwezigen geopend ïpet een grooté rede van den provincialen boerenleider J. Saai, bedoeld als generaal Winterappèl voor de boeren In deze provincie. De provinciale boerenleider in Noord-Holland, zei in den aanhef, dat hij bedoelde een woord van be moediging te spreken, tot hen, die zich met hem reeds hebben ingezet voor het belang van ons volk en speciaal van den Nederlandschen boer; een woord ter kennismaking met hen, die, hoewel niet onsympa thiek staande tegenover den Land stand, toch daarvan niet in het open baar getuigden, maar nu op het te& rein aanwezig waren; en ten slot™ een woord van waarschuwing tot hen, die niet van zins zijn „ooit tot ons te komen en hun afzijdigheid niet beter weten te demonstreeren dan door ons dwars te zitten". Komende tot zijn rede, bracht spr. dank aan de getrouwen, voor hun steun in den strijd tegen domheid, onwil en verkeerd inzicht. Hij er kende dat er fouten zullen zijn gfe- maakt, zooals' overal waar gewerkt wortit, maar hoofdzaak is, dat geen duimbreed is afgeweken van de te voren uitgestippelden weg. De taak van den Landstand is grootsch. In dezen tijd, nu wij geen regeering en geep koloniën meer hebben, is het de taak van de boeren, in den Landstand vereenigd, om zelf het fundament te leggen voor een nieu we boerenorde, goed- voor vele ge slachten, die na ons komen. Thans was de Landstand noodig, omdat de boeren niet meer konden wachten, en als het hun nu gelukt, om in de zen .tijd, nu de storm giert en de onweersbuien niet van de lucht zijn, het gebouw der eenheid op te rich ten, zal dat in tijden van voorspoed des te steviger staan. Gelukkif vond spr. het, dat het aantal boeren, dat zich in de voorste rijen van den Lanfl- stand schaart, steeds grooter wordt. Ook komen er dagelijks méér, die niet strijden, omdat zij nu eenmaal geen strij&ersna- fuur hebben, doch den Land stand een goed hart toedragen. Bij de boeren groeit het besef, dat stilstand achteruitgang be- teekent voor henzelf en ons heele volk. De Landstand leeft en marcheert, dat bewijst ook het bezoek van de vele boeren, die om raad komen in het ge bouw aan den Kennemerstraat- weg te Alkmaar. De organisatie in de dorpen nadert haar voltooiing, over het al gemeen vervullen de dorpsboeren leiders hun taak op hun helaas nog te beperkte arbeidsterrein met volle ambitie. De medewerking van de burgemeesters is verbeterd en in sommige plaatsen is zij zelfs zeer goed. Uitweidende over het werk van den 'dorpsboerenraad, zei spr. o.a., dat deskundige boeren waar onder ook te verstaan de zaadtelers, fruitkweekers en arbeiders daar de "belangen der boeren bespreken, die ook de belangen-zijn van de hee le dorpsgemeenschap. Verschillende sociale problemen komen dagr naar voren, welke nu door den burge meester, niet meer gehinderd door een verpolitiekten gemeenteraad, be ter kunnen worden opgelost, omdat uit de besprekingen het hoe en waarom duidelijk naar voren kwam. Van ambtenarij toonde spr. zich afkeerig, zoodat hij. geen enkelen ambtenaar aanstelt, indien hij niet overtuigd is dat de functie vervuld m q e t worden en. bovendien degene, dien hij op het oog heeft, zijn plaats dubbel en dwars waard Is.-Daarom zijn er' in den Landstand, die toch een semi-officieel lichaam is, geen loketleeuwen, maar menschen, die zich vóór alles bewust zijn, dat zij er zijn voor den hoer en deze er niet is voor hen. Een goede geest in de dorps- boerenraden en op het bureau van den Landstand, dat is het groote resultaat, dat allereerst na enkele maanden arbeid kon worden geboekt. Met dien goe den geest kunnen wij bergen verzetten. Wat is de landjeugd? Dit is niet, zooals het moest zijn, de jeugd van het platteland, alle boerenzoons en boerendochters, zon der onderscheid, maar er is nog slechts onder te ^erstaan een keur- VERDUIStER GOED l ZON 30 Sept. onder: 19.21 1 Oct. op: 7.39 MAAN 30 Sept. op: 22.44 onder: 13.39 2 October Laatste kwartier. korps van jongeren, die zich hun roeping bewust zijn en definitief hebben gebroken met het halfslach tige, dat de plattelandsjeugd de laatste jaren door stadschen invloed heeft gekenmerkt. Zij willen hun leven als jonge boer. en jonge boerin weer leven. Zijzijn zich bewust, wanneer zij allereerst trachten „boer" te zijn, tegelijk méér „heer' en „dame" genoemd te mogen wor den dan wanneer zij naar uiterlijk hun afkomst verloochenen. Zij zijn er trotsch op te behooren tot de eere-garde van hen, die ons volk voeden. Zij 'kennen de waarde der uiterlijke beschaving, docht schatten die der innerlijke beschaving hoo- ger. Voor onze landjeugd is het beste nog niet- goed genoeg. De oude ge neratie kan de grootheid van dezen tijd wel voelen, maar vele gevallen niet meer intens beleven. De jeugd kan dit wel en! zij zal ook de eerste vruchten plukken, gerijpt aan den boom van dezen nieuwen tijd, wel ken zij thans met de ouderen bezig is te planten. De vrouw en de Landstand. Spr, deed een ernstig beroep op de toetreding van de vrouw tot den Landstand. Zij toch heeft den groot- sten ingoed, op de medewerking van den man. Voor pnze werkers, voor wier vrouwen drbeid in den Land stand een gruwel is, is de taak wel zeer zwaar. Gelukkig staat voor het overgroote deel de vrouw haast den man in onze rijen. Ieder strijdt op eigen terrein, zij klemmen op twee fronten het leger der saboteurs, der dommen èn der haatzaaiers in een tang en zullen het ten slotte samen onschadelijk maken. Onze lands vrouwen toonen ^jpote activiteit en zij zullen die ook in den aanstaan den winter zeker toonen. Die winter zal zwaar zijn, ook voor ons boeren, al denkt de stedeling daar misschien anders over, omdat hij onze nooden niet kent,.maar wij zullen dien door komen, mèt en dóór' onze vrouwen. Door dezen goeden geest zal het bouwwerk van den Landstand goed worden, onze fundamenten zijn goed, wij laten ons gebouw niet ondermij nen en wij hebben geen geleerde professoren noodig om ons te ver tellen hoe het moet. Dat welen wij zelf wel en wij zullen het zelf doen! Spr. besloot dit gedeelte van zijn rede met dank te betuigen aan allen die aan de voorbereiding van dezen dag en dat was geeiv kleinigheid een werkzaam aandeel hadden. Hij was overtuigd dat zij het met liefde deden, ais een teeken dat de geest in Noord-Holland goed is. Waarvoor de Landstand op de bres staat. In het tweede gedeelte van zijn rede sprak de heer Saai speciaal over de technische en practische za ken, die de boer dagelijks in zijn'be- drijf ondervindt en waarvoor de Landstand op de bres staat, Hij begon met op te merken, dat ieder, die nuchter en zake- v lijk de groote worsteling in het wereldgebeuren gadeslaat, zal moeten erkennen, dat er in de wereld iets verandert en dat een eensgezind Europa bezig is on der bloed en tranen geboren te worden. Het Nederlandsche volk blijft van de barensweeën niet verschoond. Boeren en tuinders maken moeilijke tijden door," er worden groote offers gebracht, en onder de andere groe pen van ons volk zien wij dezelfde moeilijkheden. We moeten dezen tijd doormaken en daarom moeten wij elkaar helpen en steunen. En juist hieraan hapert nog veel. Er zijn altijd nog lieden, die-zich over de ruggen van anderen omhoog werken en trachten zich te verrijken. t Zie vervolg pagina 2. DE plattelandsbevolking heeft na den. oorlog met hoopvolle belangstelling uitgezien naar het geen de voorstanders der nieuwe orde zouden doen ter behartiging van de belangen der arbeiders m den land- en tuinbouw. Allerwegen was men immers van oordeel, dat de bestaande loonen een. schreeu wend onrecht waren en dringend verbetering behoefden. Terecht hoopte men, dat in dezen nieuwen tijd, waarin de belangen der arbei ders niet meer op het laatste plan staan en naar waarde geschat wor den, een grondige wijziging in de landarbeidersloonen zou worden doorgevoerd. Na veel gepraat en geschrijf niet het minst van de zijde def land arbeiders en ook in ons blad is dan eindelijk een nieuwe loonrege ling afgekomen, die voor de betrok ken arbeiders een inkömstenverhoo- ging meebrengt, doch! van zóó ge ringen omvang, dat een golf wan. teleurstelling over het platteland is geaan. „Is dat alles wat de nieuwe tijd ons te brengen heeft", zoo vraagt men zich af. Het is te begrijpen, dat men zich aldus uit. Van nationaal.socialistische zijde, is immers meernru n een pleidooi ge houden en ook gestreden voor loons verbetering ten behoeve der land arbeiders. Wat heeft as Landstand in deze al niet geprobeerd! En. dan dit bedroevende resultaat? Tot goed begrip diene echter dat de nieuwe loonregeling niet af komstig is, nóch de instemming heeft van den Landstand, of van eenigen voorstander van den nieuwen tijd. Sterker nog, óók de aanhangers van de nieuwe orde en de Landstand zijn de meening toegedaan, dat die afge komen verhooging ten eenenmale f «voldoende is.. Waarom er dan niet ts beters te vóorschijn gekomen is? De Landstand is onmiddellijk na het aanvangen van zijn werkzaam heden voor de landarbeiders in de /bres gesprongen. Er werden bespre kingen geopend, o.m. met de organi satie van arbeiders^ in den land- en tuinbouw, doch tot overeenstemming kon men niet komen, omdat de Landstand blijkbaar te ver wilde gaan in het tegemoetkomen aan do rechtvaardige verlangens der arbei ders. Daarop vonden zonderden Landstand besprekingen plaats met de rijksbemiddelaars en daar werd overeenstemming bereikt op een heel wat lager niveau dan de Landstand gewenscht had geacht. Het rfesultaat was dè loonregeling, zooals wij die eenigen tijd geleden in oris blad publiceerden. De juiste toedracht is derhalve, dat, dank zij het initiatief van den Landstand, besprekingen werden op gevat, doch zonder deze instantie is men tot „overeenstemming" geko men omtrent de nieuw toe te passen loonregeling. Echter, iets is er toen gedaan. Is men nu ontevreden en wij kunnen dat met den Landstand ten volle billijken dan ricihte men die ontevredenheid niet tot den Land stand, die voor alle werkers^ in de agrarische bedrijven méér «wenschte te bereiken, maar aan het adres van de reeds eerder genoemde organisa tie en het college van rijksbemidde laars. 1 Het is nog steeds zoo, dat tal van instanties, welke in den geest van den nieuwen tijd willen werken, nog lang niet alles te zeggen hébben. Er is bij v. nog géén nationaalsocialis- tische regeering in Nederland en ook de Landstand heeft nog niet op elk gebied onbeperkte bevoegdheden. Dat dit niet het geval is, ligt voor namelijk aan de bevolkiijg zelf, die nog steeds de kat uit den boom wil kijken, wel de voordeelen van den. nieuwen tijd wil aanvaarden zelfs verlangt maar overigens afzijdig blijft en iedere medewerking ont houdt, óók aan den Landstand. De tijd komt evenwel dat instel lingen als de Landstand méér be voegdheid zullen hebben. Alles moet groeien, zoo ook dit. Voorloopig' heb ben nog personen, die hun handelin gen op het verleden baseeren, op menig gebied de touwtjes in handen. Niettemin weten wij, dat de Land stand op dit punt actief blijft en zijn pogingen zal voortzetten om verbete ring te brengen in de arbeidsvoor waarden in den land- en tuinbouw. Voor afdoende verbetering zal men dus eenigen tijd geduld moe iten oefenen. Verhaasten kan men de komst»eener billijker loon regeling door positief mede te wer ken mèt en i n den Landstand, die het recht van het platteland op be hoorlijke arbeidsbelooning voor hon derd procent onderschrijft en daar- voor zal blijven strijden. Jr. In de vlasserij .Haarlemmermeer" heeft men thans volop werk. Het vlas, dat gedroogd en geroot is, wordt nu ge zwingeld en is dan gereed, om naar de spinnerijen gebracht te worden. Het vlas komt uit de swlngelmachine i A, Sterens-Pax Holland m VIJFLING IN ANGOLA. LISSABON, 29 Sept. - (D.N.B.) Volgens de„ Diario de Noticias heeft een negerin te Mal'atuge (Angola) een vijf ling ter we reld gebracht. Evenals kt het geval der C'anadeesche vijflin- gen zijn bet vijf meisjes, die allen leven en een beslist ge zonden indruk maken. Veel beloven, weinig gevenDe Nederlandsche Volksdienst belooft «iéts, doch geeft alles. Blijft geen buitenstaander, sluit u aan als lid.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1942 | | pagina 1