DUITSCHLAND MARCHEERT NAAR DE RESULTATEN VAN HET OFFENSIEF IN HET OOSTEN. HEI RESULTAAT VAN WINTERHULP IN HEI DERDE OORLOGSJAAR. HITLER TREEDT VOOR ZIJN VOLK. DAGBLAD VOOR Een strijcl, gepaard aan economisehen opbouw. BRITSCHE TERREUR ZAL VERGOLDEN WORDEN. VIERT H006TIJ ES - ALKMAAR DERBY te9* t> Göbbels spreekt over: Alle voorgaande resul atenl ver overtroffen. Nieuwe terreinwinst in den Kaukasus en ten zuiden van de Terek. Sectoren in het noordelijk stadsdeel van Stalingrad bestormd. De strijd om Stalingrad. Meenirigsversehillen over de oorlogvoering der geallieerden. Extra-veeleveringsplicht aan veehouders in Noord-Holland opgelegd. Zondag 4 Oei, ilf 8. SEMBLE presenteert 3abaret-Revue met rtoire en liedjes iro gramma met en van Variété ,sen (bel. inbegr.) .50, f 1.75. elijks om 11 uur. om, gas tje, zier ider men teit. be- aoet Vul ang nin, >rdt JOSt- chen rkl, ndigr r ko ring. REAU Ik je in ledslui- fcn Uw Sletten ten ze jnt ze yanders bt aan bon ze ar en |t ver fden ze' en anteer- ïardigd! 6807 6958 7003 7007 7286 7306. 734» 741» 7761 7765 7951 7997 8338 8294 8443 8457 8772 8791 9130 9138 9562 9587 J 9895 9981 10340 10351 1| 10622 10647 11134 11143 I11481 11484 11861 11885 12202 12205 j 12478 12480 12723 12807 13141 13166 13602 13613 13996 14014 14457 14477 14773 14709 15181 15186 15429 15440 i 15755 15846 I 15994 16027 10336 1 6339 7770 7770 800» 8014 830» 8342 8401 0505 8801 M04 9192 9277 9608 9614 9996 10056 10409 1043» 10704 10723 11307 11241 11614 rr529 11921 1194» 12216 1234» 12492 12494 12847 12048 13202 1323» 13737 13786 14046 1409» 14502 14558 14847 14848 15212 16242 15462 15482 16882 15882 16136 1614* 16340 1638» I 17117 17173 17228 L7333 17909 17080 18275 18303 18846 18878 19128 1913* 19516 19535 19883 19883 20318 30041 20563120017 I 17852 17863 18217 18221 1 18764 18844 19010 1S079 19349 19480 J 19851 19888 20203 20244 20518 20546 Deze courant verschjjnt dagelijks. Abonnementsprijs per 3 maanden b*j vooruitbetaling voor Alkmaar 2.10; franco door het geheele Rijk 2.63. Losse nummers 5 cents. Tel. Administratie (abonn., advert.) 3320, Redactie 3330. ALKMAARSCHE EDITIE. NOORD-HOLLAND Prijs der gewone advertentiën: J 0.10 per m.M., minimum 14 mJVT. 1.40, elke 3i/4 m.M. meer 0.35. Tarieven op aanvrage. Brieven aan de Uitg. N.V. Boek- en Handelsdrukkerij v/b. Herms. Coster Zoon, Voordam 9, Alkmaar, postgiri 31060. 144e Jaargang No. 230 6 pagina's Hoofdredacteur: A. R. JONKER, Alkmaar. Donderdag 1 Oct. 1942 BERLIJN, 30 Sept. Tijdens een machtige, grootsche be- tooging der N.S.D.A.P. in het Sportpalast alhier, is de tiende Winterhulpactie van het Duitsche volk, de oorlogswinter hulpactie 1942/43, door den Führer geopend, die in een groote, meesleepende rede het Duitsche volk opriep tot een nieuw oller voor het grootste sociale werk, dat de ge schiedenis kent. Minister Göbbels, die tevoren rapport uitbracht over de laatste oorlogswinterhulpactie, kon nogmaals op een geweldige stijging van deze sociale gemeenschapsprestatie wijzen. De door de pers én radio verspreide aankondiging, dat de Führer, die bij de gedenkwaardige Rij'ksdagbijeenbmst van 26 April j.l. voor de laatste maal tot het Duitsche volk 'had ge sproken, in het Sportpalast het woord zou voeren, had een groote- mensehenmenigte op de been gébracht. Nog voor dat Göbbels gereed was met zijn rapport, bleek uit het gejuich, dat van de straat naar binnen klonk, dat de Führer aangekomen was. Terwijl de tienduizenden zich van de plaatsen verhieven en met opgeheven reehterarin Hitier groetten, betrad deze de zaal, vergezeld van Reichsführer SS Himmler en Oberbetfehls- leiter Hilgenfeldt. Hij schudde generaal-veldmaarschalk Rommel onder het gejubel van tienduizenden de hand. s t «s 4«8 mMt tli -i8201 moet eljo ®*3 sim hitler spreekt. rN E Führer herinnerde in zijn rede in de eerste plaats aan het feit, dat het een jaar geleden was, dat hij voor het laatst op deze plaats voor het Duitsche volk kon spreken. In dien tijd heeft hij zich meer met handelen en daden moe ten bezighouden. Wat thans uitge sproken moet worden, wordt boven dien door onze soldaten gezegd. Ik acht het niet juist, zoo ver klaarde hij, mij reeds thans bezig' te houden met de gedaante van datgene, wat eens zal zijn, maar ik aeht heit beter, dat wij ons bezig houden met datgene, wat de tijd momenteel van ons verlangt. Een Atlantic Charter aan elkaar te lijmen is natuurlijk zeer eenvou dig. Deze onzin zal overigens ook slechts weinige jaren van kracht zijn en door de harde feiten eenvou dig ter zijde geschoven worden. Ook om een andere reden' is het voor onze tegenstanders gemakkelijk pra ten, want zij hebben nu na jaren lange vergeefsche moeite plotseling ons partijprogram ontdekt en wij zien met verbazing, dat zij de wereld voor de toekomst ongeveer dat belo ven, wat wij ons Duitsche volk reeds heben gegeven en waarvoor ons ten slotte door de anderen deze oorlog is aangedaan. Het is wel erg geestig, aldus merkte de Führer ironisch op, als b.v, een president zegt: Wij willen, dat voortaan iedereen het recht heeft geen gebrek meer te lijden of iets dergelijks. Daarop kan men slechts ïeêgen, dat het waarschijnlijk veel eenvoudiger zal zijn geweest, als deze president, in plaats van in een oorlog te duiken, de geheele werk kracht van zijn land had gebruikt °m tot nuttige productie te komen en vooral om voor zijn eigen volk te zorgen, zoodat niet in een gebied, dat per km2 slechts 10 menschen heeft te herbergen, gebrek en ellen de heerschen en dertien millioen menschen werkloos moeten zijn. Als deze heeren-thans een hooge borst opzetten en plotseling te genover de wereld als redder op treden en verklaren: Wij zullen er voortaan voor zorgen, dat de nood van hetverledeit niet terugkeert, dan zeg ik, dat deze bezitters van wereldrijken daarvoor reeds lang vóór ons in hun eigen landen had den kunnen zorgen. gelooven en doen. A LS ik daarbij hoor, dat iemand nu zegt ik geloof, dat het de heer Eden is, maar men weet nu eenmaal nipt welke nul daar aan den overkant' aan het praten is dat zij werkelijk gelooven aan dat gene, wat zij voorgeven te gelooven, dan hadden" zij dit geloof vroeger kunnen %elijden. Wij hebben in reder geval niet alleen iets geloofd, maar ook gedaan wat wij geloof- En thans gelooven wij, dat wij de thanden tot de definitieve-overwin-, "mg moeten verslaan. Dat gelooven we en moeten we ook doen. Natuur lijk kunnen wij met deze lieden over het begrip geloof in het geheel niet jlebatteeren. Wie bijvoorbeeld gelooft, dat Namsos een overwinning was of Andalsnes, of wie zelfs gelooft dat Duinkerken de grootste overwinning der wereldgeschie denis was, of dat mijnentwe^en een expeditie, die negen uur duurde, een verwonderlijke, be moedigende uiting van een ze gevierende natie was, met hèm kunnen wij ons met onze be scheiden successen natuurlijk niet vergelijken. Want wat zijn onze overwin ningen daartegenover eigenlijk? Als wij bijvoorbeeld» de laatste maanden tot den Don konden doordringen, stroomafwaarts deze rivier volgend tenslotte de Wolga bereiken, Stalingrad be stormen en het ook zullen ne men waarop zij zich kunnen verlaten dan is dat in het ge heel niets. Als wij doordringen tot den Kau- kasus, dan is ook dat niets. Als wij de Oekraine bezetten, als wij de Do ne tskolen in bezit nemen, dan is 'dat alles niets. AJs wij 65 of 70 pet. van het Russische ijzer krijgen, ,dan is dat volstrekt niets. Als wij het grootste graangebied ter wereld practisch ontginnen voor het Duit sche volk en daarmee vóór Europa, dan is dat in het geheel niets. Ais wij ons van de oliebronnen verzeke ren, is dat ook niets. Qat alles is niets, maar als Cana- deesche voorhoeden met een klein En'gelsch staartje als aanhangsel naar Dieppe komen en zich daar moeizaam negen uur vermogen te handhaven om daarop definitief te worden vernietigd, dan is dat een bemoedigend, wonderbaarlijk blijk van de onuitputtelijke, zegevierende kracht, die het Britsche imperium eigen is. CHURCHILL OVER HET duikbootengeyaar. rjEEDS in 1939 waren wij niets, want destijds blies Churehül zich reeds op: „Ik kan de heuglijke mededeeling doen; dat het duikboo tengevaar als definitief tjfgewend kan worden beschouwd. Wij hebben meer duikbooten vernietigd, dan de Duitschers ooit hebben bezeten. Dat wij hem uit den Balkan hebben geworpen, dat wij Grie kenland hebben veroverd en Kreta bezet, dat zij in Noord-Afrika ver dreven zijn, dat alles is niets. Maar als er ergens een paar man landen om een eenzamen voorpost te overrompelen, dan zijn dat daacn, dat zijn prestaties. HET TWEEDE FRONT. VVVIE derhalve dergelijke - dingen gelooft, zal ons geloof niet Be grijpen, ons geloof nooit begrijpen. Overigens hebben zij natuurlijk te genover deze daden ook wissels op de toekomst. Zij zeggen: het tweede front zal komen. Daaromtrent wil ik niet zeggen, dat wij ons niet op een tweede front voorbereiden. Als de heer Churchill zegt: Wij willen thans aan de Duitschers overlaten in hun angst te piekeren, waar en wanneer wij dat front vormen, dan kan ik slechts zeggen: Meneer Chur- chill, angst hebt u mij nog niet in geboezemd. Maar dat wij moeten piekeren, daarin hebt u gelijk, want als ik een tegenstander van militair formaat had, kon ik ongeveer uitre kenen, waar hij moet aanvallen. Maan als men militaire idioten te genover zich heeft, kan men natuur lijk niet weten waar zij aanvallen. Of de heer Churchill de eerste BERLIJN, 30 Sept. - Voor de rede van dén Führer bij een groote be- tooging der N.S.D.A.P. heeft de mi nister 'van, propaganda, dr. Göbbels, een grootsch opgezet rapport uitge bracht over het resultaat der Winter hulp in het oorlogsjaar 1941/42. Toen de minister in gezelschap van generaal-veldmaarschalk Rom mel de zaal betrad, weerklonk don derend gejubel, dat eerst na minu ten luwde. Göbbels verklaarde ter inleiding, dat hij het beneden zijn waardigheid achtte op de onzinnige leugens en verdachtmakingen van Engelsche zijde in te gaan. Er kan geen twijfel aan bestaan, dat de onafgebroken keten van historische successen der mogendheden van het pact van drie tenslotte ook tot d'e groote eindover winning 'zal leiden. Bij het begin van het vierde oorlogsjaar is het Duitsche leger met zijn bondgenooten in alle opzichten volkomen intact en onge schokt. Het plutocratische Engeland waagt het bij ons voor den dag te komen met zijn sociale vernieuwingsdenk beelden. Wij verkeerden in de ge lukkige omstandigheid, feiten te kurmen plaatsen tegenover hun hol gepraat. Deze Winterhulp heeft een resultaat bereikt, dat men zich in het geheel niet verrassender en ver heugender 'kan denken. Het resultaat van de winter hulp. Voor de winterhulp in het der de oorlogsjaar is door het Duitsche volk 1.208.000.000 Mark geschenken, bijna 300 millioen Mark meer dan het vorige jaar. (Stormachtige bij val). De minister verstrekte vervolgens cijfers over het totale resultaat van alle winterhulpacties der oorlogs jaren. Dit totaal bedroeg 2.805.000.000 Mark, derhalve b.v. meer dan de waarde van in- en uitvoer van bijna alle Zuid-Amerikaansche landen. Het offer in dezen oorlog bereikt in totaal een bedrag van 4.076.000.006 Mark, hetgeen twee annuïteiten van het plant Young zou hebben uitge maakt Hierdoor heeft het totale resultaat van alle winterhulp acties na 1933 de vijf milliard ver overschreden. (Stormachtig applaus.) Van de bedragen die gedurende den derden oorlogs winter zijn ingekomen, is twee derde ten goede gekomen aan de „Nat. Sozialistische Volks- wohlfahrt", waarvan alleen 701.000.000 Mark aan de hulp actie moeder en kind. Bijzonder opmerkelijk is de deel neming van hel front aan de winter- hulpactie. Een regiment aan het Oos telijk front bracht bij een enkele collecte een bedrag van meer dan 50.000 Mark op. plek, waar hij het tweede front wilde starten, handig uitgekozen heeft of niet, daarvoor zijn zelfs in Engeland de meeningen verdeeld. Maar geheel afgezien van de plaats, die hij den volgenden keer uitzoekt, mag hij overal van geluk spreken, als hij negen uur aan wal blijft. DE HARDE WINTER. HITLER vervolgde o.a.: In mijn oogen heeft het jaar 1942 reeds de zwaarste beproevingen achter zich. Dit was de winter 1941 1942. Ik mag wel zeggen, dat in de zen winter het Duitsche -volk en in zonderheid zijn weermacht door de Voorzienigheid gewogen zijn. Iets ergers kan en zal er niet meer ko men. Het was een zeer moeilijke, zeer harde beproeving. Desondanks hebben wij dezen"' moeilijksten tijd niet alleen overleefd, maar wij heb ben het klaar gespeeld de aanvals- divisies opnieuw o$ te stellen, resp. te vormen, die bestehid waren tot opening van het nieuwe offensief. Dit offensief verloopt nu niet zooals onze tegenstanders hadden gedacht. Ik geloof, dat wij, als wij een terugblik werpen, tevreden kun nen zijn met de achter ons liggende drie jaar. Steeds was de doelstelling zeer nuchter, dikwijls zeer vermetel, waar zij zulks moest zijn, dikwijls wel overwogen, waar zij wel ovei-- wogep kon zijn, vaak bedachtzaam waar wij tijd hadden, voorzichtig waar wij geloofden onder alle om standigheden zeer voorzichtig te moeten zijn. Maar wij zijn ook zeer stoutmoedig geweest, waar stout moedigheid alleen ons kon redden. HET PROGRAM VOOR DIT JAAR. VOOR dit jaar hebben wij een heel eenvoudig program op gesteld: 1. Qnder alle omstandigheden datgene vast te houden, wat vast gehouden moet worden, d.w.z. den ander te laten aanstormen, waar wij zelf niet voornemens zijn op te rukken, stevig stand te houden en af te wachten wie hier nu het eerst vermoeid raakt. 2. Onvoorwaardelijk daar aan te vallen, waar de aanval onder alle omstandigheden noodzakelijk is. Met doel is daarbij volkomen dui delijk: vernietiging van den rech ter arm van deze internationale samenzwering van kapitalisme, plutocratie en bolsjewisme. Hier hebben wij ons nu eenige oogmerken gesteld. Ik mag ze zeer in het kort' in een woord samenge vat, vermelden om u tot het besef te brengen, om speciaal het Duitsche volk tot het besef te brengen, wat nu in deze weinige maanden is gepres teerd. Het eerste doel was de beveiliging van onze domineerende stelling bij de Zwarte Zee en de definitieve zuivering van het schiereiland de, Krim. Twee slagen, die om Kertsj en die om Sevastopol hebben hier toe gediend. Nadat wij dit in orde hadden gebracht, scheen het ons noodzakelijk, een buil weg te wer ken, die aan de Wolchof was ont staan. Zij werd afgesnoerd en de te genstander vernietigd, 'resp. gevan gen genomen. Zie vervolg pag. 1, 2e blad. HET verslag van den Land dag van den Nederlandschfen Landstand in Noord, JHolland, waarvan wij gisteren reeds een deel publiceerden, vindt men thans vervolgd op pagina 2. Dat is de Duitsche infanterist. Óf) deze plaats stortte door een granaattreffer de wand van de loopgraaf in. Nog tijdens het vijandelijk vuur, op den grond geknield, maakt deze infanterist de loopgraaf weer vrij Sb Pii.Nuszbaémer-0-H.-F H m Dinsdagmiddag vertrok vanuit den Dierentuin te Den Haag wederom een 200- tal vrijwilligers, om opgeleid te worden bij de Waffen-SS. De Leider der Nat.- Socialistische Beweging der Nederlanden, Ir. A. A. Mussert, inspecteert de toe komstige strijders. (Staf-Borrius-Fax Holland m) Luchtaanval oP Zuid- en Zuid-Oost-Engeland. HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 30 Sept. (D.N.B.) - Het opperbevel der weermacht maakt bekend: In het noordwestelijk deel van den Kaukasus en ten zuiden van den Terek zijn Duitsche en ver bonden troepen in harde aanvals- gevechten 'verder opgerukt. In Stalingrad werden nieuwe sec toren van hetjmoordelijk stadsdeel bestormd. Bij vergeefsche ontlastingsaanval- len verloor de vijand 34.tanks. Aan het front aan den Don heb ben Duitsche en Italiaansche troe pen verscheidene pogingen van de bolsewieken om over te steken, af geslagen. Hongaarsche troepen wier pen een vijandelijke groep strijd krachten in tegenaanval terug'. In den noordelijken sector hebben eigen aanvalsacties ondanks taaien vijandelijken tegenstand geleid tot successen. Sterke formaties van het Duitsche luchtwapen en Kroatische gevechtsvliegers hebben daarbij den Sovjets zware verliezen toege bracht. Arkhangelsk is in den afgeloopen nacht opnieuw gebombardeerd. Uit gebreide branden lieten het goede effect van dezen aanval zien. In den tijd van 15 tot 28 Septem ber werden 816 Sovjetvliegtuigen in luchtgevechten, 131 door afweer geschut van het luchtwapen en 22 door formaties van het leger neer geschoten, 4 werden buitgemaakt, 17 op den grond vernield, zoodat de totaalverliezen 990 vliegtuigen be droegen. In dienzelfden tijd gingen aan het Oostelijke front 77 eigen vliegtuigen verloren. In den afgeloopen nacht zijn Brit sche bommeawerpers in geringen getale naar het gebied van de Oost zee gevlogen. Twee vliegtuigen wer den neergeschoten. Duitsche gevechtstoestellen heb ben met succes overdag aanvallen iri scheervlucht ondernomen op mili taire ddelen in verschillende plaat sen in luid- en zuidoost-Engeland. BERLIJN, 30 Sept. (DNB). - Ter wijl dikke rookwolken boven het brandende Stalingrad hangen, dringen Duitsche infanteristen en pantsergreriadiers voortdurend ver der op naar de nog overblijvende en door den vijand taai verdedigde stadsdeelen in de N. voorsteden, waar vele fabrieken gevestigd zijn. Een bolsjewistische gevangen kapi tein verklaarde: „Op bevel van Sta lin moesten wij in de puinhoopen der huizen onze stellingen handha ven en met onze batterijen de bin nenstad verwoesten. In de straten om ons heen lagen tussehen de puin hoopen der ingestorte gebouwen de dooden in stapels. Gewonden kerm den, maar niemand kon hen helpen, ^•ant elke man was noodig voor de verdediging. De aanvoer van levens middelen en munitie kon nog slechts des nachts plaats hebben en ook dat was meestal wegens de onophoude lijke Duitschen bomaanvallen niet mogelijk. Met de zinlooze verdedi ging van Stalingrad wordt een waanzinnige daad voltooid, die het begin is vah onzen rndergang. Reeds wekenlang wisten wij, dat Sta lingrad niet te redsfèn was. en prac tisch had de stad elke beleekenis voor ons verloren toen de Duitschers op verscheidene plaatsen tot. de Wol- ga doordrongen en het scheepvaart verkeer onmogelijk maakten, dat na N de vernieling van de spoorlijnen onze belangrijkste toevoerweg was. ,Zoo had de verdediging van Sta lingrad nog slechts politieke betee- kenis, waarvoor duizenden soldaten werden opgeofferd. De verliezen in deze gevechten waren wel (ie zwaar ste van den geheelen oorlog. STOCKHOLM, 30 Sept. (DNB). - Tussehen de Ver. Staten en Enge land bestaan fundamenteele mee- vningsverschillen over Ren weg naar de overwinning, zoo verklaart de New York Times. Churchill en Roo sevelt worden door de Amerikaan- sche^militairen overtroefd, die eerst een "overwinning van Japan wen- schen voordat men in Europa tot c(en aanval overgaat. Bovendien keuren de Amerikaansche militairen op grond vah de leen- en pachtwet uit te voeren verschepingen van Amerikaansche wapens naar Europa af. Men zou het verstandiger vinden wanneer dit oorlogsmateriaal ge bruikt zou worden om de Ameri kaansche vloot en het leger te bewa penen in plaats van het naar andere landen te sturen. Sedert Leahy chef van den generalen staf geworden is, hebben de militairen de absolute controle op de* krijgsoperaties en plannen in de Ver. Staten op zich genomen. De vermindertng van den burgerlijken invloed met inbegrip van den invloed van Roosevelt op de geallieerde strategie weerspiegelt zich niet in het minst in het ontbre ken van een tweede front in West- Europa. Kringen, welke in nauw contact staan met admiraal Leahy beweren, dat men in Washington den aanval op de Salomons-eilan- den als het tweede front beschouwt, doch dat de Amerikaansche ver wachtingen om Japan te overwin nen door de verplichtingen om in Europa mede te strijden teniet zijn gedaan. Door Churchill gedane strategi sche voorstellen zijn herhaaldelijk door de chefs van den Anglo-Ame- rikaanschen generalen §taf - onder voorzitterschap van Leahy, afgewe- 's-ÓRAVENHAGE, 1 Oct. - Na het ernstige geval van den veehouder in Amsterdam, wien de secr.-gen. van het departement van Landbouw en Visscherij extra-leveringsplicht van 12 koeien had opgelegd, zijn thans nog drie gevallen in de provincie Noord-Holland te vermelden, waarin het achterhouden van melk den be- treffenden veehouders duur te staan is gekomen. Een veehouder in Landsmeer is extra-leveringsplicht opgelegd van vief koeien en vier pinken. Een vee houdster te Amsterdam zal vier koeien, twee pinken en 2 kalveren moeten afstaan, terwijl een veehoud ster te Bussum vier koeien en één pink al moeten missen. Deze veehouders, die de voèdsel- voorziening van ons volk in gevaar brachten, hebben deze ernstige ge volgen uitsluitend aan zichzelf te wijten.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1942 | | pagina 1