Ruim één millioen Brt. in September vernietigd. DAGBLAD VOOR DE FEITEN GETUIGEN. H DUITSCHLAND Recordcijfer van Mei overtroffen. Herdenking van aan het Oostfron gevallen kameraden. na drie jaar oorlog Deze courant verschijnt dagelijks. Abonnementsprijs per 3 maanden bij vooruitbetaling voor Alkmaar 2.10; franco door het geheele Kijk 2.63. Losse nummers 5 cents. Tel. Administratie (abonn., advert.) 3330, Redactie 3330. ALKMAARSCHEEDITIE. NOORD-HOLLAND Prijs der gewone advertentiën: 0.10 per m.M., minimum 14 m.M. 1.40, elke 31/, m.M. meer 0.35. Tarieven op aanvrage. Brieven aan de Ditg. N.V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. Herms. Coster Zoon, Voordam 9, Alkmaar, postgiri 37060. 144e Jaargang No. 231 4 pagina's Hoofdredacteur: A. R. JONKER, Alkmaar. Vrijdag 2 Oct. 1942 Nieuwe vorderingen in Stalingrad. UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 1 Oct. - Het op perbevel van de weermacht maakt bekend: In het gebied van den Kaukasus duren de verbitterde gevechten om zwaar versterkte heuvelstel- iingen voort. Te Stalingrad drongen de aan vallende troepen, gesteund door formaties van" de luchtmacht, in verscheidene wiggen dieper het Noordelijke gedeelte van dé stad binnen. Sterke vijandelijke infan terie- en pantserstrijdkrachten, die aanvallen ondernamen tegen de Noordelijke grendelstelling, wer den onder zware bloedige verlie zen in tegenaanvallen afgeslagen, waarbij 98 pantserwagens, mee- rendeels van Engelsche en Ameri- kaansche herkomst, vernietigd v werden. Bij deze gevechten heeft zich op nieuw een pantsercorps door onge woon dappere houding onderschei den.' Dit corps heeft reeds de laatste dagen van Augustus door een snel len opmarsch van den Don tot de Wolga het verkeer op de rivier ver hinderd, de verbindingen van Sta lingrad naar het Noorden ten Wes ten van dê Wolga afgesneden en de voorwaarden, geschapen voor den aanval op Stalingrad zelf. In weken lange zware afweergeyechten heeft het deze belangrijke grendelstelling tegen ver superieure vijandelijke strijdkrachten weten te behouden. De achterwaartsche spoorwegver bindingen van den vijand in het ge bied van de Beneden- en de Midden- W-olga alsmede in 't gebied van Mos kou werden door de luchtmacht overdag en des nachts aangevallen. Ten Noordwesten van Woronesj ver loor de vijand bij vergeefsche aan vallen in den'sector eener divisie 25 pantserwagens. Bij Rzjef leidden eigen aanvals- operaties ondanks taaien vijandelij ken tegenstand tot plaatselijke ver betering der stellingen. Concentra ties van den vijand werden door ar tillerievuur en luchtaahvallen uit eengedreven, zoodat de voorgenomen aanvallen in het geheel niet onder- romen konden worden. In het onherbergzame boschge- bied ruggelings van den centralen frontsector werden door Duitsche en Hongaarsche formaties sterke benden samengedreven en vernie tigd. Bij geringe eigen verliezen verloor de vijand 1026 dooden, 1218 gevangenen alsmede een vrij groot aantal zware en lichte wa pens. In den Noordelijken frontsector werden sterke vijandelijke strijd krachten ingesloten en werden tegenaanvallen in den kiem ge smoord. In Egypte sloegen troepen^ van het Duitsch-Italiaansche pantserlèger een Britschèn aanval af, die begon na een hevige voorbereiding door 4e artillerie. Een aantal pantserwagens werd kapotgeschoten en er werden 200 gevangenen gemaakt. In de Golf van Suez, beschadigden gevechtsvliegtuigen een groot koop vaardijschip op ernstige wij®e. Bij overdag ondernomen aanvallen door afzonderlijke Britsche bom menwerpers aan de kust van het fanaal en bij nachtelijke storings- vluchten in het gebied van de Noordzee werden vier vijandelijke vliegtuigen neergeschoten. Duitsche vliegtuigen bombardeerden overdag spoorwegwerken en bedrijven der bewapeningsindustrie alsmede mili taire doelen in verscheidene plaatsen van Zuid- en Zuidoost-Engeland. Voor de monding van de Ori noco in de wateren voor Freetown, voor New-Foundland en in bet centrale deel van den Atlantischen Oceaan brachten Duitsche duik- booten 12 vijandelijke koopvaar dijschepen met een totalen inhoud van 54.000 brt. tot zinken. Daar mede hebben onze duikbooten in de maand ..September 126 schepen met een gezamenlijken inhoud van 769.200 brt. tot zinken gebracht en het in Mei 1942 bereikte' en t ot dusver grootste resultaat van eer maand overtroffen. Nog 14 andere koopvaardijsche pen werden door torpedotreffers be schactigd. In den strijd tegen de vijande lijke marine werden door strijd krachten boven en onder water zes torpedojagers, twee hulpkruisers, drie torpedomotorbooten tot zinken gébracht, drie torpedojagers en tal- ij ke torpedomotorbooten beschadigd. Éen torpedomotorboot werd buitge maakt. In hetzelfde „tijdvak vernie tigde de Duitsche luchtmacht 35 koopvaardijschepen met een geza menlijken inhoud van 242.500 brt en beschadigde acht andere koopvaar ders. Aan vijandelijke, oorlogsvaar tuigen bracht de luAtmaeht een kruiser tot zinken en meyt medewer king van kustbatterijen vijf torpedo jagers, verscheidene bewakingsvaar tuigen, een patrouilleboot en een vrij groot aantal motortorpedoboo- ten, alsmede landingsvaartuigen van allerlei aard. Daarmede heeft de Britsch- A|Uierikaansche scheepvaart in September alleen door Duitsche gevechtshandelingen 161 sche pen met een gezamenlijken in houd van 1.011.700 brt. verlo ren. Nog 22 andere koopvaardij schepen werden beschadigd. Hauptman Hans-Joachim Mar seille, drager van de hoogste Duit sche onderscheiding voor dapperheid, heeft, onoverwonnen door den vijand, op het Noord-Afrikaansohe oorlogstconeel den vliegerdood ge vonden. Vervuld van ontembaren aanvalsgeest heeft deze jeugdige of ficier in luchtgevechten 158 Britsche tegenstanders bedwongen. De weer macht betreurt het verlies van een waarlijk heldhaftigen strijder. De toestand te Stalingrad. BERLIJN, 1 Oct. (ANP). - In mi litaire kringen alhier zegt men om trent den toestand te Stalingrad, dat de stad is ingesloten door een halven cirkel, waarvan de middellijn wordt gevormd door de Wolga. Het Zuide lijke deel van dezen halven cirkel is bijna geheel in Duitsche handen, ter wijl in 't Noorden, voornamelijk om de drie groote fabrieken aldaar, de arbeidersbuurt Rykof, het zeer uit gestrekte abattoir en de zoogenaam de Sparta-kuswijk nog verbitterd wordt gevochten. Stalingrad zelf, aldus betoogt men voorts, is geen strategisch doel nieer, 'doch nog slechts een naam voor een rookenden puin hoop. Het strategische doel, de af sluiting van de Wolga, fe volgens de militaire deskundigen él be reikt en daarom kan de Duitsche oorlogsleiding zich veroorloven haar aanvallen op de gemeente stelselmatig te blijven uitvoeren, terwijl daai-bij het Duitsche en ge allieerde bloed opzettelijk wordt gespaard. De nieuwe week- en maandbonnen. 's-GRAVENHAGE, 2 Oct. - Voor de volgende week zijn de gebruike lijke rantsoenen brood, beschuit, vleesch, melk, aardappelen, tabaken sigaretten verkrijgbaar gesteld op de bonnen 51, terwijl taptemelk ge leverd zal worden op de bonnen 1-57 en 2-57. In het komende tijdvak tot 31 Oc tober zijn geldig verklaard: bon 402- voor suiker, bon 403 vopr jam, bon 404 voor 125 gram peulvruchten, bon 405 voor 125 gram havermout, bon 406 voor gort, bon 407 voor vermi celli of maizena, de bonnen 397, 398 en 399 voor kaas, de bonnen 408, 409, 410 en 411 voor bloem, de bon nen 4-57 en 4-58 reserve voor rijst, de bonnen 51 en 52 voor chocolade, de bonnen 53 en 54 voor suikerwerk en tenslotte voor een periode van acht weken bon 400* voor koffiesur- rogaat. De zeepbonnen 379 en 371, M-zeep en M-toiletzeep 'zijn verlengd tot 31 October. lVat te verkrijgen is op de nieuwe bonnen. In verband met de aanwijzing der distributiebonnen voor de periode 4 tot en met 31 Oct. 1942, wordt nog het volgende bekend gemaakt. Voor genoemd tijdvak zijn ter ver-, krijging van havermout en peul vruchten twee bonnen, namelijk „algemeen 404" en „algemeen 405", aangewezen. Bon „algemeen 404" geeït recht op het koopen van 125 gram peulvruchten en bon „alge meen 405" op het koopen van 125 gram havermout. Men kan derhalve ditmaal niet kiezen tusgehen 250 gram peulvruchten en 250 gram ha vermout, doch men «kan van beide artikelen de helft verkrijgen. Voorts kan men, zooals bekend, vooftaan op den jambon inplaats van 500 gr jam en dergelijke artikelen, ook 300 gram gestampte muisjes - óf andere voornamelijk uit suiker be staande boterhamstrooisels koopen. De term „voornamelijk uit suiker bestaande boterhamstrooisels" komt in de plaats van de oorspronkelijk gebezigde uitdrukking vruchtenha gelslag, aangezien gebleken is, dat- het woord „hagelslag" een gedepo neerd handelsmerk is. Op den voor vermicelli aangewe zen bon „algemeen *)7" is thans, be halve vermicelli en aanverwante ar tikelen, ook weer maizena, sago, aardappelmeel en puddingpoeder verkrijgbaar. Puddingpoeders zuSen in den vervolge zonder suiker wor den vervaardigd. Het is echter mo gelijk dat nog puddingpoeder ver vaardigd. met suiker voorradig is. Deze voorraden zullen mogen wor den uitverkocht, doch aanspraak op levering daarvan kan niet worden gemaakt. Tenslotte wordt de aandacht er op gevestigd, dat bon „algemeen 400" aangewezen ter verkrijging van kof- fiesurrogaat, ditmaal weer voor een tijdvak van acht weken, derhalve tot en met 28 November 1942, is aan gewezen. Te Alkmaar is door den Nederlandschen Landstand in Noord-Holland een pro vinciale Landdag gehouden. Tijdens het openlnchtspel „De Strooppot", naar een Texelsche volksoverlevering door Fred. Groot, werden boerendansen uitgevoerd. (VNP-De Haan-Pax Holland m) Groote geestdrift en blijken van aanhankelijkheid. Mussert bezocht de hoofdstad AMSTERDAM, 1 Oct. - Heden heeft de leider van de Nationaal Socialistische Beweging der Neder landen een bezoek aan" Amsterdam gebracht: Mussert, die vergezeld werd door zijn adjudant mr. dr. Kess- ler, werd aan de grens der ge meente ontvangen door zijn ge machtigde in Noord-Holland, den heer J. W. de Ruiter. De tocht ging daarna allereerst naar liet Kriegslazarett, waar naast de Duitsche gewonden ook een aantal Nederlanders verpleegd wordt uit de forma- ties van het legioen en de Waf- fen-SS, die aan het Oostelijk front gewond zijn of ziek zijn geworden. Oberstabsafzt dr. Blackstëin ver gezelde den leider naar de zaal, waar zich een vijftigtal Nederlandsche en Duitsche verpleegden hadden ver zameld. Met ieder van de Neder landsche mannen onderhield Mus sert zich eenige oogenblikken over hun frontinzet en hun herstel, om daarna in het Duitsch een korte toe spraak te houden. De leider daarin uiting aan de hoop, dat de gewonden na hun hërstel den tijd zouden hebben om Nederland te be zichtigen, dat een goed Germaarisch land is. Het heldenlof van Duitschland. „Gij wilt, aldus Mussert, samen het groot-Germaansche land, ja ge heel Europa beschermen. Het is het tragische lot, maar ook het heldenlot van het Duitsche volk, dat het eigen lijk voor 90 allen arbeid daarvoor moet doen. Zonder nationaal-socia- lisme en zonder Adolf Hitler zou het bolsjewisme niet vernietigd worden. Daardoor wordt Europa gered en dat ook mijn volk gered wordt, dankt het aan de offerbereidheid van Duit sche en Nederlandsche soldaten. Ik hoop, dat eens honderdduizenden Nederlanders mee aan de grenzen van Europa zullen staan. Het Neder landsche volfc verstaat dit nog niet maar zal het toch eens begrijpen. Ons werelddeel gaat gunstige ontwikkeliiig tegemoet. Bij de Duitsche bergjagers in den Kaukasus. Licht infanteriegeschut in vuurstelling op de ongewone hoogte' van 4250 me'er. Door een kunstmatigen Ineeuwmuur omgeven, kan het door den vijand niet worden opgemerkt PK Rieder-Ati-HiP fcLffl Britsche aanval onder ge voelige verliezen van den vijand afgeslagen. ROME, 1 Oct. -(D.N.B.) Het Ita- liaansche weermachtbericht van' heden luidt als vólgt: Vijandelijke door afdeelingen tanks gesteunde infanterie heeft gis terochtend stellingen in den Z. sec tor van ons front in Egypte aange vallen. De aanval werd onder gevoe lige verliezen voor den tegenstander afgeslagen. Wij hebben ruim 600 ge vangenen gemaakt, een Bi-itsch vliegtuig werd in luchtgevechten door Duitsche jagers neergeschoten. Een ander toestel, dat door den af weer op den grond van Tobroek ge troffen werd, was gedwongen in het gebied van Marsa Lueh een nood landing te maken. De bemanning, zes onderofficièren, werd gevangen genomen. Het bombardement der luchthaven Malta werd voortgezet. In de lucht boven het eiland ver nielden Duitsche jagers zes Curtiss machines. VERDUISTER GOED l ZON 2 Oct. onder: 19.17 3 Oct. op: 7.43 MAAN 2 Oct. op: -onder: 15.22 10 October Nieflwe Maan. DE leiders der oorlogvoerende landen zijn in den loop van de huidige wereldworsteling meermalen voor hun volk getreden om reken schap te geven. In de wijze waarop zij dat doen, is een verschil, dat thans weer chlidfelijk in het licht is gesteld. Van Churchill is iedereen wel ge wend, dat hij in zijn redevoeringen het verleden snel voorbijgaat, hoogsten goedpraat -zóó, dat nederlagenin overwinningen ver- keeren, zonder dat iemand ooit een Brit maar één stap grond heeft zien veroveren voor het h eden heeft hij geen tijd, maar voor de verre toekomst speelt hij liefst alle propagandistische trpeven tege lijk uit: de meest fantastische èn lugubere plannen worden ont vouwd al jaren lang en de wereld wacht nóg op verwezenlij king. Eén is er slechts, die Churchill m rhetorische kunstgrepen evenaart: Roosevelt. Ook ten aanzien van diens beloften wacht men nog steeds op een zij het ook maar halve vervul ling vooral wat de plannen aan gaat ter verbetering van de wereld waarvoor hij mét zijn democratische broeders en voorgan gers sinds 1918 den tijd heeft gehad, doch dezen ongebruikt liet voorbij gaan. t OE anders zijn de woorden, volk en tot de wereld, die hem be grijpen wil, spreekt. Het beloven laat hij den tegenstander, die daar mede tevreden schijnt en zpo het spreekwoord „Veel beloven enz." waar maakt. De Führer kan steeds open en eerlijk voor zijn volk treden en een. trotschen, terugblik geven, waarin de meest eer- en succesvolle daden liggen besloten. De Woensdag in het Berlijnsche Sportpaleis uitgesproken rede is hiervan weer het zooveelste bewijs. Hitier kon ook ditmaal rustig en verzekerd spreken tot een volk, dat tevreden is over de resultaten welke zijn behaald. De Duitsche soldaten, overwinning na overwinning beha lend, blijven gestadig opmarcheeran naar de eindzege. En in het vader land staat een aaneengesloten thuis front, dat den soldaat het strijden mogelijk maakt. Het gemeenschapsgevoel wordt met den dag inniger, de band van trouw nauwer aangehaald en zoo ai Duitschland door deze innerlijke krachten èn den steun der bondge- nooten slechts ge est e 1 ij k ver sterkt wordt, dan heeft Hitier geen twijfel gelaten over deeconomi- m i s c h e verbetering, die evenzeer te constateeren valt. De minister Hrvan-j Buitenlandsche Zaken Von Ribbentrop gaf dezer da gen reeds een overzicht over welk potentieel Duitschland in de Sovjet- Unie- de beschikking heeft gekregen. De Führer onthulde thans welk een gigantische arbeid soms onmiddel lijk achter het front verricht wojdt om landbouw en industrie van de bezette gebieden in het Oosten weer op gang te brengen en spoorlijnen en wegen te herstellen of aan te leg gen, om transport mogelijk te maken en zoo Duitschland te laten, profitee- ren van het machtige opbouwwerk in oorlogstijd. ZOO was Hitler's rede een ge tuigenis van verrichte d a- d e n. Maar ook van den wil van het Duitsche volk denzelfden weg te blijven volgen tot de eindoverwin ning. In Engeland en de Vereenigde Sta ten gaat bijkans geen -dag voorbij of er wordt een of ander toekomstplan ruchtbaar gemaakt hetzij ovèr de vorming van een zooveelste front of over hetgeen men na den oorlog voor heeft met Duitschland en zijn be woners. Toekomstplannen indezenzin behoeft de Führer zijn volk niet voo-r te -houden. Dat wéét, dat in zjjn land slechts de daad spreekt. Hitier en dat was wel de diep ste zin van zijn redé houdt zich eveneens liever aan de daad, die feiten oplevert: van de eenwor ding van het nationaalsocialistische Duitschland tot aan -den buidigen. machtigen opbouw dicht achter de helden, die aan het Oostfront, de toe komst van Europa veilig stellen. Jr. Mussert zeidevervolgens, dat hij bet geloof had, dat het gelukken zal het bolsjewisme en het kapitalisme verre te houden van Europa. Ons werelddeel gaat een gunstige ont wikkeling tegemoet! De ouderen zullen niet vergeten, dat dit te dan ken is aan de offerberS'idheid van de jongere generatie. Met den uitroep: „Sieg Heil" nam de leider afscheid. Een gro'ote mand met fruit werd voor de herstellenden achtergelaten. O Vervolgens werd in het Con certgebouw een plechtiglSid ge houden, ter herdenking yan veertien aan het Oostfront ge vallen leden van den kring ZuiriL In een daarop gevolgde rede gaf Mussert de richtlijnen aan voor den verderen strijd. .Niettegenstaande de duisternis werd de auto van den leider door vele honderden van zijn kameraden omstuwd, op den korten tocht van het Concertgebouw naar het Kring huis. Ook vooL het Kringhuis hadden zich zeer velen verzameld, die den leider voortdurend ovaties brachten. De geestdrift steeg tenslotte zoo hoog, dat Mussert de. bezichtiging van de kantoren rppest^ onderbre ken, om wederom vele handen te drukken. In een besloten bijeen komst van de functionarissen sprak de leider tenslotte nog een kort woord, waarin hij hen aanspoorde om da> geestdrift in stand te houden. Ook bij zijn vertrek uit Amsterdam juichten zeer velen den leider' nog maals toe. De verjaardag van Gandhi Hij wil slechts als\vrije man de gevangenis verlaten TOKIO, 2 Oct. (DNB). - „Indië's strijd voor de vrijheid" zal, naar de woordvoerder van de Indische onaf hankelijkheidsliga in Bangkok aan den vertegenwoordiger van Domei verklaarde', Vrijdag zijn hoogtepunt bereiken wanneer de Indiërs den verjaardag van Gandhi vieren. Op den oproep van Gandhi wordt de 'laatste strijd gestreden, waardoor het Britsche juk eens en voor altijd zal worden afgeschud. Gandhi is vastbesloten niet meer als vrij man uit de gevangenis te gaan zoo lang Indië in slavernij wordt gehou den. Zoodoende zal de anti-Britsche meening van millioenen zijner aan hangers in hetcgeheele land op. den vérjaardag van Gandhi opnieuw aangewakkerd worden om alles in den strijd te werpen voor de taak, die hun door hun vereèrden leider op de schouders is gelegd. (m*) A LLES voor het vaderland. Dat is inderdaad de zinspreuk welke leveü en streven in Duitsch land thans beheerscht. Niemand vindt het plezierig offers te moeten brengen als een oplossing ook anders verkregen had kunnen worden. Dat het nu zoo gaat is niet de schuld van het Duitsche volk, dat zijn herwon nen kracht om nogmaals met den Führer te spreken liever op an dere doeleinden gericht had. Nu is het echter eenmaal zoo en daarom draagt iedere Duitseher in vurige vaderlandsliefde naar vermogen bij, Duitschland op te beuren uit de diepte waarin het door intriges van slechts bij den Mammon zwerende volken was gekomen. In dit licht bezien is het begrijpelijk, dat de Duitseher niet dien angst kent om naar het front te gaan die men van sommige zijden zoo vaak wil schil deren. Men zet zich doelbewust in voor het vaderland en aan dit ge voelen doen de Engelsche bombar dementen eer toe dan af. Ik sprak een reeds ouderen man, omstreeks 65 jaar, die met tranen in de oogen zijn nood. klaagde dat hij niet meer aan het front mocht mee strijden; hij zou zoo graag willen, al was het dan alleen maar om ook persoonlijk wraak te kunnen nemen voor al hetgeen hij, zijn familie en zijn volksgênooten, van de Engelsche methoden te duchten hadden. Nu dit met kon legde hij zich toe op nut tigen arbeid aan het thuisfront, met een overgave als men in Nederland nog niet vermag te begrijpen. De oude man deed nog mede aan dage- lijksche training om fit te blijven, liep de 100 meter nog in 15 sec. en marcheerde steeds mee met de 35 km-marschen welke uitgeschreven werden voor oefening van jongeren. Trotsch vertelde hij mij: „Dan kan ik. tenminste aan liet thuisfront wat doen voor het vaderland". Hieruit blijkt wel hoe ieder zich naast den dagelijkschen arbeid ook in den vrijen tijd volledig geeft ten bate der gemeenschap. De een oefent om krachtig te blijven, de ander werkt in burgerlijke beschermingsorganisa ties, de meesten doen beide. Ondanks den geweldigen inzet van alle arbeidskrachten, aan het front en thuis, is er in Duitschland geen gebrek te zien aan jonge kerels. Zij loopen nog rustig in civiel thuis en doen hun plicht op fabrieken en kantoren. Naar het schijnt is dan dok nog lang niet de totale weerbaarheid van het Duitsche volk in militairen dienst. Gemobiliseerd is het Rijk volkomen; ieder draagt zijn deel bij aan de prestatie die thans geleverd wordt. Want wie niet aan het front is, is thuis ingezet en difl thuisfront is misschien wel het grootste geheim van de enorme - kracht van het tegenwoordige Duitschland. Dit thuisfront men begrijpt dit als men de gemoeds stemmingen van den bovenaange- haalden man voor oogen houdt i$ voorts een der redenen, dat een herhaling van 1918 nooit of te nim mer zal plaats hebben. De, machtige inspanning' van het volk is overal te ontwaren. Men ziet het aan den ernstigen wil tot het op voeren der prestaties. Men ziet het aan den intensieven levensdrang die overal uit spreekt en aan de intensi viteit van het economische leven. Treinen rollen af en aan, vracht auto's en transportmiddelen zijn geen moment in rust; de werker heeft slechts luttele oogenblikken gelegenheid om op verhaal te ko men, waarvan dan een ruim gebruik gemaakt wordt. De aanblik in de steden, ondanks de^grootere aanwezigheid van Feld- grau, is dan ook niet die van een land in oorlog maar van ebn hard werkend land, dat hoogere idealen te vervullen heeft. JJier en daar ziet mén menschgn in rouw en een en kele invalide. M.en schuwt niet zijn verdriet te toonen en ook hij dfe verminkt van het front terugkwam trekt zich niet terug. Integendeel, deze menschen staan vrij en frank in het leven en worden overal met heilig respect tegemoetgetreden. Hij die offerde is in groot aanzien en geniet den dank van het vaderland èn de bescherming. Duitschland vecht, werkt, organi seert en propageert. Arbeiders en boeren, zelfs de vrouwen op al de plaatsen waar zij den man kun nen vervangen zijn in touw. Deutsehland schafft. De spreuken op fabrieksgebouwen vertellen het' in slagzinnen als: Alles für den Sieg, Rader müssen rollen für den Sieg, Erst siegen, dann reisen. Deutsehland schafft. Het resultaat: de unieke prestaties die dit volk in zoo korten tijd na een volkomen ineenstorting heeft weten te leveren. A. R. Jonker. I en IX in ons blad van resp. 26 en 29 Sept. j.l. - Koopvaarder onder Egyptische vlag getorpedeerd. - (D.N.B.) In de Caraïbische Zee is „half Augustus een onder Egyptische vlag varend koopvaardijschip door een duikboot tot zinken geb-acht. Dit is het eerste koopvaardijschip onder Egyptische .vlag. welks verlies door het Ameri- 'kaansche ministerie van marine wordt toegegeven.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1942 | | pagina 1