Nieiwe terreinwinst in den Inlas. KeieriaMl Heeft voorrang bij het exploiteereo vao het Qostland. DAGBLAD VOOR ALKMAARSCHEEDITIE. Groote mogelijkheden voor ondernemende I andgenooten. HERREOT GEARRESTEERD. Voorstad van Stalingrad bestormd. De beteekenis van Qrloika. DOODVONNISSEN VOLTROKKEN. Engelands uithongeringsplannen mislukt. Verklaring van Backe. GANDHI'S VERJAARDAG. Deze courant verschijnt dagelijks. Abonnementsprijs per 3 maanden bij vooruitbetaling voor Alkmaar 2.10; franco door het geheele Rijk 2.63. Losse nummers 5 cents. Tel. Administratie (abonn., advert.) 3320, Redactie 3330. NOORD-HOLLAND Prijs der gewone advertentiën: J 0.10 per m.M., minimum 14 m.M. 1.40, elke 31/., m.M. meer 0.33. Tarieven op aan erage. Brieven aan dë TJitg. N.V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. Herms. Coster Zoon, Voordam 9, Alkmaar, postgiri 37000. 144e Jaargang No. 232 4 pagina's Hoofdredacteur: A. R. JONKER, Alkmaar. Zaterdag 3 Oct. 1942 Rede van den heer De Kóck van Leeuwen. Maandagmiddag: is te Haar lem een persconferentie gehouden waar voor de verte genwoordigers van de bladen in deze provincie door mr. F. W. H. de Koek van Leeuwen voorzitter van de K. v. K. ih Noord-Holland en Commissaris van de Nederl. Oostcompagnie een en ander is medegedeeld over de reis, welke hij vanaf 31 Augustus tot 12 September j.l. met een groep Nederlanders, onder leiding van mr. Rost van Tonningen, naar het Oostland gemaakt heeft. Men is daar door en hoofdza kelijk per vliegtuig óver een enorm gebied getrokken, dat door de Duitsche wapens voor het nieuwe Europa is veroverd en voor de voor ziening van voedsel en grondstoffen behouden zal moeten blijven. Op deze reis door Littauen en Wit- Roethenië tot aan de Zwarte Zee heeft men kennis gemaakt met de be volking van steden en dorpen, die sinds een kwart eeuw slechts het al- lemoodigste voor eigen ondei'houd heeft ontvangen en waarvan, nadat omstreeks 1930 het privé-bezit afge schaft was, ongeveer drie' millioen' menschen van honger is omgeko men. Alles maakte hier een verwaar loosden indruk als gevolg van het systeem zooveel mogelijk goederen uit te voeren en in geld en bewape- mngsmateriaal om te zetten. Men kan zich beter niet indenken wat er voorgevallen zou zijn als deze horden over Europa waren uitge zwermd en wat er ook met ons land zou gebeurd zijn als Duitschland den schok niet had opgevangen. Dit gebied waaruit vele man nen zijn weggevoerd of in mili tairen dienst zijn, is ongeveer even dicht bevolkt als Frankrijk vóór den oorlog ongeveer 70 personen per km2 maar de veertig millioen tellende bevol king van de Oekraïne is slecht geleid en daarom bracht het ge bied der zwarte aarde bij lange niet op, wat het ten bate der Europeesche bevolking zal kun nen presteeren. Het vruchtbare gebied. Vanuit het vliegtuig herkent men het vruchtbare gebied, dat tusschen Rowno en Kiëff begint en tot Nico- lajef loopt, vanwaaruit vóór 1914 tien millioen ton graait werd uitge voerd en dat onder Sovjet-bewind, ondanks de moderne landbouwwerk tuigen, steeds in productie is achter uit gegaan door de zeer slordige wijze waarop met menschen en ma teriaal is omgesprongen. In dit vruchtbare gebied, dat te vens ertshoudend is, valt den Ne derlander allereerst de geweldige ruimte op en werd het reisgezel schap tevens getroffen door de vriendelijke houding der bevolking. Deze reis was mogelijk gemaakt door het Ostminïsterium, was keurig georganiseerd en het gezelschap werd overal hoffelijk ontvangen. Hier en daar bracht de bevolking op haar karakteristieke wijze hulde aan de bezoekers door hethouden van redevoeringen en het aanbieden van graankransen, welke met bloe men doorvlochten waren, of wier pen vrouwen die in het Zuidelijk gebied het zwaarste werk verrich ten kostbare bodemproducten in de auto's, als bewijs van dankbaar heid voor de vrijmaking uit een sla-' venleven waarin zij volkomen geëx ploiteerd werden. In dit gebied heeft de Führer Nederlanders en Dienen gelegen heid geboden aan den economi- schen opbouw van Oost-Europa mede te werken. Zelfs als de oorlog gewonnen is, kan de vrede slechts worden gewonnen door de economische' ontplooiing van dit geweldige gebied, dat als het ware schreeuwt om leidende krachten, die zich geheel voor de exploitatie willen inzetten. De mogelijkheden. P r is allereerst de mogelijk- heid tot het inzetten van firma's, tot verplaatsing van veel bedrijfsleven, dat in het over volle Westen gemist kan worden en wanneer men daartoe vrijwil lig overgaat kan men alle maat regelen ontgaan, welke hier te lande, ter verbetering van den toestancf^ wellicht genomen kun nen worden. Vanzelfsprekend dient men er daarbij op te letten, dat de Ne- derlandsche industrie niet ont wricht wordt en alleen het over tollige een nieuw arbeidsveld krijgt, waar de industrieele lei ders dan zelf -het roer in handen kunnen nemen. Ten tweede is er de mogelijk heid van inzet van boeren, waarvoor de boerenleider Ros kam reeds propaganda maakt. Op de derde plaats kaïk men er zelfstandige ambachtslieden gebruiken, die, wanneer zij flink aanpakken, binnen weinige jaren groot-industrieelen in 't klein kunnen zijn door het enorme ar beidsveld waarin zij hun werk zaamheden kunnen verrichten. Spreker beschreef ontmoetingen met Nederlanders in Kiëff, SS-man- nen en ambachtslieden, die volop kunnen werken als zij er slechts om denken hun gereedschap mede te nemen. Ook persoonlijk kan riien zich i'n- zetteii en spr. gaf daarbij als voor beeld de Hollandsche Werkdienst, die een goed geleid kamp in Rowno heeft een kamp waar men Hol- landsch spreekV.voelt en zingt waar vaders soms aan den arbeid deelnemen om voor hun zoons in de toekomst land te kunnen krijgen en waar men de steden weer een Euro- peesch karakter tracht te geven door de schuttingen om de uitge meste ellendige krotten weg te ha len en met hout, steenen, verf en bloemen nieuwe en frissche woon wijken te bouwen. De arbeiders werden uitstekend gevoed en hoe meer men naar het Zuiden komt de| te groóter is het surplus b.v. vart eieren en appelen, zoodat ook con- servenfabrieken hier een dankbaar arbeidsveld kunnen vinden. Zie vervolg pagina 2. VICHY, 2 Oct. (DNB). De ver maarde FraUsche staatsman Herriot, gewezen premier, laatstelijk voorzit ter der Fransche Kamer en burge meester van Lyon, die in de omge ving van deze stad vertoefde, is op bevel der regeering gearresteerd. Afgezien van de bevestiging van deze arrestatie, zijn van bevoegde zijde nog geen bijzonderheden be kendgemaakt. DE BUITENLANDSCHE HANDEL VAN FRANKRIJK. PARIJS, 2 Oct, - (Europapress) De Banque Nationale Francaise du Commerce Exterieur te Parijs, geeft in een overzicht -te kennen, dat Frankrijk ernstige moeilijkheden ondervond in zijn handel met het buitenland van.de blokkade en de transportmoeilijkheden. De langzaam weer op gang ko mende handel^ van Frankrijk met het buitenland draagt duidelijk het stempel van een stijgenden goede- renruil met Centraal Europa, als mede enkele aangrenzende landen. Een aantal clearingverdragen, welke o.a. werden gesloten met België, Ne derland, Italië, Luxemburg Finland, Noorwegen, Roemenië, Denemarken, Kroatië e.a., heeft geleid .tot een be vredigende ontwikkeling van den goederenruil met deze landen. De Führer feliciteert Gèneraal-veidmaar schalk Keitel, den chef van het ópper- hevel der Duitsche weermacht, ter gele genheid van diens GOsten verjaardag. (Hoffmann-Stapf-Fax Holland m) De Leider der Natioiiaal-Socialistische Beweging der Nederlanden, ir.A. A. Mussert, heeft een bezoek gebracht aan gewonde Nederlandsche soldaten, die te Amsterdam verpleegd worden."Mr. Mussert onderhoudt zich met de gewonden. (Stapf-Borrius-Pax Holland m) 9 Zeegevecht voor de Nederlandsche kust. HOOBDKW ARTIER VAN DEN FÜHRER, 2 Oct. (D.N.B.) Het opper bevel der weermacht deelt mede: In het Noordwestelijk deel van den Kaukasus heeft de aanval der Duitsche troepen verder terrein gewonnen. Ten Noordwesten van Sta lingrad werd de tot een sterk steunpunt gefortifieerde voorstad Orlowpi bestormd en ten Westen van deze voorstad is èen vrij sterke vijand ingesloten. Aan het Noordelijk afgrendelings front werden nieuwe ontlastingsaan- vallen afgeslagen. Het aantal hier op den vorigen dag vernielde tanks is gestegen tot 124. Luchtstrijdkrachten voor den strijd^ op korten afstand steunden de divisies van het leger en dekten den afweerflank tusschen Don en Welga. Dóitsche en Roe- meensche gevechtsvliegtuigen zetten het vernielen van belangrijke spoor-^ wegtrajecten in het gebied van den" Beneden Wolga voort. Aan het front aan den Don brach ten Duitsch-Italiaansche en Hon- gaarsche luchtstrijdkrachten den vijand zware verliezen aan zware wapens en rollend materiaal van allerlei aard toe. Ten Zuidoosten van het Ilmen- meer werden eigen aanvalsonderne- mingen met succes ten uitvoer ge legd. Ten Zuiden van het Ladoga- meer nadert de'vernietiging van de in de gevechten der laatste dagen in gesloten divisies van den vijand haar einde. Op het Ladogsmeer' hebben vliegtuigen een bewakingsvaartuig tot zinken gebracht en een vracht schip door het n&erwerpen van bom men beschadigd. In Noord-Afrika hebben lichte Duitsche gevechtsvliegtuigen aan het front van Alamein vijandelijke batterijstellingen bestreden evenals benzineopslagplaatsen. Britsche bommenwerpers hebben in den afgeloopen nacht militair vruchtelooze aanvallen uitgevoerd op eenige plaatsen in het Noord- Duitsche kustgebied. De burgerbe volking leed geringe verliezen. Twee en twïntig der aanvallende vijande lijke bommenwerpers werden neer geschoten. Voor de Nederlandsche kust is het in den nacht op X October tot een zeegevecht gekomen tusschen Duitsche beveiligingsstrijdkrachten en een vrij groot aantal Britsche motortorpedobooten, die een con- vooi trachtten aan te vallen. Van korten afstand werden vier Brit sche motortorpedobooten tot zin ken gebracht en twee andere zoo zwaar beschadigd, dat hun onder gang waarschijnlijk is. Een Duit- sche patrouilleboot zonk. Het Britsche luchtwapen verloor in den tijd van 20 tot 30 Sept. 95 vliegtuigen, waarvan 34 boven de Middellandsche. Zee en in Noord- Afrika. In dienzelfden tijd gingen in den strijd tegen Groot-Britannië 18 eigen vliegtuigen verloren. Ten aanzien van de huidige ge vechten ten Noorden van Stalingrad verklaarde men in Berlijnsche mili taire kringen, dat door de inneming van Orlofka voor de Duitsche aan vallers gunstige voorwaarden ge schapen zijn. In dit verband wordt si te Berlijn voorts op gewezen, dat thans ook de vijand in toenemende mate pessimistische berichten over den strijd om Stalingrad verspreidt. Von Papen naar Duitschland. - De Duitsche ambassadeur te An kara, Von Papen, die enkele dagen heeft gejaagd in hel Noordoosten der Karpaten, is Vrijdag via Boe dapest naar Duitschland vertrokken, naar van welingelichte zijde wordt meegedeeld. 's-GRAVENHAGE, 2 Oct. - Officieel wordt bekend gemaakt: Het 'doodvonnis tegen de door het Deutsche Obergericht in het bezette Nederlandsche gebied op 5 September veroordeelde Fran- ciscus Adolf Kolder, Klaas den Braven, Gerard Schuurman en Leenijert Roodenburg is heden met den kogel voltrokken, daar de Rijkscommissaris geen ge bruik had gemaakt van zijp. recht val* gratie. De genoemden hadden com munistische actie gevoerd en ge tracht de Nederlandsche bevol king tegen de bezettingsmacht op te ruien. Verzorging von oorlogs slachtoffers. Positie van nagelaten betrek kingen van militairen en oorlogsslachtoffers verbeterd. BERLIJN,2 Oct. - Het opperbevel der weermacht heeft met ingang van 1 dezer belangrijke veranderingen gebracht in de verzorging van oor logsslachtoffers en nagelaten betrek kingen van militairen. Belangrijker dan da ten deele zeer aanzienlijke verftooging in. de uit- keeringen is het principieele element in cteze zeer vooruitstrevende rege ling. Voor het eerst is men hier ge komen tot een methode, waarhij de positie der oorlogsslachtoffers dus danig wordt geregeld, dat zij niet uit hun maatschappelijke klassen behoe ven weg te zakken. Deze regeling geldt zoowel voor de slachtoffers en nagelaten betrek kingen uit dezen als voor die van den vorigen wereldoorlog. Verliezen der Amerikoansche 0 marine. Laatste Japansche opgave. TOKIO, 2 Oct. - De Amerikaan- sche nieuwsdienst doet zijn best om de zware verliezen aan Amerikaan- sche oorlogsschepen te verkleinen. Daartegenover wordt van 8 officieele Japansche zijde het volgende gesteld: Sinds het begin der vijandelijk heden tusschen Japan en de Ver. Staten zijn in totaal 72 Amerikaan- sehe oorlogsschepèn in den grond geboord en wel o.a. 6 slagschepen, 7 vliegkampschepei^ resp. vliegtuigmoe derschepen en 14 kruisers. Voorts verloor de Amerikaansche marine 8 torpedojagers en tal van duikboo- len ën kleinere oorlogsschepen. De' Amerikaansche admiraliteit deelt thans nog mede, dat de beide groote Amerikaansche transport schepen „George' Elliott" en „Gre gory" in de wateren van de Salo monseilanden tot zinken gebracht zijn. Voorts werd het verlies van drie geallieerde koopvaarders gepubli ceerd, die door duikbooten der as- mogendheden getorpedeerd zijn. Het aantal slachtoffers bij de vernieti ging der beide transportschepen wordt geheim gehouden. Treinongeluk. - Een botsing tussghen een goederen- en een per sonentrein is 'gister ontstaan nabij het station Tuecherz bij Biel op het traject BielNeuenburg (Zwitser land). De machinist van den per sonentrein werd gedood, terwijl de machinist van den goederentrein er met verwondingen afkwam. Nader wordt bekend,dat het aantal dooden van het ongeluk tot dusver l(f"be- draagt, terwijl 16 personen gewond werden. Geen pelgrimtochten naar Mek ka. - De Britsch-Indische regeering maakt bekend, dat zij dit jaar" geen pelgrimstochten naar Mekka overzee zal organiseeren. In Indische krin gen te Bangkok verklaart men, dat de reden voor dezen maatregel ge legen is in het gebrek aan schepen. Hauptmann Hans Joachim Marseille, drager van de hoogste Duitsche onder scheiding voor dapperheid, heeft in Noord Afrika den heldendood gevonden Hoffmann-Stapf-Pax Holland i» BERLIJN, 2 Oct. - „Enge lands uithongeringsplannen te genover Duitschland en Europa kunnen thans als definitief mis lukt beschouwd worden", t zoo verklaarde.staatssecretaris Backe ter gelegenheid van den dank dag voor dei) oogst van 1942. De staatssecretaris gaf een over zicht van de prestaties van den Duitschen boer en wees erop, dat vooral de vetproductie een heel an der verloop genomen heeft dan Duitschiands vijanden verwachtten. Op dit punt hebben de maatregelen, die sinds het overnemen van de macht ten aanzien van het zuivel genomen zijn, hun nut bewezen. Deze stabiliteit der Duitsche zui- velproddctie zal eens als het „groote wonder" der Duitsche voeding in oorlogstijd bestempeld worden. In het feit, dat de vleeschaanvoer uit de veevoorraden bij gelijktijdige in standhouding van deze voorraden stabiel gebleven is, ligt het grootste verschil tusschen den toestand aan het einde van het derde oorlogsjaar in den eerst en wereldoorlog én thans. Ook ,de aanvoer van broodgraan, zoo vervolgde staatssecretaris Backe, is volkomen gewaarborgd. Eèn uit gebreider aanvoer van groente zal mogelijk gemaakt worden door ver- gröoting van dp bebouwde opper vlakte. Ook aardappelen staan in voldoende mate ter beschikking. Duitschland is het diepste punt op het gebied van zijn voedselvoorzie ning te boven gekomen. De'stelsel: Matige' uitbreiding -van den land bouw in geheel Èuropa zal nieuwe beslissende stijgingen der productie voor de toekomst brengen. Uitwisseling van oorlogsgewonden. Duitsch-Engelsche handelingen. onder- BEKLIJN, 2 Oct. - In de Wilhelm- strasse werd heden door buiten- landsche journalisten de vraag ge steld iioe het staat met de Duitsch-e Engelsche onderhandelingen over de uitwisseling van ernstige oorlogs gewonden. Hierop werd geantwoord, dat inderdaad sinds eenigen tijd de onderhandelingen weer op dreef gekomen zijn. Zij worden thans door bemiddeling van Zwitserland ge voerd. Veiligheidsmaatregelen in Bombay noodig. STOCKHOLM, 2 Oct. - Volgens een bericht van United Press uit Bombay heeft de politie te Bombay naar aanleiding van Gandhi's 73en verjaardag omvangrijke veiligheids maatregelen genomen. Op alle be langrijke punten zijn politieposten opgesteld. In den afgeloopen nacht zijn razzia's gehouden en een aantal busroutes werd omgelegd langs vei liger straten. Op vele plaatsen ziet men vlag gen in de congreskleuren en er wor den papiertjes uitgedeeld, waarop staat: Verlaat Indië. Alle winkels zijn gesloten en de markthandel werd gestaakt. Winterhulp Nederland Loterij 1942 beteekent: niet minder djn twee millioen prijzen. VERDUISTER GOED! ZON 3 Oct. onder: 19.15 4 Oct. op: 7.44 MAAN 3 Oct. op: 0.15 onder: 16.0'5 ZON 4 Oct. onder: 19.13 5 Oct. op: 7.46 MAAN 4 Oct. op: 1.09 ondier:: 16.44 10 October Nieuwe Maan. Binnenkort rundvet op bon 53 van de boterkaart. 's-GRAVENHAGE, 2 Oct. - Op de bonnen „53" van de boterkaart, wel ke geldig zullen zijn gedurende het tijdvak van Maandag 19 Oct. 1942 tot en met Vrijdag 30 Oct. 1942, zal desgfewenscht rundvet verkrijgbaar zijn. Per tweetal bonnen zal men 200 gram rundvet kunnen betrek ken. Zij, die rundvet wenschen te ont vangen, dienen de genoemde bon nen bij hun slager in te leveren, desgewenscht tegen ontvangstbewijs, in het tijdvak van Woensdag 7 tot en met Zaterdag 10 Oct. 1942, Zij, die gedurende bovengenoemd tijdvak bon 53 niet bij hun slager hebben in geleverd, kunnen daarop geen rund vet betrekken, doch uitsluitend de artikelen, ter verkrijging waarvan deze bon nader zal worden aange wezen. Uiteraard mag eerst een aanvang worden gemaakt met de aflevering van het rundvet op 19 Oct. 1942. De aandacht wordt er op geves tigd, dat het in sommige gevallen, in verband met den korten bevoorra dingstermijn, mogelijk kan zijn, dat niet onmiddellijk met inga»g van 19 Oct. het vet kan worden afgeleverd, doch dat dit eerst in den loop van de periode zal kunnen geschieden. Eerste vertooning von dta Rembrandtfilm te Amsterdam. AMSTERDAM, 2 Oct. - In het Rem brandtheater te Amsterdam, is vanavond onder zeer groote belangstelling voor de eerste maal de Rembrandtfilm, welke onder regie van Hans Steinhoff is ver vaardigd, voor het Nederlandsche pu bliek vertoond. Het theater was tot de laatste plaats bezet en ook vele Neder landsche en Duitsche autoriteiten, waar onder hooge vertegenwoordigers van de weermacht, woonden de première bij. In een der loges had de leider der N.S.B., ir. Mussert, plaats genomen. Het Concertgebouworkest, onder lei ding van Eduard van Beinum, opende het programma met een fraaie uitvoe ring van „Oud-Nederland" van Julius Röntgen, waarna de Rembrandtfilm vertoond werd. Het boeiende filmwerk, dat ongetwijfeld van groote dramatische kracht is en dat men, ook al om de sobere, en levensware afbeelding van de Rembrandtfiguur door Ewald Balser waardeeren kan, werd zeer hartelijk door het publiek ontvangen. Na het slot klonk een enthousiast applaus. CJ^e re gisseur H. Steinhoff, die ten t'ooneele verscheen en de afwezige hoofdrol spelers excuseerde, werd met vele bloemen gehuldigd. Ook de cameraman, Richard Angst, deelde in deze hulde. DE BISAMRAT. Sedert een tiental jaren komt in België de* bisamrat in wilden staat voor. Ondanks de maatregelen, die men in België daartegen heeft genomen, is deze uitbreiding thans zoo ver voortgeschreden, dat thans ook in ons land en wel in 1941 nabij Val- kenswaai'd (N.Br.) en in 1942 bij Rijsbergen (N.Br.) en bij Westdorpe (Z.V1.) bisamratten zijn aangetrof-* fen. Daar het waarschijnlijk is dat de bisamrat thans reeds op mee? plaatsen voorkomt, verzoekt de Plantenziektenkundi'ge Dienst te Wageningen, die met de bestrijding is belast, bericht indien men het voorkomen van deze rat meent te hebben geconstateerd. Door den Plantenziektenkundigen Dienst te Wageningen wordt, voor zoover de voorraad strekt, gratis een vlugschrift verkrijgbaar gesteld, dat naast afbeeldingen eenige mededee- lingen bevat ovei de levenWijze" van de bisamrat en aanwijzingen voor de opsporing van het dier. De Europeesche jeugdkampioenschap pen té Milaan. De Nederlandsche ploeg van den Nationalen Jeugdstorm marcheert op in de arena van Miladh Polygoon fotodienst N.J.-*P^x HpillOff n>

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1942 | | pagina 1