GERAFFINEERDE SLUIKHANDEL r GEWOGEN TE LICHT BEVONDEN. Hardnekkige gevechten in het H.-W. deel - van den Kaukasus. DAGBLAD VOOR van P.T.T.-personeel te Alkmaar UITGEBREID COMPLOT ONTMASKERD Duizenden kilo's aardappelen in den zwarten handel aebracht Voor het vervoer gebruik gemaakt van postzakken en posttreinen DOOD AAN DEN ZWARTEN HANDEL. De plannen voor een tweede Iront EN Dr. Göbbels over de Erigelsche berichtgeving. Roosevelt verloochent Willkie. Zware straffen voor belee- diging van Oostfront-strij- ders en hun familieleden. Ten zuiden van den Terek de stad Malgobek genomen. Duitsche represailles voor het boeien van krijgsgevangenen. Oorlogsverslaggevers voor 'de Nederlandsche SS-PK. Nederlandsche vrijwilliger*, opgelet. Deze courant verschijnt dagelijks. Abonnementsprijs per 3 maanden bjj vooruitbetaling voor Alkmaar 2.10; franco door-het geheele Rijk 2.63. Losse nummers 5 cents. Tel. Administratie (abonn., advert.) 3320, Redactie 3330. ALKMAARSCHE NOORD-HOLLAND Frjjs der gewone advertentiën: 0.10 per m.M., minimum 14 m.M. 1.40, elke 3'/„ m.M. nieer 0.35. Tarieven op aanvrage. Brieven aan de Uitg. N.V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. Herms. Coster Zoon, Voordam 9, Alkmaar, postgirt 37060. 144e Jaargang No. 236 4 pagina's Hoofdredacteur: A. R. JONKER, Alkmaar. Donderdag 8 Oct. 1942 Opnieuw heeft de Alkmaarsche politie in haar strijd tegen den zwarten handel een goeden slag weten te slaan. Gisteren is namelijk een uitgebreid complot van P.T.T.- personeel ontmaskerd, hoofdzakelijk bestaande uit bestel lers en postconducteurs, die er reeds een zestal weken in nauwe samenwerking en weloverlegd hun werk van maakten om in deze omstreken groote partijen aardappelen op te koopen en hier ter stede weer van de hand te doen. Voor het vervoer van deze clandestiene aardappelen werd ge bruik gemaakt van de oificieele postzakken van P.T.T., die in de postrijtuigen der spoorwegen werden meegenomen door de postconducteurs en door de bestellers op de hand wagens der posterijen verder gebracht naar het postkantoor, waar dé verdeeling onder de „klanten" plaats vond. Reeds is tegen een 15-tal bestel lers en postconducteurs procesver baal opgemaakt, niet slechts we gens verboden aardappelhandel, maar ook wegens diefstal of ver duistering van postzakken, waar van inmiddels1 al ongeveer 50 stuks achterhaald konden worden. Voorts konden reeds ruim 5 ton aardappelen in beslag genomen worden, die weer in de normale distributie worden gebracht. Dat hier inderdaad van een uitge breid complot sprake is en een er gerlijke aanslag is gepleegd -op de geregelde voedselvoorziening van het Nederl. volk, moge .blijken in de eerste plaats uit het feit, dat deze handelal minstens zes weken aan den gang was, voorts uit de waar schijnlijkheid, dat nog wel een tien tal leden van het FTT-personeel iri deze zaak betrokken is en nog aan een nader verhoor onderworpen zal worden, terwijl tenslotte de grootste hoeveelheden aardappelen al niet meer achterhaald konden worden, omdat de betrokkenen de lucht ge kregen hadden van het ingrijpen der politie en thuis tijdig schoon schip hadden weten te maken. Het vermoeden 'is gewettigd, dat in den loop der laatste weken in to taal minstens 10 a 15 ton aardappe len op deze wijze aan de normale distributie is onttrokken. Het onder zoek duurt nog steeds voort. Nadere bijzonderheden. Het zoo succesvolle ingrijpen der politie is een gevolg geweest van een simpel gerucht, dat een hulpbe steller der PTT te dezer stede den laatsten tijd nogal aardig winst zou weten te maken met een clandestie- nen handel in aardappelen. De eco nomische politie nam het zekere voor het onzekere en stelde gister middag bij dezen man, den hulpbe steller W. P. d e B o e r aan de Geest, een onderzoek in, dat verrassende resultaten opleverde. Er bleek n.l. niet alleen, dat de B. inderdaad clandestien handelde,' raar bovendien, dat hij in het bezit was van zilveren guldens en rijks daalders en gouden tientjes, die in totaal een vooroorlogsche waarde bezaten van rond 800 gld. en dus niet volgens het voorschrift door hem waren ingeleverd. Bij het verhoor van de B. kwam tenslotte vast te staan,s dat men hier het begin had gevonden van een draad welke leidde naar een uitge breid complot van PTT-personeel. Terstond werden bij andere leden van het personeel huiszoekingen ge daan met hetzelfde resultaat. De slag was raak. Er kwamen leege postzakken van de PTT te voorschijn die voor het vervoeren niet van poststukken maar van aardappelen hadden gediend en te gelijk maar in bezit genomen waren. Maar vooral ook trof men aan; groo te partijen aardappelen, tarwe, uien, shag, sigaren (een en ander geban- aerolleerd en ongebanderolleerd) en VERDUISTER GOED! ZON 8 Oct. onder: 19.03 9 Oct. op: 7.53 MAAN 8 Oct. op: 5.29 ouden: 18.39 10 Oct. Nieuwe Maan. p VENALS ten aanzien van de rijwieldiefstallen heeft de Alkmaarsche politie thans ook haar actie tegen den Zwar ten handel opnieuw verscherpt, met het doel dit euvel, dat nog ernstiger is dan de rijwieldief stallen, even radicaal uit te roeien. Werd reeds sinds maanden scherp opgetreden en mét goed resultaat, getuige de suc cessen in het afgeloopen jaar, waarover wij reeds tal van ma len uitvoerig berichtten thans is het geheele corps eco nomische politie gemobiliseerd onder het motto: „Dood aan den Zwarten handel". Het publiek, dat zoo ernstig door de zwarte handelaren wordt gedupeerd, omdat het uit eindelijk den terugslag onder vindt van den sluikhandel, om dat de redelijke distributie er ernstig gevaar door loopt, zal met genoegen van de verscherpte politie-actie kennis nemen. De zwarte handelaren gelieven eens te kijken, hoe de rijwiël- dieven hier aangepakt zijn. Zij mogen terdege gewaarschuwd zijn, temeer waar de leuze „Dood aan den Zwarten handel" geen holle phrase is. Hun zaken kun nen immers tegenwoordig aan gerekend worden als sabotage waarop de doodstraf staat. Een ieder kan in den strijd te gen den sluikhandel medewerken, door zich, indien hij hiervan op de hoogte is, vol vertrouwen ook op strikte geheimhouding te wenden tot den commis saris van politie persoonlijk of tot den chef van de economische politie. Daar ook wij ter redactie dik wijls aanwijzingen krijgen van onze lezers, zullen wij eveneens gaarne onze bemiddeling ver-, leenen, opdat deze actie toch "maar met succes bekroond worde, in het belang van ieder onzer. De rantsoenen kunnen hooger, als de Zwarte handel maar niet alles weg steelt. Daarom „DOOD AAN DEN ZWARTEN HANDEL!" nog tal van andere artikelen uit den zwarten handel afkomstig. Omtrent den omvang van deze zaak krijgt men een indruk als men weet, dat bij een besteller in beslag genomen werden: 23 zakken en 3 kisten aardappelen, 2 zakken tarwe, een zak rogge, een partij dennenap pels in postzakken, terwijl bij een ander 1000 kilo aardappelen ineens gevonden werden en /een clandestie ne kaas. Vrachtauto's vol naar het politiebureau. Tot omstreeks middernacht en vervolgens nog den geheelen Don derdagochtend en een goed deel van den middjig is de politie druk ge weest om de enorme hoeveelheden naar het politiebureau over te bren gen, ofschoon dit vervoer met een flinke vrachtauto kon geschieden. Zelfs kon men in verband met de duisternis niet overal ingrijpen waar clandestiene aardappelen voorhan den waren en natuurlijk hebben en kele personen daardoor kans gekre gen schoon schip te maken in huis. Eén besteller liep gisteren zelfs uit zijn dienst weg om thuis zijn clan- destienen voorraad weg te sleepen. waarbij hij op heeterdaad werd be trapt. Zie vervolg pagina 2. Een kijkje in een Duitsche opleidingsschool voor oorlogsvliegers. De ingenieur- leeraar in raotorenkennis toont de werking van een vcftautomatische verstel bare propeller. (Deutscher Verlag-Recia-Pax Holl. m) (Van onzen Berlijnschen correspondent.) T~\ AT det plechtige belofte van Roosevelt en Churchill aan Stalin, „nog in 1942 een tweede front te formeeren" een welbewuste mis leiding was, wordt door den Londen- schen correspondent van een Zweedsch blad met cynische open hartigheid toegegeven. De scherpe bolsjewistische kritiek op Londen en Washington is een logisch gevolg van het inmiddels historisch geworden communiqué van den 12den Juni, hetwelk door Moskou indertijd als een positieve toezegging werd uitgelegd. In Lon den heeft men nog altijd niet kun nen vaststellen, wie nu eigenlijk de verantwoordelijkheid voor den tekst van dit communiqué draagt. Volj- gens mededeelingen uit Aperika zou de fatale passage, „dat de geallieer den het omtrent de dringende nood zakelijkheid van een tweede front in het jaar 1942 met elkander eens waren geworden", op bolsjewistisch aandringen zijn geseïyéven en door Londen en Washington slechts aar- zeland zijn goedgekeurd. Ondanks het misverstand, welk dit communi qué tusschen de bondgenooten heeft veroorzaakt, geloofde men niettemin in politieke kringen te Londen, dat Moskou hierdoor in staat gesteld zou worden, deze uitlating op handige wijze te exploiteeren. Voor de bolsjewistische oorlogsmoraal zoo redeneerde men was het in den afgeloopen harden winter „een posi tieve propagandistische factor". Ziedaar 'n klassieke uitlating! Men geeft toe, dat men den bolsjewisti- schen bondgenoot, om den tuin heeft geleid en dat deze op zijn beurt de troepen heeft bedrogen! En dat deze misleiding een zeker effect heeft ge had, dat noemt men te Londen een positieven propagandisti^chen fac tor! Men ziet daarbij echter over het hoofd, dat deze positieve factor een negatieve gedaante kan krijgen, zoo dra het Kremlin de gevolgen dezer Britsche tactiek aan den lijve gaat ondervinden. En zoover is het thans klaarblijkelijk gekomen. In het tijd schrift „De Roode Ster" wordt er bijv. op gewezen, dat de ernstige situatie, waarin de Sovjet-Unie zich op het oogenblik bevindt, niet slechts voor haar zelf, doch evenzeer voor de overige geallieerden nood lottige gevolgen zal kunnen hebben. BERLIJN, 7 Oct. - (D.N.B.) In een artikel in het weekblad „Das Reich" schrijft dr. Göbbels omtrent de door de Engelsehe berichtgeving toege paste methode voortdurend onjuiste berichten aangaande Duitsche per soonlij khedén en toestanden te ver spreiden, dat het ondoelmatig is deze onjuiste berichten van Duitsche zijde tegen te spreken. Het ministe rie van propaganda zou daardoor meer en meer een loochenapparaat worden in plaats van het Duitsche standpunt tegenover het Duitsche volk en de wereld te vertegenwoor digen. Wij zijn het een en ander ge wend en op de plaats, waarop de Engelschen en hun kleine en groote Joden hun giftpijlen richten, hebben wij reeds lang een ondoordringbare eeltlaag. Zoomin als men met zwen- öelarijen soldaten kan dooden, lean men met leugens een stelsel of een volk dooden. Feiten kunnen vooral in den oorlog glechts door macht, sol daten en wapens veranderd worden. Wie daarover in voldoende mate be schikt, behoeft de door de Engel schen toegepaste methode niet te ge bruiken. Hun meening laat ons vol komen koud. Wij hebben hen volko men doorzien. Wij weten precies wat zij willen en wenschen en conclu- deeren daaruit, dat wij met hen voorzichtig moeten zijn en Tien niet verder vertrouwen dan wij hen zien. NIEUWE SENSATIE. TA E nieuwste sensatie in de Anglo-Amerikaansche discus sie over strategische mogelijkheden brengt een publicatie in de „New York Times". Volgens dit blad kun- ifén Roosevelt en Churcljill hun plannen niet doorzetten daar zij de militaire autoriteiten tegen zich heb ben. .Het blad beroept zich hierbij op iemand, die met het Witte Huis in nauwe relatie staat. Te Berlijn wordt, het niet ondenkbaar geacht, dat het daarbij om iemand gaat, die door Roosevelt persoonlijk geïnspi reerd werd om langs clezen weg te protesteeren tegen den toenemenden invloed der militaire autoriteiten, speciaal in de Ver. Staten. De „New York Times* schrijft woordelijk: „Roosevelt en Churchill worden door den generalen staf der Ver. Staten, die ee/i overwinning over Japan belangrijker acht dan een overwinning op Duitschland, over stemd. Onder leiding van admiraal Leahy hebben de militaire leiders een nauwkeurige controle over alle operaties'in Amerika en over de uit werking van bepaalde toekomstplan nen.". Hiermede wordt scherp en duide lijk te kennen gegeven, dat de Ame- rikaansche staf er niet aan denkt, de plannen voor een tweede front in Europa te ondersteunen. R Op een persconferentie te Tsjoeng- king heeft Willkie verklaard, dat volgens zijn persoonlijke meening de tijd thans rijp is voor een „algemeen tegenoffensief der geallieerden op alle punten". Voorts verklaarde hij, dat in alle door hem bezochte landen in verschillende mate werd getwij feld aan de bereidwilligheid der vooraanstaande democratieën, zich na den oorlog energiek in te span nen voor de vrijheid van anderen. Roosevelt had niets gelezen. Uit New York wordt gemeld: Naar uit Washington .wordt vernomen, is pre sident Roosevelt op de laatste pers conferentie verzocht commentaar te leveren over den recenten eisch van Willkie betreffende de vorming van een tweede front Roosevelt zou deze vraag hebben afgedaan met de op merking, dat hij wel de opschriften had gelezen, maar het „niet de moei te waard" had gevonden de berich ten izelf te lezen. De meeste groote NewYorksche bladen noemen de verklaring van Roosevelt, dat de eischen van Willkie omtrent een tweede front niet waard zijn gelezen te worden, een „verras sing" en een „bom". De „New York Daily News" schrijft: „Roosevelt heeft zijn per soonlijken vertegenwoordigerc het tapijt onder de voeten weggetrok ken". 's-GRAVENHAGE, 8 Oct. - De Hoehere SS- und Polizei- führer te 's-Gravenhage deelt mede: Het SS- und Polizeigericht heeft de Nederlandsche staats burgers mevrouw Sehollard, mevrouw Snikkers en Christian O o n k, allen uit Rot terdam, tot gevangenisstraffen van een jaar veroordeeld. Zij hebben in luide en kwaadwillige gesprekken Nederlandsche leden van de SS en van het Vrijwil ligerslegioen Nederland belee- digd en familieleden vanrften - met niet weer te geven woor den beleedigd. Het SS- und Polizeigericht zal onverbiddelijk dergelijke ver grijpen vervolgen! Germaansche vrijwilligers, die schouder aan schouder met Duitsche soldaten in het Oosten tegen het bolsjewisme strijden, staan in dit opzicht onder de bij zondere bescherming van de eer der Waffen-SS, Het boeien van krijgsgevangenen. HOOFDKWARTIER VAN DEN FUHRER, 7 Oct. - (D.N.B.) Het opperbevel dei", weermacht maakt bekend: v In het N.W. deel van den Kau kasus hardnekkige gevechten in het gebergte. Ten Z. van den Te- rek hebben formaties van het leger en de Waffen-SS bij uiterst moei lijke weers- en terreinomstandig heden in harden strijd van man tegen man de in een belangrijk petroleumgebied liggende stad Malgobek genomen. Ten N.W. van Stalingrad werd de ring om de ingesloten vijande lijke strijdkrachten weer nauwer aangehaald. 'Duitsche en Roemeensche strijd krachten hebben bolsjewistische vliegvelden en ravitailleeringstrajec- ten aan weerszijde van de Wolga met goed effect aangevallen. Ten Z.O. van het Ilmenmeer maakt de eigen aanval tegen taaien weerstand in onbegaanbaar bosch- en moerasterrein goede vorderingen." Duitsche formaties duikbommenwer pers en Kroatische - gevechtsvliegers hebben een bijzonder aandeel geno men aan deze gevechten. In hevigeluchtgevechten boven het eiland Malta hebben Duitsche jagers twee Britsche vliegtuigen ponder eigen verliezen neergescho ten. x Lichte Duitsche zeestrijdkrach- tèn hebben in den nacht van 5 op 6 Oct. voor de Vlaamsche kust een groep Britsche motortorpedoboo- ten ontmoet. Een vijandelijke boot werd door een mijnenveger tot zinken gebracht, een tweede door een mijnenzoeker in brand gescho ten en door rammen tot zinken ge bracht. Andere Britsche booten kregen in den strijd op korten af stand geschutstreffers. Door afzonderlijke Britsche vlieg tuigen bij stoïingsvluchten overdag boven het Westen van Duitschland neergeworpen brisantbommen ver oorzaakten slechts geringe schade. Nachtelijke aanvallen van het Brit sche luchtwapen waren gericht op N.W. Duitsch gebied, vooral op de stad Osnabrück. De bevolking leed verliezen. Er ontstonden vernielin gen en brandschade, voornamelijk in woonwijken en aan openbare ge bouwen. Zes van de aanvallende bommenwerpers werden neerge schoten. Het opperbevel der weermacht maakt verder bekend: Na de mislukte landingspoging bij Dieppe had een buitgemaakt En- gelsch bevel, waarin last gegeven werd tot het boeien van Duitsche ge vangenen het opperbevel der weer macht gedwongen om ter bescher ming van de Duitsche soldateneer overeenkomstige" maatregelen aan te kondigen. Daarop verklaarde het Britsche ministerie van oorlog, op 2 Sept., „met nadruk wordt ontkend, dat welken Duitschen gevangene ook de handen gebonden zijn. Ieder be vel van dien aard zal, wanneer het mocht zijn gegeven, herroepen wor den". i Intusschen zijn beide verklaringen van het Britsche ministerie van oor log of wel lichtvaardige, ongecontro leerde beweringen, of bewuste leu gens gebleken. Want uit het gerech telijk Verhoor van een Duitschen onderofficier, een Obergefreiter, en vijf soldaten, benevens vijf mannen van de organisatie-Todt, die bij Dieppe tijdelijk in Britsche gevan genschap waren geraakt en1 later bevrijd zijn, blijkt, dat zij allen tus schen 10 nyn. en l'A uur geboeid zijn geweest. Hun werden of wel de han den op den rug gebonden, dan wel de polsen, deels zelfs de afzonder lijke vingers voor de borst samenge bonden. Afgezien nog hierv,an, heeft zich een soortgelijke gebeurtenis voorge daan op 4 Oct. op het Kanaaleiland Sercq. Daar hebben in de vroege Het S.S.-Ersatzkommando deelt ons mede: Bij de S.S.P.K. (Propaganda- compagnie) kunnen eenige radio sprekers, fotoverslaggevers en ver slaggevers geplaatst worden, die na hun militaire opleiding genoten te hebben, aan de verschillende secto ren ,van het front zullen worden in gezet om middels radio, beeld en be richt, het Nederlandsche volk oog getuigeverslagen te geven van den grooten strijd in het Oosten. Zij, die hiervoor in aanmerking wenschen te komen, dienen zich zoo spoedig mogelijk, schriftelijk of per soonlijk, te melden bij het S.S.-Er satzkommando Nederland, Stadhou derslaan 132, Den Haag. De Germanische freiwilligen Leitstelle, Dienststelle Niederlande, deelt mede: Een groot aantal kameraden heeft door hun vrijwillige dienstneming iederen band met hun ouderlijk huis verloren, waardoor hun het harde lot ten deel viel volkomen van hiin vaderland beroofd te zijn. Deze slachtoffers klagen er nu over, dat zij niet in de mogelijkheid zijn, jiun verlof in het vaderland door te bren gen. Het is onze eerste en vanzelfspre kende plicht, hier onmiddellijk hulp te bieden. Hierbij wordt daarom bekend ge maakt, dat voor iederen vaderland loos geworden verlofganger de mo gelijkheid geschapen is, door onder brenging in tot dit doel speciaal in gerichte herstellingsoorden en tehui zen voor verlofgangers, het verlof in het vaderland door te hrengen Alle betrokkenen dienen zich daartoe tot het SS—Ersatzkommando Niederlande, Den Haag, Stadshou- derslaan 132, te wenden, alwaar voor onmiddellijke onderbrenging dezer mannen gezorgd: zal worden. Binnenkort zal Winterhulp Nederland haar eerste collecte in dit seizoen hou den. Het aardige, lichtgevende molentje* dat het publiek zal worden aangeboden Polvaoon-Nojke-Pax Holland m ochtenduren 16 Engelschen een Duitsch arbeidscommando, bestaan de uit een onderofficier en vier man overvallen. Dezen werd, terwijl zij in hun hemd stonden en met een dun, maar zeer sterk, rond gevloch ten touw geboeid warenj belet an dere kleedingstukken aan te trek ken. Zij werden naar het strand ge leid. Toén de Duitschq^foldaten' zich verweerden tegen deze ongehoorde behandeling, werden de onderoffi cier en een man met schoten en ste ken met de bajonet gedood. Een tweede soldaat werd gewond. Deze feiten zijn door de verklaringen van een pionier bevestigd, die er in slaagde in het handgemeen te ont komen. Het onderzoek heeft uitge wezen, dat het boeien systematisch was voorbereid. Daarmede bezit het Duitsche op perbevel der weermacht het ondub belzinnige bewijs, dat beide verkla ringen van het Britsche ministerie van oorlog van 2 Sept. 1942 zijn af gelegd in strijd met de waarheid. Het opperbevel der weermacht ziet zich derhalve gedwongen last te geven tot het volgende: 1. Vanaf 8 Oct. om 12 uur zullen alle bij Dieppe gevangen genomen Britsche officieren en soldaten in de boeien geslagen worden. Deze maatregel blijft zoolang van kracht, tot het Britsche ministerie van oorlog bewijst, dat het in het vervolg ware verklaringen aflegt omtrent het boeien van Duitsche krijgsgevangenen, of dat het zich het gezag heeft verschaft om zijn bevelen bij de troep ook ten uit voer te doen leggen. In het ver volg zullen alle terreur- en saho- tagetroëpen der Britten en hun handlangers, die zich niet als sol daten, maar als bandieten gedra- .gen, door de Duitsche troepen ook als zoodanig behandeld worden en waar zij ontreden, meedoogenloos in den strijd neergelegd warden.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1942 | | pagina 1