Wijdvertakt complot ie zwarten kaïdel. flmerikaansche kelanstelliu veer Afrika. LAGERHUIS-DEBAT DAGBLAD VOOR DUITSCHLAND Nieuwe terreinwinst in den Kaukasus én in Stalingrad. Verscheidene schepen bij de Brtfsche husf tot zinken gebracht. DE NIEUWE BONNEN. over Britsch-lndië. na drie jqar oorlog Deze courant verscllijnt dagelijks. Abonnementsprijs per 3 maanden bij vooruitbetaling voor Alkmaar 2.10; franco door bet geheele Rijk 2.63. Losse nummers 5 cents, fel. Administratie (abonn., advert.) 3320, Redactie 3330. ALKMAARSCHE EDITIE. NOORD-HOLLAND Prijs der gewone advertentiën: 0.10 per m.M., minimum 14 m.M. 1.40, elke 3i/3 m.M. meer 0.35. Tarieven op aanvrage. Brieven aan de Ditg. N.V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. Herms. Coster Zoon, Voordam 9, Alkmaar, postgiri 37060. 144e Jaargong Na. 237 4 pagina'i Hoofdredacteur; A. R. JONKER, Alkmaar. Vrijdag 9 Oct. 1942 In de Sovjetdorpen, waar de jeugd tengevolge van den oorlog langen tijd van onderwijs verstoken is geweest, worden met volle medewerking der Duitsche weermacht, ook in het gebied voor Mosknu iot dicht achter het front weer scholen Opgericht. In vele leslokalen ontbreekt vooralsnog het meubilair, maar men weet zich te behelpen. De onderwijzeres heeft in het midden van het leslokaal plaats genomen, terwijl de leerlingen langs de wanden zitten. (PK Kroll-DV-R-P H m) HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 8 Óct. (DNB)). - Het opperbevel der weermacht maakt bekend: In het gebied van den Kaukasus zijn vijandelijke aanvallen afge slagen en de eigen aanvalswiggen tegen verbeten weerstand verder doorgedrukt. Ook in Stalingrad moest de vijand in zwaren strijd verder terrein opgeven. Ten Noordwesten van de stad werden de ingesloten, in twee deelen gespleten vijande lijke strijdkrachten thans vernie tigd. Sterke Duitsche luchtstrijdkrach ten en Roemeensche gevechtsvlieg tuigen hebbn met goed effect inge grepen in de gevechten van het le ger. Andere formaties gtevechtsvlie- gers hebben wederom overdag en des nachts belangrijke verkeers knooppunten en het ravitailleeririgs- verkeer op de beneden Wolga en aan de Kaspische Zee aangevallen. In den sector ten Westen van Ka luga hebben Duitsche troepen in een verrassenden aanval een hoogte stelling der bolsjewisten ingenomen en zich daar genesteld ter verdedi ging. Bij plaatselijke onderne mingen zijn talrijke gevechtsinstal laties vernield. Ten Zuiden Kah het Ladogameer is de vijand uit goed gefortifieer.de boschstellingen geworpen. Tegen aanvallen op de veroverde' stelling mislukten. Pogingen van den vijand om over de Newa te trekken, werden door doeltreffend artillerievuur verijdeld en de luchtaanvallen op belangrij ke bolsjewistische spoorwegtrajec- 'ten in den Noordelijken frontsector werden met goed effect van treffers voortgezet. Ten Westen van de Kandalaksja- baai en aan het front in Lapland werden bij aanvalsactïes verschei dene sterke steunpunten van den vijand in een strijd op korten af stand genomen. In den nacht van 6 op 7 Oct. hebben motortorpedobooten aan vallen gedaan op de Britsche kust. Zij vielen op verscheidene pun ten het vijandelijke convooiver keer aan, brachten vier koop vaarders van tesamen 11.500 brt. en een bewakingsschip tot zinken en beschadigden met torpedotref fers nog twee stoomschepen, wel ker ondergang door den sterken In een bergdorp van den Kaukasus schaart zich de bevolking vol belang stelling om den wagen van een Duitsóne pantserpatrouille PK Kaiser-Sche-F-P M m afweer niet meer kon worden waargenomen. 4 Aan de Zuidkust van jgngeland hebben lichte gevechtsvliegtuigen overdag militaire doelen en voor den oorlog belangrijke installaties bestreden. Staiingradl een puinhoop. Het eigenlijke doel bereikt. BERLIJN, 8 Oct. - (A.N.P.) Naai de meening van militaire kringen alhier is in den strijd om Stalingrad in zooverre een verairaering ingetre den, dat door bet bereiken van het strategisch doel, d.w.z. de inneming van de kern der stad en het door dringen tot han de Wolga, de rest der stad niet meer doorinfanterie en pioniers behoeft te worden be stormd, doch door zware en aller zwaarste artillerie, die intusschen is aangevoerd, systematisch in puin wordt gelegd. Onder die omstandig heden speelt het volgens de hier be staande opvatting in het-geheel geen rol meer, nu het eigenlijke do^l als bereikt kan geldeh, wanneer het tijdstip komt, dat ook de laatste in de groote fabriekscomplexen inge richte haarden van verzet zullen zijn overwonnen. Het initiatief in de laat ste phase-van den strijd om Stalin grad Jigt naar .dezelfde kringen in het bijzonder verklaren, volkomen in handen der Duitsche leiding. In dit verband wordt ook op hef feit gewezen, dat overal elders aan het Oostelijke front; waar plaatselij ke frontcorrecties op groote schaal gaande zijn, het initiatief aan Duit sche zijde is. De weermachtberich- ten der laatste dagen spreken van eigen aanvalsoperaties, die voort gang mak^n. Naar militaire kringen alhier verklaren zijn deze mogelijk geworden, doordien men de bolsje wisten liet naderen tot zij waren uit-' geput om vervolgens tot stelselmati- gep tegenaanval over te gaan. - De mishandeling van Duitsche krijgsgevangenen. Een Engelsche verklaring. BERLIJN, 8 Oct. - De A.N.P.-cor- respondent meldt: Van Engelsche zijde is tot -dusver nog niet op af doende wijze geantwoord op de me- deüeelingen in het Duitsche leger- bericht van gisteren betreffende het boeien van Duitsche krijgsgevange nen. Wel hebben de Engelschen ver klaard, dat zij een neutrale mogend heid in de gelegenheid willen stel-, len zich van de behandeling -der in .Engelsche krijgsgevangenschap ver- Greerende Duitschers .te .overtuigen, doch naar het oordeel van bevoegde Duitsche kringen is dit niet meer dan een afleidingsmanoeuvre. Van Duitsche zijde beschikt men over documenten,, welke het on- omstootelijke bewijs bevatten van de met het volkenrecht strijdige behandeling - van Duitsche krijgs gevangenen, doch van Engelsche zijde gaat men hierop met geen woord in en kómt^met uitvluch ten, waarop Duitschland niet kan reageeren. Niet de Duitschers moeten zich overtuigen, zoo verklaart men hier. Het is thans aan de Engelschen, met bewijzen te komen. De van Engelsche zijde afgelegde verklaring gaat, zoo wordt in poli tieke kringen alhier opgemerkt, iangs het probleem heen. Het betreft goedkoope uitvluchten en afleidings manoeuvres ten aanzien --van den werkelijken stand van zaken, zooalg dje is vagtggfegd in de in Duitsche handen zijnde documenten. tïet Duitsche communiqué wordt door het standpunt van den Londienschen omroep op geenerlei wijze verzwakt. 's-GRAVENHAGE, 9 October. Vcor de volgende week zijn ter verkrijging van de gebruikelijke rantsoenen brood, beschuit, vleesch, melk en aardappelen aangewzen de bonnen no. 52. Voqr het tabak-rantsoen voor mannen is eveneens bon 52 gel dig, terwijl taptemelk gekocht kan worden op de bonnen 1-5^ en 2-58 reserve. Distiibutie van schoenen. 's-GRAVENHAGE, 8 Oct. - De secr.-gen. van het dept. van Han del, Nijverheid en Scheepvaart maakt bekend, dat ook voor per sonen van 10 jaar en ouder in de maand October schoenenbonnen IA voor gewone schoenen met leder of rubberzooi door de distributiediensten worden uit gereikt in plaats van bonnen 1B voor schoenen met houten zool. Deze bonnen IA worden ach ter slechts in beperkte mate en ^alleen in de gevallen, waarin ai- 'gifte van een bon dringend nood zakelijk is, beschikbaar gesteld. Aangezien bij verschillende distributiedi^nsten nog niet alle aanvragen van de voorafgaande maanden zijn afgewerkt, kan het voorkomen, dat personen, die indertijd een aanvraag hebben ingediend, thans een bon IA ont vangen, terwij1 anderen, die on geveer in. denzelfden tijd een schoenenbon hadden aange vraagd, een bon 1B ontvangen hebben. Hieraan is ev -n.wel niets te doen. Aan verzoeken tot het ruilen van een bon 1B voor een bon IA kan dan ook niet worden voldaan. Van gisteren af moeten tie groenten- en fruithandelaren, die hun waar bezorgen, op hun waged de aankondiging hebben, dat zij uitsluitend klanten mogen verkoopen. (Schim.nelpenningh-Smit-Pax 200 arrestaties qyer het geheele land. De verwoestingen te Lubeck. BERLIJN, 8 Oct. - (A.N.P.) Ver tegenwoordigers van de buitenland- sche pers hebben vandaag gelegen heid gekregen zich door middel van een kort filmpje op de hoogte te stellen van het Ljibeck van vroeger en van de verwoestingen^ die de lukrake aanvallen der R.A7F. hebben aangericht in deze Noord-Duitsche stad met groote traditie» Deze film vormt een scherpe •aan klacht tegen het optreden der Brit ten en een weerlegging van de Eii- gelsche beweering, dat de Britsche luchtmacht slechts militaire en oor- logseeonomisch belangrijke doeltn aanvalt. Hierdoor wordt onweerleg baar bewezen, dat in Lübeck .uitslui tend woonwijken en oude, waarde volle cultureele bouwwerken en monumenten het - slachtoffer van Britsche terreurvluchten zijn gewor den. 's-HERTOGENBOSCH, 9 October. Eenigen tijd geleden werd te Vugtit een man aangehouden, die een par- tij. zeemleer të kbop aanbood tegen *fantastis0he prijzen. Aldra bleek, dat 'men met hem een uitermate goede vangst had gedaan. Er bleek namelijk een geheele verkooporganisatie te bestaan, die dit zeer zeldzaam geworden goed clandestien in den handel bracht. Op den man werd bij iouiileering een notitieboekje gevonden, waarin de namen van talrijke leden van de „verkoop organisatie" stonden genoteerd, zoodat ltet vijor de politie niet moeilijk was de zeer grootsch - opgezette affaire uit te zoeken. Als resultaat van het voorloopig onderzoek werden enkele Vuig'htsche ingezetenen in arrest gesteld en het onderzoek^ voortgezet te Amstei'dam, daar gebleken was, dat een firma aldaar de hoofdschuldige in deze zaak was. Een der firmanten, de eigenlijke organisator van deeen uit- gebreiden zwarten handel in zeem leer, was voortvluchtig en hij kon tot heden'niet achterhaald worden. De firma die na Mei 1940 vrijwel ge'en zeemleer meer aan ifaar afne mers had verkocht, doch haar enor me voorraden had opgehoopt, qtn deze op het gunstigste oogenblik in den clandestienen handel te bren- i (Van onzen Haagschen redacteur.) SEDERT) geruimen tijd kan men vaststellen, dat Amerika zich in toenemende mate interesseert voor Afrika. Dit staat op de eerste plaats in verband met de verkeersmoge- lijkheden met het Afrikaansche oor- logstooneel. Op de tweede plaats be rust deze interesse op Afrika als leverancier van bepaalde grondstof fen en maar dan natuurlijk in verre ^pekc-mst als afnemer. Dan komt hier in den laatsten tijd bij de belangstelling voor de Westkust, als basis voor steunpunten, hoofdzake lijk beóoeld als bases voor den strijd op den Atlantischen Oceaan. Eigenlijk is Amerika al sinds lan gen tijd min of meer geïnteresseerd bij de Westkust van Afrika. Dit stamt nog uit den tijd van de slaven- emancipatie. Reeds in 1822 werd de republiek Liberia met de hoofdstad Monrovia (ter eere van Monroe) ge sticht en werd in 1847 ook door Europa als een zelfstandige staat er kend. In 1912 namen de U.S. de rege ling op zich van de financiën, de. mi litaire organisatie,, den landbouw en de grenskwesties. En in 1927 werd door de finance Corporation of Ame rica een belangrijke^leening met Li beria afgesloten. Het is begrijpelijk, dat dit land sedert deze maatregelen geheel en al onder Amerikaansche controle staat. Hiermee heeft Amerika de be schikking over een kustlijn, van ten naaste bij 500 km op een zeer gun stige piek aan de Westkust van Afri ka, tiaar waar de Atlantischen Oceaan het smalst is, en tegenover de Noordkust van Brazilië. Grootsche plannen. HET behoeft dan ook geen ver wondering te, baren, dat Libe ria een belangrijke rol speelde in de vluchten van de Pan Air Line. Het was tussebenstation op de lijn 'Trini dad (een eiland aan de Oostkust van Zuid-Amerika) en'de stad Karthoum in Araglo-Egypte. Vóór denf oorlog lag het in de bedoeling, om parellel aan den luchtweg' dwars door Noord- Afrika een grooten weg aan te leg gen. Aanvankelijk heeft men dit plan weer laten varen, daar de moei lijkheden te groot waren. Thans ech ter wil men door het Gaullistische Equatoriaal-Afrika heen, -een soort tweedep Burpiawëg aanleggen. Nu zSjn deze plannen geenszins nieuw. Reaïs sedert langen tijd wor den spoorwegen aangelegd van de Westkust, n.v.l. van Belgisoh-Cong'o uit naar het binnenland en er zijn met behulp van hoofdzakelijk Ame- rikaansch kapitaal twee lijnen ge legd van Portugeesch West-Afril^ naar Portugeesch Oost-Afrika, die Angola reentstreeks met Mozambi que verbinden. Maar men wil blijk baar een snellere verbinding met de Engelsche étappe van het Egypti sche front. De weg zou dan direct Zuidelijk van de Sajpara komen te loopen en '3e snelste verbinding vor men van Amerika via den Atlanti- sóhen Oceaan en de kust van Liberia met Zuid-Egypte. Stijgende'' activiteit. IN verband met dit alles kan men een stijgende activiteit berqerken van geal- Ilieerde troepen, die in hoofd zaak uit Amerikanen bestaan, op alle mogelijke punten van Afrika. Op de eerste plaats natuurlijk overal aan de Westkust, waar Engel sche, Gaullistische en Belgische be zittingen te vinden zijn. In den Con go vooral treden de Amerikahen al op, alsof zij het gebied geheel en al in eigen bezit hebben. Verder heerscht er in Zuid-Afrika en v.n.l. in Kaapstad, een koortsachtige .be drijvigheid van Amerikaansche on dernemingen. 'Er worden vliegvelden aangelegd en werven gebouwd en de Amerikaansche generale staf geeft voortdurend acte de presence. Inte ressant is overigens, dat aan de Oost kust van Zuid-Amerika en wel hoofdzakelijk in Perngmbuco, een Braziliaansch expeditiecorps gecon centreerd is van troepen, die uitge rust zijn met Amerikaansche wape nen en die in hoofdzaak gerecruteerd zijn uit streken met hetzelfde kli maat, als in tropisch-Afrika. Het Amerikaansche interesse is hoofd zakelijk van strategisjjfeen aard, te meer, daar de bezette gebieden eco nomisch, "althans voor Amerika, niet veel te beteekenen hebben. Het is vrij duidelijk dat Ame rika den overgang over den At lantischen Oceaan daar wil be- heerschen, waar deze het smalst is. Tot voor kort was dit punt tevens het punt, dat het verst van de Duitsche duikbootsteun punten afgelegen was, zoodat deze route, afgezien van zijn kortheid, bovendien nog vrij veilig was. Nu, ccjiter Japansche duikboóten is toenemende mate op den Atlantischen Oceaan ver schijnen, heeft deze route aan zienlijk aan veiligheid ingeboet. gen, zal.zich thans ook voor^den in specteur van de prijsbeheersching te verantwoorden hebben. Talrijke verkoopers en wederver- koopers zijn aangehouden. Over het geheele land zijn thaps in deze zaak meer dan 200 aanhoudingén ver richt. Het onderzoek naar dit ongewoon wijd vertaktè complot duurt nog steeds'voort. VERDUISTER GOED! ZON 9 Oct. 'onder: 19.01 10 Oct. op: 7.54 MAAN 9 Oct. op: 6.41 onder: 19.05 10 Oct. Nieuwe Maan. LISSABON, 8 Oct. - (D.N.B?) Naai de Engelsche nieuwsdienst meldt, heeft' de minister van Indië, Amery, in zijn verklaring, waarmede hij het Lagerhuisdebat over Intlië opende, o a. erkend dat de huidige situatie in Indië ongelukkig is. De Engelschen zullen Indië niet ontruimen op bevel van wien dan ook. De rebellie van Gandhi is een misdadige opzet. Na de' aanneming van de bekende motie door het con gres is het doelloos met Gandhi te onderhandelen, aldus Amery. Het snelle handelen der Indische regee ring heeft de geheele zaak der geal lieerden een groote» dienst bewe- ,zen. Amery deelde mede, dat er als slachtoffers der onlusten in Indië 846 dooden en 2024 gewonden zijn ge vallen. Zestig Britsche regeerings- beambten -o.w. militairen en poli tie -zijn omgekomen. Engeland is nog niet aan het eind van zijn moeilijkheden in Indië ge komen. Er wordt nog dagelijks mel ding gemaakt van onlusten, doch het is te hopen, dat de „krachten van wet en orde" zich zullen baanbre- kën. Amery verklaarde, dat de Mo- hammedaansche bevolking zich van de onlusten afzijdig houdt en de autoriteiten steunt. Er kunnen geen onderhandelingen met het congres plaats vinden, alvorens dit de poli tiek heeft opgegeven te streven naai de „heerschappij van Indië" door onwettige en revolutionnaire metho den. Er is geen kans het congres in zijn huidige samenstelling vredelie vend te stemmen. Wij moeten zeer voorzichtig' zijn, opdat wij niet met onze poging een beroep te doen op onze onverzoen lijke tegenstanders, een ernstig in nerlijk conflict yeroorzaken, dat het leger uiteenrukt. Amer.y eindigde zijn rede met de woorden: „Het beeld van Indië is nog ten deeje duister en verward, doch het teekent zich over het ge heel genomen niet geheel en al ho peloos af. Wij moeten slechts den koers aanhouden, dien wij zijn inge slagen". Een amendement verworpen. Naar de Britsche berichtendienst meldt, heeft het Lagerhuis met 360 tegen 17 stemmen een amendement der onafhankelijke Labourpartij op de door de regeering ingediende wet voor. Britsch-lndië verworpen. Het amendement hield 1117 dat het Huis de wet niet in tweede lezing zou be handelen. indien dëzq wet slechts provinciale en bijkomstige kanten van de Indische kw.estie behandelt, zonder een poging te doen tot op lossing dër voornaamste moeilijk heden van de centrale regeering, die oorzaak' zijn van den verwarden toe stand in de provinciën. Attlee sluit het debat. Het debat over Britsch-lndië in het Lagerhuis is gesloten doof den plaatsvervanigenden premier, Attlee, die verklaarde, dat men met den werkelijkheids.jin moet streven naar een regeling vin het vraagstuk in kwestie. Êocdra het den Indischen politici b'elieft, kunnen zij de vol ledige controle in de provinciale VI (Slot). VRIJ vluéhtig, maar nu en dan toch zeer uitvoerig en in ieder geval vrijwel elk terrein omvattend, heb ik in deze reeks artikelen kun nen schetsen, hoe ik Duitschland na drie jaar oorlóg heb aangetroffen: een land, waar men met vreugde werkt voor de toekomst, juist om die toekomst! Dat is dan het huidige Duitsch land en niemand, zelfs niet de anti man, zal willen ontkennen, dat dit het werk is van dien eenen grooten man, die te rechter tijd in Duitsch land de leiding gekregen heeft: Adolf Hitler. Want vóór de Führer aan de macht kwam, was Duitschland vol komen. anders een land, dat meer en meer naar den afgrond ging en nauwelijks meer tegen te houden was in den nederwaartschen garig. Hitler's meesterlijk ingrijpen is even krachtig als heilzaam geweest. Hoe het land was toen hij de lei ding nam, behoef ik niet te beschrij ven dat is alom bekend. Hoe het thans is niet in een normalen, doch in vollen oorlogstijd liet ik hiervoor uitkomen. Moet men, van die ongelooflijke prestatie kennis nemend, nog vra gen wat het natïonaal-socialisme is? Men kan hoogstens vragen, hoe het mogelijk is, dat in luttele jaren iets dergelijks opgebouwd' kon worden. Wat een verschil met ons land, dat zich reeds eenige eeuwen lang in neergaande lijn bevond, terwijl ons verleden bewijst, dat óók Ne derland toch iets te beteekenen kan hebben in de wereld. Kan men dan nog afzijdig blijven en die grootsche revolutie zonder meer aan zich voorbij laten gaan? Neen, dat zou landverraad zijn. Wie de historie kent en het heden ziet, kan «niet aarzelen, maar bouwt mee. Sloopers zijn nimmer in. de geschiedenis vermeld, tenzij zij wangebouwen sloopten bouwers worden echter altijd met gouden letters opgeschreven. Nogmaals, men verraadt zijn. volk eerder door te blijven voortgaan op den weg van neergang, dan door te bouwen aan de toekomst van zijn, Vaderland volgens het groote voor beeld dat Duitschland ons gegeven heeft en nog dagelijks geeft. Dit besef en de onverbiddelijke waarheid der werkelijkheid om ons heen heeft gelukkig velen tot bouwen gezet. Ook Nederland zal herrijzen! A. R, Jonken. Voor I, II, III, IV en V zie men ons blad van 26 en 29 Sepfc, 2, 6 en 7 Oct. j.l. De Duitsche voedselpositie en de bezette gebieden. BERLIJN, 8 Oct. (ANP). - Reichs- landwirtschaftsrat Detjens heeft voor vertegenwoordigers der buiten- landsche pers eenlezing gehouden over de voedselpositie van het groot-Dqjtselie Rijk. Daarin verstrekte hij 'vele belang rijke gegevens over den gunstigen stand van den voedselslag en ver telde, dat in het gebied van Don en van Koeban de herfstwerkzaamhe- den op den akker volgens de plan nen ten uitvoer zijn gebracht, zoo dat dit gebied bij eenigermate gun stige weersomstandigheden volgend jaar een bijzonder belangrijke ver breeding van de basis der Euro- peesche voedselvoorziening zal op leveren. Van bijzondere beteekenis was voorts, dat Detjens zei over de in Duitschland werkzame buitenlan ders. Hij betoogde, dat het aantal buitenlandsche arbeiders en krijgs gevangenen in Duitschland veel grooter is dan dat der Duitsche sol daten en andere Duitschers in de be zette gebieden. Volgens opvatting van (politieke kringen alhier is deze verklaring daarom van zoo groot belang, om dat zij in staat is de bewering der vijandelijke propaganda te weer leggen, dat de bezette gebieden stelselmatig door de Duitschers worden uitgeplunderd. Onlangs reeds is in politieke kringen alhier uiteengezet, dat het vanzelf spreekt, dat een compensa tie is geboden door deze getalsver houding ten gunste van Duitschland. regeeringen krijgen.. Het vraagstuk kan eehter( niet worden^ opgelbst door leuzen als „laat Indië aan het Indische volk over". Het is ten zeerste te betreuren, dat Gand-hi in den avond van zijn leven wederom maatregelen heeft geno men, die den dood van onschuldigen tot gevolg hebben. Als iemand voor stelt in onderhandeling te treden met menschen, die een campagne voeren zooals het congres dat doet, zou men de toekomst der Voor-In dische democratie verraden. Dat zat Engeland niet toelaten. Het zöu tevens een „verraad jegens de bond- genooten" beteekenen. Niettemin doet de Britsche regeering haar aan bod in zijn geheel gestand. Hetwetsóirtwefp kwam in tweede lezing. Daarna werd de bijeenkomst verdaagt^

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1942 | | pagina 1