mscïï DAGBLAD VOOR enhit 144e Jaargang No. 239 Maandag 12 Oct. 1942 I i i i I UT ROTTERDAM Het boeien der krijgsgevangenen. Een oiiicieele verklaring. Sovjets uit stellingen ten N.-W. van den Kaukasus verdreven. Binnenkort een 'uiteenzetting. Rede van den Finschen premier. Deze courant verschijnt dagelijks. Abonnementsprijs per 3 maanden bij vooruitbetaling voor Alkmaar 2.10; franco door het geheele Rijk 2.63. Losse nummers 5 cents. Tel. Administratie (abonn., advert.) 3320. Redactie 3330. ALKMAARSCHE EDITIE. NOORD-HOLLAND Prijs der gewone advertentiën: t 0.10 per m.M., minimum 14 m.M. 1.40. elke 31/., m.M. meer 0.35. Tarieven op aanvrage. Brieven aan de TJitg. N.V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. Herms. Coster Zoon, Voordam 9, Alkmaar, postgiri 37060. k pagina's Hoofdredacteur: A. R. JONKER, Alkmaar. O cursisten) sa am m sm ter Engelsch of Dtötach. r, die lager onderwijl kunt U de vreemde reek een prettige le», fecte uitspraak. I 2.— p. m. A t 2.85 p. m. r. 1.55 p. m. k. 1 1.05 p. m. alen-Instituut R'dam zoolang het s. Bedenkt spaart, kont uiken. Dèn nó is het :n, heeft in >f, dus m>;er ;en warmte dear achter hst binnen in Maak de n tochtvrij! lindcr kolen N0EI, NIJVERHEID JKSKOLENBUREAU het meest t iedereen tardeeren! al heel nsje tabak wel eens :n; het is litgesloten nog zoo'n iemeijer's Nou, wie jft! IESTE Duitsche beveiligingstroepen dringen Stalingrad binnen. (PK Heine-Transo-F-P H m) Iri 12 dagen bijna 500 vijandelijke vliegtuigen vernietigd. 22 vijandelijke schepen lot zinken gebracht. Het Duitsche legerberieht van 11 Oct. luidt als Volgt; „In het È.W. van den Kaukasus hebben Duitsche bergtroepen met steun van formaties der luchtmacht den vijand uit nieuwe hooggelegen stellingen verdreven. De als inge sloten gemelde groep vijandelijke strijdkrachten is na vergeefsche uit- braakpogingen op een zeer beperkt gebied opeengedrongen. Haar ver nietiging is aanstaande. Aan de Terek zijn sterke vijande lijke tegenaanvallen afgeslagen. Ge concentreerde, 's nachts voortgezette aanvallen van sterke luchtstrijd krachten op Grozny, van belang voor de bolsjewistische petroleum- winning, veroorzaakten zeer zware verwoestingen en geweldige bran den. Te Stalingrad zijn onder voort-' durende gevechtsbedrijvigheid concentraties van \den vijand door doeltreffend kanonvuur uiteen gedreven. Ontlastingsaanvallen der bolsjewieken ten N. van de stad mislukten. Aan het Donfront zijn bij een plaatselijke actie talrijke vijande lijke gevechtsstellingen verwoest, gevangenen gemaakt en wapens als buit binnengehaald. In de periode van 29 September tot 9 October zijn 356 Sovjetvlieg tuigen in luchtgevechten, 66 door luchtdoelgeschut der luchtmacht en 19 door formaties-van het leger neer geschoten, voorts 18 op den grond vernield, zoodat de totale verliezen 459 vliegtuigen beÖragen. In \de- zelfde periode gingen aan het Ooste lijk front 36 eigen toestellen verlo- ren. In Z.O.-Engeland zfijn overdag mi litaire installaties en voorzienings- bedrijven aangevallen met bommen van zwaar kaliber. De Britsche luchtmacht verloor van 1 taM 10 Oct. 127 vliegtuigen, waarvan d4 boven de Middellandsche Zee en in Noord- Airika. In hetzelfde tijdsbestek gin gen in den strijd tegen Groot-Bri- tannië 23 eigen vliegtuigen verloren. Bij het bruggehoofd Woronesj heeft zich bij de succesvolle defensieve gevechten der laatste weken het tweede bataljon 'van' een Mecklen- burgsch regiment infanterie bijzon der onderscheiden. Het Duitsche legerberieht van 10 Oc tober luidt als volgt: HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 10 Oct. (D.N.B.) - Het ópper- kevel der weermacht maakt bekend: In het Kaukasusgebied werd aan den rnsweg naar Toeapse een sterke ge vechtsgroep van den vijand ingesloten en 47 gevechtsstellingen genomen. In den strijd om Stalingrad bracht artillerie van het leger twee vijande lijke kanonneerbootpn op de Wolga tot zinken en beschadigde een andere zwaar. Stoottroepen lieten in het stadsgebied een hoog huis in de lucht vliegen. For maties duikbommenwerpers zetten de aanvallen tot murw maken van dé vij andelijke haarden van verzet en ver sterkte huizenblokken voort. Gevechts vliegers zetten de vernieling .van ravi- tailleeringswegen en haveninstallaties in het gebied van den benedenloop van den Wolga voort. Ontlastingsaanvallen der Sovjets op het noordelijke algrende- hngslront bleven zonder succes. In den centralen en noordelijken sec tor werden succesvolle acties door eigen stoottroepen ondernomen. In het hooge Noorden vielen Duitsche gevechtsvl'egtuigcn in den afgeloopen nacht vijandelijke vliegvelden aan de Kolabaai aan. In Noord-Afrika viel de luchtmacht gemotoriseerde formaties, batterijstel- hngen en tentkampen der Britten in het midden van het Alameinfront, alsmede haven- en dokinstallaties van Alexan- drt met goede trefferwerking aan. Tot begeleidende bescherming gebruikte Duitsche jagers schoten in luchtgevech ten zes Britsche vliegtuigen neer, zon- r- zelf verliezen te lijden. Geen Amerikaansche films in «hbezet Frankrijk. - (D.N.B.) Met higang van i5 October is het draaien van Amerikaansche films in onbezet frankrijk verboden. Tijdens aanvallen van een sterke gemengde vliegtuigformatie 'op eigen vliegterreinen te velde verloren de Britten door den geconcentreerden afweer van Duitsche en Italiaansche jagers en door luchtdoelartillerie 48 bommenwerpers en jachtvliegtuigen. In deze luchtgevechten ging slechts een eigen jachtvliegtuig verloren, terwijl de vlieger zich met de para chute in veiligheid kon brengen. Tijdens aanvallen' overdag van ge mengde vijandelijke vliegtuigformaties op Noord-Fransch en Belgisch gebied ontwikkelden zich hevige luchtgevech ten, waarin eén vrij groot aantal meer- motorige bommenwerpers, waaronder van Amerikaanschen afkomst, werd neergeschoten. Slechts een eigen toestel ging verloren. De Fransche burgerbe volking leed verliezen aan dooden en gewonden. De door brisantbommen ver oorzaakte materieele schade is gering. Aan de zuidkust van Engeland brach ten lichte Duitsche gevechtsvliegtuigen tijdens aanvallen overdag zes Britsche landingsbooten tot zinken en bescha digde i twee andere zwaar. Zooals reeds in een extra bericht is medegedeeld hebben Duitsche duikboo- ten het Britsch-Amerikaansche scheep vaartverkeer voor Zuid-Afrika zwaar getroffen. 22 vjjandeljjke schepen tot zinken gebracht. Duitsche duikbooten hebben het BritschAmerikaansche scheepvaartverkeer voor Zuid- Afrika zwaar getroffen. Zij heb ben vlak voor de haven van Kaapstad door bliksemsnelle verrassende aanvallen twaalf koopvaardijschepen met een ge- zamenlijken inhoud van 74.000 brt. tot zinken gebracht. Andere duikbooten hebben aan de Westkust van Afrika voor het BritschAmerikaansche vloot- steunpunt Freetown, voor de Zuid-Afrikaansche kust, i n de St. Laurens Golf en tijdens zwa- ren storm op het Noordelijk deel van den Atlantischen Oceaan tien schepen met een gezamen- lijken inhoudt van 67.000 brt. tot zinken gebracht. Daaronder be vond zich het 15.000 brt. .metende Britsche koelschip „Andalucia Star" dat met een lading waar devolle levensmiddelen, vooral bevrdren vleesch, naar Engeland onderweg was. Hiermede hebben onze duik booten wederom op ver uit el kaar liggende oorlogstooneelen 22 schepen met een gêzamenlïj- ken inhoud van 141.000 brt. tot zinken gebracht. lecjer heeft den maarschalk staf in den ransel, De officiersbenoeming voor iederen militair mogelijk. BERLIJN, 10 Oct. - (D.N.B,) In verband met het door den Führer in zijn jongste groote rede verkondigde beginsel, dat „in de nationaal-socia- iistische weermacht leder den maar schalkstaf in den ransel draagt", heeft bet opperbevel van de weer macht een communiqué uitgegeven over nieuwe voorwaarden voor de candidaten voor de officiersloon- baan. Volgens dit communiqué is met onmiddellijken ingang voor alle drie weermachtsonderdeelen het diploma en het bezoek van een be- paald'e school bij de 'aanmelding als eandidaat voor de actieve officiers loopbanen niet vereischt. Om te kunnen worden toegelaten tot de loopbaan van actief officiei moet o.a. aan de volgende voorwaar den worden voldaan: De bereidheid om zich1" voor het nationaal-socialistische- DuitsChland en. zijn Führer in den strijd te wer pen, idealisme voor het officiersbe- roep, op den voorgrond tredende karaktereigenschappen, aanleg voor het vervullen van een leidende func tie, bevattelijkheid en geschiktheid tot verdere ontwikkeling alsmede lichamelijke geschiktheid en arische bloedzuiverheidv BERLIJN, 11 Oct. - (D.N.B,) De Britsche regeering heeft op 10 Octo ber ten aanzien van de kwestie der geboeide krijsgevangenen een offi- eieele verklaring uitgegeven, die de volgende Engelsche uiteenzetting der gebeurtenissen behelst: „Bij den aanval op Dieppe werd onbevoegd een bevel uitgegeven, in houdende,' dat de handen van gevan genen, waar dat slechts mogelijk was, gebonden moesten worden, op dat zij hun papieren niet konden vernietigen. Op de klachten, van de Duitsche regeering, gaf het ministe rie van oorlog terstond, voordat er nog tijd geweest was tot een onder zoek, een verklaring uit, volgens welke een dergelijke lastgevin wanneer zij mocht zijn gegeven, in getrokken zou worden, aangeziende regeering van opvatting was, dat men uit een dergelijke^ lastgeving zou kunnen iezen, dat zonder reke ning te houden met de bestaande omstandigheden de handen Jvan krijgsgevangenen gebonden moestén worden. Na l)et instellen van een onderzoek is er geen bewijs voor ge vonden, daff welken gevangene ook, die uit Dieppe meegebracht werd, de banden gebonden waren. Wel kwam echter het bestaan van de betrokken lastgeving aan het licht en zij werd ingetrokken. „De aanval op Sercq is ten uitvoer gelegd door tien officieren en 'man schappen. Zeven man van de troep namen vijf Duitschers gevangen wier handen gebonden werden, op dat zij, die de gevangenneming ten uitvoer legden, hen door hen onder den arm te nemen, konden weglei den. Er was,geen schriftelijke last geving of andere instructie. De ge vangenen moesten n.l. op weg naar de booten langs de door de Duit schers bezette kazernes geleid wor den zoo dat voorzichtigheidsmaat regelen noodzakelijk werden geacht. Toch braken 4 van de Duitsche krijgs gevangenen onder luid geroep los en moesten neergeschoten worden, ten einde te verhoeden, dat zij alarm zouden slaan". Het D.N.B. meldt, dat het opper bevel der weermacht binnenkort een samenvattende uiteenzetting zal ge ven van de behandeling van Duit sche krijgsgevangenen door Engel schen.' Het D.N.B. constateert ha.v.' de bovengenoemde officieele verkla ring het volgende: De Britsche regeering geeft met de bovengenoemde verklaring voor de eerste maal toe, dat inderdaad een Britsche militair bevel tot boeien van Duitsche gevangénen bestond nauwkeurig' geformuleerd, zooals indertijd door het opperbevel der weermacht is weergegeven. De ver klaring, dat niet een van de gevan genen, die van Dieppe meegenomen) werden, de handen geboeid waren, is zonder belang, aangezien iets der gelijks nooit beweerd is. In feite zijn echter, naar op 7 October bekend ge maakt werd, een heel aantal Duit sche soldaten, die tijdelijk in Engel sche handen gevallen waren, tijdens hun gevangenschap geboeid! Hierom trent zijn de protocolaire verklarin gen van de betrokken Duitsche sol daten aanwezig. Bovendien zijn aan wezig, photographische opnamen be treffende. een bij Dieppe in Engel sche gevangenschap geraakten ar- beidssflldaat der organisatie Todt, die in^geboeiden toestand den dood heeft gevonden .Afgezien van deze on weerlegbare bewijsstukken is nau welijks aannemelijk, dat een als be- .taand toegegeven bevel van een mi- itaire commando-instantie in feite De strijd op Madagascar. - (D. N.B.) Naar in een communiqué van hét staatssecretariaat voor koloniën wcjalt meegedeeld- stuiten de Engel schen opftMadagascar nog altijd op rellen tegenstand van -de Fransche strijdkrachten. De Engelsche op- marsch is aanzienlijk vertraagd en is niet verder gekomen dan 40 km ten Z. van Antsirabe. De oorlogsschilder prof. Ernst Vollbehr, wiens schilderijen he treffende den Duit- sclien kolonialen oorlog, den wereld oorlog 1914191& den West waf en de veldtochten in Polei}, in het Westen en in het Zó id Oosten, groote bekendheid verwierven, arbeidt thans in den Noor delijken sector van het Oostelijk front. (SS PK "Niquille-O-H-P H m) door de ondergeschikte officieren en soldaten niet zou -zijn uitgevoerd Ten aanzien van den aanval op Sercq geven de Engelschen toe, dat de daar gevangen genomen 5 Duit sche soldaten geboeid zijn. De ge vangen genomen Duitsche soldaten waren op het oogen'blik hunner ge vangenneming voor een deel barre voets of in kousen en slechts met een hemd gekleed. Het is derhalve bepaald belachelijk wanneer de En gelschen verklaren, dat zij ze bij hun poging dm los te breken, had den moeten doodschieten, opdat zij geen alarm zouden maken. Het doodschieten heeft ongetwijfeld een veel grooter rumoer veroorzaakt. In feite hebben de Engelschen er slechts twee doodgeschoten. Een soldaat, die gewond werd en een tweede zijn hun ontkomen. Deze zijn thans door een gelukkige omstandigheid/ de eenige overlevende ooggetuigen van dit barbaarsche Engelsche optreden tegen weerlooze krijgsgevangenen. Hun verklaringen zijn protocollair voor een gerecht vastgelegd. VERDUISTER GOED! ZON 12 Oct. onder: 18.55 13 Oct. op: 7.59 MAAN 12 Oct. op: 10.28 onder: 20.32 16 Oct. Eerste kwartier. Eenhoofdige leiding in het roode leger. Politieke commissarissen verdwijnen. STOCKHOLM, 10 Qct. (D.N.B.) Radio Moskou heeft den tekst van een besluit van het presidium van den oppersten Sóvjet der U.D.S.S.R. medegedeeld mét betrekking tot de afschaffing van oorlogscommissaris sen in het bolsjewistische leger. Daarin wordt gezegd, dat het systeem van oorlogscommmissaris- sen in de jaren van den burgeroorlog is ingevoerd en voortvloeide uit het wantrouwen tegen het „bevfelvoe rende personeel", dat toen niet aan de macht der Sovjets geloofde. In de jaren na. den burgeroorlog zijn de leiders echter opgevoed en nieuwe gekweekt en de huidige oorlog heeft een groot aantal begaafde nieuwe commandanten gevormd, die hun militairen plicht tot het eind toe trouw zijn geweest. De reden voor het systeem van oorlogscommissa rissen is niet meer aanwezig. Het verder voortbestaan daarvan kan zelfs, „een rem bij de verbetering vande troepenleiding" worden en voor de commissarissen zelf een scheeve positie doen ontstaan". Naar uit het besluit verder blijkt zal thans „de verantwoordelijkheid voor alle kanten van het optreden der troepen geheel en' al bij de commandanten liggen". Daarvan uitgaande heeft het presidium van den oppersten Sovjet bepaald: 1. In het roode leger de alge- heele eenfioofdige leiding in te voeren en aan commandanten en chefs de verantwoordelijkheid voor alle kanten ,van het militaire en politieke leven der troepen- onderdeelen en autoriteiten van het roode leger op te leggen. 2. Invoering van het instituut van plaatsvervangende comman danten voor politieke werkzaam heid. 3. Plaatsing op grootere schaal van militair het best opgeleide en meest ervaren ooriogscommissa- rissen en politieke werkers in leidende functies. 4. Invoering van de voor com mandanten van het roode leger geldende rangen en onderschei dingsteekenen, vtor de plaatsver vangende commandanten voor politieke werkzaamheid en voor alle andere polit.-werkers. Nadere bijzonderheden. Radio Moskou voegt hieraan de volgende bijzonderheden toe: Aan den Oorlogsraad der fronten en aan de Sovjet-legerafdeelingen is last gegeven om binnen een maand over te gaan tot militaire benoemin gen onder de politieke ar.beiders. De benoemingen moeten uiterlijk 15 November aan het commissariaat voor defensie zijn voorgelegd. De commandant der troepenformaties en de oorlogsraad van" het leger en van de fronten moeten „met groo tere doortastendheid" politieke ar beiders, die over voldoende militaire voork'ennis beschikken, op comman doposten plaatsen en wel op de pos ten van compagniechef en bataljons commandant. De oorlogsraad moet voorts op 20 October een cursus van twee maanden organiseeren voor 200 tot 250 personen, waarin de voorgestelde politieke arbeiders zullen worden opgeleid tot bevel hebbers. De keuze der candidaten zal geschieden in samenwerking met de politieke leiding van het Sovjetleger. Bovendien moeten er met ingang van 1 November speciale cursussen van twee maanden geor ganiseerd 'worden ter opleiding van 200 regimentscommandanten en 600 bataljonscommandanten. De Japansche luchtmacht in China. TOKIO, 10 Oct. - (D.N.B.) Het hoofdkwartier van het Japansche expeditieleger in Noord-China deelt mede, dat een sterke formatie Ja pansche vliegtuigen Donderdag een vernietigenden aanval heeft gedaan op Loyang, het hoöfdkwartier van de eerste oorlogszone ven Tsjoengking. De militaire installaties, waaronder de vliegvelden, alsmede talrijke loodsen en het hoofdkwartier werden zwaar jpeschadigd. Alle Japansche vliegtuigen keerden op hun steun punten terug. HELSINKI, 11 Oct. (DNB). - De premier, Rangell, heeft Zaterdag een rede gehouden ter gelegenheid van het dertigjarig bestaan van den Finschen arbeidersbond. Hij gaf daarin o.a. richtlijnen voor vergroo- tin'g van de Finsche productie ten einde te geraken tot zelfvoorziening op de gebieden, die daarvoor in aan merking komen. Voorts drong de minister er op aan zich niet te laten influenceeren door de sombere kleuren der vijan delijke propaganda, maar de lichtzij te zien. Men mag niet vergeten, dat groote moeilijkheden moeten wor den overwonnen op den weg naar een veilige toekomst voor het volk. De bedreiging uit het-Oosten, die thans evenzeer nog bestaat als 30 jaar geleden, moet eerst ten volle worden afgewend om vredes-decen- nia te beleven, waar in het Finsche volk zijn positie onder de naties de finitief kan verzekeren. Achter de moeilijheden van het oogefiblik glanst een doel waarvoor het de moeite waard is te werken en te strijden. Petroleum voor verlichting. 's-GRAVENHAGE, 12 Oct. Gedu rende het tijdvak van 11 October 1942 tot en met 21 November 1942 geven de met „01 verlichting, „02 verlichting" en „03 verlichting" ge merkte bonnen der bonkaart S 1,06 en de met „25 verlichting" gemérkte bonnen der bonkaart S 208 elk recht op het koopen van 2 liter petroleum. TREEDT CRIPPS UIT DE REGEERING? STOCKHOLM, 10 Oct. - (D.N.B.) Sir Stafford Cripps zou het voor nemen koesteren zijn portefeuille ter beschikking te stellen en uit de Britsche regeering te treden. Aldus meldt het communistische Engelsche blad „Daily Worker". Het voegt hieraan toe, dat de ontwikke ling onbetwistbaar in velerlei tegen de politiek van Cripps gaat, als b.v. het dralen met het oprichten .van het tweede front, de maatregelen in In- dië en de weigering der Engelsche regeering om een distributie van steenkool in te voeren. Dit alles zegt de Daily Worker, Kari worden opge vat als een rechtstreeksche zege der kapitalistische belangen. Japansche luchtaanvallen op N.-Australische steden. Japansche gevechtsvliegtuigen heb ben den 8sten Oct. met vrij sterke formaties een aantal N.-Australische steunpunten o.a. de haveninstallaties van Port Darwin, aangevallen. Ver scheidene schepen werden tot zinken gebracht. In Townsville stond na den luchtaanval, die onge veer een uur duurde, de. uitgebreide' pakhuiswijk in vlammen. De naar het Z. leidende spoorlijn werd op verschillende plaatsen onderbroken en een brug ten Z.O. van de stad vernield. De gevechten op Nieuw- Guinea ontwikkelen zich ook verder gunstig voor de Japanners. De Australiërs hebben een tegenaanval ondernomen om op het -laatste oogenblik Port Moresby te redden De vijandelijke tegenaanval bleef reeds bij het begin steken. Postconges te V^eenen. - (D.N. B.) Op uitnoodiging van den Duit- schen Rij,kspost zal te Weenen van 12 tot 24 October een Europeesch postcongres -worden gehouden, waar aan ook Nederland zal deelnemen. Protest van Chili tegen de uit latingen van Welles. - (D.N.B.) De Chileensche openbare meening wordt op het oogenblik geheel in beslag genomen door de rede van den Ame rikaanschen onderstaatssecretaris Sumner Welles en door het hierdoor ontstane conflict met de Ver. Staten. Uit alle deelen van Chili, alsmede uit het buitenland heeft' de Chileen sche minister van Buitenlandsche Zaken gelukwenschen ontvangen voor het door hun ingenomen stand punt. Alle vooraanstaande Chileen- che bladen publiceeen groot opge maakt een energiek verweer van den voormaligen president van Chili. Arturo Alessahdri, dat als opschrift draagt „Ik protesteer". Summer Welles had in een rede te Boston Chili ondankbaar genoemd en aan sprakelijk gesteld voor de verliezen aan schepen en menschenlevens. Canada wil rechten in China prijsgeven. - (D.N.B.) De minister president van Canada, Mackenzie King, heeft bekend gemaakt, dat ook Canada bereid is afstand te doen van zijn extarritoriale rechten in China. Gr.-Britannië en de Ver. Sta ten hebben reeds aan Tsjoengking- China een ontwerp voor een verdrag aahgeboden, waarin zijn fym exterri toriale rechten en priviligiën in China prijsgeven. Italianen brengen schepen tot zinken. - Het Italiaansche legerbe rieht meldt, dat een der Atlantische duikbooten onder bevel van luite nant ter zee Guido Saccardo den En gelschen Oceaanvaarder Oronsayde van 20.000 t. getorpedeerd en tqt zinj ken gebracht heeft. Eveneens' is door torpedo's de Oceaanvaarder Hea Hellas, de vroegere Tuscania, van 17.000 t. zwaar getroffen. Dag der beweging. N. S. B.-functionarissen over hun werk. UTRECHT, 11 Oct. - Na eerst den „Dag der W. A." en daarna den „Dag van den Jeugdstorm" tijdens de tentoonstelling „Herlevend Ne derland" te hebben georganiseerd, is Zaterdagnamiddag de „Dag der Be weging" in een der zalen van de ex positie gehouden. Hiervoor was een programma samengesteld, dat be stond uit zang en muziek, terwijl 'n aantal sprekers was uitgenoodigd, die een korte rede hielden, waarin zij voornamelijk drie punten behan delden nl. hun visie op den ontwik kelingsgang van de beweging, hun ervaringen als functionaris en ten slotte hoe zij hun taak als functiona ris opvatten. Het openingswoord werd uitgesproken door den heer Max Blokzijl, die de aanwezigen welkom heette, in het bijzonder de heeren K. Waternau:: en A. Heyn- drickx, respt. leider van het Vlaamsch nationalisten verbond (groep Noord-Nederland) en organi satie- en propagandaleider van het V. N. V. Spr. verheugde zich over het wel slagen van deze tentoonstelling, welke door ruim 11.400 bezoekers is bezocht, ondanks het feit, dat zij slecht gelegen is. Vervolgens spra ken de heeren Kluwers, Doude van Troostwijk en v. d. Land. Max Blokzijl dankte allereerst de sprekers voor hetgeen zij in hun re devoeringen naar voren hebben ge bracht en uitte verder zijn erkente lijkheid voor de muzikale medewer-* king van het W. A.muziekcorps uit Utrecht. Spr. sprak de verwachting uit, dat de tentoonstelling „Herle vend Nederland" binnenkort ook in Amsterdam te zien zal zijn. Na sluiting volgde nog een rond leiding over de tentoonstelling on der leiding van den heer Schuilen- burg (samensteller der expositie) en eenige van zijn medewerkers. „Over onbehoorlijke propaganda". 's-GRAVENHAGE, 12 Oct. Heden avond om 19.00 uur spreekt Max Blokzijl via den zender Hilversum 1 in het politiek weekpraatje over het onderwerp: „Over onbehoorlijke propaganda". Voor de Nederlandsch-Duitsche Kuituur gemeenschap hield de burgemeester van Amsterdam, de heer E. J. Voute, in de aula van het Koloniaal-Museum een yoordracht over het onderwerp „Amsterdam voorheen'en thans". (VNP-De Haan-Pax Holland m) Minister Göbbels over het gees telijk Duitschland van hetlen. - (D.N. B.) Ter gelegenheid van de opening van de week van Èet Duitsche boek in het oorlogsjaar 1942 heeft mi nister dr. Göbbels zich in zijn ope ningsrede metenkele principiéele uiteenzettingen gewend tot het geestelijke^Duitschland van heden. Tot slot betoogde Göbbels, dat allen, die aan het boek medewerken, trotsch'mogen zijn. Door hun ge meenschappelijke prestatie hebben zij getuigenis afgelegd van den levenswil ,en het levensrecht van het geheele Duitsche volk, dat zich uit in zijn cultuurprestatie, en daar door meer dan door al het andere de innerlijke zekerheid der overwin ning gegeven. Duitsche gevangenen in de boeien. - (D.N.B.) De Evening Stan dard meldt, dat in Canada 107 Duit sche officierën en 1269 manschappen de boeien aangekregen hebben. —r Italiaansche représailles. - In verband met de beschieting van laza retten en reddingsvliegtuigen, het doodschieten van weerlooze gevan genen kondigt het Italiaansche op perbevel rechtvaardige représailles aan. 1

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1942 | | pagina 1