Roosevelt over het einddoel van den oorlog. De moordzaak te Driebergen Sovjet-strijdmacht ingesloten en vernietigd. 1 DAGBLAD VOOR ALKMAARSCHE EDITIE. Nieuwe offensieve^ op een der oorlogslooneelen. Stalin is ontevreden. Wat lij verzwegen was interessant. Britsch-lridië en de Sovjet-Unie. De strijd aan het Egyptische front. Strijd in een bergland vol ravijnen. Bolsjewistische pantserwagens doen pogingen door het puin van Stalingrad te rijden. Oorjogsblindèn zullen weer kunnen zien. Engelsch^ terreur-aarival. Slagers moeten bij levering aan huis verkoopnota's afgeven. Een woord tot de afwijzende kringen. De Duitsche oorlogslocomotief" gereed. voor het gerecht. VERDiySTER GOED! Vijandelijke tegenaanvallen afgeslagen. in Jjifl m -) Deze courant verschijnt dagelijks. Abonnementsprijs per 3 maanden bij vooruitbetaling voor Alkmaar 2.10; franco door het geheele Kijk 2.63. Losse nummers 5 cents. Tel. Administratie (abonn., advert.) 3320. Redactie 3330. t NOORD-HOLLAND Prijs der gewone advertentiën: 0.10 per m.M., minimum 14 m.M. 1.40, elke 3»/a m.M. meer 0.35. Tarieven op aanvrage. Brieven aan de tJitg. N.V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. Herms. Coster Zoon, Voordam 9, Alkmaar, postgiro 37060. 144e Jaargang No. 241 4 pagina's Hoofdredacteur: A. R. JONKER, Alkmaar. Woensdag 14 Oct. 1942 STOCKHOLM, 13 Oct. - (DN<B.) De president der Vereenigde Sta ten heeft gisteravond een rede uit gesproken, waarin hij Ier inleiding voor de leiding van den oorlog te land en ter /Zeer worden ontworpen door den gemeenschappelijken gene- ralen staf van het leger en de verklaarde, dat de geallieerden rine, die in Washington permanent het er (Jver eens waren geworden, dat de eerste noodzakelijkheid is de strijdkrachten van de landen van het pact van drie af te leiden van het Oostelijke front en van China door nieuwe offensieven op andere oorlogstooneelen. Hij kon geenerlei aankondiging geven ten aanzien van de vragg hoe, wan- neer-en waar deze offfensieven in geleid zullen worden. De geallieerden hebben ook beslo ten de leidende mannen van Duitsch- land, Italië en Japan, die naar hun meening. voor „tallooze daden van barlfery" verantwoordelijk zijn, té arresteeren en voor een gerecht te brengen. Roosevelt zeide, dat deVer. Sta ten geenszins aangekomen zijn op het peil der volledige productie. Hij verklaarde echter, dat de Ver. Sta ten reeds voor meer dan twee jaar begonnen zijn met den bouw van hun wapenfabrieken. Roosevelt wees er op, dat met den bouw van de fa brieken reeds ruim een jaar vóór de nederlaag bij Pearl Harbour was be gonnen. Behalve de bewapening is het verder het scheepvaartprobleem, dat hem het meest bezig houdt, want overal ter wereld worden nog steeds schepen der Ver. Staten door optre den van den vijand in den grond ge boord. Als moeilijkste kant van het arbeidsprobleem in de Ver. Staten noemde RooseVelt het gebrek aan werkkrachten voor den landbouw. Mochten de inspanningen der Ver. Staten niet voldoende blijken, dan zal het noodig zijn door nieuwe wet ten hierin tg voorzien. Vooral de far mer moet volledig en duidelijk in zien, dat zijn productie voor de over winning van de 'geallieerden onvoor waardelijk noodig en belaiigrijk is. De schoolautoriteiten in de Ver. Sta ten zijn gemachtigd, plannen uit te werken om den leerlingen de moge lijkheid te geven een deel van hun schooljaar en hun zomervacantie te gebruiken om den farmers behulp zaam te zijn bij het binnenbrengen van den oogst of te helpen inMe'oor logsindustrie. Roosevelt verklaarde er van overtuigd te zijn dat de minimum leeftijd voor de recruteering ver laagd moet worden van 20 tot 18 jaar. Hij kon natuurlijk de gevoe-, lens begrijpen van de ouders van jonge mannen, die thans onder de wapenen zijn, maar niet alleen hij, maar ook „zijn vrouw" heeft be grip daarvoor. Het succes in dezen oorlog is ge heel afhankelijk vdn de 'militaire leiding en haar plannèn. De geal lieerden hebben derhalve besloten het ontwerpen van strategische plan nen over te laten aan de militaire leiders. De plannen der Ver. Staten De „samenwerking" tusschen de gealli eerden. GENEVE, 13 Oct. - (D.N.B.) Uit Londen wordt vernomen: Stalin heeft den ernstigen wensch, zoo meldt de Washingtoifsche correspon dent van de Londensche Times, dat zijn militaire en politieke vertegen woordigers bij de uitwerking der geallieerde strategie nauwer betrok ken worden. Met het oog op Japan richt Stalins wensch zich niet zoo zeer tot Amerika dan wel tot de En- gelschen. Ook de Chineezen hebben den wensch uitgesproken, dat zij een woordje «uilen mogen meespre ken. In het bijzonders is de Sovjet- Unie ook ontevreden over de leve ranties van oorlogsmateriaal der de mocratieën. In het bijzonder Ameri ka is zijn beloften niet nagekomen. Men wordt er zich steeds meer van bewust, dat de betrekkingen' tus schen de westelijke mogendheden eenerzijds en Sovjet-Rusland en in zekeren zin ook China anderzijds tot een probleem worden. In de Ver. Staten schijnt de groote kwestie te zijn, of de productie van oorlogsma teriaal in de eerste plaats gereser veerd moet worden voor de uitrus ting van de eigen strijdkrachten te land, ter zee en in de lucht, hetgeen- de meerderheid van de Amerikaan- sche militairen met de grootste be slistheid eischt, dan wel of men eerst wapenen moet leveren aan de bond- genooten. Een tweede kwestie is, in welke mate de Stille Oceaan gelijk gesteld moet worden aan hét Euro- Peesche oorlogstooneel, dan wel of hij slechts secundair moet zijn. Ook de Chineezen eischen met steeds Meer nadruk hulp, ofschoon*men in Washington er van overtuigd is, Öat zoo'n hulp in grooteren omvang niet gegeven kan worden voor de her evering van Birma. In gelijke mate wenschen de Australiërs grootere hulpverleening van hun bondgenoo- ten. Meer en meer wordt menj zich m Engeland en de Ver. Staten er van bewust, dat de verhouding tusschen de geallieerden niet is, wat zij moest 21in. In het bijzonder ontbreekt eensgezindheid omtrent de richtlij nen eenër gew-mschappelijke stra tegie, bijeen is. De"chefs staan in het nauw ste contact met de generale staven van Engeland, de {Sovjet-Unie en Tsjoengking, benevens met de gene rale staven van de Britsche domi nions. Roosevelt verklaarde verder, dat sedert Januari /j.l. een gemeenschap pelijk operatieplan der geallieerden bestaat, waaromtrent volledige over eenstemming heerscht tusschen de geallieerde leiders. Vele militaire be slissingen zijn reeds genomen en vele plannen opgesteld. Ten slotte zeide Roosevelt, dat de Ver. Staten strijden voor het herstel van het Joede vertrouwen, de hoop en den vrede in de wereld. Als eind doel van dezen oorlog noemde Roo sevelt-de algeheele vernietiging var, Duitschland, Italië en Japan met hur. bondgenooten. Berlijn over de rede voeringen van Churchill en Roosevelt BERLIJN, 13 Oct. - (A.N.P.) Naai- het oordeel van Beriijnsclie politieke kringen verdienen, de gisteren door Churchill en Roose velt gehouden redevoeringen min der de aandacht wegens hetgeen daarin gezegd is, dan wel wegens hetgeen zij verzwijgen,. In Churchills réde vallen vooral de vele tegenspraken op, vooral de schreeuwende tegenstelling tusschen de bewering, dat de,maanden Aug. en Sept. voor de oorlogsinspanning der geallieerden bemoedigend ge weest zijn en de vlak daarop afge legde verklaring, dat de geallieer den „het zwartste oogenblik" van den oorlog bereikt hebben. In Roo sevelts praatje aan den haard inte resseert hier vooral de verklaring: „Voordat ik onze nieuwe fabrieks- installaties gezien had, had ik geer grondige voorstelling van het Ame- rikaansche* optreden in den oorlog". Daarentegen heeft Roosevelt niets gezegd óver de kwestie der inflatie, over de schulden van het bedrijfs leven, over het uitzenden van Ame- rikaansche troepen buiten het wes telijke halfrond, -pver de schaarschte aan grondstoffen'en over de gewei dige militaire nederlagen. Noch de verklaringen van Chur chill, nöeh die van Roosevelt worden te Berlijn beschouwd als een nieuwe bijdrage voor den politieken of den militairen toestand. Wederzijdsche delegaties. STOCKHOLM, 13 Oct. - (D.N.B.) Volgens een Reuterbericht uit New Delhi zendt de Britsch-Indipche re geering een „delegatie van Hindoe arbeiders" voor het voeren van be sprekingen naar de Sovjet-Unie. Te vens is de Sovjet-Unie verzocht,, een delegatie naar Britsch-Indië te zen den. Het Reuterbericht zegt verder: De besprekingen, die betrekking hebben op de nieuwe politiek, heb ben de bevordering der vriendschap pelijke betrekkingen tusschen Rus land en indië ten, doel". Eenzelfde politiek wordt gevolgd ten aanzien van Tsjoenking. Een booge ambtenaar van deij voorlich tingsdienst der regeering' zal zich binnenkort naaf Tsjoengking bege ven. Chineesche hoogleeraren en studenten zijn uitgenoodigd voor een bezoek aan Indië. ROME, 13 Sept. (D.N.B.) - Aan het Egyptische front wordt de toe stand van de laatste week, naar in bevoegde Italiaansche kringen wordt verklaard, gekenmerkt door een aanval van vrij sterke vijandelijke' strijdkrachten. Het deel van de op den middenseetor van het front uit gevoerde actie was er klaarblijkelijk op gericht het moreel der Britsche troepen te verbeteren. Deze poging stortte echter reeds in de voorste linies ineen door den tegenstand der spiltroepen; en door het optreden der artillerie. De vijandelijke propa ganda heeft, naar hier 'verklaard wordt, den laatsten tijd weer ge tracht den indruk te wekken, dat de aanvalsoperaties der laatste week aan het front van El Alamein even als op eenige kuststeunpunten en in het binnenland beschouwd moeten worden als voorbereiding tqt opera ties van grooteren omvang. Deze propaganda wordt echter aan den kant der spilmogendheden op de juiste waarde geschat en slechts be oordeeld als onbetwijfelbaar teeken van de toenemende nervositeit aan den kant van dón vijand. "■Op het gebied van den luchtoorlog heeft het verloop der gevechten van 9 October opnieuw een ondubbelzin nige superioriteit van de luchtstrijd krachten der spil getoond, tegenover die van het EngelschAmerikaan- sche luahtwapcm. De voorbereidingen voor de komende collecte voor Wmterhülp zijn in vollen gang. Op héfkantoor van W.H.N. te Amsterdam worden de bussen ingepakt, welke in verschillende plaatsen zullen worden uitgereikt Polygoon-v. Bilsen-Pax Holland m BERLIJN, 14 OVt. (A.N.P.) - Zooals prof. dr. Löhlein, de di recteur van de oogenkliniek der Berlijnsche universiteit^ in een radiotoespraak heeft medege deeld, zullen oorlogsblinden, die hun hoornvlies waren kwijtge raakt, weer in het'bezit van hun gezicht worden gesteld. Men tem tamelijk het hoornvlies over planten van het oog van den een op dat van den ander, waarbij het onverschillig is, tot welke bloedgroep de gever en de pa tiënt behooren. Met behulp van een klein stukje bindvlies, dat na den terugkeer van het gezicht bij den lijder kan worden ver wijderd, plant men het hoorn vlies in het donkere oog over. Voor dei oogartsen is deze rpeu- we behandeling van het grootste belang, omdat zij mede den weg opent tot vele nieuwe mogelijk heden. Bijzonderheden over den strijd in het Oosten. BERLIJN, 13 Oct. - (D.N.B.) Het N.W. van den Kaukasus en het front aan de Terek hebben ook Maandag weer verbitterde gevechten aan schouwd. De bergjagers, die in het .hooggebergte strijdend vorderen, hebben dierf dag volgens het opper bevel d,er weermacht nieuwe, taai verdedigde hoog gelegen stellingen genomen benevens dalert daarachter. De vijand verloor door omsingeling en zuivering van den aldus gevorm- den kuil opnieuw vele dooden en gevangenen. De luchtmacht hielp onze bergja gers in het bergland vol ravijnen. Jagers weerden vijandelijkefvlieg tuigen af en schoten èr daarbij drie omlaag. f Om het beloop der Duitsche operaties te belemmeren pro beerden' de bolsjewisten met kleine afdeelingen te landen aan de reeds door onze troepen bezette kuststrook. In den nacht van 10 op 11 Oct. naderden vijandelijke stormtroepen in vijf booten den oever. Door lichtsig- nalen zochten deze booten con tact met uiteengejaagde bolsje wieken, die zich in kloven en struikgewas aan den oever der zee verborgen hielden. Toen viel de vijand uit zee en in den rug de Duitsche verst'erkingen aan, terwijl tevens vijandelijke slag vliegtuigen de landingspoging steun den met hun schietwapens. In een handgemeen stelden de Duitsche sol daten om te beginnen de verspreide bolsjewieken buiten gevecht en ver ijdelden toen de landingspoging door welgericht kanon- en mitrailleur- vuur. Na een gevecht van twee uur draaiden de door treffers zwaar be schadigde booten weer af, 'zonder dat de stormtroepen aan land had den kui4ien komen. Ook aan het Terek-front kwam het weer tot gevechten. De Duitsche troepen hadden de laatste dagen door afwisselende uitvallen van in fanterie en t^iks hun aanvalsdoelen bereikt. Nog tijdens de zuivering van de gevechtsstellingen sloegen de gra naten van verder terug geplaatste artillerie tusschen de Duitsche stormtroepen in. Dat was het aanvalsdoel voor onze vliegers. De bolsjewisten had den door hun vuur him artillerie stellingen verraden. Steeds weer wierpen de duikbommenwerpers hun bommen tusschen \de kaïjpnnen, tot deze het vuren staakten. Nogmaals trokken de tanks op, ditmaal tegen de tweede verdedi gingsstelling. Wederom konden de bolsjewieken niet stand houden tegen _de jDuitsche wapenen. Stellingen en haarden van verzet werden door de pantservoertuigen verpletterd. Dat was de strijd om de stellingen, die de vijand Zondag met zijn tegen aanvallen wilde herwinnen. In het vuur van zware en lichte wapens bezweek de uitval evenwel. Geen man en geen tank bereikte de Duit sche linies. De strijd voor Stalingrad. Volgens berichten van het opper bevel der weermacht hebben de bolsjewisten deh 12en October met artillerie van allerlei kaliber, gra naatwerpers en machinegeweren een versperringsvuur gelegd om de aangevallen zóne van Stalingrad: Vervolgens poogde^ zij met pantser wagens in de- puinhoopen voor waarts te komen. De ruïnes en uit eengeslagen ijzerconsjructies werk ten evenwel als pantserversperrin gen en de in elkaar geschoten kel ders als pantservallen. De tezamen met de pantserwagens, oprukkende bolsjewistische infanteristen ston den spoedig weer alleen in den strijd. Pantserafweerkanonnen, luchtdoelartillerie en machinegewe ren vuurden op hen. Tenslotte be slisten handgranaten en schoppen iri den strijd van man tegen man. De Duitsche soldaten gaven geen duim gronds prijs.' Slagviiegtuigen vielen de terugtrekkende bolsjewisten en de vijandelijke reserves met bom-, men en boordwapens gan. De vijan delijke aanval stortte ineen. 97 slachtoffers der bomaanvallen ln Zuid-Limburg. 's-GRAVENHAGE, 13 Oct. - De laaghartige aanval, door Britsche vliegers op vreedzame woonwijken van Liniburgsche mijnwerkers onder nomen, heeft slachtoffers geëischt,- waarvan het aantal eerst thans als naar menschelijke berekening defini tief vaststaand kan worden be schouwd. Door den dood van nog meer zwaargewonden is het aantal dooden tot 97 in totaal gestegen. Van de zwaargewonden, die thans nog in de ziekenhuizen liggen, kan worden verwacht, dat zij er het le ven zullen afbrengen. De zwaarbeproefde Nederlandsche bevolking kan er zeker van zijn, dat bij de eindafrekening met de Brit sche oorlogshitsers deze post niet vergeten zal worden. s 's-GRAVENHAGE, i3 Oet. - De gemachtigde voor de prijzen heeft bepaald, dat slagers met ingang van 13 November a.s. verplicht zijn goe deren, welke zij aan het huis van- den kooper afleveren, te doen verge zellen van een nota, welke ten min ste de volgende gegevens bevatt datum van levering, naam en adres van- den leverancier en van den af nemer, 'omschrijving van het goed met aanduiding van de kwaliteit, hoeveelheid en prijs per eenheid. Wij beleven een tijd van revolu tie, in dien zin vooral dat veel van het oude onverbiddelijk moet wijken voor nieuwere denkbeelden en in stellingen. Een dergelijk proces heeft zich in de wereld al vaker voltrok ken. Eenmaal werd de "heerschappij der Grieken overgenomen door an deren .en wat toentertijd te Athene als het hoogste gehuldigd werd, ver dween tegelijkertijd. De Fransche revolutie heêft als een storm door Europa gevlaagd, die .het vermolmde voor zich uit joeg em in menigerlei opzicht, verreinend geweest is; zij heeft nieuwe waarden voor de oude in de plaats gesteld en het nage slacht is er de martelaren en pioniers dankbaar voor gebleven. Dit alles behoort tot het Jot van de wereld, want zonder deze groot- sche gebeurtenissen zou een evolutie, een ontwikkeling der jmenschheit niet denkbaar zijn; zij zou gedoemd worden te blijven staan op het doode pmt en dat is strijdig met alle be grip van leven en groei. Dat omwen telingen op sociaal, strategisch en economisch gebied, zooals wij die thans meemaken, niet aangekondigd en bewerkstelligd worden door een schoon-oogi-ge maagli met een teei gemoed en zachte handen, kan de geschiedenis der wereld evenzeer leeren. Zij vergen integendeel het zwaard en den ijzeren wil. Want er zijn vóórdat het nieuwe zich l}aan gebroken heeft, gewoonlijk groote weerstanden van militairen en an deren gewelddadigen aard te over winnen. Een andere weerstand, hardnekki ger misschien nog dan de zooeven genoemde, schuilt in den enkeling zelf. Vooral in den ouderen mensch, die, vast als hij zit in gewoonten en sleur, het oude ook al erkent hij de noodzakelijkheid van het nieuwe moeilijk kam prijsgeven. Velen zijn wel bereid zich op dit nieuwe te bezinnen, maar er zich in feite op over te schakelen, i ,s en b 1 'ij ft een tweede aangelegenheid. Men zou in dit opzicht met een variatie op Goethe' kunnen zeggen: „Aan het oude hangt, naar het oude dringt nog bijna alles". En het Zijn' alleen de sterken de sterken naar over- uiging en ideaal die de toekomst- taak vervullen en de doelen'verwer- kelij-ken. Ter gelegenheid van het tweejarig bestaan van het Arbeitsbereich in Nederland heeft de Rijkscommissa ris, Rijksminister Dr. Seyss Inquart, in een -groote herdenkingsrede ge zegd, dat nog breede kringen iin Ne derland afwijzend staan tegenover de nieuwe gedachtenwereld, die oVer Euro-ga gskomei^is. Dit is allerminst ómlaSgrij^ijk; jfet trekt op volko men norïhaie Wij ze de lijn der tradi tie verder. Ook in de Fransche revo lutiedagen heeft men zich schrap gezet; niet altijd uit <aiwil, vaker, uit In .Musis §acrum" te Arnhem werd Zondag een groote bijeenkomst ge houden van de N.S.D.A.P., waar de Rijkscommissaris, Rijksminister dr. Seyss Inquart, een rede hield. - Dr. Seyss Inquart spreekt de aanwezigen toe Polvqoon-Zeiilomaker-Pax Hofland m gemakzucht, want een her-oriëntee ring in het maatschappelijk bestel eischt van'het individu eenige in spanning; en juist in deze tijden kun nen wij ons ervan bewust worden menschen te zijn, voor wie niet alles geschapen is om vari een leien dakje te gaan. De Rijkscommissaris heeft zich op een r-uim standpunt geplaatst; door zijn woorden schemerde begrip voor die afwijzing, want hij kent den mensch en diens psychologische eigenaardigheden. Het Duitsche en het Nederlandsche volk vormen een biologische eenheid; hun belangen loopen parallel; van een scheids muur tusschen deze beide Germaan- sche groepen die ook door hun geografische plaatsing op de aarde bij elkander behooren kan en mag in de toekomst geen sprake zijn, en d,aarom blijft de verplichting be staan om die afwijzende kringen voor de nieuwe denkbeelden te win nen. Onveranderd is de taak om alles in het werk te stellen het Nederland sche volk in het, door de Duitschers geschapen, volksche Europa binnen te leiden. Men kan den loop der historie niet keeren, evenmin als den golfslag der zee. De afwijzende kringen, over welke de Rijkscommissaris sprak, mogen zich dit herinheren en huw geest, ten bltê van het v9Sf8fl&nd, ffrilKjpf tde^ ganlcelijk malfen voor het nieuwe, dat onweerstaanbaar gekomen is. tL 4, - Het type voor de naaste toekomst. BERLIJN, 13 Oct. (A.N.P.) - In een Duitsche locomotievenfabriek is thans de eerste z.g. „oorlogslocomo tief" gereed gekomen, waarbij vol gens de aanwijzingen van het rijks ministerie voor bewapening en mu nitie de grootst mogelijke besparin gen aan materiaal en arbeidstijd werden verkregen. In vergelijking met het normale lpcomotieftype werd aan de „oorlogslocomotief' met inbegrip van de tender 26 ton aan materiaal en 6000 arbeidsuren bespaard. Voortaan zal uitsluitend dit loco motieftype vervaardigd worden, dat bij eenzelfde prestatievermogen 'ge heel bestand is tegen vorstinvloeden en daarom vooral in het Oostgebied gebruikt zal kunnen worden. De nieuwe locomotief heeft mek enkele eveneens geheel nieuw geconstru eerde wagons haar deugdelijkheid reeds bewezen tijdens een proefrit over een afstand van meer dan 5000 K.M. In dit verband wordt voorts nog gemeld, dat de productie der Duitsche locomotievenindustrie de laatste zes maanden is verdubbeld, terwijl een verdere stijging te ver wachten is. Winterhulp Nederland Loterij 1942 beteekent: niet minder dan twee millioen prijzen. UTRECHT, 13 Oct. - Naar wij vernemen zal de Utrechtsche rechtbank in haar zitting van 20 October a„s. de beruchte zaak behandelen tegen de daders van den moord in Driebergen. De officier van justitie in deze zaak is mr. Klein. Men herinnert zich, dat op Woens dag 17 December in het Drieberg- sche bosch het lijk werd gevonden van een onbekend manspersoon. Bij onderzoek bleek, dat het lijk beroofd was. Het slachtoffer werd gevonden met een strop om den hals en blCek de 18-jarige Hornkamp uit Utrecht te zijn. Uit een voortgezet onder zoek kwam vast te staan, dat H, met twee vrienden oo 20 September in Driebergen was geweest. De bewij zen tegfen deze vrienden waren zoo sterk, dat tot arrestatie kon worden overgegaan. Aangehouden werden de 26-jarige Slagboom uit Utrecht, de 22-jarige Montijn en later de 21- jarige melkknecht G. van der Neut uit Driebergen. De daders van den^ moord hadden hun slachtoffer onder valsche voorspiegelingen naar een bosch gelokt en daar gewurgd met een strop. Daar het slachtoffer zich verzette, werden hem eenige slagen met een stuk hout op het hoofd ge geven en om zeker tel zijn, dat hij dood was, werd de polsslagader doorgesneden. Hierna hebben de "da ders het lijk in een in het bosch aan wezigen zandkuil begraven, nadat zij het van zijn bezittingen hadden be roofd. Sindsdien zitten de daders in hechtenis. Het onderzoek heeft daar om zoo lang geduurd, gmdat van de daders uitvoerige psychiatrische rap porten moesten worden opgemaakt. 5^N 14 Oct. onder: 18.50 15 Oct op: 8.03 MAAN 14 Oct. op: 12.55. onder: 21.57 16 Oct. Eerste kwartier. UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 13 Oct. (D.N. B.) - Het opperbevel van de weer macht _piaakt bekend: In hêt N.W. ^leel van den Kau kasus wera in moeilijke boschge vechten opnieuw een vijandelijke strijdmacht ingesloten en vernie tigd. Aanvalsvoorbereidingen der Sov jets werden elders door doeltreffend artillerievuur-verijdeld. Ten Z. van den Terek bleven vijandelijke te genaanvallen, die door pantserwa gens gesteund werd, zonder succes. Duitsche en Roemeensche gevechts vliegers bestookten vijandelijke ra- vitailleeringssteunpunten en trans portbewegingen aan beide zijden van de Wolga met bommen van al lerlei kaliber. De in het Kaukasische oliecentrum Grosny uitgebroken branden werdén door nachtelijke luchtaanvallen uitgebreid. In het gebied van Stalingrad en aan het frqnt van den Don wer den plaatselijke aanvalspogingen van den vijand door Duitsche, resp. Hongaarsche troepen: in den kiem gesmoord. In den eentralen en noordelijken sector van het Oostelijke front viel bij toenemend slechter weer slechts activiteit van artillerie en verken ners te constateeren, waarbij de Spaansche blauwe divisie aanval lende Russen in een tegenaanval volkomen 'erdreef en hun zware bloedige verliezen toebracht: De luchtmacht bestookte het vijande lijke verkeer op belangrijke spoor wegtrajecten "in het Waldai-gebied en plaatste voltreffers op'losstations. Op Malta bombardeerden forma ties Duitsche en Italiaansche ge vechtsvliegers overdag en des nachts Britsche vliegvelden. De bombarde menten hadden een sterke uitwer king. In hevige luchtgevechten verloor, de vijand 15 vliegtuigen, terwijl aan Duitsche zijde tien toestellen verlo ren gingen. Britsche bommenwerpers onder namen in den afgeloopen nacht storingsvluchten boven de Noord- en- Oostzee, waarbij zonder resultaat enkele brisant- en brandbomrpen. werden_ Uitgeworpen. Twee vijande lijke vliegtuigen wercten neergescho ten. Lichte' Duitsche gevechtevlieg tuigen vielen gisteren in duikvlucht fabrieken eener stad aan de zuid kust van Engeland aan.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1942 | | pagina 1