Grondwet van den Arbeid afgekondigd DAGBLAD VOOR Op bon 53 boter of runtivet. DE KLASSENSTRIJD TEN EINDE Sociale en economische verhoudingen voortaan, gericht op de welvaart van de volksgemeenschap KAPITALISTISCHE DOGMA'S HEBBEN AFGEDAAN Sovjet-strijdkrachten omsingeld vernietigd. en Het boeien van krijgsgevangenen. Deze courant verschijnt dagelijks. Abonnementsprijs per 3 maanden bjj vooruitbetaling voor Alkmaar 2.10; franco door het geheele Rijk 2.63. Losse nummers 5 cents. Tel. Administratie (abonn., advert.) 3320, Redactie 3330. ALKMAARSCHE EDITIE. NOORD-HOLLAND Prijs der gewone advertentiën; i 0.10 per m-M., minimum 14 m.M. 1.40, elke 31I.J m.M. meer 0.35. Tarieven op aanvrage. Brieven aan de Ditg. N.V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. Herms. Coster Zoon, Voordam 9, Alkmaar, postgiri 37060. 144e Jaargang No. 244 k pagina's Hoofdredacteur: A. R. JONKER, Alkmaar. Zaterdag 17 Oct. 1942 De sociale ontwikkelingsgang van ons land heeft vandaag een belangrijken mijlpaal bereikt door de afkondiging van de verordening tot ordening van den Arbeid, Deze ver ordening, die op 1 November a.s, van kracht zal worden, beteekent een radicale verbreking met alle verouderde op vattingen en het einde van den klassenstrijd en de kapita listische dogma's. In de nieuwe Grondwet van den Arbeid is de Volksge meenschap, welke als hoogste belang erkend wordt, op den voorgrond geplaatst in plaats van het kapitaal of den arbeid. De leider van het Nederlandsche Arbeidsfront, de heer H. J. W o u- d e n b e r g, hegft gisteren te Amster dam een uitvoerige uiteenzetting voor de pers gegeven over de beteekenis van deze verordening. Over den zender Hilversum II zal hij heden avond van 6.40 tot 6.50 een toelich ting geven voor het geheele Neder landsche volk. In het kort wij hopen de eerst komende dagen uitvoerig op de nieu we regeling in te gaan komt de verordening hierop neer, dat de sociale wenschen van werknemers en werkgevers begrippen die een tegenstelling uitdrukken en daarom tot het verleden gaan behooren voortaan in het N. A. F. vorm zullen krijgen, waarna de nieuwe figuur van gemachtigde voor den arbeid aan deze wenschen wettelijken grond slag zal geven. Als gevolg hiervan zal o.a. het College van Rijksbemiddelaars komen te verdwijnen. Ook ta "van oude so ciale wetten moeten plaats maken voor-de ruimere sociale opvattingen van dezen tijd. De sociale voorziening zal een recht worden van den arbei der. De „onderhandelingsgeest" van de C.. A. O. maakt plaats voor een loonpolitiek gericht op de sociale rechtvaardigheid. Is deze grondwet slechts een richtlijn, waarlangs de sociale ontwikkeling zal worden geleid, de arbeiders zelf zullen er den geest moeten inbrengen, waar door ook ons land in het bezit zal komen van een nieuwe sociale orde, di^uie welvaart beoogt, niet van afzonderlijke groepen, maar van ons gezamenlijke volk. Verordening t November in werking. Verordening van den Rijkscommis saris voor het bezette Nederlapdsche gebied betreffende de ordening van den arbeid. Op grond van parf. 5 van het de creet van den Führer over de uitoefe ning van de regeeringsbevoegdheden in Nederland van 18 Mei 1940 (R.W.B. 1, blz. 778) bepaal ik; Afdeeling 1. Betrieb, Betriebsführer en Gefolgschaft. Artikel 1. 1). Deze verordening verstaat onder Betrieb de organisatorische eenheid, binnen het kader van dewelke een ondernemer en ten minste één werk-^ nemer samenwerken. 2). Onderdeelen van Betrieben, welke organistarisch of territoriaal van het Hauptbetrieb zijn gescheiden, doch daarmede door een gemeenschappelijke leiding zijn verbonden, worden slechts dan als zelfstandige Betrieben be schouwd, indien de gemachtigde voor den arbeid zulks bepaalt. Artikel 2. 1), In het Betrieb werken de onder nemer als Betriebsführer en de werk nemers als Gefolgschaft samen ter be reiking van de doeleinden van het Be trieb en in het belang yan de gemeen schap. 2). De Betriebsführer heeft tot plicht het welzijn van de Gefolgschaft te be hartigen. Deze is hem de in de Be- triebsgemeinschaft vervatte trouw ver schuldigd. 3), In alle. aangelegenheden, het Be- trieb betreffende, welke door deze verordening worden geregeld, beslist de Betriebsführer tegenover de Gefolg schaft. Vluchtelingen, die nog bijtijds aan de hel van Stalingrad konden ontkomen, slaan yanuit hun toevluchtsoord den ondergang van de stad gade. (PK Gerbracbt-DY-R-R H VA Artikel 3. 1). Bij rechtspersonen is de wettelijke vertegenwoordiger en bij vennootschap pen en vereenigingen van personen, welke geen rechtspersoonlijkheid be zitten, is de persoon, die bevoegd is het beheer te voeren, BetriebsführefIn dien er meerdere wettelijke vertegen woordigers of met het beheer belaste personen zijn, dienen zij één van hen met de uitsluitende waarneming der werkzaamheden van den Betriebsführer te belasten. Indien zulks niet geschiedt of indien geen overeenstemming be treffende de opdracht wordt bereikt, wijst de gemachtigde voor den arbeid den Betriebsführer aan. 2). Indien de ondernemer of bij rechtspersonen de wettelijke vertegen woordiger of bij vennootschappen en vereenigingen van personen, welke geen rechtspersoonlijkheid bezitten, de persoon, die bevoegd is het beheer te voeren, het Betrieb niet zelf leidt, dient deze een persoon, die op verantwoor delijke wijze aan het beheer van het Betrieb deelneemt, met de Betriebs- führung te belasten. 3). Indien de Betriebsführer wegens afwezigheid gedurende langere'n tijd of om andere redenen verhinderd is per soonlijk zijn werkzaamheden waar te nemen, moet hij een plaatsvervanger benoemen. 4). De benoeming van een Betriebs führer, als bedoeld in de leden 1 en 2, of van een plaatsvervanger, als bedoeld in lid 3, dient aan de Gefolgschaft op passende wijze te worden bekend gemaakt. Afdeeling Gemachtigde voor den arbeid. i Artikel 4. 1). De ordening van den arbeid is opgedragen aan een gemachtigde, die ondergeschikt is aan den secre taris-generaal van het departement van sociale zaken. Hij wordt door dezen secretaris-generaal benoemd en ontslagen. 2). De gemachtigde en de overige instanties van staat, provincies, ge meenten en andere publiekrechte lijke lichamen (instellingen) zijn binnen de grenzen hunner bevoegd heid verplicht elkander ambtshalve bij te. staan. Artikel 5. 1). De gemachtigde voor den ar- bei heeft zorg te dragen voor het handhaven "van den arbeidsvrede en de daartoe benoodifede maatregelen te treffen. Hij kan binnen het kader van zijn bevoegdheid beschikkingen uitvaardigen. 2), De gemachtigde is verplicht bij maatregelen van principieele betee kenis overleg te plegen met den leider van het Nederlandsche Ar beidsfront. Artikel 6. De secretaris-generaal van het de partement van sociale zaken kan lasthebbers aanstellen, die aan den gemachtigde ondergeschikt zijn. De werkzaamheden, welke den lastheb bers zijn' opgedragen, worden door (je® secretaris-generaal van het de partement van sociale zaken vastge steld. De lasthebbers'zijn gebonden aan de aanwijzingen van den ge machtigde voor den arbeid. Artikel 7. 1). De gemachtigde voor den ar beid benoemt ter adviseering' in principieele vragen betreffende zijn bevoegdheid een raad van bijstand. Van dezen raad maken tien tot twin tig vooraanstaande persoonlijkheden uit het sociale en economische leven in Nederland deel uit. Betriebsfüh rer en leden van de Gefolgschaft moeten in gelijken getale worden be noemt). 2). Voor de benoeming.der leden van den raad van bijstand moet de gemachtigde voor den arbeid over leg plegen met den leider van het Nederlandsche Arbeidsfront, voor zoover deskundigen uit den Land stand in aanmerking komen, met den boerenleider. 3). De deskundigen moeten de ïn lid 1 bedoelde benoeming aannemen. Zij dienen de hun opgedragen werk zaamheden op behoorlijke wijze te vervullen en in de hun door den ge machtigde aangeduide aangelegen heden geheimhouding te bewaren. Uitdrukkelijk wordt hun, alvorens zij hun werkzaamheden aanvangen, de verplichting hiertoe opgelegd. Zij ontvangen een passende vergoeding, alsmede, op hun verzoek, een scha deloosstelling wegr/s derving van inkomsten. 4). De gemachtigde voor den ar beid benoemt ter adviseering in de gevallen, als bedoeld in de artikelen 9 en 10, alsmede in andere gevallen, waarin .hij zulks noodig oordeelt, één of meerdere commissies van des kundigen. Het bepaalde iii lid' 1, laatsten' volzin, en in de leden 2 en 3 is van toepassing. Zie vervolg pag. 2. Verstrekking van brandstoffenbijslag. 's-GRAVENHAGE, 1« Oct. - De secr.-gen. van het dept. van Sociale Zaken heeft goedgekeurd, dat ge durende de komende wintermaan den wederom aan de ondersteunde werklooze arbeiders, aan de arbei ders, die een tegemoetkoming ont vangen in verband met den verkor ten werktijd, aan de op eigen bedrijf tewerkgestelde kleine boeren en tuinders en aan de z.g. te werk- gestelde i hoofdarbeiders wekelijks een brandstoffenbijslag wordt ver strekt. Deze bijslag mag voor het eerst worden gegeven over de'week van 18 t/m 24 Oct. a.s. en voor het laatst over de steunweek 11 t/m 17 April 1943. Van 18 Oct. t/m 21 Nov. 1942 en van 7 Maart t/m 17 April 1943 is het te verstrekken bedrag vastgesteld op 1 per week. Gedurende de overige weken zal de bijslag f 1.30 per week bedragen. 's-GRAVENHAGE, f6 October. - Gedurende het tijdvak van 19 tot en met 30 October 1942 geeft elke der met „boter 53" gemerkte bon nen van de bonkaart voor voedings middelen recht op het koopen van 125 gram boter. Zij, die gedurende het tijdvak van 7 tot en', met 10 October' ji. de bon nen „boter 53" bij den slager heb ben ingeleverd, ontvangen geduren de bovengenoemd tijdvaK per bon- 100 gram rundvet. De Turksche buitenlandsche pilitiek. - (D.N.B.) Naar de bladen melden, zal de president der Turk sche republiek den eersten Novem ber bij de opening der Kamer in zijn gebruikelijke rede belangrijke ver klaringen afleggen omtrent de bui tenlandsche politiek van Turkije. Belangrijk deel van Stalingrad veroverd. UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 16 Oct. (D.N.B.) - Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: De gevechtshandelingen ten Z.O. van Noworossisk hebben op nieuw geleid tot de omsingeling en vernietiging vaft vijandelijke strijdkrachten. In de richting van Toeapse hebben Duitsche' troepen nieuwe heuvelstellingen stormer- derhand genomen, die voor de voortzetting van den aanval van bijzondere beteekenis zijn. Te Stalingrad drong een pant serdivisie in een koenen nachtelij ken aanval Tot aan de Wolga door erf-veroverde vervolgens tezamen met formaties infanterie in hard nekkige huizen- en straatgevech ten het Noordelijke deel van de fabrieksvoorstad met de groote tractorenfabriek Dsjersjinsky. Sterke luchtstrijdkrachten brach ten den verbeten vechtenden vijand vernietigende slagen toe, terwijl for maties jachtvliegtuigen elke tegen werking van de vijandelijke lucht macht verhinderden. Aan het front van den Don ver ijdelden Hongaarsche troepen alle pogingen van den vijand om de ri vier over te steken. In den centralen en noordelijken frontsector bestreed de luchtmacht de achterwaar%che verbindingen «Jer Sovjets. Aan het front van Moermansk sloegen berg troepen verscheidene vijandelijke aanvallen, ten deele in tegenaanval len, op bloedige wijze af. De vijand trok zich, met achterlating van tal rijke gesneuvelden, op zijn uitgangs stellingen terug. De vliegvelden op Malta werden overdag en des nachts door Duitsche en Italiaansche luchtstrijdkrachten aangevallen. Acht vijandelijke vlieg tuigen werden neergeschoten, waar van twee in gevechten met Duitsche gevechtsmachines. De Britsche luchtmacht ondernam vannacht storingsaanvallen op het Rijnland. De bevolking leed verlie zen. In verscheidene plaatsen ont stonden branden en schade aan ge bouwen. Nachtjagers en luchtdoel- 'artillerie schoten 22 vijandelijke bommenwerpers neer. Bovendien werden overdag bij aanvalspogingen op Noordduitsch *en Fransch kust gebied drie Britsche vliegtuigen ver nietigd. Jonge duikbootcoinmandanten berichten van hun successen. KapitSn-leutnant Walkerling en Oberlentnant z.S. Hellriegel, die in de vernietiging van bet Ame- rlkaansch-Ëngelscbe convool op deli Atlantlschen Oceaan een beslissend aan deel hadden, vertellen aan de pers over hnn ervaringen. Oberlentnant z.S. Hell riegel spreekt; naast hem Kapitan-leutnant Walkerling en Ministerrialdirektor Hans Fritzsche. (HoflmannrStapfrEax Holland m) Op verschillende plaatsen in ons land worden cursussen in het goed en zinde lijk melken gehouden. Na afloop van zulk een cursus vindt een examen plaats, waarna, indien het vereischte aantal punten behaald is, het melkers diploma wordt uitgereikt. Melken onder deskundig toezicht. (Hartgerink-Pax Holland m) Een communiqué van het Duitsche opperbevel. BERLIJN. 16 Oct. - (D.N.B.) Het opperbevel der weermacht heeft een communiqué gepubliceerd waarin het Engelsche operatiebevel, dat bij Dieppe in handen der Duitsche weermacht viel, gepubliceerd wordt. Hierin komt o.a. voor: „zooveel mo gelijk worden"de handen der gevan genen geboeid opdat zij hun papie ren niet kunnen vernietigen. Het communiqué noemt het dom en on geloofwaardig dat het zonder be voegdheid zou zijn uitgevaardigd. Het Britse' opperbevel zou dit her roepen en cle maatregelen tegenover Britsche krijgsgevangenen werden nog vóór de ten uitvoerlegging op geheven. Evenwel ontkende het Britsche ministerie van oorlog het feit zelf en verklaarde, dat ajle Duitsche krijgsgevangenen verklaar den fatsoenlijk behandeld te zijn. Het communiqué noemt zoowel de verklaring van het Britsche ministe rie van oorlog als die van de Brit sche regeering een welbewuste ver- valsching van bewezen feiten. Het opperbevel der Duitsche weermacht heeft van het boeien van gevangenen bij Dieppe ontstellende foto's ontvangen en daarover vele beëedigde getuigenverklaringen ge hoord en publiceert vervolgens en kele dezer verklaringen, o.a. van den onderofficier Kurt Huber, die met anderen de' handen op den rug-- bij eengebonden werden. Uit meerdere dergelijke verklaringen staat het feit, dat weerlooze gevangenen ge boeid werden,- onomstootelijk vast. De Duitsche regeering biedt de Engelsche gelegenheid deze getui genverklaringen door bemiddeling van de beschermende mogendheid door nieuwe verhooren der betrok kene te laten controleeren. De overval op Sark. Het tweede doel van het commu niqué houdt zich bezig met den Britschen ovefval op het eiland Sark van 4 Oct. en laat daarbij uit komen, dat niets gebleken is van eenige intrekking der gegeven voor schriften. Ook bij Sark zijn alle vijf Duitsche gevangenen geboeid, wat in den breede door diverse yerkla- ringen bewezen wordt. Dientengevolge moest het Duitsche opperbevel overgaan tot het in de boeien slaan van alle bij Dieppe ge vangen genomen officieren en sol daten. In het derde deel wordt gememo reerd, dat volgens de Britsche regee- ring, volgens art. 2 van de Geneef- sche krijgsgevangenen-overeenkom sten, represailles tegen krijgsgevan genen verboden zijn en menschelijke behandeling is voorgeschreven. Wie nog een spoor van fatsoenlijk soldatengevoel heeft moet ^oegeven, dat de Britsche behandeling van krijgsgevangenen spot met elke men- schelijkheifï en Churchill heeft dat in het Lagerhuis niet kunnen goed- Het nieuwe Duitsche succes in Stc^ingrod. BERLIJN, 16 Oct. (D.N.B.)*- Het opperbevel der weermacht deelt omtrent het nieuwe succes van onze divisies infanterie ei^ tanks te Sta lingrad nader mede: De Duitsche troepen gingen in den nacht van 14 op 15 October tot hun aanval op het Noorden der stad over. De drie hier naast elkaar ge legen groote wapenfabrieken, de tractor- en fankfabriek Dzjerzjins- kij, de machinefabriek Roode Barri cade en de hoogoven Roode October, waren na hun verbouwing tot de fensiewerken de belangrijkste bas-. 4ions van Stalingrad geworden. De Duitsche infanteristen en pant servoertuigen bereikten na verbit terde straatgevechten den Wolga- oever en veroverden de aldaar ge legen bakstee.nfabriek stormender hand. Onderwijl rukten andere aan valsgroepen de installaties der trac- torfabriek binnen en bereikten ook daar naderhand de Wolga. Tegen den middag consolideerden de Duitsche troepen hun succès bij 'de tractorfabriek door bestorming van de ten Westen daarvan gelegen blokken huizen. 's Middags werd het veroverde gevechtsterrein nog gezuiverd van verspreide haarden van verzet, zoo dat op den avpnd van den 15den dit belangrijke* Noordelijke bastiön de finitief aan de vesting Stalingrad was ontnomen'; praten. Waar Engeland op dusdani ge onmenschelijke wijze optrad' kan het van de tegenpartij niet eischen, dat deze aan de behandeling van Britsche krijgsgevangenen niets ver andert. Wat voor Duitschland geldt, moet ook voor Engeland gelden, In de vierde afdeeling wordt be- eritiseerd, dat de,Duitsche gevange nen gebruikt worden voor het op ruimen van mijnen. Een onmenschelijk optreden. In. afd. vijf komt dan de orde, dat geschoten is op Duitsche soldaten die op zee in nood verkeerden en daarbij wordt een uitvoerige be schrijving gegeven van het tot zin ken brengen van het motorzeilschip Osia Pearuskeni op 12 Mei 1941 met haar Grieksche bemanning, bene vens een Duitsche officier, een on derofficier en 2 man, waarvan al leen de Grieken in de reddingsboot mochten gaan. De Duitsehers, die te water sprongen, werden daar dood geschoten. Verder kan in dit kader worden gemeld van den strijd op Kreta, waar men de burgers als franctireurs liet optreden en Brit ten, Australiërs en Nieuw-Zeelan- ders zich als tuchthuisboeven ge droegen. In afd. 6 worden de bevelen be- sproken, buitgemaakt bij een tank brigade volgens welke de gevange nen voedsel en slaap moet worden onthouden alvorens het verhoor door bevoegde instanties geschiedt, hoewel de Britten dit, uit vrees voor repressailles, hebben herroepen. In afd, 7 wordt de behandeling yan een parachute-agent weergege- vèn. Wat bewezen far. Het volgende "wordt bewezen ge acht: .1. Dat de Britsche strijdmetho- den uniform op alle oorlogstoo- neelen in strijd zijn met de vol kenrechtelijke overeenkomsten en algemeene regels van het oorlogs recht. 2. Dat het Britsche ministerie van oorlog reeds tweeemaal onder pressie van vergeldingsmaatrege len, waarmee door Duitschland werd bedreigd, beloofde dergelijke bevelen in strijd met het volken recht te willen intrekken, maar dat het zich daarbij niet ontziet ter vermijding van de Duitsche vergeldingsmaatregelen slechts te werken met gelogen verklaringen en bij de volgende gelegenheid de zelfden barbaarsche methoden by de .Ijphandeling van de Duitsche gevangenen weer toe te passen. Vandaar de Duitsche vergeldings-, maatregelen, want het is de plicht jegens het Duitsche volk niet slechts de eer van zijn soldaten te bescher men, maar vooral te zorgen voor een menschelijke ^behandeling van Duit sche gevangenen. Mét het oog op deze Duitsche te genmaatregelen heeft de Engelsche radio 9 October jJ. om 15 uur via den zender Droitwich. bekend ge maakt: Te Londen wordt in overwe ging genomen, dat de Engelsche re geering alle gevangenen der asmo- gendheden uit hetzelfde oogpunt zal beschouwen en geen verschil zal maken tusschen Italiaansche en Duitsche gevangenen. Met liet oog op dlf bericht, dat de Engelsche regeering door de radio heeft laten verspreiden, ziet de Duitsche fegeering zich genoopt de .krijgsgevangenen, die aan alle fronten op de verbonden vijanden zijn gemaakt, eveneens als eenheid te beschouwen. Met het volken recht strijdige of onmenschelijk» behandeling van Duitsche krijgs gevangenen op eenigerlei oorlogs- tooneel, bijv. ook in Sovjet-Rus land, zal dus van nu af het totaal der door Duitschland gemaakte gevangenen, zonder dat met hun nationaliteit rekening wordt ge houden hebben te ontgelden. Het Engelsche protest. Uit Berlijn werd nog gemeld: In de Wilhelmstrasse wordt bevestigd, dat Engeland door. bemiddeling van de beschermende mogendheid Zwitserland in de kwestie van het boeien der krijgsgevangenen een protestnota in Berlijn heeft laten overhandigen. Of op dit protest een antwoord zal gegeven worden, is tot dusver niet bekend. Uit bepaalde uitlatingen valt op te maken, dat een principieel Duitsch standpunt t.a.v. dit vraagstuk niet buiten het bereik der mogelijkheden ligt.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1942 | | pagina 1