Stalingrad bijna geheel in Ouitsche handen DAGBLAD VOOR SOCIALE VERNIEUWING, Sovjets ten zuiden van de Terek teruggeworpen. De strijd op de Salomons eilanden. In elk geval aflevering van versnaperingen. EXTRA-RANTSOEN ZEEP HET NIEUWE TURKSeH-ROEMEENSGHE HANDELSVERDRAG, DUITSCHLAND ROTSVAST !N DE BRANDING. Göbbels houdt een wapenschouw. De strijd op Madagascar. Churchill over het gevaar van luchtaanvallen. De Noordelijke IJszee voor geallieerde convooien uitgeschakeld. Bommen op Hederlandsch gebied. Groentenwirikeliers thans bij prijsopdrijving in arrest. Speelgoedactie Jeugdstorm. pelt courant verschijnt dagelijks. Abonnementsprijs per 3 maanden by vooruitbetaling voor Alkmaar 2.10; franco door het geheele Rijk 2.63. Losse nummers 5 cents. Tel. Administratie (abonn., advert.) 3320. Redactie 3330. ALKMAARSCHE EDITIE. NOORD-HOLLAND Prys der gewone advertentiën: 8.19 per m.M., minimum 14 m.M. 1.40, elke 31/., m.M. meer 0.35. Tarieven op aanvrage. Brieven aan de Uitg. N.V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. Herms. Coster Zoon, Voordam 9, Alkmaar, postgirc 37060. 144e Jaargang No. 245 A pagina's Hoofdredacteur: A. R, JONKER, Alkmaar. Maandag 19 Oct. 1942 HOOFDKWARTIER VAN DEN puHRER, 18 Oct. - (D.N.B.) Het op perbevel der weermacht maakt be kend: In den frontsector Nffworosiisk- Toeapse neemt de aanval van Duitsche en verbonden troepen tegen de diepe stellingen van den vijand verderen voortgang.' Alleen al in den sector van een divisie jagers werden gisteren 6U versterkte gevechtsinstallaties geno men. Bomaanvallen der luchtmacht varen gericht tegen het colonnever- keer der bolsjewisten op de berg- en kustwegep. Ten Z. van de, Terek wierp een eigen tegenaanval den vijand, die een aanval cp onze stellingen on dernam, onder zware, bloedige verliezen tot achter zijn uitgangs stellingen terug. Te Stalingrad hebben de aan vallende troepen taaien vijande lijken tegenstand gebroken, alle bedrijfsgebouwen der kanonnen- fabriek „Roode barrièadè" stor menderhand genomen en na Moe digen afweer van hevige tegen aanvallen -den vijand uit het aan grenzende stadsdeel geworpen. Zware aanvallen van sterke for maties der luchtmacht gaven steun in dezen strijd en vernietigden o-p den Oostelijken oever der Wolga tal rijke stukken geschut. De ten N.W van het stadsdeel Spartakofka inge sloten bolsjewistische strijdkrachten werden vernietigd. In den midden- en Noordelijken frontsector behalve succesvolle acti viteit van eigen stormtroepen en af weer van plaatselijke vijandelijke aanvallen geen gevechtshandelingen van beteekenis* Gevechtsvliegtuigen zetten ondanks de ongunstige weers omstandigheden oe bestrijding van Sovejt-tronsportbawegin-gen voort. Bij luchtaanvallen op luchtbases en andere militaire installaties op het eiland Malta, ondernomen door Duitsche en Italiaansehe luchtstrijd krachten, zijn nieuwe vernielingen tot stand gebracht. In felle luchtge vechten werden 12 Britsche vliegtui gen neergeschoten. Een aanval overdag van de Brit sche luchtmacht op het Zuidelijk deel van het bezette Fransche gebied heeft verliezen onder de Fransche bevolking teweeggebracht en. even eens geringe materieele schade aan gebouwen, vooral in de woonwijken der aangevallen plaatsen. Een bom menwerper werd neergeschoten. Lichte Duitsche gevechtsvliegtui gen hebben gisteren in Zuidoost-En- geland voor den oorlog belangrijke installaties in seheervlucht met bommen van zwaar kaliber bestookt, Het Duitscheleg -rbericht van 17 Oct. lu'dt ai- volgt: UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 17 Oct. (D.N.B.) - Het opperbevel der weermacht maakt be kend: 1 In het W. deel van den Kaukasus be haalde gisteren de aanval van Duitsche en Slowaaksche troepen ondanks hef- tigen vijandelijken tegenstand opnieuw belangrijke terreinwinst. Gevechtsvlieg tuigen en jachtkruisers kwamen met goede uitwerking in de gevechten te lande tusschenbeide. Ten W. van de Terek verjaagden Roemeensche troepen den vijand uit verscheidene bergstel- lingen en maakten talrijke gevangenen. In stalingrad zetten infanterie- en pantserformaties in nauwe samen werking met ononderbroken aanval lende luchtstrydbrachten en de lucht- d lelartillerie der luchtmacht hun le- vendige'n aanval ondanks verbitterden Vfjandelijken tegenstand voort, iepen talrijke steunpunten onder den voet, alsmede ingegraven pantserwagens en drongen de geschutfabriek „Roode Barricade" binnen. Door oprukken naar het N. zyn vyandelyke stryd- krachten ten N.W. der stad van hun verbindingen afgesneden en gaan zy hun vernietiging tegemoet. Zeer hevige aanvallen der luchtmacht lichtten zich bovendien op batterijstel- hngen ten O. van de Wolga. Eigen for maties jachtvliegtuigen schakelden de Sovjet-luchtmacht overdag volkomen hit en schoten 18 vijandelijke vlieg tuigen zonder zelf verliezen te lijden, heer. Aan de overige deelen van het O. front hadden, slechts gevechtshandelin gen van plaatselijke beteekenis plaats. Een sedert veertien dagen op alle spoor- pnt de aanwezigheid vjn m kenbaar te rnakfch, Worden döïr een schrijnwerker borden vervaardigd, welke san de toegangswegen naar de stelling geplaatst zullen worden. (PK Rutkowski-PBZ R-P H m) lijnen en wegen in den sector KaliffftW Toropez waargenomen opmarschbewe- ging der Sovjets werd door de lucht macht voortdurend en* met groot suc ces bestreden. De voor de spoorweg verbindingen belangrijke stations Bolo- goje, Ostasjkof, Toropez, Selisjarewo en Soblago werden veelvuldig met zeer hevige uitwerking aangevallen, de spoorlijnen op vele plaatsen onder broken en talrijke treinen met troepen en materiaal vernietigd. Door dit on danks moeilijke weersomstandigheden voortdurend optreden der luchtmacht is het gelukt den opmarsch der Sovjets niet alleen te storen, doch dezen ge deeltelijk te belemmeren of aanmerke lijk te vertragen. Het bombardeeren van militaire in stallaties op de eilandvesting Malta werd overdag en des nachts door Duit sche en Italiaansehe vliegtuigformaties voortgezet. In luchtgevechten verloor de vijand door de verbonden jachtvliegers 15 vliegtuigen. Twee Duitsche vlieg tuigen zijn niet teruggekeerd. In Z. Engeland vielen lichte Duitsche gevechtsvliegtuigen overdag militaire installaties en concentraties landings booten aan de Britsche Zuidkust aan Zes landingsbooten werden tot zinken gebracht, een aantal beschadigd. In den afgeloopen nacht vielen gevechtsvlieg tuigen haven- en dokinstallaties in N.O. Engeland aan. Boven zee ten W. van Brest werden overdag twee - Britsche bommenwerpers door Duitsche ge vechtsvliegtuigen neergeschoten. Bo vendien bracht luchtdoelartillerie der luchtmacht en van de marine vier Britsche bommenwerpers tijdens nach telijke aanvallen op de Duitsche bocht en op W. Fransch kustgebied ten val. STALINGRAD BIJNA GEHEEL IN DUITSCHE HANDEN. Door dc bestorming van do bewape- ningsfabriek „Dsjersjinski" en het be reiken van de g. schutfabriek „Roode Barricade" terwijl tegelijkertyd Duit sche troepen tot aan de Wolga door drongen, bevindt Stalingrad zich thans bijna geheel in Duitsche ban den. De Sovjet-Russische verdediging is eigenlijk nog slechts beperkt tot de staalgietery „Roode October", waarin zich enkele weerstandsgroepen bolsje wistische infanterie hebben ver schanst, die door arbeidersbataljons, gevormd uit het personeel der fabriek, versterkt zijn. Het in puin liggende terrein van de Roode October" stond dag en nacht bloot aan luchtaanvallen met bommen van allerlei kaliber. Bij een opmarsch naar het N. uit de stad werden vrij sterke vijandelijke strijdkrachten afgesneden en ingesloten. De Düitsche noordelijke grendel, die zich sinds het begin der belegering van- Stalingrad tegen uiterst zware ontlas- tingsaanvallen van Timosjenko te ver weren had, wordt daardoor aanzienlijk verlicht. STOCKHOLM, 18 Oct. (DNB). - Volgens den Engelschen nieuws dienst heeft een communiqué uit Washington omtrent de gevechten op Guadalcanar verklaard, dat de Amerikanen zware verliezen ver wachten. Naar de Engelsche nieuwsdienst uit Washington meldt, is aldaar of ficieel medegedeeld, dat de Ame rikanen op de Salomonseilanden tegenstand hebben te bieden aan een ernstigen vijandelijken aanval.' In een extrabericht van den Britschen nieuwsdienst uit Wash ington wordt gezegd, dat in de on middellijke nabijheid van Guadal canar (Salomons-eilanden) sterke Japansche scheepsconcentraties zijn waargenomen. Tegen den tijd, dat het polderbestuur zijn najaarsschouw gaat houden zijn de boeren druk bezig met het schoonmaken der slooten. Met een schep, die aan een langen stok zit, worden de aange groeide planten op den kant gebaggerd J. C. Stevens-Pax Holland m 's-GRAVENHAGE, 19 Oct. - Met betrekking tot de aflevering van versnaperingen op bon „algemeén 377", welke mek destijds bij den winkelier heeft Kunnen inleveren, deelt men Van bevoegde zijde het volgende mede. Aangezien de win kelier, alvorens tot aflevering over te gaan, zich eerst op dezen bon cienae te bevoorraden, heeft/tot nu toe de aflevering der versnape ringen in vele gevallen nog niet plaats gevonden. Men behoeft zich hierover niet te verontrusten, aangezien 'de ver snaperingen in elk geval zullen worden geleverd, zoodra de detail listen in voldoende mate door de grossiers en fabrikanten zijn be voorraad. In verband hiermede is de ter mijn, waarbinnen de aflevering aan het publiek diende te geschieden) tot nader order verlengd. voor kappers, artsen, medische studenten en vroedvrouwen. 's-GRAVENHAGE, 17 Oct. - Met ingang van 1 November 1942 komen de volgende personen opnieuw in aanmerking voor een extra rantsoen zeep voor een periode van drie maan den a. kappers; 0 b. praktiseerende a artsen, tandart sen, dierenartsen; c. medische studenten; d. vroedvrouwen. Kappers. 5 Kappers dienen in de week van 19 tot en met 23 October 1942 bij de plaatselijke distributiediensten een aanvraagformulier MD 233-41 af te halen. Deze formulieren moeten zij vóór 7 November 1942 ingevuld bij den distributiedienst inleveren. Zij ontvangen per bediende in 't heeren- kappersbedrijf veertien rantsoen bonnen -voor scheerzeep, vijf rant soenbonnen voor eenneidszeep en drie rantsoenbonnen voor wasch poe der, met dien verstande, dat maxi maal 12 rantsoenbonnen voor wasch- pc-eder in totaal worden verstrekt Per bediende in het dames-kap- persbedrijf ontvangen zij 20 rant soenbonnen voor eenheidszeep en drie bonnen voor waschpoeder, even eens met bovenvermelde restrictie. Praktiseerende artsen. De onder b. genoemde personen bntvangen van 1 November 1942 af zes bonnen „één rantsoen toiletzeep". Medische studeiften. Deze ontvangen van 1 November 1942 af drie bonnen „één rantsoen toiletzeep". Vroedvrouwen. Ook deze komen vm 1 November 1942 af in aanmerking voor drie bonnen „één rantsoen toiletzeep". Nadere bijzonderheden kunnen belanghebbenden vernemen uit de publicatie van den distributiedienst hunner gemeente van inwoning. „WE ZIJN OVER DEN BERG". 's-GRAVENHAGE, 19 Oct. Hedenavond om 19.00# uur spreekt Max Blokzijl, via Hilversum' 1, in het politiek weekpraatje over het onderwerp: „We zijn over den berg". VERDUISTER GOED! ZON 19 Oct. onder: 18.40 20 Oct. op: 8.12 MAAN 19 Oct. op: 16.58 onder: 2.16 24 October Volle Maan. ISTANBOEL, 19 Oct. - In het onlangs gesloten Turksch-Roe- meensche handelsverdrag wordt bepaald- dat Roemenië aan Turkijë minerale olie, olie voor automobie len en stoomturbines, vaseline voor technische en geneeskundige doel einden, alsede belangrijke partijen paraffine zal leveren. >Als tegen prestatie zal Turkijë katoen en koper naar Roemenië exporteeren. Het vervoer van deze producten zal plaats vinden door middel' van Roemeensche spoorwagons. Voor den invoer van Roemeensche mine rale olie naar Turkijë zullen die 70 tankwagens dienst doen, welke Turkijë eenigen tijd geleden Roemenië heeft besteld, dat na de afwikkeling handelsovereenkomst^ de schulden van Roemenië kijë, welke momenteel millioen Turksche pond zullen zijn gedekt. Men hoopt van deze goederen- aan Tur- rond 0,5 bedragen, Er worden nog felle gevechten geleverd. VICHY, 17 Oct. (D.N.B.) In een mededeeling van het staatssecreta riaat voor de koloniën wordt ge zegd, dat de slag om Ambrosita op Madagascar nog altijd aan den gang is. Er worden felle gevechten ge leverd in het Z. en in de naaste omgeving der stad. Aan beide zijden valt een levendige activiteit van pa trouilles te constateeren. De Engel schen .hebben met sterk gebruik van artillerie" en luchtmacht een massa- ien aanval gedaan op de Fransche stellingen. Deze aanval kon echter worden afgeslagen. Ondanks het feit, dat zij gebruik maakten van pant- :erwagens werden de Engelschen verdreven en moesten zij de reeds veroverde stellingen prijsgeven. 4 De afweer kan niet sterk genoeg worden gemaakt. STOCKHOLM, 18 Oct. (DNB). - Naar de Britsche nieuwsdienst meldt, is op een bijeenkomst van 6000 leden der luchtbescherming in het Wembley-stadion een boodschap van Churchill voorgelezen, waarin de premier spreekt over de moge lijkheid van zware, gevaarlijke Duitsche luchtaanvallen. Niemand, aldus de boodschap, mag gedach- tenloos tevreden zijn met de af- weermethoden van 1940/1941. Men kan niet met zekerheid van tevo ren weten, hoe zwaar de aanvallen zullen zijn, die de Duitschers op Britsche steden -zouden kunnen doen. Ze kunnen zwaar en gevaar lijk genoeg zijn om het gebruik te eischen van alles, waarover de Engelsche luchtbescherming be schikt» MüNCHEN, 18 Oct. - (DNB). Rijksminister dr. Göbbels heeft Zondag tijdens een groote betoo- ging, die gehouden werd onder het motto „strijdvaardigheid en trouw aan het vaderland" voor de Feld- herrnhalle het woord gericht tot de bevolking van München. Hij zeide zeer goed de moeilijkheden te ken nen, waarvoor een groote gemeen Öap in dezen harden en moeilij ken tjjd gesteld is, maar wanneer Duitschland den strijd zou verlie zen, zou hij daarmede de aanspra ken op een nationale geschiedenis in het algemeen verliezen. Duitschland zou een tweede Ver sailles opgedrongen worden. Het gaat ditmaal om ons levens recht, maar ookom onze levens mogelijkheid. Een gunstiger gele genheid daartoe dan die wij thans bezitten, zullen wij nooit krijgen. Deze oorlog is dus niet een zaak der Pruisen of Beieren, der Saksers of Wurtembergers, maar onze ge meenschappelijke Duitsche zaak. Wij willen, dat door den oorlog de levensstandaard van ons volk wordt gewijzigd, aldus de minister. Ditmaal gaat het om belangrijker dingen: om steenkool, ijzer, olie en vooral om graan, om 'het dagelijk- sche brood. In den tijd waarin onze tegen standers beweren: ,,De Duitschers gaan niet meer vooruit'V, hebben wij in het Oosten zoo veel land ver overd als Duitschland, .Frankrijk en Engeland tezamen aan vader- landsch gebied bezitten. De controle over de rivieren. Wij hebben den rechteram der bolsjewistische weermacht af ge snoerd. Wij bezitten thans de con trole over Dnjepr, Don en wanneer na zware gevechten Stalingrad ge heel in ons bezit zal zijn, ook defi nitief over de Wolga. Wanneer een maal de stoot in den Kaukasus ten einde is gebracht zullen wij de rijkste olievelden van Europa in onze handen hebben. Wie echter tarwe, olie, ijzer en steenkool en daarenboven nog de sterkste weer macht bezit, die zal den oorlog win nen. Het is dus een dom verdraaien der feiten, wanneer thans de Engel schen beweren, dat Duitschland tot het defensief is overgegaan. In de eerste plaats ging het er om het bolsjewistische gevaar, dat Duitschland offensief bedreigde, neer te slaan. Dat is reeds geschied. In de tweede plaats moest de vei ligheid van ons nationale leven ge waarborgd worden. Dat doel is ook bereikt. Niemand zal willen bewe ren, dat de bolsjewistische weer macht ooit nog eens de kracht zal hebben de grenzens van Duitsch land offensief te bedreigen. Wat de vijand Vêrloor, dat bezitten wij thans. DaardooT telt het nog dubbel ook. Terwijl wij vroeger een volk zonder ruimte waren, is dat thans niet meer het geval. Wij moeten alleen de ruimte, die onze soldaten veroyerd hebben, vorm geven, or- ganiseeren en productief maken. De tijd werkt slechts tegen dengeen, die geen ruimte 'en geen grondstof fen bezit. Wij zijn thans niet meer de ge- blokkeerden, maar de blokkeeren- den. Terwijl wij in staat geweest zijn de levensmiddelenrantsoenen voor den komenden winter te ver- hoogen, trachten de Engelschen de Britsche bevolking voor te bereiden op verdere beperkingen. Dat zijn symptomen, die door onze vijanden niet ernstig genoeg opgevat kunnen worden. De kwestie van het tweede front. Naar het schijnt zijn de ervaringen van Dieppe' voor Engeland toch niet zoo positief geweest dat de Britten naar een herhaling van een poging tot een tweede front verlangen. De Engelschen zijn niet in staat een tweede front op te richten, alleen al, omdat zij door de Duitsche duik bootactie de noodige tonnage mis sen. Al hebben Churchill en Roose velt reeds vaak genoeg aangekon- dgid dat hfet duikbootgevaar is op geheven. Uitvoerig gaf dr. Göbbefè aan wat er in den laatsten tijd aan scheeps- ruimte der geallieerden verloren is gegaan en hoe bang men daar is voor verdere duikbootacties. De En gelsche terreuraanvallen kunnen ons inderdaad smartelijke schade toebrengen. Bij het wereldpubliek wordt vaak de vraag besproken, wie dan eigenlijk begonnen is met de terreuraanvallen. Ik zou hier nog eenmaal plechtig willen constatee ren, dat de Engelschen reeds in 1940 begonnen zijn met hun aanval len pp de weerlooze burgerbevolking met een bombardement van woon plaatsen in Vfesterland op Sylt. Het is kinderachtig te gelooven, dat En geland met zijn terreuraanvallen het Duitsche oorlogspotentieel op eenigerlei wijze beslissend Zou kun nen treffen. De Britten willen met deze aanvallen slechts een poging doen om het moreel van onze be volking te schokken. Ons volk zal ze luchtaanvallen onder den knie krijgen. Waar de vliegtuigen het meest noodig zijn. Er zijn lieden die vragen, waarom wij geen vergeldingsaanvallen on dernemen. Hun kan men slechts antwoorden: omdat een groot deel van onze bommenwerpers bij Stalin grad en in den Kaukasus voorloopig nog dringender noodig is. Alleen hij zal den oorlog winnen, die de kunst verstaat zijn krachten te con- centréeren op de zwaartepunten van den. strijd. De minister gaf vervolgens eenlge voorbeelden van de hardheid van het volk in het verdragen van lucht aanvallen, waarna hij verder ging: BERLIJN, 17 Oct. - (D.N.B.) Van militaire zijde verneemt het D.N.B.:, De bijna volledige vernietiging van het Britsch-Amerikaahsche convooi in de Noordelijke IJszeeën de eerste week van Juli door Duitsche lucht macht en marine heeft verlammend gewerkt op de bolsjewistische ravi tailleering vanuit "Engeland en de V.S. Noch Britten noch Amerikanen doen nog een poging cönvooien langs dezen weg naar de bolsjewisten te brengen. Nu en dan mag nog eens een sgjiip op de reis in het onzekere gezonden worden, doch als ravitail- leeringsweg voor de bolsjewisten is de route van de Noordelijke IJszee zoo goed als afgesloten. (i) P\ E afgekondigde verordening betreffende de ordening van den arbeid brengt een zoodanige so ciale vernieuwing in ons land, dat de droge letter van deze regeling noch de summiere toelichting in staat zijn aanstonds aan een ieder duidelijk te. maken welk een omwenteling ten goede er thans voor dén arbeid is doorgevoerd. Hoewel het velen niet welgevallig in de ooren zal klinken, kan aan den vooravond van deze revolutionnaire wijziging van het begrip arbeid on middellijk vastgesteld worden, dat het Nederlandsehe Arbeidsfront, dat ondanks alle pessimisme steeds meer groeit en de breede lagen van het volle gaat vertegenwoordigen, thans ae leiding neeft gekregen die noodig is en waarom de Nederlandsehe werker vraagt. De groei bewijst het; de laatste maand traden nog wederom 40.000 nieuwe leden toe. Het N.A.F., dat zijn taak zeer krachtig heeft aange vangen in het belang van den Ne- derlandschen arbeider, heeft nu door de verordening van den Rijkscom missaris de leidende positie verkre gen waarop het inderdaad recht heeft. a De 1 November van kracht wor dende verordening is te beschouwen, als de grondwet van den arbeid. Bij de samenstelling is niet voortgebor duurd op het oude, integendeel is er radicaal gebroken met alle vroeger# begrippen. De arbeid is weggetrok ken uit de sfeer van' het kapitalisme, de tegenstelling werkgever - werk nemer en daarmede de klassenstrijd is opgeheven. De weg is vrijge maakt voor een werkelijke socialis tische maatschappij. Weliswaar is er geen afgerond ge heel gegeven maar dat zou ook on juist geweest zijn, daar er dan niet van een grondwet sprake was. Er is volstaan met het aanduiden van de groote richtlijnen, de rest, de vor-, ming zal spoedig genoeg groeien. De arbeider zelf, middels het N.A.F., zal er een levende en strevende ge daante aan geven. ,Hij zal dit te ge makkelijker kunnen omdat hij nu niet tegenover zijn „werkgever" staat, maar naast hem om samen den arbeid te verrichten, niet in de eerste plaats ten bate van het ge ïnvesteerde kapitaal, zelfs niet van zichzelf, maar ten bate van de ge heele volksgemeenschap. Dat is de nieuwe grondgedachte. Zij blijkt uit de begrippen die voor de eerste maal in een Nederlandsehe wet zijn genoemd en vastgelegd: Het belang van de volksgemeen schap en de grondslag voor socialis me. Het is tevens de eerste grond slag van een w e r k e 1 ij k socialis me. Jr. In de reparatiewerkplaats voor auto mobielen van een Italiaansehe troepen eenheid, welke aan het Egyptische front opereèrt. (Transatlaritic-Recla-Pax Holland m) Hulp voor Duitsche slachtoffers van luchtaanvallen. - (D.N.B.) De grootscheepsche bijzondere hulpactie voor degenen, die benadeeld zijn door luchtaanvallen, welke actie door Rijksmaarschalk Hermann Göring in zijn laatste rede was aangekondjgd, is gister voor hét eerst verwezen lijkt. Voor de .bevolking van Karls ruhe, die van luchtaanvallen heeft te lijden gehad,, is gisterochtend de eerste zending van deze actie aange komen, bestaande uit kleeding en ondergoed. Voorts h,eeft een afdee- ling der luchtmacht als geschenk een bedrag van 5000 Mark laten over handigen, dat de soldaten hadden in gezameld voor dé slachtoffers. Engelsche koningin noodigt mè- vrouw Roosevelt uit. - (D.N.B.) Naar fadio-Cincinnati meldt, heeft ,de Engelsche koningin mevrouw Rooseyelt uitgenoodigd naar Londen te ljomen. De Amerikaansche dienstplicht. (D.NJ3.) De wet, die den dienst plichtigen leeftijd in de V.S. ver laagt van'20 op 18 jaar, is Zaterdag door het Huis van Afgevaardigden aangenomen, aldus de Engelsche nieuwsdienst. niet tevergeefs draagt München den eerenaam van hoofdstad der bewe ging. Door schelden willen wij ons niet op een dwaalspoor laten bren gen. Wij beheerschen thans onder de leiding van de spil een Europa, dat zich. zelf verzorgt. Wij kunnen ons zelf voedenen onzen levens standaard meer en meer tot ontwik keling brengen. Dr. Göbbels herinnerde tenslotte de stad München er, aan, dat van haar de nationaal-socialistisphe beweging is uitgegaan en hij riep haar op, ook verder een lichtend voorbeeld te zijn van nationale offervaardig heid, hooge vaderlandslievende ge zondheid, kracht en uithoudingsver mogen. De rede werd "vaak door langdurigen, storm aehtigen bijval onderbroken. 's-GRAVENHAGE, 17 Oct. - In de afgeloopen dagen hebben Britsche vliegtuigen herhaaldelijk boven Ne- derlandsch gebied; gevlogen. Doos aanvallen met de boordwapens, als mede door het lukraak neerwerpen, van brisant- en brandbommen op woonwijken 'in verschillende plaat sen, vielen onder de Nederlandsehe burgerbevolking 35 dooden' en wer den talrijke personen zwaar resp. licht gewond. AMSTERDAM, 17 Oct. Tot nog toe was het de gewoonte dat win keliers die hun waren tegen te hooge prijzen verkochten, daarvoor slechts met boete en eventueele sluiting van hun zaak voor bepaalden tijd, werden gestraft. Thans is hét bu reau economische zaken van de politie ertoe overgegaan, om groentenwinkeliers, die de maximum prijzen overschrijden, in arrest te stellen. Een drietal groentenhande- laren is reeds ingesloten. Sint Nicolaas nadert.... Sint Nicolaas naderthet heer lijk avondje. Voor Uw kind mis schien. Weet U echter dat het voor honderden Nederlandsehe kinderen geen avondje belooft te worden, omdat vader en moeder in deze moeilijken tijd nauwelijks het hoofd boven water kunnen houden? Ook deze kinderen komt echter een „heerlijk avondje" toe. Voor hen heeft de Jeugdstorm zich inge zet. Morgen of een der volgende dagen zal er^ o.ok laan Uw huis ge beld worden en dan zal een jongen of een meisje U vragen of U wat beschikbaar wilt stellen voor de kinderen van behoeftige volksge- nooten. Speelgoed, oud of nieuw, kleeding, geld, of iets anders. Zorgt dat. de jeugd niet te vergeefs een beroep op U doet. Uw kind bezit zeker wel een stuk speelgoed, waar het toch niet méér naar om ziet. Uw kind zal het niet missen, maar straks, met St-, Nicolaas, zal een ander kind er verlangend naar grijpen. Zet nu ra#ds, hetgeen .JU kunt missen, klaar.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1942 | | pagina 1